ı<
KALİTE VE ÇEVRE KURULU
nERF o RMANS DE
Ği
şnıırzri Ği grt cr si
Belge No:
1784-CPR-0401
Yapı malzemelei ile ilgili olarak Üye Dealetlerin kanun, yönetmelik zıe idari hükümlerinin uyumlaştırılması hakkında 9 Mart 2011 tarihli ııe
Aarupa Birliği Konseyi tarafndan Yapı Malzemelei Regülasyonu (CPR) ile uyumlu olarak
305/201,1,[EU sayıIı Aıırupa Parlamentosu ııe
tanımlanan y apı malzemesi
CEM Iv B-M (P-LL) 32,5R
P
ortland Komp o ze Çimento
piyasaya arz eden
ae BETON sANAyİ ThCARET A.Ş.- Adıyaman Şubesi
Börgenek Köyü Meakii ADIYAMAN
ÇiMKo ÇiMENTo
üretim yapılan fabika
BETDN sANAyİ TİCARET A.ş.- Adıyaman şubesi
Börgenek Köyü Meııkii ADIYAMAN
ÇİMKo çİMENro
zıe
imalatçı tarafindan fabrika üretim kontrolü ııe daha önce tanımlanan deney planı uyannca fabikadan alınan numuneler üzeinfu deneyler
yapıImış ae 1784 kimlik numaralı TÇMB-KaIite ue Çeııre Kurulu (KÇK) üninün ilgili özellikleri için başlangıç tip deneyi ile fabika ııe
fabikanın üretim kontrolünün başIangıç tetkikini gerçekleştirmiştir. Aynca, KÇK fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimini,
değerlendiilmesini, onayını ıe fabrikadan, piyasadan ya da şantiyeden alınan numunelein tetkik deneyini gerçekleştirmektedir.
Bu belge ile,
TS EN 197-1:2012
standardının ZA Ekinde tanımlanan uygunluk onayı ile ilgili ti)m hükümlerin uygulandığı, ürünün tanımlanan tüm asgari gerekliliklei zıe
Yapı malzemesinin performanslnın de§şmezliğinin değerlendirilmesi ııe doğrulanması sistemlerinden Sistem 1+ altında ile ilgili tüm
hüküml e in uy gul an dı ğı o n ayl anır
Bu belge, ilk olarak 07.05.2012 tarihinde aerilmiştir z,ıe ilgili uyumlaştırıImış teknik gereklilikler sağIandıfu, fabrika üretim koşullarında aeya
fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapıImadığı, Kalite oe Çeare KuruIu tarafindan bu belge askıya alınmadığı zıeya iptal
e
dilme di ği mü dde t çe ge çerli dir.
ANKARA/
wl,a
Kalite ııe Çeore KuruluBaşkanı
BKY F01l18 12 2013-4
07.05.2072
zyon Tarihi ııe No/ 24.06,2074 - 2
AlpayE.IĞnr«
Kalite ııe Çeure Direktörü
Download

ı< - Çimko Çimento