ivffit}İi
01trsmffi
T.C.
BARTIN ÜNİvnnsİrnsi REKTÖRLüĞü
Ögrenci İşIeri Dairesi BaşkanIığı
Sayı : 44030360/rro.92-2 ı,4ğ
Konu: Burs
DAĞITIM YERLERi
iıgı
:
Hüsamettin Tuğaç Vakfi'nın 26'03.2015 tarihli vö Tugaç/2015146 sayılı yazısı.
2013 Lisans Yerleştirme Sınavl sonucunda, 20|3-2014 öğretim yılında Fen(Fen
Fakültesi) ve Mühendislik(Peyzaj Mimarlığı hariç) bilimlerine kayıt yaptıraır öğrencilerden
2013-2014 öğretim yılı sonu itibariyle genel not ortalaması en aZ 3.00/4.00 veya 75.00/100
olan ve ekonomik durumu iyi olmayan 2(iki) öğrenciye "Hüsamettin Tuğaç Volrfi''
tarafindan burs veril ecektir.
Ekte Gonderilen başvuru koşullan ve Bursiyer Adayl iıe
iıgıi Bilgi
Formunun
Fakülteniz web sitesinde ve duyuru panolarında ilan edilmesini, şartları sağlayan öğrencilerin
gerekli belgeleri hazırlayarak 13 Nisan 2015 tarihine kadar Ögrenci işleri Dairesi
Başkanlığına yönlendirilmesini rica ederim.
Prof. Dr. Azıze TOPER KAYGIN
Rektör Yardımcrsr
EKLER: ilgi vazı(3
sayfa)
Dağıtım:
1 -Fen Fakültesi Dekanlığına
2-Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
3 -orman Faki.iltesi Dekanlığına
3.|.ğ'ızoıs
Programcı
$l..oJızoıs şrr
Ll..a]20l5
ı
'j
.'
1.
7..
Şube Müdürü
ır.: Jzo| 5 Daire Başkanl
ı
9. ızoı s Gene] Sekreter
:N. KARAC
AF[4.
KILIÇAY}Q\
:T.ÇIMEN *
:Y. TÜRKAY 'x/r
: E. Asiı-oĞuı-ı-aru
;
K.
"o
Bartın Üniversitesi. Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığı 74l00 Bartın _ rÜnriyr
e-mail :oidb(lbaııin.edu.tr inteınetAdresi : http://www.baı'tin.edu.trl
Bilgi için: Nesrin KARACA
E
Programcı
Tel-Fax:0.178 223 5030
-.
-.!İ:'-
.-. ,-'
'-,.-,-.=--'!_
-
ii]i],J-Ş;\ J!] E .Jljİliı\j
Konu " Burs
:ruĞ*ıç
''y#\'#(iFı
2*ıagızaıs
hk.
BART|N üıııvrns|TESı
oğrenci işleri Daire Başkanlığına
HÜsamettin Tuğaç Vakfı; Dr. Ahmet Tuğaç'ın vasiyetnamesi doğrultusunda,
babası Birinci Dünya Savaşı Gazisi Kurmay Albay Hüsamettin Tuğaç adına
kuruImuştur. Vakıf, kısıtIı geliri ile başarılı ve mali yardıma gereksinimi olan T.C.
uyruklu ü n iversite öğ rencilerine karş ı ks lz burs vermekted r.
l ı
i
Vakıf Yönetim Kurulu, 2014-2015 akademik yılında aşağıdaki şartları sağlayan
ve mali yardıma gereksinim duyan öğrenciler arasından bursiyer seçilmesine karar
vermiştir. Bu bağlamda Üniversitenizin ilgili bölümlerinde lisans öğrenimlerine devam
eden öğrencilerin bi|gilendirilmesi için gerekli duyuruların yaplIarak, şartları sağlayan
en başarılı 2 öğrencinİzi (ekteki bilgi formu ve istenen belge|erle birlikte) Vakfımıza
en geç 17 Nisan 2015 tarihine kadar posta yolu ile önermenizi saygılarımla rica eder,
yardımlarınız için teşekkür ederim.
'ğ\/vq
/aMİğ**(
,z
Nursel USTUNSOY
Hüsamettin Tuğaç Vakfl
Yönetim Kurulu Başkanı
BURSıYER ADAYLAR!NDA,ARANAN ŞARTLAR:
1.
2013-2014 öğretim yılında Fen ve Mühendislİk bilimleri bölümlerinden birinde
öğrenim görüyor olma.k,
2.
Hazırlık sınıfını başarıyla bitirmiş olmak veya birinci sınıfın kredili derslerinin her
birinden geçmiş ve ağırlıklı genel not ortalamaslnln, üniversitenin not sistemi esas
olmak üzĞre, en az3.oat4'CI0 veya75'001100 olmak,
3.
[/ali desteğe ihtiyacı olmak,
:i;iruıııiı];ı;çj7if fur;'N:glfrğıçifç1;ı iiçrııı,ı iııiÇfı;i-ı,ıi: ,biı;iz1İ{u|ril5f7
HüSAMETTiN TUĞAÇ VAKFı
ı_İsnrus tsURsu t2a1 4-201 5')
2014-2015 öğretim yllında üniversitelerimizin Fen ve lVlühendislik Biİimlerİ bölümlerinde,
lisans öğrenimigören, T.C' vatandaşı, üstün başarıIı 15 öğrenciye karşılıksız burs
verilecektir"
BAŞVURU KoşULLARı
ş
2013 Lisans Yerleştirme Sınavı sonucunda, 2013-2014 öğretim yıllnda ilgili bölümlerden
birine kayıt yaptırmış olmak,
w 2013-2014 ikinci yarıyıl sonu itibariyle Ağırlıklı Genel Not ortalaması (üniversitenin not
sistemi esas olmak üzere) en az 3.00/4.00 veya 75.00/100 olmak,
BURSLA iı_ciı-i eiı-ciı-en
Burslar 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başlayacaktlr. Ay|ık burs miktarı 250,00.-Tl- dir.
Bursun devamı için bursiyer öğrencilerin; her dönem başında yeni tarihli bir öğrenci belgesi
ile her dönem sonunda onaylı not belgesini aşağıdaki adrese göndermeleri ve başarı şartını
sağlamaları gerekmektedir. Başarı durumlarının değerlendirilmesi sonunda bursunun devam
edip etmeyeceğine Vaklf Yönetim Kurulu karar verecektir.
a
Lİsan hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere burs verilmemektedir.
BAŞVı..'Ru FoRMUNA EKLENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6'
Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü-arkalı)
Öğrenci belgesi
20'13 Lisans Yerleştirme Sınavında aldığı puanl gösteren belgenin fotokopisi
2013-2014 öğretim yılında hazırIık sınıfında okuyan öğrencilerin sınlfını başarı ile
bitirdiklerini gösteren onaylı resmi belge
2afi-2o14 ö_ğretim yılında '1 ve daha yukarı sınıflarda okuyan öğrencilerin o güne
kadar almış olduğu dersleri ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren onaylı not
belgesi (transkript)
Ailenin gelir durumunu gösteren belge
SoN BAŞVURU TARıHı
17 Nisan 2015
Başvuru formları üniversitepizin Öğrenci işleri Daire Başkanlığından temin edilecek ve
başvuru yine üniversitenizin oğrenci işleri Daire BaşkanIığına yapılacaktır. Öğrenci işIeri
Daire Başkanlığı, başvuran öğrenciler arasından en başarılı olan 2 öğrenciyi başvuru
belgeleri ile birlikte Vakfımıza '17 Nisan 2015 tarihine kadar önerecektir. Eksik ve/veya geç
yapıİan başvurular işleıne konulmaz.
i
ı-ErİŞi
rvı
Adres:
Telefon:
E-maiİ:
giı-cİ
ıeni
lhlamur Sokak No: 6/34 Kızılay / AI'ıKARA
0312 230 47 17 veya 0312 298 96 26
husamettintugac. [email protected]
HüsAtrlETTıN TUĞAÇ VAKFı
aunsiyrR. ,qDAYı iı-r İı-ciı-İ eilcİ FoRMU
BURSıYER ADAYıNıN
T.C. Kimlik No:
Adl Soyadı:
Doğum Tarihi:
(qün/aylyıl)
Doğum Yeri:
Telefon: 0(
Yazişma Adresi:
GSM:
0(
E-posta.
Mezun olduğu Lise:
)
ili:
Mezuniyet Tarihi:
Mezuniyet Derecesi:
KAYıTL! oLDUGU
Fakülte:
Universite:
Bölüm:
Sınıf:
Var
Alt sınıflardan kalan/almadığı dersin/derslerin olup
olmadığı.
Varsa hangi ders/dersler olduğunu belirtiniz:
Bitirme Yılı
Lisan Hazırlık Sınıfı (okuduysa)
Annenizin Adı Soyadı:
Yok:
Notu:
AıLE VE GELıR DURUMU ıLE ıLGıLı B|LGıLER
Hayatta mı?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Mesleği-lşyeri:
Babanızın Adı Soyadı:
Hayatta mı?
Mesleği-lşyeri:
Kardes Savısı:
okuduğu okul:
l
Kardeşlerin Durumu
okuvan
Saylsı:
Çalıştığı Yer.
Diğer (belirtiniz):
oturduğunuz Ev Kendinizin mi?
Evet
Hayır
Kira lse Tutarı:
BURsıYER ADAYıNıN
Halen herhangi bir resmi veya özel bir kurumdan
burs, kredi veva benzeri bir vardım alıp almadığı:
AlıVorsa, aldığı kurumun adı.
Yardlmın türü (kredi. burs vb):
Aylık Miktarı:
Çalısan Savısl:
Download

ıklayınız... - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı