ı<
KALİTE VE ÇEVRE KURULU
eERF o KMANs DE
Ği
şnıırzri Ği grt cr si
Belge No:
1784-CPR_0149
Yapı malzemelei ile ilgili olarak Üye DeııIetlerin kanun, yönetmelik rıe idari hükümlerinin uyumlaştırılması hakkında 9 Mart 2011 tarihli zıe
305/2011/EU sayıIı Aarupa Parlamentosu ııe Aarupa Birlifr. Konseyi tarafndan Yapı Malzemelei Regülasyonu (CPR) ile uyumlu olarak
tanımlan an
y
apı
m
alzemesi
CEM l ll2,5R
Portland Çimento
piyasaya arz eden
çİMKo çİMENT}
ae BETON sANAyİ TİCARET A.ş.- Adıyaman şubesi
Börgenek Köyü Mezıkii ADLYAMAN
üretim yapılan fabika
ÇİMKo ÇiMENro
oe BET2N SANAYİ TüCARET A.Ş.- Adıyaman Şubesi
Börgenek Köyü Meııkii ADIYAMAN
imalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ı,ıe daha önce tanımlanan deney planı uyannca fabikadan alınan numuneler üzeinde deneyler
yapılmış ae 1784 kimlik numaralı TÇMB-KaIite ae Çeare Kurulu (KÇK) üninün ilgili özellikleri için başlangıç tip deneyi ile fabika oe
fabrikanın üretim kontrolünün başIangıç tetkikini gerçekleştirmiştir. Aynca, KÇK fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimini,
değerlendirilmesini, onayını oe fabrikadan, piyasadan ya da şantiyeden alınan numunelein tetkik deneyini gerçekleştirmektedir.
Bu belge ile,
TS EN 197-1:2012
standardının ZA Ekinde tanımlanan uygunluk onayı ile ilgili him hükümlerin uygulandıfu, ürünün tanımlanan tüm asgai gereklilikleri ue
Yapı malzemesinin performanslnln değişmezliğinin değerlendirilmesi ae doğrulanması sistemlerinden Sistem 1+ altında ile ilgili tiim
hıik|imlerin uy gulandığı onaylanır
Bu belge, ilk olarak 04.09.2007 tarihindı ııerilmiştir ae ilgili uyumlaştırıImış tel<rıik gereklilikler sağlandığı, fabrika üretim koşullannda zıeya
fabrika üretim kontrolünde önemli bir dığişiklik yapılmadığı, Kalite ııe Çeare Kurulu tarafindan bu belge askıya alınmadığı aeya iptal
e
dilme di
ği
mü
d de
t
çe ge çerli
dir.
ANKARA/
ıizyonTarihi
Prof. Dr. i. rrron
«el,erer
Kalite ııe Çeııre KuruluBaş
BKY F01l18.12,2013-4
zıe
04.09,2007
No/24.06.2014 - 3
A[pay E.
iĞnr«
Kalite ııe Çezıre D.irektörü
Download

ı< - Çimko Çimento