0KL,L Eİı-çİLrRğ DÖKüruıü
okul Kodu
l A.il:342154
İşleme Kodu
KAD|KÖ\ il,jAM HATiP LiSESi
: 3421 54201 4061 91
Adı
Kodu
Durumu
Son Sınıfı
Bir Önceki Adı
Daha Önceki Adı
Not Sistemi
Okul Kodu /
Kurum
Okulun
Okulun Türü
:
342154 KADIKÖY
:
362752
:
:
19.06.2014
B95
|MAM HAT|P LlsESi
Açık
Var
:
:
:
100,LÜ SiSTEM
1 . türü; 51015
2
. türü:
51031
_
_
IMAM HATIP
LlsESi
iıııRııı Hnrip OKULU
AC|BADEM CAD. NO:136
Adres
posta kodu
Şemt
ilçe
iü
iSTANBUL
Telefon
(0) 90 216
(0)90 216
Var
Faks
Bilgisayar
Yazıçı
Var
İnternet Bağlantısı
e-Posta Adresi
Son Sınıftaki Öğrenci Sayısı
[email protected],com
Gelecek Öğretim Yılındaki Bilgiler
Son Sınıfı
Son Sınıf Öğrenci
Sayısı
:
:
'\,i::
Öğrenim Durumu (öD)
1-Son Sınıfta Okumakta
2-Son Sınıfta Beklemeli
3-Dışarıdan bitirme sınavlarına giriyor
Sayfa
:
1
ı4
llii: i.: .|i:.:::i,::,:,
19,06.2014
okul
, j ^ft, -a42154 KADIKOY
Kodu / ıruı
;r;;;"
"3421542a14o61918s5 oKuLBiRlNclsl BiLGiLERiDöKüMü
..35927092142
TC Kimlik No
Okut No
:1028
: EMINE
: ÇELİK
Adı
Soyadı
Diploma Notu
Türu
Kolu
içıiHl ueripLisEsi
l?İ;İ,
,.2844
Durumu
Öğrencinin
Öğrenim Durumu
HATip LisEsi
'MAM
,öğrencimiz
, 5]ç1 Sınıfta Okumaı<ıa
Tit},:ffiarnagryor
Sayfa
: 2l4
okul Kodu l Adı:342154 KqD!KÖY
İşleme Kodu : 3421 542ü1 4a6
2ü13
1
9X
0649934376
3301 01 26354
19.06.2014
895
Jlo
532
69340,160874
cö4
55810341614
315o7864420
7a1
821
1 000
43,1089094B6
11657264776
21209194536
39484979250
334367B4312
32368468000
292965B7996
1a02
1004
1 009
101
1
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022
1024
1027
102B
1029
57982117202
363795B5OB4
3831 7799300
266300 1 0806
21599577926
1045671B114
461B0797484
35927092142
2BllB034o52
28178032012
24548520998
103,1
369673041 1 0
6346329041 B
1034
1042
1032
,1045
16268772368
19291604620
1046
i;iuv/iöjüııı
1
9668
,
52885452504
1
İnATiP LiSESi
öSs öĞRENCi BiLGiLERlVE DiPLoMA NOTLAR| LiSTEsi
-AaM Öğretirn yıiırıda son sınıfta okumakta oian öğrenciier
1
53BB1
ift4Al,!4
1 055
,l056
22969917106
591310B9354
5144555577B
.17119245864
1a62
1064
1071
1075
290?6715552
26221505902
5470656B7OB
537B2555336
32587304912
32086329294
70516014228
41017495922
23131648200
49624643446
45091177194
U4ğ
1o52
1
1
0B1
l 0B2
1
0BB
1094
1 095
1
1
09B
,100
1101
1102
1
103
60427379042
,l104
33509198,1 76
,1,105
29227939160
1
107
BEYZANUR YlLDlZ
EBRU KEPTi
lLKNuR çiTAK
BETÜL RUMEYSA ÇOLAK
ŞEYDA HAMAMC|
ŞüKRüYE ESiN YlLDıRlM
RüMEYSA KiRAz EMEKsiz
51015
5
aoAA
51015
2844
2844
5,10,1
5,10] 5
5,10,15
2844
51015
510,15
2844
2844
1
5,1015
2844
1
51015
51015
51015
2844
2844
1
2844
5,1015
2844
51015
AYŞE BAYRAK
ŞEYMANUR YAVUZ
51015
ŞULE AKBABA
CEYDANUR ÖZYAPÜ
SÜMEYYE YÖRÜK
özcr nıRı-ey
ŞEYDA NUR BiNici
ERVA NuR fulETE
BERRE ALEYNA SANCAKTUTAN
SÜMEYYE ÖZDEMiR
EMiNE çELiK
AYŞE ALAGÖZ
MERVE ALAGÖZ
KEZBAN AYHAN
ZEYNEP ULUTÜRK
FATMA KARSL|
510,15
510,15
51015
51015
5,1015
FEYZANUR SEVEN
BÜŞRA AKCA
EBRAR FEYZA KlLlç
MERVE NUR ERENBERK
5,1015
HÜSNA TOZLU
cEMiLE YlLDlZ
ESRA ÇAL|ŞKAN
BÜŞRA GÜLMEZ
ELiF DlĞıRoĞLU
ESRA CANL|
ESRA ARSLAN
BüŞRA iBRAHiMoĞLU
SENA NUR VAROL
AZ|ZE MERVE AYDOĞDUOĞLU
KAMiLE.BÜşRA KoÇAK
SULTAN BAŞAK KÜTÜK
AYŞEGÜL TUNCA
ECE ÇUHADAR
MiNA YAKUPOĞLU
AYŞE ÇiçEK
BETÜL SEVDE KAMMAN
TUĞBA KUYUMCU
SÜMEYYE SENA ALKAN
Öğrenim Durumu (ÖD)
1-Son Sınıfta Okumakta
2-Son Sınıfta Beklemeli
3-Dışarıdan bitirme sınavtarına giriyor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
61,74
1
67,B3
1
57,B6
1
9,1,34
63,B5
56,56
72,60
55,67
57,53
1
4
1
69,1
1
Fa,|?
51015
2844
2844
2844
1
5,1015
2844
1
510,15
2844
2844
2B44
2844
2844
2844
2844
2844
2B44
59,90
60,62
55,82
58,30
63,87
80,84
62,05
oo,Jo
81,54
1
5,1015
51015
51015
51015
51015
5B,2B
1
?a44
5,1015
co,Jc
60,63
55,97
60,26
2
51015
51015
51015
51015
55,95
5B,01
1
51015
51015
51015
51015
510,15
1
1
1
2B44
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
510,1 5
5,101 5
ŞEWAL MUTLU
öZLEM AVC|
.D
2844
57,59
63,57
1
1
85,74
62,05
66,00
1
7B,96
1
70,77
69,05
1
1
64,77
1
1
Aı,1
1
62,3B
1
Eo aa
62,33
59,54
69,66
59,99
1
1
64,1B
1
510,15
2844
2844
2844
2B44
2844
2844
6B,B0
1
5,1015
2844
68,09
t'
510,15
51015
51015
5,1015
51015
c lu lc
1
1
1
58,05
B5,00
ll
.'"."'
Sayfa
:
3ı4
1
,-
-
okul Kodu
l Adı:342154
İşleme Kodu
:
KAD|KÖY iMAM İrATiP LiSESi
3421542ü4a61
91
19.a6 2c14
B95
öss öĞRENci eiıciı-rni
VE D!PLOMA NoTLAR| LiSTESi
2ü'l3 -2014 Öğretiııı yıiında son sınıfta okıırnakta oian öğrenciler
No_
22313155260
Tc Kimlik
57625478622
28570502380
12644558656
1 1 3929B65B2
,l
1 399975510
31145141280
26477451534
17378287452
20027688272
23734745252
524B6529360
33271593216
14434445054
41 5991 5031 8
5033561 6032
52921 01 8626
462BB2392B2
3B572367696
3BB15604274
17290243222
27833274286
30398465020
24485163654
1 791 8692036
691 96046674
24334836722
:l5455,/ 1 9504
32528275486
30287525170
434BO3B1 3B2
**
n{o
Sovadl
.
,1109 SUDE KARANFİL
Okul
111o
1112
1113
1114
Adl
51015
510,15
2B44
5IUlc
HATicE YURT
5,1015
AVC|
510,15
5,1015
51015
SEL|ME çATAK
SEHER ŞEKER
HAT|CE KANS|Z
AYŞE DURU
IMRAN TAN
G|ZEMNUR GÜL
SULTAN S|LGAN
HACER RUVEYDA GÜLMEZ
5,1015
5,1015
51015
51015
51015
51015
51015
51015
BÜşRA NUR KAYt"4AKcl
5,1015
MERVE UZUN
ŞEYMA YlLDlRlM
FATIMA ZEHRA GENÇ
KEVSER ŞEYMA DiRiCE
ESMA EMINE DUMAN
51015
P|NAR SOLMM
HATICE KARA
MELiKE DEDEOĞLU
AYŞE SELEN YlLDIZ
5,1015
51015
51015
51015
5,1015
510,15
MINE BAşOVA
510,15
ZEYNEP NEsLiHAN KlLlÇ
EL|F NUR D|NÇER
51015
51015
51015
ESRAAYGÜN
5,1015
ŞEVVAL K|YMET ARSLAN
HESNA KoçAK
51015
ŞEYMA ÖNSÖZ
Öğrenim Durumu (öD)
,1-Son
Sınıfta Okumakta
2-Son Sınıfta Beklemeli
3-Dışarıdan bitirme sınavlarına giriyor
_*
2844
Kolu
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
?B44
2844
2844
H|LAL ÇAPOĞLU
FAT|ME BEvMKöY
ELİF SERI
1,116 ESMA
1119
1120
1126
1127
1129
1131
,l136
1145
1149
1155
1158
1160
1163
,l166
1167
1170
1173
1174
1248
1249
1302
1325
1334
2036
3250
TürÜ
51015
5,1015
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2844
Ö.D.
1
,_Diploma Notu
76,62
1
62,75
B1,59
1
7B,B0
1
1
58,27
1
65,10
1
84,B9
B5,BB
74,1B
1
1
66,12
62,75
1
1
1
64,71
1
87,66
1
56,35
57,97
55,63
1
1
1
57,54
1
1
1
61 ,71
1
66,98
73,25
59,95
1
72,B2
1
7,1,
1
1
o,
RA7
1
60,1 5
1
77 79
1
68,61
57,75
1
55,,16
1
57,6B
1
,,,l
_,-a-:
,J]
. ;:, .. ,
Sayfa
:
4
ı4
j;
_ii
Download

Son Sınıfı Not Sistemi