T.C
C.
ESK
KİPAZA
AR KAY
YMAKA
AMLIĞ
ĞI
Eskkipazar Ortaoku
ulu Müddürlüğü
M
MİLLİ
EĞ
ĞİTİM BAKAN
NLIĞI
E
EĞİTİM
MDE KA
ALİTE YÖNETİ
Y
İM SİST
TEMİ
2
2013-20
014 ÖDÜ
ÜL SÜR
RECİ
KU
URU
UM RAP
R POR
RU
1
İÇİNDEKİLER
1 - Okul Bilgileri …………………………………………………….………………………
3
2 - İletişim Kurulacak Kişi Bilgileri …………………………………………………………
3
3 - Özdeğerlendirme Ekibi Bilgileri …………………………………………………………
3
4 - Okulumuzun Tarihçesi …………………………………………………………………
4
5 - Değerlendirme Kriterleri …………………………….…………………………………
5
6 - 1.Kriter : Liderlik …………………………………..……..……………………………
5
7 - 2. Kriter: Kurumun Planı ………………………………………………………………
7
8 - 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi ……………………………………………………
11
910
11
12
13
14
15
-
4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi …………………………………………
12
5. Kriter: Süreç Yönetimi ………………………………………………………………
17
6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları ………………………………..…
18
6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları ………………………………………
20
7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları …………………………………
22
7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları ……………………………….…
24
9. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları …………….
25
16- Ekler Tablosu …………………………………………………………….…………...
30
2 İl/İlçee: Karabük/E
Eskipazar
Okulu
un Adı: Eskkipazar Ortaookulu
Adress: Merkez Mahalle
M
PK:78400 Eskipaazar/Karabük
k
İletişim Kurulacak Kişinin Adıı, Soyadı, Teelefonu, E-P
Posta Adresii:
M.Mahsum GÜLTEKİN (Okuul Müdürü)
Teleffon : 0 (370) 818 15 92
e-possta : 714579@
@meb.k12.trr
Seeda DEMİR
RTAŞ (Okul T
TKYSorumllusu)
Teelefon : 0 (3770) 818 15 92
e-posta : 7145
[email protected]
ÖZ DEĞE
ERLENDİRM
ME EKİBİ
M.Mahsum GÜLTEKİN
N
Kamil ÖZDE
EMİR
Murat YENİİAYDIN
Nurgül KAN
NCA
Gökçen KIL
LINÇ
Seda DEMİR
RTAŞ
Leyla SARIÇ
ÇAM KAYA
A
Munise Müg
ge SEMERC
Cİ
Gülseren ŞE
EN
3 Okulun Tarihçesi ve Bugünkü Durumu Okulumuz Büyük Önder Atatürk’ün ölüm yılı olan 1938’de Merkez İlkokulu olarak eğitimöğretime başlamıştır.
1939–1940 eğitim-öğretim yılında şimdiki okul bahçemizin sınırları içinde yer alan, devletvatandaş işbirliğiyle yapılan, içinde yatakhane ve yemekhanesi bulunan iki katlı binaya geçilmiştir. Bu
bina 1944 yılına kadar merkez öğrencilerine gündüzlü, köyden gelen öğrencilere yatılı olarak hizmet
vermiştir.
1944’te depremle yıkılan bina, tek katlı olarak yeniden yapılmış 1983 yılına kadar gündüzlü
eğitim-öğretime devam edilmiştir.
1983 yılında devlet-vatandaş işbirliği ile iki katlı yapılan okul; Cumhuriyetimizin 60. yılı
nedeniyle “Merkez 60. Yıl İlköğretim Okulu” adını almıştır.
İlçemizdeki hızlı nüfus artışı ve kesintisiz sekiz yıllık eğitime geçilmesi nedeniyle mevcut
bina yetersiz kalınca Valimiz Sayın Nafiz KAYALI’nın da desteğiyle 2000 Eylül ayında 18 derslikli
ek binanın yapımı başlatılmıştır.
2001–2002 yılında çok amaçlı salonu ve modern sınıflarıyla eğitim-öğretime başlayan
okulumuzun adı da ek binanın yapımında büyük katkıları bulunan Sayın Valimizin adını alarak “60.
Yıl Vali Nafiz Kayalı İlköğretim Okulu” olmuştur.
Ayrıca Okulumuz İlçemizin Merkezdeki en büyük okulu olduğundan her geçen gün öğrenci
sayımız hızla artmaktadır. Bu yüzden yeni bir ek binanın yapımına ihtiyaç duyulmuş ve Ek bina 2008
yılında bitirilerek 2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılında açılıp ikili öğretimden tekli öğretime
geçilmiştir.
Okulumuz 2012–2013 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren kanun gereği 4+4+4 eğitim
sistemine geçilmesinden dolayı Okulumuz Eskipazar Ortaokulu olarak normal eğitimini
sürdürmektedir.
4 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GİRDİLER
1.Kriter: Liderlik
1.1 Liderler nasıl tanımlanır? Liderler okul/kurumun misyon, vizyonunun oluşumuna nasıl katkı
sağlamakta, kurumun temel değerlerine ve etik kurallarına nasıl örnek olmaktadır?
Okulumuzda Lider, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel amaçları doğrultusunda personeli ve
öğrenciyi yönelten, yeniliklere açık, yönetimin temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve yönetilenlerle beraber
yönetendir.
Kurumun Misyon ve vizyonu tüm paydaşlarla birlikte aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Misyonumuz, Öğrencilerimizin ilgi istidat ve yetenekleri doğrultusunda ve eşit şartlarla eğitim almalarını
sağlamak, Öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmek, her öğrencimizin kendisine ve başkasına değer veren,
Ailesini, okulunu ve vatanını seven, milli ve manevi değerlere önem veren bireyler olarak yetişmesini
sağlamaktır.
Vizyonumuz, Ülkesine ve Milletine bağlı, temel değerlerini baş tacı etmiş, yeniliklere ve teknolojik
gelişmelere hakim, çalışmayı vatan borcu bilen nesiller yetiştirmektir.
Temel Değerlerimiz de aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Okul çalışanları olarak;
1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,
2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve
düşüncelerine değer veririz,
3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu
gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde
değerlendiririz,
4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip
çalışmalarına gereken önemi veririz,
5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına
5 inanırız,
6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak
gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız,
7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz.
8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
Okulumuzda yöneticiler, öğrenci, veli ve personelin isteklerini önemser, herkesin eşit şartlarda eğitim
imkanlarından yararlanmasını sağlar, “Eğitim, Çocuğu Sevmekle Başlar” sloganıyla çocuğa şefkati ön plana
çıkarır. Güler yüzlü, anlayışlı ve sabırlı davranılır.
Yöneticiler “Sen evinin önünü süpürürsen her yer tertemiz olur” düsturu ile hareket eder ve öncelikle
isteyecekleri davranışı kendileri sergiler. Olumsuz davranışlarının öğrenci ve personele yansıyacağını bilerek
hareket eder.
1.2 Liderler okul/kurumun yönetim sisteminin oluşturulmasında, yaşama geçirilmesinde ve sürekli
iyileştirme çalışmalarında nasıl rol almaktadır?
Yönetim sistemi, yönetilenle birlikte oluşturulmakta ve geliştirilmektedir. Okulun
Kurullarında Alınan kararlar tüm paydaşlarla birlikte alınmakta olup her düşünceye önem verilmektedir.
Kararların takibi yapılarak çalışmalar şeffaflık ilkesi ile sergilenmektedir. Böylece paydaşlar ortak aldıkları
kararlara sahip çıkmakta ve çalışmalarının görüldüğünün bilinci ile motive olmaktadır.
1.3 Liderler, kurul-komisyon çalışmaları ve etkinliklere nasıl destek sağlamaktadırlar?
Liderler kurul ve komisyonlara başkanlık etmekte ve kararları mevzuat süzgecinden geçirerek
uygulamalarını takip etmektedir.
1.4 Liderler, iç-dış paydaşların istek ve beklentilerini dinleme, yanıtlama, önerilerini alma, başarıları
tanıma ve takdir etme ilişkilerini nasıl yönetmektedir?
İstek ve beklentiler dilek kutuluları, okul web adresi ve e-postalarla alınmakta ve anında yanıtlanmaktadır.
Okulumuzda ki başarılar hediye, plaket, belge, yazı gibi değişik araçlarla belgelenmektedir. (Ek 3)
1.5 Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçiliğe, yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl
destek sağlamakta, değişimi nasıl yönetmektedir?
Eğitimdeki yenilikler kitle iletişim araçları ile takip edilmekte ve bu doğrultuda projeler yapılarak
programlanmaktadır. Okulumuzda KABİNET Derslik sistemi uygulamaya konulmuş (Ek:4) , Bakanlığımız
projelerinin (Türkiye Okuyor, Okullar Hayat Olsun vb.) yanı sıra yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde durum
analizinde anlatılacaktır.
1.6 Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamakta, kendi liderlik etkinliklerini nasıl
6 ölçmekte, değerlendirmekte ve iyileştirmektedir?
Yönetim bilimi ile ilgili yayınlar takip edilmekte, çalışanların memnuniyetleri ölçülmekte ve
Özdeğerlendirmeler yapılarak eksik yönler iyileştirilmeye çalışılmaktadır. 7.a kriterinde bu husus detaylı
işlenmiştir.
1.7 Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek
olmaktadır?
Okulda öğrencilerin sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi amacı ile değerlerler eğitimi projesi
okulumuzda uygulanmakta ve özellikle iyi temsil eden öğrencilerimiz ödüllendirilmektedir. Bu öğrencilerin
içinden de Ayın öğrencisi seçilerek okul giriş panosuna resmi asılmakta ayrıca internet sayfasında
yayımlanmaktadır. (Ek:5)
2. Kriter: Kurumun Planı
2.1 Okul/kurum, mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır?
2.1.1 Eğitim Öğretim niteliği açısından: “İdeal Nesil İdeal Gelecek” isimli Kalite ekibimiz ve Öğrenci
davranışları değerlendirme kurulu ile istendik davranışların değişimi hedeflenirken, okulumuz da uygulanan
“Değerler Eğitimi Projesi” ile öğrencilerin ay-ay planlanan değerleri özümsemeleri için çalışılmaktadır. (Ek:6 )
Akademik başarının arttırılması için de okulda kurslar açılmaktadır. Halen 6 adet kursumuz açık olup isteyen
öğrencimiz bu kurslardan faydalanmaktadır. Yapılan sınav sonuçları ayrı çizelgelerde analiz edilerek başarının bir
üst seviyeye çıkarılması için şube ve zümre öğretmenleri toplantıları yapılmaktadır. Teşkilat Şemamız aşağıya
çıkarılmıştır.
MÜDÜR
Komisyonlar
Öğretmenler
Kurulu
Okul Aile
Birliği
Öğrenci
Meclisi
Müdür
Yardımcısı
Diğer
Kurullar
Büro
Hizmetleri
Yardımcı
Personel
2.1.2 Fiziki açıdan, Okul aile işbirliği içinden okul eğitim ortamlarının iyileştirme alanları belirlenerek
Okulumu güzelleştiriyorum ekibince gerekli girişimler yapılır ve alanlar iyileştirmeye çalışılır. Bunun için kat ve
derslik planları güncellenmiş, (Ek:4) ve gerekli tadilatlar için resmi ödenek talebi dışında hayırsever iş adamları
ile görüşmeler yapılarak ilgili alanların düzenleme çalışmaları yapılmış ayrıca iki inşaat şirketi ile yapılan
7 anlaşma gereği çevre düzenlemesine başlanmıştır. (Ek:1)
Fiziki Durum Analizi
Fiziki Mekan
Var
Yok
Adedi
Öğretmen Çalışma Odası
√
2
Ekipman Odası
√
1
Kütüphane
√
1
Rehberlik Servisi
√
1
Resim Odası
√
1
√
Müzik Odası
Açıklama
(2014-2015 için
Çok Amaçlı Salon
√
1
Teknoloji Tasarım tölyesi
√
1
Bilgisayar laboratuarı
√
2
Spor Salonu
√
1
Mutfak
√
1
√
Spor Alanları
İhtiyaç
Özel Eğitim Öğrencileri
Yapım Çalışması Başladı
Kantin
√
1
Fen Bilgisi Laboratuvarı
√
1
Arşiv
√
1
Hizmetli Odası
√
1
2.1.3 Sosyal ve Kültürel aktivitelerin arttırılması açısından, bahçemizde bir voleybol sahası, Basketbol
potaları, Badminton malzemeleri, Masa Tenisi malzemeleri gibi spor imkanları arttırılarak öğrencilerimizin sosyal
yönlerinin gelişilmesine çalışılmış olup bunun sonucunda 2013-2014 Eğitim ve öğretim yılında Masa Tenisi il ve
Badminton da il birinciliği ayrıca Voleybolda il ikinciliği kazanmışlardır. (Ek:2 ) ayrıca okuldaki şiir,
kompozisyon ve resim yarışmalarının yanında yıl sonunda yapılmak üzere çeşitli eğitim gezileri için de
planlarımız yapılmaktadır.
2.1.4 Proje geliştirilmesi açısından, Okulumuzda Türkiye Okuyor, Okullar Hayat Olsun ve Değerler Eğitimi
Projesi uygulanmaktadır. (Ek: 6)
2.1.5 Eğitim teknolojilerinin etkin kullanılması açısından, Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Formator
Öğretmeni görevlendirilmiş olup BT Sınıfımız sürekli olarak öğrencilerimize açık tutulmaktadır. Ayrıca
okulumuz internet sayfası sürekli güncellenmekte ve öğrencilere Siber Zorbalık gibi konularda bilinçlendirme
faaliyetleri düzenlenmektedir.
8 2.1.6 Okul Veli işbirliğinin geliştirilmesi açısından, Merkez okul olmamızın da avantajı ile velilerimizle iş
birliği için sık sık görüşmeler yapılmakta ve sorunları , eleştirileri,önerileri tespit edilerek değerlendirilmektedir.
Ayrıca planlı bir şekilde veli ziyaretleri de yapılmaktadır. (Ek: 11)
2.1.7 Okulumuzun tanıtılması ve geliştirilmesi açısından, Çevre ile iyi bir işbirliği içinde bulunmaktayız,
Ayrıca öğrencilerimizin sosyal ve sportif başarıları da en büyük tanıtım kaynağımız olmaktadır.
2.1.8 Doğal afetler ve ilkyardım bilgisi açısından, Sivil Savunma çalışmaları Sivil Savunma Kulübü
Öğrencileri ve danışman öğretmenleri tarafından yapılmakta, gerekli tatbikatlar ve bilgilendirmeler
Yapılarak tüm planlar güncellenmiştir. (Ek: 10)
2.2 Okul/kurum, stratejik planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını planlarına nasıl
yansıtmaktadır?
Stratejik planımızı yaparken paydaş analizi yapılmakta, Önceliklendirme ve Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi
ile paydaşlar belirlendikten sonra oluşturulan okul içi birimlerle hizmetler planlanır. Okulumuzda bu analizler
doğrultusunda oluşturulan birimler ve görevlerini içeren çizelge aşağıda sunulmuştur.
Görevler
Görevle ilgili bölüm, birim,
Görevle ilgili
kurul/komisyon adı
işbirliği
Hedef kitle
(paydaşlar)
Yönetim
Okul İdaresi
İç ve Dış Paydaşlar
Öğretmen Öğrenci
Veli ve Çevre
Destek Hizmetleri
Okul Aile Birliği
İç Paydaşlar
Müdür
Öğrenci
Öğretmen
Veli
Ve
Çevre
Öğretmenler kurulu
İç Paydaşlar
Öğrenci Veli
Eğitim Öğretim
Şube Öğretmenler Kurulu
İç Paydaşlar
Öğrenci Veli
Eğitim Öğretim
Zümre Öğretmenler Kurulu
İç Paydaşlar
Yönetim
OGYE
İç Paydaşlar
Eğitim Öğretim
Yönetim
Öğretmen Öğrenci
Veli
Davranış
Öğrenci davranışlarını
İç Paydaşlar
Öğrenci
Değerlendirme
değerlendirme üst kurulu
Eğitim Öğretim
Öğrenci Kurulu
İç Paydaşlar
Öğrenci
Eğitim Öğretim
Okul Yayın İnceleme
İç Paydaşlar
Öğrenci
Komisyonu
9 Alım Kontrol
Satın alma komisyonu
İç Paydaş
Okul
Alım Kontrol
Muayene ve Kabul Komisyonu
İç Paydaş
Okul
Rehberlik
Psikolojik danışma ve
İç Paydaş
Öğretmen Öğrenci
rehberlik hizmetleri yürütme
Veli
komisyonu
2.3 Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; mevcut kurumsal performansını, üst politika
belgelerini, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini, eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeleri
nasıl dikkate almaktadır?
İlçemiz mermer çıkması ve işlemesi ile ünlü olup bu konuda çalışmalar yapılmakta, Erasmus projesi yapılarak
eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve özellikle derslik sisteminin yerinde incelenerek okul eğitim ortamlarının
Avrupa Standartlarına ulaştırılması için çalışılması amaçlanmıştır.
2.4Okul/kurum, misyonunu, vizyonunu, temel değerlerini, etik kurallarını, stratejik amaçlarını,
hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini birbirleriyle uyumlu olarak nasıl belirlemektedir?
Stratejik plan ekibimiz düzenli toplantılar yaparak Okulun misyonunu, vizyonunu, temel değerlerini, etik
kurallarını, stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini birbirleriyle uyumlu olarak belirler,
gerekli güncellemeleri yaparak zamanında revize eder.
2.5 Okul/kurum, performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve değerlendirmektedir?
Performans göstergelerimiz okulun eğitim-öğrenci kapasitesi ve başarıyı arttırmak için atılacak adımlar göz
önüne alınarak belirlenir ve yıl yıl değerlendirmesi yapılarak güncellenir. Son 5 yılın performans göstergeleri
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Performans
Türü
Göstergeleri
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(TEOG)
SBS BAŞARI ORANI
ÇIKTI %47
%62
%64
%66
%68
%70
2.6 Okul/kurum, stratejik planı ve eylem planlarını/gelişim planlarını süreçleriyle nasıl
ilişkilendirmekte, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl yapmaktadır?
Okulumuzun gelişim alanları ile ilgili ihtiyaçlar belirlendikten sonra aşağıda tablosu verilen kaynakları
doğrultusunda yıllara göre bütçeleme yapılır.
10 Okul/Kurum Kaynak Tablosu
Kaynaklar
2010
2011
2012
2013
2014
Genel Bütçe
0
0
0
0
0
Okul aile Birliği
15960
16750
17475
1000
1200
Özel İdare
0
0
0
0
0
Kira Gelirleri
5000
5250
5625
2250
2500
20960
22000
23100
3250
3700
Dış Kaynak/Projeler
Diğer
TOPLAM
2.7 Okul/kurum, stratejik planını iç ve dış paydaşlarına nasıl duyurmakta, yayılımını, gözden geçirme
ve güncellemesini nasıl yapmaktadır?
Stratejik planımız okul web sayfasında yayımlanmaktadır. Gözden geçirme ve güncelleme işlemleri de
gerektikçe (Değişiklik oldukça) yapılmaktadır.(Atamalar,görevlendirmeler,Eklenti ve donanım değişikliği vb.)
3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi
3.1 Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum içi
görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır?
Çalışanların hizmet içi faaliyetleri stratejik plana alınmakta ve görev dağılımları yapılırken bu eğitimler in
yanında kariyer durumları (Akademik kariyer, uzmanlık durumları vs.) ve iletişim,iş becerisi
3.2 Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi nasıl yapılmaktadır?
Çalışanlar hizmet içi eğitimleri için yönlendirilmekte ve eksikler bu eğitimlerle giderilmeye çalışılmaktadır.
Ancak özellikle ivedilik gerektiren konularda toplantılar,seminerler ve kurslarla gerekli eğitimler verilerek
eksikler giderilmektedir. Örneğin 2013-2014 Eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan Temel Eğitimden
Ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar (Konu ile ilgili düzenli toplantılar yapıldı, gelen yazı,kavuz
ve direktifler anında tebliğ edildi, seminerler düzenlendi ve hem veli ve öğrenciler hem de tüm personel sınava
hazır hale getirildi.) sayesinde hiçbir aksaklık yaşanmadan başarılı bir şekilde sınavın birinci etabı tamamlanmış
ve ikinci etabı için de aynı şekilde planlama yapılmıştır.
3.3 Çalışanların iyileştirme ekiplerinde, kurul ve komisyonlarda görev dağılımı, yetki ve
sorumluluklarının belirlenmesi, yetkilendirilmesi, çalışması nasıl yapılmaktadır?
Çalışanlara dönem başlarında grevleri tebliğ edilmekte ve takibi yapılmaktadır. Hizmet sırasında görülen
11 aksaklıklar sözlü ve yazılı olarak ilgililere bildirilerek daha hassas olunması konusunda
bilgilendirilmektedir.Görev tebliğleri ve yazışmalar hizmete özel olduğundan dolayı ek olarak sunulmamıştır.
3.4 Çalışandan gelen yenilikçi-yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi nasıl
yapılmaktadır?
Çalışanlardan gelen her türlü fikirler değerlendirilmekte ve kurum kültürü gereği en yüksek karar organımız
olan Öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Okulumuzda Derslik sistemine geçilmesi, bahçe
düzenlemeleri, derslik düzenlemeleri, Erasmus + katılımı, BAKKA projesi gibi projelerimiz bunlara birer
örnektir.
3.5 Çalışanların performansının değerlendirilmesi, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi nasıl
yapılmaktadır?
Çalışanlarımızın gösterdikleri başarılar anında üst birimimize bilgilendirilerek ödüllendirilmeleri
sağlanmaktadır. Bu kapsamda Öğretmenlerimiz Çağdaş BAL, Uğur DURAN ve Hüseyin AKKAYA İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzce Teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiştir. (Ek: 3)
3.6 Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl yapılmaktadır?
Okulumuzun küçük olması, personelin az olması ve yöneticilerimizin sürekli işlerinin başında olması iletişimi
kolaylaştırmaktadır. Eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin daha detaylı görüşülmesi için ise Dönem başlarında ve
sonlarında en az birer kez olmak üzere gerektikçe zümre toplantıları, şube öğretmenler kurulları, sosyal etkinlikler
kurulu, Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu ,Öğrenci meclisi gibi toplantılar ile iletişim güçlendirilmekte
ve eğitim öğretimin kalitesi arttırılmaktadır.
3.7 Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl yapılmaktadır?
Çalışanlara yönelik her toplantının sonunda çeşitli dinlendirici etkinlikler yapılmaktadır, Ayrıca futbol
maçları, gezi ve pikniklerle de personelin kaynaşması sağlanmaktadır.
3.8 Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması nasıl sağlanmaktadır?
Okulumuzda ders dağıtımı yapılırken öğretmenlere eşit sayıda ve eşit ücret alacak şekilde planlama
yapılmaya çalışılır. Ancak bunu yaparken öğretmenin branşı , akademik kariyeri (Uzmanlığı,Lisans Üstü eğitim
alıp almadığı ) göz önünde bulundurulur. Ders dağıtım programı ve sınıf/ Kulüp rehberlikleri sene başı
öğretmenler kurulunda görüşülerek ortak karara bağlanır.
4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi
4.1 Okul/kurum, stratejik önceliklerindeki gelişim alanlarıyla ilgili işbirliklerini nasıl yönetmektedir?
Stratejik önceliklerdeki gelişim alanlarıyla ilgili olarak önceliklendirme matrisimize göre işbirliği yapılır.
Bunun için önceliklendirme matrisimizden iç paydaş,dış paydaş ya da yararlanıcı olmak üzere veya aynı anda
birden fazla iş birliği yoluna gidilir.Örneğin okullar Hayat olsun projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezimiz
kanalı ile kurslar açılmıştır. (Ek: 9)Öğrencilere oyun alanları yapmak ve okul çevresini güzelleştirmek için ise
Kaymakamlık-Belediye-Orman İşletme Müdürlüğü-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskipazar Ortaokulu
Müdürlüğü olarak ortak protokol yapılmış ve her birimin görevleri teker teker belirtilmiştir.
12 Önceliği
Paydaş?
Neden
(Müşteri)
Yararlanıcı
Dış Paydaş
İç Paydaş
Paydaş
Kaymakamlık
√
Bağlı olduğumuz olur makamı
1
İlçe Milli Eğitim
√
Üst amir
1
√
Stratejik ortaklar Danışma birimleri
2
Hizmet alan ve hizmet üretenler
1
Müdürlükleri
Diğer Okullar
Öğretmenler
√
√
çalışanlarımız
Diğer Çalışanlar
√
√
Destek hizmeti verenler
2
çalışanlarımız
√
Veliler
Öğrenciler
√
Okul Aile Birliği
√
√
Tedarikçi ve hizmet alanlar
1
√
Tedarikçi ve hizmet alanlar
1
Tedarikçi ve stratejik ortak
1
Amaçlarımıza ulaşmak için işbirliği
2
√
Meslek Yüksek Okulu
yapacağımız kurum
√
Belediyeler
Tedarikçi ve işbirliği yapacağımız
2
kurum
Güvenlik Güçleri
√
İşbirliği yapacağımız kurum
2
√
Tedarikçi ve işbirliği yapacağımız
2
(Emniyet, Jandarma)
İlçe Vakıf Müdürlüğü
kurum
√
İşbirliği yapacağımız kurum
2
Sağlık Müdürlüğü
√
İşbirliği yapacağımız kurum
1
Hayırseverler
√
Tedarikçi
1
Sivil Toplum
√
İşbirliği yapacağımız kurum
2
√
Amaçlarımıza ulaşmak için işbirliği
1
Gençlik ve Spor
Müdürlüğü
Örgütleri
Medya
yapacağımız stratejik ortak
√
Muhtarlıklar
Kantin
√
√
Stratejik ortak
1
Hizmet üreten
1
13 √
Stratejik ortak
2
Halk Eğitim Merkezi
√
Stratejik ortak
2
ARGE
√
Stratejik ortak ve danışma birimi
2
Özel Eğitim
Kurumları
4.2 Okul/kurum finansal kaynakları/bütçeyi nasıl yönetmektedir?
Okul kaynakları Kriter 2.6 da gösterildiği gibi tablolaştırılmış finansal kaynakların artırımı için ayrıca
hayırseverler ve yol yapımı yapan İnşaat firmaları ile iş birliğine gidilmiştir. Bunun için Karayolları Bölge
Müdürlüğü ile de asfalt çalışmaları için görüşmeler yapılmıştır. ( Ek:1 )
4.3 Okul/kurum maddi kaynaklarını, belirlenen stratejik plan ve eylem planlarını/gelişim planlarını
destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır?
Her mali yılın son gününde kadar TEFBİS sisteminde gelir giderler incelenerek Ocak ayının 10 una kadar
yeni mali yıl tahmini bütçesi yapılır sisteme işlenir. Bunun için okul aile birliği yönetim kurulu ile toplantılar
yapılarak alınan kararlar doğrultusunda gelişim alanlarına göre bütçeleme yapılır ve denetim kurulunca denetlenir.
STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU (ÖZET)
STRATEJİ
MALİYETİ
STRATEJİK AMAÇ 1
900,00 TL
TEMA: AKADEMİK BAŞARI
Stratejik Hedef 1.1
Stratejik Hedef 1.2
Stratejik Hedef 1.3
Stratejik Hedef 1.4
250,00 TL
250,00 TL
250,00 TL
STRATEJİ
MALİYETİ
STRATEJİK
1.025,00 TL
AMAÇ 1
Stratejik Hedef
100,00 TL
1.1
Stratejik Hedef
400,00 TL
1.2
Stratejik Hedef
400,00 TL
1.3
Stratejik Hedef
125,00 TL
KAYNAKL
5.000,00 TL
MALİ
MA
STRATEJİK AMAÇ 1
150,00 TL
TEMA:
1.4
Stratejik Hedef 1.5
TE
-
TEMA
TEMA: DEVAM DEVAMSIZLIK
TEMA
STRATEJİK
2.900,00 TL
AMAÇ 1
Stratejik Hedef
300,00 TL
14 1.1
Stratejik Hedef 1.1
Stratejik Hedef
2.000,00 TL
600,00 TL
1.2
Stratejik Hedef 1.2
Stratejik Hedef
1.000,00 TL
500,00 TL
1.3
Stratejik Hedef 1.3
Stratejik Hedef
2.000,00 TL
1.500,00 TL
1.4
Stratejik Hedef 2.2
TEMA: FİZİKİ DURUM
Stratejik Hedef 2.3
Stratejik Hedef 3.1
Stratejik Hedef 3.2
Stratejik Hedef 3.3
Stratejik Hedef 4.1
Stratejik Hedef 4.2
Stratejik Hedef 4.3
Stratejik Hedef 4.4
750,00 TL
300,00 TL
100,00 TL
100,00 TL
500,00 TL
200,00 TL
Stratejik Hedef
150,00 TL
-
500,00 TL
1.1
Stratejik Hedef
-
1.2
Stratejik Hedef
200,00 TL
2.1
Stratejik Hedef
500,00 TL
2.2
STRATEJİK
1.000,00 TL
AMAÇ 1
Stratejik Hedef
500,00 TL
1.1
Stratejik Hedef
100,00 TL
2.1
Stratejik Hedef
400,00 TL
2.2
STRATEJİK
-
-
1.200,00 TL
AMAÇ 1
1.100,00 TL
AMAÇ 1
Stratejik Hedef
EĞİTİMİ
Stratejik Hedef 2.1
3.750,00 TL
TEMA: MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER
Stratejik Hedef 1.2
150,00 TL
STRATEJİK
TEMA: OKUL GÜVENLİĞİ
Stratejik Hedef 1.1
6.200,00 TL
TEMA: OKUL ÖNCESİ
STRATEJİK AMAÇ 1
25,00 TL
1.1
Stratejik Hedef
75,00 TL
1.2
Stratejik Hedef
1.000,00 TL
EĞİTİM
200,00 TL
ÖZEL
Stratejik Hedef 4.5
TEMA:
1.3
STRATEJİK
2.500,00 TL
AMAÇ 1
Stratejik Hedef
1.500,00 TL
15 1.1
Stratejik Hedef
1.2
Stratejik Hedef
1.000,00 TL
1.3
2014 YILI TOPLAM MALİYETİ : 21.825,00 TL
4.4 Bina, donanım ve malzemeler nasıl yönetilmektedir?
Mevcut donanım ve malzemelerin tamamı Taşınır Kayıt ve Kontrol Yönetim sisteminde (TKYS) kayıt altına
alınmıştır. Her taşınır bulunduğu birimine zimmetlenmiş ve sorumlularınca imzalanmıştır. Ayrıca okula alınan
tüm mal ve malzemeler de aynı usulle kayıt altına alınmaktadır.Yıpranan, kırılan veya kullanım süresi dolan bina,
eklenti veya donanım tamir edilmekte düşümü gereken eşyalar komisyonlarca tespit edilerek düşümü yapılmakta
ve Milli Emlak ‘ a bildirilmektedir.
4.5 Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okul/kuruma nasıl kazandırılmaktadır?
Okulumuz kurumsal mail adresi ile bakanlığımızdan gelen yazı,emir ve direktifler günlük olarak kontrol
edilmekte, Bakanlığımız web sitesi başta olmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gibi web siteleri takip edilerek ayrıca hizmet içi eğitimlerle gelişimler
sağlanmaya çalışılmaktadır.
4.6 Bilgi ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanılmaktadır?
Bilgi ve bilgi birikimi için stratejik planımıza her öğretmenimizin aldığı tüm eğitimler (Hizmet içi eğitimler
dahil) yansıtılmakta ve bunlardan gereken yerlerde görev talep edilmektedir. Ayrıca bilgisinden yararlanılacak dış
paydaşlardan da faydalanma yoluna gidilmektedir. Örneğin Sağlık, Sivil Savunma , güvenlik ve Trafik gibi
alanlarda ilgili kurumlardan yardımlar alınarak okulumuzda bilgilendirme çalışmaları yaptırılmıştır.
4.7 Okul/Kurum proje, patent özelliği taşıyan ürün, buluş vb. birikimleri nasıl yönetmektedir?
Okulumuzda halen uygulamada olan projelerin yanı sıra halen hazırlanan veya onay sürecinde olan projeler
bulunmaktadır. Bunların tamamı öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönderilir ve olurları alındıktan
sonra ilgili birimler ile iş birliğine gidilir. Örneğin Batı Karadeniz kalkınma Ajansı ile kadınlar, engelliler ve
çocuklar için çeşitli eğitimlerin verileceği ve eğitimler haricinde de ilçe halkının ücretsiz olarak Bilişim Araçlarına
ulaşabileceği Modern Bilişim Teknolojileri Araçları için yaklaşık 100 bin Türk Lirası bütçeli bir proje
yapılmaktadır. Proje İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına okulumuzda uygulanacaktır. Projenin Mart Ayı
ortalarında başvuru süreci tamamlanacaktır.
İŞLEMLER
16 5. Kriter: Süreç Yönetimi
5.1 Okul/kurum süreçleri nasıl tasarlanmaktadır?
Okulumuzda Deming’in planla, uygula, kontrol et ve önlem al (PUKÖ) döngüsündeki anlayış benimsenir.
Bunun için sene başı kurullarda işler planlanır, Zümrelerde eğitimin tüm süreçleri ve eğitim teknikleri belirlenir ve
okul açılması ile birlikte uygulamaya konulur, Kontrolleri hem İl Eğitim denetmenlerince hem de okul idaresince
yapılarak gerekli yerlerde rehberlikler yapılır ve gelişimleri için önlemler alınır.
5.2 Okul/kurum kritik ve kilit süreçlerini nasıl belirlemektedir?
Kritik süreçlerimiz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununu , 222 Sayılı İlköğretim Kurumları Kanunu ve
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen temel amaç ve hedeflerin yanında
paydaşlarımızın istek ve beklentileri doğrultusunda yapılan veri toplama ve özdeğerlendirme çalışmaları
sonucunda bizim için kritik olan süreç belirlenir.
Özellikle “Vatan Evladı” kavramının altında ailesine , vatanına ve milletine faydalı, çalışmayı görev bilen ve
görevlerini yapmaktan memnuniyet duyan bireylerin yetişmesi önceliğindeki beklentilerdir.
5.3 Okul/kurum, süreç performanslarını nasıl ölçmekte ve yönetmektedir?
Performans göstergeleri, süreçte amaçlanan çıktının elde edilip edilmediğine ve sürecin başarılı olup
olmadığına karar verebilmemiz için düzenli olarak izlenmektedir.Eğitim süreçleri yazılı sınav analizleri,
performans ve proje ölçekleri zümre toplantı değerlendirmeleri gibi araçlarla kontrol edilmekte ve dönem sonu
raporlarına yansıtılarak her öğretmenin alanı ile ilgili ders, sınıf rehberlikleri, kulüp çalışmaları
raporlaştırılmaktadır. Ayrıca başarının arttırılması için ek olarak kurslar düzenlenmekte sosyal ve sportif
faaliyetler planlanarak teşvik edilmektedir.
5.4 Okul/kurum süreçleri nasıl gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir?
Okul süreçleri gözlem, denetim raporları, analiz sonuçları, memnuniyet anketi sonuçları, veli talep dilekçeleri
ile gözden geçirilmekte ve her sürece göre iyileştirme çalışmaları planlanarak uygulanmaktadır.
5.5 Okul/kurum yenileşim (inovasyon) ile ilgili gelişmeleri nasıl takip etmekte ve süreçlerine nasıl
yansıtmaktadır?
Yenilişim ile ilgili gelişmeler kriter 4.5 te belirtildiği gibi takip edilmekte ve süreçlere yansıtılmadan önce
ilgili kurulda değerlendirilerek bölgenin şartlarına, öğrenci seviyesine, sosyo-ekonomik duruma uygunluğu
kontrol edilerek uygulanmaktadır.
SONUÇLAR
6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
17 Öğrenci Memnuniyet Anketi
2013-
2014-
2014
2015
a)
Ulaşılabilirlik ve
İletişim
Hedef
Endeks
Değer
%75
%75
%89
%80
%80
b)
Dilek, Öneri ve
Şikâyetler
Hedef
Endeks
Değer
%80
%80
%98
%85
%85
c)
Güvenirlik
Hedef
Endeks
Değer
%90
%90
%100
%95
%95
d)
Güvenlik
Hedef
Endeks
Değer
%80
%80
%82
%85
%85
e)
Kararlara Katılım
Hedef
Endeks
Değer
%90
%90
%99
%95
%95
f)
Öğrenci İşleri
Hedef
Endeks
Değer
%75
%75
%84
%80
%80
g)
EğitimÖğretim(Ders
Programı
Hedef
Endeks
Değer
%90
%90
%94
%95
%95
h)
Eğitim-Öğretim
Faaliyetleri
(öğrenme öğretme
Hedef
Endeks
%75
%75
%85
%85
AÇIKLAMA
Okulumuzda “şeffaflık” politikası
doğrultusunda öğrenciler
istedikleri bilgi ve belgelere
zamanında ulaşabilmek imkânı
sağlanmakta ve algılama sonuçları
olumlu yönde artmaktadır.
Okulumuzda öğrencilerimizin
ihtiyaç duyduklarında rahatlıkla
iletişim kurabilecekleri bir ortam
yaratılmıştır. Sonuçları olumlu
eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir.
Öğrencilerin okul ile ilgili sorun ve
şikâyetleri dikkate alınarak erken
çözümler bulunmaktadır.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Öğrenci kendisi ile ilgili alınan
kararlarda objektif davranıldığına
inanır, kendisini güvende hisseder
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Okulumuzda öğrencilere
kendilerini güvenli
hissedebilecekleri ortam
sağlanmıştır. Sonuçları olumlu
eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir
Okulla ilgili alınan kararlarda
öğrenci temsilcileri tarafından
yansıtılan fikirler karar sürecine
dâhil edilerek gerekli durumlarda
değişikliğe gidilir. Sonuçları
olumlu eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir
Öğrenci ile ilgili işlemler
zamanında yapılmaktadır.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Okulda eğitim-öğretim hizmeti
sağlanırken öğrencilerin bireysel
farklılıkları dikkate alınmakta ve
teknolojiden yararlanılmaktadır.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Öğrencilerimize eğitim ve
öğretimle ilgili bilgilendirme çeşitli
ortamlarda yapılmakta, ihtiyaç
18 yöntem teknikleri)
Değer
%90
ı)
Eğitim-Öğretim
Faaliyetleri (sınıf
atmosferi)
Hedef
Endeks
Değer
%70
%70
%88
%75
%75
k)
Eğitim-Öğretim
Faaliyetleri ( ders
araç gereçleri)
Hedef
Endeks
Değer
%85
%85
%90
%90
%90
l)
Ders Arası
Hedef
Endeks
Değer
%65
%65
%85
%70
%70
m)
Okulun Fiziki
Ortamı
Hedef
Endeks
Değer
%75
%75
%87
%80
%80
n)
Okul Kantini
Hedef
Endeks
Değer
%65
%65
%85
%70
%70
o)
Sosyal, Kültürel ve
Sportif Faaliyetler
Hedef
Endeks
Değer
%70
%70
%84
%75
%75
p)
Eğitici Kol
Çalışmaları
Hedef
Endeks
Değer
%70
%70
%87
%75
%75
duydukları konularda yardım
alabilecekleri olanaklar
sağlanmaktadır. Sonuçları olumlu
eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir
Öğrencilerimize eğitim ve
öğretimde sınıf ortamı yeterli
bulmakta birlikte iyileştirmeye
açık alanlarımızdan biri olarak
karşıma çıkmaktadır. Sonuçları
olumlu eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermesine rağmen
hedefimiz sınıf mevcutlarını 30
altına çekebilmektir.
Öğrencilerimize eğitim ve
öğretimde teknik ve teknolojik her
türlü destek sağlanmaktadır.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Öğrencilerimiz Ders Arası dinleme
ve ihtiyaçlarını karşılama
yeterliliği yeterli bulmaktadırlar.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermesine rağmen okulumuzun
fiziki kapasitesi yetersizdir.
Öğrencilerimiz Okulun Fiziki
Ortamı ile ilgili iyileştirmeye açık
olarak belirlemişlerdir. Özelikle
Okulun Bahçesinin küçük olması
Öğrencilerimiz Kantin ile ilgili
olarak okulun fiziki yapısından
kaynaklanan yapısından dolayı
kantin ile ilgili iyileştirmeye açık
alan olarak verilmiştir.
Öğrencilerimiz Sosyal, Kültürel,
Bilimsel, Sportif vb. Faaliyetler ile
ilgili olarak okulumuzun fiziki
ortamı uygun olmamasına rağmen
fiziki kapasitenin %100
kullanması ve Hem il hem de
Türkiye derecesi sahip bir okul
olarak faaliyetlerdeki memnuniyet
yönetimin de tahminin üstünde
çıkmıştır.
Öğrencilerimize ilgi, istek ve
yeteneklerine göre sosyal kulüp
seçme imkanı tanınmaktadır.Bu
konuda da iyileştirmeye açık bir
alan olarak ortaya çıkmış ve
özelikle toplum hizmeti temel
alınmıştır:
19 r)
Belirli Gün ve
Haftalar
s)
Olumlu Davranış
Kazanma Eğitimi
t)
Genel Memnuniyet
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermesine rağmen
Öğrencilerimiz Belirli Gün ve
Hafta Kutlamaları ile ilgili
iyileştirmeye açık olarak
belirtmişlerdir.
Okulumuzda öğrencilere olumlu
%85
%88
Hedef
bir kişilik kazandırılmakta,
%85
%88
Endeks
mezunlarımız okulun amaçları ile
%93
Değer
örtüşen davranışlar
sergilemektedir. Öğrencilerimiz
Değerlendirme, Ödül, Takdir,
Teşekkür ile ilgili ilk yılarda
iyileştirmeye açık alan olmasına
rağmen bu konudaki sistemli
yaklaşımın benimsenmesi sonucu
özelikle son yılda memnuniyet
artmıştır.
Öğrencilerimiz genel memnuniyet ile ilgili Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans göstermiştir
Hedef
Endeks
Değer
%78
%78
%84
%80
%80
6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
Okul/ Kurum
Hizmetlerine Ulaşma
Hedef
Endeks
Değer
20132014
%60
%60
%81
b)
İletişim
c)
Dilek, Öneri ve
Şikâyetler(dinleme,
dikkate alma,
yanıtlama)
Hedef
Endeks
Değer
Hedef
Endeks
Değer
%65
%65
%71
%70
%70
%82
Veli Memnuniyet Anketi
a)
20142015
%65
%65
%70
%70
%75
%75
AÇIKLAMA
Velilerimiz ihtiyaç duyduğu her
alanda okul hizmetlerine
ulaşabilmektedir. Sonuçları olumlu
eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir
Okulumuz velileriyle erişebilirlik ve
iletişime ait algılama sonuçları
iyileştirmeye açık alandır.
Velilerimizin yazılı, sözlü, telefon ve
e-mail yoluyla ilettikleri istek ve
şikâyetleri okul idaresi ve
öğretmenler tarafından dikkate
alınmakta ve zamanında
yanıtlanmaktadır. Sonuçları olumlu
eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir
20 d)
Güven duygusu
Hedef
Endeks
Değer
%75
%75
%77
%78
%78
e)
Rehberlik ve
Yönlendirme
Hizmetleri
Hedef
Endeks
Değer
%65
%65
%72
%70
%70
f)
Güvenlik
Hedef
Endeks
Değer
%65
%65
%71
%70
%70
g)
Kararlara Katılım
Öğrenci İşleri
%65
%65
%78
%65
%65
%88
%70
%70
h)
Hedef
Endeks
Değer
Hedef
Endeks
Değer
ı)
Ders Programları
Hedef
Endeks
Değer
%68
%68
%75
%75
%75
k)
Sınıf Ortamı
Ders Araç Gereçleri
m)
Ders Ararsı
(dinlenme ve
ihtiyaçlarını
karşılama yeterliliği)
Okulun Fiziki Ortamı
%60
%60
%87
%75
%75
%84
%65
%65
%84
%68
%68
l)
Hedef
Endeks
Değer
Hedef
Endeks
Değer
Hedef
Endeks
Değer
Hedef
Endeks
Değer
Hedef
Endeks
Değer
Hedef
Endeks
Değer
%60
%60
%72
%60
%60
%70
%65
%65
%80
%63
%63
n)
o)
Kantin, Yemekhane,
Yatakhaneler(varsa)
p)
Sosyal, Kültürel,
Bilimsel, Sportif vb.
Faaliyetler
%70
%70
%80
%80
%70
%70
%62
%62
%67
%67
Velilerimizin okulumuzdaki eğitimöğretim sürecinin güven ortamı
içerisinde devam ettirildiği inancı,
uygulanan anket sonuçlarında
görülmüştür. Sonuçları olumlu
eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir
Okulumuzda ihtiyaç duyulan
konularda velilerimize ve
öğrencilerimize rehberlik ve
danışmanlık hizmeti verilir.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Velilere uygulanan ankette okul
çalışanlarına duyulan güven ile ilgili
algılama sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Kararlara katılım ile ilgili Sonuçları
olumlu eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir
Velilerimizin öğrenci işleri ile ilgili
talepleri zamanında
yanıtlanmaktadır.(Öğrenci belgesi
vb.) Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Veli memnuniyeti anketinden de
anlaşıldığı gibi velilerimiz ders
programlarından memnuniyeti
pozitif eğilim görülmektedir.
Velilerimizin sınıf ortamı ile ilgili
memnuniyetleri pozitif eğilim
görülmektedir.
Eğitim ve öğretimde yeni projeler
geliştirilmesine yönelik ortamlar
pozitif eğilim görülmüştür.
Velilerimizi ile ilgili pozitif eğilim
görülmüştür. Ders Arası (dinleme ve
ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği)
Velilerimizin Okulun fiziki ortamı ile
ilgili algılama sonuçları pozitif eğilim
görülmüştür.
Velilerimizin Okulun Kantin ile ilgili
algılama sonuçları pozitif eğilim
görülmüştür
Okulumuzda öğrencilerin akademik,
sportif, sosyal ve kültürel
gereksinimlerini karşılayacak şekilde
yapılanma mevcuttur. Sonuçları
olumlu eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir.
21 r)
Değerlendirme, Ödül,
Takdir, Teşekkür
Hedef
Endeks
Değer
%90
%90
%100
%95
%95
s)
Olumlu Davranış
Kazanma
Hedef
Endeks
Değer
%60
%60
%63
%68
%68
t)
Genel Memnuniyet
Okulumuzda her türlü ödüllendirme
objektif olarak yapılmaktadır.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir.
Velilerimiz öğrencilerimize olumlu
davranış kazanımın yıllara göre
pozitif eğilim görülmektedir.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi bir performans
göstermiştir
Okulumuzda paydaşların
memnuniyeti kurumumuz için çok
önemlidir. Veli memnuniyeti
anketinden de anlaşıldığı gibi
velilerimiz memnuniyet, pozitif
eğilim görülmüştür.
7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
Çalışan Memnuniyet Anketi
2013-
2014-
2014
2015
a)
Kariyer Geliştirme
Hedef
Endeks
Değer
%60
%60
%88
%65
%65
b)
İletişim
Hedef
Endeks
Değer
%75
%74
%92
%80
%80
c)
Yetkilendirme
Hedef
Endeks
Değer
%70
%70
%91
%75
%75
d)
Eşitliği
Hedef
Endeks
Değer
%75
%75
%84
%78
%78
e)
Kararlara Katılım
Hedef
Endeks
Değer
%80
%80
%100
%95
%95
f)
Yönetimden
Hedef
%85
%90
AÇIKLAMA
Çalışanlarımıza kariyerlerini
geliştirebilmeleri iç in çeşitli
olanaklar sağlanmaktadır. Sonuçları
olumlu eğilim ve sürdürülen iyi b ir
performans göstermiştir
Okulumuzda iletiş im gereksinimleri
her yıl öğretmenler Kurulunda
belirlenerek değerlendirilmektedir.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi b ir performans
göstermiştir
Çalışanlarımıza liderler tarafından
yetke-sorumluluk verilmekte,
donanım ve eğitim s ağlanmaktadır.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi b ir performans
göstermiştir
Çalışanlara her konuda fırsat eşitliği
sağlandığı için algılamalarda artış
görülmektedir. Sonuçları olumlu
eğilim ve sürdürülen iyi bir
performans göstermiştir
Çalışanlarımızın iyileştirme
çalışmalarına ve kararlara katılımı
bu algılama sonucunun artmasını
sağlamıştır.
Sonuç arı olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi b ir performans
göstermiştir
Çalışanların okul yönetimi ile ilgili
22 Memnuniyet
Endeks
Değer
%85
%91
%90
g)
Takdir -Tanıma
Sistemi
Hedef
Endeks
Değer
%65
%65
%79
%70
%70
h)
Performans
Değerlendirme
Hedef
Endeks
Değer
%65
%65
%74
%70
%70
ı)
Okulun Vizyon
Misyon ve
Değerlerine İlişkin
Algılama
Hedef
Endeks
Değer
%68
%68
%80
%75
%75
k)
Destek( Moral,
motivasyon, kariyer,
ekipman)
Hedef
Endeks
Değer
%60
%60
%77
%68
%68
l)
Okulda Bulunan Araç
Gereçler
Hedef
Endeks
Değer
%60
%60
%70
%75
%75
m)
Okul Kurum Ortamı
Hedef
Endeks
Değer
%70
%70
%80
%75
%75
memnuniyeti yanda verilmektedir.
Yönetimde memnuniyet
iyileştirmeye açık alanlarımızdandır.
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi b ir performans
göstermiştir
Çalışanlarımızın gösterdikleri
performans doğrultusunda
ödüllendirilmeleri, zamanında
tanınması ile ilgili algı lama sonucu,
yıllar itibari ile artış göstermektedir.
Hedefe tam olarak ulaşılamadığı için
yeni bir tanıma sistemi yaklaşımı
geliştirilmiştir.
Stratejik planlama süreci
kapsamında zümre hedeflerinin
belirlenmesi tüm çalışanlarımızla
paylaşılmaktadır. Ayrıca
çalışanların bireysel hedeflerini
gerçekleştirmek iç in yardımcı
olunmakta ve bu amaç la yeni b ir
performans değerlendirme sistemi
uygulamaya alınmıştır.
Liderlerin misyon, vizyon ve
değerlerini oluştururken çalışanların
görüşünü dikkate alması,
çalışanların bu kavramları bilmesi
ve paylaşması, okulun çalışanlarının
temel politika ve stratejilerini
desteklemesi bu konudaki algı
lamanın artmasını sağlamıştır.
Okulumuzda ç alışanlarımıza
öğrenme ve başarma fırsatları ile
ilgili pek çok ortam yaratılmaktadır.
Çağdaş eğitim anlayışı ve çağdaş
eğitim kalitesinde eğitim
yapılabilmesi için çalışanlarımıza
sürekli hizmet içi eğitimler
düzenlenmektedir. Okulumuzda ç
alışanlara ücretlerinin yanı sıra kurs
açma ve egzersiz ders yapma imkânı
verilmektedir.
Okulda b ulunan araç-gereçlerle
ilgili memnuniyet sonuçları yanda
verilmiştir. Sonuçları olumlu eğilim
ve sürdürülen iyi b ir performans
göstermiştir
Okulumuzda ç alışma ortamlarının
iyileştirilmesi amacıyla öğretmenler
odalarındaki oturma gurup arı
yenilenmiş, televizyonlar konulmuş,
bilgisayarlar temin edilerek kablosuz
internet eriş imi sağlanmıştır. Ayrıca
sınıflarda da öğrencilerin ve
öğretmenlerin daha rahat
23 n)
Çalışana Okul
Tarafından
Sağlanması Gereken
Hizmetler
t)
Genel Memnuniyet
u) Okulun yerel ve genel
toplum iç indeki yeri
çalışmaları amacıyla iyileştirmeler
yapılmaktadır.
Okulumuzda çalışanların kendilerini
%60
%65
Hedef
sağlıklı ve güvenli ortamda
%60
%65
Endeks
hissetmeleri sağlanmaktadır.
%69
Değer
Sonuçları olumlu eğilim ve
sürdürülen iyi b ir performans
göstermiştir
Okulumuzdaki liderler misyon vizyon ve kurum kültürüne katılarak
etkin rol oynamakta yönetim sistemlerinin oluşturulmasında yer
almakta ve iyileştirme çalışmalarına katılmaktadır. Sonuçları olumlu
eğilim ve sürdürülen iyi b ir performans göstermiştir
Okulumuz yerel ve genel toplum üzerinde yararlı ve olumlu etki
bırakacak çalışmalar yapmaktadır
7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları
7b. 1 Çalışanların İyileştirme ekiplerine katılım oranları:%100
7b. 2 Öneri sayısı ve dikkate alınma yüzdeleri:%75,% 95
7b. 3 Şikâyet sayısı ve dikkate alınma yüzdeleri:%3,%100
7b. 4 Eğitim ve gelişim düzeyleri yüzdeleri (Lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora
yapanlar):%100,%0,%0
7b. 5 Çalışanların hizmet içi eğitime katılım yüzdesi: %100
7b. 6 Çalışanlara verilen ödül/belge sayıları ve bunların çalışan sayısına oranı (yüzdesi): %4
7b. 7 Memnuniyet anketlerine cevap verme yüzdesi:%100
7b. 8 Çalışan başına düşen devamsızlık sayısı,
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
Öğretmen Adı
Devamsız Oldukları Gün Sayısı
M.Mahsum GÜLTEKİN
14 gün (Yıllık İzin)
Kamil ÖZDEMİR
7 gün (Mazeret İzni)
Gökçen KILINÇ
15 gün (Sağlık İzni)
Murat YENİAYDIN
-
Hasan ÇERİBAŞ
66 gün (Sağlık İzni) (Bu devamsızlığın
45 günü Kurul Raporudur.)
Hüseyin AKKAYA
-
Uğur DURAN
-
Vildan ŞEN
3 gün (Sağlık İzni)
Leyla SARIÇAM KAYA
-
Seda DEMİRTAŞ
24 gün(Sağlık İzni)
Sümeyya SİPAHİ
11 gün (Sağlık İzni)
Ayça ÖZDEMİR BAL
24 Çağdaş BAL
-
Nurgül KANCA
-
M.Müge SEMERCİ
-
Nail DAĞ
5 gün (Sağlık İzni)
Serbülent KELEŞ
8 gün (Sağlık İzni)
Mustafa AKTAŞ
-
Lütfü DEMİR
3 gün (Sağlık İzni)
İsa ÖZMEN
-
Avni ÖZDEN
-
7b. 9 Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi: 4 yıl
7b. 10 Çalışana sağlanan hizmetlerin (Kreş, servis, gezi ve sosyal, kültürel, sportif vb. etkinlikler) her bir
alanıyla ilgili faaliyet sayıları ve katılım yüzdeleri.aşağıdaki tabloda verilmiştir.
ETKİNLİK SAYISI SOSYAL FAALİYETLER 2 SPORTİF 2 FAALİYETLER GEZİLER 1 KATILIM ORANI (%) 100% 36% 80% 7b.11 Gezi ve Sosyal Etkinlikler: %90
7b.12 Kültürel Etkinlikler: %90
7b.13 Sportif Faaliyetler: %70
9. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları
9.1 Okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim paylaşımı ve çevre ile olan ilişkileriyle ilgili
faaliyet sonuçları,
100
95
Bilgi Paylaşımı(%)
90
Deneyim Paylaşımı(%)
85
80
Çevre ile olan ilişkiler(%)
75
2011
2012
2013
2014
25 9.2 Okul/kurumun medyada toplumsal konularda olumlu yer almaya ilişkin sonuçlar,
Medyada Toplumsal Konularda Yer almaya ilişkin Sonuçlar(%)
75
70
65
60
55
Medyada Toplumsal Konularda Yer almaya ilişkin Sonuçlar(%)
2011
2012
2013
2014
9.3 Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetlerle ilgili sonuçlar,
Her bir kulüp faaliyetinde en az birer tane olmak üzere, toplumsal konuları destekleyecek son iki yılda
toplamda 10 Toplum Hizmeti çalışması yapılmıştır. Örneğin; Bilişim ve İnternet Kulübü olarak öğrenci
evlerinde bilgisayar kullanımını bilmeyen veliler okula getirtilerek öğrenciler tarafından bilgilendirme
çalışmaları yapılmıştır. Gezi, gözlem ve inceleme kulübü olarak ise, parklarda çekirdek kabuklarının yere
atılmaması için gazeteden kese kâğıdı yapılarak parklara yerleştirildi ve kese kağıdıyla beraber çekirdek
kabuklarının çöp kutularına atılması sağlandı.
9.4 Özel eğitim ihtiyacı olanlarla varsa toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere sağlanan desteğe ilişkin
sonuçlar,
Okulumuzdaki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Rehberlik çalışmaları toplamda 20 adet olarak
belirlenmiştir. Önleyici ve geliştirici rehberlik hizmetleri öğrencilere sunulmuştur.
9.5 Toplum memnuniyetiyle ilgili kazanılan unvan ve ödül sayısı,
Toplum memnuniyetiyle ilgili kazanılan unvan ve ödül henüz bulunmamaktadır.
6. Doğal kaynakların korunması, Çevreye katkı, halk sağlığı, sosyal, kültürel, sportif vb. alanlarda toplumsal
sorumluluk gereği gönüllü yaptığı faaliyet sayısı:6
9a. Kriter: Finansal Sonuçlar
9a.1 Gelir ve gidere ilişkin sonuçlar,
2013 Yılı Gelir Gider Tablosu
Gelir
4.436.74 TL
Gider
2.639.43 TL
Fark (Banka)
1.797.31 TL
26 2014 Yılı Gelir Gider Tablosu
Gelir
1.797.31+582.02=2.379.33 TL
Gider
1.046 TL
Fark (Banka)
1.333.33 TL
9a.2 Harcamaların okul/kurum stratejik plan ve eylem planları ile uyumu,
Harcamalarımız kriter 2.6 da verilen tabloda görülen kaynakların planlanmasının yanında , hayırseverlerin
yardımları ile tamamlanmaktadır. Bu yüzden stratejik planda yapılan harcamalar kriter 4.4 de verildiği gibi
planlanmakta ve kaynakların tamamı bulunarak ek gelirler sağlanmaktadır.
9a.3 Verimlilik, tasarrufa ilişkin sonuçlar,
Kaynakların kullanımı konusunda tasarrufa son derece riayet edilmektedir. Özellikle enerji alanında 2014
yılında % 10 civarında bir tasarruf sağlanmış ancak bunun arttırılması için bina mantolaması için büyük
onarım talebinde bulunulmuş ve 2014 bütçesi kapsamında onaylanmıştır.
9a.4 Bütçe hedeflerine ulaşma oranı: % 100
9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar
Temel performansa ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar
1
Sınıf başarı düzeyleri
2012-
2013-
Açıklama
2013
2014
Hedef
90%
95%
Akademik başarımızın
Endex
85%
92%
ölçümü bizim için
önemlidir.
Başarılarımızı
değerlendirirken her
öğrenciyi ve her sınıfı
kendi bireysel durumları
ile değerlendirmekteyiz.
Bunun sonucunda ise
sonuçları olumlu eğilim
gösteren etkili bir süreç
faktörü ortaya çıkmıştır.
2
Bir üst öğrenim kurumuna
Hedef
100%
sınavla/sınavsız yerleştirilen
Endex
99.9%
100%
Okulumuzdan mezun
olan öğrenciler sınavla
27 öğrenci oranları
ya da sınavsız olarak bir
üst kuruma
yerleşmişlerdir. Bu oran
yıllar itibari ile yeni
sistemin olumlu yönleri
sebebiyle pozitif bir
eğilim göstermiştir.
3
4
Sınıfını doğrudan geçen öğrenci
Hedef
100%
100%
oranları
Endex
100%
100%
Okulun başarısından dolayı yerel
Hedef
90%
90%
Okulumuz sportif ve
ve genel basında yer alma durumu
Endex
70%
70%
kültürel faaliyetlerde
basında yer almıştır.
5
Ulusal ve uluslararası düzenlenen
Hedef
20%
40%
yarışmalara katılan öğrenci
Endex
10%
10%
Okulda üretilen projeler, yayınlar
Hedef
80%
85%
Öğrenciler aktif olarak
vb. alanlara ilişkin sonuçlar
Endex
70%
80%
şiir, kompozisyon, resim
yüzdesi
6
yarışmalarına
katılmışlardır.
7
8
Yeni süreç tasarımına ilişkin
Hedef
%85
sonuçlar
Endex
%92
Merkezi sistem sınav sonuçları
Hedef
%70
Öğrenci başarısının
Endex
%59
artırılması için halk
eğitimle işbirliği
yapılarak kurs
verilmektedir ve
ihtiyaca bağlı olarak
öğrencilere gerekli
rehberlik çalışmaları
yapılmaktadır.
9
Bina, donanım, araç gereç ve sarf
Hedef
%80
%80
Okul içerisindeki araç-
malzemelerinin ekonomik,
Endex
%80
%80
gereçler ve malzemeler
verimli ve etkili kullanımına
ekonomik ve verimli bir
ilişkin sonuçlar
şekilde
kullanılmaktadır.
10
Öğrenci/öğretmen oranı
Hedef
10
10
28 11
Endex
12
13,3
Bilişim teknolojilerinden
Hedef
%90
%90
Okullar hayat olsun
yararlanma oranı
Endex
%80
%85
projesi kapsamında
laboratuarlar verimli bir
biçimde
kullanılmaktadır.
12
Üniversiteler, eğitim ile ilgili
Hedef
%60
%60
Aile sağlığı
kuruluşlarla yapılan işbirliklerine
Endex
%40
%40
merkezinden gelen
ilişkin sonuçlar
sağlık personelleri
tarafından öğrenciler
bilgilendirilmiştir.
13
Öz değerlendirme sonuçları
Hedef
%80
%80
doğrultusunda yapılan iyileştirme
Endex
%60
%70
sayıları
14
Teftiş puanları, okulu başarılı
Hedef
gösterebilecek diğer uygulamalara Endex
ilişkin sonuçları
15
Öğrenci disiplin olaylarıyla ilgili
Hedef
%0
%0
Öğrenci davranış
sonuçlar
Endex
% 30
% 10
değerlendirme ve idare
işbirliği içerisinde
öğrenci disiplin
sorunlarına çözümler
üretilmiştir.
16
Diğer performans göstergelerinde
Hedef
bulunmayan ancak stratejik
Endex
planda yer alan hedeflerin
gerçekleşme durumuna ilişkin
sonuçlar (varsa)
29 EKLER TABLOSU
Açıklama
Ek 1:
Görüntüler (Yalnızca örnekler konulmuştur.)
BNB İnşaatın ücretsiz bahçe zemin
düzleme çalışmaları
Ek : 2
a) Masa tenisi Yıldız Kızlarımızın
2014 İl birinciliği ödülü.
b) Badminton kızlar il birinciliği
erkekler il ikinciliği
c) Voleybol kızlar 2014 İl
üçüncülüğü.
30 d ) Öğretmenlerimize ve
öğrencilerimize ödüllerin verildiği
2014 Ödül Törenlerimiz
Ek:3
Öğrencilerimize başarılarından ötürü
belge ve hediye takdimi
yapılmaktadır.
Ek:4
Derslik sistemine geçiş yapılarak
okulumuzda daha kaliteli eğitimöğretim ortamı oluşturulmuştur.
Ek:5
Değerler Eğitimi Projesi kapsamında
her ay işlenen değere göre ayın
öğrencisi seçilir ve panomuzda
yayınlanır.
31 Ek:6
Pano Çalışması:
Değerler Eğitimi Projesi kapsamında
pano çalışmaları, şiir dinletisi, tiyatro,
ayın değeri ile ilgili öğrencilere film
gösteriminin yapılması gibi
etkinliklere yer verilmiştir.
Şiir Dinletisi Çalışmaları:
Tiyatro Çalışmaları:
Film
Gösterimi:
Ek: 7
Bu Benim Eserim Proje Yarışmasına
Matematik, Fen ve Teknoloji
derslerine yönelik her yıl onlarca
proje ile katılım sağladık.
32 Ek:8
İl çapında yapılan 7.sınıflar Bilgi
yarışmasına her yıl katılım
sağlanmakta ve başarılı sonuçlar elde
etmekteyiz.
Ek: 9
Halk Eğitim ve okulumuz işbirliğinde
başarıyı artırma çalışması olarak ders
haricinde okul kurslarımız devam
etmektedir.
Ek: 10
Öğrencilerimize konferans
salonunda bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır.
Ek :11
Velilerimize konferans salonunda
bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır.
33 Ek:12
Okulumuzda pilav günü etkinliği
yapıldı
Ek : 13
Öğrenci Meclisi Seçimleri her yıl
tam bir katılımla yapılmaktadır.
34 
Download

KU URU UM R RAP POR RU - Milli Eğitim Bakanlığı