T,C SAGLIK BAKANL11 - SAOLIK HIZMETLERJ
(SENEL MLDLRLIJOC - ORGAN BERIMI
0402.2015 16-4S-%733164i20155376347
I
00008014387
T.C.
SALIK BAKANLII
Saglik Hizrnetleri Genel Müdü rlugu
Sayi : 56733164/200/99
Konu : Mevzuat cahtayi
Saglik BakanIiimiz y e Avrupa Birligi tarafindan ortak1aa yurutulen Organ
Bagiinda Uyum icin Teknik Yardim" isin3li projenin Mevzuat aktiviteleri kapsaminda. 1011 Subat 2015 tarihlerinde Ankara ill, City OteI'de Uçuncu Mevzuat ca1itayi
dUzenlenecektir.
Bahse konu caIitaya katilmasi planlanan katilln1cilarin listesi y e Makam Onayi ekte
sunu1mutur. tim izde gorevl i adi gecen personelin, dUzenlenecek olan ca1itaya katilimlartnin
saglanmasi. 09-12 5u bat 2015 tarihleri arasinda gorev lend iriimeleri hususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Dr. Murat OZTORK
Bakan a.
Daire Bakani V.
EkIer: 1. Makam Onayi
2. Katilimct Listesi
3. Program
Dagitim: 9 II Valiligine
Adres: Ruzgarii Cad. P1ev no Sok. No:7 Kat:4 Oda No:21 Ulus- ANKARA
Organ Doku Nakli ye Diyaliz Hizmetleri Daire Bakanligi
Telefon: (0312) 324 63 48 Faks:324 55 15 Bu beige 5070 sayiii ciekironik mza kanuna gore gu venh eiektronik ;za
m lie irnzaianmistir.
Evrakln elektronik imzaij suretine http://e-bcige.saglik.gov.tr adresinden e32989d4-i dl 3-4 idc-8c23-86259a53 143e kodu He eri$ebihrsiniz.
T.C. SA6L1K 8AKAN11I - SALU( 1IILMETLERI
GENEL MCDURLtêU - ORGAN BERM
0302 2015 2042 - 56733164 20155376 241
T.C.
SALIK BAKANLRI
SaIik Hizrnetleri Genel Mudurlugu
I IIIIIII00007929771
IHIIIIIIIM II
Sap
56733164/020
Konu : Proje 3. Mevzuat caIitayi
GENEL MUDURLUK MAKAMINA
Saglik Bakanligimiz ye Avrupa Birligi tarafindan ortak1aa yurutulen "Organ
Baiinda Uyum iVin Teknik Yardim" isimli projenin rnevzuat aktiviteleri kapsarninda, 1011 Subat 2015 tarihlerinde Ankara iii City Otel'de Uçuncu Mevzuat çaIitayi
dUzenlenecektir.
Makaminizca da uygun gorUldugu takdirde, ekte isimleri bulunan katilimcilarin
dUzenlenecek olan caIitaya katilimlarinin saglanmasi. 9-12 $ubat 2015 tarilileri arasinda
gdrevlendirilrneleri; konakiama ye ulairn giderlerinin söz konusu projenin organizasyon
butcesinden, yevmiyelerin in ise kurumlarinca kari1anmasa hususlarini.
Tensiplerinize arz ederim.
Dr. Murat OZTURK
Daire Bakani V.
Uygun goruIe arz ederim
Uzm. Dr. ArifKAPUAASI
Genel Müdür Yrd. V.
OLUR
/.../20!5
Prof. Dr. Dogan UNAL
Bakan a.
Genel Mfldür V.
Bu beige 5070 sayili e!ektronik imza kanuna gore guvenii eiektronik imza He irnzalanmislir.
Evrakln elekironik imzali sureline http://e-beige.saglik.gov.tr adresinden i5a0984-ee6b-45a1-a21 i-57acb59607b4 kodu He criebiIirsiniz.
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR
Contract No: TR2009/0328.01-01/001
Faaliyet Bi
Avrupa Birligi Mevzuati ye Turk Mevzuati Arasinda
Fark Analizinin Hazirlanmasi
Alt-Faaliyet B1.3
Taslak Mevzuat ile ilgili Topianti Organizasyonlarinin
Yap II mast
(3-4)
Beige Versiyonu
Taslak 1
Uzmanlar
Danica Avsec, Kilit Uzman
Hakan Hakeri, Mevzuat Uzmani
Yahya Deryal, Mevzuat Uzmanu
Jacqueline Smits, Kalite Uzmani
Takim Lideri
Lajos Kovacs
Verilebilir:
Mevzuat Degerlendirme ToplantisI Programl
Toplantl Tarihi:
10-11 Subat 2015
Toplantl Saati:
1gün: 10:00 - 16:00
2. gun: 10:00-13:00
2 gun
Toplantl süresi:
Toplantl yen:
Toplanti ana hedefleri:
City Hotel Ankara, Turan Güne Bulvarl No: 19, cankaya, Ankara,
http://www.cityhotelankara.com
Taslak mevzuat ye yorretmelikler hakkinda tavsiyeleri almak icirr
Uzman Komitesinin katilimi ile mevzuat ye yönetmetiklerin
inCelenmesidir.
Toplantl duzenleyen:
Teknik Yardlm Ekibi (TYE)
AlmavivA
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey
Gündem
1.Gun
Saat
Sunumlar
10:00-10:10 Açih5 KonumaIari
• Salik Bakanli,
• Teknik Yardim Ekibi
10:10-10:50 Türkiye'de yUrürlükte olan organ bagii ye organ nakli mevzuatinin tanitilmasi
(Güncellenen Fark Analizi Raporu) —TartimaIar
• Sunucu ye moderator: Dr. Danica Avsec, Dr. Yahya Deryal,
10:50-11:30 Turkiye'de organ bagii ye organ nakli mevzuati için önerilen degiikIiIkIerin tanitilmasiTartimaIar
• Sunucu ye moderator: Dr. Danica Avsec, Dr. Yahya Deryal,
11:30-12:00 Kahve Arasi
12:00-13:00 Denetim kurallari ye denetim formiari için öneriIeri—TartimaIar
• Sunucu ye moderator: Dr. Danica Avsec, Jacqueline Smits
Ogle
Yemegi
13:00-14:00
14:00-16:00 Türkiye'de organ baui ye organ nakli Denetim kurallari ye denetim formiari için
önerilerilen degiikIikIerin tanitilmasi
• Moderator/er: Dr. Danica Avsec, Dr. Yahya Deryal, Jacqueline Smits
2.Gun
Saat
Sunumlar
10:00-11:30 Taslak mevzuat ye denetim formiari üzerinde tartimaIar
• ModeratOr/er: Dr. Danica Avsec, Dr. Yahya Deryal, Jacqueline Smits
11:30-12:00 Kahve Arasi
12:00-12:45 Taslak mevzuat ye denetim formiari Uzerinde tartimaIar
ModeratOr/er: Dr. Danica Avsec, Dr. Yahya Deryal, Jacqueline Smits
12:45-13:00 Kapani KonumaIari
13:00-14:00 Ogle Yemegi
3. MEVZUAT ALITAYI KATILIMCI LiSTESI (10 - 11 SUBAT 2015)
SIRA
id
ADISOYADI
KURUMU
1
AV MUSTAFA ULU
ANKARA
2
PROF. DR. MERAL KANBAK ANKARA
HACETTEPE UNI. TIP FAKULTESI HASTANESI
3
PROF. DR. NESLIHAN ALK15
ANKARA
ANKARA UNI. TIP FAKULTE5I HASTANESI
4
PROF. DR. AYDIN DALGIç
ANKARA
GAZI UNI. TIP FAKULTESI HASTANESI
5
PROF. DR. AKIF TOPçUOGLU ANKARA
HACE1TEPE ON]. TIP FAKULTESI HASTANE5J
PROF.DR. ARASH PIRAT
ANKARA
BASKENT UNI.TIP FAKULTESI HA5TANESI
7
UZM.DR. ENDER GEDIK
ANKARA
BASKENT UNI.TIP FAKULTESI HASTANESI
8
DOG. DR.cET1N KAYMAK
ANKARA
ANKARA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
9
DOc.DR.MURATARSAVA
ANKARA
HACE1TEPE UNI. TIP FAKULTESI HASTANESI
SALIK BAKANLIGI
10 DOC.DR. FAZIL TUNCAY AKI
ANKARA
HACEUEPE UN. TIP FAKULTESI HASTAENSI
ii PROF. DR. EROL 5ENER ANKARA
ANKARA ATATURK EAH.
12 PROF. DR. DURSUN ARAS
ANKARA
TURKIYE YUKSEK Il-ITISAS EAH.
13 PROF. DR. OZLEM KUMBASAR
ANKARA
ANKARA UNI. TIP FAKULTESI HASTANESI
14 Doç. DR. OMIT KERVAN ANKARA
TURK1YE YUI(SEK 1HT1SAS EAH.
is DOç. DR. ERDALYEKELER
ANKARA
TURKIYE YUKSEK IHIISAS EAH.
16 AR UZM. AHMET MIRAC SONMEZ ANKARA
DIS I1-I5KILER y e AS GENEL MUD. AS DAIRESI
17 JAB UZM. INANC SOGUT
ANKARA
DIS ILISKILER y e AR GENEL MUD. AR DAIRESI
18 PROF. DR. RUcHAN AK.AR
ANKARA
ANKARA UNI. TIP KAKULTESI KALP CERRAHISI
19 PROF. DR. NESRIN c0BAN0GLU
ANKARA
GAZI UNIVERSITESI
20 PROF. DR. NECMETTIN UNAL
ANKARA
ANKARA UNIVERSITESI
21 PROF. DR. AU SENGUL
ANTALYA
ANTALYA OZEL MEDICALPARK HASTANESI
22 DR. LEVENT YUCET1N
ANTALVA
ANTALYA OZEL MEDICALPARK HASTANESI
23 D oc.DR. AYHAN DINcKAN
ANTALVA
AKDENIZ UN1. TIP FAKULTESI HASTANESI
24 OR. SALIH GULTEN
BURSA
BURSA ULUDAG UNI. TIP FAKULTESi HASTANESI
BURSA
ULUDAG UNI. TIP.FAKULTES1 1-IASTANESI
25
PROF. DR. FERDA KAI-IVEC1
26 PROF. DR. MEHMET ALl OZATIK
ESKISEHIR
OZELACIBADEM ESKISEHIR HASTANESI
27 PROF.DR. UWG ELDEGEZ
ISTANBUL
TURK1YE ORGAN NAKLI KURULUSLARI KOORD. DER.
28 DOç. DR. TUHAN UTKU ISTANBUL
ISTANBUL UNI. ISTANBUL TIP FAKüLTESI HASTANESI
29 PROF. DR. HASAN TAScI
ISTANBUL
OZEL MEDICANA BAHcELIEvLER HASTANESI
30 DOç. DR. ALl RIZA ODABA5
ISTANBUL
MEDENIVET UNI.GOZTEPE EAH.
31
PROF. DR. SINAN YOL
ISTANBUL
MEDENIYET UNI.GOZTEPE EAH.
32
PROF, DR. ILGiN OZDEN
ISTANBUL
ISTANBUL UNI. ISTANBUL TIP FAKULTESI HASTANESI
33 PROF. DR. SERAP AYKUT AKA ISTANBUL
DR. SIVAMI ERSEK KALP VE DAMAR CER.EAH
34 PROF. DR. ADNAN SAYAR
ISTANBUL
YEDIKULE GOGUS F1AST. GOGUS CER. EAH
ISTANBUL
KARTAL KOSUYOLU YUKSEK 1HT1SAS EAH.
36 YRD. DOç. DR. CEMAL AlA BOZOKLAR
37 PROF. DR. HAKAN HAKERI
ISTANBUL
ISTANBUL BILIM UNI. TIP FAKULTESI HASTANESI
ISTANBUL
MEDEN1YET UN1.G0ZTEPE EAH.
38 PROF. DR. YENER UNVER
ISTANBUL
OZYEGIN UNIVERSITESI
39 PROF. DR. CENGIZ HALUK INCE ISTANBUL
ISTANBUL UNIVERSITESI
40 1PROF. DR. ZEKI KARASU
1ZMIR
EGE UNI. GASTROENTEROLOJI
41 DR. MELIH AZAP
KONYA
KONYA NUMUNE HASTANESI
42 PROF. DR. SEZAI YILMAZ
MALATYA
MALATYA UNI. TIP FAKULTESI HASTANESI
43 PROF. DR. ZAFER ZEYrIN
YURTDI5I
TURK - ALMAN UNIvERSITESI
GAZIANTEP
ZIRVE UNIVERSITESi
s ooc DR. CEMAL ASIM KUTLU 44 YRD. Doç. DR. YAHYA DERYAL 45 PROF. DR. ATTILA ELHAN
JANKARA
ANKARA UNIVERSITESI
Dr. Murat 6ZTURK
Uygun gorOIe arz ederim
Daire Bakani V.
Uzm. Dr. Arif KAPUAASI
Genel Müdür Yrd. V.
OLU R
Prof. Dr. Dogan UNAL
Bakan a.
Genel MOdür V.
Download

56733164/200/99 Konu : Mevzuat cahtayi Saglik