26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı
Türk Ticaret Yasasında tanımlanan kabahatler, suçlar ve
öngörülen cezalar
SMMM Jak Kamhi
11 Şubat 2014
Yeni Türk Ticaret Kanunu koyduğu kurallara uyulmasını yaptırımlara bağlamaktadır. Toplam 42
yaptırımdan ondokuz tanesi kabahat düzeyinde olup belirli idari para cezaları öngörmektedir.
Diğer yirmi üç yaptırım ise çeşitli hapis ve/veya adli para cezaları (APC) öngören suçlardır.
42 yaptırımdan 37’si ticari işletme ve ticaret şirketleri ile ilgili olup, 5 tanesi deniz ticareti alanına
girmektedir.
İdari Para Cezası (İPC) öngören kabahatler 3 ana grup içermektedir.
a) - Ticaret Sicili ile ilgili olan 33. madde 1.000 TL İPC, 38. madde 2.000 TL İPC öngörmektedir.
b) - 39 - 45., 48. ve 53. maddeler ticaret ünvanı ve işletme adı ile ilgili kabahatleri tanımlamakta
olup, herbiri için 51. ve 38. maddeler üzerinden 2.000 TL İPC öngörülmüştür.
c) - Defterler, işletme kayıtları, belgeler ve muhasebe ile ilgili olan 64., 65., 66., 86. ve 88.
maddeler ise her bir kabahat için 562. madde üzerinden 4.000 TL İPC öngörmüştür.
İdari Para Cezaları her yıl Yeniden Değerleme Oranında artırılmaktadır. Kanunda belirtilen
İdari Para Cezalarının 2013 ve 2014 yılları için artırılmış tutarları aşağıdaki gibidir:
2012 Tutarı TL
2013 Tutarı TL
2014 Tutarı TL
1.000
1.078
1.120
2.000
2.156
2.240
4.000
4.312
4.481
Hapis ve/veya Adli Para Cezası (APC) öngören suçlar 6 gruptan oluşmaktadır.
Adlî para cezası
Bir günlük adli para cezası, hükümlünün ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde
bulundurularak en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lira olarak hakim tarafından takdir edilen bir
tutardır. Genelde üst sınırı 730 gündür. Adli para cezası kişinin adli siciline işlenir ve sabıka kaydı
C:\Blg\Muhasebe\Mevzuat\YasalarDiger\Ekonomi\Ticaret\Tkanun\K6102\Yorum\Cezalar\JK\TTK
Cezalar.doc
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
oluşturur. (TCK md. 52)
a) - Ticaret ünvanı ile ilgili 2 ayrı suç tanımlayan 46. ve 49. maddeler, 51. madde üzerinden 3
aydan 2 yıla kadar hapis veya APC öngörmektedir.
b) - 55. ve 62. maddede sayılan haksız rekabet fiillerini işleyenler 62. maddede belirtildiği üzere
şikâyet üzerine iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar.
c) - Raporlar, beyanlar, ticari defterler ve genel olarak bilgi ve bilgilendirme ile ilgili suçlar
(açıklık ve şeffaflığa aykırı davranışlar):
- Bağlı ve hakim şirketlerin raporları – 199. madde - 200 günden az olmamak üzere APC.
- Kurucular beyanı hükümlerine aykırı davranmak – 349. madde - 300 günden az olmamak üzere
APC.
- Ticari defterlerin mevcut olmaması, kayıt içermemesi veya saklanmaması – 562/6 madde - 300
günden az olmamak üzere APC.
- Sır saklama yükümüne aykırı hareket etmek – 527 madde - TCK 239. md. hükümlerine göre ceza
(Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve 5.000 güne kadar APC).
- 549. maddede belirtilen belgeleri sahte olarak düzenlemek ile ticari defterlere kasıtlı olarak
gerçeğe aykırı kayıt yapmak – 562/8 madde - 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası.
- Sermaye hakkında yanlış beyanlarda bulunmak ve ödeme yetersizliğinin bilinerek onaylanması –
550 madde - 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya APC.
- Değer biçilmesinde yolsuzluk yapmak – 550 madde - 90 günden az olmamak üzere APC.
- İnternet sitesinin oluşturulmaması – 562/12 madde - Yüz günden üçyüz güne kadar APC.
- İnternet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde konmaması – 562/12
madde - Yüz güne kadar APC.
d) - Para aktarımı ile ilgili suçlar:
- Düzenlemeye aykırı olarak pay shiplerine borç vermek – 358. madde - 300 günden az olmamak
üzere APC.
- Pay sahibi olmayan yöneticilerin ve yakınlarının şirkete nakit borçlanmaları – 395. madde - 300
günden az olmamak üzere APC.
- İzinsiz olarak halktan para toplamak – 550 madde – altı aydan iki yıla kadar hapis cezası.
e) – Denetimle ilgili suç:
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim hükümlerine aykırı davranmak – 562/4 madde - 300
günden az olmamak üzere APC.
f) - Deniz ticareti ile ilgili suçlar:
- Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme – 947 madde - altı aya kadar hapis veya APC.
- Tasdikname veya şahadetname almadan bayrak çekme – 948/1 madde – dört aya kadar hapis
veya ikiyüz güne kadar APC.
- Gemide tasdikname veya şahadetname bulundurmadan bayrak çekme – 948/2 madde – iki aya
kadar hapis veya yüz güne kadar APC.
- Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek – 949 madde – üç aya kadar
hapis veya APC.
- Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması – 950 madde – üç aya kadar hapis veya APC.
Yürürlük:
Teni Türk Ticaret Kanunundaki cezalar genel olarak 1 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlüğe
girmektedir. Bu tarihten farklı düzenlemeler aşağıda ilgili oldukları maddede belirtilmiştir.
2/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Ticari işletme ve ticaret şirketleri ile ilgili kabahat, suç ve cezalar:
Kabahatler:
1
2
3
Kabahat
Ceza
md.
MADDE 33- (1) Tescili zorunlu olup da
kanuni şekilde ve süresi içinde tescili
istenmemiş olan veya 32 nci maddenin
üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir
hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri,
belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni
zorunluluklarını yerine getirmeye veya o
hususun tescilini gerektiren sebeplerin
bulunmadığını ispat etmeye çağırır.
Sicil müdürünce verilen süre içinde
tescil isteminde bulunmamak ve kaçınma
sebeplerini de bildirmemek.
Ticaret Siciline gerçeğe aykırı beyanda
bulunmak
33
Sicil müdürünün teklifi üzerine
mahallin en büyük mülki amiri
tarafından bin Türk Lirası idari para
cezasıyla cezalandırılır
[K. 6762 – md 35: 2 – 40 milyon TL
para cezası]
38
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
A) Ticaret unvanı
I - Kullanma zorunluluğu
1. Genel olarak
MADDE 39- (1) Her tacir, ticari
işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret
unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili
senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında
imzalamak zorundadır.
(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari
işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı
bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili
olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve
ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı
belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret
unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir
internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne
tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi
de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin
internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede
ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu
başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile
taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
limited şirketlerde müdürlerin adları ve
soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen
sermaye miktarı, sermayesi paylara
51
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[MADDE 1534 - (5) 39 uncu maddenin
ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve
dördüncü cümleleri 1/1/2014 tarihinde
yürürlüğe girer]
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
3/19
Ceza
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Kabahat
4
5
6
Ceza
md.
bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin
adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve
ödenen sermaye miktarı yayımlanır.
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
2. Tescil
MADDE 40- (1) Her tacir, ticari
işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş
gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği
ticaret unvanını, işletme merkezinin
bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan
ettirir.
(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını
ve bunun altına atacağı imzayı notere
onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne
verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte
onun adına imzaya yetkili kimselerin
imzaları da notere onaylattırılarak sicil
müdürlüğüne verilir.
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari
işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin
ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Ticaret
unvanına ve imza örneklerine ilişkin birinci
ve ikinci fıkra hükümleri bu işletmelere de
uygulanır. Kanunda aksine hüküm
bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile
geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu
sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta
şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün
ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur.
(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan
ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri,
kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret
unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak
şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil
olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri
Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari
mümessil atanır. Ticari işletmenin birden
çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden
sonra açılacak şubeler yerli ticari
işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
II - Ticaret unvanının şekli
1. Gerçek kişiler
MADDE 41- (1) Gerçek kişi olan tacirin
ticaret unvanı 46 ncı maddeye uygun olarak
yapabileceği ekler ile kısaltılmadan
yazılacak adı ve soyadından oluşur.
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
51
Ceza
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
51
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
51
4/19
İkibin Türk Lirası idari para cezası
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Kabahat
7
8
9
Ceza
md.
2. Tüzel kişiler
a) Kollektif ve komandit şirketler
MADDE 42- (1) Kollektif şirketin
ticaret unvanı, bütün ortakların veya
ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla
şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi
içerir.
(2) Adi veya sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin ticaret
unvanı, komandite ortaklardan en az birinin
adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek
bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret
unvanlarında komanditer ortakların adları
ve soyadları veya ticaret unvanları
bulunamaz.
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
b) Anonim, limited ve kooperatif
şirketler
MADDE 43- (1) Anonim, limited ve
kooperatif şirketler, işletme konusu
gösterilmek ve 46 ncı madde hükmü saklı
kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe
seçebilirler.
(2) Ticaret unvanlarında, “anonim
şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif”
kelimelerinin bulunması şarttır. Bu
şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir
kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde,
şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle
veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak
yazılamaz.
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve
donatma iştiraki
MADDE 44- (1) Ticari işletmeye sahip
olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin
ticaret unvanları, adlarıdır.
(2) Donatma iştirakinin ticaret unvanı,
ortak donatanlardan en az birinin adı ve
soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan
geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı
kısaltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca
donatma iştirakini gösterecek bir ibare de
bulunur.
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
d) Ortak hükümler
MADDE 45- (1) Bir ticaret unvanına
Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde
Ceza
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
51
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
51
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
51
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
5/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Kabahat
10
11
12
13
14
daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir
unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu
takdirde, ek yapılır.
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
5. Şubeler
MADDE 48- (1) Her şube, kendi
merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu
belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana
şube ile ilgili ekler yapılabilir.
(2) 41 ve 45 inci maddeler şubenin
ticaret unvanı hakkında da uygulanır.
(3) Merkezi yabancı ülkede bulunan bir
işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret
unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu
yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi
şarttır.
Aşağıdaki hükmü ihlal etmek:
B) İşletme adı
MADDE 53- (1) İşletme sahibi ile ilgili
olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi
tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt
etmek için kullanılan adların da sahipleri
tarafından tescil ettirilmesi gerekir. Tescil
edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47,
50, 51 ve 52 nci maddeler uygulanır.
Aşağıdaki hükümlere uymamak:
Defter tutma yükümlülüğü
MADDE 64- (1) ... Defterler, üçüncü kişi
uzmanlara, makul bir süre içinde
yapacakları incelemede işletmenin
faaliyetleri ve finansal durumu hakkında
fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme
faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi
defterlerden izlenebilmelidir
MADDE 64- (2) İşletmeyle ilgili olarak
gönderilmiş bulunan her türlü belgenin,
fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş,
bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir
kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik
ortamda saklamamak
MADDE 64- (3) Ticari defterlerin açılış
ve kapanışı ile ilgili gerekli onayları
yaptırmamak
Ceza
md.
Ceza
birden]
51
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
38, 51
İkibin Türk Lirası idari para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
562/1a
562/1b
562/1c
6/19
Dörtbin Türk Lirası idari para cezası
[MADDE 64- (3) ... ticari defterlerin
nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı,
onay yenileme ile açılış ve kapanış
onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığınca müştereken çıkarılan
tebliğle belirlenir]
[K. 6762 – md 67: 3 – 30 milyon TL
ağır para cezası]
Dörtbin Türk Lirası idari para cezası.
[K. 6762 – YOK]
Dörtbin Türk Lirası idari para cezası
[MADDE 64- (3) ... ticari defterlerin
nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı,
onay yenileme ile açılış ve kapanış
onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığınca müştereken çıkarılan
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Kabahat
Ceza
md.
Ceza
tebliğle belirlenir]
[K. 6762 – YOK]
15
16
Aşağıdaki hükümlere uymamak:
II - Defterlerin tutulması
MADDE 65- (1) Defterler ve gerekli
diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar,
rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı
takdirde bunların anlamları açıkça
belirtilmelidir.
(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli
kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve
düzenli olarak yapılır.
(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği
belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve
değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa
daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan
değiştirmeler yasaktır.
(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar,
olgu ve işlemleri saptayan belgelerin
dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları
aracılığıyla tutulabilir. Defterlerin ve gerekli
diğer kayıtların elektronik ortamda
tutulması durumunda, bilgilerin saklanma
süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre
içinde bunların her zaman kolaylıkla
okunmasının temin edilmiş olması şarttır.
Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci
ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla
uygulanır.
Aşıdaki maddedeki usule aykırı olarak
envanter çıkarmak:
III - Envanter
MADDE 66- (1) Her tacir, ticari
işletmesinin açılışında, taşınmazlarını,
alacaklarını, borçlarını, nakit parasının
tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve
doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile
borçlarının değerlerini teker teker belirten
bir envanter çıkarır.
(2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet
döneminin sonunda da böyle bir envanter
düzenler. Faaliyet dönemi veya başka bir
kanuni terimle hesap yılı oniki ayı geçemez.
Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin
akışına uygun düşen süre içinde çıkarılır.
(3) Maddi duran malvarlığına dâhil
varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve
562/1d
Dörtbin Türk Lirası idari para cezası
[MADDE 64- (3) ... ticari defterlerin
nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı,
onay yenileme ile açılış ve kapanış
onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığınca müştereken çıkarılan
tebliğle belirlenir]
[K. 6762 – YOK]
562/1e
7/19
Dörtbin Türk Lirası idari para cezası.
[K. 6762 – YOK]
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Kabahat
17
18
işletme malzemeleri düzenli olarak ikame
ediliyor ve toplam değerleri işletme için
ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen
miktar ve değerle envantere alınırlar; şu
şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer
ve bileşim olarak sadece küçük
değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak,
kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım
yapılması zorunludur.
(4) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri,
diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık aynı
değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve
borçlar ayrı ayrı gruplar hâlinde toplanabilir
ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere
konulabilir.
Aşağıdaki hükme uymamak:
V - Görüntü ve veri taşıyıcılara
aktarılmış belgelerin ibrazı
MADDE 86- (1) Saklanması zorunlu olan
belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir
veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen
kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o
belgelerin okunabilmesi için gerekli olan
yardımcı araçları kullanıma hazır
bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği
takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait
olmak üzere bastırmalı ve yardımcı araçlara
ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını
sunabilmelidir
Aşağıdaki düzenlemeye aykırı hareket
etmek:
VII – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun yetkisi
MADDE 88- (Değişik: 26/6/2012-6335/9
md.)
(1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi
gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide
finansal tablolarını düzenlerken, Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan,
Türkiye Muhasebe Standartlarına,
kavramsal çerçevede yer alan muhasebe
ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan
yorumlara uymak ve bunları uygulamak
zorundadır. 514 ilâ 528 inci maddeler ile bu
Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.
(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği
sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası
Ceza
md.
Ceza
562/1f
Dörtbin Türk Lirası idari para cezası.
[K. 6762 – YOK]
562/2
Dörtbin Türk Lirası idari para cezası.
[MADDE 1534 - (3) (…) bu maddenin
ikinci fıkrasında sayılanlar dışında
kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi
tacirler için yayımlanan ve
yayımlanacak olan özel Türkiye
Muhasebe Standartları 1/1/2013
tarihinde yürürlüğe girer]
[K. 6762 – YOK]
8/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Kabahat
Ceza
md.
pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla,
uluslararası standartlara uyumlu olacak
şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
belirlenir ve yayımlanır.
(3) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu, değişik
işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar için özel ve istisnai
standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler
yapmaya yetkilidir. Bu standart ve
düzenlemeler, Türkiye Muhasebe
Standartlarının cüz’ü addolunur.
(4) Kanunlarla, belirli alanları
düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş
bulunan kurum ve kurullar, Türkiye
Muhasebe Standartlarına uygun olmak
şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak
standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin
sınırlı düzenlemeleri yapabilirler.
(5) Türkiye Muhasebe Standartlarında
hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları
alan dikkate alınarak, dördüncü fıkrada
belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili
düzenlemede de hüküm bulunmadığı
takdirde milletlerarası uygulamada genel
kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır.
9/19
Ceza
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suçlar:
1
2
3a
Suç
Ceza
md.
Aşağıdaki hükümleri ihlal etmek:
3. Ekler
MADDE 46- (1) Tacirin kimliği,
işletmesinin genişliği, önemi ve finansal
durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış
bir görüşün oluşmasına sebep olacak
nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu
düzenine aykırı olmamak şartıyla; her
ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini
belirten veya unvanda yer alan kişilerin
kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan
ibaret olan ekler yapılabilir.
(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek
kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var
olduğu izlenimini uyandıracak ekler
yapamazlar.
(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve
“Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak
Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir.
Aşağıdaki maddeye aykırı olarak ticaret
unvanını devretmek, devralmak ve
kullanmak
6. Ticaret unvanının devri
MADDE 49- (1) Ticaret unvanı
işletmeden ayrı olarak başkasına
devredilemez.
(2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul
edilmiş olmadıkça, unvanın da devri
sonucunu doğurur. Devir hâlinde devralan,
unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.
Aşağıda yazılı haksız rekabet fiillerinden
birini kasten işlemek:
MADDE 55- (1) Aşağıda sayılan hâller
haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır:
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve
satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı
davranışlar ve özellikle;
1. Başkalarını veya onların mallarını, iş
ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya
ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz
yere incitici açıklamalarla kötülemek,
2. Kendisi, ticari işletmesi, işletme
işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri,
fiyatları, stokları, satış kampanyalarının
biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı
veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya
51
Ceza
3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli
para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların ikisi
birden]
10/19
51
3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli
para cezası
[K. 6762 – md 40: 2 – 40 milyon TL
ağır para cezası veya bir aydan altı aya
kadar hapis cezası yahut bu cezaların
ikisi birden]
62
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64: hukuk davasını açma
hakkını haiz bulunanlardan birinin
şikayeti üzerine ceza mahkemesince bir
aydan bir yıla kadar hapis veya beş yüz
liradan on bin liraya kadar ağır para
cezasiyle veya her ikisiyle birlikte
cezalandırılırlar.
Haksız rekabetin men'i hakkındaki
kesinleşmiş ilama rağmen haksız
rakebet fiiline aynen veya tali
değişikliklerle devam eden kimse altı
aydan aşağı olmamak üzere hapis ve
beş bin liradan on bin liraya kadar ağır
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suç
Ceza
md.
aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne
geçirmek,
3. Paye, diploma veya ödül almadığı
hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek
müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını
uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli
doğru olmayan meslek adları ve sembolleri
kullanmak,
4. Başkasının malları, iş ürünleri,
faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol
açan önlemler almak,
5. Kendisini, mallarını, iş ürünlerini,
faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı,
yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici
veya gereksiz yere onun tanınmışlığından
yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş
ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya
da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne
geçirmek,
6. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini
veya faaliyetleri birden çok kere tedarik
fiyatının altında satışa sunmak, bu
sunumları reklamlarında özellikle
vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini,
kendisinin veya rakiplerinin yeteneği
hakkında yanıltmak; şu kadar ki, satış
fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin
veya faaliyetlerinin benzer hacimde
alımında uygulanan tedarik fiyatının altında
olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine
olarak kabul olunur; davalı, gerçek tedarik
fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat
değerlendirmeye esas olur,
7. Müşteriyi ek edimlerle sunumun
gerçek değeri hakkında yanıltmak,
8. Müşterinin karar verme özgürlüğünü
özellikle saldırgan satış yöntemleri ile
sınırlamak,
9. Malların, iş ürünlerinin veya
faaliyetlerin özelliklerini, miktarını,
kullanım amaçlarını, yararlarını veya
tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde
müşteriyi yanıltmak,
10. Taksitle satım sözleşmelerine veya
buna benzer hukuki işlemlere ilişkin
kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça
belirtmemek, peşin veya toplam satış
fiyatını veya taksitle satımdan kaynaklanan
Ceza
para cezasına mahküm edilir ve suçlu
re'sen takip olunur.]
11/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suç
3b
3c
Ceza
md.
Ceza
62
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64]
62
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64]
ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar
üzerinden belirtmemek,
11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya
yapılan ilanlarda unvanını açıkça
belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına,
toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine
ilişkin açık beyanlarda bulunmamak,
12. İşletmesine ilişkin faaliyetleri
çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici
kredisi sözleşmeleri sunan veya akdeden ve
bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı,
ödeme şartları, sözleşme süresi, müşterinin
cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu
vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik
veya yanlış bilgiler içeren sözleşme
formülleri kullanmak
b) Sözleşmeyi ihlale veya sona
erdirmeye yöneltmek; özellikle;
1. Müşterilerle kendisinin bizzat
sözleşme yapabilmesi için, onları
başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere
aykırı davranmaya yöneltmek,
2. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine
ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri
ve onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine
aykırı davranmaya yöneltebilecek yararlar
sağlayarak veya önererek, kendisine veya
başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak,
3. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı
kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin
üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele
geçirmeye yöneltmek,
4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme
yapabilmesi için, taksitle satış, peşin satış
veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış
olan alıcının veya kredi alan kişinin, bu
sözleşmeden caymasına veya peşin satış
sözleşmesi yapmış olan alıcının bu
sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek
c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz
yararlanma; özellikle;
1. Kendisine emanet edilmiş teklif,
hesap veya plan gibi bir iş ürününden
yetkisiz yararlanmak,
2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya
plan gibi bir iş ürününden, bunların
kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya
sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği
12/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suç
3d
3e
3f
4
5
6
7
hâlde, yararlanmak,
3. Kendisinin uygun bir katkısı
olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır
çalışma ürünlerini teknik çoğaltma
yöntemleriyle devralıp onlardan
yararlanmak
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı
olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve
izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca
hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri
ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya
başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı
davranmış olur.
e) İş şartlarına uymamak; özellikle
kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de
yüklenmiş olan veya bir meslek dalında
veya çevrede olağan olan iş şartlarına
uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış
olur
f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem
şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir
şekilde diğer taraf aleyhine;
1. Doğrudan veya yorum yoluyla
uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli
ölçüde ayrılan, veya
2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde
aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören,
önceden yazılmış genel işlem şartlarını
kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur
Kendi icap ve tekliflerinin
rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel
durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti
ve işleri hakkında kasten yanlış veya
yanıltıcı bilgi vermek
Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı
kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin
üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini
sağlamak için aldatmak
Çalıştıranlar veya müvekkillerden,
işçilerinin veya çalışanlarının ya da
vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı
gerektiren bir haksız rekabet fiilini
işlediklerini öğrenip de bu fiili önlememek
veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmemek
Aşağıdaki hükümlere aykırı hareket
etmek:
V - Bağlı ve hâkim şirketlerin
raporları
Ceza
md.
Ceza
62
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64]
62
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64]
62
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64]
62
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64]
62
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64]
Dava açma hakkını haiz bulunanlardan
birinin şikâyeti üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezası
[K. 6762 – md 64]
62
562/3
İkiyüz günden az olmamak üzere adli
para cezası.
[K. 6762 – YOK]
13/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suç
8
Ceza
md.
MADDE 199- (1) Bağlı şirketin
yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı
içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle
ilişkileri hakkında bir rapor düzenler.
Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında
hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir
şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle
onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına
yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş
faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona
bağlı bir şirketin yararına alınan veya
alınmasından kaçınılan tüm diğer
önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki
işlemlerde edimler ve karşı edimler,
önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket
yönünden yarar ve zararları belirtilir. Zarar
denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde
fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin
sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak
bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilir.
...
(4) Hâkim şirketin her yönetim kurulu
üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı
şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili
durumları ile üç aylık hesap sonuçları,
hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı
şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı
şirketlerin pay sahipleri ve bunların
yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve
bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli,
gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap
verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor
hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve
bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile
denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir.
Bağlı şirketler, red için yoruma yer
bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin
varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu
raporun hazırlanması için gerekli olan bilgi
ve belgeleri hâkim şirketin bu işle
görevlendirilen uzmanlarına vermekle
yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim
kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin
yararlanması amacıyla yapmışsa bunun
sonuçlarından sorumlu olur
Tutulmakla veya muhafaza edilmekle
yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile
bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi
562/4
14/19
Ceza
Üçyüz günden az olmamak üzere adli
para cezası
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suç
9
10
tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup
olmadığına bakılmaksızın, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca
istenmesine rağmen vermemek veya eksik
vermek ya da bu denetim elemanlarının
görevlerini yapmalarını engellemek
Şirket kurucularının aşağıdaki maddeye
aykırı beyanda bulunması:
X - Kurucular beyanı
MADDE 349- (1) Kurucular tarafından,
kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan,
dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre,
doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır.
Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın
ya da işletme devralınıyorsa, bunlara
verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür
sermayenin ve devralmanın gerekliliğine,
bunların şirkete olan yararlarına ilişkin
belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli
açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket
tarafından iktisap edilen menkul
kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz
konusu menkul kıymetleri çıkaranların son
üç yıllık, gereğinde konsolide finansal
tablolarının değerlemelerine ve
çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin
yüklendiği önemli taahhütler, makina ve
benzerleri malların ve herhangi bir aktif
değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar,
komisyonlar ile her türlü borçlar,
emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır.
(2) Ayrıca, kuruculara tanınan
menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır.
Kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda
pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde
bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar
bir şirketler topluluğuna dâhil
bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, diğer
hizmet verenlere ödenen ücretler,
emsalleriyle karşılaştırma yapılarak,
beyanda açıklanır
Aşağıdaki maddeye aykırı olarak pay
sahiplerine borç vermek.
II - Pay sahiplerinin şirkete borçlanma
yasağı
MADDE 358(1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden
doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa
Ceza
md.
Ceza
[K. 6762 – YOK]
562/5a
Üçyüz günden az olmamak üzere
adli para cezası
[K. 6762 – YOK]
562/5b
Üçyüz günden az olmamak üzere
adli para cezası
[K. 6762 – YOK]
15/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suç
11
12
13
14
Ceza
md.
etmedikçe ve şirketin serbest yedek
akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete
borçlanamaz.
Asağıdaki hükümleri ihlal etmek.
VI - Şirketle işlem yapma, şirkete
borçlanma yasağı
MADDE 395- (2) Pay sahibi olmayan
yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu
üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü
maddede sayılan yakınları şirkete nakit
borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet,
garanti ve teminat veremez, sorumluluk
yüklenemez, bunların borçlarını
devralamaz.
Aşağıdaki
hükümlere
sorumluların
uymaması:
Ticari defterlerin mevcut olmaması veya
hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna
uygun saklanmaması
Aşağıdaki düzenlemeye aykırı hareket
etmek:
IV - Sır saklama yükümü
MADDE 527- (1) 404 üncü madde
hükmü saklı kalmak üzere, görevi
dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve
belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya
verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme
sırlarını açıklamaları yasaktır. Aksi hâlde
şirketin maddi ve manevi zararını tazmin
ederler.
(2) Ceza mevzuatının, suç ihbarına
ilişkin hükümleri saklıdır.
Aşağıdaki maddede belirtilen belgeleri sahte
olarak düzenlemek ile ticari defterlere
kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapmak.
I - Belgelerin ve beyanların kanuna
aykırı olması
MADDE 549- (1) Şirketin kuruluşu,
sermayesinin artırılması ve azaltılması ile
birleşme, bölünme, tür değiştirme ve
menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili
belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin,
beyanların ve garantilerin yanlış, hileli,
sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin
saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna
aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri
düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile
Ceza
562/5c
Üçyüz günden az olmamak üzere
adli para cezası
[K. 6762 – YOK]
562/6
Üçyüz günden az olmamak üzere
adli para cezası
[K. 6762 – YOK]
562/7
Türk Ceza Kanununun 239 uncu
maddesi hükümlerine göre ceza. (Bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve
5000 güne kadar adli para cezası)
[K. 6762 – YOK]
562/8
Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
[K. 6762 – md 305: 765 TCK –
MD. 350: Bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası]
16/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suç
15
16
17
18
kusurlarının varlığı hâlinde bunlara
katılanlar sorumludur.
Aşağıdaki düzenlemeye aykırı hareket
etmek:
II - Sermaye hakkında yanlış beyanlar
ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi
MADDE 550- (1) Sermaye tamamıyla
taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun
veya esas sözleşme hükümleri gereğince
ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya
ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu
olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu
payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların
karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte
müteselsilen öderler.
(2) Sermaye taahhüdünde bulunanların
ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve
buna onay verenler, söz konusu borcun
ödenmemesinden doğan zarardan
sorumludurlar.
Aşağıdaki düzenlemeye aykırı hareket
etmek:
III - Değer biçilmesinde yolsuzluk
MADDE 551- (1) Ayni sermayenin
veya devralınacak işletme ile ayınların
değerlemesinde emsaline oranla yüksek
fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini
veya durumunu farklı gösterenler ya da
başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar,
bundan doğan zarardan sorumludur
Aşağıdaki düzenlemeye aykırı hareket
etmek:
IV - Halktan para toplamak
MADDE 552- (1) Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini
artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her
türlü yoldan çağrıda bulunularak para
toplanması yasaktır.
1524 üncü maddede öngörülen internet
sitesininin şirketlerin yönetim organı üyeleri
tarafından oluşturulmaması.
Ceza
md.
Ceza
562/9
Üç aydan iki yıla kadar hapis veya
adli para cezası
[K. 6762 – YOK]
562/10
Doksan günden az olmamak üzere
adli para cezası
[K. 6762 – md 307: 765 TCK –
MD. 343: Üç aydan bir seneye kadar
hapis cezası]
562/11
Altı aydan iki yıla kadar hapis
cezası
[K. 6762 – YOK]
562/12
Yüz günden üçyüz güne kadar adli
para cezası
[MADDE 1534 - (1) (…) 1524
üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra
yürürlüğe girer]
[K. 6762 – YOK]
17/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Suç
19
Ceza
md.
1524 üncü madde uyarınca internet
sitesine konulması gereken içeriğin usulüne
uygun bir şekilde şirketlerin yönetim organı
üyeleri tarafından konmaması
562/12
Ceza
Yüz güne kadar adli para cezası
[MADDE 1534 - (1) (…) 1524
üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra
yürürlüğe girer]
[K. 6762 – YOK]
MADDE 562 - (13) Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları, aksine hüküm bulunmayan hâllerde,
mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.
MADDE 562 - (14) Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar
birden çok işlenmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili hükme
göre verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi
veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç
katından az olamaz
18/19
26/06/2012 tarihli, 6335 sayılı yasa ile değişen 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasında tanımlanan
kabahatler, suçlar ve ve öngörülen cezalar
Deniz ticareti ile ilgili suç ve cezalar:
Suç
1
2
3
4
5
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme
MADDE 947- (1) [gemi kaptanının] Türk
Bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen
Türk Bayrağı çekmesi veya Türk Bayrağı
çekmesi gerekirken başka bir devletin
bayrağını çekmesi
2. Tasdikname veya şahadetname
almadan ve gemide bulundurmadan
bayrak çekme
MADDE 948 - (1) [gemi kaptanının] 945
inci maddede yazılı gemiler hariç, gemi
tasdiknamesini veya onun onaylı suretini
yahut bayrak şahadetnamesini almaksızın
Türk Bayrağı çekmesi
MADDE 948 - (2) [kaptanın] Gemi
tasdiknamesi veya onun onaylı sureti veya
bayrak şahadetnamesini gemide
bulundurmaması
3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde
ve limanda bayrak çekmemek
MADDE 949- (1) ([kaptanın] Harp gemileri
ile sahil istihkâmları önünde ve Türk
limanlarına girerken veya çıkarken ticaret
gemisine bayrak çekmemesi
4. Geminin adının ve bağlama limanının
yazılmaması
MADDE 950- (1) [kaptanın] Sicile kayıtlı
bir geminin bordasının iki yanına adının,
kıçına da adı ile bağlama limanının usulüne
uygun olarak yazılması yükümlülüğüne
uymaması
Ceza
md.
947
Ceza
Altı aya kadar hapis veya adli para
cezası
948/1
Dört aya kadar hapis veya ikiyüz güne
kadar adli para cezası
948/2
İki aya kadar hapis veya yüz güne kadar
adli para cezası
649
Üç aya kadar hapis veya adli para
cezası
950
Üç aya kadar hapis veya adli para
cezası
1. Kusur
MADDE 951- (1) 947 ilâ 950 nci maddelerde tanımlanan suçlar dolayısıyla cezaya
hükmolunabilmesi için, fiilin kasten işlenmesi gerekir.
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı
MADDE 952- (1) 947 ve 948 inci maddelerde öngörülen fiiller yabancı bir ülkede veya açık
denizde bir Türk veya yabancı tarafından işlenmiş olsa bile cezalandırılır.
19/19
Download

TTK Cezalar