Toplantı Tarihi: 22109 l20I4
Toplantı Saati: 11.30
Komisyon Karar No: 4
SINAV KOMISYON KARARI
Srnav Komisyonumuz Kuruluşumuz Müdürü Dr. Ali TAMER Başkanlığında, Üye
Müdür Yrd. V. IJzm. Tevfik TURANLI, Üy" Teknik Koordinatör Dr. Özlem ALTINDİŞLİ ,
Üye Destek ve Bakım Onarrm Hizmetleri Bölüm Başkanı IJzm. Murat APAYDIN ve Üye
İnsan Kaynaklan Birim Sorumlusu Metin USLUAYDEMİR 'in katılımı lle 22l09l20l4
tarihinde saat 11.30'de toplandı.
için;
2014 yıIı Mali Yılında Kullanmak izerc 5 ay 29 gtln 3@ç)Geçici işçi pozisyonu alrmı
22l09l20l4 tarihinde Müdtirlügümüzde yapılan yazı|ı slnav kağıtlannın
az puana göre sıralanarak
değerlendirilmesi sonunda aşağıda en yüksek puandan en
yazılmıştır.
Aldığı
S.No
Adı Soyadı
1
Emrah IPEKSOY
2
Yücel KARAKURT
85.5
/5.5
a
J
Recep
DILER
71.5
4
ismail Özgyy
A1o SEKİ
Cihansir BOZKURT
5
6
Not
Aldığı Not Yazıyla
Rakamla
67
66.5
60
seksenbeş buçuk
yetmisbes bucuk
yetmisbir bucuk
Altmısvedi
Altmısaltı bucuk
Altmıs
Sınav için yapılacakitiraz yasal süresi 7 gündür. Sınavda en yüksek puan alan 3 (Uç)
adayaGeçici İşçi Alımı ile ilgili PTT ile iadeli taahhütlü tebligatlarının yapılarak aşağıda
yazıl.ı olan belgeleri 08 /Ekim /2014 tarihine kadar tamamlayarak Müdürlüğümüze
elden teslim etmelerinin istenmesi.
İstenecek belgeler
-Vukuatlı Nüfus Cizdaru Örneği,
}-Ikamet İlmtıhaberi
3-Vesikalık Fotoğraf 2 adet
4- İlköğretim Diplomanın aslı veya Noter tasdikli öıneği,
1
5-Askerlik Belgesi
6-Adli -Arşiv Sicil Belgesi
7-Sağlık Kurumundan çalışabilir raporu
8-Taahhütname (Kurumdan verilecek)
9-İş Akdi(Kurumdan verilecek)
işfon Başkanı
u3h
Uye
ffi
Um. Tevfik TURANLI,
Müdür @a. v.
üy"
Uzm. Murat,APAYDIN
Onarrm Hizmetleri
üy" CI,r'(
Dr. Ozlem ALTTNDIŞLI
Teknik koordinatör
Uve
Metin USLUAYDEMİR
fnsan Kayn
Download

sinavsonuc