SINDIR.GI
2013-2014
GünIer
]]arih
01.10.2014
Erkek Belletmen
MESLEKi VE TEK}ıİK EĞiTiM MER.KEZi PANSİYONI]
EĞiTiM öĞnnri M YILI EKrM AYI NOBE ÇlZE I-GEsi
1
.4R.ŞAMI Yalçın OZMEN
02.10.2014 PERŞEN,IE Yener
Ç|ÇEK
[NnZA Erkek Belletmen 2
ın{ZA
Mehmet BAYRAKTAR
Hüsevin KAHRAMAN
KIIRBAN BAYR{MI
Yuşa YlLDlZ
Bavan BeIletmen
Fatrna
ciHAN
Dönav
YILDIZ
07.10.20 J
SALt
08.10.20 J
ÇARŞAMI Yener ÇlÇEK
Hüseyin KAHRAMAN
09.10.20
4
.,!
PERŞEMts Fatih ŞENEL
CUM.d
oktay ÖzTÜRK
Yılmaz AKÇORU
0.10.20
1.10.20
.ı
Mehmet BAYRAKTAR
0.20
.,|
CIIMART] Nevzat KlLlÇ
PAZAR
Ahmet EMiN
Mahmut KARA
Gülbahar OZTEMEL
Gülsah YlLDlZ
Fatma CIHAN
Gülşah YlLDlZ
Gülbahar OZTEMEL
PAZAR.TE Nurettin YORULtVtAZ
Yuşa YlLDlZ
Dönav
Ahmet EMiN
Yılmaz AKÇORU
Filiz GOÇHAN
15. 0.20l4
t6.
Ahmet YORUR
Mehmet BAYRAKTAR
Gülbahar OZTEMEL
Filiz GOÇHAN
2
3. 0.2a
Nurettin YORULMAZ
Yalçın OZMEN
Ç,dRŞAMl Fatih ŞENEL
a.2a14 PERŞEME Oktay OZTURK
0.20l4 C[ n4A
Nevzat KlLlÇ
0.20t4 C[rN{AIdT] Ahmet EMlN
t,lurettin YORULttiAZ
0.20l1 PAZAR
0.20l,{. PAZAR.TE Yalçın OZMEh!
Yener Ç!ÇEK
0.20n 4 SA!-{
0.20 l S.A[,I
İ1
]8
İ9.
,n
Mahmı.ıt KARA
F'atma CIF{.AN
Yıışa YlLDlZ
Dönar,}'ğ!-DIZ
Mahrrıut KARA
Fatrna ÇOBF.lr!OGLt_!
GüNşah Ylt-DiZ
Hüsevin KAllRAMAhl
Filiz GOÇFtAi{
Gülşah YlLDlZ
0.201.0 CL]R4,4
Mahmut KARA
Gü!bahar OZTEMEL
0,201,{
Ahmet EMiN
aLI&4ART Nurettin YORULMAZ
Yı_ısa Yl|-DiZ
Döııar,\'!i-DtrZ
Yalçın OZMEi{
Nurettin YORUl-MAZ
Filiz GOÇHAN
Yener ÇlÇEK
Hüsevin KAHRAMAN
Yılrrıaz AKÇORU
Mehrnet EAYRA,KTAR
Fatrna ÇoBANoĞL!..l
GüIbahar ozTEMEL
Uiahmut KAR^A
Filiz GOÇiiAru
0.2014 PAZA.RTE
;ö. 0.20l4 sAi-i
Fatih ŞENE!29" E.2014 CARSAMt Nevzat KlLlÇ
Jt!. 0.20i 4 PER.ŞEp{B Ahrnet EMir{
3n
Fatma ÇoBANoĞLU
Mehmet BAYRAKTAR
0.20 i 4
26 0.2014 P-{Z.{R.
27
YILDIZ
PERŞEME Nevzat KlLlÇ
22. 0.2G! 4 Ç.dR.Ş.AMİ Oktav OZT[.,İRK
,2
Ahmet YÖRÜR
0.20x 4
i.,|urettin
YORULMAZ
Ahmet YORUR
YuŞa
YlLD!z
IMZA
Fatma ÇoBANoĞLU
Fatnıa C{İ-EAN
Dönaı,\'ILDEZ
NüBETÇII-}GRET,MEI§:LEzuNDEKKATETIVIESğAER.EKENFI-LTSUSğ-AR
1- Zorunlu haller hariç nöbet değişimi olmayacaktır. Nöbet tutamama durumu en azbir giin önce ok
- Y akit çizel ge si aks atı liıadan uygl}lanac aktlr.
3- Nöbetçi Belleticinin nöbeti 24 saatrir. Görev yerinden her ne srrretle olursa olsun aynlmasl yasakt
2
4- Etüttrei, etüt sınıfında yapılacaktır ve
56- Nöbet suiresince olacak her ttirlü olumsuzlu_klardan
roÖenrÇi oĞnpŞıvqEN
SOR.U1\,ğE-E]üUR
7- Gözetınen belietçiier ve nöbetçi belletçiler nöbetleri esnaslnda sorumlullrkları MÜŞEER.EKTİR.,
8- Etüt saatleriirde ve yemek saatleriııde öğrencinin başinda buiuııutracak ve sukunet sağlanacaktır.
doldurulacaktır. Ve yokiamalar iam olarak yapı
Lacaktıt ve heı, ay bu slfaya göre tekrar düzenleni
aı:dBEEcğsEna bİlgİ ı,eı
TL]NCAY şgpÜnğü
ükuğ ptrtidiir{i
Download

Ekim Ayı Belletmen Listesi