ı<
KALİTE VE ÇEVRE KURULU
eEKF o RMANs DE
Ğ
işıuırzri Ği nrr cr si
Belge No:
1784-CPR -0412
Yapı malzemelei ıIe ilgili olarak Üye Dealetlein kanun, yönetmelik ae idai hükıimleinin uyumlaştırıIması hakkında 9 Mart 2011 taihli ae
305/2011/EU sayıIı Aarupa Parlamentosu ae Aarupa Birliği Konseyi tarafindan Yapı Malzemelei RegüIasyonu (CPR) ile uyumlu olarak
tanımlanan
y
apı malzemes i
CEM I 1ı2,5N
Portland Çimento
piyasaya arz eden
ııe BETON sANAyİ TİCARET A.ş.- Adıyaman şubesi
Börgenek Köyü Meokii ADIYAMAN
çİMKo çİMENTD
üretim yapılan fabrika
BET2N sANAyİ TİCARET A.ş.- Adıyaman şubesi
Börgenek Köyü Meııkii ADIYAMAN
ÇİMKo çİMENT}
7)e
imalatçı tarafindan fabrika üreüm kontrolü ae daha önce tanımlanan deney planı uyannca fabrikadan alınan numuneler üzeinde deneyler
yapılmış ae 1784 kimlik numaralı TÇMB-KaIite ae Çeııre Kurulu (KÇK) ürünün ilgili özelliklei için başlangıç tip deneyi ile fabrika ae
fabrikanın üretim kontrolünün başIangıç tetkikini gerçekleştirmiştir. Aynca, KÇK fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimini,
değerlendirilmesini, onayını
ae
fabrikadan, piyasadan ya da şantiyeden alınan numunelerin tetkik deneyini gerçekleştirmektedir.
Bu belge ile,
TS EN 197-1:2012
standardının ZA Ekinde tanımlanan uygunluk onayı ile ilgili tüm hükümlerin uygulandıfl, ürünün tanımlanan fuim asgai gerekliliklei ae
Yapı malzemesinin performanslnln değişmezliğinin değerlendirilmesi ııe doğrulanması sistemlerinden Sistem 1,+ altında ile ilgili tüm
hükıiml e rin uy gul an dı ğı o n ay anır
I
Bu belge, ilk olarak 17.10.2012 tarihinde zıeilmiştir ııe ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağIandıfu, fabika üretim koşullannda aeya
zıe Çeare Kurulu tarafindan bu belge askıya alınmadığı ııeya iptal
fabika üretim kontrolünde önemli bir fuğişiklik yapılmadığı, Kalite
e
dilme
difl
mü dde t çe ge
çe
rli dir,
ANKARA/77.70,2012
Reııi
Wj","l
Prof. Dn l. Ersan KALAFA
Kalite ae Çeııre KuruluBaşkanı
BKY F01118.122013-4
Tarihi
zıe
No/ 24.06,2014 - 2
Alpay
E.
İĞnr«
Kalite ııe Çeare Direktörij
Download

ı< - Çimko Çimento