CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA
MESLEK YÜKSEKOKULUNDA “İNSAN
HAKLARI ve HUKUK DEVLETİ” KONULU
KONFERANS DÜZENLENDİ
Kula Meslek Yüksekokulu konferans salonunda
gerçekleştirilen “İnsan Hakları ve Hukuk Devleti”
konulu konferans, Yaşar Üniversitesi Kamu
Hukuku Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Fevzi DEMİR tarafından verildi. Konferansa İlçe
Müftüsü Talat ÖZMET, İlçe Sağlık Grup Başkanı
Dr. Rahşan ERKAN, Kula Meslek Yüksekokulu
Müdürü Yrd. Doç.Dr. M.Salih YAVUZER,
akademik personel, idari personel ve öğrenciler
katıldı.
Prof. Dr. Fevzi DEMİR insan haklarının tarih
boyunca geçirdiği aşamaları ve bugün dünyadaki
durumu ve Türkiye’mizdeki gelinen durumu
özetledi. Hakların tarih boyunca çeşitli mü­
cadeleler sonucunda elde edildiğini, bugün de bu
hakların çerçevesinin genişletilmesi çabalarının
sürdüğünü belirtti.Konferans sonunda Kula Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç. Dr. M. Salih
YAVUZER tarafından Prof. Dr. Fevzi DEMİR’e
teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.
2
Celal Bayar Üniversitesi
Kıla Meslek Yüksekokula
••
••
SOSYAL MEDYA ve KÜLTÜREL YANSIMALARI’
j
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK
YÜKSEKOKULUNDA “SOSYAL MEDYA ve
KÜLTÜREL YANSIMALARI” KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ
Kula Meslek Yüksekokulu konferans salonunda
“Sosyal Medya ve Kültürel
Yansımaları” konulu seminer, Öğretim
Görevlisi Mustafa YALÇIN tarafından
verildi.
Seminerde 21. Yüzyılın önemli
oluşumlardan biri olan sosyal medya
kavramı geniş çerçevede ele alınarak,
sosyal medya mecraları, sosyal
.medyanın özellikleri, kurumlar
açısından önemi anlatıldı. Bununla
birlikte sosyal medya kültürel boyutta
değerlendirilerek,
bazı kültürel
değerlerin doğru kullanılmadığında
sosyal
medya
tarafından
yozlaştırıldığı, bu durumun kültürel
erozyona sebep olduğu vurgulandı. Öğrenciler, sosyal
medyanın avantaj ve dezavantaj lan karşısında bilinçli
birer kullanıcı olmaları konusunda
bilgilendirildi.Seminer sonunda Kula Meslek Yük­
sekokulu Müdürü Yrd.Doç. Dr. M. Salih YAVUZER
tarafından Öğr.Gör. Mustafa YALÇIN’a teşekkür
plaketi takdim edildi.
GİRİŞİMCİLİK’
HM
ARMAN TAKAN
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK
YÜKSEKOKULUNDA “GİRİŞİMCİLİK” KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ
Kula Meslek Yüksekokulu konferans salonunda
gerçekleştirilen “Girişimcilik” konulu seminer, Kula
Belediyesinin düzenlemiş olduğu girişimcilik kursunda
eğitim vermekle görevli danışman, pazarlama ve
pazarlama iletişimi uzmanı Arman TAKAN tarafından
verildi.
Seminerde Arman TAKAN, işsizlik oranının
yüksek olduğu ülkemizde girişimciliğin önemine
değinerek, kişilerin kendi işini kurabilecekleri ve bu
konuda KOSGEB desteğinden yararlanabilecekleri
konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca girişimci
olmanın avantaj ve dezavantajlarına değinerek başından
sonuna kadar nasıl girişimci olunacağını anlatan
TAKAN, girişimcilik sürecine değinerek hangi
aşamalardan oluştuğunu belirtti. Seminere Halkla
ilişkiler ve Tanıtım programı ile İşletme Yönetimi
programı
öğrencileri
yoğun
ilgi
gösterdi.
Seminer sonunda Kula Meslek Yüksekokulu Öğretim
Görevlisi Aynur ARSLAN tarafından Arman TAKAN ’a
teşekkür plaketi ve
çiçek takdim
edildi
J
Celal Bayar Üniversitesi
Kıla Heslek YOKstKokulı
2
rs iÇ z'^ ..
l -x -
Not: Bu sayfa İşletme Yönetimi programı hakkında
erilme amac
hazırlanmıştır
ğr.Gör. B. Türker
»ALAMUTÇUOĞLU
w m
işletme Yönetimi
im i ve Önemi
uııeııu
J
~
17. vel8. Yüzyıllarda yaşanan “Aydınlanma dönemi”
ile “işletme yönetimi” kavramı şekillenmeye ve iş
yönetiminin teorileri ortaya çıkmaya başlamıştır.
Özellikle sanayi devrimi, bilgi devrimi ve
küreselleşmenin de etkisi ile çok hızlı gelişim
göstermiş ve hızla önem kazanmıştır. Günümüzün
yoğun rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını
sürdürebilmeleri kaynaklarının daha etkin ve verimli
kullanılmasını gerektirmektedir. Klasik ve modern
yönetim kuramlarının, günümüz pazar koşullarının,
ekonomik ve finansal koşulların, dış ve iç çevre
unsurlarının doğru yönlendirilmeleri günümüz
rekabet koşullarında daha büyük önem
taşımaktadır.
Ülke ekonomisi
bakımından işletmelerin
başarılı olmaları ve
varlıklarını sürdüre­
bilmeleri son
derece önemlidir.
Ülkenin makro
ekonomik başarısı
büyük ölçüde
işletmelerin
başarılarına
bağlıdır. Küreselleşmenin etkisi ile artan rekabet
ülkelerin yerel işletmeleri için önemli bir tehdit un­
suru olabilmektedir. Bu nedenle işletmelerin
kaynaklarının iyi yönetilmesi, diğer deyişle işletme
yönetimi ülke ekonomisinin gelişmesi bakımından
da büyük önem taşır.
Ülkemiz ekonomisini oluşturan işletmelerin yapısına
baktığımızda, ekonomimizin % 99,89’u küçük ve
orta büyüklükte işletmelerdir (KOBİ). KOBİ’ler
■
M
Türkiye’de: toplam istihdamın %76,3’ü, toplam
katma değerin %55’ini, toplam satışların %66’sını,
toplam yatırımların %50’sini, toplam ihracatın ise
%60’ını gerçekleştirmektedirler. Küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin finansal güçleri ve yönetim
şekilleri ülkemizde son derece sorunludur. Özellikle
aile işletmelerinde profesyonel bir yönetim anlayışı
bulunmamaktadır. Bu nedenle alınan kararların çoğu
isabetli olmamakta ve işletme küresel rakipler
karşısında yenik düşebilmektedir. Bu işletmelerin
varlıklarını sürdürebilmeleri için işletme yönetimi
alanında iyi yetişmiş ara kademe yöneticilere
büyük
ölçüde
ihtiyaç
vardır.
İşletme yönetimi programında
öğrenim gören tüm meslek
adaylarımızın kendilerine
aktarılan bilgileri
doğru yönde
kullanmaları,
mesleki alanda
daha fazla bilgi
kaynağına
ulaşmaya
çabalamaları, en
az bir yabancı dili
iyi düzeyde öğrenmeleri, bilgisayar kullanım
yeteneklerini geliştirmeleri, stajlarını en iyi şekilde
değerlendirmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca meslek
adaylarımızın dikey geçiş yapma imkânından
faydalanmaları da mümkündür. Eğitim düzeylerini
lisans, yüksek lisans, doktora düzeylerine
yükseltmeleri meslek adaylarımızın geleceklerine
daha umutla bakmalarını sağlayacaktır.
Celal Bayar üniversitesi
Kıla Heslek yüksekokula
„
2
‘Kula Gençlik Merkezi Tanıtımı ve Açılacak Kurslar’
Kula Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda
gerçekleştirilen
“Kula Gençlik Merkezi
Tanıtımı ve Açılacak Kurslar” konulu seminer,
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet
gösteren Kula Gençlik M erkezinde görevli
Selçuk ŞENTÜRK ve Filiz ÇÎÇEK tarafından
verildi.
Kula ilçemizde yeni açılan Gençlik
M erkezi'nin tanımını, Gençlik
Merkezi'nde genç lideri olarak görev alan
Selçuk ŞENTÜRK ve Filiz ÇlÇEK
gerçekleştirmiştir. Öğrencilerin yoğun
ilgi gösterdiği seminer kapsamında,
Gençlik Merkezlerinin daha önce yaptığı
faaliyetler, organizasyonlar ve spor
etkinliklerinin tanım ı yapılmıştır. Bu
tanıtım dan sonra okulumuzda yer alan
gençlerin ne gibi etkinlikler yapabileceği
konusunda gençlik liderleri ve öğrenciler
arasında fikir alış verişi yapıldı.
Seminer sonunda Kula Meslek Yüksekokulu
M üdürü Yrd.Doç. Dr. M.Salih YAVUZER
tarafından Selçuk ŞENTÜRK ve Filiz ÇÎÇEK’e
teşekkür plaketi takdim edildi.
'Sizden Biri! Ama Girişimci. Tanışmak İster Misiniz?’
Seminerde anket,
anket türleri ve anketörlük hakkında
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
arkadaşlarına bilgiler aktaran öğrenciler, “
KULA MESLEK YÜKSEKOKULUNDA “Sizden
Kimse hiçbir şeyi durduğumuz yerde elimize
Biri! Ama Girişimci. Tanışmak Îster Misiniz?”
vermez, bir şeyler elde etmek istiyorsak bu para,
KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
tecrübe veya bilgi de olabilir, bunu çalışarak
Kula Meslek Yüksekokulu konferans salonunda
almamız gerekir” dedi.
gerçekleştirilen “ Sizden Biri! Ama Girişimci.
Seminer sonunda Kula Meslek Yüksekokulu
Tanışmak Îster Misiniz? ” konulu seminer, Sal­
M üdürü Yrd.Doç.Dr. M.Salih YAVUZER
ihli Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
tarafından Rojhat TAŞ ve Ayşe KÜÇÜKKÖSE’
bölümü öğrencileri Rojhat TAŞ ve Ayşe
ye teşekkür plaketi takdim edildi.
KÜÇÜKKÖSE tarafından verildi.
2
Celal Bayar üniversitesi
Kıla Meslek Yüksekokulu
1914 m m ra^niK iJ
M P ^ ^ .,.,. i .
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA
MESLEK YÜKSEKOKULUNDA “ERMENİ
SORUNU”
KONULU
KONFERANS
DÜZENLENDİ
Kula Meslek Yüksekokulu konferans salonunda
gerçekleştirilen “Ermeni Sorunu” konulu konfer­
ans, Turgutlu Meslek Yüksekokulu Öğretim
Görevlisi Mustafa KARACA tarafından verildi.
Konferansta Osmanlı Devleti’nde Ermeni durumu,
yaşayışları ve nüfusları hakkında bilgiler verildi.
Ayrıca Öğretim Görevlisi Mustafa KARACA,
Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni nüfusunun arşiv
belgelerine göre sayılarını vererek bir katliamın
olmadığını, Ermenilerin can güvenliğini düşünen
Osmanlı Devleti’nin sadece savaş mahallinde bu­
lunan Ermeni vatandaşlarını savaş alanının dışına
çıkarmak için göç ettirdiğini anlattı. Bunun Ermenileri korumak için yapıldığını anlatan KARACA;
“Bugün dünyada soykırım olarak bunun gösterilm­
eye çalışıldığını asıl amacın Türkiye Devleti’ni
dünya siyaset sahnesinde zor durumda bırakmak
olduğunu söyledi. Yüzyıllar boyunca Türk halkıyla
ıoıo
,i1
beraber
yaşayan
Ermenifer,
Osmanlı
Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte düşmanlarla
işbirliği yaparak, yıllar boyunca beraber yaşadığı
Türk milletine ihanet etmiştir. O zamandan beri
atılan düşmanlık tohumları günümüze kadar sirayet
edegelmiştir”
dedi.
Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde düşmanlarla
işbirliği yaparak, Osmanlı Devleti’ne ve Türk
halkına ihanet ettiği ve Ermeni çetelerinin
katliamlar yaptığını belge ve fotoğraflarla gösterdi.
Van’da İğdır’da Kars’ta Erzurum’da Ermeniler
tarafından katledilen Müslümanların toplu
mezarlarını, görgü tanıklarını ve diğer belgeleri
gösteren bir belgesel de seyredildi. Çok sayıda
öğrenci ile akademik ve idari personelin ilgi ile
izlediği Konferanstan sonra ermeni Mezalimini an­
latan ve toplu mezarları gösteren belgesel
öğrenciler tarafından dikkatle izlendi.
Konferans sonunda Kula Meslek Yüksekokulu
Müdürü Yrd.Doç. Dr. M. Salih YAVUZER
tarafından Öğr.Gör. Mustafa KARACA’ya
teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.
J
Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek
Yüksekokulu Öğrencileri ve Personeli
Kızılay'a
Kan
Bağışında
Bulundular
Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek
Yüksekokulu öğrencileri ve personeli Kızılay'a
kan
bağışında
bulundular.
Meslek
Yüksekokulu
içerisinde
gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına
öğretilerim izin ve p^sondirnzin yoğun ilgisi
vartı. Kula Mestek Y ü k s ^ k u lu Müdürn
Yrd.Doç.Dr. M. Salih YAVUZER yaptığı
açıklamada,
T\ân bağışı
konusundaki
beklenen duyarlılığı görmekten mutlu olduk.
Hayati önem taşıyan bir ünite kan bağışlamak
için bir araya gelen önemi büyük bir sosyal
sorUmluluk örneği
veren personel ve
öğrencilerimizin bu yöndeki destekleri devam
edecek" dedi
y
‘KENDİNİ KEŞFET”
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEK
OKULUNDA “KENDİNİ KEŞFET” KONULU SEMİNER
DÜZENLENDİ
Kula Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen
“Kendini Keşfet” konulu seminer, Eğitimci-Yazar Onur
YEŞİLÇAVDAR tarafından verildi.
Eğitimci-Yazar Onur YEŞİLÇAVDAR iş ararken ve iş görüşmesinde
dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlattı. Hayatta karşılarına
çıkabilecek insan çeşitleri hakkında bilgi veren YEŞİLÇAVDAR
“Yapacağınız başvurularda elinizde özellikle on sayfalık bir öz geçmiş
ile başvuruya gitmeli ve o başvuruda karşınızdaki insan kaynakları
yetkilisinin kişilik tipine göre davranış sergilemelisiniz. Diğer taraftan
iş dünyasında karşılaştığınız kişilerle etkileşimde bulunurken
duygularınızı net olarak belli etmelisiniz. Bu sizi doğru olarak gösterir
ve doğru kişi olmak iş dünyasında önemli bir kavramdır. Bu günden
itibaren şu sözler sizin hayat felsefeniz olmalıdır; Yavaşlarsan düşersin
arkadan gelen seni geçer” dedi.
başlayıp, yaşam boyu sürmesi ve
\
hayatın her döneminde aynı önemi
i
taşıması
gereken bir süreçtir.
BİLİM ETİĞİ VE EĞİTİM
^ ^ Ö z e llik le eğitim çağındaki bireylerin
kopya ve intihal eylemlerinin; fikir,
>
yazı ve her türlü yayının kısmen
Hüsem Korkmaz
. veya
bütünüyle
kaynak
Celal Bayar University
IIgöstermeden kullanılmasının çok
School o f Foreign Languages
f
ciddi birer bilimsel etik ihlali ve
hatta “bilim hırsızlığı” [2] olduğunu
unutmamaları ve bu bağlamda yaptıkları
Kısaca “ahlak felsefesi” olarak da tanımlanan etik, ödevlerde, sundukları çalışmalarda, hazırladıkları
doğru ve yanlış tutum ve davranışlara işaret eden, projelerde ve girdikleri sınavlarda bu gerçeği göz
bunlara dair kavramlar geliştiren ve bu önünde bulundurmaları büyük önem taşımaktadır.
kavramların
kullanımına
yönelik Televizyon filmlerine, dizilere konu edilerek
yönlendirmelerde bulunan bir felsefe koludur [1]. masum bir öğrenci eğilimi olarak resmedilen
Bilim etiği ise tüm bu değer yargılarının diğer kopyanın; zaman darlığı, imkan kısıtlılığı gibi
birçok alana uygulanabileceği gibi bilim alanlarına bahanelerle kolaya kaçılarak sığınılan intihalin;
uygulanmasına
verilen
addır. belirli yerlere gelebilmek adına kadro ve merkezi
Toplumsal birçok soruna temel teşkil eden etik yerleştirme sınavlarında yapılan usulsüzlüklerin
olgusunun önemi, m aalesef ülkemiz eğitim aslında birer hak ihlali, haksız kazanç edinimi ve
sisteminde
yeterince
anlaşılamamış, ahlak dışı eylemler olduğu bilinmeli ve bu
anlatılamamış ve haliyle de benimsenememiştir. eylemlerin ağır hukuki ve manevi sorumlulukları
ardı
edilmemelidir.
Buna kanıt olarak ise bilimsel yayınlardaki intihal göz
(aşırma) vakaları, üniversite arşivlerindeki kopya Özellikle son dönemlerde artan etik dışı örnekler
soruşturma ve ceza dosyaları, sahte diploma ve ile ilgili yasal düzenlemeler ile birlikte bilimsel
yayın skandalları ve hatta ulusal çapta yapılan etik ihlallerine yeni ve ağır yaptırımlar da gün­
sınavlardaki kopya ve usulsüzlük iddiaları deme gelmekte, bu yönde ağır cezai yaptırımlar
gösterilebilir. Tüm bu sorunların temelinde ise uygulanmaktadır. Ancak esas olan kanun ve yönet­
daha önce de belirtildiği gibi bilim etiğinin melik yaptırımlarıyla dışarıdan zorlanmaktan
anlaşılmasının ve aktarımının önemine kayıtsız ziyade, içsel değerler ve bilinç ile etik olana
kalmak
yatmaktadır yönelmek, bilimde ahlakı öncelik haline
getirebilmektir. Zira etik ve ahlak kavramları
İşin aslı, ilköğretim döneminde verilen ödevlerin
zorlamalarla yüzeyselleştirilmemesi gereken,
kaynağını sorgulamayan bir ilköğretim öğretmeni
de, internet ortamından toparlanıp oluşturulan ancak özümsendiğinde gerçek anlam ve değerine
dönem ödevlerinde kaynakça istemeyen bir lise kavuşan ve onurlu her bireyin yaşamında köşe taşı
etmesi
gereken
kavramlardır.
öğretmeni de, bitirme tezlerinin referans ve teşkil
kaynaklarını sorgulamayan bir üniversite hocası da
meydana gelen etik dışı sonuçlardan aynı ölçüde KAYNAKLAR
sorumludur. Dahası, okul öncesi dönemlerde 1. http://www.iep.utm.edu/ethics/ Erişim tarihi:
2014
çocuklarına iyi-kötü, doğru-yanlış, ahlaki-ahlak Mayıs
dışı kavramlarını öğretmeyen, yani temel etik 2. Kansu, E., ve Ruacan, Ş. (2000). Bilimsel
değerlerine dair bilinçlendirmede bulunmayan Yanıltmanın: Türleri, Nedenleri, Önlenmesi,
ebeveynler de bu sorumluluğa ortaktırlar. Kısacası, Cezalandırılması. Cumhuriyet Bilim-Teknik,
4-5.
bilimsel etik eğitimi çocukluk çağlarından 712,
Celal Bayar üniversitesi
Kıla Meslek Yflksekokulı
2
Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Masa Tenisi Birinciliği
Download

kmyo e-bülten2 - Kula Meslek Yüksekokulu