T.C.
ı,EZITLi KAYMAKAMLIĞI
iıç vııu ngıtım Müdürlüği
Sıyı
: 28835733/903.02/
17l02l20|5
l'l7 406l,
Konu: Engelli Öğı€§nen Alımı
MÜDÜRLÜĞÜNE
llgi:
Milli Eğtim Bakanlığı,
l54l l60 sayılı yazısı.
İnsan Kaynakları Genel N{üdiirlüğii'nin 12l02/2al5
ıarihli ve
Engelli Öğıetmen alımı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel
Müdiirliğü'nlin ll20l5 Şubıt Ayı Engetli Ögretmen Ahmı Duyurusu" metni ekte
gönderilmiştir.
Engelli öğretnen adaylannın başvurularını
http://mebbis.meb.gov.tr veya
http://ikgm.mcb.gov.tr adreslerinde yer alan "Elektronik Başvuru Formunu" doldurarak
18-24 Şubat 2015 tarihleri aıasında yapacak olup; başvuru formunun çıktısını, istenilen
belgeter ile birlikte İl Milli Eğitim Müdiirliiklerine onaylatacaklardır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Kımil DfIRDU
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
EK:l- Yazı
(4 Sayfa)
Dığıtım:
l
.Tilın okul ve kurum Müdiirlüklerine
Yeni Mah. G.M.KBulv.Mezitli Sarı8yi SiL GirişiÇelik Apı. Kaı:2 Meziıli
Elektıonik Ağ: www.mezitli.mob.gov.tr
e-posta: mezitli3
Bu
3
@neb.gov.tİ
euzİ gwenli clcİtroııü iınza ile imzalanmıştır. htF://evmksor8u
meb,8ov 1İ
/Mersin
Aynnhlü bilgi için: Nesibc Ul.AŞ
Tel: (0 324) 358 54 64
Faks: (0 324) 3597444
adresindents5b-4732-3783_99b3-aege
kodu ile tı} ıı ediIebılü.
2015 şUBAT AYI
puanı
ENGELLİ öĞııır.unx ALIMI DL|yURUSU
2014 yılında yapıian Engclli Memrır seçme sınavına katılan adaylar aıasındaı
güre 300 konteıjana engelli öğetnen alrmı yapılacaktır.
iistüıdtt$c
Ekpss
Adafaıd,n 657 sıyılı Devlet Memuıtan Karıunu'nun 48 inci maddesinde beiirıilcn
_
genel şrtlaı ygııde 07fu2r20l4 ıaritıli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yay,mlanan
eng"]ıj
I(zrııu persorel selme §ınavı ve Engellilerin Devieı Memurluguna Airnmalan Hakkinda
Yöııetnelik hüfrümıcri ilc ü/05/2010 tari}ı]i ve 27573 sayılı Rİmi Gazete'de yuyrrnİr."n
Milli Eğtin Bıkınlığı Öpetneılerinin Atama ve yer Değştirme yonetrneliği'nje telirtilen
özel şartJır aroacatfir.
Adayla, baFruru|ar,P
veva htş:/i ikgm.meb.gov.tr
adreslerinde yeı aloı Elelc{ıonik _http:ı;'ı-ı:i._1|.;:._L.!;,_iİ;
Başvuru ı'om-,rro coiju*ak İuıeıiyle 18-2İ Şubat-2Oı 5
tarihleri aıaıında yap*Çıt; haşvıuu formunuı
çıkısııı, istenilen belgeler iJe uııliiıe ıı mıiıi
eğtirn müdihlllUcriır onaylattıracaklardıı.
. _Eryşş
_!p:*a" adıylard§r diploma veya öğreııim durumıı, pedagojik
sonıç bclgcsi ile engelli
rq
kaııı.k.ougı
ilişkiı bcyaıIaı aluıacaktıı.
herhangi bir
formasyon ve 20i4
saghk kuruıu rapo.u istenecJktir. Aynca adal,]ard:ın.
ve kunıluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalrş.nj,k]u.,nu
[email protected] hın,. vo kııılışkında g§ı€v yapan adaylardm bşvuıu esnasında muvafa.]<al
belgesi isterıııorğGlıiı. Aıcdt_bıı adavlardaı a:ıaması yçıanların gtırwe başlama
işıemıeri
esnasındı bıı bdgıyl itıız etadoi geıekmektedir,
tqvünı sahibi ıdaylar, EKPSS puanı üstiiıiüğitııe
.konteqıana
.GcÇeiİi
pftgirmdör E(pss puanı
Atamısr yıpılıa
ğğparelıriı
göre sııalanacak, belir]ensn
ııstıınlıığıne gore Bıkarrlıkça il ermiıe yupııacakt,..
giöcv yerteri Valiliklerİe beJirlenecektir.
iNseN xı,yxı.KLARI GEnaEL MüDüRLüĞü
.İaaıı
şx r.
EK-l/ı
T.c.
ııİ.,ıİ uĞiriıı BAKANLIĞI
İnıın Kıynıklın Gerct MüdürHğü
Sayı
ILJO2n015
Konu
kaşılaırıak üzere, engelli
neb.gov.tr adresinde ve
2015 tarihleri arasında
oh
Kurumuırıaıı pefsoneli
ilgünin
yetkili amirce oıaylaıııası lakdiıiıizdedİr.
EK:Ek_lib
muvafakat belgesinin, ıııuvafakat verrneve
EK-ı/b MUVAFAIi{T BELGESİ
KAMUrURU}i VEKURIJLUŞLARINDA ADAY YA DAASIL DEWET
MEMU-RU
' '-""^"
ot ARAx GöREv yApANLARDıı Oensrı{Eılrr,iK
MUvAFAK.A,T
nrıcısi
Çİİ
İüığrrın Eğİctrnen kadıolanna €aantrıak içiı başvı.ıruda
muvafakalmın verilmesi husıısuıda geıefui arz ederim.
.../...nol5
Adı-Soyadı
imzası
rrıkhnğ yüıffiırekte olaıı ad]i ve idari herhangi biı soruşturııa
bulunmayan
yukanda kimlü, oscnin ve ıneınuriyaine iıişkin
biıgii;ri yer a]aı kurumumuz personeliıin
aynlmasında sakmea görüInıernektedir
Bilgileriaize arzlri;a ederim.
,..l..İül5
Mühür-Kış-İınza
Muvafatıt Verıtye Ye*kiii Kunım Amiri
Download

ı,EZITLi KAYMAKAMLIĞI Kımil DfIRDU EKLER: - mersin