Önsöz
Değerli Kongre Katılımcıları,
Türk
Hematoloji
Derneği
Türk Hematoloji Derneği, Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nin
sekizincisinde sizlerle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri kongremiz, bu konuda ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en
büyük organizasyon olması yanında yurt dışındaki benzerleri arasında da en önemli birkaç toplantıdan biri olma özelliğini korumaktadır.
Artık standart hale gelmiş bir tedavi yöntemi olan hematopoetik kök hücre nakli, uygulamalarına
yansıyan sürekli gelişmeler nedeniyle biz hematologların yakından izlemesi gereken bir alan olmaya
devam etmektedir. Tıbbın pek çok alanı gibi hematopoetik kök hücre nakli de sürekli gelişme göstermekte, temel bilgilerden uygulama yöntemlerine, endikasyonlardan komplikasyonlara pek çok
konuda yeni bilgilere ulaşma ve günlük uygulamalarımıza yansıtma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktayız. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongreleri yıllardır bu noktada
önemli bir gereksinime yanıt vermektedir.
Ülkemizde halen ruhsatlı 6O’ın üzerinde hematopoetik kök hücre nakil merkezi mevcuttur ve bu
sayı gelecekte daha da artabilir. Ünitelerin başarısında hekimler yanında hemşire ve diğer görevlilerin
emeği, eğitimi ve bilgilerinin güncellenmesinin önemli rol oynadığı da bir gerçektir. Kongre programı bu
gereksinimler göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Bilimsel programda, erişkin ve pediatrik kök hücre
nakli konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunulacaktır.
Kongre programında bu sene JACIE Transplant Merkezi Hazırlık Kursu’nun ikincisini yapıyoruz.
EBMT yetkilileri desteği ile geçekleştirilecek bu kursa transplantasyon ünitelerinde görevli ya da görev alacak hekimler katılabileceklerdir.
Ülkemizdeki nakil merkezlerinin 38’i halen EBMT üyesidir. Bilindiği gibi EBMT kuralları gereği merkezlerin üyelik statüsü nakil istatistiklerinin paylaşımı ile ilişkilendirilmiştir. Bu arada EBMT ile veri paylaşımını sağlayan çalışanlarımızın bu konuda zaman zaman zorluk çektiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle
bu yıl da Veri Yönetimi Kursu’nun dördüncüsünü düzenliyoruz. Böylece yenilenen veri iletim sisteminin
de tanıtımı yapılabilecektir. Bu kursa hekimler, hemşireler veya klinik veri sorumluları katılabilir.
Nakil ünitelerinin başarısında, hekimler yanında yer alan iyi eğitimli nakil hemşirelerinin önemini
de unutmadık. Bu yılki kongremizde EBMT ve Onkoloji Hemşireliği Derneği ile işbirliği yaparak “4.
EBMT/ THD Kök Hücre Transplantasyonu Hemşireliği Kursu” nu düzenledik.
Bilimsel program, erişkin ve pediatrik kök hücre nakli konularını kapsamakta, ancak bununla sınırlı kalmayıp kök hücre tedavileri ana başlığında diğer kök hücre uygulamalarını de konu almaktadır.
Bu kapsamda temel kavramlardan uygulamalara ve ülkemizdeki gelişmelerin ele alındığı oturumlara
yer verdik. Üyelerimizin doğal ilgi alanlarından birisi olan kök hücre ve tedavileri konusunda bilimsel tartışma ve bilgi paylaşımına zemin hazırlamaya devam edeceğiz. Bu anlayışla kongrenin ilk gün
akşamı yapılacak olan “Ulusal Kök Hücre Araştırmaları Çalıştayı”na tüm katılımcıları davet ediyorum.
Kongrenin son günü ise EBMT tarafından gerçekleştirilecek olan “Kronik GVHH” başlıklı eğitim
programı yer alacaktır. Bu programda kronik GVHH, günlük pratikte karşılaştığımız tüm sorunlara
önemli ölçüde yanıt olabilecek şekilde, patogenez, yeni sınıflama (NIH) ve tedavinin tüm yönleri ile
ayrıntılı şekilde incelenecektir.
Hematopoetik kök hücre nakli ve nakil dışındaki kök hücre araştırmaları ile yurt dışında konularında öne çıkmış değerli “bilim elçileri” meslektaşlarımız da yeni çalışmaları ile aramızda olacaklar.
Türk Hematoloji Derneği adına, hematopoetik kök hücre nakli ve kök hücre tedavileri konusunda
bilgilerimizi güncelleyerek, tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulacağımız bu güçlü bilimsel programda, hematolojiye gönül veren tüm arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duymaktayız.
Örnekleri arasındaki sayılı kongrelerden biri olan kongremize yakışır bir program hazırlanmasında
katkısı olan başta kongre sekreterlerimiz Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, Prof. Dr.
İbrahim Haznedaroğlu ve Prof. Dr. Mutlu Arat’a, tüm oturum başkanı ve konuşmacılara, EBMT den
GVHH kursu için bizlere destek veren meslektaşlarımıza, PROMISE, JACIE ve Nurses Group sorumlularına , “Ulusal Kök Hücre Araştırmaları Çalıştayı”nın hazırlanmasındaki emekleri için Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komitesi’ne ve bu çalıştaya ön hazırlıkları ile katkıda bulunacağını
bildiğim tüm hocalarıma, değerli bilimsel çalışmaları ile kongremize katkı sunan her kıdemdeki araştırıcılara ve kongremizi amacına ulaştıran tüm katılımcılara, kongre organizasyonu konusundaki titiz
çalışmaları nedeniyle Serenas ekibine ve elbette sürekli arkamızda bulunan emektar THD ofis görevlisi arkadaşlarıma en derin teşekkürlerimi iletirken, hepimize yararlı ve keyifli bir kongre diliyorum. Saygılarımla
Prof. Dr. Teoman Soysal
Kongre Başkanı
v
Önsöz
Değerli Katılımcılar,
Türk
Hematoloji
Derneği
Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nin sekizincisini Antalya’da düzenlemekten mutluluk ve onurduymaktayız. Hematopoietik kök hücre nakli (HKHN) ve tedavilerinin, hematoloji alanındaki cazibesi günbegün artmaktadır. Kongremiz, dünyadaki eşdeğerleri ile kıyaslandığında, ülkemiz ve bölgemiz için ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Kongremizin neden
önemli olduğu dört ana başlık altında açıklanabilir: A) Bilimsel ve sosyal içeriği yanında katılımcı sayısı
ile HKHN alanında önde gelen kongrelerden biri olarak kabul görmektedir. B) Ülkemizde HKHN ile
ilgilenen meslektaşlarımızın ve merkezlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Kongremiz, meslektaşlarımızın
ve merkezlerin kendilerini ifade edebildikleri, bilimsel çalışmalarını tartışabildikleri tek platformdur. C)
Transplant çalışanlarının bir ekip olduğu ve tüm ekibin eğitiminin çok gerekli olduğu kaçınılmazdır. Bu
nedenle JACIE hazırlık kursu, veri yönetimi kursu, hemşirelik kursu ve kronik GVHH kursu olmak üzere
hedef kitleleri farklı dört kurs sığdırılmıştır. Kurslarımız EBMT/THD işbirliği ile kurumsal bir kimlik altında yapılmaktadır. D) THD ilgi-etki alanındaki bilimsel politikalarda her zaman söz sahibi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Kök Hücre (KH) üretim teknikleri-tedavileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük tartışma konusudur. KH üretimleri ve kullanımlarının etik- bilimsel çerçevede yapılması
THD’nin en önemli hedeflerinden biri olup, bu konuda derneğimiz üzerine düşeni yapmaktadır. THD
KH bilimsel çalışmalarını projeler kapsamında desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, kongremizde ilk kez “1. Ulusal Kök Hücre Araştırmaları Çalıştayı” yapılacaktır. Çalıştayın bilimsel içeriği ve organizasyonu THD Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komitesi tarafından yapılmaktadır.
Çalıştay sonunda yedi farklı konu başlığında siz değerli katılımcıların katkıları ile raporlar hazırlanıp,
üyelerimiz ve ilgili sağlık otoriteleri ile paylaşılacaktır. Üyelerimizin ve sağlık otoritesinin bir bilimsel
alt komiteden beklentilerini yerinegetirdikleri için BAK Başkanımız Sn. Prof. Dr. Ferit Avcu’ya ve BAK
sekreterlerimiz Sn. Prof. Dr. Ali Uğur Ural ve Sn. Prof. Dr. Mehmet Sözmez’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bilimsel programımız bu yılda, yerli-yabancı konuşmacılar ve gündemdeki konularla zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Nobel ödülünü almayı hak etmiş indüklenmiş pluripotent kök hücre çalışmaları
kongremizin ilk oturumunda tartışılacak, Fransa ve Avrupa’da bu konuda söz sahibi olan araştırıcılar
aramızda olacaklardır. Önemli oturumlarımızdan bir diğeri ise, allojeneik hematopoietik kök hücre
vericisi sorunlarının tartışıldığı ve çözüm yollarının aranacağı ulusal politika oturumudur. Bu oturumda da çok değerli katılımcılar özellikle sorunlarını çözmüş ülke modellerini tartışacak ve ülkemiz
için çözüm yolları arayacaklardır.
Pediatrik yaş grubu HKHN sorunlarının paylaşılacağı iki oturumumuz bilimsel programda yerini almıştır. Ülkemizin halk sağlığı sorunlarından biri olan orak hücreli anemide HKHN sorunları başlıklı oturum ilgi çekecek oturumlardan biri olacaktır. Vurgulamak istediğimiz bir diğer önemli konu
THD’nin uluslararası ilişkiler kapsamında EBMT ile kurduğu ilişkilerdir. Bu bağlamda EBMT’nin de
içerik ve yöntemini yeni oluşturduğu “Kronik GVHH” kursunu kongremizin son gününde gerçekleştirmek üzere planladık. Bu kursun HKHN ile uğraşan kıdemli ve genç meslektaşlarımıza çok yararlı
olacağı inancındayız. Sizlerin aktif katılımı ile başarılı geçeceğini umuyoruz. Buradaki başarı kursların tekrarlanmasında ana ölçüt olacaktır.
Kongremizin ikinci günü akşam yemeği sonrası ödül törenimiz gerçekleştirilecektir. Sekizinci KİTKHT
kongremize gösterilen bilimsel ilgiden oldukça memnunuz. Bu yıl 127 adet bilimsel çalışma özeti
gönderildi ve bu sayı bir önceki KİTKHT kongremizden fazladır. Sekiz kişilik ödül jürisi her bildiriyi
özenle değerlendirecektir. Ödül jürisi bilimsel içeriği en zengin olan 3 bildiri sahiplerini sevindirecektir. Bildiri jürimizde görev alan değerli üyelerimiz biliminsanlarına teşekkür ediyoruz. Ödül töreni
sonrası yorgunluklarımızı atacağımız ve içimizden geldiği gibi eğleneceğimiz bir müzik ziyafetimiz
olacaktır. Kongremizin gerçekleşmesinde emeği olan, konuşmacılara, oturum başkanlarına, kurslara katılan hemşire, biyolog, teknisyen ve veri yöneticilerine, dernek çalışanlarımıza, organizasyon
firmamız çalışanlarına, ekonomik destek sağlayan firmalara, THD Yönetim Kuruluna ve siz değerli
katılımcılara teşekkür ediyoruz. Her çalışmamızda yanımızda olarak “birlikten güç doğduğunu” gösterdiğiniz için minnetlerimizi sunuyoruz.
Kongremizde buluşmak dileklerimizle,
8. KİTKHT Kongresi Sekreterleri adına
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
vi
Download

Önsöz - Türk Hematoloji Derneği