Z A M A N ETÜDÜNDE
TEMPOLAMA HATALARI
VE
BİR U Y G U L A M A D E N E M E S İ
Doç. D r . Güneş G E N Ç Y I L M A Z
Dr. Mustafa K O K S A L
t Ü. İşletme Fakültesi
Ü r e t i m Y ö n e t i m i Kürsüsü
ÖZET
SUMMARY
Performance
rating
is
the most subjective phase of
w o r k measurement
process.
So, i t i s i n & v i t a b l e t o
make
errors d u r i n g rating, related
w i t h t h e capability of t h e
analyst. I n practice, erros cou l d be m i n i m i z e d , unless per­
formance rates given b y t i m e
s t u d y a n a l y s t , cömpared w i t h
a c t u a l values. I n t h i s article,
e r r o r s nıade i n t h i s p a r t i c u l a r f i e l d h a v e b e e n classified
and formulated. After having
i n t r o d u c e d these t y p i c a l er­
rors conceptually,
a game
deviced wxth a p l a y i n g deck
is p l a y e d i n f r o n t o f a s m a t t
g r o u p . T h e e r r o r s o f t h i s gro¬
up, observing the cart dividing player at a r a n d o m r a te, h a v e b e e n e v a l u a t e d , i n d i vidually and totally.
Z a m a n etüdünün sübjek­
t i f l i k sınırına e n y a k m
aşaması
tempo
olan
takdiridir.
G ö z l e m y a p a n kişinin y e t e n e ­
ğ i i l e orantılı o l a r a k
tempo-
l a m a sırasında h a t a yapılma­
sı kaçınılmaz olmaktadır. U y ­
gulamada,
z a m a n etüdçüsü-
nün y a p t ı ğ ı t e m p o t a k d i r l e r i ,
gerçek
rak
değerlere
kıyaslana­
k o n t r o l edilmelidir. A n ­
c a k böyle b i r çalışma s o n u c u
tempo
hataları
azaltılabilir.
B u b i l d i r i d e t e m p o l a m a . sıra­
sında düşülen h a t a l a r
özet­
l e n d i k t e n s o n r a b i r k a r t böl­
me
oyununda, rastgele
l a r d a k a r t bölen
hız­
oyuncuyu
i z l e y e n b i r g r u b u n üyelerinin
düştüğü h a t a l a r , ayrı ayrı v e
tüm g r u p için
incelenmiştir.
I. TEMPOLAMA HATALARI
Z a m a n etüdü sırasında yapılan t e m p o l a m a , t a m a m e n , göz­
l e m y a p a n kişinin y e t e n e ğ i n e bağlıdır. B u n u n s o n u c u t e m p o l a ­
m a sırasında h a t a yapılması kaçınılmaz olmaktadır.
G. GENÇ YILMAK,
16
Mustafa KÖKSAL
U y g u l a m a d a , z a m a n etütcüsünûn y a p t ı ğ ı t e m p o t a k t i r l e r i ,
gerçGk değerlere kıyaslanarak k o n t r o l e d i l m e l i d i r . A n c a k böy­
l e b i r çalışma s o n u c u , t e m p o hataları azaltılabilir.
T e m p o hataları e n i y i g r a f i k a n a l i z ile o r t a y a çıkarılabi­
l i r . B u amaç i l e çizilen grafiğin e k s e n l e r i , sırasiyle, gözlemci­
n i n t e m p o t a k t i r l e r i n i n t e r s i i l e gerçek tempoların t e r s i n e gö­
r e ölç eklendirilmiş t i r .
O
o
Q
°
Q'
O"
O"
O"
O"
O
°
O-
O"
O-
O-
O
O'
a-
qT.
Ters -SkdU
GSR&lEİC "TEMPOLARIN TERSi
Şekil 1
T e m p o l a m a sırasında üç t i p h a t a yapılır. B u sınıflama a n ­
c a k g r u p değerleri için sözkonusudur. T e k t e k değerler için böy­
l e b i r a y r ı m geçerli değildir.
1°
E ğ i m Hatası
G e n e l o l a r a k y = m x 4- c şeklindeki doğru, gözlemcinin
t e m p o l a m a yeteneğini gösterirse, m eğimi, t e m p o l a m a n m
düzgünlüğünü gösterir. H e r i k i e k s e n d e eşit s k a l a l a r alı­
nırsa, tempolamanın doğru
olması h a l i n d e 1 eğimli b i r
doğru elde e d i l i r .
ZAMAN ETÜDÜNDE TEMPOLAMA ÎÎATALARİ
m >
1, dik tempolamayt;
m <
1, basık tempolamayt
17*
gösterir.
(Şek. 2 )
GERÇEK TEMPOLAR
Şekil 2
B u n l a r d a n e n çok basık tempolama hatasına rastlanır. Göz­
l e m c i , t e m p o l a m a s m m , s t a n d a r t t e m p o y a d a h a y a k ı n olduğu­
n a i n a n a r a k aralığı d a r a l t m a y a çalışır. Gözlediği çalışma t e m ­
p o s u n d a k i değişimleri d a h a az t a h m i n eder. B u n u n s o n u c u , dü­
şük t e m p o l a r d a h a f a z l a , yüksek t e m p o l a r d a h a a z t a h m i n e d i l ­
miş o l u r .
E ğ i m hatası R e g r e s y o n A n a l i z i aracılığı Üe s a p t a n a b i l i r .
G e r ç e k v e gözlenen t e m p o l a r a a i t değerlere u y d u r u l a n r e g r e s -
G. GENÇYÎLMA2,
18
Mustafa KÖKSAL
y o n doğrusunun eğimi, d i k v e basık t e m p b l a m a d a n h a n g i s i ­
n i n m e v c u t olduğunu o r t a y a çıkarır ( B k . E K ) .
2°
Y e r Hatası
Eğim hatasına e k o l a r a k , t e m p o l a m a d a y e r hatası d a o r t a ­
y a çıkabilir. T ü m t e m p o t a k t i r l e r i y a f a z l a , y a d a düşük
o l a b i l i r . Olduğundan f a z l a t a h m i n e d i l i r s e gevşek, a z t a h m i n
e d i l i r s e sıkt t e m p o l a m a adı v e r i l i r : (Şek. 3)
Şekil 3
3°
Tutarlılık
T e m p o l a m a tutarlı v e y a tutarsız o l a b i l i r . Y a n i , gözlemci
tutarlı o l a r a k sıkı, gevşek, basık v e y a d i k o l a r a k t e m p o
t a k t i r i y a p a b i l i r . Tutarlılık hataları, gözlemcinin farkında
olması i l e , z i h i n s e l a y a r l a m a i l e düzeltilebilir. A n c a k t u t a r -
ZAMAN ETÜDÜNDE TEMPOLAMA HATALARı
19
sız t e m p o t a k t i r i , yeteneksizliği gösterir. B u n e d e n l e düzel­
t i l m e s i güçtür.
Tutarltfık çeşitli şekillerde s a p t a n a b i l i r .
a)
Grafik Yöntem
B u yöntem i l e basıklık v e tutarsızlık ölçülür. T e m p o değer­
l e r i n i n t e r s l e r i n i n ölçek o l a r a k alındığı d i y a g r a m kullanılır. D i ­
y a g r a m d a önce noktaların ortasından v e m e r k e z d e n g e ç e n t a h ­
m i n e d i l e n çalışma doğrusu çizilir. S o n r a , n o k t a l a r a e n i y i u y a n
doğru çizilir (Etüd D o ğ r u s u ) .
GÖZLENEN ZAMANLAR
Şekü 4
Ü-, ,.GKNÇ\'ÎLMA2',
20
Mustafa KÖKSAL
G r a f i k üzerinde A , B, D ve E değerleri öiçülür. A,,çalışma doğ­
r u s u n u n yukarısındaki n o k t a l a r d a n e n u z a k olanının mesafesi­
n i ; B , aynı doğrunun altındaki n o k t a l a r d a n e n u z a k
olanının
m e s a f e s i n i gösterir,
Hesaplarda
••'
aşağıdaki formüller
Basıkhlık' (%)
kullanılır:
- — - • „ +
100
1
E
Aralık
— A -f B — W
Tutarsızlık
(%)
=
kw
— ^ - x 100 .
k ' n m değerleri aşağıdaki t a b l o d a n aîmabilir:
Ç e v r i m sayısı
Sabit k
,~
4
S
6
7
8
9
10 11
— 0.27 0.21 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10
G r a f i k t e n aşağıdaki değerler elde e d i l i r :
A
=
0.7, B
~
0.6, D -
0.75, E ~ 5.5
0.75
Basıklık -
£ 100 -
;
14
(%)
5.5
Aralık
~ 0.7 4- 0.6 -
1.3
0.7 X 1.0
Tutarsızlık =
:
x 100 = 2
(%)
5.5
(15 o k u m a için t a b l o d a n k = 0.07 alınmıştır)
b)
Regresyon A n a l i z i Yöntemi
K o r e l a s y o n katsayısı, t e m p o l a m a n m tutarlılığını gösterir.
( B k . E k ) K o r e l a s y o n katsayısınm 1 olması, m ü k e m m e l t e m p o l a ­
m a yeteneğini gösterir! 25 o k u m a için d e n e y l e r ,
Y e n i başlayanlar için, 0.82 < r < 0.90
Tecrübeliler için
, 0.96 < r < 0.98
olduğunu göstermiştir;
B u r a y a k a d a r anlatılan t e m p o l a m a hatalarının u y g u l a m a ­
d a azaltılması içîri tasarlanmış üriiversal n i t e l i k t e b i r k a r t böl­
m e o y u n u n u n prosedürü b u n d a n s o n r a k i bölümde açıklanmak­
tadır.
,
ZAMAN ETÜDÜNDE TEMPÖIiAMÂ İİATALARI
2i
ıı. T E M P O T A K D I R I N D E
KART DAĞıTMA
OYUNU"
A M A Ç : İş Analistınin t e m p o t a k d i r yeteneğini geliştirmek
GEREKLI ALET V E MALZEME;
1.
Ondalık k r o n o m e t r e , k a r t destesiı o y u n masası. \
2.
T e m p o t a k d i r formları.
TEMPOLAMA
ÇALıŞMASı IŞLEMI
"
:
1. B u o y u n i k i kişi tarafından iştirakçilere s u n u l u r . Önce
k a r t bölme işlemini y a p a c a k kişi b i r deste o y u n kartını t a m 1/2
d a k i k a d a 4 eşit d e s t e y e ayırabilecek şekilde e g z e r s i z ' y a p m a l ı ­
dır. Zamanlayıcı d i y e adlandırılan başka b i r i s i ise k r o n o m e t r e
y a r d ı m ı y l a k a r t dağıtanı g ö z l e m e n " v e zamanları k a y d e t m e l i d i r .
E ğ e r dağıtıcı, b i r d e s t e y i dağı tmak için 1/2 d a k i k a d a n f a z l a - v e ­
y a a z h a r c a r s a , zamanlayıcı b u n u i z l e y e n g r u b a söyler v e .he­
m e n g e r ç e k t e m p o y u (hızı) y ü z d e o l a r a k g u r u b a b i l d i r i r . Kuş­
k u s u z iştirakçiler b u ön d e n e y l e r hakkında h e r h a n g i b i r kayıt
t u t m a z . Dağıtıcı o t u r a r a k 5 2 ' I i k bir. desteyi, şu şekilde dağıtmak­
tadır. Deste s o l elde d u r a c a k v e e n üstteki k a r t s o l e l i n baş v e
işaret p a r m a k l a r ı y l a y e r i n d e tutulacaktır. Sağ e l b u e n üstteki
k a r t ı a l a r a k taşıyacak v e masanın üstüne atacaktır. 4 küçük
deste (40 c m x 40 c m ) b o y u t t a k i o y u n masasının köşelerine k o ­
nacaktır. Y a l n ı z bütün k a r t l a r ı n y ü z ü masaya, dönük v e deste­
l e r b i r b i r l e r i n d e n a y r ı k olacaklardır. H ı z l a r değiştikçe
meto­
d u n b u t a r i f e d i l e n l e r farklı olmamasına d i k k a t e d i l e c e k t i r . B i ­
r a z çalışmayla, dağıtıcı kartları t a m 1/2 d a k i k a v e y a % 100
t e m p o y l a dağıtabilecektir.
1
2. G u r u p t a k i h e r k e s e e k t e k i g i b i
b i r f o r m verilecektir.
H e r k e s i s m i n i ve t a r i h i f o r m u n altına yazacaktır. B u çalışmada
k i m s e k r o n o m e t r e v e y a s a a t kullanmıyacaktır.
3. Dağıtıcı k a ğ ı t l a r ı 1/2 d a k i k a d a dağıtır v e g r u b a b u t e m ­
p o n u n % 100 olduğu söylenir, 2 v e y a 3 d e n e m e b u hızda yapılır.
G. GENÇYıLMAZ/ Mustafa KOKSAL
22
4.
Dağıtıcı kartları o n k e z tesadüfi o l a r a k değişen hızlar­
d a dağıtacaktır. H e r d e n e m e s o n u n d a zamanlayıcı z a m a n
kay­
d e d e r v e b u n u dağıtıcıya gösterir. F a k a t b u b i l g i y i bütün dene­
m e l e r b i t m e d e n önce g r u b a v e r m e z . K a r t l a r 0.588 d a k i k a d a d a ğıtıhrsa hı z l ar n o r m a l i n % 85 e ğ e r 0.33 d a k . dağıtılırsa n o r m a l
eğrinin % 1 5 0 ' s i n i n içine düşerler. U ç değerleri t e m p o l a m a k d a ­
ha
zordur.
5.
G r u p t a h e r k e s dağıtıcıyı d i k k a t l e i z l e y e r e k v e 100 % —
1/2 d a k i k a y ı n o r m a l k a b u l e d e r e k t e m p o y u t a k d i r eder. H e r d e ­
n e m e y ü z d e o l a r a k f o r m u n altındaki i l k satıra k a y d e d i l i r .
6.
B u aşamada gerçek ölçülen süreler ve
doğru t e m p o l a r
karşıhğmdaki
zamanlayıcı tarafından o k u n a r a k
iştirakçiler­
d e n bunları f o r m u n altındaki i k i n c i v e üçüncü satıra
yazmala­
rı istenir.
7.
G r u p t a k i herkes kendi temposunu ekteki tempo
diyağ-
r a m m a işler. S o n r a b u noktaların yaklaşık ortasından düz b i r
d o ğ r u geçirir.
8.
S i s t e m a t i k h a t a , o r t a l a m a s a p m a g r u p t a k i h e r iştirak­
çi için a y r ı a y r ı v e g r u p için h e s a p ediür.
9.
B u k a r t d a ğ ı t m a d e n e m e s i iştirakçiler
yeteneklerinin
geliştiğine inanıncaya k a d a r t e k r a r e d i l i r . D e n e y b o y u n c a
dağıtıcının kullamlmasına v e k a r t
m e s i n e özen göstermek
gerqkir.
aynı
dağıtım şeklinin değişme­
TABLO 1
Kronometrede Okunan Değerlerin Tempeya Dönüştürülmesi
.Süre
(Dakika)
.313
.314
.316
.318
.321
.323
.325
.327 .329
.331
.333
.336
.338
Tempo
160
159
15b
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
Süre
(Dakika)
.340
.34-2
.345
.347
.350
.353
.355
.357
.360
.362
.365
.368
.370
Tempo
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
Süre
(Dakika)
.373
.370
.379
.382,
.385
388
.390
.394
.397
.400
.403
.407
.410
Tempo
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
.413 .417
,420
.424
.427
.431
.435
.439
.442
.446
.450
.455
,459
Süre
(Dakika)
Tempo
121
120
119
118
H7
116
115
114
113
112
111
110
109
Süre
(Dakika)
.463
.467
.472
.476
.481
.485
.490
.495 .500
.505
.510
.515
.521
Tempo
108
107
106
105
104
103
102
101
10Ü
99
98
97
96
Süre
(Dakika)
.526 .532
.538
.543
.549
.556
.562
.568
.575
.581
.588
.595
.602
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
.625 .633
.641
.649
.658
.667
.676
.885
.694
,704
.714
78
77
T6
75
74
73
72
71
70
Tempo
Sûre
(Dakika)
Tempo
95
94
.610
.617
82
81
80
79
83 .
G E R Ç E K T E M P O L A M A .~tiı
r
»—
'
-50
1
-f.oo
co
ı tt '
-25
-33â
JCdrtUmn ctaejıUmdsı suresi (Ddkika)
_
'
D E M E M E
TAKOÎft
N O
1
Z
3
4
5
6
7
8
9
10
X
EDİLEH
T E M P O
Ğ t R t C K
S U R E
£j
(d«*k.l
§
<
UJ
GERÇEK
7 E M P 0
K
"ı/î
F A R K
İŞlİBAKCİNtN
ADl-SOVADl
TARİH
S
ZAMAN ETÜDÜ3STDE TEMPOLAMA HATALAR*
IH.
UYGULAMA
25
DENEMESİ
Önceki bölümde özetlenen k a r t bölme t e m p o t a k d i r o y u n u ,
Î.Ü. işletme Fakültesi, Ü r e t i m Y ö n e t i m i Enstitüsünce düzenle­
n e n îş A n a l i z l e r i S e m i n e r i n e katılan g r u b a uygulanmış v e e l ­
de e d i l e n sonuçlar aşağıda tartışılmaktadır.
T a b l o 2 de y e r a l a n gerçek süreler h e r d e n e m e d e z a m a n ­
layıcı tarafından k r o n o m e t r e i l e ölçülmüş v e gerçek t e m p o l a r
d a T a b l o 1 d e y e r a l a n n o r m a l eğri değerlerinden elde edilmiş­
t i r . O y u n a katılan 16 kişinin h e r d e n e y , y a n i k a r t bölme işlemi
için t a k d i r e t t i k l e r i t e m p o l a r d a T a b l o 2 n i n a i t kısmında gö­
rülmektedir, îlk d e n e y d e sadece i k i kişi gerçek t e m p o y u b u l ­
muş b u n d a n s o n r a k i d e n e y l e r d e ise gerçek t e m p o y a çok y a k ­
laşanlar olmuşsa d a s o n u sıfır v e beşle b i t e n . (80, 75 v.b.g) r a ­
k a m l a r a o l a n alışkanlık v e y a eğilim yüzünden gerçek t e m p o ­
y u b u l a n olmamıştır. G e r ç e k t e m p o d a n sapmaların azlığı v e y a
çokluğu kişilerin y e t e n e k l e r i k a d a r hatalarının b u g r u p t a n a ­
sıl oluştuğuna, yazının i l k bölümündeki sıra i l e
hesaplarsak
t a b l o 3 sonuçlan elde e d i l i r .
26
G. GENÇYILMAZ,
Mustafa KOKSAL
Tablo 2 : K a r t Bölme Oyununda Takdir Edilen ve Gerçek Tempolar
DENEME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.62
.54
.47
.36
.54
.38
.65
.57
.52
.35
80
92
106
139
NO
GERÇEK SÜRE
(dak)
GERÇEK TEMPO
92
132
77
87 96
143
TAKDİR EDİLEN TEMPOLAR
İŞTİRAKÇİ
1
160
155
140
131
140
120 150
130 90
150
2
95
110
105
130
98
125
30
88 97
132
3
95
100
125
170
90
140
80
90 105
150
4
75
100
120
Î50
100
130
85
100 100
150
5
95
115
Î.20
135 100
125
82
93 98
132
6
85
98
115
132
99
117
73
88 82
125
7
80
86
100
138
86
120
80
90 100
142
8
90
90
105
120
100
115
90
105 110
140
9
90
95
110
130 100
115
80
100 105
140
10
85
95
110
130
100
135
80
90 100
135
11
100
95
110
130
90
120
85
95 100 135
12
65
100
130
1'60
70
150
50
65 90
160
13
90
100
120
150
100
140
60
80 100
170
14
90
95
115
140
85
135
80
85 90
135
15
85
08
115
130
96
120
50
96 96 135
18
80
98
120
138
100
140
80
90 98
138
J
n
ş I s s 111S1111 s 1s |
11 11 ll 11 K B II W !f 8 K tl 11 1! 11 fi
&
s
i 1
1 ss
1
1 I
I ! ItıİMfflffİıfıi
• 3
-
İH
i?
s "a
S
>
|5Î!S333|SS?3232S
i
*
w
l
I-
I
1
I
1
I
Jı
II
1
t>
at
•*
•»
t-
C. GENÇ ÜTTLMAZ, Mustafa KÖKSAL
28
IV.
SONUÇ
T a b l o 3.'de özetlenen t e m p o l a m a hatalarına ilişkin
grup
performansı, tutarlılığın b i r s i m g e s i o l a n k o r e l a s y o n katsayısına
bakıldığında oldukça yüksek b i r düzeydedir.
Diğer t a r a f t a n
l ö iştirakçinin iş etüdünde tecrübeli oldukları d a gözden u z a k
t u tulmamalıdır.
M u t l a k h a t a l a r a bakıldığında b u değerin sıfır olması a r z u
e d i l i r k e n iştirakçilerin %[ 70'e yakını, 4-10 arasında
değişen
m u t l a k h a t a yapmışlar, g e r i k a l a n % 3 0 ' u d a 1 0 ' d a n d a h a bü­
y ü k m u t l a k h a t a yapmışlardır. Bilindiği g i b i s i s t e m a t i k h a t a ,
yönsel b i r k a r e k t e r e s a h i p o l u p , iştirakçilerin tümü için p o z i t i f
yönde d e ğ e r l e r bulunmuştur. E K - 2 de gösterilen y ö n t e m e g ö r e
h e s a p l a n a n r e g r e s y o n doğruları g e n e t a b l o 3.de özetlenmiş v e
b u r a d a n e l d e e d i l e n e ğ i m hataları iştirakçilerin % 50 s i n d e d i k ,
% 3 0 ' u n d a basık t e m p o l a m a vermiştir. A y r ı c a y e r hataları için,
g r a f i k y ö n t e m e dayalı b i r açıklama
E K - l ' d e yapılmaktadır.
G r u b u n d i ğ e r üyeleri için aynı yöntemle y e r hatası b i r başka
değişle t e m p o l a m a n m gevşek v e y a sıkı o l a r a k sınıflandırılması
yapılabilir. Tutarlılık hakkındaki b i l g i l e r g e n e aynı g r a f i k t e n
y a r a r l a n ı l a r a k elde e d i l e b i l i r .
T e m p o l a m a hatalarının b i r k a r t bölme o y u n u
eşliğinde
tecrübeli b i r g r u p üzerinde d e n e n m e s i h a l i n d e
mutlak hata­
nın 5-20 arasında değiştiği v e d i k b i r t e m p o l a m a y a d a h a m e y i l ­
l i oldukları görülmektedir,
EK—-1
a)
G r a f i k Yöntemi i l e T e m p o l a m a Hatalarına ilişkin b i r
örnek
B u y ö n t e m i l e basıklık v e tutarsızlığın ölçülmesi
diyayram
çizimini gerektirdiğinden, g r u b u n h e r elemanı için b u tür h a ­
taların hesaplanması y e r i n e sadece b i r i n c i e l e m a n
için
eldeki
v e r i l e r i k u l l a n a r a k aşağıdaki ö r n e k çözümün yapılması u y g u n
görülmüştür. A y n ı formüller kullanılarak g r u b u n tüm üyeleri
için a y r ı ayrı h e s a p l a r ve h a t a l a r s a p t a n a b i l i r .
'
29
ZAMAN ETÜDÜNDE .TEMPOLAMA HATALARI
200
480
-İ60
•
" f i
S
-z
•a 1 0 0
"5
ttJ
80
u
a
/
60
40
\
O
40
ZO
60
0 0 ıCO ^ 2 0 4 4 0 1 6 0 -180 2CO
G E R Ç E K TEMPOLAMA {%)
'
ÂİOO
.50
, ,,<
- .İ33
^5
" KARTLARIN DA2nHMAS» SUGESl (DdUkp»)
D =r 75,65
A = 72
B = 20
E — 118
K z= 0,11
Basıklık =
Aralık
'
W
75,85
=
118
xlOO =
64 %
= 92
0,11 X 92
Tutarsızlık :
=
118
8,5
%
G. GENÇ YILMAZ,
30
Mustafa KÖKSAL
EK—2
l.
R e g r e s y o n doğrusunun saptanması
A
Y
B
değerleri X
değerleri
C
D
A x B
A
D
B
2
2
95
90
8550
9025
8100
105
100
10500
11025
10000
95
95
.9025
9025
9025
80
70
5600
6400
4900
115
120
13800
13225
14400
120
130
15600
14400
10900
115
105
12075
13225
11025
90
90
8100
8100
8100
85
95
8075
7225
9025
,
100
100
10000
10000
10000
115
110
12650
13225
12100
,90
80
7200
8100
6400
75
75
5625
5625
5625
105
110
11550
11025
12100
100
90
9000,
10000
8100
Toplam
1485
1460
147350
149625
145800
Y ' i n X'e göre regresyonu:
£Y =
SXY =
m s
x 4- n c
m S X
2
+ c S X
1485 =
147350 =
m
1460 m
+ 15 C
145800 m - f
= 0.761
c =
25
Y
0.761 x + 25
=
1460 G
ZAMAN
ETÜDÜNDE TEMPOLAMA HATALARI
2° T e m p o l a m a
tanması
31
tutarlılığının k o r e l a s y o n katsayısı i l e
sap­
1° d e k i b i l g i l e r e a i t ^ k o r e l a s y o n katsayısı :
r
S X Y
—•
=
V
147350
=
J&îC^y
1
a= 0.99
V
o l a r a k b u l u n u r . B u d e ğ e r tutarlılığın
gösterir.
145800x149625
mükemmel
olduğunu
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1.
R a l p h M . B a r n e s , «Motion a n d T i m e Study»
J o h n VViley, N Y , S i x t h E d . , 1968
2.
Mundeî, M . E . , « M o t i o n a n d T i m e Study,» P r e n t i c e H a i l ,
E n g i e w o o d C l i f f s , N.J., 1960
3.
D e n n i s A VVhitmore « W o r k Measurement», H e i n e m a n ,
L o n d o n , 1975
4.
D e n n i s A . VVhitmore « W o r k S t u d y a n d R e l a t e d
g e m e n t Services» H e i n e m a n n , L o n d o n 1968
Mana­
5.
G. H a d î e y «Introduction t o Business S t a t i s t i c s * H o l d e n
D a y I n c , S a n F r a n c i s c o , 1968
Download

1 - Arastirmax