5INDiRG] ütLsLEKI 1rE TI{{N]K EĞİTİNf &IER.KEZİ P.\Nsi},,,Gİ,1-]
rĞiıjrul ÖĞırıırinı Yii,I .AiLALII( r\Yü NÖBFjT Çiz LGES]
201,4-28i5
Tarih
Gürıler
01.12.2014 PAZ.dRTEStr
02.72.20,1,1
SAI-x
Erkek Belletırıen
1
N!urettirı YOR.ULMAZ
Ya|çın OZMERAL
04.12.20t4 PER.ŞEL{BE
Fatih ŞENE!Oktay ÖzTÜRK
05.72.2014 CUMA
Nurettin YORt'I-MAZ
03.12.201,4 ÇAR.ŞAMB.d
lN{Z.{
Yalçın OZMERA!2.2a74
Yener
09
SA.Lx
ClCEK
x0. 2.2au ÇARŞAMEA oktav oZTURK
08. 2.20|4 PAZARTESI
2.2a74 PERŞEMBtr
.1,2.12.2a1,4
CUü{r\
l PAZAI{TISl
n6. 2.20n 4 SALtr
\7
Ç.dRŞ;\]vlE.A
13. 2.201.4 FERŞEeIts[
2.2ü11 CL]!!,A
x9
,Ahifiet EfulİN
N
ı.ı
retti ıı YO
R
Ahmet YÖR,ÜR
!-lkiAz
FlLlZ GoÇHAN
GüLBAHAR özreruırı
FATMA ClHAN
GULSAH YiLDNZ
ZoRRnN E{tT[K
3usRA AKEAŞ
DONA.Y !,{LDiZ
GüLEAllAR
Özlrmrı
Yı!rgıaz A,KÇOR[.,l
FiLiZ GÖcHAi\i
!=MlNE CEYLAN
Mehrııet BA'/R,AKTAR
FAT|\IA
üseyi n KAi-! RAMlA!\j
illlahn-tı-ıt
0J
YlLDlz
HULYA AKDEMlR
Y.Ziya ÇATALTAŞ
Hüseyin KAHRAtvlAhj
KARA
Yuşa YiLDlZ
nMZA
FATMA clHAN
DÖNAY },{LDIZ
!,,N
Fatih ŞEhlEL
hlevzat K!l-iÇ
Gl,.,LŞAH
Yuşa YlLDlZ
Mahmııt KARA
Yuşa YiLDlZ
Y.Ziva ÇATALTAŞ
yener ÇİÇEK
Eayııı Bel]atııeıı
DO\AY Y]LDIZ
Ahrnet YÖRÜR
Mehmet BAYRAKTAR
Yalcıı-i OZIUIERAL
,{l-!
Y.Ziya ÇATALTAŞ
Yı|rnaz AKÇOR,U
Nevzat Kll-trÇ
retti n YO R!.j l-ful,Az
nN{Z,4
Yuşa YlLDlZ
Ahmet EMIru
lJ u
,
Erkek tselletmen 2
CoBANOGLrj
FATMA ClHAi,j
DÖNAY Y]I-DIZ
G LEN- oZCAi\j KA\AK
ZnRIdIFI ER.TEK
ı...J
'yeııer
ÇİÇEx
)) ]? ?i]il FAZArİ.TLS{
ia,t!h ŞElrjE!_
Yıirnaz AKÇOR,U
?:1a
Oktav OZTUR]{
Ahn-oe,t
ani,
SAn ]
YilRiJF.
fuiai,ııııtıi K.ARA
2.].12.2si4
]
1 ?ni l CUi\,IA
'/aiçııı OZJlılER,i.L
H
lC),].
r1)
G lJ
LBAH,AR OZTE
}.!-i
Et
Fli-lZ GOCHA]'-i
Dö}üAY Vffi,Dğz
)E 1a ıi)1 l P9R.ŞE]!lBE
İr
GUi_sAl-j ,a]!-D]Z
P.AZAR
Fai,ih Si=,Uı-i
:1
UKrair
.{
SAn-]
}je,ı:ai K]!-]C
U,4 i U!,i^
Ck,taıı OZTUto,K
ruomneçe ÖĞngşbğENLERğN
üse,ı i n KAH RA;i,l,Ai\j
,Aüırnet
n
h-ıi-
D{
YCi?UR
\/öDl
Di iç-E^
i{anş
GULFj\
o7ıAN
K^,V:',l{
1D
T ET,&ğtrsğ çaggg<EN FğUSUSLAR
Nöbçt tutarnama dururnu ar\ azhi{ Etln önçe oku
lıariç nöbet değişiıaıi olınayae aX<tır"
2 - V akit çize1 ge s ı aks atılraadan ıjygulanaeaktnr
3- Nöbetçi Beltrştıeinin rröbeti 24 saaiiir. Görşv yerinden
4: Ettitler etüt sınıfinda yapıXaeaktır ve
1- Zoruıantı haltrer
FATMA CiHAi!
"
1ıer ne su-fctle
ollirsa o1srın ayrl]mesn yaız}ütfi
,-
aror.u silresinee olacak hşr tilrlil olı-ımsı-ızirıklardan ruÖnnuÇa oĞmag'E4trn- SGR{JiV{LUDUR.
ve i]öbetçi Xıelletçileı: nöbetierr €snasmda sorlinlluluktrarı F,4ÜŞTtrEEK?{R.
8- Etüt saatlerınde ve yei-nek saatierincle öğrenciniıi başıncXa bununulacak ve sukı-]nct sağnanaeakiır"
9- Nöbet defterinin ilgili hölülıtaleri noksansu olaralü doldurulaçakilr. Vt ]zrılıtrai:ıalar tain o1arak !?.p:lı
laeakiır ize lrer ay bu swaya- göre tekrar cluizecleniiı
ı:dumcl§ma lıilgİ -;erıi
'7- Gözetrnen belleteilcı
T,{_Ii\i,{Ay-
ÖzrÜea
Okııl tsIildjirii
Download

Aralık 2014 Belletmen Listesi