.
T.e.
KAY APINAR KAYMAKAMLIGI
ilve Milli Egitim Mtidfuitigti
2-b {\ \
2~..I03/2014 SaYI : 64918452-310.00Konu :internet Cafe Denetimi KAYMAKAMLIK MAKAMINA
Kayapmar ilvesine bagh internet cafe denetimlerinde gorevlendirilen ekli listedeki
Bilgisayar Format5r ogretmenlerinin belirtilen tarihlerde gorevli izinli saYllmalan
Mtidfultigtimiizce Uygun gorulmektedir.
Makamlanmzca da uygun gorulmesi halinde Olur'lanmza arz ederim.
Jt!l~~,
i1ve Milli Egitim Mtidfuti
OLUR
.. ..103/2014
stileymaffi(nIRlM
Kayapma~akaml
1i/03/2014 Mem
'1:5103/2014 Sef
1..~.I03/2014 Sb.Mtid.
:A.ACAR!2.
:N.AC;:AN~
:M.A.KARADENiz
.\Nt­
KAYAPINAR il~ESi iNTERNET CAFE OENETiMlERiNOE GOREVlENOiRilEN OGRETMENlER
GOREVlENDiRilDiGi YER
GOREV TARiHlERi
GOREV VERi
ADI SOYADI
26.03.2014
Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi ilkokulu
internet Cafe Denetim
Komisyonu
Ahmet ONAl
------------------------------­
internet
Cafe
Denetim
Komisyonu
02.04.2014
Sehit
J.
Ostegmen
Tevfik
Pehlivan
Ortaokulu
Aydtn ASENA
09.04.2014
internet Cafe Denetim Komisyonu
Baran TEKiN
Vali Kurt ismail Pa~a Ortaokulu
16.04.2014
500 Evler KIZ Teknik ve Meslek Lisesi
internet Cafe Denetim Komisyonu
ErgLin ATLI
30.04.2014
Diclekent Ortaokulu
internet Cafe Denetim Komisyonu
Harun ERSOY
5
internet
Cafe
Denetim
Komisyonu
07.05.2014
Nazime
Tatlici
Ortaokulu
Hasan
GORER
6
14.05.2014
internet Cafe Denetim Komisyonu
7
ibrahim Halil KOPROBASI
N~fiye Omer Sevki Cizrelioglu Lisesi
-­
21.05.2014
Evliya C;elebi Ortaokulu
internet Cafe Denetim Komisyonu
8
Mesut BALI
28.05.2014
iMKB Hattat Hamid Ayta~ Ortaokulu
int~~net Cafe Denetim Komisyonu
9
Murat DENLi
internet
Cafe
Denetim
Komisyonu
04.06.2014
Namlk
Kemal
imam
Hatip
Ortaokulu
Musmm YAlC;IN
10
11.06.2014
i Nazll BATKiTAR
internet Cafe Denetim Komisyonu
Numan Koiiak~1 ilkokulu
11
S.O
18.06.2014
internet
Cafe
Denetim
Komisyonu
iMKB
Hattat
Hamid
Ayta<;
Ortaokulu
Orhan
GOC;lO
12
25.06.2014
internet Cafe Denetim Komisyonu
Vali Kurt ismail Pa~a Ortaokulu
Rahmi AYHAN
13
02.07.2014
Mevlana ilkokulu
Selahattin ALP
int~~net Cafe Denetim Komisyonu
14
09.07.2014
iMKB Kayaptnar Anadolu imam Hatip Lisesi
Serhat YllDIZ
irlt~rnet Cafe Denetim Komisyonu
15
....
internet Cafe Denetim Komisyonu
16.07.2014
Sehit Ogretmen Elif Livan Ortaokulu
Zeynel Abidin Tok
16
lI<;emizde internet Cafe denetimlerinde yukanda isimleri yazdi bulunan ogretmenlerin belirtilen tarihlerde gorevlendirilmesini olurlanmza arz ederim. 24.03.2014
S.NO
1
2
3
4
--------------­
--------------­
------~----
----------­
------~----
----------­
~e~DENiZ
Kayaptnar il<;esi internet Cafe Denetim Komisyonu Ba~kam
Download

Jt!l~~,