TSDE Ö⁄RENC‹ – MENTOR ‹LET‹fi‹M TAKV‹M‹ S‹STEMAT‹⁄‹
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AM AÇ : Sistem Dizim Terapisi E€itim i kapsam ında e€itim alan ö€renci
ile eski dönem m ezunlarından oluflan m entorların ikili iletiflim ine
yönelik standardı tanım lam ak ;
Her yıl e€itim dönemi öncesinde mentor ve ö€renci da€ılımı belirlenir. Bu da€ılım
için TSDE Akreditasyon Kurulu onayı alınır.
E€itim döneminde ö€rencilere mentorlarının kim oldu€u bilgisi verilir.
M ENTO RUN ve Ö ⁄ RENC‹N‹N SO RUM LULUKLARI
Her e€itim dönemi sırasında ö€renci ve mentor bir araya gelir, TSDE tarafından
tanıfltırılır ve e€itim dönemi içindeki toplantı, yemek, e€itim molaları v.b. gibi
aktivitelerde bir arada bulunulur. Bu aktiviteler sırasında mentor kendini ve
sorumluluklarını paylaflır. Ardından ö€renci kendini özgeçmifli üzerinden tanıtır.
Ö€renciın özgeçmifli TSDE Direktörlü€ü tarafından mentor’a e€itimler öncesinde
verilerek, incelemesine fırsat yaratır.
Mentor, Ö€renciın e€itim durumu, geçmifl ifl ve/veya e€itim tecrübesi, ilgileri,
hobileri, gelecek planları, e€itime yönelik hedefleri, beklentileri hakkında bilgi alır.
Mentor, ö€renci ile aynı lokasyonda ise yıl içerisinde en az 4 kez yüzyüze bireysel
olarak görüflme yapar; e€er ayrı lokasyonlarda ise yılda 1 kez yüzyüze olmak üzere
telefonla iletiflimi yürütür. Mentor ile ö€renci, üzerinde çalıfltı€ı konular, e€itim
performansı hakkındaki düflünceleri, ödevlerin durumu, varsa yafladı€ı problemler
hakkında bilgi alıflverifli yapar. Bu bilgileri afla€ıda yer alan Mentor-Ö€renci Aylık
Görüflme Kaydı formu ile TSDE Akreditasyon Kurulu’na ulafltırır.
Mentorlar bir mentorluk dönemi boyunca ö€renciyi yılda iki kez her hangi bir
aktivitelerine ( aflle dizimi, konferans, söylefli, toplantı vs ) dahil ederler.
Mentorlar ö€renciyi alanda yaptıkları bir çalıflma gününe davet ederek gün
boyunca rol model olurlar. Bu çalıflma yılda minimum iki kez gerçekleflir.
Ö€renciler her yıl de€erlendirme görüflmelerine katılarak, kendi süreçleri ile ilgili
bilgi aktarırlar; baflka süreçlerle ilgili gözlemlerini paylaflırlar.
3. sınıf ö€rencilerinin mentorlarının deste€iyle proje gelifltirmesi teflvik edilir.
Mentorlar mümkün olabilecek sıklıkta çeflitli konularda makale, yayın vb. gibi
göndererek ö€rencinin görüfllerini isterler ve bu çalıflmalarını sonuçlarıyla beraber
Akreditasyon Kurulu Bölümü ile paylaflırlar.
Mentor her yıl ö€rencinin her hangi bir konuda kısa bir sunum gerçeklefltirmesini
talep eder. Bu e€itim ö€renciler arasındaki bir grupta sunulabilece€i gibi enstitü
içinde her hangi bir gruba da sunum yapılabilir. E€itim dökümanı, katılımcı formu,
raporu, mentor gözlem ve görüflleri ile beraber Akreditasyon Kurulu’na aktarılır.
Mentorlar altı aylık dönemler içinde ö€renci hakkında Geliflim De€erlendirme
Raporu doldurarak Akreditasyon Kurulu’na iletir.
Ö€renciler aranmamaları durumunda mentorlarını telefonla arayıp hatırlatma
yaparlar veya mümkünse yüz yüze görüflme talep ederler.
Ö€renciler yılda 1 defa mentorlarının performansını puanlarlar.
TSDE M ENTO R - Ö ⁄ RENC‹ AYLIK G Ö RÜfiM E KAYDI
Mentor Adı, Soyadı
Ö€renci / Aday Adı, Soyadı
Görüflme tarihi
Görüflme kaydı
YILLIK M ENTO R DE⁄ ERLEND‹RM E FO RM U
Konu
Periyod
1 Tanıflma görüflmesi
Yılda 1
2 Aylık görüflmeler
Ayda 2 / Ayda 1
3 Seyahat programı
Yılda 2
4 Aktiviteye davet
Yılda 2
5 Proje çalıflmalarına davet
Yılda 1
6 Öneride bulunmak/desteklemek
Yılda 1
7 Aylık makale/rapor çalıflması
Ayda 1
8 Sunum gerçeklefltirmesini sa€lamak
Yılda 1
9 Ö€renci Geliflim Formunu doldurmak
Yılda 2
10 Ö€renci de€erlendirmesi
Yılda 1
G enel de€erlendirm e
Puan(0-10)
Download

TSDE Ö⁄RENC‹ – MENTOR ‹LET‹fi‹M TAKV‹M‹ S