PROFESIONALCI ZA [email protected]
Greewe i sanitarii
03 01
Samolepliva
lenta za
monta`a na
sanitarni
elementi
Univerzalna Upotreba kaj sanitarnite uredi.
Otporna na: masla, masnotii, alkoholi,
pra{oci za miewe, razredeni kiselini.
Materijal spored DIN 16 778.
Podra~ja na upotreba
Pricvrstuvawe na mijalnici.
Pricvrstuvawe na WC {kolki i bidea.
Monta`a na kadi.
Upatstvo za upotreba
dol`ina
mm
{irina
mm
debelnia
mm
br. na art.
pak./
par~.
500
20
2
0905 900 030
30
M 03 0030
03 02
Delovite koi gi lepime moraat da bidat suvi,
bez pra{ina i odmasneti.
Komplet za monta`a
na mijalnik
dimenzii
br. na art.
M 10 h 120
0905 900 120
M 10 h 140
0905 900 140
pak./par~.
20
Sodr`ina
dimenzii
mm
Tipla
Hangar zavrtka
PA vmetok, bel
Podlo{ka, `. poc.
Navrtka 6-agolna
Ø 14 h 75
M10 h 120/140
Ø 37
Ø 21 h 10.5 h 2
M10
par~.vo pak./
Kompar~.
pletot
2
2
2
20
2
2
Komplet za monta`a
na WC [kolka
Zavrtki so {estoagolna glava
dimenzii
br. na art.
6 h 70
0905 901 670
6 h 80
0905 901 680
pak./par~.
Sodr`ina
dimenzii
mm
20
Tipl
Zavrtka za drvo
PA vmetok, bel
Plasti~na ukrasna
kapi~ka, bela
03 03
Ø 8 h 40
Ø 37
-
par~.vo pak./
Kompar~.
pletot
2
2
20/
100
2
2
Teflon® - lenta
Za dihtuvawe na navojnite cevni spojnici
DVGW sertifikat (debelina 0,1 mm) spored
DIN EN 751/3(97) i DIN 60 660 (99).
Otporna na site agresivni fluidi.
Otporna na temperaturi
od 0 °C do + 80 °C.
Nema lepewe i nababruvawe, so {to se spre~uva o{tetuvawe na navojot.
Navojnite spoevi mo`at ednostavno da se odvrtat i po dolgogodi{na
upotreba.
Ne sodr`i silikon.
{ir.
mm
dol`.
mm
debelina
mm
DVGW
sertifikat
te`ina
g/m2
Upotreba za
12
12
0,08
-
25
-
0985 030 165
12
12
0,1
+
60
fin navoj (DN≤10)
0985 030 160
12
12
0,1
+
100
navoj (10<DN≤50)
0985 030 161
br. na art.
pak./
par~.
10
PTFE Teflonski konec za
dihtuvawe na navojnite
spojnici
Univerzalno sredstvo za dihtuvawe na navojnite spojnici napraveno od 100 % ~ist, upreden Teflon - (PTFE - PoliTetraFluor Etilen) za dihtuvawe na metalnite i plasti~ni navojni spojnici.
Dol`ina na kalemot
150 m
br. na art.
0985 030 150
pak./par~.
12/1
Upotreba
Se koristi za dihtuvawe na navojnite spojnici na cevkite do pre~nik od 6” za:
Studena
voda
Topla
voda
Voda za
piewe
Greewe
Gas
Spojnici
izlo`eni na
sonce
Isto taka e zgoden za dihtuvawe na instalacii so kompresiran vozduh, hidrauli~ni
instalacii, pnevmatski i {irok spektar na drugi primeni.
Prednosti
Tehni~ki podatoci
Materijal
Otpornost na temeratura
DVGW testiran, GRp klasa
Otpornost na hemikalii, te~nosti,
masla, razreduva~i, gasovi i kiselini
Otpornost na muvla,
gabi~ki i bakterii
100 % ~ist Teflon (PTFE
politetrafluor etilen)
–200 °C do +260 °C
Za gas, voda za piewe
i topla voda
Mo{ne dobra
Mo{ne dobra
100 % Teflon (PTFE)
Materijalot e testiran kaj dihtuvawe na navojnite spojnici.
Otporen e na skoro site poznati hemikalii i mikrobiolo{ki procesi.
Vpreden
Laesno se postavuva na navoj.
Golema cvrstina na zategawe i otpornost na kinewe.
DVGW atestiran
Atestiran na instalacii za gas, voda za piewe i
topla voda. Mo`e da se podesi/zavrti do agol od 45°.
Trajno elasti~en
Ne se stvrdnuva, ne stanuva krut, ne se raspa‡a, dolgotraen.
Bez silikon
M 03 0050
03 04
Monta`na
lenta perforirana
●
●
●
●
●
●
●
pre~nik na
dupkata Ø
mm
razdal.
na otvorot
mm
{irina
na lentata
mm
5,3
10
12
6,3
12
17
8,5
14
26
debelina
na lentata
mm
0,75
vrednost
na opteretuvaweto na
prelomot N
br. na art.
1300
0972 12
1250
0972 171
2940
0972 261
03 05
pak./
par~.
10
So zaobleni ivici, pocinkuvana so
sendzimir - postapka.
Bez rabni otvori.
Za zaka~uvawe na cevki, ventilacioni
kanali itd.
Za pricvrstuvawe na prazni cevki i
kabelskite vodovi (npr. pod cementniot
pod).
Ednostavno rakuvawe.
Golema ekonomi~nost - nema odvi{ok.
Kompaktno pakuvawe, ureden izgled.
Hangar zavrtka
so AW prifat
Prednosti
Prednosti
AW - prifat
prifat za okast klu~
navoj za tipla
dimenzii
M 6 h 50
M 6 h 60
M 8 h 50
M 8 h 60
M 8 h 80
M 8 h 100
M 8 h 120
M 8 h 140
M 8 h 160
Materijal: pocinkuvan ~elik.
Se sostoi od:
prodol`etok za vilu{kast klu~* so metri~ki
navoj, navoj za drvo.
* osven dimenzijata M6
LH
merki
LM Lges.
OK
37
37
30
30
40
50
50
50
50
11
20
12
20
30
40
50
50
50
6
6
6
6
6
6
6
50
60
50
60
80
100
120
140
160
Ø tipla
AW
8
8
10
10
10
10
10
10
10
golemina
25
25
25
25
25
25
25
br. na art.
0232 206 050
0232 206 060
0232 208 050
0232 208 060
0232 208 080
0232 208 100
0232 208 120
0232 208 140
0232 208 160
pak.
par~.
100
50
dimenzii
M 8 h 180
M 10 h 60
M 10 h 80
M 10 h 100
M 10 h 120
M 10 h 140
M 10 h 160
M 10 h 180
M 12 h 100
LH
50
30
40
60
60
60
60
60
55
merki
LM Lges.
50 180
20
60
30
80
30 100
50 120
50 140
50 160
50 180
30 100
Precizno nalegnuvawe na prifatot na hangar
zavrtkata na AW – umetok.
Cvrsto uvrtuvawe na hangar zavrtkata.
Podobrar prenos na sila, optimalno
centriranje.
Mo`nost za fino podesuvawe.
Eventualno vrtewe so matica i klu~ za
zavrtka.
Mo`nost za za{trafuvawe vo tipla ili drvo.
Ø tipla
OK
6
8
8
8
8
8
8
8
10
AW
br. na art.
golemina
10
12
12
12
12
12
12
12
14
25
25
25
25
25
25
25
25
30
0232 208 180
0232 210 060
0232 210 080
0232 210 100
0232 210 120
0232 210 140
0232 210 160
0232 210 180
0232 212 100
Podra~ja na upotreba
Brzo i lesno za{trafuvawe na hangar
zavrtkata vo tipla ili drvo.
Monta`a na {elni za cevki vo beton, cigla
ili drvo.
Monta`a so pomo{ na univerzalna kocka sa
navoi za spojuvawe
br. na art. 0543 9...
Dopolnitelni artikli
Udarna burgija
(za beton)
br. na art. 0648 ...
Univerzalna
HM - burgija
(za {upliva cigla)
br. na art. 0641 ...
Zebra - klu~evi
POWERDRIV
br. na art.
07133 ...
M 03 0080
03 06
AW - umetoci
br. na art.
06145...
Monta`a so {ipki za navoj.
pak.
par~.
50
Alat za za[trafuvawe
na Hangar zavrtkata
● Za uvrtuvawe i odvrtuvawe na hangar zavrtkata, navojnite {ipki i osta-
tite navojni elemenati bez prifat.
● Uvrtuvawe ili dopolnitelno podesuvawe na delovite za uvrtuvawe vo
glava ne e potrebno.
● Pri zavrtuvawe trite vaqaci avtomatski baraat navoj na zavrtkata
prisposobuvajœi se na dimenzijata. Pri odvrtuvawe vaqacite avtomatski
se otvoraat i go osloboduvaat navojot.
● So ~etriagolen prodol`etok od 1/2g zgodno za krckalka, t.e. so adapter
za elektri~na odvrtka.
za navojite
M 6
M 8
M 10
M 12
postavuvawe
uvrtuvawe
dol`ina mm
38
38
38
38
Ø mm
25
25
30
30
te`ina g
100
140
150
160
br. na art.
p./p.
0715 137 06
0715 137 08
0715 137 10
0715 137 12
1
odvrtuvawe
Adapter za alatot za
za[trafuvawe
prifat
Bosch 1/4”
Fein 7 mm
SDS Plus
03 07
pogon
1/2” 4-str.
dol`. mm
75
te`ina g
70
br. na art.
0614 176 780
0614 176 781
0614 176 782
p./p.
1
{elni za cevki so guma
TIPP® - Basic GS
Za monta`a na cevki na yid ili plafon
Zglobni {elni so mo`nost za razdvojuvawe.
Ekskluziven proizvod na Würth za sigurna i brza monta`a.
Pri monta`a na {elnata ne doa‡a do deformacija na pre~nikot na {elnata i tutkawe na gumata.
Oblogata od guma apsorbira {umovi predizvikani od struewe i dilatacija spored DIN 4109.
Otporno na stareewe i atmosferski vlijanija DIN 53 508 i 53 509.
Otpornost na temeratura - 40 °C do +120 °C.
Ne sodr`i silikon.
Zavrtka za zategnuvawe na {elnata so kombinovan prifat PH/{lic.
To~kasto zavarena (4 to~ki) matica M 8 dava cvrstina i sigurnost na uvrtuvawe.
Ø cevki
za
pre~nici
mm
navoj
golem. na
prelomno
optovaruvawe
N
br. na art.
bakar
DIN 1786
mm
~elik
DIN 2440
in~
HT
SML
11 - 15
12
1/4 "
-
-
0543 066 12
15 - 19
15/18
3/8 "
-
-
0543 066 18
21 - 23
22
1/2 "
-
-
26 - 28
28
3/4 "
-
-
0543 066 28
32 - 35
35
1"
-
-
0543 066 35
40 - 43
42
1 1/4 "
DN 40
-
0543 066 22
800
0543 066 42
M8
48 - 51
-
1 1/2 "
DN 50
-
0543 066 48
52 - 56
54
-
-
-
0543 066 54
57 - 60
-
2"
-
DN 50
1200
64
-
-
-
0543 066 64
74 - 80
76,1
2 1/2 "
DN 70
DN 70
0543 066 80
83 - 91
88,9
3"
-
-
108 - 114
108
4"
DN 100
DN 100
M 03 0100
03 08
M8/M10
100
50
0543 066 60
62 - 65
1800
pak./par~
30
0543 066 90
23
0543 066 108
10
Flexen PE,
izolacija na
cevki
Polietilenska zatvorena
izolacija
Upotreba
Na instalacii za greewe i topla voda spored
uslovite HeizAnIV
Na instalacii za ladna voda spored DIN
1988, del 2.
Prednosti
Materijal
polietilen, bez CFC i silikon
Boja
siva
Dimenzija
izolacijana cevka so dol`ina 2m
Obem na temperaturnata Upotreba
+8 °C do +102 °C
Koeficient na toplotna provodljivost
(pri +40 °C, temp. na mediumot)
0,040 W/(m x K),
spored Z 23.14-1111
Ognootpornost (DIN 4102)
V1, te{ko gorivo spored
P-MPA-E-02-514 / Z 23.14-1111
Za{tita od korozija (DIN 1988 del 7)
ne vr{i korozija na metal, test V/99 6437.3
Izolacija odobrena spored uslovite
HeizAnIV.
V1 te{ko zapaliva spored uslovite HeizAnIV.
Blagodarejœi mu na nadol`niot presek na
izolacijata, monta`ata e brza i ednostavna.
Ne deluva korozivno na pocinkuvani, crni,
bakarni cevni instalacii, kako ni na instalacii od ~elik {to ne ,r‡osuva.
[titi od pojava na kondenzacija.
Otporna na stareewe, ne otpa‡a od instalaciite.
Pregled na isporaka
Bakarni cevki (Cu)
nadvore{en
Ø mm
vnatre{en
DN
Ø
Debelina
nadvore{en
Ø mm
mm
mm
~eli~ni cevki
in~
DN
Sodr`.
vo
karton
br. na art.
pak./par~.
12
10
-
-
-
12
9
300
0870 009 012
300
15
-
1/4
8
13,5
15
9
232
0870 009 015
232
18
15
3/8
10
17,2
18
9
190
0870 009 018
190
22
20
1/2
15
21,3
22
9
162
0870 009 022
162
-
-
3/4
20
26,9
28
9
128
0870 009 028
128
28
25
1
25
33,7
35
9
92
0870 009 035
92
35
32
1 1/4
32
42,4
42
9
72
0870 009 042
72
-
-
1 1/2
40
48,3
48
9
66
0870 009 048
66
54
40
-
-
-
54
9
50
0870 009 054
50
-
-
2
50
60,3
60
9
46
0870 009 060
46
M 03 0110
03 09
"Multifix"
nose~ki [elni
za cevki
So gumen vmetok (RSGU)
O** mm
6
8
9
10
12
15
25
6
8
10
12
15
18
20
22
25
30
35
40
8
15
18
20
25
30
40
25
48
50
55
B {irina na
lentata
12
15
20
25
d1 zavrtka za zateg.*
M5
M6
M8
M 10
h1 mm
br. na art.
0542 6 12
0542 8 12
0542 9 12
0542 10 12
0542 12 12
0542 15 12
0542 25 12
0542 6 15
0542 8 15
0542 10 15
0542 12 15
0542 15 15
0542 18 15
0542 20 15
0542 22 15
0542 25 15
0542 30 15
0542 35 15
0542 40 15
0542 8 20
0542 15 20
0542 18 20
0542 20 20
0542 25 20
0542 30 20
0542 40 20
0542 25 25
0542 48 25
0542 50 25
0542 55 25
8,0 + D/2
11,2 + D/2
14,5 + D/2
17,2 + D/2
Za pricvrstuvawe na cevki, kabli i creva.
Amortizira vibracii.
Osobenosti na gumeniot vmetok: otporen na
vremenski vlijanija i ozon;
otporen na benzin, maslo, masti, alkohol,
kiselini i bazi.
Da ne se upotrebuva za dihtuvawe na creva.
pak./par~.
Tehni~ki podatoci
50/100
Zategnuva~ka cvrstina
100 kg/cm
Izdol`uvawe do
200 %
Cvrstina po Shore A
70 ± 5
-35°C do +120°C
Temp. na stabilnost
Rabotna otpornost
dobra
Otpornost na vremenski
mo{ne dobra
vlijanija i ozon
Otpornost na stareewe
mo{ne dobra
Gumen vmetok
Polychloropen
Otporno na povremeni kontakti so: benzin, maslo,
masti, alkoholi, kiselini i bazi.
50
50/100
50
50/100
50
25
50
25
RSGU Komplet
10
25
10
* Se ispora~uva bez zavrtka i navrtka za zategnuvawe
** Vnatre{en pre~nik na {elnata Ø / nadvore{en pre~nik na cevkata Ø.
Sodr`ina: 12 golemini od 6/12 do
30/15 = 73 par~iwa.
br. na art. 0964 542
pak/par~: 1
M 03 0120
03 10
Beskrajna lenta za
stegawe/jazi~e za
zatvorawe
Za proizvodstvo na [elna za creva i cevki skoro vo
sekoja golemina so alatot za zategawe i se~ewe.
Podra~je na upotreba
Za monta`a na natpisi, tabli, monta`ni kutii itn.
(vo sklop na dr`a~ite za natpisi).
Za vrzuvawe creva.
Kompletno trkalezni rabovi.
Materijal V2A, 1.4301.
Cvrstina na zategawe najmalku 600 N/mm2.
→ Kaj golemo optovaruvawe da se duplira lentata za zategawe.
Lenta za zategawe
[irina
Debelina
Inch
3/8
mm
9
mm
0,63
Br.na art.
0529 1 09
1/2
12
0,76
0529 1 12
5/8
16
0,76
0529 1 16
3/4
19
0,76
0529 1 19
zatvora~i
Pak.
par~.
Br.na art.
0529 2 09
Pak.
par~.
0529 2 12
1
0529 2 16
100
0529 2 19
1 par~. = 1 rolna od 30 m vo displej kutijata.
Dr`a~i na natpisot
1
2
Materijal: V2A, 1.4301.
Sl.
Ime
3
4
1
Dr`a~ na
natpisot
podvitkan
2
3
Dr`a~ na
natpisot
so {lic
4
Forma
podvitkan krak,
so U-plo~a,
1 zavrtka M8 (DIN 933)
podvitkan krak,
so U-plo~a,
2 zavrtki M8 (DIN 933)
Dol`ina 90 mm,
{lic 9 h 15 mm,
rastojanie pome‡u otvorite
50-70 mm kaj M8
Dol`ina 90 mm,
{lic 9 h 15 mm,
rastojanie pome‡u otvorite na
{licot 60-120 mm kaj M8
Debelina
mm
Br. na art.
2,0
0529 3 01
2,0
0529 3 02
2,0
0529 3 090
2,0
0529 3 140
Pak.
par~.
10
Alat za stegawe
i se~ewe
Posebno oblikuvan alat, koj mo`e da postigne sila na zategawe do 10 kN na
lentata za zategawe.
br. na art. 0529 5
pak./par~. 1
M 03 0135
03 11
Univerzalna
stezna lenta
Materijal: A2
Za proizvodstvo na individualni golemini na stegi za crevo.
Nezavisna, bidejœi gi ima site specijalni golemini na rabotnoto mesto.
Dol`ina
mm
5
[irina
mm
8
br. na art.
pak/par~.
0574 000 10
1
(@abica) stezna
lenta
Materijal: A2,
Zavrtki: pocinkuvan ~elik.
br. na art.
0574 000 11
M 03 0140
03 12
pak/par~.
25
O-stegi
Bez vmetok
[ir. na
lentata
mm
6.0
Gol. na zategnuvaweto
mm
9.6 - 11.3
Ø
mm
11.3
VW broj na delot
br. na art.
p/p~.
111 127 537 A
0541 113
100
So prohromski vmetok
●
●
Spored DIN 17440 ~elik 1.4301 (stega), 1.4310 (vmetok).
Pocinkuvana, `olto hromatizirana
[ir.
na
lenta
mm
5,5
6,4
6,4
7,4
7,4
7,4
8,2
8,2
8,2
8,2
mm
mm
6,6
7,0
8,0
9,0
10,0
12,3
13,8
14,5
15,5
17,5
5,2 - 6,2
5,6 - 6,5
6,3 - 7,5
7,0 - 8,5
8,0 - 9,5
9,8 - 11,8
11,1 - 13,1
11,8 - 13,8
12,8 - 14,8
14,6 - 16,8
VW
broj na delot
171201271B
171201271C
-
Komplet na O-stegi
Sodr`ina:180 par~iwa
Golemina na zategnuvaweto: 5,2 do 16,8 mm
Rabic kle{ti, br. na art. 0715 02 04
br. na art. 0964 541
pak/par~: 1
03 13
br. na art.
pak./
par~.
0541 066
0541 070
0541 080
0541 090
0541 100
0541 123
0541 138
0541 145
0541 155
0541 175
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ZEBRA stegi za creva
so pol`est zadvi`uva~ spored DIN 3017
●
●
●
●
●
●
●
So prore`ana 6-agolna navrtka (~elik, `olto
hromiran).
Pojas i kuœi{te: 1.4016 asimetri~ni.
Visok stepen na dihtuvawe.
Isklu~ena mo`nost za o{tetuvawe na crevoto.
Mazni dolni strani na lentata i visoko postaveni ivici na stegata.
Plosnato presuvani kraevi na mostovite.
Nema avtomatsko otvorawe.
{irina na lentata 7,5 mm, otvor na klu~ot 6
obem na zategawe mm
8-12
10-16
br. na art.
0539 8 12
0539 10 16
pak./par~.
100
[irina na lentata 9 mm, otvor na klu~ot 7
obem
na priteg.
mm
8 - 16
12 - 22
16 - 27
20 - 32
25 - 40
30 - 45
32 - 50
br. na art. p/k
0539 18 16
0539 112 22
0539 116 27
0539 120 32
0539 125 40
0539 130 45
0539 132 50
50/
100
obem
na priteg.
mm
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
br. na art.
0539
0539
0539
0539
0539
0539
0539
140
150
160
170
180
190
110
Komplet od stegi, otvor na klu~ot 7
Sodr`ina:
11 golemini od 8 - 12 mm do 70 - 90 mm = 120 par~iwa
1 Zebra odvrtuva~ so svitkuva~ka osovina
1 prodol`etok za ucvrstuvawe na sid
br. na art. 0539 120 7
pak/par~. 1
Zebra odvrtuva~
Svitkuva~ka osovina, odgovara za stie stegi za creva tip 539,
otvor na klu~ot 7.
br. na art. 0613 286 07
pak/par~. 1
03 14
60
70
80
90
100
110
120
p/k
25/
50
25
Stegi
Od prohrom A4
●
●
●
●
Lenta, kuœi{te, zadvi`uva~i i zavrtki od
prohrom A4.
Otporni na kiselini.
Mo{ne golema upotreba vo prehrambenata
industrija.
Zavrtka za pritegnuvawe so 6-agolna glava i
{ilec.
Golemina na zategnuvaweto
mm
in~i
8 - 16
5/16 - 5/8
12 - 22
1/2 - 3/4
16 - 27
5/8 - 1
20 - 32
3/4 - 11/4
25 - 40
1 - 15/8
32 - 50
11/4 - 2
40 - 60
15/8 - 23/8
br. na art.
0538 008 16
0538 012 22
0538 016 27
0538 020 32
0538 025 40
0538 032 50
0538 040 60
pak./par~.
25
[irina na lentata 12 mm
OK 7 mm
Golemina na zategnuvaweto
mm
in~i
16 - 27
5/8 - 1
20 - 32
3/4 - 11/4
25 - 40
1 - 15/8
35 - 50
11/4 - 2
40 - 60
15/8 - 23/8
50 - 70
2 - 23/4
60 - 80
23/8 - 31/8
70 - 90
23/4 - 31/2
80 - 100
31/8 - 4
90 - 110
31/2 - 43/8
100 - 120
4 - 43/4
110 - 130
43/8 - 51/8
120 - 140
43/4 - 51/2
130 - 150
51/8 - 57/8
Odvrtuva~ za stegi
Odvrtuva~ so elasti~na
osovina odgovara za site stegi,
br. na art. 0538..., OK 7 mm.
br. na art. 0613 286 07
pak/par~: 1
03 15
br. na art.
0538 16 27
0538 20 32
0538 25 40
0538 35 50
0538 40 60
0538 50 70
0538 60 80
0538 70 90
0538 80 100
0538 90 110
0538 100 120
0538 110 130
0538 120 140
0538 130 150
pak./par~.
25
10
No`ici za
plasti~ni
cevki
So zap~est prenos
Polesno se~ewe so edna raka.
[iroko potpirawe na cevkata.
Odsekuvawe pod prav agol.
No` od ~elik {to ne ,r‡osuva, promenliv.
Zaka~ka za zacvrstuvawe na dr{kata.
Upotreba:
Plasti~ni cevki (PE, PP VPE, PB – i PVDF)
Vgraduvawe na sanitarni i grejni instalacii
Rezerven no`
Ø A mah.
mm
0-32
0-42
Inch
1/4“-1 1/4“
1/4“ -1 5/8“
L
mm
br. na art.
200
200
0715 55 51
0715 55 52
br. na art.
0715 55 54
0715 55 55
1
1
Pi[tol za
se~ewe na
plasti~nite
cevki
So zap~est prenos
Polesno se~ewe so edna raka.
[iroko potpirawe na cevkata.
To~kasto zasekuvawe, odsekuvawe pod
prav agol
No` koj mo`e da se zameni.
No` koj brzo se postavuva vo zadna polo`ba po
pritisnuvaweto na ~krapaloto.
Upotreba:
Tenkosidni plasti~ni ceviki (PE, PP VPE, PB – i
PVDF) Vgraduvawe na sanitarni i grejni instalacii.
Rezerven no`
Ø A mah.
mm
6-35
Inch
1/4“-1 3/8“
L
mm
184
br. na art.
0714 03 55
br. na art.
0714 03 56
1
1
Re`a~ na
plasti~ni
cevki
Plasti~na dr{ka.
Izvedba otporna na udar.
^etiri potporni trkalca so `leb.
Optimalno oslonuvawe.
Ra~no - teleskopsko vodewe.
Brzo podesuvawe na rabotnite obemi.
Rezerven no` za se~ewe vo dr{kata.
Upotreba: Plasti~ni cevki (PE, PP VPE, PB- i PVDF)
Ø A mah.
mm
6-66
Inch
1/4v -2 5/8“
M 03 0170
03 16
L1
mm
241-317
ØD
mm
185
H
mm
88
br. na art.
0714 551 666
1
Kompakten
re`a~ za
cevki
1)
● Plasti~na dr{ka.
➔ Izvedba otporna na udar.
● ^etiri potporni trkalca so `leb.
➔ Za rez vo blizina na rabot,
precizno teleskopsko vodewe.
➔ Brzo podesuvawe na rabotnite opsezi.
● Rezervno no`e za zamena vo dr{kata.
● Rabotniot radius ostanuva ist.
● ^krapalo na vnatre{nite rabovi vrte`no, koe
mo`e da se izvlekuva.
➔ Se prilagoduva na konturata na rabotniot del.
Upotreba:
Za bakar, mesing, aluminium i tenkosidni cevki od
~elik kako i tvrdi plasti~ni i cevki oblo`eni so
plastika.
Ø A max.
vo inch
1/8“- 1 3/8“
1/8“- 1 3/8“
vo mm
6-35
6-35
L1
vo mm
153
153
L2
vo mm
105
105
H
vo mm
67
67
br. na art.
0714 551 235 1)
0714 551 4351)
1
1)
Model za cevki
od plemenit ~elik
Rezervno se~ilo
(za obrabotka na rabovi)
Materijal
br. na art.
Fe, Al, Cu, plastika
Ms, liv, Inox
0714 42 024
0714 42 025
1
Rezervni no`iwa za se~ewe
br. na art.
re`a~ za cevki
0714 551 116
0714 551 125
0714 551 330
0714 551 235
0714 551 435
0714 551 666
izvedba
za cevka
3-16 mm
3-25 mm
3-30 mm
3-35 mm
3-35 mm
6-66 mm
0715 55 14
1/8“-2“
0715 55
0715 55
0715 55
0715 55
0715 55
15
44
46
47
48
2“-4“
1)
1)
1)
1)
merka d/L/D
vo mm
5.02/4.85/19
5.02/4.85/19.7
dlabina na
rezot vo mm
3.0
3.0
5.02/4.85/19
5.02/4.85/19.7
3.0
3.0
4.85/6.2/25.85
9.0/19.0/32.0
9.0/19.0/32.0
9.0/19.0/42.0
7.0
8.0
8.0
7.0
4.85/3.0/18.2
4.85/3.0/18.2
3.0
3.0
5.0/6.2/23.5
5.0
Upotreba
Cu, Ms, Al, Fe (tenkosidno), tvrda plastika
inox
Cu, Ms, Al, Fe (tenkosidno), tvrda plastika
no` za se~ewe
br. na art.
0714 551 910
0714 551 940
0714 551 910
10
10
10
inox
0714 551 940
10
plasti~ni, poveœemerni cevki
Cu, Ms, Al, Fe (tenkosidno)
inox
Cu, Ms, Al, Fe (tenkosidno)
Cu, Ms, Al, Fe (tenkosidno), tvrda plastika
0714 551 960
0715 55 16
0714 551 942
0715 55 17
0715 55 45
10
1
1
1
5
inox
0715 55 451
5
plasti~ni, poveœemerni cevki
0715 55 481
5
Alat za
simnuvawe rabovi
Ra~ka za no` 3,2 mm
● Rotacionoto se~ivo postaveno direkno
vo prifatniot del.
➔ Se prilagoduva kon konturata na rabotniot del.
● Metalno kuœi{te.
➔ Stabilna izvedba.
Upotreba: Simnuvawe na rabovi cevki i limovi.
Rezerven no`
dol`ina
vo mm
150
br. na art.
0714 42 07
materijal
br. na art.
Fe, Al, Cu
Ms, liv, inoh
0714 42 024
0714 42 025
1
1
Vnatre[no i
nadvore[no
glodalo
● Zacvrsnati, izbruseni o{trici.
➔ Rabotewe bez “tropotawe“
➔ Brzo i lesno simnuvawe na rabovi.
1.) Upotreba: Cevki od bakar,
aluminium i od mek ~elik.
2.) Upotreba: Cevki od bakar, ~elik, plastika i od plemenit ~elik.
Ø A mah.
vo mm
3-40
10-54
vo inch
1/8“-1 3/8“
1/8“-1 3/4“
03 17
L1
vo mm
50
85
ØD
vo mm
50
65
br. na art.
0714 91 201)
0714 91 212)
1
Mini re`a~
za cevki
● Formata na izrabotkata polezna za rakuvawe.
➔ Mal raboten radius.
➔ Rabota na te{ko dostapni mesta.
2)
Golema rotira~ka glava.
➔ Regulacija na pritisok bez napregawe.
● Dve potporni trkalca so `leb.
➔ Za rez vo blizina na rabot.
1)
Obarabotka na vnatre{nite rabovi vo
dr{kata.
Upotreba:
Za bakar, mesing, aluminium - i tenkosidni cevki od
~elik kako i tvrdi plasti~ni i cevki oblo`eni so
plastika.
Ø A mah.
mm
3-16
6-25
Inch
1/8“- 5/8“
1/8“- 1“
L1
mm
59-69
65-76
L2
mm
42-53
48-60
H
mm
35
41
Inch
1/8“- 1 1/8“
L1
mm
145-173
L2
mm
105
H
mm
53
Inch
1/8“- 2“
1 1/4“- 4“
L1
mm
390-460
530-640
L2
mm
190
300
H
mm
105
160
br. na art.
0714 551 1161)
0714 551 1252)
1
Mal re`a~
za cevki
● Metalna ra~ka, naveduvawe so lizgawe.
➔ Robustna izvedba.
● Dve potporni trkalca so `leb.
➔ Za rez vo blizina na rabot.
● Simnuva~ na vnatre{nite rabovi vo dr{kata.
Upotreba:
Za bakar, mesing, aluminium - i tenkosidni cevki od
~elik kako i tvrdi plasti~ni i cevki oblo`eni so
plastika.
Ø A mah.
mm
3-30
br. na art.
0714 551 330
1
Re`a~ za
~eli~ni cevki
● [iroki trkalca.
➔ Sigurno naveduvawe na to~kite za se~ewe.
● Hromirano vreteno.
➔ Dolg raboten vek.
Upotreba:
Prvenstveno za ~eli~ni cevki, so zamena na trkaloto za se~ewe isto taka e povolen za obrabotka
na lieni cevki.
Ø A mah.
mm
10-60
42-100
03 18
br. na art.
0715 55 14
0715 55 15
1
Pasta za meko zavaruvawe
Br. 30 so ~etka
Te~na pasta
Br. 31
Te~nost za zavaruvawe
Br. 41
●
●
●
●
●
●
Lem S-Sn97Cu3 DIN EN 29453
(L-SnCu3 DIN 1707)
(udel 60% te`ina).
Topitel DIN EN 29454-1/3.1.1.C
(F-SW 21 DIN 8511).
Povolna za bakarni cevki instalacii na
studena i topla voda spored DVGW/ GW 2 i
GW 7.
Ostatocite se rastvaraat vo ladna voda.
●
●
●
●
●
Te~na pasta spored DIN EN 29454,
tip 2.1.2.C.
DVGW test No. AT 2235.
Odobrena po DVGW raboten list
GW 7.
Se rastvora vo voda.
Ne sodr`i cinkhlorid.
Ostacite se rastvaraat vo ladna i topla
voda.
●
●
●
Te~nost za mek lem bez cinkhlorid
spored DIN EN 29454-1/2.1.1.A.
Za metaloprerabotka, industrija, instalacii
so bakarni cevki.
Topitel za meko zavaruvawe na
bakar, bakarni leguri, mesing, crvena
bronza i ~elik. Se upotrebuva so
lemovi No. 2, No. 4, so {ipki od
kalaj ili cink.
Upatstvo: Ne se upotrebuva za ~elik {to ne
,
r‡osuva i elektro spojnici.
Sodr`ina g
br. na art.
pak/par~.
Sodr`ina g
br. na art.
pak/par~.
Sodr`ina g
br. na art.
pak/par~.
250
0987 130
20
200
0987 131
10
250
0987 141
1
03 19
Kalaj za lemewe
Kalaj za lemewe za rabota so metal - br. 2
Kalem
@ica-∅
br. na art.
g
mm
2,0
2,0
0987 121
0987 122
250
1000
Kalaj za lemewe za rabota so metal - br. 4
Kalem
@ica-∅
br. na art.
g
mm
3,0
250
0987 14
Kalaj za lemewe za rabota so metal - br. 2
● S-Pb60Sn40 spored DIN EN 29453 (DIN 1707).
● Bez cinkhlorid.
● Postojan dotur na te~na pasta DIN EN 29454-1/2.1.3.B
(F-SW 24 DIN 8511) poradi 4 jadra.
● Rabotna temperatura: 280°C
● Temperatura na topewe: 183-233°C
● Za `elezo, bakar, nikel, mesing, cink (ne se upotrebuva za
elektro spojnici i aluminium).
pak/par~.
1/20
1/10
Kalaj za lemewe za rabota so metal - br. 4
● S-Pb60Sn50 spored DIN EN 29453 (DIN 1707).
● Bez te~na pasta.
● Rabotna temperatura: 280°C
● Temperatura na topewe: 183-250°C
● Za grejni, razladni i klima uredi, ( ne se upotrebuva za sistemi na voda za piewe).
pak/par~.
1/20
Te~nost za zavaruvawe br. 41
● Bez cinkhlorid spored DIN EN 29454-1/2.1.2.A
● Za prerabotka na metal, industrija, instalacii so bakarni cevki.
● Te~na pasta za meko zavaruvawe na bakar, leguri od bakar,
mesing i ~elik vo kombinacija so lemovite za metal br. 2 i
br. 4, lem vo {ipka ili cink.
● Predupreduvawe: Ne se primenuva za elektro spojki i ~elik {to ne ,r‡osuva
Te~nost za zavaruvawe br. 41
Sodr`ina ml
br. na art.
pak/par~.
3,0
0987 141
1
Mek kalaj za lemewe br. 3 (fitting lem)
@ica-∅
mm
3,0
2,0
Kalem-∅
mm
Kalem
g
br. na art.
pak/par~.
44
250
0987 13
0987 132
1/20
1/20s
03 20
Mek kalaj za lemewe br. 3 (fitting lem)
● S-Sn97Cu3.
● 97% kalaj, 3% bakar spored DIN EN 29453 (DIN 1707) i DVGW/GW2.
● Rabotna temperatura: 270-300°C
● Temperatura na topewe: 230-250°C
● Polezen za meko zavaruvawe na bakarni cevki vo instalacii na
studena i topla voda (otporen na toplina do 110°C), toplotni sistemi, sistemi za
razladuvawe i klima uredi.
Fiting ~etki
●
●
●
Za vnatre{en pre~nik
na cevkata vo mm
Vkupna dol`ina
vo mm
15
18
22
150
150
150
Pre~nik na
Rabotna dol`ina
`icata
vo mm
mm
20
0.15
20
0.15
20
0.20
br. na art.
pak/par~.
071469 315
071469 318
071469 322
1/10
@ica od ~elik {to ne ,r‡osuva, sobrana.
Za vnatre{no ~istewe na cevkata.
So otvor za zaka~uvawe.
Volna za
~istewe
●
Odgovara za
Golemina na
modelot
Granulacija
Agolni
Ekcentri~ni
brusalici brusalici
Ra~na
Orbitalni
br. na art.
obrabotma{ini
ka
1000
-
+
-
+
0585 44 600
03 21
pak/
par~.
10
Za ~istewe na bakarni cevki pred
zavaruvawe.
Konop
Vgradena zatka
Za dihtuvawe na navojnite spojnici od metal
(~e[lan len)
● Stesneta izrabotka (vidi ø D).
● Ednostavnavna monta`a i demonta`a blagodarejœi mu na
vnatre{niot i nadvore{niot {estostran imbus.
D
Navoj
Dimenzii
Materijal
Mesing
1/2”
Plastika
Ime
Pletenica
Kalem
Klop~e
Te`ina g
200
80
100
3/4”
br. na art.
0876 007 200
0876 007 205
0876 007 211
pak/par~.
1
10
16/1
Mesing
Boja
Sino
Crveno
Sino
Crveno
Crveno
Sino
Nadvore{en
pre~nik ø D
mm
≈ 37
≈ 36
≈ 39
br. na art.
0876 0141
0876 0142
0876 0143
0876 0144
0876 0145
0876 0146
pak/
par~.
10
25
10
Instalacionen kit so bela boja
Za site vidovi na sanitatski uredi
Osobeno polezen za postavuvawe armatura na mijalnici i kadi
Prednosti na klop~eto
● Bela, trajno plasti~na gusta masa na baza na plastika.
● Postojan na temperatura do +100°C.
● Ne se upotrebuva za {uplivi podlogi, npr. mermer.
● Zakuvano vo PE-folija.
→ Proizvodot ostanuva za{titen.
● ^isto zapakuvano.
→ Ednostavno se vadi od vnatre.
Gusta pasta za navoi
Za dihtuvawe na metalnite navojni spojnici
oblo`eni so konop
● DVGW-ispitano za gasovodi, vodovi za pitka voda
(ladna/topla) i grejni uredi spored DVGW-odobrenie
NV-5142BM0126, klasa ARp spored DIN EN 751-2 (97) i
DIN 30660 (99).
● Postojano na temperatura od -20°C do +100°C.
● Ne sodr`i silikon.
Ime
Dozna
Sodr`ina
500
br. na art.
0892 756
pak/par~.
1
Specijalno sredstvo za
podma~kuvawe
Za visokotemperaturni cevki
●
●
●
●
●
Ime
Dozna
Tuba
Tuba
Sodr`ina g
450
150
325
br. na art.
0892 750
0892 751
0892 752
Ekolo{ko, bidejœi potpolno biolo{ki se rastvora.
Ne sodr`i hlor, formaldehid i policikli~ni aromati.
Ne sodr`i sostojki {tetni po zdravjeto.
Ne e {tetno za ko`ata na racete.
Bezbojno, ne sodr`i silikon, se rastvora vo voda.
pak/par~.
1/12
1/15
1/15
Ime
Tuba
03 22
Sodr`ina g
250
br. na art.
0893 126
pak/par~.
1/12
Univerzalni
fleksibilni rebrasti
cevki od ~elik [to
ne ,r\osuva
Upotreba
Univerzalni cevki za gas, voda, komprimiran vozduh,
solarni sistemi, itn.
Za povrzuvawe na bojlerot i rezervoarot topla voda.
Za povrzuvawe na gasnite kotli.
Za agolni povrzuvawa pome‡u ventilite i fitingot.
Za povrzuvawe na kotlite i regulatorite na toplina.
Prednosti
DVGW sistemsko odobruvawe (rebrasti cevki od ~elik {to ne ,r‡osuva,
armatura, priklu~oci).
Univerzalna upotreba.
Mo{ne fleksibilen, polezen za ra~no oblikuvawe.
Ednostavna i lesna izvedba na spojnici.
Alatki za site golemini na cevki.
Alatki kompletni vo ORSY 200 kuferot.
Regulativata na DVGW (Germanska nau~no tehni~ka asocijacija za voda i
gas) ne predviduva ispituvawe na fleksibilni - rebrasti cevki od ~elik
{to ne ,r‡osuva vo golemina DN8. Od tie pri~ini za ovaa golemina e
izvr{eno posebno uspe{no ispituvawe.
Materijal
^elik {to ne ,r‡osuva mat. No. 1.4404
Temperatura na Upotreba
-250°C do +600°C
Mah. raboten pritisok
Da se pogledne vo tablicata
Mah. raboten pritisok Soglasno so DVGW
15 bar
DVGW odobrenie za gas i voda
DV-7307BN0461
DVGW odobrenie za gas (DN 8)
DG-7307BN3852
Pre~nikot na svitkuvaweto
1 h nadvore{en pre~nik
M 03 0200
03 23
Opis
Vnatre{en
dijam. d1
Nadvore{en
dijam. d2
Deblina na
sidot od
cevkata
Mah.
raboten
pritisok
Br. na art.
Pak/
kom.
Rebrasta cevka ~elik {to ne ,r‡osuva DN8
8,1 mm
12,0 mm
15,7 mm
19,7 mm
26,5 mm
11,7 mm
15,8 mm
20,0 mm
25,0 mm
33,0 mm
0,26 mm
0,30 mm
0,30 mm
0,30 mm
0,30 mm
30 bar
25 bar
22 bar
18 bar
15 bar
0886 000 050
0886 000 051
0886 000 052
0886 000 053
0886 000 054
20
20
15
15
10
Rebrasta cevka ~elik {to ne ,r‡osuva DN12
Rebrasta cevka ~elik {to ne ,r‡osuva DN16
Rebrasta cevka ~elik {to ne ,r‡osuva DN20
Rebrasta cevka ~elik {to ne ,r‡osuva DN25
kaj sredna temperatura od +20°C
Rebrasti cevki od ~elik [to ne ,r\osuva ”Solar”
Opis
[irina W Visina H
vo mm
vo mm
Mah. rab.
pritisok
Cevka od ~elik {to ne ,r‡osuva
“Solar” DN16
~ 103
~ 60
22 bar
Cevka od ~elik {to ne ,r‡osuva
“Solar” DN20
~ 113
~ 65
18 bar
Br. na art.
Pak/
par~.
0886 004 010
0886 004 015
0886 004 020
0886 004 110
0886 004 115
0886 004 120
10
15
20
10
15
20
kaj sredna temperatura od +20°C
Upotreba na kompletot
Sodr`ina na kompletot
Ured - presa za oblikuvawe na cevkite.
5 vmetoci (so soodvetni polovinki spored cevkata) DN 8 - DN 25
Eden re`a~ na cevkata - koj se podesuva.
Eden ORSY 200 kufer so cvrsta konstrukcija.
Br. na art. 0886 000 080
Postapka na montirawe
1. Da se ise~e rebrastata cevka na
posakuvanata dol`ina.
Va`no za kvalitetno se~ewe!
Da se koristi edinstveno predvideniot re`a~ za cevki na
Würth koj œe dade kvaliteten i ednomeren rez
2. Da se postavi spojnata navrtka preku
rebrastata cevka.
3. Vo zavisnost od sakaniot pre~nik da se vmetne soodvetna
polovinka na alatkata za oblikuvawe.
4. Da se postavi rebrastata cevka vo alatkata za
oblikuvawe.
Da se postavat najmalku 3 nabori od rebrastata cevka preku
rabot od alatot. Toa e potrebno poradi oblikuvaweto na
dihtuva~kiot prsten.
5. Pokrenete go zadvi`uva~ot na alatot, poleka turnete go
lostot i oblikuvaweto e zavr{eno!
Obezbedete ramnomerno oblikuvan dihtuva~ki prsten,
taka za navrtkata za navoj da ne bide o{tetena vo tekot na
montiraweto.
Upotrebata na Würth armaturata za spojuvawe na rebrastite
cevki, obezbeduva kvalitetno dihtuva~ki spoj so minimalna
kontaktna povr{ina.
M 03 0201
03 24
Dihtuva~ka podloga
Upotreba
Za dihtuvawe na spojuvawata na instalacii na voda i gas*.
DVGW odobruvawe za rabrastite cevki od ~elik {to ne ,r‡osuva i dihtung.
Tehni~ki podatoci
Materijal
Osnova na materijalot
se izrabotuva od NBR
guma
Boja
Zelena
Otpornost na temperatura
-30 °C do +150 °C
Raboten pritisok
40 bar
DVGW odobrenie za gas i voda
DV-7307BN0461
DVGW odobrenie za gas (DN8)
DG-7307BN3852
Opis
Vnatre{en
pre~nik d1
Nadvore{en
pre~nik d2
Debelina
h
Za cevka
Br. na art.
Pak/
par~.
Dihtuva~ka podloga DN8
Dihtuva~ka podloga DN12
Dihtuva~ka podloga DN16
Dihtuva~ka podloga DN20
Dihtuva~ka podloga DN25
10,0 mm
12,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
25,0 mm
15,0 mm
18,5 mm
24,0 mm
30,0 mm
38,5 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
DN 8
DN 12
DN 16
DN 20
DN 25
0886 000 070
100
100
100
50
50
0886 000 071
0886 000 072
0886 000 073
0886 000 074
Dihtuva~ka podloga “Solar”
Upotreba
Za zaptivanje spojeva solarnih termo instalacija.
Tehni~ki podatoci
Opis
Vnatre{en
pre~nik d1
Nadvore{en
pre~nik d2
Debelina
h
Za cevka
Br. na art.
Pak/
par~.
Dihtuva~ka podloga “Solar” DN8
10,0 mm
12,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
25,0 mm
15,0 mm
18,5 mm
24,0 mm
30,0 mm
38,5 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
DN 8
DN 12
DN 16
DN 20
DN 25
0886 004 000
50
50
50
50
50
Dihtuva~ka podloga “Solar” DN16
Osnova na materijalot se
izrabotuva od NBR guma
Dihtuva~ka podloga “Solar” DN18
Boja
`olto-zelena
Otpornost na temperatura
-200 °C do +250 °C
kratkotrajno do +400°C
Dihtuva~ka podloga “Solar” DN25
Raboten pritisok**
150 bar
Materijal
Dihtuva~ka podloga “Solar” DN20
0886 004 001
0886 004 002
0886 004 003
0886 004 004
* Otporno na site fluidi vo direkten kontakt
** So istovremno stegawe na maksimalni vrednosti o{tetuvawe na dihtungot ne e vozmo`no.
Specifikacijata zavisi od uslovite na sredinata koi se najvlijatelni.
Navrtka za spojuvawe
Opis
Navrtka za spojuvawe mesing
Navrtka za spojuvawe mesing
Navrtka za spojuvawe mesing
Navrtka za spojuvawe mesing
Navrtka za spojuvawe mesing
Nikluvana mesingana navrtka za spojuvawe
Nikluvana mesingana navrtka za spojuvawe
Nikluvana mesingana navrtka za spojuvawe
Nikluvana mesingana navrtka za spojuvawe
Nikluvana mesingana navrtka za spojuvawe
Navoj
IG
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1 1/4”
Nazivna
{irina
DN 8
DN 12
DN 16
DN 20
DN 25
DN 8
DN 12
DN 16
DN 20
DN 25
Golemina
Br. na art.
19
24
30
36
46
19
24
30
36
46
0886 000 060
0886 000 061
0886 000 062
0886 000 063
0886 000 064
0886 000 020
0886 000 021
0886 000 022
0886 000 023
0886 000 024
Mesingan navoen spoj - Dopolna za dvoen spoj
Upotreba
Za spojuvawe na 2 cevni vodovi.
Za spojuvawe na 2 vnatre{ni navoi.
Prednosti na upotrebata
Direktno spojuvawe so dva vnatre{ni navoi. - Dupla nipla veœe ne e potrebna.
Samo edna navojna vrska za spojuvawe.
- Pomalku navojni vrski ja zgolemuvaat sigurnosta.
- Za{teda na navrtki za spoevi i dihtuva~ki podlogi.
Monta`a so priklu~na zavrtka za spojuvawe, podrazbira
zadol`itelno postavuvawe na podlogata za dihtung pome‡u
pro{iruvaweto na cevkata.
M 03 0202
03 25
Pak/
par~.
50
40
40
20
10
50
40
40
20
10
Pribor / rezervni delovi
Zavr[no - za[titna lenta
Za profesionalni, funkcionalni i opti~ki
efekt na za[tita.
Zavr[na lenta
br. na art. 0874 110 220, Pak/par~. 5*
Za izolacii so debelina 20 mm
Za{tita od nadvore{ni vlijanija i {titi od prodirawe i
vlijanije na vlagata.
*1 par~. = 1 rolna od 10 m, PAK. i cena po rolna
Tehni~ki podatoci - samolepliva lenta
Materijal
Boja
Dimenzii
Temperaturen obem na postavuvawe
Temperatura na Upotreba
UV-postojanost
Otpornost na atmosferski vlijanija
Otpornost na po`ar
UV - lenta, crna
Aluminium
Crna
50 mm h 25 m
-20 °C do +150 °C, kratkotrajno do +200 °C
+5 °C do +40 °C
5 godina
mo{ne dobra
go spre~uva ognot, koga e zapalena
br. na art. 0874 100 350, Pak/par~. 1
Za monta`a na krajnite man`eti i za zaedni~ka izolacija
Ne propu{ta voda
Postojana na UV zracite i atmosferskite vlijanija
Re`a~ na cevki
Ime
Re`a~ na cevki
Rezervno trkalo
br. na art.
0714 551 450
0714 551 940
pak./par~.
1
10
Plo~a za pritisok
Ime
Plo~a za pritisok DN 8
Plo~a za pritisok DN12
Plo~a za pritisok DN 16
Plo~a za pritisok DN 20
Plo~a za pritisok DN 25
br. na art.
0886 000 900
0886 000 901
0886 000 902
0886 000 903
0886 000 904
pak./par~.
1
1
1
1
1
Vmetoci
Za aparati za nabivawe kaj koi se plo~ata za pritisok mora
da se menuva spored dimenzijata.
Ime
Vmetok DN 8
Vmetok DN 16
Vmetok DN 18
Vmetok DN 20
Vmetok DN 25
br. na art.
0886 000 910
0886 000 911
0886 000 912
0886 000 913
0886 000 914
pak./par~.
1*
1*
1*
1*
1*
* Eden vmetok se sostoi od dve polutki.
Univerzalni vmetoci
Za aparati za nabivawe so edna univerzalna plo~a za pritisok.
Ime
Vmetok Uni DN 8
Vmetok Uni DN 12
Vmetok Uni DN 16
Vmetok Uni DN 20
Vmetok Uni DN 25
br. na art.
0886 000 920
0886 000 921
0886 000 922
0886 000 923
0886 000 924
* Eden vmetok se sostoi od dve polutki.
M 03 0203
03 26
pak./par~.
1*
1*
1*
1*
1*
Poedine~ni
rozetni
buka
hrast
javor
beli
Izrabotka:
● Vo boja na drvo
● belo
Podra~je na upotreba
br. na art. 0876 111 2
Vnatre{en Nadvor. Visina buka
pre~nik d dijamet. H
mm
D
mm
mm
br. na art.
12
40
0876 101 012
0876 101 015
15
49
16
49
0876 101 016
11 0876 101 018
18
49
22
55
0876 101 022
28
65
0876 101 028
35
70
-
hrast
javor
br. na art.
0876 102 012
0876 102 015
0876 102 016
0876 102 018
0876 102 022
0876 102 028
-
br. na art.
0876 103 012
0876 103 015
0876 103 016
0876 103 018
0876 103 022
0876 103 028
-
pak.
belo
pak.
par~.
50
-
par~.
br. na art.
0876 111 2
0876 111 5
0876 111 016
0876 111 8
0876 112 2
0876 112 8
0876 113 5
100
Sidni uvodnici i priklu~oci na cevkite vo zonata
na podot.
Prednost
● Ubav dizajn.
● Ednostavna, brza i sigurna monta`a blagodare-
jœi mu na sigurnosniot zatvora~.
● ^isto le`i{te poradi lamelite za centriranje
i nevidliviot zatvora~.
50
Tehni~ki podatoci
Materijal
Postojanost na temperaturi
Polipropilen
do + 110 ºC
Dupli
rozetni
Podra~je na upotreba
Sidni uvodnici i priklu~oci na cevkite i na ventilite vo zonata na podot.
Vnatre{en pre~nik
d
mm
12
15
16
18
21,3
Rastojanie
pome‡u cevkata
S
mm
50
Dol`ina
[irina
Visina
L
mm
B
mm
H
mm
95
50
br. na art.
Prednost
● Ednostavna, brza i sigurna monta`a blagodare-
7
0876 151 12
0876 151 15
0876 151 16
0876 151 18
0876 151 21
Tehni~ki podatoci
Materijal
Boja
Postojanost na temperaturi
Pak/par~.
Polipropilen
bela
do + 110 ºC
03 27
jœi mu na sigurnosniot zatvora~.
● ^isto le`i{te blagodarejœi mu na nevidliviot
50
zatvora~.
Mineralna
volna
vo rolna
Podra~je na upotreba
● uredi za greewe i topla voda
● solarni uredi
● toplovodi
● parovodi
● cisterni
● klima uredi i ventilatori
Prednost
● nezapalivo A2
● postojano na temperatura ≤ +250 ºC
● temperatura na topewe > +1000 ºC
● dobra otpornost na pritisok i stabilna forma
● aluminiumsko laminirawe
● otporno na voda
Tehni~ki podatoci
Osobenosti
Materijal
Dimenzii
Temperaturen obem
To~ka na topewe (DIN 4102)
Gustina
Sprovodlivost na toplina
na +40 ºC sredna temperatura
Otpornost na po`ar klasa na grade`. materijal (DIN 4102)
AS-kvalitet (spored AGI Q 135)
Hidrofobno (spored AGI Q 136)
Opis / podatoci
Podloga od mineralna volna, ka{irana od edna strana so alufolija zajaknata so mre`esta `ica
Rolna, {irina 500 mm
mah. +250 ºC (strana na volnata) *
min. 0 ºC
≥ + 1000 ºC
40 kg/m3
0,040 W / (m x K)
spored dozvolata za grade`en nadsor Z-23.14-1115
A2 nezapalivo
spored dozvolata za grade`en nadsor Z-23.14-1115
Se koristi vo vrska so austeniten ~elik
Vodootporno
* Temperaturata na nadvore{nata povr{ina na ka{iraweto ograni~ena e na mah. +100 ºC.
Pregled na isporaka
Debel. na izolacija
mm
20
30
40
[irina Dol`ina Sodr`ina na kutijata
mm
m
m2
10
2 podlogi 5 m2 =10 m2
500
8
2 podlogi 4 m2 = 8 m2
6
2 podlogi 3 m2 = 6 m2
br. na art.
0871 200 020
0871 200 030
0871 200 040
03 28
Pak.
m2
10
8
6
Mineralna
volna
Podra~je na Upotreba
za izolacija:
postrojki za greewe i topla voda,
solarni uredi,
toplovodi,
vodovi za parea.
Prednost
Tehni~ki podatoci
Osobini
Opis/podatoci
Materijal
Mineralna volna sa aluminijska folija zajaknata so `i~ana mre`a,
preklopna, samolepliva, rase~ena na edna strana bez fluorhlorjaglenvodorod.
Boja
srebrena
Dimenzii
obloga 1 m
Temperaturen obem
mah. +250 ºC (strana na volnata)* / min. 0 ºC
Nezapalivo A2.
Otporno na temperatura ≤+250 ºC.
Temperaturata na topewe > +1000 ºC.
Polesna monta`a poradi vnatre{niot reqe-
fen sid.
Dobra otpornost na pritiok i stabilna
forma.
Aluminiumsko laminirawe ima funkcija na
brana od parea.
To~ka na topewe (DIN 4102)
> +1000 ºC
AS-kvalitet (spored AFI Q 135)
Se koristi vo vrska so austeniten ~elik
Hidrofilno (spored AGI Q 136)
vodootporno
Vodootporno.
Gustina
70-95 kg/m3
Sprovodlivost na toplina pri 40ºC
sredna temperatura
0,037W (m x K)
spored dozvolata za grade`en nadsor Z-23.14-1397
Otpornost na po`ar
klasa grade`. mat. (DIN 4102)
A2 nezapalivo
spored dozvolata za grade`en nadsor Z-23.14-1397
AS-kvalitet
(spored AGI Q 135)
Se koristi vo vrska so austeniten ~elik spored izve{tajot za
ispitituvawe 310001561
Gustina
90-115 kg/m3
Sprovodlivost na toplina pri 40ºC
sredna temperatura
0,035 W (m x K)
spored dozvolata za grade`en nadsor Z-23.14-1210
Otpornost na po`ar
klasa grade`. mat. (DIN 4102)
A2 nezapalivo
spored dozvolata za grade`en nadsor Z-23.14-1210
AS-kvalitet
(spored AGI Q 135)
Se koristi vo vrska so austenitskiot ~elik spored izve{tajot za
ispitituvawe 20 30 80 83 B
®
flexen
mineralna volna
(br. na art. 08712 ff,
br. na art.08713 ff)
flexen®
mineralna volna 035
(br. na art. 08710 ff)
* Povr{inata na nadvore{nata povr{ina na ka{iranjeto e ograni~ena na mah. +100 ºC.
Upatstva za upotreba
1. Lakovi + agli
2. T-elementi
3. Oblogi
1. Oblogi
(Spojuvawa i zavr[na monta`a)
Pri postavuvaweto sekoga{ bi trebalo da
se zapo~ne so lakovite na cevkata i T-elementite. Za izolacija na lakovite i aglite
oblogata na cevkata se presekuva pod agol
od cca. 45º. Toga{ dvata dela se postavuvaat na cevkata i se zatvoraat so pomo{
na samolepliviot preklop. Spojuvawata se
prelepuvaat t.e. zadihtuvaat so samolepliva
alu-lenta
(br. na art. 0874 100 3..)
Od edna obloga na cevkata se se~e segment pod
agol od 90º; vo taa namena pod agol od 45º se
zasekuva oblogata na cevkata do sredinata vo
forma na latini~nata bukva V. Kontra delot
se ,,centrira,, do sredinata na le`i{teto pod
90º. Potoa delovite od cevkata se postavuvaat
na cevkovodot, se simnuva za{titnata folija,
obloge se spojuvaat i lepat. Spojnicite se
prelepuvaat t.e. dihtuvaat so samolepliva
alu-lenta.
(br. na art. 0874 100 3..)
Sega oblogata od cevkata se postavuva
na cevkata, pri {to nadol`nata fuga na
oblogata sekoga{ treba da se poramna so
stranata na cevkata. Potoa nadol`nata
fuga cvrsto se spojuva, za da se prelepi t.e.
zadihtuva so samolepliviot preklop.
M 03 0225
03 29
Spojnicite na oblogite na cevkata
me‡usebno se lepat t.e. dihtuvaat so samolepliva alu-lenta (br. na art. 0874
100 3..) Potoa oblogite na cevkata (isto
taka i lakovite i T-elementite) se omotuvaat so pocinkuvana spojna `ica (br. na
art. 0874 111 100),
6 navoi/po nadol`en metar, spored DIN
4140.
Pregled na isporaka flexen® mineralna volna
Bakarni cevki (Cu)
^eli~ni cevki (Fe)
Nadvor.
pre~nik
ø
mm
15
18
22
28
35
42
54
57
76,1
Inch
Nominalen
otvor
DN
15
20
25
32
40
50
50
65
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
Nadvor.
pre~nik
ø
mm
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
54,0
60,3
76,1
Nominalen
otvor
DN
8
10
15
20
25
32
40
50
65
100%
Podra~je na Upotreba A spored EnEV
Debelina
Pak/par~.
Br. na art.
na izolacijata
mm
23
0871 223 015
36
23
0871 223 018
35
23
0871 223 022
30
23
0871 223 028
25
34
0871 224 028
16
34
0871 224 035
12
40
0871 240 042
9
44
0871 244 042
9
47
0871 247 048
6
56
0871 256 054
5
59
0871 259 060
4
-
50%
Podra~je na Upotreba B spored EnEV
Debelina
Pak/
Br. na art.
na izolacipar~.
jata
mm
56
15
0871 315 015
15
0871 315 018
52
15
0871 315 022
42
17
0871 317 028
36
17
0871 317 035
30
22
0871 322 042
20
23
28
29
44
0871 323 048
0871 328 054
0871 329 060
0871 344 076
16
9
9
6
Pregled na isporaka flexen® mineralna volna 35
Bakarni cevki (Cu)
^eli~ni cevki (Fe)
Nadvor. pre~nik
ø
mm
Inch
Nominalen
otvor
DN
Nadvor. pre~nik
ø
mm
100%
Podra~je na Upotreba A spored EnEV
Nominalen
otvor
DN
Debelina
na izolacijata
mm
Br. na art.
Pak./
par~.
15
-
1/4
13.5
8
20
0871 020 015
48
18
15
3/8
17.2
10
20
0871 020 018
42
22
20
1/2
21.3
15
20
0871 020 022
36
-
-
3/4
26.9
20
20
0871 020 028
30
28
25
-
-
-
30
0871 030 028
20
35
32
1
33.7
25
30
0871 030 035
16
-
-
1 1/4
42.4
32
30
0871 030 042
12
42
40
-
-
-
40
0871 040 042
9
-
-
1 1/2
48.3
40
40
0871 040 048
9
54
50
-
54.0
-
50
0871 050 054
5
57
50
2
60.3
50
60
0871 060 060
4
Volna za izolacija
Tehni~ki podatoci
Materijal
Temperaturen obem na Upotreba
Otpornost na po`ar DIN 4102
Ime
Napomena
Volna za
izolacija
mineralna volna vo
vreœi od 10 kg
Br. na art.
0874110 014
Pak./par~.
1
Podra~je na upotreba
Za izolacija na {uplini i komplikuvani nadvore{ni povr{ini na koi ne
mo`at da im se prilagodat gotovi proizvodi, kao npr. za polnewe na praznite
PVC-delovi.
mineralna volna
do + 740 °C
A1 nezapalivo
M 03 0230
03 30
Distanciona navrtka trkalezna
Materijal: ^elik [to ne ,r\osuva A2
Navoj
M
6
8
10
12
16
Dol`ina
l mm
30
30
30
40
50
Nadvor.Ø
d mm
10
13
17
19
24
Br. na art.
0865 500 630
0865 500 830
0865 501 030
0865 501 240
0865 501 650
Pak./
par~.
100
100
100
50
25
Distanciona navrtka [estoagolna
Materijal: ^elik [to ne ,r\osuva A2
Navoj
M
6
8
10
12
16
03 31
Dol`ina
l mm
30
30
30
40
50
6-agolen
prifat OK
10
13
17
19
24
Br. na art.
0865 520 630
0865 520 830
0865 521 030
0865 521 240
0865 521 650
Pak./
par~.
100
100
100
50
25
Download

katalog Wurth A4 color Master:Layout 1.qxd