OpenStax-CNX module: m49317
1
NUEU
∗
Milica Jovanovi¢
This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the
Creative Commons Attribution License 3.0
†
Abstract
Eseji za predmet nastava i u£enje u elektronskom obrazovanju, master program
Primer e-nastave i e-u£enja za u£enike sa Daun-ovim sindromom
Daunov sindrom ili mongolizam
predstavlja kongenitalni poreme¢aj sa karakteristi£nim izrazom
lica i £esto se po izgledu lica moºe postaviti dijagnoza jo² kod novorožen£adi.
Kod osoba sa Daun-ovim
sindromom postoji 47 hromozoma umesto 46 koliko je normalno. U 95 - 97 % slu£ajeva Daun-ov sindrom
nije nasledna bolest. Pojava Daun-ovog sindroma ne dovodi se u vezu sa bilo kakvim ºivotnim navikama
roditelja. To je posledica postojanja jednog hromozoma vi²e u ¢elijama deteta. Umesto 2 hromozoma koja
£ine 21. par, ova deca u svojim ¢elijama imaju 3 hromozoma (od kojih 2 £ine 21. par a jedan je "vi²ak"), zato
se jo² naziva i Trizomija 21. Bebe obi£no imaju malu glavu, ²iroko razmaknute i kose o£i (kao kod Mongola),
na unutra²njem uglu o£iju koºa je nabrana ("tre¢i kapak"), a na duºici oka vide se bele pege. Nos i usta
takvih beba umanjeni su, u²ne ²koljke takože su male i nepravilno su oblikovane. Tonus mi²i¢a je sniºen,
a zglobovi su im izuzetno savitljivi. Na dlanovima ispod £etvrtog prsta nalazi se "brazda". Skoro polovina
beba roženih sa Daun-ovim sindromom ima i uroženu sr£anu manu. Oko 10% beba raža se sa anomalijama
jednjaka i creva . Preko 50% dece ima o²te¢enje sluha i vida. Kod dece rožene sa Daun-ovim sindromom
£e²¢e se javljaju febrilne konvulzije (tj.fras) i drugi oblici konvulzija.1929.
godine duºina ºivota osoba sa
Daun-ovim sindromom, iznosila je u proseku oko 9 godina. Danas je, ºivotni vek ovih osoba produºen na 50
godina i duºe. U na²oj zemlji osobe sa Daun-ovim sindromom obi£no ºive u svojim porodicama, do skoro
su takva deca i²la u specijalnim ²kolama, dok su zadnjih godina obuhva¢ena programom inkluzije u dru²tvo
samim tim se ide ka tome da se osobe sa ovim oboljenje osamostale kako za sebe tako i za dru²tvo.
1
http://www.ndss.org/PageFiles/2588/Typical%20Cell%20Division.jpg
http://www.ndss.org/PageFiles/2588/Nondisjunc
O ovom kao sindromu se u poslednjih nekoliko godina veoma dosta pri£a, vodi polemika, diskusija i na
svaki mogu¢i na£in poku²ava osvestiti dru²tvo o postojanju grupe ljudi koja ima posebne potrebe, i da im se
izaže u susret. Sve je vi²e tih udruºenja koja se bave buženjem svesti dru²tva o potrebama ljudi sa Daun-ovim
sindromom, olak²avaju¢i samim tim ºivot tim osobama. Velika kampanja se svakako odvija u dana²nje vreme
3
preko du²tvenih mreºa(https://www.facebook.com/photo.php?v=629389653767594
). Veliki je spisak saj-
tova koji se bave Daun-ovim sindromom na neki na¢i, postoje sajtovi kod nas, na²em okruºenju kao i ²irom
sveta neki od tih sajtova su:
4
http://www.downsindrom.org/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=79&lang=lat
(kod nas)
∗ Version
1.1: Feb 20, 2014 5:21 pm +0000
† http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
1 http://www.ndss.org/PageFiles/2588/Typical%20Cell%20Division.jpg
2 http://www.ndss.org/PageFiles/2588/Nondisjunction%20Cell%20Division.jpg
3 https://www.facebook.com/photo.php?v=629389653767594
4 http://www.downsindrom.org/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=79&lang=lat
http://cnx.org/content/m49317/1.1/
OpenStax-CNX module: m49317
2
5
http://www.zajednica-down.hr/
http://www.ndss.org/
7
6
; http://downsyndromebg.com/
; (u okruºenju)
8
; http://www.worlddownsyndromeday.org/europe
10
; http://www.downs-syndrome.org.uk/
; http://www.sandiegodownsyndrome.org/Mai
( u svetu).
Veliki je broj udruºenja koji imaju svoje web sajtove kako na nivou drºava tako i unutar samih drºava
postoji veliki broj sajtova koji se bave od davanja osnovnih informacija korisnicima, organizaciji koncerata,
skupova, humanitarnih, dobrotvornih ve£era za prikupljanje nvca, do toga da je ustanovljen svetski dan
osoba sa Daun-ovim sindromom i to 21.mart. za razliku od sveta kod nas situacija i nije ba² takva postoji
sajt udruºenja, ali nema velikih manifestacija niti pa
konpleksa gde takva deca mogu da borave, usavr²avaju se ve¢ su dobrim delom prepu²teni sami sebi, ili
dru²tvu koje ih u ve¢ini slu£ajeva ne prihvata tako olako. Ono ²to ohrabruje jeste £injenica da su inkluzivnom
nastavom obuhva¢ena i ova deca, £ime se zastupa ideja da se kasnije i studenti mogu ²kolovati, jer njihova
11
bolest ne zna£i odsustvo inatligencije.( http://www.svastara.com/razno/daunov_sindrom/latinica.html
text o osobi koja je pored svoje bolesti zavr²ila osnovnu, srednju ²kolu i fakultet).
E sad po²to je inkluzija u£enika sa Daun-ovim sindromom zaºivela treba naglasiti da su nastavnici u
obavezi da pi²u poseban plan i program za takvu decu ukoliko ih imaju u odeljenju. Ono ²to mi sa aspekta
e-u£enja moºemo re¢i da online kursevi ili sajtovi za u£enje postoje ali u malom broju,ali su tu blogovi, portali
koji upu¢uju na rad sa takvom decom dok softveri koji mogu pomo¢i deci da u£e se uglavnom pla¢aju.
neki od preporu£enih softvera za decu osnovne i srednje ²kole sa Doun-ovim sindromom su:
12
•
•
•
•
My First Words http://www.rm.com
•
•
•
•
•
•
•
16
Living Books http://www.broderbund.com/
•
•
Clicker 5 http://www.cricksoft.com/
13
14
Talk Write http://www.resourcekt.co.uk/
Inclusive Writer http://www.inclusive.co.uk/index.shtml
Talking Books http://www.sherston.com/
17
Speaking for Myself Plus http://www.topologika.com/
19
A Busy Day http://www.semerc.com/
Planet Wobble http://www.cricksoft.com/
20
21
Wellington Square www.semerc.com
Scally's World http://www.topologika.com/
22
23
Starspell 2000 http://www.shermarriott.com/
Wordshark http://www.wordshark.co.uk/
24
5 http://www.zajednica-down.hr/(u
6 http://downsyndromebg.com/
7 http://www.ndss.org/
8 http://www.worlddownsyndromeday.org/europe
9 http://www.sandiegodownsyndrome.org/Main
10 http://www.downs-syndrome.org.uk/
11 http://www.svastara.com/razno/daunov_sindrom/latinica.html
12 http://www.rm.com/
13 http://www.cricksoft.com/
14 http://www.resourcekt.co.uk/
15 http://www.inclusive.co.uk/index.shtml
16 http://www.broderbund.com/
17 http://www.sherston.com/
18 http://www.topologika.com/
19 http://www.semerc.com/
20 http://www.cricksoft.com/
21 http://www.semerc.com/
22 http://www.topologika.com/
23 http://www.shermarriott.com/
24 http://www.numbershark.co.uk/
http://cnx.org/content/m49317/1.1/
18
15
OpenStax-CNX module: m49317
3
25
•
Smart Phonics 1 http://www.inclusive.co.uk/index.shtml
•
26
Mastering Memory www.calsc.co.uk
•
27
Numbershark http://www.wordshark.co.uk/numbershark.html
Naziv sajta: Time4learning
Link: http://www.time4learning.com/teaching_your_down_syndrome_child.shtml
28
Nave²¢u nekoliko sajtova koji nude edukacije osobama sa Daun-ovim sindromom ali ¢u se zadrºati samo
na jednom koji ¢u detaljno objasniti. Jedan od najpose¢enijih i najprostijih sajtova koji nam nudi nekoliko
kurseva i testova za decu sa Daun-ovim sindromom, uglavnom se sve odnosi na decu od 6 do 15 godina.
Deca kroz igrice, animacije multimedijalne sdrºaje re²avaju testove iz svih oblasti, kako u£enja slova, £itanja,
pisanja, matematike pa do hemije, geograje.
Postoje £ak i sadrºaji koji se £itaju sa animacijama, zvukom, efektima koji ¢e zapravo samo privu¢i decu
da istraºuju i dalje. Sajte je posebno dobar jer je sveobuhvatan ali naravno mana mu je zapravo ta ²to se ne
moºe pristupiti celom sadrºaju ve¢ se on mora platiti i kupiti. Ostali sajtovi koji su po ovom principu raženi
isto tako nude samo neke demo verzije ili mogu¢nosti da se preko sajtova priklju£e nekom od ponuženih
kurseva. Neki od sajtova za e-u£enje su:
29
http://www.embrace-learning.co.uk/Website/Pages/Courses/Course_Information.php?course_id=167
http://www.down-syndrome.org/
http://www.inclusive.co.uk/
30
31
http://tombecker245.blogspot.com/
32
33
http://www.downsyndromensw.org.au/pages/information-for-people-who-have-down-syndrome.html
34
http://www.downsyndrom-yeswecan.eu/
35
http://www.seeandlearn.org/en-us/
Literature:
36
http://www.stetoskop.info/Daunov-sindrom-885-c32-sickness.htm
37
http://www.ndss.org/Down-Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/
38
http://en.wikipedia.org/wiki/Down_syndrome
39
http://www.downsindrom.org/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=79&lang=lat
40
http://www.zajednica-down.hr/index.php/sindrom-down
http://www.down-syndrome.org/practice/2116/#Figure_1_
41
42
http://www.time4learning.com/teaching_your_down_syndrome_child.shtml
25 http://www.inclusive.co.uk/index.shtml
26 http://www.calsc.co.uk/
27 http://www.wordshark.co.uk/numbershark.html
28 http://www.time4learning.com/teaching_your_down_syndrome_child.shtml
29 http://www.embrace-learning.co.uk/Website/Pages/Courses/Course_Information.php?course_id=167
30 http://www.down-syndrome.org/
31 http://www.inclusive.co.uk/
32 http://tombecker245.blogspot.com/
33 http://www.downsyndromensw.org.au/pages/information-for-people-who-have-down-syndrome.html
34 http://www.downsyndrom-yeswecan.eu/
35 http://www.seeandlearn.org/en-us/
36 http://www.stetoskop.info/Daunov-sindrom-885-c32-sickness.htm
37 http://www.ndss.org/Down-Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Down_syndrome
39 http://www.downsindrom.org/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=79&lang=lat
40 http://www.zajednica-down.hr/index.php/sindrom-down
41 http://www.down-syndrome.org/practice/2116/
42 http://www.time4learning.com/teaching_your_down_syndrome_child.shtml
http://cnx.org/content/m49317/1.1/
Download

PDF