\
ilina vE Fuzllnr vAKFI BA$KANr,lGr
SelamialiMah. Katip Qerebi Sk.Fazirel
erkmazr No : t i)sK[rpAtuisTANBUL
8 Tet: (2 t6) 553 t1 64 _ t.ax.. (2t6) 334 53 74
sAYt :2014t / fuJ'-
30/09/2014
KONI.I : O-r*ti yarr5masr
y
E
Ni
r
.
i
K
vr eG ir# itL',*tffi,
Ilim ve Fa/ilet Vakfl:
itffIfif,i
pr u
oi; n r. uG u x s
ANKARA
-
Koklu bir aniat
“
ku§
aklal・ ca da siil・ doriilnlesini saglanlak、
1‐ urk
gelistillllck''amac!)la Rahrnetli Y6netinl Kurulu
sunulan``sEFER EKsi 4.KOLTも R VE SA「
AILE''kOnulu ёykO dahnda veme kararl alrnlstlr.
mttun簾 1淵
aTИ
枷 諾rs淵 露
‰∬凛 n TttHド rdh“hほ "宙 勲n改 」
1鵬
〕
rlm.
ゝ輌
Mahmut EKgi
Vaklf Bagkanr
EKLER :
EK-1(l Adct Ya日 〉
nla sartnamcsi)
EK-2(Bir ёnCeki}Ila ait Bakanlik Onay ёrnetti)
..+;:t\!it:t,.
-5.r1jz-(2,:;.
Y,=
-si,/
%iPrs
t"ilih"'
ilirrI ve FAZ|LET VAKFI rGirirrl KURUMLARI
SEFER EK$i 4. KULTUR vE SANAT oOULlEni gnnrNeMEsi
Yangmanrn amacl;
Bu yarrgma. kOklU bir anlatr gelenegine dayanan T!rk dykUcUl000nrin geng kugaklarca da srirdilrLilmesini saglamak, TUrk dilini lrim anlalrm
olanaklarryla kullanmak ve geligtirmek amacryla dUzenlenmi!tir.
Yangmanrn konusu:
TURK TOPLUMUNDA AILE
Katrhm gartlan:
1Yan$mayallimveFaziletVakRY6nelici veriyeleri ileSeferEkgi ailebireyleri veonlarrn1.derecedenyaktnlan; Seqici Kurul Uyeleri ve
onfann 1. dereceden yaklnlarr katrlamazlar- Bunlann drgrnda, her yaglan ve her meslekten (ogretmen ve li* dtzeyindeki Nrencilor dahin
Tiirkiye iginden ve drgrndan dileyen arnat0r ve profesyonel yazarlil katrlabilir.
2, Katlan eserin dahe Once basrl:'namrg ve herhangi bir yartgrnadan oCUl a!rnar':rg olmast gerekmekledlr.
3. Her yazar ancak brr (1) eserle yangmaya katrlabilir.
4. Yalgmaya katrlan eserler en lazla beg i4) sayfa ,A4 uzunJugunda (Artal, 10 punto, I satr aratk) ile yazrlacak, sayfalar normal kenar
bogluklanna sahip olacak (her y1n 2,5 cm), paragraf aralar 1 salrr ve herhangi bir kapak yaprlmadan Yarrgma Sekreterligi'ne yoltanacaktrr
5. Yarrgmacrlar eserlerini CD'ye kopyalayrp, kopyayr tagryan CD ile birlikte 5 kopya halinde ,{4 grktrsrnr ahp A4 boyutundaki zarfa
koyacakiar, srkrca yaprgtrrrp,zain SAG UST kcigesine 5 (be$) harften olu$an bir RUilTUZ yazacaklardtr. Zarfrn Uzerinde kesinlikle gergek
ad ve soyad belirtilmeyecektir,
6
Yarrgmaolar ayn bir sayfsya kendi ad ve soyadtarr ile Ozgegmiglerini, adres ve telefonlarrnr, e-mail adreslerini yazrp, "SEFER EK$l
oYKU YARI$MASININ TUM $ARTLARINI KABUL EDIYORUM', rbaresini yazarak imzalayacaklardrr.
7, Son olarak, yarrgmaolar, eserlerini koyduklarr A4 zartile Ozgegmiglerinin yer aldr0r belgeyi A3 boyulundaki zarfa koyarak;
"FAZILET EGITIM KURUMLARI - Selarni Ali Mah Katip qerebi Sokak, Fazilet Qrkmazr USKUDAR-ISTANBUL" adresine I(ARGO ile
g0ndereceklerdir.
6
Posta ya da kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayrplardan duzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.
9, lnternet yoluyla yaprlan gOnderiler kabul edilmeyecektir!
10. Katrlrmcr, yar'gmaya gonderdigi eserin tUmUyle kendisine ait oldugunu kabul. beyan ve taahhr.it eder. Odul alan katrhmcrlardan bu
beyanvekabulleri drgrndahareketetligi anlaSrlrrsaeldeellikleri odul,unvanvehertlirlii kazanrmlangeri alrnrr.
'| 1. Katrlrmcr, dereceye giren ya da ''yayrntanmaya deger bulunan' eserinin FAZILET EGiTiM KURUMLARI taraflndan kullanrlmastna
suresiz olarak kullanrm hakkrnr verdi{ina peginen kabul ettigini ve buna ba!lr olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diQer
ilgili mevzuat geregince yarrgmaya g0nderdigi eserinin Cogaltma. iglenme, yayma, lemsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma
azla ilgili bilumum telif haklarrnr, Fazilet E$iiim Kurumlarr'na verdigini kabul eder.
'12 Bu gekilde kullanrlan eserler iqin eser sahibi sonradan verdili lisansr kesinlikle geri almayacagrnr ve eserin yukarrdaki gekilde
kullanrlmasrnr men etmeyece$ini ya da bu lisans igin kendisrne verilen 0dUlden bagka herhangi bir telif hakkr ya da maddi rnanevi taleple
bulunmayacagrnr, gayri kabili r0c0 kabuJ, beyan ve taahhot eder. Fazilet Egitim Kururnlarr, eseder iqin katrlrmonrn yukarrda verdigi lisans
kargth!rnda lelif hakkr bedeli Odemeyecektir
13. Yarrgmaya kalrlan eserlef iade edrlmeyeceklir.
14. Yarrgmaya son katrlrm tarihi 31 Ocak 2015'lir. Yangma sonuglarr 10 Mart 2015 tarihinde llan edilecek, Odul ldreni 18 Mart 2015
Qargamba gonU Usktidar kampflsumUzde yaprtacak ve 0dUller sahiplerine lorende verilecektir.
15. Akademisyenlerden ve profesyonel yazartardan olugan Segici Kurul iiyelerlnin adlan spekillasyona meydan vermemek iq.in gizti
tutulm ugtur.
6diiIer
'Birinciye - 2.500 TL
'lkinciye - 1.500 TL
'Uquncuye - 1.000 TL
'Mansiyonlar: 500 TL ( 6 adet)
Bilgi igin:
Tahir Yoksel - Fazilet Egitim Kurumlafl
0505 348 26 52
e-posta. [email protected] com
i
Download