Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Teknoloji Topluluğu
FAALİYET RAPORU
Akademik Danışman
Öğr. Gör. Gökhan TURAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
www.gokhanturan.com.tr
[email protected]
İletişim Bilgileri
http://www.teknolojitoplulugu.com
[email protected]
+90 (248) 411 63 82 / 127
www.teknolojitoplulugu.com
Geleceğe Yeni Bir Bakış
www.mehmetakif.edu.tr
Teknoloji Topluluğu




Resmi olarak 20 Ekim
2010 tarihinde Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığına bağlı
olarak kuruldu.
5 yıl boyunca 25 etkinlik
düzenledi. Bu etkinliklere 5000’in üzerinde
öğrenci katıldı.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Teknoloji Topluluğunun Amaçları
Akademik program dışında ders dışı
mak; bu doğrultuda uygulama ve faaliyetlerde bulunarak
etkinliklerle; yazılım, donanım, web
çeşitli gezi ve sergiler düzenlemek. Uzman disiplin alanla-
ve grafik tasarım, sistem ve ağ uz-
rında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve bir-
manlığı, robotik, e-öğrenme ve di-
lik ruhu içerisinde MAKÜ‘ye transfer etmeyi sağlamaktır.
ğer teknolojik sistemlerle ilgili semi-
Üye sayısıyla üniversitemizin en büyük toplulukları arasında yerini
aldı.
nerler
Yapmış olduğu etkinliklerle, yerel ve ulusal
basındaki haberleriyle
adını Burdur ili dışında
da duyurmayı başardı.
leri hakkında kurslar açmak. Kursla-
düzenlemek.
Öğrencilere
bilişim teknolojilerinin temel teknik-
ra devam eden öğrencileri yetiştirip
bilişim alanında yetkinlik kazandır-
Teknoloji Topluluğunun Faaliyetleri
 Ülkemiz ve dünyadaki teknolojik
uygulamaları izleyerek MAKÜ öğren-
 Bilim ve Teknoloji ile ilgili düzenlenen
fuarlara katılım sağlamak,
pozyumlarına destek sağlamak,
 Toplumda teknoloji ile ilgili bilgi
cilerinin akademik gelişimlerine kat-
 Teknik ve sosyal geziler düzenlemek,
birikiminin
kıda bulunmak,
 Çalışma alanları belirleyerek o alan-
bulunmak,
 Türkiye'deki teknoloji ile ilgili sempozyum, seminerler, yarışma ve
etkinliklere
katılarak
MAKÜ‘nün
adını en iyi şekilde temsil etmek,
 Teknolojik konularda konunun uzmanı kişilerle panel, çalışma toplantısı seminerler düzenlemek,
artırılmasına
katkıda
larda öğrencilerin araştırma ve bitir-
 Bilgilerin paylaşılmasında katılımı
me projeleri yapmalarını sağlamak,
sağlamak maksadıyla; süreli yayın-
projelere destek olmak,
ları izlemek, yayınlamak ve elektro-
 Proje yarışmaları düzenleyerek öğrencilerin bu yarışmalara katılımını
sağlamak.
 Teknoloji ile ilgili Ulusal Öğrenci Sem-
nik ortamda etkili iletişim yoluyla
ulusal ve uluslararası etkileşim olanakları oluşturmak.
2013-2014
Eğitim—Öğretim Yılı
MikroC İle PIC Mikrodenetleyici Semineri
30 Ekim 2013, Çarşamba
Teknoloji Topluluğu
başlıklı etkinlik düzenlen-
yici Programlama Diline Giriş, MikroC
Akademik Danışmanı tara-
miştir. Seminerde başkanlı-
İle İlk Örnek, PIC Mikrodenetleyici
fından 30 Ekim 2013 Çar-
ğımızın topluluğumuza sağ-
Programlama ve sıcaklık sensörü,
şamba günü, saat 09:00 –
ladığı PIC Eğitim Seti ve Mo-
servo motor kontrolü, mesafe sönsö-
17:00
dülleri ve Netsis Yazılımın
rü, LCD Display gibi 20’ye yakın uy-
topluluğumuza
gönderdiği
gulama gösterilmiştir. Seminer so-
nolu bilgisayar laboratuva-
elektronik ve robotik malze-
nunda, tüm katılımcılara Eğitim Serti-
rında
üyelerine
meler kullanılmıştır. Semi-
fikası verilmiştir. Katılımcılar memnu-
yönelik “mikroC ile PIC Mik-
nerde Mikrodenetleyici ne-
niyetlerini bildirirken, çok faydalı
rodenetleyici
dir?, MikroC Mikrodenetle-
olan bu tür eğitimlerin devamını bek-
arasında
Meslek
Gölhisar
Yüksekokulu
topluluk
215
Semineri”
lediklerini dile getirdiler.
Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda Bilişim Seminerleri
Düzenlendi
Gölhisar
12 Aralık 2013, Perşembe
Meslek
RAN’nın
organizasyonu
ile
tuğ KEBAPCI tarafından “Windows
etkinliğe,
Azure”, Emrah KOZAN tarafından
ÖZCAN,
“Web Tasarım Trendleri”, Erdoğan
Topluluğu ile Bilge Adam
Yrd.Doç.Dr. Ersan OKATAN,
ÖZTÜRK tarafından “Mobil Web
Bilgi Teknolojileri Akademisi
Öğr.Gör.
ORAL,
Programlama” konuları hakkında
Antalya Şubesi işbirliği ile
Öğr.Gör. Barış AVCI ve öğren-
bilgi verildi. Seminer sonrasında
“Bilişim Seminerleri” dü-
ciler katıldı. Üç oturum halin-
konuşmacılara günün anısına Te-
zenlendi. Teknoloji Toplulu-
de gerçekleşen bilişim semi-
şekkür Plaketi takdim edilirken
ğu
nerlerinde katılımcılara; Gök-
topluluk üyelerine Katılım Sertifika-
Yüksekokulu’nda 12 Aralık
gerçekleşen
2013
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.
tarihinde
Akademik
Gör.
Teknoloji
Danışmanı
Gökhan
Kamil
Levent
TU-
sı verildi.
Zeliha Tolunay UTİ Yüksekokulu’nda “Bilişim
Seminerleri“ Gerçekleştirildi
17 Aralık 2013, Salı
Sayfa 4
Zeliha Tolunay Uy-
organizasyonu ile gerçekleşen “Yazılımda Proje Geliştirme Tek-
gulamalı Teknoloji ve İşlet-
etkinliğe konuşmacı olarak, Bil- nikleri”, Emrah KOZAN tarafın-
mecilik Yüksekokulu’nda 17
geAdam
Aralık 2013 tarihinde Tekno-
eğitmenler katıldı. Dört oturum Göktuğ
loji Topluluğu ile Bilge Adam
halinde gerçekleşen bilişim semi- “Bilişimde Aranan Olmak” konu-
Bilgi Teknolojileri Akademisi
nerlerinde
Antalya Şubesi işbirliği ile
KARAAĞALAR tarafından “Bilgi
“Bilişim Seminerleri” düzen-
Yönetimi ve Raporlama Teknikle-
lendi. Teknoloji Topluluğu
ri”, Erdoğan ÖZTÜRK tarafından
Antalya
Şubesinden dan “SEO ve Dijital Medya” ve
katılımcılara;
KEBAPCI
tarafından
Ayça ları hakkında bilgi verildi.
www.teknolojitoplulugu.com
İçerik Yönetim Sistemi Semineri
Teknoloji Topluluğu Akade-
Seminerde
İçerik
Oluşturma, Domain ve Host Kavram-
mik Danışmanı Öğr. Gör.
Yönetim Sistemi (CMS - Con-
ları, İsim Tescili ve Web Sayfası Ya-
Gökhan TURAN ve Teknolo-
tent Management System)
yınlama gibi konularının da üzerinde
ji Topluluğu Başkanı Müca-
hakkında bilgi verildi. CMS
duruldu. CMS ile web sayfası tasarımı
hit GÜNAY tarafından, top-
konusu işlenirken Joomla ve
daha basit ve eğlenceli olduğu, hiç
luluk üyelerine 5 Mart 2014
WordPress teknolojileri baz
kod bilmeyen birinin web sayfası
Çarşamba günü Saat 14:30-
alındı. Joomla ile Kişisel Say-
yönetimini gerçekleştirebileceği vur-
17:00
Gölhisar
fa oluşturma, WordPress İle
gusu yapıldı. Yapılan uygulamalı se-
Meslek Yüksekokulu Konfe-
Blog Sayfası oluşturma uy-
minerle bu durum desteklendi. Uygu-
rans Salonunda “İçerik Yö-
gulamaları yapıldı. Aynı za-
lamalı seminer ile konunun üyeler
netim Sistemi” başlıklı semi-
manda; Dinamik Web Sayfa-
tarafından daha iyi anlaşılması sağ-
ner verilmiştir.
sı Tasarlama, Blog Sayfası
landı.
arasında
5 Mart 2014, Çarşamba
MakroPC’den Güvenlik Sistemleri Malzeme Desteği
Teknoloji
Topluluğu’nun
muz bu malzemeler ile bir-
Bu desteğinden dolayı Teknoloji Top-
sponsoru
olan “MakroPC
likte üyelerine uygulamalı
luluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör.
Bilişim ve Güvenlik Sistem-
seminer
düzenleyecektir.
Gökhan TURAN ve Topluluk Başkan
leri”, topluluğumuza güven-
Seminer sırasında üyeleri-
Vekili Mücahit GÜNAY, MakroPC Bili-
lik
miz, teorik
şim ve Güvenlik Sistemleri sahi-
sistemleri
desteğinde
malzemesi
bilgi
yanında
bulunmuştur.
uygulama yaparak bu alan-
Her geçen gün güvenliğe
da yetkinliğe sahip olması
duyulan ihtiyaç artması ve
hedeflenmektedir.
bi Noyan AYDIN‘a teşekkür ettiler.
bu ihtiyacı gören topluluğu-
30 Eylül 2013, Pazartesi
Teknoloji Topluluğu Elektronik Robotik Malzeme Temini
Teknoloji Topluluğu bütçesi
elektronik / robotik malze-
melerin, etkinliklerde aynı zamanda
dahilinde, üyelerinin kulla-
me temin etmiştir.
üyelerimizin Proje Şenlikleri hazırlık-
nabileceği; PIC Eğitim Seti,
Teknoloji Topluluğu Akade-
larında
Güç Kaynağı, Lehim Makine-
mik Danışmanı Öğr. Gör.
söyledi.
si, Sensörler, Elektronik Mo-
Gökhan TURAN, ilerleyen
düller, Mikrodenetleyiciler,
günlerde birçok seminer ve
PIC Programlayıcı, BreadBo-
kurs düzenlemeyi planla-
ard, RFID Okuyucu ve birçok
dıklarını dile getirdi. Akade-
Sayfa 5
mik Danışman, bu malze-
kullanılması hedeflendiğini
30 Eylül 2013, Pazartesi
Teknoloji Topluluğu Kütüphanesi İle Üyelerine Hizmet
Vermeye Devam Ediyor
2 Nisan 2014, Çarşamba
Teknoloji Topluluğu, kurul-
imza atmaktadır. Düzenledi-
ödünç alma yöntemiyle 25 günlüğü-
duğu günden beri oluştur-
ği etkinliklerin yanı sıra üye-
ne evlerine de götürebilmektedir.
duğu kütüphane ile üyeleri-
lerinin güncel bilgiye erişe-
Teknoloji Topluluğu Akademik Danış-
ne hizmet vermeye devam
bilmesi için bilişim teknoloji-
manı Öğr. Gör. Gökhan TURAN, “Bu
ediyor. Sağlık, Kültür ve Spor
leri alanını kapsayan bir kü-
kütüphanenin oluşmasında topluluk
Daire
bağlı
tüphane kurdu. Bu kütüpha-
sponsorlarının ve yayınevlerinin kat-
olarak 2010 yılında kurulan
nede 200’e yakın bilişim
kısı büyük. Yine yeni sponsor ve yayı-
Teknoloji Topluluğu, Gölhi-
kitabı yer almaktadır. Toplu-
nevlerinin desteğiyle kütüphaneyi
sar
Yüksekokulu
luk üyeleri bu kitaplardan,
güncel bilişim kitaplarıyla zenginleşti-
başta olmak üzere üniversi-
topluluk ofisindeki çalışma
receğiz. Öğrencilerimizi en güncel
temizde
ortamında faydalandığı gibi
bilişim kitaplarıyla buluşturacağız”
Başkanlığına
Meslek
birçok
etkinliğe
dedi.
Teknoloji Topluluğu Bir Dönemi Daha Kapattı
11 Haziran 2014, Çarşamba
Mehmet Akif Ersoy
ğu Yönetim Kurulu bir araya
luluğu’nda
gösterdikleri
başarılı
Üniversitesi Sağlık Kültür ve
geldi. Başarılı ve etkin bir dö-
çalışmalar ve yönetim kurulu göre-
Spor Dairesi Başkanlığı bün-
nem geçiren Teknoloji Toplu-
vi ile sağladıkları katkılardan dolayı
yesinde faaliyette bulunan
luğu, yeni dönemde seminer,
Yönetim Kuruluna, Topluluk Aka-
Teknoloji Topluluğu, 2013-
konferans ve kurslarla bera-
demik Danışmanı Öğr. Gör. Gök-
2014 eğitim-öğretim yılını
ber proje geliştirmeye ek ola-
han TURAN tarafından Teşekkür
kapattı.2013-2014
eğitim-
rak robotik alanına yönelecek-
Belgeleri takdim edildi.
öğretim yılını değerlendir-
lerini bildirdiler. Toplantı son-
mek için, 11 Haziran 2014
rasında, 2013 - 2014 eğitim
tarihinde Teknoloji Toplulu-
öğretim yılında Teknoloji Top-
Teknoloji Topluluğu’dan Gölhisar MYO Kütüphane’sine Büyük Destek
Mehmet Akif Ersoy
11 Haziran 2014, Çarşamba
tüphanesine
luluğu, Gölhisar MYO Kü-
Teknoloji Topluluğu Akademik Danış- Öğr.Gör. Gökhan Turan olmak üzere
tüphanesi’ne 205 adet kitap
manı Öğr.Gör. Gökhan Turan tarafın- topluluk
kazandırdı. MAKÜ’nün etkin
dan, Gölhisar MYO kütüphanesi adı- iletti. Yapılan bağış, topluluk üyeleri
topluluklarından
na Yüksekokul Sekreteri Fuat Naci tarafından
Topluluğu,
Sayfa 6
cel mesleki kitabı, Gölhisar MYO kü- güncel ve mesleki kitabın kütüphane-
Üniversitesi Teknoloji Top-
Teknoloji
sponsorlar
kazandırdı.
Kitaplar, ye kazandırılmasını sağlayan başta,
üyelerine
sevinçle
teşekkürlerini
karşılanırken,
ve
Köse’ye teslim edildi. Teslim organi- Topluluk Akademik Danışmanı Öğr.
etkinlikler vasıtasıyla temin
zasyonuna Topluluk Başkanı Mücahit Gör. Gökhan TURAN ve Topluluk
ettiği, bilgisayar ve teknoloji
Günay ve diğer üyeler de katıldı. Or- Başkanı Mücahit Günay, verilen des-
alanlarındaki 205 adet gün-
ganizasyon sonrasında Yüksekokul tek nedeniyle sponsor firmalara teSekreteri Fuat Naci Köse, bu sayıda şekkür etti.
2012-2013
Eğitim—Öğretim Yılı
Uluslararası CeBIT Bilişim Fuarı
1 Aralık 2012, Cumartesi
Teknoloji Topluluğu olarak,
Cuma akşamı saat 22:00’ de
10.30’dan 16.30’a kadar fuar alanı
Genç Girişimciler Topluluğu
yola çıkan kafile, sabah er-
ilgiyle gezildi. Saat 17.00’den 20.00
ve Radyovizyon Topluluğu
ken
İstanbul’a
‘ye kadar İstanbul Marmara Forumda
ile birlikte 01 Aralık Cumar-
ulaştı. Topluluk öğrencileri
gezildikten sonra, Dilova Belediye
tesi günü 38 öğrenci ve 8
Haliç’te yapılan kahvaltının
Başkanı Cemil YAMAN’nın daveti
öğretim elemanıyla Ulusla-
ardından belli bir süre ser-
üzerine akşam yemeği Sahil Restu-
rarası İstanbul CeBİT Bilişim
best gezi yaptıktan sonra
rant’ta yenildi. Verimli ve keyifli ge-
Eurasia Fuarına teknik gezi
saat 09.30 ‘da fuara gidil-
çen bir günün ardından saat 23.00’te
düzenlendi. 30 Kasım 2012
mek için yola çıkıldı. Saat
Burdur’a geri dönülmek üzere yola
saatlerde
çıkıldı.
Girişimcilik Adımları ve Girişimcilikte KOSGEB Destekleri
Konferansı
18 Aralık 2012, Salı
Teknoloji Topluluğu olarak,
macı olarak Burdur KOSGEB
BAKIR katılmıştır.
Burdur KOSGEB işbirliği ile
Müdürü Hamza Alper DOĞRU
Lütfullah BAKIR, Girişimcilik Hak-
“Girişimcilik
katılacaktı.
MÜSİAD
kında Temel Bilgiler, Girişimcilik-
Girişimcilikte KOSGEB Des-
Genel Başkanı Nail OLPAK’ın
te Atılması Gereken Adımlar, Ör-
tekleri Konferansı” 18 Aralık
konuşmacı olarak katılacağı
nek Uygulamalar ve Örnek Giri-
2012 Salı günü saat 14.00’da
“Başarıya Giden Yol” konulu
şimler, KOSGEB Destekleri, Giri-
Veteriner Fakültesi Konfe-
konferansa katılması gerekti-
rans Salonunda düzenlen-
ğinden dolayı, yerine konuş-
miştir. Konferansa konuş-
macı olarak Uzman Lütfullah
Adımları
ve
Ancak
şimci Desteği, AR-GE Desteği,
İnovasyon konularında bilgiler
vermiştir.
İçerik Yönetim Sistemi Semineri
Teknoloji Topluluğu Akademik
Danışmanı tarafından 6 Mart
2013 Çarşamba günü, saat
16:00’da Gölhisar Meslek Yük-
sekokulu Konferans Salonunda
topluluk
6 Mart 2013, Çarşamba
üyelerine
yönelik
“İçerik Yönetim Sistemi” başlıklı
seminer verilmiştir. Seminerde
Sayfa 8
İçerik Yönetim Sistemi (CMS –
Content Management System) hak- İsim Tescili ve Web Sayfası Yayınlakında bilgi verildi. CMS konusu işle- ma gibi konularının da üzerinde
nirken Joomla ve WordPress tekno- duruldu. Öğr. Gör. Gökhan TURAN
lojileri baz alındı. Joomla ile Kişisel tarafından, CMS ile web sayfası tasa-
Sayfa oluşturma, WordPress İle Blog rımı daha basit ve eğlenceli olduğu,
Sayfası oluşturma uygulamaları ya- hiç kod bilmeyen birinin web sayfası
pıldı. Aynı zamanda; Dinamik Web yönetimini
Sayfası Tasarlama, Blog Sayfası Oluş- vurgusu yapıldı.
turma, Domain ve Host Kavramları,
gerçekleştirebileceği
www.teknolojitoplulugu.com
Gölhisar’da Bilge Adam Bilişim Seminerleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
kültesi’ndeki topluluk üyele-
tem Uzmanından Tüyolar”, Çağlar
tesi Teknoloji Topluluğu ve
rinin katılımıyla gerçekleşen
SARIBIYIK tarafından “Java Script,
Bilge Adam Antalya Şubesi
5 oturumlu seminerde; Em-
JQuery, CSS3”, Barış SARIÇOBANOĞ-
işbirliği ile 3 Nisan 2013 Çar-
rah
LU tarafından “SAP modüllerinin
şamba günü Gölhisar Mes-
“Dijital
Kariyer
işlevleri ve SAP ile kariyer olanakları,
lek Yüksekokulu Konferans
Trendleri”, Göktuğ KEBAPÇI
Logo Tiger Enterprise ile Örnek Uygu-
Salonunda
Adam
tarafından “ Windows 8 ve
lama”, Özgür KAYA tarafından “MS
Bilişim Seminerleri” organi-
Windows Server 2012’nin
Office : Ms Excel 2013 ile Veri Anali-
ze edildi. Gölhisar Meslek
getirdikleri, Bilişim sektö-
zi” konuları hakkında eğitim verildi.
Yüksekokulu ve Eğitim Fa-
ründe aranan olmak – Sis-
“Bilge
KOZAN
tarafından
Medyada
3 Nisan 2013, Çarşamba
Burdur Türk Telekom Teknik Gezisi
Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
network araçları hakkında
da memnuniyetlerini bildirirken, Tek-
tesi
Topluluğu,
bilgi almış, network sistem-
noloji Topluluğu Akademik Danışmanı
Burdur
İl
lerini yerinde incelememiş
Öğr. Gör. Gökhan TURAN, bu gibi tek-
Müdürlüğü’ne teknik gezi
oldular. Teorikte edinilen
nik gezilerin yeni eğitim-öğretim yılın-
düzenledi. Üyelerimiz, bu
bilgiyi,
da artarak devam edeceğini söyledi.
teknik geziyle beraber, Türk-
görerek, bu konudaki bilgile-
Telekom’un sunmuş olduğu
rini pekiştirmiş oldular.
hizmetler ve kullandıkları
Topluluk üyeleri, gezi sonun-
Teknoloji
TÜRKTELEKOM
uygulamalı
olarak
12 Nisan 2013, Cuma
MikroC İle PIC Uygulamaları Semineri ve Yarışması
Teknoloji
Topluluğu
Akademik
kanlığımızın topluluğumuza sağladı-
yöneltilerek, bunların uygulaması yaptırılmıştır.
Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan TU-
ğı PIC Eğitim Seti ve Modülleri ve
Puanlama usulüne göre birinci, ikinci ve üçüncü
RAN tarafından 5 Mayıs 2013
Netsis
topluluğumuza
belirlenmiştir. Birinci: M. Emrah COŞKUN İkinci:
Pazar günü, saat 09:00 – 17:00
gönderdiği elektronik ve robotik
Enes YİĞİT Üçüncü: Yaşar EVRAN olmuştur.
arasında Gölhisar Meslek Yükseko-
malzemeler kullanılmıştır. Seminer-
Ödülleri kendilerine taktim edilmiştir. Seminer
kulu 215 nolu bilgisayar laboratuva-
de Mikrodenetleyici nedir?, MikroC
sonunda, tüm katılımcılara Eğitim Sertifikası
rında topluluk üyelerine yönelik
Mikrodenetleyici
“MikroC ile PIC Uygulamaları Se-
Diline Giriş, MikroC İle İlk Örnek,
mineri ve Yarışması” başlıklı etkin-
PIC Programlama ve 20’ye yakın
lik düzenlenmiştir. Seminerde baş-
uygulama gösterilmiştir. Seminer
Sayfa 9
Yazılımın
Programlama
sonunda katılımcılara 4 adet soru
verilmiştir.
5 Mayıs 2013, Pazar
www.teknolojitoplulugu.com
Merkezde Bilge Adam Bilişim Seminerleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
mecilik Yüksekokulu ve Teknik
di. Bilgi şöleni halinde gerçekleşen seminer,
Teknoloji Topluluğu ve Bilge
Bilimler
katılımcılar tarafından çok beğenildi.
Adam Antalya Şubesi işbirliği ile
lu’ndaki öğrencilerin katılımla-
Seminer sonrasında konuşmacılara, günün
9 Mayıs 2013 Perşembe günü
rıyla gerçekleşen 3 oturumlu
anısına Teşekkür Plaketi takdim edilirken
Rektörlük Konferans Salonunda
seminerde; Göktuğ KEBAPÇI
katılımcılara Katılım Sertifikası verildi.
“Bilge Adam Bilişim Seminerle-
tarafından “Nedir Şu Cloud
ri” organize edildi.
Dedikleri ve Microsoft Azure”,
Gölhisar Meslek Yüksekokulu,
Emrah KOZAN tarafından “ Seo
Eğitim Fakültesi, Ağlasun Mes-
ve Web Marketing”, Çağlar
lek Yüksekokulu, Zeliha Tolunay
SARIBIYIK tarafından “HTML 5”
Uygulamalı Teknoloji ve İşlet-
konuları hakkında eğitim veril-
Meslek
Yüksekoku-
9 Mayıs 2013, Perşembe
Robot Kol Yazılım Geliştirme Yarışması
Teknoloji Topluluğu tarafından
kollara yazılım geliştirmişlerdir.
KARA, Ömer COĞUPLUGİL;
17 Mayıs 2013 Cuma günü,
Gerçekleştirilen
yarışmada,
Üçüncü olan grup üyeleri Fikrullah KA-
Gölhisar Meslek Yüksekoku-
belirlenen senaryoya göre en
ÇAR, Emre Can ÖZEK, Yaşar EVRAN, Cü-
lu’nda topluluk üyelerine yöne-
kısa sürede yazılım yazan grup-
neyt KAYAN’a yarışma sonunda Teknoloji
lik “Robot Kol Yazılım Geliştir-
lar dereceye girmiştir.
Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr.
me Yarışması” düzenlenmiştir.
Birinci olan grup üyeleri Mah-
Gör. Gökhan TURAN tarafından plaket-
Yarışmacılar kendilerine verilen
mut GÜNGÖR, Enes YİĞİT, M.
leri ve başarı belgeleri takdim edilmiştir.
senaryo gereğince, PIC mikro
Emrah COŞUN, Veli PEKSÜSLÜ;
denetleyici kullanarak MikroC
İkinci olan grup üyeleri Ahmet
programlama
GÜLER, Anıl ŞENYÜZ, Hüseyin
dilinde,
robot
17 Mayıs 2013, Cuma
Netsis Yazılım’dan Elektronik ve Robotik Malzeme Desteği
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
bulundu. Bu malzemelerle be-
Yapılan bağış, topluluk üyeleri
Teknoloji Topluluğu’nun spon-
raber, topluluğumuzun temin
tarafından sevinçle karşılanır-
sorlarından; Netsis Yazılım top-
ettiği PIC eğitim seti ve modül-
ken, Topluluk Akademik Danış-
luluğa
bulunmaya
leri kullanılarak, ilerleyen gün-
manı Öğr. Gör. Gökhan TURAN
devam ediyor. Geçen yıllarda
lerde, “MikcoC İle PIC Uygula-
ve 2012 yılı mezunlarımızdan,
kitap bağışında bulunan Netsis
maları Semineri ve Yarışması”
Topluluk Denetleme Kurulu
Yazılım; bu yıl, elektronik ve
ve “Robot Kol Yazılım Geliştir-
Başkanı Semih AYAN, verilen
robotik
me Yarışması” etkinlikleri dü-
destek nedeniyle destekçi fir-
zenlenecektir.
maya teşekkür etti.
destekte
malzeme
bağışında
Sayfa 10
15 Nisan 2013, Pazartesi
7. Bahar ve Proje Şenliği
Üniversitemizce düzenlenen
7.
ret eden öğrenci ve personele,
Bahar ve Proje Şenliği 22-24
topluluğumuza
Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşti-
neler kazanılabileceği aktarıl-
rilmiştir.
mıştır.
Topluluğumuz
proje
üye
olmakla
şenliğine katılarak robot kolları
sergilemiştir. Robot kolların gös22-24 Mayıs 2013,
Çarşamba
terileri, şenliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlenmiştir. 23 Mayıs
2013 Perşembe günü kurulan
topluluk standında ise; yıl içerisinde topluluğumuzun gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler hakkında
bilgi verilmiştir. Standımızı ziya-
Topluluk Yönetimine Teşekkür Plaketi
Topluluğumuzun Yönetim ve Denetleme Kurulunda yer
Plaket Verilen Yönetim Kurulu
görev alıp, topluluğa vermiş oldukları gönülden destek
Topluluk Başkanı, Tuğba SUBAŞI
ve topluluğumuzun adının kamuoyunda duyurulmasın-
Topluluk Başkan Yardımcısı, Vildan COŞAR
da yapmış oldukları katkılardan dolayı üstün başarı
Grafik Tasarım Grup Başkanı, Murat ÖNER
gösterenlere Akademik Danışman
Web Tasarım Grup Başkanı, Mücahit GÜNAY
Öğr. Gör. Gökhan
TURAN tarafından “Teşekkür Plaketleri” takdim edildi.
Yazılım Grup Başkanı , Erdoğan CİN
Yönetim Kurulu Üyesi, Osman AŞIK
Sekreter, Emre ERİM
Web Tasarım Grup Başkan Yrd., Seçil DEĞİRMENCİ
Grafik ve Animasyon Grup Başkanı, Şükran ŞİMŞEK
24 Mayıs 2013, Cuma
Raportör, Ayşe DEMİRCİ
Network Grup Başkanı, Hüseyin ACAR
Sponsor Grup Başkanı , Elvan SİREL
Eğitim Fakültesi Temsilcisi, Yakub YILMAZ
Sayfa 11
2011-2012
Eğitim—Öğretim Yılı
Linux Seminerleri
27 Ekim 2011, Perşembe
Teknoloji Topluluğu tarafın-
lar, Linux Sunucu Dünyası,
160 kişinin katıldığı seminer sonra-
dan, 27 Ekim 2011 Perşem-
Özgür
Web
sında konuşmacılara, günün anısına
be günü, Akademik Danış-
Programlama, Özgür Yazılım
Teşekkür Plaketi takdim edildi. Aynı
man Öğr.Gör. Gökhan TU-
Dünyasında İş Olanakları”
zamanda tüm katılımcılara Katılım
RAN’ın koordinasyonunda,
konuları sunuldu. Programa
Belgesi ve Pardus DVD’si verilerek
üniversite ve lise öğrencileri
konuşmacı
seminer sona erdi.
ile halka yönelik olarak ge-
Kullanıcıları
niş katılımlı Linux Seminerle-
Yusuf KÜREKÇİ, Doruk FİŞEK
ri organize edildi. Seminer-
ve Özlem ÖZGÖBEK katıldı.
Yazılımlarla
olarak;
Linux
Derneği’nden
de; “Linux ve Özgür Yazılım-
BilgeAdam Bilişim Seminerleri
13 Aralık 2011, Salı
13 Aralık 2011 Salı günü Tek-
Sonu, Sanallaştırma Teknoloji-
verildi. Aynı zamanda çekilişle seçilen
noloji Topluluğu Akademik
leri” konuları hakkında bilgilen-
30 kişi 1 günlük Bilge Adam Antalya
Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan
dirme yapıldı. Seminere konuş-
şubesinde
TURAN’ın koordinasyonunda
macı olarak Bilge Adam Bilgi
(Workshop) hakkı kazandı.
konferans salonunda, Eğitim
Teknolojileri
Fakültesi ve Gölhisar Meslek
Emrah KOZAN ve Ahmet KI-
Yüksekokulu’ndaki
RAR katıldı.
topluluk
Seminer sonrasında konuşmacı-
leşen
“Arama
lara günün anısına Teşekkür
Optimizasyonu
Plaketi takdim edilirken toplu-
(SEO)” ve “Fiziksel Devrin
luk üyelerine Katılım Sertifikası
Motoru
eğitim
Akademisi’nden
üyelerinin katılımıyla gerçekseminerde
ücretsiz
Uygulamalı Web Tasarımı ve Web Programlama Temel
Eğitimi Kursu
24-25 Aralık 2011,
Cumartesi-Pazar
Sayfa 13
Teknoloji Topluluğu tarafından,
meleri için; “HTML, PHP, MYSQL” tiren Teknoloji Topluluğu Akademik Da-
24-25 Aralık Cumartesi ve Pazar
konuları, uygulamalı olarak labo- nışmanı Öğr. Gör. Gökhan TURAN, semi-
günleri, Öğr. Gör. Ümit ALBAY-
ratuvar ortamında verildi. Eğitim ner bitiminde eğitmen Öğr. Gör. Ümit
RAK’ın eğitmenliğinde topluluk
Fakültesi ve Gölhisar Meslek ALBAYRAK’a, plaket takdim etti.
üyelerine uygulamalı web tasa-
Yüksekokulu’ndaki topluluk üye-
rım ve web programlama eğiti-
lerinden oluşan 35 kişinin katıldı-
mi organize edildi. Kurs içeri-
ğı eğitim sonrasında, kursu ta-
ğinde ise; katılımcıların orta
mamlayanlara eğitim sertifikası
düzeyde web tasarımı yapabil-
verildi. Organizasyonu gerçekleş-
www.teknolojitoplulugu.com
“Gelecek ve Bilişim” Temalı Afiş Yarışması
Teknoloji Topluluğu, sadece topluluk üyelerinin katılabileceği “Gelecek
ve Bilişim” temalı ödüllü
afiş yarışması düzenledi.
Yarışma sonunda
Mansiyon 1 ödülü olan 32
GB Flash Bellek ödülünü,
Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
öğrencisi Fehmi ACAR, Mansiyon 2 ödülü olan 16 GB
Flash Bellek ödülünü de,
Eğitim Fakültesi Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği öğrencisi Mehmet Can HANAYLI kazandı.
Dereceye girenlerin
ödülleri ve Plaketleri 23 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bahar Şenliği esnasında, Teknoloji Topluluğu
Akademik Danışmanı Öğr.
Gör. Gökhan TURAN tarafından takdim edildi. Aynı
zamanda yarışmaya başvuran ve afiş
çalışması gönderen diğer katılımcılara
da Teşekkür Belgesi verildi.
11 Mayıs 2012, Cuma
Teknoloji Topluluğuna Sponsor Desteği
İnfosafe’den Dizüstü Bilgi-
Topluluğun yapmış olduğu
Verilen sponsor destekleri top-
sayar Desteği
etkinlikleri
ölümsüzleştir-
luluk üyeleri tarafından sevinçle
Topluluğun bilgi işlem işle-
mek ve geçmişte yapılan
karşılanırken, Topluluk Akade-
rinde
üzere
organizasyonların gelecekte-
mik Danışmanı Öğr. Gör. Gök-
"İnfosafe Bilişim Teknolojile-
ki topluluk üyelerine ve yö-
han TURAN ve Topluluk Başkanı
ri" şirketi tarafından Dizüstü
netimine ışık tutması için
Tuğba
Bilgisayar hediye edildi.
"Tekin Güç Sistemleri" şirke-
destek nedeniyle sponsor firma-
Tekin Enerji’den Fotoğraf
ti tarafından Fotoğraf Maki-
lara teşekkür etti.
Makinesi Desteği
nesi hediye edildi.
kullanılmak
BÜYÜKYILDIZ,
verilen
22 Eylül 2011, Perşembe
Teknoloji Topluluğu Kütüphanesi Zenginleşiyor
Teknoloji Topluluğunun spon-
Topluluğu üyelerinin faydalana-
dan sevinçle karşılanırken, Top-
sorlarından;
Yazılım,
bileceği kütüphanede, bilişim
luluk
Teknoloji Topluluğu Kütüpha-
teknolojileri kitapları ve aylık
Öğr. Gör. Gökhan TURAN ve
nesine
bulunmaya
dergiler yer almaktadır. Kütüp-
Topluluk
devam ediyor. Geçen yıl olduğu
haneden üyelerimizin faydalan-
Başkanı Semih AYAN, verilen
gibi bu yılda Netsis Yazılım tara-
ması için Teknoloji Topluluğu
destek nedeniyle sponsor fir-
fından topluluk kütüphanemize
Ofisi her gün açıktır. Yapılan
maya teşekkür etti.
kitap bağışı yapıldı. Teknoloji
bağış, topluluk üyeleri tarafın-
Netsis
destekte
Sayfa 14
Akademik
Danışmanı
Denetleme
Kurulu
29 Şubat 2012, Çarşamba
6. Bahar Şenliği
25-26 Mayıs 2012
Üniversitemizce düzenlenen
de topluluğumuzun gerçek-
neler yapılabileceği üzerinde durul-
6. Bahar Şenliği 25-26 Mayıs
leştirmiş olduğu etkinlikler
muştur.
2012 tarihinde gerçekleş-
hakkında bilgi verilmiştir.
miştir. Şenlik alanında toplu-
Standımızı ziyaret eden öğ-
luk olarak tanıtım standı
renci ve personele, toplulu-
kuruldu. Kurulan standımız-
ğumuza üye olmakla neler
da Topluluk Yönetim Kurulu-
kazanılabileceği aktarılmış-
muz 2 gün boyunca görev
tır. Aynı zamanda diğer top-
almıştır. Stantta, yıl içerisin-
luluklarla kaynaşarak ortak
Topluluk Yönetimine Teşekkür Plaketi
Topluluğumuzun Yönetim ve Denetleme Kurulunda yer
Plaket Verilen Yönetim Kurulu
görev alıp, topluluğa vermiş oldukları gönülden destek
Topluluk Başkanı, Tuğba BÜYÜKYILDIZ
ve topluluğumuzun adının kamuoyunda duyurulmasın-
Topluluk Başkan Yardımcısı, Mehmet Can HANAYLI
da yapmış oldukları katkılardan dolayı üstün başarı
Denetleme Kurulu Başkanı, Semih AYAN
gösterenlere Akademik Danışman
Web Tasarım Grup Başkanı, Süleyman ÖZYURT
Öğr. Gör. Gökhan
TURAN tarafından “Teşekkür Plaketleri” takdim edildi.
Grafik ve Animasyon Grup Başkanı, Fehmi ACAR
Sayman, Şükran KARLIDAĞ
Sekreter ve Organizasyon Grubu Başkanı, Tuğçe GÖKGÜL
Raportör, Selin KIVIRCIK
Fotoğraf ve Haber Grup Başkanı, Hilal AKKAYA
23 Mayıs 2012
Donanım Grup Başkanı, İlker YILDIRIM
Yazılım Grup Başkanı , Tuğba TOSUN
Yönetim Kurulu Üyesi, Oya BALCI
Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Mikail YAĞCI
Yönetim Kurulu Üyesi, Yakub YILMAZ
Sayfa 15
Teknoloji Topluluğu | 2011-2012 Yönetim ve Denetleme Kurulu
Öğr. Gör. Gökhan TURAN
Akademik Danışman
Topluluk Başkanı: Tuğba BÜYÜKYILDIZ
Raportör: Selin KIVIRCIK
Topluluk Başkan Yardımcısı: Mehmet Can HANAYLI
Fotoğraf ve Haber Grup Başkanı: Hilal AKKAYA
Denetleme Kurulu Başkanı: Semih AYAN
Donanım Grup Başkanı: İlker YILDIRIM
Web Tasarım Grup Başkanı: Süleyman ÖZYURT
Yazılım Grup Başkanı : Tuğba TOSUN
Grafik ve Animasyon Grup Başkanı: Fehmi ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi: Oya BALCI
Sayman: Şükran KARLIDAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Mikail YAĞCI
Sekreter, Tuğçe GÖKGÜL
Yönetim Kurulu Üyesi: Yakub YILMAZ
Kariyerinizdeki Boşlukları Teknoloji Topluluğu İle Doldurun!
Sayfa 16
2010-2011
Eğitim—Öğretim Yılı
Gelecek İçin Bilişim Semineri
18 Ekim 2010, Pazartesi
Teknoloji Topluluğu koordi-
ları hakkında Süleyman ÖZ-
Studio CD ile lisansları verildi. Ayrıca
nasyonunda, Gölhisar Mes-
TÜRK tarafından topluluk
6 aylık 2500 TL değerinde Yazılım
lek Yüksek Okulu Konferans
üyeleri ve Gölhisar Meslek
Uzmanlığı Eğitim Paketi bir öğrenci-
Salonunda 18 Ekim 2010
Yüksekokulu
ye hediye edildi.
günü “Gelecek İçin Bilişim
bilgilendirildi.
Semineri”
yapıldı.
Seminer sonrasında öğrenci-
“Microsoft
Sertifikasyon
lere Katılım Belgesi ve çekiliş
Süreci ve Önemi ile Yazılım
yoluyla, Microsoft Sertifikalı
Dünyasında İş Zekâsı” konu-
Kitaplar, Microsoft Visual
öğrencileri
Teknoloji Topluluğu Logosunu Arıyor
Teknoloji Topluluğu koordi-
verildi.
Yarışma
sonunda
Programcılığı 2/A öğrencisi İbrahim
nasyonunda, Gölhisar Mes-
“Mansiyon 1” ödülü olan 8 GB
Burhan GÜMÜŞ adına Teknoloji
lek Yüksekokulu Konferans
Flash Bellek, Gölhisar Meslek
Topluluğu Başkanı Murat URHAN’a
Salonunda 22 Aralık 2010
Yüksekokulu Bilgisayar Prog-
verildi. Yarışmaya başvuran ve logo
tarihinde düzenlenen “Logo
ramcılığı 2/A öğrencisi Tuncer
çalışması gönderen diğer katılımcı-
Yarışması” ödül töreninde
ARIKBOĞA’ya
lara da Teşekkür Belgesi verildi.
derece alan ve yarışmaya
“Mansiyon 2 “ ödülü olan 4
katılan öğrencilere Başarı
GB Flash Bellek, Ağlasun Mes-
Belgesi ve Teşekkür Belgesi
lek
verilirken,
22 Aralık 2010, Çarşamba
Yüksekokulu
Bilgisayar
Türkiye Geneli DGS Deneme Sınavı
Teknoloji Topluluğu ve Gör-
düzeyinde, 25 Aralık 2010 Cumartesi günü ise Türkiye Geneli dü-
sel Sanatlar Topluluğu ile
zeyinde yapıldı. Bu deneme sınavlarıyla öğrenciler Türkiye gene-
birlikte Öğr. Gör. Hakan AL-
lindeki yerlerini görmüş oldular. Bu denemelere ek olarak başka
PAYDIN tarafından organize
denemelerde yapılmıştır.
edilen Dikey Geçiş Deneme
Sınavı,
25 Aralık 2010, Cumartesi
Sayfa 18
11
Aralık
2010 Cumartesi günü okul
www.teknolojitoplulugu.com
Bankacılık ve Bankacılık Mesleği Semineri
Teknoloji Topluluğu ve Öğr.
Şubesinden
Ercan
ÖNER
Gör. Mehmet KAYA koordi-
geldi. Öğrenciler için önemli
nasyonunda Gölhisar Mes-
ayrıntılardan
lek Yüksekokulu Konferans
Bankacılık mesleği hakkında
Salonunda 3 Ocak 2011 tari-
detaylı bilgiler verdi.
hinde “Bankacılık ve Banka-
Akademik personel ile 150
cılık Mesleği” konulu semi-
öğrencinin yer aldığı semi-
ner yapıldı. Konuşmacı ola-
ner sonrasında katılımcılara
rak Ziraat Bankası Burdur
katılım belgesi verildi.
bahsederek,
3 Ocak 2011, Pazartesi
Göl Kenarında Keyif, Karda Eğlence - Isparta Gezisi
Teknoloji Topluluğu, Görsel
lirttiği gibi Isparta- Eğirdir-
Etrafta biraz gezildikten sonra
Sanatlar Topluluğu ile birlik-
Davraz gezisi düzenlenmiş-
Süleyman Demirel Üniversitesi
te Akademik Başkan Öğr.
tir. Erken saatte yola çıkılıp
tesisinde öğle yemeği yenildi.
Gör. Gökhan TURAN ve Aka-
önce Eğirdir Gölü kenarında
Daha sonra teleferikle yukarı
demik Başkan Öğr. Gör. Mu-
kahvaltı sonrasında kısa bir
çıkılıp kızaklarla kayıldı. Davraz
rat ERTİLAV öncülüğünde
kale turu yapıldıktan sonra
turunu
faaliyet planlamasında be-
Davraz’a geçildi.
Iyaş Parkta gezilip akşam yeme-
tamamladıktan
sonra
5 Mart 2011, Cumartesi
ği yenildi ve dönüş gerçekleşti.
Teknoloji Topluluğundan Üyelerine Kütüphane
Teknoloji
Topluluğunun
leceği kütüphanede, 29 adet
gün, günde 4 saat açık tutu-
sponsorlarından; Netsis Ya-
bilgisayar kitapları ve bilgi-
lacaktır. Bu şekilde üyelerde
zılımın katkılarıyla Teknolo-
sayarla ilgili dergiler yer
kütüphaneden
ji Topluluğu, üyelerine top-
almaktadır. Topluluk üyele-
caktır.
luluk odasında kütüphane
rinden görevliler sayesinde
kurdu. Üyelerin faydalanabi-
bu kütüphane hafta içi her
faydalana-
18 Mart 2011, Cuma
Sayfa 19
Windows Server 2008 Semineri
19 Mart 2011, Cumartesi
Teknoloji Topluluğu tarafın-
İle Gelen Yenilikler, DNS
lamalı eğitim verilmiştir. Seminer
dan, 19 Mart Cumartesi
Kurulumu ve Yapılandırılma-
sonunda katılımcılara, katılım belge-
günü, Akademik Başkan Öğr.
sı, DHCP Kurulumu ve Yapı-
leri verilmiştir. Aynı zamanda çekilişle
Gör. Gökhan TURAN’ın eğit-
landırılması, Active Direc-
3 adet Microsoft’un orijinal kupası ve
menliğinde, Microsoft spon-
tory Kurulumu ve Yapılandı-
3 adet Server 2008 kitabı hediye edil-
sorluğunda topluluk üyeleri-
rılması, IIS Kurulumu ve Ya-
miştir.
ne uygulamalı “Server2008
pılandırılması,
Semineri” verildi. Seminer-
Bilgileri, Kablolama ve Uygu-
de “Windows Server 2008
lamaları” konularında uygu-
Temel
Ağ
Kendi Bilgisayarını Kendin Topla, Kendi Sistemini Kendin Kur
20 Mart 2011, Pazar
“Kendi Bilgisayarını Kendin
Ayan görev almıştır. Seminer-
kitabı hediye edilmiştir. Seminer
Topla, Kendi Sistemini Ken-
de Bilgisayar toplama, sistem
sonunda görev alan Murat Urhan,
din Kur" seminerinde Aka-
kurma ve bilgisayar satın al-
Mehmet Ferhat Kurnaz, Mustafa
demik Başkan Öğr.Gör. Gök-
madaki püf noktalardan bah-
Ayçiçek, Semih Ayan’a, Akademik
han TURAN ve topluluk
sedilmiştir. Seminer sonrasın-
Başkan Öğr.Gör. Gökhan TURAN
yönetiminden Murat Urhan,
da öğrencilere katılım belgele-
tarafından Teşekkür Belgesi takdim
Mehmet
Ferhat
Kurnaz,
ri verilmiş ve çekilişle öğrenci-
edilmiştir.
Mustafa
Ayçiçek,
Semih
lerimize 3 adet “PC Donanım”
Microsoft Ofis 2010 Semineri
20 Mart 2011, Pazar
Sayfa 20
“Ofis 2010" seminerinde
Çağlar Gürsoy “Excel” ve Ah-
Akademik Başkan Öğr. Gör.
met Çiçek “PowerPoint” uy-
Gökhan TURAN, “Ofis 2010
gulamalarını
ile Gelen Yenilikler” üzerine
Seminer sonrasında öğrencile-
konuşup uygulama yaptık-
re katılım belgesi ve çekilişle 3
tan sonra yönetim kurulun-
adet “Office 2010” kitabı hedi-
dan Murat Görücü “Word”,
ye edilmiştir.
yapmışlardır.
www.teknolojitoplulugu.com
DGS Paneli
Teknoloji Topluluğu, yükse-
sekokulu
konferans
salo-
kokul öğrencilerine yönelik
nunda düzenlenmiştir. Ko-
olarak “DGS Bilgilendirme
nuşmacı olarak Isparta İhti-
Paneli” düzenledi. Öğr. Gör.
yaç Akademi DGS Koordina-
Hakan ALPAYDIN’ın koordi-
törü “Yusuf Oktay UYSAL”
nasyonunda
gerçekleşen
katıldı. Panelde öğrencilere,
panel, 28 Mart Pazartesi
“DGS nedir? , DGS’nin özel-
günü Gölhisar Meslek Yük-
likleri nelerdir? ve DGS’ye
nasıl hazırlanmak gerekir? “
konuları hakkında bilgi verildi.
28 Mart 2011, Pazartesi
Web Tasarımı Temel Eğitimi Kursu
Teknoloji Topluluğu, üyeleri-
Meslek Yüksekokulu Bilgisa-
re, “HTML, PHP, MYSQL“ konula-
ne yönelik “Web Tasarımı
yar Laboratuvarında gerçek-
rı hakkında eğitim verildi. Bu
Temel Eğitimi Kursu” dü-
leştirilmiştir. Eğitmen olarak
eğitim sayesinde kursiyerler, orta
zenledi. Teknoloji Topluluğu
Selçuk Üniversitesi Ilgın Mes-
düzeyde web tasarımı yapabilme
koordinasyonunda gerçekle-
lek Yüksekokulu Bilgisayar
seviyesine erişmiştir. Eğitim so-
şen kurs, 7-8 Mayıs Cumar-
Teknolojileri
nunda kursiyerlere “Eğitim Serti-
tesi ve Pazar günü, 16 saat
“Öğr. Gör. Ümit ALBAYRAK”
uygulamalı olarak Gölhisar
görev aldı. Kursta öğrencile-
Bölümünden
fikası” takdim edildi.
7-8 Mayıs 2011,
Cumartesi-Pazar
4. Meslek Yüksekokulları Proje Şenliği
Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
Şenliği 17 Mayıs 2011 tari-
görev almıştır. Stantta, yıl içe-
tesi Meslek Yüksekokulları
hinde gerçekleşmiştir. Şenlik
risinde topluluğumuzun ger-
4. Proje Şenliğine Gölhisar
alanında
çekleştirmiş olduğu etkinlikler
Meslek Yüksekokulu ev sa-
tanıtım standı kuruldu. Ku-
hipliği yapmıştır. Üniversite-
rulan standımızda Süleyman
mizce düzenlenen 4. Proje
AYATA ve Sevde Nur ÇELEBİ
Sayfa 21
topluluk
olarak
ve faaliyetleri sunulmuştur.
17 Mayıs 2011, Salı
5. Bahar Şenliği
23-27 Mayıs 2011
Üniversitemizce düzenlenen
gün boyunca görev almıştır.
manda diğer topluluklarla kaynaşa-
5. Bahar Şenliği 23-27 Mayıs
Stantta, yıl içerisinde toplu-
rak ortak neler yapılabileceği üzerin-
2011 tarihinde gerçekleş-
luğumuzun gerçekleştirmiş
de durulmuştur.
miştir. Şenlik alanında toplu-
olduğu etkinlikler hakkında
luk olarak tanıtım standı
bilgi verilmiştir. Standımızı
kuruldu. Kurulan standımız-
ziyaret eden öğrenci ve per-
da Topluluk başkanımız Mu-
sonele, topluluğumuza üye
rat URHAN ve Sekreterimiz
olmakla neler kazanılabile-
Mehmet Ferhat KURNAZ 5
ceği aktarılmıştır. Aynı za-
Teknoloji Topluluğundan Üyelerine Kimlik
Kimlik Kartı
Teknoloji Topluluğu Yönetim
Bu durumdan üyelerimiz çok
Kurulu olarak, üyelerimizin
memnun kalmıştır. Bu uygula-
diğer topluluk üyelerinden
ma ile üyelerimiz yaptığımız
ayrılması ve topluluğumu-
etkinliklere üye kartlarını gös-
zun üyesi olduğunu belli
tererek
etmek için üye kartı tasarla-
mektedir. Bu üye kartı 1 yıl
yıp, üyelere kimlik kartı bas-
geçerliliğini korumaktadır.
rahatlıkla
katılabil-
mıştır.
Teknoloji Topluluğu Ofisi
Teknoloji
Sayfa 22
Topluluğunun,
Yine Gölhisar MYO’nun tah-
nan dergileri takip ederek boş zama-
Gölhisar Meslek Yüksekoku-
sis etmiş olduğu bilgisayar
nını değerlendirebilmektedir.
lunda, Gölhisar MYO yöneti-
bulunmaktadır. Bu olanaklar
mi tarafından tahsis edilmiş
ile üyelerimiz boş zamanları-
olan bir ofisi bulunmaktadır.
nı ofiste internete girerek,
Bu ofiste topluluğa ait kü-
kütüphaneden
tüphane
rak, aylık olarak abone olu-
yer
almaktadır.
faydalana-
www.teknolojitoplulugu.com
Makü Toplulukları Kibyra Gezisinde
Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
dımcımız Tuğba BÜYÜKYIL-
tesi öğrenci topluluklarının
DIZ ile Yönetim Kurulu üye-
her birinden 2 temsilci ile,
miz Semih AYAN topluluğu-
Burdur’un ilçesi Gölhisar’da
muzu temsil etmiştir. Antik
Kibyra Antik Kentine
19
kentin tarihi hakkında top-
Mayıs 2011 tarihinde gezi
luluk temsilcilerine bilgi ve-
düzenlenmiştir.
rilmiştir.
Teknoloji
19 Mayıs 2011, Perşembe
Topluluğundan Başkan Yar-
Topluluk Yönetimine Teşekkür Plaketi
Topluluğumuzun Yönetim ve
Gözde KİBAR, Ahmet ÇİÇEK
Denetleme Kurulunda yer
ve Ferhat KURNAZ’a Akade-
görev alıp, topluluğa vermiş
mik Danışman
oldukları gönülden destek
Gökhan TURAN tarafından
ve topluluğumuzun adının
“Teşekkür Plaketleri” takdim
kamuoyunda duyurulmasın-
edildi.
Öğr. Gör.
da yapmış oldukları katkılardan dolayı, son sınıf öğrenci18 Mayıs 2001, Çarşamba
leri olan Murat URHAN,
Topluluk Yönetiminden, Destek Veren Akademik Personele Teşekkür Plaketi
Topluluğumuzun
yapmış
dolayı Görsel Sanatlar Topluluğu hisar Meslek Yüksekokulu Mü-
olduğu etkinliklerde destek-
Akademik Başkanı Öğr. Gör. Mu- dür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat
lerini esirgemeyen ve toplu-
rat ERTİLAV, Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR’e
luğumuzun adının kamuo-
ALPAYDIN,
yunda duyurulmasında yap-
Topluluğu
mış
Öğr. Gör. Bahtiyar USLU ve Göl-
oldukları
katkılardan
Genç
yönetim kurulu
Girişimciler olarak “Teşekkür Plaketi” tak-
Akademik
Başkanı dim edildi.
18 Mayıs 2011, Çarşamba
Sayfa 23
Teknoloji Topluluğu | 2010-2011 Yönetim ve Denetleme Kurulu
Topluluk Akademik Başkanı:
Öğr.Gör. Gökhan TURAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Telefon: 0 (123) 456 78 90
Faks: 0 (123) 456 78 90
E-posta: [email protected]
Öğr.Gör. Gökhan TURAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Gölhisar/BURDUR
Tlf.: +90 (248) 411 63 82 / 187 | E-Posta: [email protected]
2009-2010
Eğitim—Öğretim Yılı
Not: Teknoloji Topluluğu resmi olarak kurulmadan önce, Öğr. Gör. Gökhan TURAN koordinasyonunda Teknoloji Grubunun yapmış olduğu etkinlikler aşağıdadır. Yapılan bu etkinlikler Teknoloji Topluluğunun resmileşmeden önceki etkinlikleridir.
Microsoft Sertifikasyon Süreci, ASP.Net 3.5, Silverlight 4.0 Semineri
29 Aralık 2009, Salı
Okulumuzda, Teknik Prog-
29 Aralık 2009 tarihinde
süreçler ile Asp ve Silverligt prog-
ramlar, Bilgisayar Teknoloji-
okumuzun konferans salo-
ramları hakkında bilgiler verildi.
leri Bölümü tarafından öğ-
nunda yapılan seminer, yo-
300 öğrencinin yer aldığı seminer
rencilerimize yönelik olarak
ğun talep nedeniyle sabah
sonrasında katılımcı öğrencilere ser-
eğitim
organize
ve öğleden sonra olmak
tifika ve çekilişler ile şanslı öğrencile-
edildi. Seminere konuşmacı
üzere iki oturum şeklinde
re bazı hediyelerde verildi.
olarak, Microsoft Türkiye
geçekleştirildi.
Öğrenci Danışmanları Başka-
programlarda sertifikasyon
semineri
Seminerde,
nı Ahmet Ali SÜZEN katıldı.
NLP Sertifika Programı
6,7 Mart 2010
Cumartesi, Pazar
Okulumuzda, Teknik Prog-
çekleştirildi. NLP Uzmanı Meh-
ramlar, Bilgisayar Teknoloji-
met Bal tarafından verilen eğiti-
leri Bölümü tarafından orga-
me öğrenciler büyük ilgi göster-
nize edilen “Başarı ve kişisel
di. Programda, NLP teknikleri
gelişim için NLP” konulu
hakkında bilgiler veren Mustafa
eğitim semineri 6 Mart Cu-
Bal, başarının anahtarının inan-
martesi ve 7 Mart Pazar
mak olduğunu vurgulayarak,
günü iki oturum olarak ger-
kısa film ve görsellerle eğitime
Kariyer Bilişim Günleri 1
Yüksekokulumuzda, Teknik
Merkezinden Özkan ÖCAL
Sistem Uzmanlığı” hakkında bilgiler
Programlar, Bilgisayar Tek-
ve Habil TUĞ ile Süleyman
verildi. Bölüm akademik personeli ile
nolojileri Bölümü tarafından
Demirel
Üniversitesi’nden
150 öğrencinin yer aldığı seminer son-
KABİG (Kariyer Bilişim Gün-
Eyüp ÇAKI katıldı. 26 Mart
rasında katılımcı öğrencilere katılım
leri) 1. Kariyer Bilişim eğitim
2010 tarihinde okulumuz
belgesi ve çekilişler ile şanslı öğrenci-
semineri
edildi.
konferans salonunda yapı-
lere bazı hediyelerde verildi.
Seminere konuşmacı olarak,
lan seminerde, “CEH (Etik
26 Mart 2010, Cuma
Sayfa 26
Akademi
organize
Isparta
eğitim
Hackerlik), Robot ve Kariyer,
Destekçilerimiz
Download

FAALİYET RAPORU - Teknoloji Topluluğu