T.C. DiYARBAKIR VALiLiGi il MOO Egitim Miidiirliigii SaYI : 353904771774.0911408118
Konu: 07-19 Y a~ Aile Rehberligi PrograI11l
UygulaYlcl Egitimi Kursu
07/04/2014
VALiLiK MAKAMINA
2014 Mahalli Hizmetiyi Egitim Planl kapsammda merkez ilyelerde (Baglar,
Kayapmar, Sur ve Yeni~ehir) gorev yapan ve ekli listede adl soyadl ve gorev yeri yazdI
bulunan rehber ogretmenlere yonelik olarak ekli program yeryevesinde 07-19 Ya~ Aile
Rehberligi Programl UygulaYlcl Egitimi Kursnun duzenlenmesi planlanmaktadu. Soz konusu
kurusn ekli program yeryevesinde belirtilen Formator Rehber Ogretmenler tarafmdan
diizenlenmesi, Formator Rehber Ogretmenler ile ekli listede isimleri bulunan katIhmcllarm
kursun diizenlenecegi tarih ve saatler arasmda gorevli izinli saYllmalan, aynca egitim
gorevlilerine .derse girecekleri siireler dahilinde tahakkuk edecek ek ders ticretinin ilgili
harcama kaleminden odenmesi Mtidtirltigtimiizce uygun gorulmektedir.
Makamlarmlzca da uygun gorillmesi halinde olurlanmza arz ederim.
Adnan HURATA
Milli Egitim Mtidtirii V.
OLUR
07/04/2014
Mehmet DEMiR Vali a. Vali Yardlfficisl Bu beIge, 5070 sayIlI Elektronik irnza Kanununun 5 inei rnaddesi geregince gilvenli elektronik irnza He irnzalarnm~t1r
Mehrnet Akif Ersoy Cad. 21 000 Yeni~ehirlDiYARBAKIR
Elektronik Ag: diyarbakir.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtlh bilgi i~in: Mehrnet BARAN
Tel: (0 412) 2265850 1127
Faks: (0 412) 2265842-28
1.GRUP i
SN. I ADI SOy ADI
GCREVYERi
EGiriM YERi
Candan EREN
OKAY
11
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
08:00-16:00
i
EGiriM
GCREVlisi
i
ALi GAFFAR OKAN
ANADOLU LisESI
ALi GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
Derya ~iM
ALiEMiRi
ORTAOKULU
INONOI.O.O
5
Asllhan ~AKIR
PiRiREis 1.0.0
6
Leyla KURT
ALi GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
2
Refik CEYLAN
i
Dilek MERi~
3
14
~EHiTPOLis
MEHMET EL~iN
1.0.0
1
I
7
AU GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
ALi GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
KARA~
SUNGUR 1.0.0
DONDO DENiz
SARI
LEYLA ~ELIK
8
9
iSKENDER P~
1.0.0
GOLBEYAZ TA~<;I
10
. NURiYE ZEKiYE HAS
·1.0.0
12
i
113
14
15
Ali KU~<;U 1.0.0
BUKET EROGLU
111
SiNEM GEZEN
FATiH 1.0.0
iSMAL ~EKEROGLU
KAVAKLI BAG 0.0
I iDRis DEMiR
i
16
TEVFiK FIKRET 1.0.0
OMER yOCESOY
iSMET PA~A 1.0
UMUT KAYA
OZEKLi~o.o
1
17
AFATSORER
18
NEZiR ASAN
I
I
SULTAN ~EYHMUS
KAYA
ALiHAN BOZAN
i 19
20
BEYAZ TEBE~IR 0.0
KAZIM ~iM~EK
! 21
L
I 22
1 TOPLU KONUT'
I ANADOLU USEsl·
MERKEZ ANADOLU
. IMAM HATlp L.
PiRi REls 0.0
i
Ash Burcu c;AGIR
i
. 23
I
<;imen BEKiROGLU
I
YiGIT OGLU DR
ILHAN KOC;TORK
IBINi SiNA OZEL
EGiTiM UYG.
~EHiT OGRETMEN
NURUYEAK
08:00-16:00
EGiTiM
GCREVlisi
I
I 08:00-16:00
i
08:00-16:00
i
i
!
08:00-16:00
08:00-16:00
i
I
~EFiK ALAKU~ 1.0.0
KAMURAN BERAT
sAAri
BASLAMAVE
BiTiS TARiHi
i
I
~~i GAFFAR OKAN
NADOLU L.
ALi GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
ALI GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
ALi GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
ALI GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
ALi GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
Ali GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
ALi GAFFAR OKAN
ANADOLU l.
. ALI GAFFAR OKAN
ANADOLU L.
i 08:00-16:00
· 08:00-16:00
i
07-15/04/2014
I 08:00-16:00
~:00-16:00
08:00-16:00
i
i 08:00-16:00
I
I
I
08:00-16:00
i
I 08:00-16:00
I 08:00-16:00
• 08:00-16:00
L
i
08;00-16:00
I
i
i
08:00-16:00
• 08:00-16:00
! 08:00-16:00
I 08:00-16:00
I 08:00-16:00
08:00-16:00
2.GRUP N.
I ADI SOYADI
I
GOREVYERi
EGh'iMYERi
I.M.K.B HATIAT HAMiD
AYTA<;O.O
Fatih Lisesi
BASLAMAVE
BiTiS TARiHi
!
1
Selvi ONCEL
EGiTiM
GOREVlisi
I
2
I
Huseyin AKEL
3
4
5
SOREVYA ELHANSU
DERYA SEBUKTEKIN
FILiz ALTINOK
6
7
8
CEREN ASLAN
ZEYNEP SADAK
GONOL <;:EliKATA<;
9
10
DlcLE AYDIN
GOLSOM ELHAKAN
12
I SiLAN GOZEl
14
15
TUBA OZYAMAN
ABDULKADIR UC;:AR
iLKERSAVAS
SUATKOSMAN
16
SUAT ABDULKAYA
17
18
OMiTYAMAN
YUNUS OZTEMEL
19
ERCAN GON
13
1
20
21
I 22
EMRAH ONER
KOBRA SiSMAN
BUKETULA
I
23
HANDENAZ ELEViS
Ali KUSC;:U 0.0
OZEKLlo.o
<;ARIKLI MILLI EGEMENliK
0.0
MARDiN KAPI 0.0
KOPROBASIO.O
HANTEPE EGITiM SEHiTLERi
i.o
MEHMET iC;:KALE 0.0
SEHiT ALBAY GONER EKici
iMAM HATip liSES!
YENi DiYARBAKIR ANADOLU
LisESi
BAGIVAR <;:.P.L
KOPROBASI 0.0
ALi PASAO.O
MELiK AHMET ANADOLU
iMAM HATip liSESi
I.M.K.B HATIAT HAMID
. AYTAC;:O.O
AKSEMSETIiN i.o
DiYARBAKIR iMAM HATip
USEsi
YENiSEHIR KIZ TEKNiK
MESLEK llsESi
,
SUR RAM
YASAR EGITiM \IE KULTUR i.o
DiYARBAKJIR KIZ ANADOLU
i.HL
KOSUYOLU ORTA OKUlU
I
SAATi
08:00-16:00
Fatih Usesi
EGiTiM
GOREVlisi
i
11
I
LM.K.B HATIAT HAMiD
AYTA<;O.O
I
I
08:00-16:00
Fati h Usesi
Fatih Usesi
Fati h Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Lisesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
!
07-15/04/2014
Fatih lisesi
Fatih
Fatih
Fatih
Fatih
Usesi
Usesi
Usesi
Usesi
I
!
i
Fatih Usesi
i
Fatih Usesi
Fatih Usesi
I
I
Fatih Usesi
Fatih Lisesi
Fatih lisesi
Fatih lisesi
J
i
I
Fatih Usesi
08:00-16:00
3.GRUP N.
ADI SOVADI
GOREVVERi
E~lriM VERI
1
FESiH AVLANMI$
$EHiT POlis SABRi KON i.o
Fatih Usesi
2
NiGAR KOCAMAN
SEZAI KARAKO!; ANADOLU
USEsi
Fatih Usesi
3
4
EBRUATLI
SULTAN SINIR
Fatih Usesi
Fatih Usesi
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FATMA TEKTA$
KARADENiz
SELMA ALAS
ZEVNEP KA<;:AR
OZGEGONGOR
SEDA HIZARCI
AV~E SiBEl DO~AN
SERHATOVON
HOSEViN KIUN<;:
ZEKicAN
14
15
16
17
OERVi$ONER
ARlEN iMRET
MEDENi $ENVOZ
EMiNE BARBA
18
19
20
21
22
HAlil <;:ElEBi
TAVFUN TETiK
SARKAN AKMAN
SERKAN KARA
ERCAN GON
23
lEVLAAKSEl
SUR RAM
VA$AR E~iTIM KOlTOR VAKFI
1.0
$EHiT OGRETMEN AV$E
NUMAN KONAK<;:I 1.0
SElEHATTiN EyvOBi 1.0
BiRUK ANADOLU USEsi
iSTIKLAlO.O
TURGUT OZAl 1.0
MEHMETCiK 1.0
KARACADA~ I.H.l
SUR RAM
~EHIT OGRETMEN AV~E
NUMAN KONAK!;I
VEHBi Kat; 1.0
Ali KU~t;U 1.0
NURivE !;ElEBi ESER 1.0
OVONOOlER KOVO TOKA!;U
1.0
Ali KU$t;U La
KO$UVOlU 0.0
100. VllO.O
24 KASIM 1.0
VENi~EHiR KIZ VE TEKNiK
MESlEK lisESi
AliPA$AO.O
BA$LAMAVE
Biri$ rARiHi
EGiriM
GOREVlisi
EGiriM
GOREVlisi
SAAri - ­
08:00-i6:00
08:00-16:00
Fatih lisesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih lisesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih Usesi
Fatih lisesi
I Fatih Usesi
--­
28/04-05/05/2014
08:00-16:00
\
Download

il MOO Egitim Miidiirliigii