T.C.
AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:62984813- 100-02/5J 45
GÜNLÜDÜR
’ <7 $,
< o 3 ,2 S 2 ^ c
Konu : 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri
MÜDÜRLÜĞÜNE
AZİZİYE
İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/09/2014 tarih ve 4052840 sayılı yazısı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısı ve ekindeki Milli Eğitim Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığının 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı istatistik bilgi girişleri hakkındaki
yazılan yazımız ekinde gönderilmiştir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı istatistik bilgi girişleri 01 Ekim 2014 Çarşamba günü
başlayacak 07 Kasım 2014 Cuma günü tamamlanmış ve ilçe onayı verilmiş olacağından tüm
okullarımızın ilgi yazıları dikkatlice inceleyerek iş ve işlemlerin eksiksiz olarak zamanında
yapılması hususunda;
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.
EKİ: 1- Yazı (3 Adet)
DAĞITIM:
Temel Eğitim ve Ortaöğretim Okul Müdürlüklerine
f
t
Kaymakamlık Binası Kat:3 Milli Eğitim Müdürlüğü 25700
AZİZİYE/ERZURUM
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi:
weu . nıiD.//<ızızıvc.ııicu.iiuv.u
Fax: 0(442) 6313438
I
C i
.
U
D
İ
1 Z
4
u
o
- 3
U Ö 4Z
T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim M üdürlüğü
il* » *
19/09/2014
Sayı : 36648235/42/4052840
Konu: 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
İstatistik Bilgileri
........ .................... ...KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 18/09/2012 tarihli ve 4023695 sayılı yazısı.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı istatistik bilgi girişleri hakkmdaki ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı istatistiki bilgi girişleri 01 Ekim 2014
Çarşamba günü başlayacak, Of- Kasım 2014 Cuma günü .tamamlanmış ve ilçe onayı
verilmiş olacaktır.
'
^
Belirtilen tarihler dışında MEİS modülü kapatılacağından herhangi bir bilgi
girişi yapılamayacaktır.
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi yazısının son paragrafında “Bilgi
girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden birinci derecedeki
birim amirleri ile okul müdürleri sorumlu olacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında
gerekli idari işlemler yapılacaktır.” denilmektedir. Bu nedenle konunun ilçenizdeki tüm
Resmi ve Özel okul/kurumlara duyurulması ve söz konusu istatistik bilgi girişlerinin
belirtilen tarihler arasında yapılarak ilçe onayı verildikten sonra Müdürlüğümüz Strateji
Geliştirme Hizmetleri bölümüne bilgi verilmesi gerekmektedir.
Gereğinin önemle rica ederim.
Turan BAGAÇLI
Vali a.
İl Miİli Eğitim Müdür Yardımcısı
EK:
1- Bakanlık Yazısı ( 2 sayfa)
AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI
Gelen Evrak K»ycM
DAĞITIM:
Tarih;
1 -1 .
20 İlçe Kayaymakamlığma ( İlçe Mil.Eğt.Müdürlüklerine)
Sayı:
|GÜ S>
Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğüne
Gönderilen Doîft Vtıi İ * H €*it*m ÎV?v n ; 1* *‘--.ru
Merkez Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne
K A Y M A K A M JB \
Hizmetiçi Eğt.Ens.ve ASO Müdürlüğüne
Güvenli Elektronik İmza"
Aslı m Av delir /
...' g e l e n Te v r a k "'
{Tarih jj
€ Zi
( t . \0 £ m
I
Yönetim Cad. Valilik öinası Kat:4 Yakutiye ERZURUM
Ayrıntılı bilgi için irtibat Strateji Hizmetleri Bölümü Y.TUĞRA
Telefon : (0442) 234 48 00
Faks : (0442) 235 10 32
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ : http://erzurum.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
/
30df-7da7-3ab4-8220-6ff3 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı : 49614598/42/4023695
Konu: 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı İstatistik Bilgileri
18/09/2014
......................................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Resmi İstatistik Programı kapsamında örgün ve yaygın eğitim istatistiklerinin üretilmesi ve örgün
eğitim istatistiklerinin yayınlanmasında Bakanlığımız sorumlu kuruluş olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla
MEBBİS kapsamında MEİS Modülü, e-Yaygm Modülü ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi kullanılarak
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı eğitim istatistikleri oluşturulacaktır.
Bu kapsamda; bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler
üretilebilmesi için il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlanmızın yapması gereken işlemler
aşağıda açıklanmıştır.
Buna göre;
1- e-Okul modülünden, tüm resmi-özel bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim
kurumlan bünyesindeki anasmıflan ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlanna ait öğrenci ve bina
bilgilerine ait bilgi girişleri, MEİS modülünün eğitim olanakları ekranlarına tüm resmi-özel kurumlar,
öğretmen bilgileri ekranlarına ise Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, kursiyer
bilgileri ekranlarına sadece özel dershane, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu ve özel muhtelif kurslar bilgi
girişleri yapılacaktır.
2- MEİS modülü ekranlan yenilenip güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı ve şifresini
girdiğinde karşısına gelen ekranlardan sadece kurum genel bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu
genel müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.
3- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezlerinin tüm bilgi
girişleri MEİS Modülünden yapılacaktır.
4- Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artınmı ve pansiyon
türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu
gibi değişiklikler Devlet Kurumlan Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme
işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Modülünden Kurum
İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.
5- Okul ve kurumlar, kullandıklan bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis
ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun
binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır.
6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılmış olan ayn kurum koduna sahip
ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer
bina bilgileri ekranlanna bilgi girişi yapılırken;
a) İlgili Kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim
Bölümü Planlama Komisyonunca, bina mülkiyetinin ilkokula mı, ortaokula mı ait olduğu belirlenip okul
müdürlüğüne bildirilecektir.
b) Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, aynı binada eğitim yapan okullann bina
kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları, komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından
doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise, sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: T.ÖZKILIÇ Bilg.Işltm.
Tel: (0 312) 413 14 80
Faks: (0 312) 418 64 01
Blı evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
97b5-b250-33ee-9e46-8ffe kodu ile teyit edilebilir.
dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.
6- Bina kullanım ekranları güncellenirken, derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, spor salonu,
kütüphane, laboratuvar, vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna özen gösterilecektir.
7- Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak
kapasitelerim MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, uygulama o te li bulunan
anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü
altındaki bina kullanımı ekranlarına girilecektir.
8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT,
belediye vb. kuramların bünyesinde açılan okulöncesi kurumlannda eğitim gören 36-66 ay arası çocuk
sayılan, MEİS Modülü içerisinde il ve ilçe formları altındaki bağımsız kurumlar ekranına k u ru m adlan ile
birlikle girilecektir. Bu ekrana, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel anaokullan/anasmıflan ile A ile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuramların bilgileri dahil edilmeyecektir.
9- e-Okul Modülünde; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve
kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür gruplan ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalanmn
yapılması gerekmektedir.
10- Halk Eğitim, Mesleki Eğitim ve Turizm Eğitim Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma
Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okulu kursiyer, personel ve bina bilgi girişlerini http://eyaygin.meb.gov.tr
adresindeki e-Yaygm Modülünden, eğitim olanakları bilgi girişlerini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS
Modülü üzerinden yapılacaktır.
11- Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumlan
http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülündenki öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak
girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanaklan ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.
12-Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılannı, e-Okul modülünde y e r alan bina
kullanım ekranlarına, “Büroda kullanılan bilgisayar sayısı, Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih
projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı” ayrıntısında gireceklerdir.
13Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü
yöneticileri, kendilerine bağlı okul ve kuramlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip
ve kontrol edeceklerdir. Aynca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kuramlarla ilgili gerekli
önlemleri alacaklardır.
14- MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü,
ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.
,2014-2015 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili veri giriş işlemleri 01 Ekim 2014 Çarşamba günü
başlayacak ve 14 Kasım 2014 Cuma günü tamamlanmış olacaktır. Modüllerden raporlama amaçlı alınacak ve
resmi istatistik yayınında kullanılacak son veri aktarma işlemleri ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından
08 Aralık 2014 Pazartesi günü itibariyle yapılacaktır. Bütün istatistik bilgileri, MEİS Sorgu Modülü analiz
bilgileri esas alınarak raporlanacaktır.
Okullaşma oranlannm hesaplanması ve kullanılması, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
sonuçlannın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna açıklanmasından sonra mümkün olacaktır.
Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta il milli
eğitim müdürü olmak üzere diğer birinci derecedeki birim amirleri ile okul müdürleri sorumlu olacaktır.
Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Y u su f TEK İN
B akan a.
M üsteşar
D AĞ ITIM :
G ereği :
B il g i:
B Planı
A Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: T.ÖZKILIÇ Bilg.İşltm.
Tel: (0 312) 413 14 80
Faks: (0312) 418 64 01
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
97b5-b250-33ee-9e46-8ffe kodu ile teyit edilebilir.
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri( Tüm