BİLİMSEL
ARAŞTIRMALARDA
ETİK
Doç.Dr.Metin BEDİR
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
30 Nisan 2014
ETİK
Ġnsanlar arasındaki iliĢkilerin temelinde yer alan değerleri,
ahlaki bakımdan iyi ya da kötü; doğru ya da yanlıĢ olanın
niteliğini ve temellerini araĢtıran felsefe dalı olarak
tanımlanmaktadır.
Birbiri ile çok yakından iliĢkili olan “etik” ve “ahlak”
kavramları arasındaki temel ayrım, etik teriminin, genel
olarak ahlakı konu alan disiplini belirtmesidir.
ETİK,
akıl ve mantığın duygu ve zaaflara galip
gelmesi
ya da
her türlü davranışta insana saygılı
olmak, onun haklarını korumak, insana
insan olarak yönelmek şeklinde
tanımlanabilir.
BİLİM NEDİR?
Doğru düşünme ve sistematik olarak bilgi edinme
sürecidir.
Bilimin amacı, evrende doğru bilgiyi yanlış bilgiden
ayırarak onu sistematik şekilde insan ve insanlık
yararını gözeterek değerlendirmektir.
“Bilimsel düşünmek “analitik düşünmek” demektir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR?
Bilimsel araĢtırmalar, bilim insanlarının doğaya, insana ve
topluma özgü bilgileri ortaya koyma yönündeki zihinsel
çabalarını ve uygulamalarını içerir.
Bilim insanları, araĢtırmalarını bağımsız olarak yürütseler bile,
toplumsal sorumluluk taĢırlar.
Bilimde ve bilimsel araĢtırmada ilerleme, güvene dayanır.
Toplumsal güvenin kazanılıp korunmasında dürüstlük ve
titizlik yaĢamsal önem taĢır.
BİLİMSEL ETİK;
Bir çalışma faaliyetinde bulunan
insanların
ahlak ilkelerini,
davranış biçimlerini,
görevlerini ve
zorunluluklarını
belirleyen
kurallar zinciri olarak tanımlanabilir.
BİLİM ETİĞİ GENEL İLKELERİ
1.Ġlke: Genel Ahlaka Uygunluk
Bilimsel etik genel ahlaki standartlara aykırı
olamaz.
2. Ġlke: Örnek Olma Rolü
Bir akademisyenin, öğrencisine, asistanına,
meslektaşına ve hatta bütün topluma örnek
olma sorumluluğu vardır.
BİLİMDE ETİK TAVRIN
STANDARTLARI
DÜRÜSTLÜK
EĞĠTĠM
DĠKKAT
TOPLUMSAL
SORUMLULUK
AÇIKLIK
YASALLIK
ÖZGÜRLÜK
FIRSAT
EġĠTLĠĞĠ
ONUR PAYI
KARġILIKLI
SAYGI
VERĠMLĠLĠK
Bilimsel yayınlarda etik sorunların ortaya
çıkmasındaki nedenler;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Bilim ve bilginin cazibesi,
Hemen Ģöhret olma isteği,
Kolay kazanç elde etme içgüdüsü,
Üst akademik dereceyi alma isteği,
Bulunduğu makamı koruma hırsı,
Yayınların bilimsel baĢarının ölçütü olarak kabul edilmesi,
Kolaycılığı tercih etme içgüdüsü,
YanlıĢı örnek alma zaafı,
Ġleri teknolojinin oluĢturduğu olanaklar,
Sahteciliğin yapılma sınırsızlığı ve cazibesi,
Bilimsel çalıĢmalardaki çeĢitlilik,
Fazla yayın= FAZLA PRESTĠJ,
Doyumsuzluk...
olarak sıralanabilir.
Bir bilimsel araştırmanın değerini
ve güvenirliğini zedeleyen tüm
girişimler, bilimsel yanıltma
(scientific misconduct) adıyla
anılmaktadır.
Bilimsel yanıltma, iki biçimde ortaya
çıkmaktadır ve bunların her ikisi de eşit
derecede tehlikeli ve etik açıdan kabul edilemez
durumlardır.
Bilimsel ihmal/
disiplinsiz
araştırma
Bilimsel saptırma/
kasıtlı sahtekarlık
Bilimsel Yanıltma
1.Bilimsel Ġhmal
Bilimsel ihmal (disiplinsiz araĢtırma), bilimsel araĢtırmaların
gereklerini tam olarak yerine getirmeden yapılan araĢtırmalar
sonucunda ortaya çıkan bilimsel yanıltmadır.
Bilimsel ihmalde, araĢtırmacı kasıtlı olarak değil, bilgi, beceri
ya da deneyim yetersizliğinden dolayı yanlıĢ bilgi sunmakta;
dolayısıyla, yalnızca baĢkalarını bilimsel olarak yanıltmakla
kalmamakta, kendi kendini de kandırmıĢ olmaktadır.
Deneysel sürecin gereği gibi yürütülmemesi ya da araĢtırma
verilerini analiz etmek için uygun istatistiksel tekniklerin
seçilmemesi bilimsel ihmale örnek olarak gösterilebilir.
2. Bilimsel Saptırma
Bilimsel saptırma, yapılan bilimsel araĢtırmanın süreçlerini ya
da sonuçlarını kasıtlı olarak saptırmak; dolayısıyla,
araĢtırmanın yinelenebilirliğini ve araĢtırma bulgularının
güvenirliğini zedelemektir.
Deney sürecinde yer almadığı halde, araĢtırmada deneysel
uygulamanın sonuçlarını etkileyebilecek ek uygulamalara yer
verilmesi, araĢtırma süreci ile ilgili bir bilimsel saptırma örneği
olarak gösterilebilir.
ETİK İHLAL TÜRLERİ
•
•
•
Ġntihaller (aĢırmalar-plagiarism)
Daha önce yayınlanmıĢ bir yayının tümünü veya bir kısmını kaynak
göstermeden alarak kendi yayını gibi yeniden yayınlamak olan bu yanıltma
biçimi en ciddi bilimsel etik saptırmalarından birisini oluĢturmaktadır.
Yabancı dilden kitap makale vb. tercüme ederek kendi yazmıĢ gibi basmak
veya sunmak.
Sahtecilikler (uydurmalar-fabrication)
En ciddi bilimsel yanıltma türlerinden birisi olan uydurmacılık gerçekte
olmayan verileri ve sonuçları yayınlamak olarak tanımlanabilir.
AraĢtırmaya dayanmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya
yayımlamak; yapılmamıĢ bir araĢtırmayı yapılmıĢ gibi göstermek.
Çok kullanımlar (duplication)
Aynı verilerin ve sonuçların birden fazla yayında verilmesi anlamına gelen
bu yanıltma türü basit gibi görünse de gerçekte ciddi boyutlara ulaĢabilen
bir uygulamadır. Aynı makaleyi değiĢik dillerde yayınlamak da bu gruba
girmektedir. Aslında birçok dergi yayınladıkları makaleler için yazarlardan
imzalı belgeler aldıklarından, bu uygulama “telif hakkı ihlali” olarak yasal
sorumluluklar da getirmektedir.


•
•
Çarpıtmalar (falsification)
AraĢtırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, AraĢtırmada
kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmıĢ gibi göstermek,
AraĢtırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak,
Ġlgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla
oynamak.
Dilimlemeler (slicing)
Bir önceki yanıltma biçimine benzeyen bu yöntemde yazarlar tek bir
çalıĢmadan çıkan sonuçları yapay olarak bölerek birden fazla yayın
çıkarma çabasına girmiĢlerdir.
Haksız yazarlık
Ülkemizde en sık görülen bilimsel yanıltma biçimlerinden birisi budur.
Bilimsel bir yayında yazarlık hakkı olmayanların isimlerin yazar olarak
gösterilmesi, hakkı olanların yazarlar listesine alınmamasıdır. Genelde bir
bilimsel yayında, yazar listesinin neresinde olursa olsun, tüm yazarlar
çalıĢmanın tümünden sorumludurlar. Birçok dergi tüm yazarlardan bu
yönde sorumluluğa katıldıklarına dair imza alınmasını Ģart koĢmaktadır.
Diğer ihlaller
TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU ÇALIŞMA ESASLARI
Yaptırımlar
Madde 8. Etik ihlali yaptığı kanıtlanan araştırmacılara/yazarlara
aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:
a) Etik ihlali Kurulca tespit edilen ve Bilim Kurulu’nca onaylanan araĢtırıcı
veya araĢtırıcıların projesi iptal edilir. Ġptal kararı BaĢkanlık kanalıyla proje
yürütücüsü ve araĢtırıcıların görevli ve ilgili oldukları kurum ve kuruluĢlara
ve üyesi oldukları uzmanlık ve meslek derneklerine bildirilir.
b) Bilim Kurulu’nca iptal edilen proje içindeki yürütücü ve araĢtırmacılardan
etik ihlali tespit edilenlere ve yayın etiğine aykırı davranıĢta bulunanlara,
karar tarihinden baĢlayarak beĢ yıllık bir süre içinde Kurum ile ilgili herhangi
bir görev veya destek verilmez; var ise görevleri iptal edilir. Kurum dergi ve
kitaplarında yayın yapamazlar ve Kurum destekli toplantılarda sunumda
bulunamazlar.
c) Yayın etiği ihlali tespit edilen yayımlanmıĢ makale geri çekilir ve bu husus
dergide gerekçesi ile birlikte yayımlanır.
d) Yayın etiğine aykırı davranıĢta bulunanların Kurum destekli dergi ve
kitaplardaki eski yayınları gerekli görülürse Kurulca incelemeye alınabilir.
e) Yayın etiği ihlali tespit edilen yazarlar ve ihlalin niteliği yazarların kurum
ve kuruluĢlarına, üyesi oldukları derneklere ve ilgili dergilere yazılı olarak
bildirilir.
ÜAK TARAFINDAN BELİRLENEN
ETİĞE AYKIRI DAVRANIŞLAR
ve
YAPTIRIMLARI
1. AġIRMAK (ĠNTĠHAL)
Yaptırımlar
Etiğe Aykırı
DavranıĢlar
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği
(11.md)
Disiplin
Yönetmeliği
BaĢkasının verilerini,
çalıĢmasını atıf yapmadan
kısmen/tamamen almak
veya sunmak,
BaĢkasının hipotez
aĢamasındaki fikirlerini
aĢırarak kendine mal
etmek,
Yabancı dilden tercüme
yaptıklarını kendi yazmıĢ
gibi göstermek.
Bir daha
doçentlik sınavına
baĢvuramama
11-a/3:
Üniversite
öğretim
mesleğinden
çıkarma cezası
Fikir ve Sanat
Eserleri
Kanunu
5846 s.FSEK
71-1 ve 3: Ġki
yıldan dört yıla
kadar hapis ve
50-150 bin YTL
para cezası
(Eylemin
ağırlığına göre
her ikisine
birden
hükmolunabilir)
2. SAHTECĠLĠK
Yaptırımlar
Etiğe Aykırı DavranıĢlar
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği
(11.md)
Sunulan belgeyi gerçeğe aykırı
düzenlemek ya da belgeyi değiĢtirmek
veya gerçeğe aykırı belgeyi bilerek
kullanmak,
AraĢtırmaya dayanmayan veriler
üretmek, raporlamak, yayınlamak,
YapılmamıĢ bir araĢtırmayı, çalıĢmayı
yapılmıĢ göstermek.
Bir daha doçentlik
sınavına baĢvuramama
Disiplin
Yönetmeliği
9-c: Kademe
ilerlemesinin
durdurulması
cezası
3. ÇARPITMA
Yaptırımlar
Etiğe Aykırı DavranıĢlar
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği
(11.md)
Disiplin
Yönetmeliği
AraĢtırma kayıtlarını, verilerini tahrif
etmek,
AraĢtırmada olmayan yöntem, cihaz,
materyalleri kullanmıĢ göstermek,
AraĢtırma hipotezine uymayan verileri
değerlendirmeye almamak,
Ġlgili teori, varsayıma uydurmak için
verilerde, sonuçlarda oynamak.
1-3 yıl arası doçentlik
8-i ve 8-n:
sınavlarına girme yasağı Aylıktan kesme
cezası
Yaptırımlar
Etiğe Aykırı
DavranıĢlar
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği (11.md)
Disiplin Yönetmeliği
Hakemliğini kötüye kullanmak
1-3 yıl arası doçentlik
sınavlarına girme yasağı
9-c: Kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası
Kongre katılım sahteciliği
1-3 yıl arası doçentlik
sınavlarına girme yasağı
8-d ve 8-r:Aylıktan kesme
cezası
ÇalıĢmadaki diğer yazar
isimlerini silerek fotokopi ile
tek isimli makale oluĢturmak
Bir daha doçentlik
sınavına baĢvuramama
11-a/3: Üniversite
öğretim mesleğinden
çıkarma cezası
Farklı yayınlardan paragraflar
alıp, kısmi değiĢikliklerle özet
yazmak
1-3 yıl arası doçentlik
sınavlarına girme yasağı
En hafifi 5-e: Uyarma
cezası; kasıtlı olması
halinde 8-i:Aylıktan kesme
cezası
YÖK kriterlerini aĢmak için
para karĢılığı makale
yazdırmak veya yayınlatmak
Bir daha doçentlik
sınavına baĢvuramama
11-a/3: Üniversite
öğretim mesleğinden
çıkarma cezası veya
eylemin durumuna göre
gerekirse 11-b/6: Kamu
görevinden çıkarma
4. DUPLĠKASYON
Yaptırımlar
Etiğe Aykırı
DavranıĢlar
AraĢtırma sonuçlarını birden
fazla yerde yayımlamak.
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği
(11.md)
O yıl yapılan doçentlik
baĢvurusunun reddi
Disiplin
Yönetmeliği
5-e: Uyarma
cezası; kasıtlı
olması halinde 8-d:
Aylıktan kesme
cezası
5. DĠLĠMLEME
Yaptırımlar
Etiğe Aykırı
DavranıĢlar
AraĢtırma sonuçlarını bütünlüğü
bozacak Ģekilde parçalara ayırıp
yayınlamak.
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği (11.md)
O yıl yapılan doçentlik
baĢvurusunun reddi
Disiplin
Yönetmeliği
5-e: Uyarma
cezası
6. HAKSIZ YAZARLIK
Etiğe Aykırı DavranıĢlar
Yaptırımlar
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği
(11.md)
ÇalıĢmaya aktif katkısı olmayanları
yazarlar arasında göstermek,
8-d: Aylıktan kesme
cezası
1-3 yıl arası doçentlik
Aktif katkısı olanları yazarlar arasında sınavlarına girme
göstermemek,
yasağı
Yazar sıralamasını değiĢtirmek.
Disiplin
Yönetmeliği
O yıl yapılan doçentlik
baĢvurusunun reddi
En hafifi 5-h:
Uyarma cezası;
kasıtlı olması halinde
9-f: Kademe
ilerlemesinin
durdurulması cezası
En hafifi 5-e v e
5-h: Uyarma
cezası; kasıtlı olması
halinde 8-d:Aylıktan
kesme cezası
7. DĠĞER ETĠK ĠHLALLERĠ
Etiğe Aykırı
DavranıĢlar
Makul ölçüleri aĢan
alıntılamalar yapmak
Lisansüstü çalıĢmalarda
öğrenci veya danıĢmanın
isminin olmaması
AraĢtırmaya destek
olanların çalıĢmada
belirtilmemesi
Yaptırımlar
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği (11.md)
Disiplin Yönetmeliği
1-3 yıl arası doçentlik
sınavlarına girme yasağı
En hafifi 5-e: Uyarma
cezası; kasıtlı olması
halinde 8-i: Aylıktan
kesme cezası
O yıl yapılan doçentlik
baĢvurusunun reddi
En hafifi 5-h: Uyarma
cezası; kasıtlı olması
halinde 8-d ve 8-i:
Aylıktan kesme cezası
O yıl yapılan doçentlik
baĢvurusunun reddi
En hafifi 5-h: Uyarma
cezası; kasıtlı olması
halinde 8-d ve 8-i:
Aylıktan kesme cezası
7. DĠĞER ETĠK ĠHLALLERĠ (DEVAM)
Etiğe Aykırı
DavranıĢlar
Ġnsan-Hayvanlar
üzerindeki çalıĢmalarda
etiğe uymama
Yaptırımlar
Doçentlik Sınav
Yönetmeliği (11.md)
1-3 yıl arası doçentlik
sınavlarına girme yasağı
Disiplin Yönetmeliği
8-i: Aylıktan kesme
cezası
Hasta haklarına saygı
göstermeden bilgileri
yayınlama
1-3 yıl arası doçentlik
sınavlarına girme yasağı
8-i: Aylıktan kesme
cezası; idarecilik görevi
olanlar için 7-b: Yönetim
görevinden ayırma cezası
Doçentlik baĢvurularında
jüriyi yanıltan yanlıĢ-eksik
beyanda bulunma
O yıl yapılan doçentlik
baĢvurusunun reddi
8-d: Aylıktan kesme
cezası
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
AŞAMASINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR
1. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılması
AraĢtırmacının kendinden önce yapılmıĢ olan çalıĢmalardan
yararlanması ne kadar doğalsa, doğrudan ya da dolaylı, her
alıntıda alıntı yapılan kaynağı göstermesi de o kadar
zorunludur. Bu alıntı, kaynak eserden alınmıĢ bir bilgi
olabileceği gibi, herhangi bir düĢünce de olabilmektedir.
Aynı Ģekilde baĢka bir kaynaktan alınmıĢ resimlerin de
kaynağı ait oldukları kiĢi belirtilerek verilmelidir.
2. Ġnternet'ten eriĢilen bilgilerin doğrudan verilmesi
Tez danıĢmanının tezin yazımında kopya çekilmediğini
denetlemesi gerekmektedir. Özellikle Ġngilizce bir tezde
internet kaynaklarından doğrudan alınmıĢ cümleler
bulunabilmektedir.
Bu kaynaklarla tezi karĢılaĢtırıp, alıntıları ortaya çıkaran
programlar bulunmaktadır. Bu programlar ödev ve raporlar
için de kullanılabilir.
3. Birkaç kaynaktaki bilgilerin fotokopilerinin alınarak
montaj yapılıp tez olarak verilmesi,
4. BaĢkası tarafından hazırlanmıĢ olan tez, seminer, ödev
gibi çalıĢmaların kendi çalıĢması gibi sunulması.
5. Para karĢılığı ödev ya da tez hazırlayan kiĢi ya da internet
sitelerine tez hazırlattırılması.
Ülkemizde Bilimsel Etik





TÜBİTAK sempozyumu 1991’de yapıldı.
YÖK 1995’te yönetmenlik değişikliği yaptı.
Üniversiteler 2001’de doçentlik sınavı etik
komisyonu kurdu.
TÜBİTAK 2001’de etik kurulunu kurdu.
TÜBA Bilimsel Araştırmalarda etik ve
sorunlar kitabını 2001’de yayınladı.
ÖRNEKLER
BALTIMOR OLAYI





David Baltimor (Nobel ödülü sahibi)
Büyük bir araştırma grubu yöneticisi
Grupta çalışan bir doktora sonrası araştırıcı bir
diğerinin verileri uydurarak yayın yaptığını iddia
etti.
Araştırmaya 1996 yılında 10 milyar dolar
ayrılmıştı.
Baltimor sonunda Üniversiteden istifa etti.
FÜZYON OLAYI
1989
baharında
Utah
Üniversitesinde
iki
araĢtırmacının küçük bir elektrokimyasal hücrede soğuk
füzyonu baĢardıklarını duyurmaları üzerine bilim
dünyasında yer yerinden oynadı. Doğru olsaydı bu enerji
darboğazını kökünden halledecek bir buluĢ olacaktı.
Texas’ta bir üniversiteden bir grup araĢtırmacı aynı
deneyleri tekrarlayarak olayı doğrulamak istedi. Ama
Utah Üniversitesinde yapılan deneylerde bulunduğu iddia
edilen sonuçlar bulunamadı. Utah deneyleri Ģüpheli
görüldü ve bu olay heyecanlanıp acele yayın yapmanın ne
kadar yanlıĢ olduğunu gösterdi. Öğrenciler, araĢtırmacılar
ve üniversite saygınlığını kaybetti.
GAZETE HABERĠ


Ülkemizde bir Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne
bağlı bir Anabilim Dalında daha önce Ġngiltere’de yazılmıĢ
bir tezin yalnızca adını değiĢtirerek sunan bir öğrenci için
soruĢturma baĢlatıldı. Fakültede baĢka etik sorunlarda bu
arada belirlendi.
Harward Üniversitesi’nde kadınların karĢılaĢtığı toplumsal
ayrımcılık konusunda beĢ araĢtırma yaptığını ileri sürerek
üniversiteden parasal destek alan 4 makale yayınlayan
genç bir toplum psikoloğu kendi görüĢlerini araĢtırma
sonucu gibi sunduğunu kabul etti.
Durumun açığa çıkması üzerine genç araĢtırmacı
yazılarında belirttiği gibi 600 kiĢiyle görüĢmediğini
açıkladı ve Üniversiteden istifa etti.
TÜRKIYE’DEN ÖRNEK
Norveçe bir araĢtırma enstitüsüne araĢtırma yapmak
üzere giden bir Türk beyin cerrahi daha sonra 1999 yılında
Avrupa dergileri arasında yüksek prestiji bir Beyin Cerrahi
Dergisinde araĢtırma sonuçlarını yayınladı. Daha sonra
Norveç’deki AraĢtırma Enstitüsü bu beyin cerrahının
bulunduğu üniversiteye baĢvurarak; bu yayındaki
araĢtırmanın kendilerinde yapılmadığını, araĢtırmada
kullanıldığı iddia edilen cihazın kendilerinde olmadığını
rapor etti. Aynı baĢvuruyu dergiye de yaptığını belirtti.
Konu YÖK’e iletildi ve soruĢturma sonucunda, kiĢinin
üniversite ile iliĢkisi kesildi. Ancak, o sırada, bir sonra
yayına giren dergide kiĢinin ismi ve eski çalıĢtığı kuruluĢun
ismini de verilerek, yayının yalan beyanla yapıldığını
yayınladı.
TÜRKIYE’DEN ÖRNEK
Dünyaca saygın bilim dergisi, “Nature”’ın 06 Eylül 2007 tarihli
sayısında yayımlanan uyarısında; “New York’taki Cornell Üniversitesi
fizikçileri tarafından kurulmuĢ, bilimsel makale yayımlayan ArXiv adlı
bir INTERNET ortamında … Türk doktora öğrencisi, doçent ve profesöre
ait orijinal araĢtırmadır, diye yayımlanan 64 “bilimsel eser”in baĢka
yazarlara ait makalelerden aĢırma olduklarını açıklanmıĢtır. Olay;
2006 Kasım ayında, intihalci iki doktora öğrencisinin ODTÜ’deki sözlü
sınavında ortaya çıkmıĢtır. Yerçekimsel fizikle ilgili yayımlanmıĢ çok
sayıdaki Ġngilizce makale yazarının … sınavlarında lise düzeyinde bile
fizik bilgisine sahip olmadıkları, Ġngilizcelerinin de yetersizliğinden
Ģüphelenen jüri üyeleri, öğrencilerin ArXiv’ de ve diğer birçok
uluslararası bilimsel dergide yayımlanmıĢ olan makalelerini
inceleyerek; bunların büyük bir bölümünün baĢka makalelerden
aĢırılmıĢ olduğunu ortaya çıkartmıĢlardır. Olayı ArXiv’e bildirdiklerinde;
ArXiv kendi yaptığı araĢtırmasında, Türkiye’den 14 akademisyene ait
64 makaleyi çoğu bölümünün çalıntı olduğu iddiasıyla yayından
kaldırmıĢtır.”
•
•
•
•
•
•
•
Kasım 2007: ODTÜ’de doktora sınavı
2 doktora öğrencisi:67 yayınları var !
Birçok makaleden yaygın alıntılar
Makaleler geri çekiliyor
Yazarlar sadece “iyi Ġngilizce’yi ödünç” aldıklarını
belirtiyorlar
Disiplin soruĢturması açılıyor
Ġdari mahkeme “usulden” bozuyor
Etik temellere
dayanmayan bir bilimsel
çalışma bilimin kurallarına
tam olarak uysa dahi elde
edilen sonuçlar geçersiz
olacaktır.
TEŞEKKÜRLER
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AraĢtırma ve yayın Etiği 2 , Prof. Dr. ġevket Ruacan Hacettepe
Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü
Bilimsel AraĢtırmalarda Yayınlar ve Etik Ġlkeler, Emin Kansu
Bilim Etiği, Aziz Aslan.
Özgen C., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi “Bilimsel araĢtırma ve
yayınlarda etik ilkeler” çalıĢtayı (7.10.2006) “Bilimsel araĢtırma ve
geliĢmelerde etik” baĢlıklı sunu.
KANSU E. Bilimsel yayınlarda etik ilkeler (2008)
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi. Bilimsel araĢtırmada
etik ve sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Tübitak
Matbaası, Ankara, 2002.
RUACAN ġ. Bilimsel araĢtırmalar ve yayınlarda etik
Kansu, E., ve Ruacan, ġ. (2000). Bilimsel Yanıltmanın: Türleri,
Nedenleri, Önlenmesi, Cezalandırılması. Cumhuriyet Bilim-Teknik, 712,
4-5.
Download

Bilimsel Çalışmalarda Etik