TürkHematolojiDerneği
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013
Ocak-Şubat 2014 • Sayı 1 • İki ayda bir yayımlanır.
B Ü LT E N İ
EN İYİ MARKA
“TÜRK
HEMATOLOJİ DERNEĞİ”
T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden
Türk Hematoloji Derneği ve THD İsimlerinin
Marka Tescil Belgeleri Alınmıştır
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2014
Ocak-Şubat 2014 Sayı 1
BU SAYIDA
İki ayda bir yayımlanır
Türk Hematoloji Derneği Adına Sahibi
Prof. Dr. Teoman SOYSAL
Bunları Biliyor musunuz?
Editör
Prof. Dr. Hamdi AKAN
Yardımcı Editörler
Uzm. Dr. A. Emre EŞKAZAN
Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK
Toplantılar
Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Muzaffer DEMİR
Haber-Yazı İşleri
Bengü TİMOÇİN
Türkçe Dil Editörü
Turgut AĞAR
Yayın İdare Adresi
İlkbahar Mah. Turan Güneş Bul.
613. Sok. No: 8
06550
Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 490 98 97
Faks: 0 312 490 98 68
[email protected]
Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Grafik Tasarım ve Uygulama
GALENOS Yayınevi
Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk.
34093 Fındıkzade-İstanbul
Tel: +90 212 621 99 25 Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: [email protected]
Baskı
Senk Ofset Matbaacılık Reklam Promosyon ve
Tanıtım Hizmetleri San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Topkapı, Maltepe Mah. Litros Yolu No.24 34010
Zeytinburnu-İstanbul Tel: +90 212 493 26 26
Görüşlerinizi
Bekliyoruz...
THD Bülteni’nde yer almasını
istediğiniz her türlü konu ve
görüş için:
[email protected]
Turan Güneş Bulvarı
İlkbahar Mah. 613 Sok. No: 8
Çankaya - ANKARA
3-4-5-6
7-8
Kliniklerimiz
9
Kıdemli Üyemiz
10
Zorunlu Hizmetteki Üyemiz
11
Türk Hematoloji Derneği
2014 Takvimi
18 Ocak 2014
İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı 6
İstanbul
6-8 Mart 2014
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Antalya
26-27 Nisan 2014
Türk Hematoloji Okulu – 8 “Klinisyen - Patolog Ortak Lenfoma Kursu”
Ankara
28 Haziran 2014
Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı
& Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi
Van
28 – 29 Haziran 2014
EHA-ESH Hematology Tutorial Type III
Türk Hematoloji Okulu – 9 “Konsültasyon Hematoloji Okulu”
Van
13 Eylül 2014
Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı
& Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi
Gaziantep
22 - 25 Ekim 2014
40. Ulusal Hematoloji Kongresi
Antalya
20 – 21 Aralık 2014
Türk Hematoloji Okulu - 10 “Hemostaz-Tromboz Okulu”
Antalya
Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Tüm Hematoloji Derneği, Editör, Yardımcı
Editörler, Dergi Sahibi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Yönetim Kurulu ve Yayımcı dergideki hatalardan veya bilgilerin kullanımından doğacak olan sonuçlardan sorumluluk kabul etmez.
2
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2014
Jane Desforges
(1921-2013)
Amerikan Hematoloji
Birliği Eski Başkanı ve Hematoloji
camiasının en seçkin isimlerinden biri olan
Desforges, 7 Eylül 2013 tarihinde vefat
etmifltir. Kendisi Blood ve New England
Journal of Medicine dergilerinin editörler
kurulunda da yer almıfltı.
National Institutes of Health, U.S. Food and
Drug Administration ve American Board
of Internal Medicine kurullarının
yönetici kadrosunda da
görev yapmıfltı.
Roberto Stasi
(1950-2014)
‹mmun trombositopeni alanında
dünyaca bilinen bir arafltırmacı olan ve
Türk Hematoloji Derne€i’nin e€itim
ve kongre faaliyetlerine katılan,
deneyimlerini Türk Hekimleri ile de
paylaşmıfl ve ortak projeler yürütmüfl olan
Dr. Roberto Stasi 29 Ocak 2014
tarihinde vefat etmifltir.
2013-2014 DÜNYA HEMATOLOJİSİNİN KAYBETTİKLERİ
Janet
Davison Rowley
(1925-2013)
17 Aralık 2013 tarihinde
tekrarlayan over kanserinden
vefat eden Rowley, kanser biyolojisi
ve tedavisi konusunda 20. yüzyılın en
öndegelen arafltırmacılarından biriydi.
Lösemi ve lenfomadaki kromozom anormallikleri
hakkındaki çalıflmalarıyla uluslararası alanda
tanınıyordu. 1998 yılında National Medal of
Science ve Albert Lasker Clinical Medicine
Research ödüllerinin ve 2009 yılında
Presidential Medal of Freedom ve
Gruber Prize in Genetics
ödüllerinin
sahibi oldu.
John M. Goldman
(1938-2013)
Son 40 yıldır lösemi
arafltırmalarının öncüsü olan
Goldman, 1971 yılında çalıflmalarına
kronik miyeloid lösemi alanına
yo€unlaflarak baflladı. Aralarında European
Hematology Association ve European Bone
Marrow Transplant Group da olmak üzere
önde gelen kurumlarda baflkanlık görevi yaptı.
1998-2002 yılları arasında International Blood
and Marrow Transplant Research
kurulunda bulundu.
Lösemi arafltırmalarını
desteklemek için LEUKA’yı
kurdu. 700’den fazla
bilimsel yayını
bulunuyor.
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
3
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2014
Bunları Biliyor musunuz?
ALLOJENEİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA
DONÖR KAZANIMI
Türk Hematoloji Derneği allojeneik kök hücre transplantasyonları için akraba dışı gönüllü verici sayısını arttırmak ve
ülkemizdeki gönüllü doku bilgi bankacılığını desteklemek için tüm ilgililerin ve üyelerimizin yardım ve işbirliğini talep
etmektedir. Bu amaçla nakil merkezleri, doku tiplendirmesi yapan laboratuvarlar ve doku bilgi bankalarının katılımı ile
donör kazanımının önündeki engeller ve çözüm yollarının tartışıldığı çalıştay sonucunda bir yazım komitesi oluşturularak
sorunun tanımı, kaynağı ve çözüm önerileri bir rapor haline getirilmiş ve söz konusu rapor hem üyelerimiz hem de
Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile paylaşılmıştır (http://www.thd.org.tr/1/haberler/462/akraba-disi-hematopoetik-kokhucre-verici-sorunlari-calistay-raporu).
Bilindiği gibi ülkemizde kök hücre için gönüllü vericilik talebi, çoğu zaman sosyal medyanın da etkisi ile tek bir hasta
için, yönetilmesi zor ataklar tarzında artış göstermekte ve doğal olarak çeşitli nedenlerle bu türden talepler doku bilgi
bankalarımızdaki verici sayısını arttırmak bakımından beklenen sonucu vermemektedir. Türk Hematoloji Derneği,
üyelerinin de önerileri doğrultusunda, kendi hastaları için doku tiplendirmesi yapılan vericilerin, bu açıdan potansiyel
olarak önemli bir kaynak oluşturabileceğini düşünmektedir. Bu amaçla derneğimiz kök hücre nakli için doku grubu
bakılan tüm bireylerden kendi hastalarına uymadığı takdirde başka bir hastaya kullanılmak üzere gönüllü verici olmalarını
özendirmeyi desteklemektedir. Derneğimiz bu türden gönüllülerin kayıt altına alınabilmesi için doku bilgi bankaları TRAN
ve TRİS ile iletişim ve işbirliği halindedir.
Toplu veri girişi talebi durumunda TRAN ve TRİS ile direkt görüşülebilir. Hastalar için verici tarama sürecinde vakit
kazanmak için ADV taranan hastaların 4 basamaklı 5 lokus HLA tiplemesi ve gerekli tüm evraklarla başvurunun yapılması
gerekir. Nakil merkezlerinin transplant koordinatörlerinin tarama süreçlerini yakından takip etmesi nakle giden süre ve
verici bulma olasılığını artıracaktır.
TRİS ile ilgili iletişim bilgileri şu şekildedir:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası, Dekanlık Binası Giriş Katı 34390 Çapa / İstanbul
Tel: 0212 534 75 00 Faks: 0212 532 46 52
E-posta adresi: [email protected], [email protected], [email protected]
Bu kayıt sistemi için gönüllü olanların vericilik süreci hakkında her türlü bilgiye ulaşabilecekleri bilgi formaları,
gönüllü verici kabul prosedürü ve gönüllü verici adaylarının doldurması gereken verici onay formu http://www.
istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=885&Itemid=174 sayfasında yer almaktadır.
TRAN ile ilgili iletişim bilgileri şu şekildedir:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi 06100 Sıhhiye / Ankara
Tel: 0312 5082440 Faks: 0312 3095869
E-posta adresi: [email protected]
Bu sisteme kişisel kayıt için www.kokhucrebagisla.com üzerinden ulaşılabilir; kaydı takiben elde edilen kayıt numarası,
TC kimlik numarası ve HLA bilgilerini içeren dosya, imzalanmış onamlar ile birlikte bu merkeze ulaştırılabilir. Türk
Hematoloji Derneği konu ile ilgili tüm kişisel ve kurumsal katkılarınıza açıktır.
4
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2014
Bunları Biliyor musunuz?
UYDÖ ÖDEMELERİ YAPILDI
Türk Hematoloji Derneği’nin ödül ve desteklerinden biri olan, THD üyesi tüm öğretim elemanlarının ve
araştırıcıların hematoloji alanında uluslararası düzeyde yayın yapmaya teşvik edilmesine ve Turkish Journal
of Hematology dergisinin uluslararası indekslerde yer almasına yardımcı olmaya ilişkin Uluslararası Bilimsel
Yayınlara Destek, Özendirme ve Yayma Programı (UYDÖ) Programı’nın ödemeleri yapıldı. Yayın yapan tüm
üyelerimizi bu projeden yararlanmaya davet ediyoruz.
YENİ DOÇENTLERİMİZ
EREN GÜNDÜZ
1992-1998 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp
eğitimini gerçekleştirmiştir. Uzmanlık eğitimini 1999-2004 yılları arasında
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı’nda yapmıştır. Yandal uzmanlığı eğitimini Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim
Dalı’nda 2008 yılında tamamlamıştır. 2012 yılının Haziran ayında doçent
doktor unvanı almıştır. Çalışmalarına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı’nda devam
etmektedir.
RAMAZAN ESEN
1993-1999 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp
eğitimini gerçekleştirmiştir. Uzmanlık eğitimini, 2002-2006 yılları arasında
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıları Anabilim Dalı’nda
yapmıştır. Yandal uzmanlığı eğitimini, Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ABD Hematoloji Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2013 yılının
Ekim ayında doçent doktor unvanı almıştır. Çalışmalarına Yüzüncüyıl
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji Bilim Dalı’nda
devam etmektedir.
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
5
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2014
Bunları Biliyor musunuz?
SOSYAL MEDYADA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
TANITIMI
Türk Hematoloji Derneği faaliyetleri ile beğeni toplamaya devam ediyor. Aşağıdaki yazı bir sosyal medya
sitesinden alınmıştır.
“Kale gibi bir dernek. Kendilerini ilk kez kütüphaneden aldığım “Akut Lösemiler ve Kronik Miyeloid Lösemi ve
Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar” adlı ulusal tanı ve tedavi rehberleri ile tanıdım. Hayran kaldım, ülkemde
yolunda giden, iyi işleyen şeyler de var diye. Şimdi google'dan hematolojiyle ilgili ne arasam web sitelerinde
yayınladıkları tanı ve tedavi rehberleri ilk sıralarda çıkıyor. Doğru bilgiye ulaşma konusunda tıp camiasına nice
hizmetler yapmış Türk Hematoloji Derneği çatısı altındaki tüm hocalarımıza canı gönülden teşekkür etmek isterim.”
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEMATOLOJİ ASİSTAN/
UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI
Türk Hematoloji Derneği Hematoloji Asistan / Uzmanlarına Yurtdışı Destek (HAUD) Programı’nın amacı, THD
üyesi tüm hematoloji asistan ve uzmanlarının yurtdışında geçici eğitim süreçlerini (6 ay) desteklemeye, böylece
hematoloji asistanlarının eğitimine katkı sağlamaya, hematoloji alanında uluslararası ilişkileri güçlendirmeye ve
ortak girişimlere zemin hazırlamaktır. 2014 yılı içerisinde bu program için konu sınırlaması konulmamıştır, fakat
kök hücre nakli eğitimi dışındaki başvurulara öncelik verilecektir. Burs ile ilgili ayrıntılar http://www.thd.org.tr/
menu/46/haud-programi bağlantısında yer almaktadır.
2014 YILI THD ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME
PROGRAMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Türk Hematoloji Derneği; Klinik Hematoloji, Laboratuvar Hematoloji ve Deneysel Hematoloji alanlarında
yürütülecek veya yürütülmekte olan bilimsel araştırma projelerini desteklemektedir. Bu program, sadece
araştırma için gerekli tüketilebilir malzeme desteğini kapsamaktadır. Demirbaş alımlarına ilişkin giderler bu
programın dışındadır. Yönergede, çalışmanın ana kısmını oluşturmamak kaydıyla, bazı testlerin Sağlık Uygulama
Talimatları uyarınca hastane veya yetkin laboratuvarlardan satın alınabileceği, ayrıca proje bağlamında ücretli
kişi çalıştırılamayacağı belirtilmektedir. Araştırma projesi bütçesi KDV dâhil 30.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
Araştırma projesi için son başvuru tarihi 28 Şubat 2014’ dür ve proje başvuruları için ayrıntılı bilgi http://www.
thd.org.tr/menu/41/arastirma-projelerine-destek-programi adresinde yer almaktadır.
BONE MARROW AND STEM CELL
TRANSPLANTATION KİTABI YAYIMLANDI
Üyelerimizden Sn. Dr. Meral Beksaç’ın editor olduğu “Bone Marrow and Stem Cell
Transplantation, Methods in Molecular Biology, Vol 1109” kitabının yeni baskısı
yayımlanmıştır.
Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
6
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2014
Toplantılar
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HEMATOLOJİ EĞİTİM
PROGRAMI 2014 BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Türk Hematoloji Derneği, tüzüğü ve ilkeleri doğrultusunda eğitime destek vermeye son hızla devam ediyor. 2009 yılından
itibaren her yıl yapılan İÇHEP’in altıncısı 18 Ocak 2014 tarihinde Titanic Port Otel İstanbul’da düzenlendi.
Kurs, hematoloji alanında temel eğitim vererek hematoloji alanında çalışan ya da çalışmayı planlayan ürün sorumlusu,
ürün müdürü, ürün temsilcisi ve endüstri alanında kariyer yapanlara yönelik olup 9 firmadan toplam 39 kişinin katılımıyla
başarıyla gerçekleştirildi.
8. KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ
KONGRESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Değerli Kongre Katılımcıları,
Türk Hematoloji Derneği, Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre
Tedavileri Kongresi’nin sekizincisinde sizlerle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk
duyuyorum. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri kongremiz,
bu konuda ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en büyük organizasyon olması
yanında yurt dışındaki benzerleri arasında da en önemli birkaç toplantıdan biri olma
özelliğini korumaktadır.
Artık standart hale gelmiş bir tedavi yöntemi olan hematopoetik kök hücre nakli,
uygulamalarına yansıyan sürekli gelişmeler nedeniyle biz hematologların yakından
izlemesi gereken bir alan olmaya devam etmektedir. Tıbbın pek çok alanı gibi
hematopoetik kök hücre nakli de sürekli gelişme göstermekte, temel bilgilerden
uygulama yöntemlerine, endikasyonlardan komplikasyonlara pek çok konuda yeni
bilgilere ulaşma ve günlük uygulamalarımıza yansıtma zorunluluğu ile karşı karşıya
kalmaktayız. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongreleri
yıllardır bu noktada önemli bir gereksinime yanıt vermektedir.
Ülkemizde halen ruhsatlı 6O’ın üzerinde hematopoetik kök hücre nakil merkezi
mevcuttur ve bu sayı gelecekte daha da artabilir. Ünitelerin başarısında hekimler
yanında hemşire ve diğer görevlilerin emeği, eğitimi ve bilgilerinin güncellenmesinin
önemli rol oynadığı da bir gerçektir. Kongre programı bu gereksinimler göz önünde
tutularak hazırlanmıştır. Bilimsel programda, erişkin ve pediatrik kök hücre nakli
konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler
sunulacaktır.
Kongre programında bu sene JACIE Transplant Merkezi Hazırlık Kursu’nun ikincisini
yapıyoruz. EBMT yetkilileri desteği ile geçekleştirilecek bu kursa transplantasyon
ünitelerinde görevli ya da görev alacak hekimler katılabileceklerdir.
Ülkemizdeki nakil merkezlerinin 38’i halen EBMT üyesidir. Bilindiği gibi EBMT kuralları gereği merkezlerin üyelik statüsü nakil istatistiklerinin paylaşımı ile
ilişkilendirilmiştir. Bu arada EBMT ile veri paylaşımını sağlayan çalışanlarımızın bu konuda zaman zaman zorluk çektiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle
bu yıl da Veri Yönetimi Kursu’nun dördüncüsünü düzenliyoruz. Böylece yenilenen veri iletim sisteminin de tanıtımı yapılabilecektir. Bu kursa hekimler,
hemşireler veya klinik veri sorumluları katılabilir.
Nakil ünitelerinin başarısında, hekimler yanında yer alan iyi eğitimli nakil hemşirelerinin önemini de unutmadık. Bu yılki kongremizde EBMT ve Onkoloji
Hemşireliği Derneği ile işbirliği yaparak “4.EBMT/ THD Kök Hücre Transplantasyonu Hemşireliği Kursu” nu düzenledik.
Bilimsel program, erişkin ve pediatrik kök hücre nakli konularını kapsamakta, ancak bununla sınırlı kalmayıp kök hücre tedavileri ana başlığında diğer kök
hücre uygulamalarını de konu almaktadır. Bu kapsamda temel kavramlardan uygulamalara ve ülkemizdeki gelişmelerin ele alındığı oturumlara yer verdik.
Üyelerimizin doğal ilgi alanlarından birisi olan kök hücre ve tedavileri konusunda bilimsel tartışma ve bilgi paylaşımına zemin hazırlamaya devam edeceğiz.
Bu anlayışla kongrenin ilk gün akşamı yapılacak olan “Ulusal Kök Hücre Araştırmaları Çalıştayı”na tüm katılımcıları davet ediyorum.
Teoman Soysal
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
7
BÜLTEN / Ocak-Şubat 2014
Toplantılar
Kongrenin son günü ise EBMT tarafından gerçekleştirilecek olan “Kronik GVHH” başlıklı eğitim programı yer alacaktır. Bu programda kronik GVHH, günlük
pratikte karşılaştığımız tüm sorunlara önemli ölçüde yanıt olabilecek şekilde, patogenez, yeni sınıflama (NIH) ve tedavinin tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde
incelenecektir.
Hematopoetik kök hücre nakli ve nakil dışındaki kök hücre araştırmaları ile yurt dışında konularında öne çıkmış değerli “bilim elçileri” meslektaşlarımız da
yeni çalışmaları ile aramızda olacaklar.
Türk Hematoloji Derneği adına, hematopoetik kök hücre nakli ve kök hücre tedavileri konusunda bilgilerimizi güncelleyerek, tecrübelerimizi paylaşma fırsatı
bulacağımız bu güçlü bilimsel programda, hematolojiye gönül veren tüm arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duymaktayız.
Örnekleri arasındaki sayılı kongrelerden biri olan kongremize yakışır bir program hazırlanmasında katkısı olan başta kongre sekreterlerimiz Prof. Dr.
Muzaffer Demir, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu ve Prof. Dr. Mutlu Arat'a, tüm oturum başkanı ve konuşmacılara, EBMT den
GVHH kursu için bizlere destek veren meslektaşlarımıza, PROMISE, JACIE ve Nurses Group sorumlularına , “Ulusal Kök Hücre Araştırmaları Çalıştayı”nın
hazırlanmasındaki emekleri için Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komitesi’ne ve bu çalıştaya ön hazırlıkları ile katkıda bulunacağını bildiğim
tüm hocalarıma, değerli bilimsel çalışmaları ile kongremize katkı sunan her kıdemdeki araştırıcılara ve kongremizi amacına ulaştıran tüm katılımcılara, kongre
organizasyonu konusundaki titiz çalışmaları nedeniyle Serenas ekibine ve elbette sürekli arkamızda bulunan emektar THD ofis görevlisi arkadaşlarıma en
derin teşekkürlerimi iletirken, hepimize yararlı ve keyifli bir kongre diliyorum.
Saygılarımla
Prof. Dr. Teoman Soysal
Kongre Başkanı
Değerli Katılımcılar,
Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nin sekizincisini
Antalya'da düzenlemekten mutluluk ve onur duymaktayız. Hematopoietik kök hücre
nakli (HKHN) ve tedavilerinin, hematoloji alanındaki cazibesi günbegün artmaktadır.
Kongremiz, dünyadaki eşdeğerleri ile kıyaslandığında, ülkemiz ve bölgemiz için ne
kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Kongremizin neden önemli olduğu
dört ana başlık altında açıklanabilir: A) Bilimsel ve sosyal içeriği yanında katılımcı
sayısı ile HKHN alanında önde gelen kongrelerden biri olarak kabul görmektedir.
B) Ülkemizde HKHN ile ilgilenen meslektaşlarımızın ve merkezlerin sayısı gittikçe
artmaktadır. Kongremiz, meslektaşlarımızın ve merkezlerin kendilerini ifade
edebildikleri, bilimsel çalışmalarını tartışabildikleri tek platformdur. C) Transplant
çalışanlarının bir ekip olduğu ve tüm ekibin eğitiminin çok gerekli olduğu
kaçınılmazdır. Bu nedenle JACIE hazırlık kursu, veri yönetimi kursu, hemşirelik
kursu ve kronik GVHH kursu olmak üzere hedef kitleleri farklı dört kurs sığdırılmıştır.
Kurslarımız EBMT/THD işbirliği ile kurumsal bir kimlik altında yapılmaktadır. D) THD
ilgi-etki alanındaki bilimsel politikalarda her zaman söz sahibi olmuştur ve olmaya
devam edecektir. Kök Hücre (KH) üretim teknikleri-tedavileri tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de büyük tartışma konusudur. KH üretimleri ve kullanımlarının etikbilimsel çerçevede yapılması THD’nin en önemli hedeflerinden biri olup, bu konuda
derneğimiz üzerine düşeni yapmaktadır. THD KH bilimsel çalışmalarını projeler
kapsamında desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, kongremizde ilk kez
“1. Ulusal Kök Hücre Araştırmaları Çalıştayı” yapılacaktır. Çalıştayın bilimsel içeriği
ve organizasyonu THD Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komitesi
tarafından yapılmaktadır. Çalıştay sonunda yedi farklı konu başlığında siz değerli katılımcıların katkıları ile raporlar hazırlanıp, üyelerimiz ve ilgili sağlık
otoriteleri ile paylaşılacaktır. Üyelerimizin ve sağlık otoritesinin bir bilimsel alt komiteden beklentilerini yerine getirdikleri için BAK Başkanımız Sn. Prof. Dr.
Ferit Avcu’ya ve BAK sekreterlerimiz Sn. Prof. Dr. Ali Uğur Ural ve Sn. Prof. Dr. Mehmet Sözmez’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bilimsel programımız bu yılda, yerli-yabancı konuşmacılar ve gündemdeki konularla zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Nobel ödülünü almayı hak etmiş
indüklenmiş pluripotent kök hücre çalışmaları kongremizin ilk oturumunda tartışılacak, Fransa ve Avrupa'da bu konuda söz sahibi olan araştırıcılar aramızda
olacaklardır. Önemli oturumlarımızdan bir diğeri ise, allojeneik hematopoietik kök hücre vericisi sorunlarının tartışıldığı ve çözüm yollarının aranacağı
ulusal politika oturumudur. Bu oturumda da çok değerli katılımcılar özellikle sorunlarını çözmüş ülke modellerini tartışacak ve ülkemiz için çözüm yolları
arayacaklardır.
Pediatrik yaş grubu HKHN sorunlarının paylaşılacağı iki oturumumuz bilimsel programda yerini almıştır. Ülkemizin halk sağlığı sorunlarından biri olan orak
hücreli anemide HKHN sorunları başlıklı oturum ilgi çekecek oturumlardan biri olacaktır.
Vurgulamak istediğimiz bir diğer önemli konu THD’nin uluslararası ilişkiler kapsamında EBMT ile kurduğu ilişkilerdir. Bu bağlamda EBMT’nin de içerik ve
yöntemini yeni oluşturduğu “Kronik GVHH” kursunu kongremizin son gününde gerçekleştirmek üzere planladık. Bu kursun HKHN ile uğraşan kıdemli ve genç
meslektaşlarımıza çok yararlı olacağı inancındayız. Sizlerin aktif katılımı ile başarılı geçeceğini umuyoruz. Buradaki başarı kursların tekrarlanmasında ana ölçüt
olacaktır.
Kongremizin ikinci günü akşam yemeği sonrası ödül törenimiz gerçekleştirilecektir. Sekizinci KİTKHT kongremize gösterilen bilimsel ilgiden oldukça
memnunuz. Bu yıl 127 adet bilimsel çalışma özeti gönderildi ve bu sayı bir önceki KİTKHT kongremizden fazladır. Sekiz kişilik ödül jürisi her bildiriyi
özenle değerlendirecektir. Ödül jürisi bilimsel içeriği en zengin olan 3 bildiri sahiplerini sevindirecektir. Bildiri jürimizde görev alan değerli üyelerimiz bilim
insanlarına teşekkür ediyoruz. Ödül töreni sonrası yorgunluklarımızı atacağımız ve içimizden geldiği gibi eğleneceğimiz bir müzik ziyafetimiz olacaktır.
Kongremizin gerçekleşmesinde emeği olan, konuşmacılara, oturum başkanlarına, kurslara katılan hemşire, biyolog, teknisyen ve veri yöneticilerine, dernek
çalışanlarımıza, organizasyon firmamız çalışanlarına, ekonomik destek sağlayan firmalara, THD Yönetim Kuruluna ve siz değerli katılımcılara teşekkür
ediyoruz. Her çalışmamızda yanımızda olarak “birlikten güç doğduğunu” gösterdiğiniz için minnetlerimizi sunuyoruz.
Ahmet Muzaffer Demir
Kongremizde buluşmak dileklerimizle,
8. KİTKHT Kongresi Sekreterleri adına
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
8
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
BÜLTEN
BÜLTEN // Kasım-Aralık
Ocak-Şubat 2014
2013
Kliniklerimiz
Türk Hematoloji Derneği
Bülteni, kliniklerimizi
tanıtmaya devam ediyor.
Bu sayımızda Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Hematoloji
Bilim Dalı’nı konuk ettik
ve Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nazan Sarper
sorularımızı yanıtladı...
KOCAELİ Ünİversİtesİ Tıp Fakültesİ
PEDİATRİK Hematolojİ Bİlİm Dalı
Kliniğinizin tarihçesini kısaca anlatır mısınız?
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kinliği 2000 yılında tarafımdan (Çocuk Hematoloji
Uzmanı Dr. Nazan Sarper) kuruldu. Bu dönem içinde Çocuk Hematolojide Dr.
Emine Zengin, Dr. Suar Çakı Kılıç ve Dr. Sema Aylan Gelen Çocuk Hematoloji
yandallarını tamamladılar. Dr. Emine Zengin, Urfa Çocuk Hastanesinde zorunlu
hizmetini tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak göreve başladı. On
dört yıldır Kocaeli, Adapazarı, Bolu, Düzce, nadiren de Zonguldak’tan gelen
hastalara hizmet veren tek hematoloji-onkoloji kliniği olarak çalıştık. Rutin
laboratuar (hemostaz, flow-sitometri, genetik) konusunda yeterliyiz. Sadece
HLA konusunda şimdilik dışarıdan hizmet alıyoruz. Kan Bankamız bölge kan
bankası durumunda ve 24 saat (kan ışınlama, aferezi) tüm hizmetleri vermekte.
Hemofili konseyimiz iki yıldır var ve radyosinovektomi yapıyoruz. Olgu çeşitliliği
açısından oldukça iyi durumdayız. Öğretim üyelerimiz tam gün çalışmaktadır.
Kaç hasta yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Çocuk Hematolojnin 9, Çocuk Onkolojinin 9 yatağı vardır. Sürekli %100 doludur
ve çoğu zaman genel pediatri kliniğine de hasta yatmaktadır. Ayrıca ayaktan
kemoterapi birimimiz ve hastanemizin transfüzyon birimi var. Talasemili
hastalar transfüzyonlarını burada almaktalar.
Transplantasyon üniteniz var mı? Yılda kaç transplantasyon yapıyorsunuz?
Hastanenizin yatak kapasitesi nedir?
Transplantasyon ünitesi (4 yataklı çocuk, 4 yataklı erişkin) altyapı ve personel
eğitimi olarak tamamlanma aşamasındadır. 2014 yılı sonlarında açılması
planlanmaktadır. Doç. Dr. Emine Zengin’in Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde
9 ay ve ABD de 3 aylık eğitimi tamamlanmıştır. Ben de şubat ayında 6 ay süreli
eğitime gideceğim.
Poliklinik yükünüzden bahseder misiniz? Yıllık poliklinik sayınız ortalama
nedir?
Çocuk Hematoloji haftanın üç günü poliklinik yapmaktadır. 2013 yılı
istatistiklerine göre Çocuk Hematolojide 3566 hasta bakılmıştır. Hastaları
başvurdukları gün görmekteyiz.
Biriminizde kaç yıldır hematoloji yandal asistan eğitimi veriliyor?
2004 yılından beri hematoloji yandal asistan eğitimi veriliyor.
Türk Hematoloji Okulu projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yandal asistanlarımız katılıyorlar ve yararlandıklarını söylüyorlar. Güzel bir
proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sürdürülmesini diliyorum.
Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
İki.
Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanları için çekirdek eğitim müfredatı
var ve her Salı günü değişik bilim dallarından bir öğretim üyesinin bir saat
teorik eğitimi olarak sürdürülüyor. Bunun dışında haftanın dört günü 8:309:00’ da bir olgu sunuluyor ve özet teorik bilgi veriliyor. Makale ve radyoloji
saatleri de var. Yandal asistanları ile hasta yükü nedeniyle haftanın sabit bir
gününde bir program dahilinde eğitim yapmak mümkün olmuyor. Ancak
o sırada tedavi edilen hastalara paralel olarak asistanlarımıza arşivlediğimiz
veya yeni makaleleri (derlemeleri) veriyor ve okumalarını, dosyalamalarını
istiyoruz. Yandal asistanlarına ilk başladıklarında lösemi tedavi protokollerini iyi
okuma görevi de veriyoruz. Son dönemde süreyi yaklaşık yarıya bölerek hem
hematoloji hem de onkolojide eğitim almaları hematoloji eğitimleri açısından
yetersizlik yaratabilir. Bu nedenle yandal asistanlarımız süreyi 3,5 yıla uzatmak
istiyorlar. Poliklinikte, serviste ve mikroskopta gün boyu öğretim üyesi ile
beraber çalışarak eğitimlerini sürdürüyorlar.
Kongrelere katılabiliyor musunuz? Hangi toplantıları tercih ediyorsunuz?
Kongre sırasında bir kişinin hastanede kalması prensibimiz var. Yandalcılarımız
ve öğretim üyeleri ortalama bir yurt dışı kongresine (EHA, ISTH), ayrıca ulusal
Hematoloji, Pediatrik Hematoloji, Ulusal Hemofili, bazen febril nötropeni
kongrelerine katılıyor. Kemik iliği nakil ünitesi açacağımız için, bu yıl ulusal
kemik iliği nakil kongresine de katılacağız ve JACIE eğitimlerini de alacağız .
Ayrıca EHA pediatrik hematoloji okuluna bir yandal asistanımız katıldı. Hemofili
konusunda Faz III klinik araştırmalara katıldığımız için yandal asistanlarımız
“iyi klinik araştırma” eğitimlerine katıldılar ve araştırmaların yurt dışındaki
çalıştaylarına da katılmaktalar.
Üyelerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Üyelerimize değil de, Sağlık Bakanlığına mesajım var. Son YDUS sınavında ne
hematoloji ne de onkolojiye yandal asistanı kadrosu verildi. İki yandalcımız da
son yılında. Zorunlu hizmet kadrosu talep ettik ve alamadık. Hastalar bize sevk
ediliyor, ama kadro konusunda destek alamıyoruz.
Hematoloji-Onkoloji eğitminin üç yılda tamamlanmasının ülkemiz şartlarında
yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü mezun olan arkadaşlar zorunlu
hizmette yalnız kalıyorlar ve her iki dalda da kendilerini yeterli hissetmeleri
güç. Yandal sonrası, kurulmuş bir klinikte kıdemli uzmanlarla birlikte çalışılırsa
3 yıllık temel eğitim yeterli olur ve tecrübelerini zamanla arttırırlar. Zorunlu
hizmet nedeniyle ilimizde ve komşu illerde görev yapan hematolog ya da
onkologların, hele çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı da olmadan maliniteli
hastaları izlemeleri mümkün değil, genellikle selim hastalıklara poliklinik
yapıyorlar. Zaten çok sayıda olmayan uzmanlar da çok verimli çalışamıyorlar.
Kliniğinizde görev yapan akademisyenler ve uzmanlar kimlerdir?
Çocuk Hematoloji Akademik kadrosunda Prof. Dr. Nazan Sarper ve Doç. Dr.
Zengin görev yapmaktadır. Kemik iliği nakil ünitesi açıldığında bir öğretim
üyesini daha kadromuza katmak istiyoruz. Halen iki yandal asistanı (Dr. Uğur
Demirkol ve Dr. Meriban Karadoğan) ortak bir eğitimle Çocuk HematolojiOnkoloji eğitimini sürdürmektedir. Çocuk Onkoloji bilim dalında Prof. Dr. Funda
Çorapçıoğlu görev yapmaktadır.
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
9
BÜLTEN
BÜLTEN/ Ocak-Şubat
/ Ocak-Şubat 2014
2014
Kıdemli Üyemiz
Türk Hematoloji Derneği Bülteni kıdemli üyelerimizi konuk etmeye devam ediyor. Bu
sayımızdaki konuğumuz Prof. Dr. Emin Kansu sorularımızı yanıtladı...
adeta tıp biliminin her dalındaki hücresel mekanizmaların aydınlatılmasına
ışık tutmaktadır.
Geçmişe dönme imkanı olsa tekrar aynı yolda yürür müydünüz?
Bu sorunuza, bana aynı heyecan ve merak dolu o güzel günleri tekrar
yaşama şansı vereceği için hiç tereddütsüz Evet yanıt verirdim.
Hematolojinin bugünü ve geleceği için neler söylersiniz?
Günümüzde tıpta ancak kendi konumuzda, hatta bazen onun da alt
dallarındaki yeni gelişmeleri günü gününe takip edebilmek giderek
zorlaşmaktadır. Tıbbın en güzel yanı devamlı değişim halinde oluşu,
dogmaların yerini her zaman yeni kavramlara bırakması ve bizlere hergün
yeni bir bilgi aktarmasıdır. Hücre bilimlerini temel alan hematoloji biliminde
gelecekte insan genom projesi, genomik tıp, genom atlası, kök hücre
biyolojisi, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve enformasyon teknolojilerinin
Emin Kansu
Hocam, bize özgeçmişinizden bahseder misiniz ?
1947 yılında İstanbul'da doğdum. İlkokul tahsilimin ilk üç yılını İstanbul
10
katkıları ile çok önemli bilimsel gelişmelerin devam edeceğine inanıyorum.
Önümüzdeki yıllarda hematolojik hastalıkların fizyopatolojisinde, hedefeyönelik ve kişiye özgü bireysel doğru (precision medicine) tedavilerde çok
önemli buluşların olacağına inanıyorum.
Hematoloji ve tıp dışında ilgileriniz neler?
Tıp dışında barok bestecilerin eserlerini, Mozart, Verdi ve Puccini operaları
Arnavutköy'de tamamladım. Sonra, Ankara'ya geldik ve Ankara Koleji'ne
ile caz müziği dinlemeyi çok severim. Bugünlerde müzikoloji alanında “Bel
girerek 1964 yılında mezun oldum. Aynı yıl, Hacettepe Tıp Fakültesine
Canto” dönemi bestecileri ile Wagner operaları arasında karşılaştırmalı
başladım ve 1970 yılında mezun oldum. Ekim 1970’de Hacettepe Tıp
çalışmalar yapıyorum.
Fakültesi İç Hastalıkları Bölümünde asistanlığa başladım. 1971 yılının
Türk
Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek önce New Jersey
düşünüyorsunuz?
Medical College’da dahiliye internliğimi, 1972-1974 yılları arasında
THD’nin son yıllarda ulusal ve uluslararası hematoloji alanında söz sahibi
Philadelphia'da Thomas Jefferson Üniversitesi’nde iç hastalıkları uzmanlık
konumunda aktivite gösteren, hematoloji eğitimini ön plana çıkaran ve
eğitimimi, 1974-1979 yılları arasında aynı üniversitede Hematoloji Araştırma
üyelerinin bilimsel beklentilerini her alanda karşılayan çok başarılı bir
ve Klinik Fellow'luğumu tamamladım. 1979 yılı sonunda yurda dönerek
kuruluş olarak görev yaptığı kanaatindeyim. THD’nin kuruluş yıllarından
Hacettepe ailesine katıldım. Halen İç Hastalıkları Anabilim Dalında ve
bugüne izleyebildiğim tüm dönemlerinde her zaman mükemmelliyeti
Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev
amaçlayarak geliştiğini görmekten büyük bir memnuniyet ve 35 yılı
yapmaktayım. Aynı zamanda H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre
aşkın bir süredir üyesi olmaktan onur duymaktayım. Derneğimizin üstün
Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekteyim.
başarılarının daha nice sağlıklı yıllarda devamını diliyor ve tüm yöneticilerini
Neden tıp fakültesini seçtiniz ve Hematoloji’ye yöneleceğinize nasıl
yürekten kutluyorum.
karar verdiniz ?
Genç meslektaşlarınıza mesajlarınız var mı ?
Ailemizde doktor ve öğretim üyelerinin fazla sayıda oluşunun, ortaokul ve
Hematoloji alanında üst düzeyde klinik araştırma yapabilecek genç
lise yıllarında bu konulara ilgimin ve merakımın oluşmasına etki ettiğini
hematolog arkadaşlarımız akademik kurumlarda ve gelişmiş devlet
düşünüyorum. Sanırım doktor olmayı istememde ve üniversite çatısı altında
hastanelerimizde görev yapmaktadır. Bu değerli bilimcilerden, ülkemizden tıp
çalışmaya karar vermemde özellikle amcalarımın ve babamın olumlu
dünyasına özgün katkılarda bulunabilecek çalışmalar yayımlanmaktadır ve
yönde önemli rolü olmuştur. Her biri sahalarında son derece değerli bilim
zamanla daha da artacağına eminim. Önemli olanı; genç hematologlarımıza
insanları olmaları nedeniyle, onlarla sohbetlerimin bana yararı olmuştur.
TÜBİTAK, üniversite ve diğer özel kuruluşların araştırma fon desteklerinin
Fakülte yıllarında iç hastalıkları ihtisas dalını seçmemde, başta merhum
etkin ve yeterli miktarlarda olmasını arzu ediyorum. Yeni çalışmalara imkan
hocam Prof. Dr. Şeref Zileli olmak üzere iç hastalıkları anabilim dalımızın
sağlanmalıdır. Ancak, yapılacak tüm bilimsel araştırmalar yabancı dilde,
çok seçkin öğretim üye kadrosunun büyük bir payı vardır. Hematoloji’yi
tercihe İngilizce yazılmalı ve uluslararası index'lere giren mecmualarda
uzmanlık dalı olarak tercihimde ise başta değerli merhum hocalarım Prof.
yayımlanmalıdır. Aksi takdirde, dünya tıbbında yerini alamayan çalışmalar
Dr. Faruk Özer, Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, Prof. Dr. İzzet Berkel ve Prof. Dr.
çok kısıtlı bir grup tarafından okunacak ve belki de hiç sitasyon alamayacaktır.
Allan Erslev’in etkileri çok büyüktür. Yanısıra, hematolojinin bir hücre bilimi
Genç hematologlarımız kendilerinden önce yapılanları iyi değerlendirmeli,
oluşu, temel hücre biyolojisini anlamamızdaki öncülüğü ve hastalarımızdan
güncel bilimsel gelişmeleri sürekli takip etmeli, araştırma disiplini ve bilim
alınan örneklerde mikroskopta hücreleri görerek tanı koymamız bu alanı
ahlakı içinde çalışarak evrensel bilgi üretimine önemli katkılarda bulunma
seçimimde etkili olmuştur. Hematoloji; geleceği en açık, temel moleküler
sorumluluğunu taşımalıdır. Gelecekte akademik yaşamı tercih edecek genç
biyolojik araştırmaların çok hızla ilerlediği ve hastalıkların patogenezine
meslektaşlarımın mümkün olabilen durumlarda hematoloji yandal uzmanlık
yönelik çalışmaların en geniş uygulandığı konuların başında gelmektedir.
eğitimleri öncesinde moleküler biyoloji/tıp alanında yüksek lisans veya
Sanırım hematoloji ve immünoloji tıbbın en renkli ve hepimizin heyecanla
doktora yapmalarının önemli olacağına inanıyorum.
takip ettiği bilim dallarıdır. Son on beş yıldır bu alanlardaki temel gelişmeler
İlginize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
Hematoloji
Derneği
(THD)
faaliyetleri
hakkında
ne
BÜLTEN
BÜLTEN
/ Ocak-Şubat
/ Aralık 2014
2013
Zorunlu Hizmetteki Üyemiz
Türk Hematoloji Derneği Bülteni’nin zorunlu hizmette görev yapan üyelerimizi daha
yakından tanımak ve çalışma koşullarını anlamak için oluşturduğu bölümünün bu
sayımızdaki konuğu Dr. Burak Uz...
Kısaca kendinizden söz eder misiniz?
1978 yılında Nevşehir’de doğdum. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldum. İç Hastalıkları
uzmanlığımı Fatih Üniversitesi’nde 2008 yılında aldıktan sonra,
hematoloji uzmanlığımı 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde
tamamladım. Halen Elazığ Fırat Üniversitesi’nde mecburi hizmetimi
yapmaktayım.
Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında görev yaptığınız
hastanede hematoloji uzmanı olarak çalışma koşullarınızı
anlatır mısınız?
Çalışma koşullarından genel olarak memnunum. Elazığ’daki
tek hematolog olmanın getirdiği bazı sıkıntıları yaşamaktayım.
Bunlardan en önemlisi tabi; ki hasta yoğunluğunun fazla olması.
Hastanemize Elazığ merkez ve ilçeleri ile çevre illerden (Tunceli,
Muş, Bingöl) gelen hastalar başvurmaktadır ve bu da yaklaşık 1,5
milyonluk bir nüfusa karşılık gelmektedir.
Polikliniğimizde 1 dahiliye asistanı bulunmaktadır ve 2 ayda bir
rotasyon usulüyle değişmektedir. Hafta içi mesai saatlerinde
günlük ortalama 50 hastaya (20 yeni hasta, 30 sonuç hastası)
hizmet verilmektedir.
Haziran 2012’de hizmete giren servisimizde toplam 19 yatak
bulunmaktadır. Yakın zamanda başlatılan ara yoğun bakım
uygulaması kapsamında 4 adet 1 kişilik oda yoğun bakım yatağı
olarak da kullanılabilmektedir. Servisimizde 1 uzman doktor, 3
dahiliye asistanı, 1 sorumlu hemşire, 5 hemşire, 1 sekreter, 2
hastabakıcı ve 1 temizlik personeli görev yapmaktadır. Ortalama
ayda 45 hasta yatarak tedavi görmekte olup, gerekli görülen
hastalara girişim odasında tanısal amaçlı kemik iliği aspirasyonu ve
biyopsisi uygulanmaktadır.
Çalıştığınız hastanede hangi hematolojik hastalıklara tanı
koyup tedavilerini yapabiliyorsunuz? Bu alanda eksiklikler var
mı?
Anemi, hemoglobinopatiler, hemofili gibi benign hastalıkların yanı
sıra, lenfoma, multipl miyelom, akut ve kronik lösemi gibi malign
hastalıkların tanı ve tedavisi kliniğimizde yapılabilmektedir. Genç
akut lösemi hastaları, terapötik sitferez endikasyonu olan hastalar
ile bazı nakil adayı olan hastalarımızın tanı ve takip sürecinde
Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hematoloji Bilim Dalları’ndan destek almaktayız. Yeri
gelmişken buradaki Hocalarıma çok teşekkür ederim.
Fakat teknik ve lojistik anlamda çok ciddi eksikliklerimizin olduğu
da bir gerçek. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; moleküler
ve sitogenetik incelemelerdeki eksiklikler, terapötik sitaferez
işlemlerinin yapılamaması, hematopatolog olmayışı nedeniyle
özellikle lenfoma vakalarında tanısal anlamda gecikmelerin
yaşanması ve son olarak kemik iliği nakil ünitesinin olmayışıdır.
Hematolojik hastalıkların gerek tanı, gerekse tedavilerinde
başka disiplinlerin katkısı ve önemi göz önüne alındığında,
çalıştığınız hastane bu bakımdan ne kadar yeterli?
Çoklu disipliner yaklaşımın istenilen düzeyde olduğunu
söyleyemem. Fakat bu konuda gayretlerimiz olmakta. Patoloji
Bölümü ile her hafta biraraya gelmeye çalışıyoruz. Genetik Bölümü
ile moleküler ve sitogenetik testlerdeki eksikliklerimizi aşmaya
çalışıyoruz. Yaklaşık 3 aydır KML hastalarımızda IS kalibratör
ile BCR/ABL düzeylerini tespit etmeye başladık. Beta talasemi
hastaları için Sanger sekans analizi yapabilmekteyiz. İmmünoloji
bölümü ile akım sitometri alanında, Biyokimya bölümü ile de
zaman zaman klinik işleyiş açısından görüşmelerimiz olmakta.
Ayrıca tanısal anlamda arada kalınan vakalarda, ilgili bölümleri de
içeren konseyler hasta bazında yapılmaktadır.
Kendi akademik süreciniz göz önüne alındığında, devlet
hizmeti yükümlülüğü kapsamında inisiyatifiniz dışında bir
merkezde belli bir süre çalışmak durumunda kalmanızı nasıl
yorumlamaktasınız?
Uygulamaya hastalar açısından bakıldığında, hematoloğa kolay
ulaşma bakımından avantajlı olduğu muhakkak. Aksi halde,
hastalar dahiliye hekimine gitmek ve sevk zincirine girmek zorunda
kalacaklardı. Diğer yandan, hematologlar yandal eğitimlerini
genelde iyi üniversitelerden almaktalar. Ben de bu konuda çok
Burak Uz
şanslı olduğumu belirtmek isterim. Zorunlu hizmette atandığımız
merkezler ise genellikle bu çizginin biraz altında kalmaktalar. Fakat
bu durumu ülkemizin bir gerçeği olarak görüp elimizden geleni
yapmamız ve hastalarımıza elimizden geldiğince faydalı olmamız
gerektiğini düşünüyorum.
Ülkemizin her yöresine hematoloji alanında hizmet götürülmesi
gerçeğinden yola çıkarsak, devlet hizmeti yükümlülüğünü de
göz önüne alarak, çözüm önerileriniz var mıdır?
Ülkemizin her yöresine hematoloji alanında homojen bir hizmet
götürmek bence ütopik bir yaklaşım olacaktır. Bunun yerine
bölge hastaneleri veya üniversiteleri belirleyip, bu kurumları hem
akademik hem de lojistik anlamda desteklemek daha uygun
olabilir. Böylece sınırlı hematolojik potansiyelimiz en verimli şekilde
kullanılacaktır kanaatindeyim.
Zorunlu hizmet yapılacak yerlerin belirlenmesinden sonra, özellikle
doğu illeri için, memleketi bu bölgeler olan kişilere memleketlerinde
çalışıp isteyip istemedikleri sorulabilir. Böylece hem sosyokültürel,
hem de ailevi anlamda çalıştıkları bölgeye adaptasyonları
kolaylaşmış ve istenen sağlık hizmeti de en iyi şekilde verilmiş
olacaktır.
Çalıştığınız hastanede, yükümlülük süreniz dolduktan sonra
kalmayı düşünür müsünüz?
Akademik ortamdan uzaklaşmamak adına üniversite çatısı altında
çalışmak bana daha cazip gelmekte. Hematolojideki ilgi alanlarım
arasında kemik iliği nakli ön sıralarda geldiğinden bu imkana sahip
bir merkezde çalışmayı isterim açıkçası.
Türk
Hematoloji
düşünüyorsunuz?
Derneği
faaliyetleri
hakkında
ne
Her ne kadar düzenli olarak katılamamış olsam da Türk Hematoloji
Okulu’nu çok faydalı bulduğumu söyleyebilirim. “Turkish Journal
of Hematology” dergisinin Pubmed’e kabul edilmesini çok büyük
bir başarı olarak görüyorum. Dergimize yapacağımız atıflarla
impact faktörünün arttırılması yönünde gayret etmemizin gerekli
olduğunu düşünüyorum. Online kütüphane uygulamasını da çok
başarılı buluyorum ve sık sık başvurduğumu dile getirmek isterim.
Derneğimize katkısı olan tüm Hocalarıma ve üyelerimize bu
bağlamda teşekkür etmek isterim.
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
11
Download

TürkHematolojiDerneği