SINDIRGI MESI-EKI VE TEKNİK EGITIM MER.KEZI P,dNsiYoNU
2ü4-2ars EĞiTiM öĞnnrinı yrr,ı nyr,ür, ayı Nöesı çizELGEsi
Erkek Belletmen
Günler
Ia rih
5 09 2014 PAZARTESI
6 09 2014
]ALI
7 09 201,4 ?ARŞAMBA
l 8 09 20l4 PERŞEMBE
9 09 2014
CUMA
rAzAN
l öŞı
1
M.ZA
Erkek Belletmen 2
Oktay OZTURK
Yılmaz AKÇORU
Ahmet YORUR
Fatih ŞENEL
Nevzat KlLlÇ
Mehmet BAYRAKTAR
Ahmet EMlN
Mahmut KARA
YalÇln ÖzMEN
oktaY özTÜRK
v^lav v4
l
un^
AlllllğL
I
v§un
Nevzat KlLlÇ
Mehmet BAYRAKTAR
24 09 20 4 ÇARŞAMBA
Ahmet EMlN
Mahmut KARA.
25 09 20 4 PERŞEMBE
Yalçın OZMEN
Ahmet YORUR
26 09 20 4 CUMA
Yener ÇlÇEK
Hüseyin KAHRAMAN
29 09 2014 P4.ZARTESi
Nevzat KlLlÇ
Mehrnet BAYR,AKTAR
30 09 2014 s.4LI
Ahmet EMlN
23 09
2.0
4 SALI
Bayan Belletmen
|MLA,
Mahmut KARA
NöBETÇİ öĞppTranıııERİ*-
DIxfi,_&^T
ETMESI GEREKEN
İ{L]SLISİ-.AR.
]- Zorun]u haller haric nöbet değişimi olmayacaktıı l{öbei tutamama durumu en az bir glln önce okul idaresine dilekce ile bıldiri]ecektir
2-
Vakit cizeJgesi aksatıjmadan uygulanacaktır
3- Nöbetci Belleticinin nöbeti 24 saattir Görev 1,erinden her ne surei]e olursa olsuiı a.\,rl]mas1 ),asakili
4- Eii_it]er etüt s]nıfında _yapıJacaktıı ve EtLit süresince öğrencilerin basında bu]unacaktıı
5- He:" ne sL!.efte oğursa o!sı.ıııöğrencive
6-
GECE nZN{ veri!mevecekt!r.
Nöbei süresince olacak her iilrlü oiumsuzjuklardan I9OBETÇI OGRETNiEN
7- Gözetmen belJetçiJer ve ı-ıöbetçi belletçileı nobetleri esnasında
SOR.{-]ib{E
-üDtiR..
soıuııiu]ıkları t fÜŞTEREKT'İR.
8- Etüt saatierinde ve yemek saatierinde öği-encinin basında bulunulacak ve sukunet sağlanacaktır
-
iıIöbet defteriııın
ilgili
olarak do]durulacaiitır \/e yckJamalar tam o]arak yapılacaliiıı
dul,ulrlu"uO',, ne
l-ıer
aı
bu sl|aya goüe telirar düzen]eıljp BeJietçiler bıjgilenciırıJecekiir
iJek ve sikal,etlerrie öncelilıle itgiIi I§{üdüı- Yarciırncısına
bilsi veriieceiıtir
TLrhrCAY ü3ZTUR[{
O-kut
M[idürü
LMzA
Download

2ü4-2ars EĞiTiM öĞnnrinı yrr,ı nyr,ür, ayı Nöesı çizELGEsi