d [email protected] k.gov.tr
tw tter.com/d sabgm / d sab.sagl k.gov.tr
Ek m 2014 - Sayı: 19
Ayda b r yayınlanır.
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten


Uluslararası Uyuşturucu Pol t kaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ve Tanzanya Sağlık
Bakanı'nın Ülkem z Z yaret
Sayın Müsteşarımız Prof.Dr.Eyüp Gümüş Başkanlığındak Heyet n İng ltere Z yaret
1
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Uluslararası Uyuşturucu Pol t kaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ve
Tanzanya Sağlık Bakanı'nın ülkem z z yaret
Uluslararası Uyuşturucu Pol t kaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu 29 Eylül-1 Ek m 2014
tar hler nde İstanbul'da düzenlend .
Son yıllarda artmakta olan uyuşturucu maddelere bağımlılık sorununa d kkat çekmek ve küresel
ölçekte çözüm öner ler gel şt r lmes ne katkı sağlamak amacıyla Türk ye Yeş lay Derneğ ve
Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleşt r len toplantıya Dünya Sağlık Örgütü (WHO), B rleşm ş
M lletler Uyuşturucu ve Suç Ofis (UNODC), Avrupa B rl ğ Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı
İzleme Merkez (EMCDDA) g b b rçok kurum ve kuruluş katıldı.
2
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Söz konusu sempozyuma Tanzanya Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Sn. Dr. Se f Seleman Rash d ,
beraber nde b r heyet le b rl kte şt rak ett .
Sayın Bakanımız ve Konuk Bakan arasında 29 Eylül 2014 günü İstanbul'da k l b r görüşme
gerçekleşt rd .
Konuk heyet, 30 Eylül 2014 Salı günü Ankara'ya hareket ederek Genel Müdürlüğümüzde
ülkem z n sağlık s stem ne yönel k b r sunum yapıldı.
3
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Sayın Müsteşarımız Prof.Dr.Eyüp Gümüş Başkanlığındak Heyet n
İng ltere Z yaret
1-3 Eylül 2014 tar hler nde Sayın Müsteşarımız Prof.Dr.Eyüp Gümüş başkanlığında Müsteşar
Yardımcısı Dr. Şuay p B r nc , Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Ahmet Burak Yaşar ve Av.Dr.
Ramazan Arıtürk’ten oluşan heyet İng ltere’ye g tt .
Kamu özel ortaklığı kapsamında İng ltere’n n tecrübeler n yer nde görmek ve Londra’da
Türk ye’dek sağlık haleler n kazanmış firmaların yetk l ler le görüşmelerde bulunmak üzere
z yaret gerçekleşt r ld .
4
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Karaden z Ekonom k İşb rl ğ Teşk latı Sağlık Bakanları Toplantısı
29 Eylül 2014 tar h nde At na’da Karaden z Ekonom k İşb rl ğ Teşk latı Sağlık Bakanları Toplantısı
yapılmıştır. Bakanlığımızı tems len Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan ve Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı. Toplantıda Bakanlığımızın KEİ le yürüttüğü şb rl ğ n n önem
ve şb rl ğ çalışmalarını özetleyen b r açıklama da yapıldı.
5
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
N jer’ya Lamorde Ulusal Hastanes Göz Merkez Açılış Tören
10-12 Eylül 2014 tar hler arasında N jer N amey’de İHH öncülüğünde yapılan Lamorde Ulusal
Hastanes Göz Merkez açılış tören ne Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlandı.
Törene ülkem z adına, N jer N amey Büyükelç m z Hasan Ulusoy, Kütahya M lletvek l ve Sağlık, A le,
Çalışma ve Sosyal İşler Kom syonu Üyes Prof. Dr. Vural Kavuncu, Uşak M lletvek l İsma l Güneş ,
TİKA yetk l ler , İHH, N jer’de muk m Türk STK’lar, THY ve s v l toplum kuruluşu yetk l ler katıldı.
N jer adına se, N jer Halk Sağlığı Bakanı Par s’te bulunduğu ç n kend ler ne vekaleten T caret
Bakanı, N jer T caret Odası Başkanı H d Musa ve yerel yönet c ler katıldı.
6
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz heyet , N jer Halk Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı Dr. İdr ssa Ma ga
Mahamadu k l b r görüşme gerçekleşt rd .
Söz konusu görüşmede, 08 Ocak 2013 tar h nde N amey’de mzalanan ve yürürlüğe g ren Türk ye
Cumhur yet Hükümet le N jer Cumhur yet Hükümet Arasında Sağlık ve Tıp B l mler Alanlarında
İşb rl ğ ne Da r Anlaşma’ya atıf yapılarak 50 hastanın ücrets z tedav s ve şb rl ğ alanları le lg l
konular ve ülkem zden b r sağlık heyet n n N jer’e gelerek, N jer’de eğ t m amel yatları yapmasının
faydalı olacağı hususu gündeme geld . Heyet m zce N jer’de Sağlık Haftası düzenlenmes n n uygun
olacağı kanaat ne varıldı. Daha sonra Lamorde Ulusal Hastanes ne b r z yaret gerçekleşt r ld .
7
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Dünya Sağlık Örgütü 64. Avrupa Bölge Kom te Toplantısı
DSÖ 64. Avrupa Bölge Kom te Toplantısı, 15 - 18 Eylül 2014 tar hler nde Kopenhag/
Dan marka’da gerçekleşt r ld . Toplantıya Genel Müdürlüğümüz ve Türk ye Halk Sağlığı Kurumu
yetk l ler nden oluşan Bakanlığımız heyet katıldı.
Toplantıda, DSÖ Reformu, Sağlık 2020 Bünyes nde Sağlık ve Refah İç n Sağlık S stemler : 2008
Tall nn Şartı, B r nc Basamak Sağlık H zmetler n Konu alan Alma-Ata Deklarasyonu, 2015-2020
Avrupa Aşı Eylem Planı, Avrupa Çocuk ve Ergen Sağlığı Stratej s 2015-2020 ve Avrupa Gıda ve
Beslenme Eylem Planı 2015-2020 konuları ele alındı.
8
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Türk ye-Kırgız stan Ortak Çalışma Grubu Toplantısı
Kırgız stan le ülkem z arasında 3 Haz ran 2014 tar h nde mzalanan Anlaşma kapsamında
oluşturulan "Ortak Çalışma Grubu"nun lk toplantısı 22-26 Eylül 2014 tar hler nde Kırgız stan'da
gerçekleşt r ld . Toplantıya Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü Dr. Rıfat Köse ve Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Program kapsamında Kırgız stan tarafının davet üzer ne önümüzdek yıl düzenlenmes planlanan
ortak sağlık haftası le lg l görüşmeler gerçekleşt r ld , Kırgız stan’ın sağlık s stem le TİKA
tarafından uygulanmakta olan hastane ve sağlık merkezler nde nceleme ve gözlemlerde
bulunuldu.
9
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
ECDC Ön Değerlend rme Sem ner
10-12 Eylül 2014 tar hler nde İsveç, Stockholm’de Ön Değerlend rme Sem ner gerçekleşt r ld .
Söz konusu Sem nere Genel Müdürlüğümüz ve THSK tarafından katılım sağlandı.
Sem ner’de, Tüket c n n ve Sağlığın Korunması Faslı kapsamında ülkem z n bulaşıcı hastalıkların
önlenmes ve kontrolü kapas tes ne l şk n kapanış kr ter n yer ne get rmes ne da r b r ön
değerlend rme yapıldı.
ECDC Danışma Forumu Toplantısı
ECDC tarafından İsveç Stockholm'de 24-25 Eylül 2014 tar hler nde gerçekleşt r len 39.
Danışma Forumu (Adv sory Forum) toplantısına Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım
sağlandı. Söz konusu Danışma Forumu ECDC’n n bulaşıcı hastalıklar alanında yürütmekte
olduğu çalışmalarda b l msel danışmanlık ver lmes faal yet n yürütmekted r.
10
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İl şk ler Genel Müdürü
Dr. Asad Lar başkanlığındak heyet n ülkem z z yaret
18 - 19 Eylül 2014 tar hler nde İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İl şk ler Genel Müdürü Dr. Asad
Lar başkanlığında b r heyet ülkem ze z yaret ett .
Z yaret kapsamında 18 Eylül 2014 tar h nde Sağlık B lg S stemler Genel Müdürlüğü, SAKOM ve
Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu z yaretler gerçekleşt r ld ve lg l b r mler çeş tl sunumlar
yaptılar. 19 Eylül 2014 tar h nde se A le Sağlığı Merkez ve Atatürk Eğ t m ve Araştırma Hastanes
z yaretler gerçekleşt r ld . A le Sağlığı Merkez nde “A le hek ml ğ B lg S stem ”, Atatürk
Hastanes nde se “Hastane Otomasyon S stem ” hakkında b lg lend rme yapıldı.
31. Dönem GBOK Toplantısı
11 Eylül 2014 tar h nde Ekonom Bakanlığında AB Kom syonu tems lc ler n n katılımı le 31. Dönem
Gümrük B rl ğ Ortak Kom tes (GBOK) Toplantısı gerçekleşt r ld . Söz konusu Toplantıya Genel
Müdürlüğümüz, Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu ve Türk ye Halk Sağlığı Kurumu tems lc ler
katılım sağlandı.
Avrupa B rl ğ ve Türk ye arasında 1995 yılında 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı le tes s ed lm ş
olan Gümrük B rl ğ ’n n yürütülmes nde karşılaşılan sorunların gündeme get r ld ğ ve çözümler n
arandığı Gümrük B rl ğ Ortak Kom tes yılda k kez toplanmaktadır. 11 Eylül 2014 tar h nde
gerçekleşt r len toplantı 2014 yılının k nc toplantısıdır. Bu Toplantıda Bakanlığımız görev alanına
g ren beşer tıbb ürünlerle lg l olarak “serbest bırakma anal zler ” le “GMP ve slot uygulamaları”,
b yos dal ürünlerle lg l olarak se tekn k mevzuat kapsamında “B yos dal Tüzüğü’nün uygulanması”
konuları gündeme geld .
11
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Türk ye – EFTA Serbest T caret Anlaşması Yen leme Çalışmaları
15-17 Eylül 2014 tar hler nde Ekonom Bakanlığı tarafından gerçekleşt r len Türk ye – Avrupa
Serbest T caret B rl ğ (EFTA) Serbest T caret Anlaşması Yen leme Çalışmaları Tekn k
Toplantılarına Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlandı.
Toplantılarda; 19 Haz ran 2014 tar h nde XI. Türk ye-EFTA Ortak Kom te Toplantısı’nda görüşülen
Serbest T caret Anlaşması’nın kapsamının gen şlet lmes yönündek görüşmeler sonucu rev ze
ed len taslak anlaşma 16-17 Eylül 2014 tar h nde tekrar değerlend r ld . Toplantı gündem
çerçeves nde Bakanlığımızı lg lend ren gündem maddeler arasında sağlık ve b tk sağlığı
önlemler le fikr mülk yet hakları konuları bulunmaktadır.
Sosyal Kalkınma Sektörel İzleme Alt Kom tes Toplantısı
26 Eylül 2014 tar h nde AB Bakanlığında düzenlenm ş olan toplantıda, sosyal kalkınma sektörüyle
l şk l fasıllardak son durum ve atılması gereken adımlar, sektörün gel ş m nde mal şb rl ğ n
katkısı, lerleme sağlanan ve gel şt r lmeye açık noktalar, hâl hazırdak proje uygulamalarında
ed n len tecrübeler, karşılaşılan sorunlar, çözüm öner ler ele alındı. Toplantıda, Bakanlığımızın
faydalanıcısı olduğu “Türk ye’de Bulaşıcı Hastalıkların Ep dem yoloj k Sürveyansı ve Kontrolü
S stem n n Güçlend r lmes Projes ”, “Kan Tedar k S stem n n Güçlend r lmes Projes ”, “Organ
Bağışında Uyum Projes ” ve “Doku ve Hücrede Uyum Projes ” Merkez F nans ve İhale B r m
(CFCU) tarafından değerlend r lm ş Projeler arasında yer aldı. Toplantıya Genel Müdürlüğümüzden
katılım sağlandı.
12
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Odaklı Sağlık S stem n n
Güçlend r lmes Toplantısı
Bulaşıcı olmayan hastalıklar yüksek ölüm oranları ve sağlık harcamalarındak artış le sağlık
s stemler n n sürdürüleb l rl ğ ç n küresel b r tehd t oluşturmaktadır. Bu kapsamda sağlık
s stem m z n bulaşıcı olmayan hastalıklar le mücadele kapas tes n n ve s stemat k zorlukların
tesp t ç n hazırlanan raporun sunulacağı toplantı 30 Eylül 2014 Salı günü gerçekleşt r ld .
THSK Başkanı Prof. Dr. Seç l Özkan, DSÖ Avrupa Bölge Ofis üst düzey yönet c s Dr. Hans
Kluge ve Bakanlığımızdan üst düzey katılımcıların sunumlar yapacağı toplantıya Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Kamu STK Grubu Projes Değerlend rme Toplantısı
18 Eylül 2014 tar h nde İstanbul’da, 2012 yılında yürütülen “Romanlar ç n Kamu-STK D yalog
Grubu Oluşturulması” ve 2013 yılında yürütülen “Romanlar ç n Kamu-STK D yalog Grubu
Projes n n Yerel Modellemes ” projeler kapsamında gerçekleşt r len alan araştırmasının
sonuçlarını değerlend rmek amacıyla düzenlenen değerlend rme toplantısına Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
13
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Eğ t mler:
30 Eylül 2014 tar h t barıyla ülkem zde;
Eğ t m tamamlanmış Yabancı Sağlık Personel : 283 (211 D / 72 YSP)
Eğ t m devam eden Yabancı Sağlık Personel :
32 (19 D / 13 YSP)
Eğ t m planlanan Yabancı Sağlık Personel
: 53 (11 D / 42 YSP)
Toplam : 368 (241 D / 127 YSP)
Devam eden eğ t mler;
Tar h
Ülke
3 Eylül – 1 Ek m 2014
20 Eylül – 18 Ek m 2014
14 Eylül - 1 Ek m 2014
Azerbaycan
Gamb ya
15 Eylül-11 Ek m 2014
Kosova
22 Eylül- 20 Ek m 2014
Azerbaycan
Kş
2 K ş CVS
12 K ş Ped atr , Kadın
Doğum,
Neonatoloj
10 K ş Kard yoloj ,
Radyoloj ,
J nekoloj
8 K ş Neonatoloj
Danışma Kurulu
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ
Genel Müdürlüğü
Adına
Dr. Öner GÜNER
Genel Müdür
Eğ t m Konusu
Ar f ÇETİN
Dr. El f EKMEKÇİ
Dr. Selam KILIÇ
Dt. Abdullah SERT
AB Uz. Seyhan ŞEN
Muzaffer ZENGİN
Eğ t m yer
Ankara Zeka Tah r Burak
Kadın EAH
Ankara Zeka Tah r Burak
Kadın EAH
Ankara Atatürk-Numune
EAH - Ankara Etl k
Zübeyde Hanım Kadın
Hastalıkları EAH- Ankara
Türk ye Yüksek İht sas
EAH
Dr. Sam Ulus Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
EAH- Ankara Etl k
Zübeyde Hanım Kadın
Hastalıkları EAH
Yayın Kurulu
Ar f ÇETİN
AB Uz. Azm EKMEN
Ar f B lg han ÖZBEY
Atınç ATALAY
Taner YAVUZDEMİR
Fahrullah KULALI
Dr. Muzdal fa SULİMAN
Harun ÜNLER
Download

PDF Dosya - Siber Zorbalık