Knauf sistemi za suva gradba
06/2010
Knauf sistemi za udobnost i sigurnost
Pregled na sistemite i na~in na vgraduvawe
Gipsot i suvata gradba
Brojnite korisni soveti za upotrebata na materijalot i nivnata izvedba }‌e Vi poka`e kako Knauf sistemite
za pregradni yidovi, yidni oblogi,
spu{teni plafoni, suvi podni elementi i oblogite na potkrovjeto, se
primenuvaat za optimalno re{enie
pri izgradbata ili adaptacijata na
Va{ata ku}‌a, stan ili deloven prostor.
Gipsot ima nekolku navistina interesni karakteristiki: priroden
materijal e, so golem broj na mali
mikroskopski pori koi go vpivaat
vi{okot na vlaga od vozduhot, a ja
ispu{taat vlagata nazad vo prostorot koga vozduhot }‌e se isu{i. Poradi kristalno vrzanata voda gipsot
e negoriv materijal, a so dodavawe
na armatura od stakleni vlakna
vo gipsenoto jadro se obezbeduva
protivpo`arna za{tita i do 180
minuti. Impregniranite gipseni plo~i
po pravilo se koristat vo kupatilata
ili kujnite kade se sozdava pregolema
vlaga vo vozduhot. So posebni podni
gips-vlaknesti plo~i se izrabotuva
takanare~eniot suv estrih so koj se
oblo`uvaat podnite konstrukcii, koi
baraat lesna i ednostavna izvedba
na podlogite za zavr{na obrabotka
na povr{inite na podot i vo objektite kade e va`no brza i suva izvedba
na cvrst i siguren pod. Rabotata so
Knauf gipsenite plo~i e ednostavna, a
postapkata na izgradba e suva, so {to
vremeto od po~etokot na rabotata do
vseluvaweto t.e. koristeweto na prostorot e zna~itelno pokuso.
Vgraduvawe na
sistemite od podrum do
pokriv
Na stovari{tata so grade`en materijal mo`ete osven gipsenite plo~i
da kupite i drugi sostavni delovi na
poedine~nite sistemi: profili za izvedba na potkonstrukcijata, dihtung
lenti, masi za obrabotka na spoevite,
{rafovi, sanitarni potkonstrukcii,
dovratnici, konstrukcija za {iber
vrati, premazi za impregnacija, izolaciski materijal, posebni tipli
i {rafovi za zaka~uvawe na: yidni
kreden~iwa i polici, plafonski rasvetni elementi, radijatori i ostanati
yidni tovari.
Ovaa bro{ura Vi dava brojni odgovori na pra{awata kako poedine~ni
elementi na Knauf sistemite za suva
gradba na najednostaven na~in se sostavuvaat i montiraat vo baranata
celina. So upotreba na Knauf sistemskite komponenti i tipski pribor se
{tedi vreme i se dobiva sakanata
sigurnost i potrebnite grade`nofizi~ki svojstva kako {to se za{tita
od bu~ava i za{tita od po`ar.
Pokraj poznavaweto na prednostite
na gipsenite grade`ni materijali
potrebno e da se sovladaat osnovnite
ve{tini za obrabotka i monta`a na
Knauf sistemite.
Suva gradba
Gipseni plo~i
Sertifikat na institutot za grade`na biologija
Rozenhajm (Germanija) koj potvrduva deka Knauf gipsenite
proizvodi se zdravstveno i ekolo{ki potpolno ne{tetni.
Gipseni plo~i
Knauf gipsenite plo~i se golemoformatni grade`ni plo~i. Nivnoto proizvodstvo e pod
postojan vnatre{en i nadvore{en nadzor. Ispituvani se spored grade`no biolo{kite
svojstva. Zaradi svoite svojstva da ja izedna~uva vlagata vo prostorot, Knauf gipsenite
plo~i pozitivno vlijaat na klimata vo zatvoreno.
Zaradi kristalno vrzanata voda i svojot priroden sostav gipsenite plo~i se negorivi.
Ako zememe predvid deka Knauf sistemite za pregradni yidovi i yidni oblogi vo
akusti~na smisla ne se kruti, tie vo sporedba so masivnite yidovi od cigli ili beton
pru`aat, pokraj malata vkupna te`ina i zna~itelno podobri izolaciski svojstva.
Yidnite, plafonskite ili podnite povr{ini ednostavno se izrabotuvaat bez vidlivi
spoevi. So Knauf sistemite za suva gradba se ostvaruva doka`ano stabilna i sigurna
podloga za premazi, malteri, lakovi, tapeti ili kerami~ki plo~ki.
Op{to za gipsenite plo~i
Site plo~i na svojata povr{ina imaat oznaka koja ja podobruva monta`ata:
- Na zadnata strana na plo~ata se nao|a natpis so {iro~ina od 5 cm so podatoci
so koi se ozna~uva polo`bata na CW profilot, potkonstrukcijata kaj pregradnite
yidovi ili CD profilot kaj yidnite oblogi.
- Na prednata strana na plo~ata se nazna~eni rastojanijata od po 25 cm za
poednostavno, poto~no i pobrzo zacvrstuvawe na plo~ata so {rafovi za
potkonstrukcija na yidovite i yidnite oblogi.
Vid na plo~i
Oznaka
Debelina
mm
[iro~ina
mm
Dol`ina
mm
Te`ina
kg/m2
A 13
A 15
12,5
15,0
1.250
1.250
2.000-3.000
2.000-3.000
9,3
11.5
Po`arnootporna
gipsena plo~a
DF (GKF)
DF 13
DF 15
12,5
15,0
1.250
1.250
2.000-3.000
2.000-2.750
10,0
12,0
Impregnirana
gipsena plo~a
H (GKBI)
H2 13
H2 15
12,5
15,0
1.250
1.250
2.000-3.000
2.000-2.500
9,7
12,0
DFH2 13
DFH2 15
12,5
15,0
1.250
1.250
2.000-2.750
2.000-2.500
10,0
12,0
10,0
1.250
2.000-3.000
11,5
12,5
1.250
2.000-3.000
14,75
15,0
1.250
2.000-3.000
17,7
Standardna
gipsena plo~a
A (GKB)
Impregnirana
po`arnootporna
plo~a DFH2
(GKFI)
Gipsvlaknesta
plo~a Vidiwall
(Gipsfazer)
Gipseni plo~i
Obrabotka na gipsenite plo~i
Alat
Kartonot na prednata strana treba da
se zase~e po crta so pomo{ na letva i
skalper i da se prekr{i preku ivicata
na podlogata.
Da go zase~eme kartonot na zadnata
strana na plo~ata.
Otvorite za elektrodozni se se~at so ubodna trkalezna pila ili bu{ilka na
koja se montira pila za kru`ni otvori, so soodveten dijametar.
Vid na gipseni plo~i
Za razli~ni nameni upotrebuvame razni
tipovi na Knauf plo~i koi se razlikuvaat
po boja i struktura na kartonot i dodatocite
na gipsenoto jadro:
Standardni gipseni plo~i (GKB) tip
A se plo~i koi se koristat vo prostorii vo
koi nemame posebni barawa za izvedba na
pregradni yidovi, yidni i plafonski oblogi
i za spu{teni plafoni. Ozna~eni se na grbot i na nadol`nata ivica so natpisi vo
sina boja.
Po`arnootporni gipseni plo~i (GKF)
tip D se plo~i kaj koi gipsenoto jadro e
zasileno so dodatoci na tenki stakleni vlakna so dol`ina od 3-30 mm, koi vo slu~aj
na po`ar osiguruvaat stabilnost i cvrstina na strukturata na plo~ata. Se koristat
koga postojat posebni barawa za po`arna
za{tita kaj pregradnite yidovi, yidni i plafonski oblogi, za spu{teni plafoni, kaj
ureduvaweto na potkrovja i kaj instalaciski {aht-oblogi. Ozna~eni se na grbot i na
nadol`nata ivica so natpisi vo crvena boja.
Kartonot e vo rozeva boja
Impregnirani gipseni plo~i (GKBI)
tip H2 se plo~i ~ie gipseno jadro dopolnitelno e impregnirano protiv vpivawe na
vlaga. Podra~jeto na primena e isto kako i
za standardnite gipseni plo~i: posebno se
prepora~uva za vgraduvawe vo vla`ni prostorii (kujni i kupatila vo doma}‌instvata),
kako podloga za kermi~kite plo~ki. Ozna~eni
se na grbot i na nadol`nata ivica so natpisi vo sina boja. Kartonot e so zelena boja
i dopolnitelno e impregniran.
Protivpo`arni impregnirani gipseni plo~i (GKFI) tip DFH2 se protivpo`arni
plo~i ~ie gipseno jadro e dopolnitelno impregnirano. Podra~jeto na primena e isto
kako i za obi~nite protivpo`arni gipseni
plo~i: posebno se prepora~uva za vgraduvawe vo prostorii so zgolemena vla`nost
(kujni i kupatila vo doma}‌instvata) kako podloga za kerami~ki plo~ki vo prostorii so pobaruvawa za po`arna otpornost. Ozna~eni
se na grbot i na nadol`nata ivica so natpis
vo crvena boja. Kartonot e so zelena boja i
dopolnitelno e impregniran.
Gipsvlaknesti (Gipsfazer) plo~i Vidiwall
se gipseni plo~i, izraboteni od me{avina
na gips i celulozni vlakna i posebno impregnirani od vlijanieto na vlaga. Ozna~eni
se so natpis vo sina boja, podra~jeto na
primena e ednakvo so impregniranite i
po`arnootpornite plo~i i vo prostoriite
kade se o~ekuvaat pogolemi mehani~ki vlijanija. Gipsfazer plo~ite pod ime Vidiwall se
koristat za izrabotka na visokooptovarlivi
i po`arnootporni podovi.
Alat za suvomonta`na gradba
za se~ewe: univerzalen no`, ra~na pila, ubodna trkalezna pila ili pila za kru`ni otvori, metar za obrabotka na spoevite: {pakla so odvrtuva~, gletarka, ra~na brusilka
za poramnuvawe: alum. libela, alum. letva,
gumen ~ekan za pricvrstuvawe: {rafilka ili
dup~alka so prodol`etok HK11
23
Suv malter
Kaj yidnata obloga koja se narekuva
suv malter gipsenite plo~i se lepat
neposredno na masivniot yid. So takviot na~in na izrabotka se dobiva izvonredno mazna povr{ina.
Suvoto malterisuvawe ne e primenlivo vo prostorii so trajno visoka vla`nost na vozduhot, a gipsenite
plo~i ne treba da se lepat na vla`ni
yidovi.
Osnova za uspe{na rabota e prethodno prema~kuvawe na povr{inata so
sistemski impregnaciski premaz na
koj podocna se lepat gipsenite plo~i.
So prema~kuvawe na podlogata se ostvaruva ednakva mo}‌ na vpivawe na
razli~nite materijali so {to se zgolemuva sigurnosta i vrskata na lepakot
so podlogata.
Izbor na temelen premaz
Vid na podloga
Temelen premaz
Silno vpiva~ka
(gasbeton, cigla i
sl.)
Mazna,
nevpiva~ka
Knauf
Grundiermittel
Sredno-vpiva~ka
(malter, stari
gipseni plo~i i sl.)
Knauf
Tiefengrund plus
Se primenuva za podobruvawe na
toplinskata i zvu~nata za{tita na
postoe~ki yidovi. Pokraj dobivaweto na potpolno ramna povr{ina za
ponatamo{na obrabotka, ovoj sistem
na yidna obloga ovozmo`uva sproveduvawe na voobi~aenite instalaciski
vodovi vo me|uprostorot pokraj masivniot yid. Postoe~kiot yid poradi postavuvaweto na instalaciskite vodovi
ne treba da se vdlabuva so {temawe,
so {to se spre~uva nastanuvaweto na
otpad i pra{ina. Za pricvrstuvawe
na plo~ite na metalnata potkonstrukcija se koristi brz {raf Knauf TN
25 mm.
edinica W611
W623
m2
1,00
1,00
m
m
kom
-
2,00
0,70
14,00
kom
-
1,60
kg
kg
0,25
3,50
0,25
-
m
0,75
0,75
m
m
0,75
po
po
potreba potreba
kom
-
0,70
kom
-
1,40
m2
-
1,00
3.
Gipsenite plo~i potoa gi
pritisnuvame ramnomerno na
podlogata na sakanata pozicija
1. Podgotovka na lepakot: 30 kg Perlfix
se me{a vo 15 litri ~ista voda do
kremasta gustina bez grut~iwa.
2. Gipsenite plo~i se
se~at na potrebnata
dol`ina. Podgotveniot
lepak Perlfix se
nanesuva to~kesto
na me|usebna
oddale~enost od 35
cm na zadnata strana
na gipsenata plo~a
i toa po ivicite
5 cm od ivicata
na plo~ata i dol`
sredinata (lepakot
istovremeno mo`e
da se nanesuva na
yid {to go olesnuva
podignuvaweto na
plo~ata)
Knauf
Betokontakt
Yidna obloga so metalna
potkonstrukcija
Proizvod
Gipsena
plo~a
CD profil
UD profil
[raf TN 25
Tipla/{raf
K6/35
Uniflott
Perlfix
Hartiena
banda`na
lenta
Dihtung
lenta
Razdelna
lenta
Direkten
dr`a~
[raf LN
9,5
Izolaciski
sloj
Suv malter
15 lit voda
30 kg Perlfix
30-40 cm
min. 5 cm
4. Plo~ite sega treba so pomo{
na letvi za ramnewe, gumen
~ekan i libela da se izramnat
vo horizontalna i vertikalna
nasoka. Plo~ite mo`at da se
mrdaat do po~etokot na stegaweto
na lepakot (okolu 10 min.)
Yidna obloga
1. UD profilite so
no`ici za lim da se
ise~at na sakanata
dol`ina
5. CD profilite potoa se postavuvaat na rastojanie od 62,5
cm pome|u prethodno montiranite UD profili i da se
zacvrstat strani~no za direktnite dr`a~i koi prethodno
se montirani na yidot so {raf za lim LN 3,5 x 9
osno rastoj
anie
62,5 cm
125 cm
2. Za optimalna zvu~na
za{tita na UD
profilite da se
nalepi dihtung lenta a
potoa da se zacvrstat
na yid i pod
4. Na pola
visina na
yidot (no
maksimalno
150 cm) sekoi
62,5 cm da gi
zacvrstime
na yid
direktnite ili
akusti~nite
maks. 150 cm
dr`a~i
6. Posle postavuvaweto
na instalaciskite
vodovi i izolaciskiot
sloj od staklena
ili kamena volna,
0 cm
0
1
.
gipsenite plo~i treba
maks
3. UD profilite da se zacvrstat
da se zacvrstat za CD
so {rafovi i tipli od tipot
profilite. Plo~ite
K6/35 za yid i pod na me|usebno
ne treba so {rafovi
rastojanie od 100 cm. Za
da se zacvrstat za
postignuvawe na podobra zvu~na
Napomena: pove}‌e informacii
gornite i dolnite UD
za{tita
rastojanieto
pome|u
i soveti za monta`a mo`ete
profili. Rastojanijata
yidot
i
prednite
ivici
na
UD
da pro~itate vo tehni~koto
na {rafovite TN 25
profilite treba da bide najmalku
upatstvo W62.
se maksimalno 25 cm.
50 mm
Pregradni
yidovi
Pokraj svojata osnovna zada~a da
go delat prostorot, Knauf sistemite
za pregradni yidovi zadovoluvaat
cela niza na drugi va`ni barawa
na grade`nata fizika: za{tita od
po`ar, toplinska i zvu~na za{tita.
Osnovni tipovi na yidovi se
W111 edine~na potkonstrukcija,
dvostrana ednoslojna obloga za
izrabotka na pregradni yidovi
bez dopolnitelni akusti~ni i
protivpo`arni barawa.
W112 edine~na potkonstrukcija,
dvostrana dvoslojna obloga:
za primena vo prostorii vo
koi se bara zgolemena zvu~na
za{tita ili, so primena na
po`arnootporni plo~i, pogolema
za{tita od po`ar.
1. Po podot i na plafonot
da ja ozna~ime so crta
polo`bata na pregradniot
yid. Na podot isto taka
treba da se ozna~i otvorot
za vratata.
2. So no`ici za lim da gi
ise~eme UW profilite
na potrebnata dol`ina.
Potrebni koli~ini na materijal
Proizvod
Gipsena plo~a
Yidni CW
profili
Yidni UW
profili
[raf TN 25
[raf TN 35
Tipla/{raf
K6/35
Uniflott
Dihtung lenta
Razdelna
lenta
Hartiena
band. lenta
Izolaciski
sloj
edinica W111
W112
m2
2,00
4,00
m
2,00
2,00
m
0,70
0,70
kom
29,00
13,00
kom
-
29,00
kom
1,80
1,80
kg
m
0,50
1,20
0,80
1,20
m
1,70
1,70
m
2,00
2,00
m2
1,00
1,00
5. Dvata strani~ni CW profili da
se postavat vo UW profilite i
da se zacvrstat za yid so tipli i
{rafovi na rastojanie od okolu
50 cm.
maks.
100 cm
Site vertikalni yidni
CW profili se, osven
vo otvorot za vratata,
svrteni vo ista nasoka
maks.
25 cm
maks.
m
100 c
anie
stoj
a
r
osno dnite
i
i
na y profil
CW
3. Za da imame maksimalno
podobruvawe na za{titata
od bu~ava potrebno e na site
CW i UW profili koi {to se
montiraat na spoevite so podot,
plafonot i strani~nite yidovi
da se zalepi samolepliva dihtung
lenta so debelina od 3 mm.
4. UW profilite da se
zacvrstat so {rafovi
i tipli od tipot K6/35
vo plafonot i podot na
me|usebno rastojanie od
100 cm. Na podot treba
da se montiraat samo
do ozna~eniot otvor za
vratata.
6. Ostanatite CW profili da gi
postavime vo UW profilite
na me|usebno rastojanie
od 62,5 cm. Toa rastojanie
prodol`uva i nad otvorot za
vratata.
Napomena: pove}‌e informacii
i soveti za monta`a mo`ete da
pro~itate vo Tehni~kiot list W11
45
Spu{tenite plafoni se primenuvaat koga sakame da ja namalime visinata na prostorot, ili ako sakame
da skrieme delovi od konstrukcijata
i instalaciski vodovi koi se nao|aat
pod me|uspratnata konstrukcija. So
postavuvawe na izolaciski sloj od
staklena ili kamena volna vo plafonskiot me|uprostor ednostavno mo`eme
da ja podobrime zvu~nata i toplinska
izolacija na vkupnata me|uspratna
konstrukcija.
Za monta`a na spu{teniot plafon se
koristi metalna potkonstrukcija koja
se sostoi od UD i CD profili. Pri
monta`ata treba da se vodi smetka za
maksimalno dozvolenoto rastojanie
na CD profilite i {rafovite so koi
plo~ite se zacvrstuvaat za potkonstrukcijata. Gipsenite plo~i se {rafat za monta`nata potkonstrukcija
i toa normalno na postavenite CD
profili... Po pravilo za plafonska
monta`a se koristat plo~i so dol`ina
od 200 cm.
Kaj plafonite so pove}‌eslojna obloga ili kaj optovaruvawata so dopolnitelen tovar potrebno e navedenite
rastojanija da se namalat.
Proizvod
Gipsena plo~a
Plafonski
UD profil
Plafonski
CD profil
Tipla/[raf
K6/35
edinica D112
1,00
m2
m
0,40
m
3,20
kom
0,40
@ica so uvce kom
1,20
Anker dr`a~
kom
1,20
kom
1,20
kom
0,60
kom
kom
kg
2,30
17,00
0,30
m
po potreba
Za A.B. tavan
– ~eli~en
sidrest klin
Prodol`etok
za CD profil
Krstesta
spojka
[raf TN 25
Uniflott
Razdelna
lenta
3. Nose~kiot CD profil se pricvrstuva za plafonot so `ica so uvce
na koja e pricvrstena so sidrest
klin ili so direkten ili akusti~en
dr`a~ na koja e postaven anker
dr`a~
2. Spored vidot na me|ukatna tavanica da izbereme
sredstvo za zacvrstuvawe i `ica so uvce
(ili direkten dr`a~ za visina do 12,5 cm) so
adekvatni {rafovi da gi zacvrstime za nose~ka
me|ukatna konstrukcija.
100
cm
ks.
90
s.
mak
ma
Napomena: pove}‌e informacii
i soveti za monta`a mo`ete da
pro~itate vo Tehni~kiot list D11
Spu{teni
plafoni
Potrebni koli~ini na
materijal
cm
maks. 5
0 cm
min. 25 cm
maks. 17 cm
1. Po okolnite yidovi treba da se
ozna~i visinata na spu{taweto.
Da se ise~at UD profilite na
potrebnata merka i na nivniot
grb da se zalepi dihtung lenta.
Potoa da gi zacvrstime na yid
so tipli i {rafovi na maks.
me|usebna oddale~enost od 50 cm.
4. Sekundarnata monta`na konstrukcija se
postavuva na rastojanie od 50 cm i se
pricvrstuva za nose~kata konstrukcija
so krstesta spojka. Po potreba se
koristi i spojka (prodol`etok) za CD
profil.
osno rastojanie
maks. 50 cm
5. Gipsenite plo~i treba da gi postavime
popre~no vo odnos na monta`nite profili.
Da gi zacvrstime so brz {raf TN 25 na
me|usebno rastojanie od maks. 17 cm.
Napre~nite spoevi pome|u gipsenite plo~i
moraat da bidat oddale~eni min. 25 cm za
da se izbegnat krstesti spoevi na plo~ite.
Plo~ite ne smeat da se zacvrstuvaat so
{rafovi za okolnite UD profili.
Potkrovje
Potrebni koli~ini na
materijali
Proizvod
edinica
D612
Gipsena plo~a F15
Plafonski CD
profil
Plafonski UD
profil
Prodol`enie za
CD profil
[raf TN 25
m
1,00
m
2,10
m
0,40
kom
0,40
kom
17,0
[raf LN 3,5h9
kom
3,80
[raf FN 4,3h40
kom
3,80
Direkten dr`a~
kom
Razdelna lenta
m
Uniflott
Hartiena
banda`na lenta
Polietilenska
folija
Izolaciski sloj
kg
m
1,90
po
potreba
0,35
po
potreba
m
1,20
m
1,00
3. Gipsenite plo~i sekoga{ gi montirame normalno
(popre~no) na postavenite CD profili. Site se~eni
spoevi na plo~ite moraat da le`at na profilite. Za
zacvrstuvawe se koristat {rafovi TN 25 na me|usebna
oddale~enost od 17 cm. Ako poradi za{tita od po`ar e
potreben drug sloj na plo~i, potrebno e za vtoriot sloj na
oblogi da se koristat {rafovite TN 35/ TN 55.
ojanie
maks. rast 00 cm
1
te
na gredi
maks. 17 cm
Obloga na potkrovjeto
Izgradbata i ureduvaweto na potkrovjeto poradi kompleksnite pobaruvawa
i oblicite pretstavuva spoj na razni
grade`ni sistemi. Pred ureduvaweto
odnosno adaptacijata na potkrovjeto
potrebno e da se proveri sostojbata na
site nose~ki delovi na konstrukcijata.
Za izrabotka na vnatre{nata obloga
na pokrivnata kosina po pravilo gi
koristime po`arnootpornite gipseni
plo~i so debelina 12,5/15/18/25 mm
ili gipsvlaknestite Vidiwall plo~i vo
kombinacija so sloj na izolaciski materijal. Debelinata na izolacijata zavisi od propi{aniot faktor dozvoleni
toplinski gubitoci, {to e utvrdeno so
posebni pravilnici. Gipsenite plo~i se
zacvrstuvaat za metalnata potkonstrukcija koja se izrabotuva od tipski Knauf
CD profili.
Napomena: Parnata brana (PE folija,
TYVEK folija ili sl.) se polaga na toplata strana na pokrivnata kosina, na
pr. pome|u metalnata potkosntrukcija
i gipsenata plo~a. Pri toa najva`no
e dobroto dihtuvawe, spoevite treba
da se prelepat so samolepliva lenta
a ivicite na foliite moraat da bidat
prilepeni na masivnite okolni yidovi.
Detalnite
tehni~ki
informacii
mo`ete da gi dobiete kaj proizvoditelot na foliite odnosno izolaciskite
materijali.
1. Direktnite dr`a~i ( ili sidrestite
klinovi so dol`ina od 17 ili 27
cm) da gi zacvrstime so {rafovi
FN 4,3x40 35 ili so drugi pogodni
{rafovi na nose~kata greda od
pokrivnata kosina. Rastojanieto na
gredite ne smee da bide pogolemo od
100 cm.
maks.
17 cm
0
.4
ks
ma
cm
4. Yidnata
obloga se
izrabotuva
od yidni
CW i UW
profili
koi se
postavuvaat
na
rastojanie
od 625 mm.
62
,5
cm
5. Potkonstrukcijata da se
oblo`i so gipseni plo~i vo
vertikalna polo`ba.
2. Potkonstrukcijata od CD profili da
ja zacvrstime za direktnite dr`a~i
so {rafovi za lim LN 9,5 mm ili
za sidrestite klinovi so ednostavno
vmetnuvawe. Pred monta`ata na plo~ata,
vi{okot na direktni dr`a~i da go
svitkame na strana. CD profilite ne
smeat me|usebno da bidat na pogolema
oddale~enost od 40 cm.
Napomena: pove}‌e informacii
i soveti za monta`a mo`ete da
pro~itate vo Tehni~kiot list D61.
67
Suv estrih
Ako sakame da gi izramnime neramnite ili kosi podlogi, toga{ pred postavuvaweto na suviot estrih treba da
se postavi i izolaciski sloj ili suv
izramnuva~ki nasip. Knauf suviot estrih
sostaven e od podni elementi koi se stepenesto falcuvani (sistem F134 Vidifloor
SOLO) ili od dve odvoeni podni plo~i
koi pri postavuvaweto me|usebno se
lepat (sistem F135 Vidifloor DUO). Postapkata za postavuvawe i prema~kuvawe
na suviot estrih e ednostavna i ~ista.
Suv estrih
Sistem F134 - Vidifloor SOLO
(Ednosloen element so stepenest spoj)
600 mm
Prednosti na suviot estrih
-
900 mm
Sistem F135 - Vidifloor DUO, 2x10mm
(Posebna podna gipsfazer plo~a koja se postavuva vo dva sloja)
Visina na
neramninata
< 10 mm
10-15 mm
10-35 mm
Dopolnitelni soveti mo`ete da najdete
vo tehni~kiot list:
F13 Knauf Vidifloor suv estrih
F134 Knauf Vidifloor SOLO
Knauf Vidifloor SOLO podnite elementi,
so debelina od 18 mm, se gips-vlaknesti
elementi so format 900mm h 600mm i
35mm {irok vdlaben stepenest spoj.
Potrebno e elementite vo podra~jeto
na spojot da se zalepat so lepak za
spoevi Knauf Vidifloor Falzkleber i da
se pricvrstat so {rafovi ili ~eli~ni
heftiglici (debelina na sistemot 18mm).
20 mm
1500 mm
Sistem F135 - Vidifloor DUO, 2x12,5mm
(Posebna podna gipsfazer plo~a koja se postavuva vo dva sloja)
1000 mm
Materijal za
izramnuvawe
Knauf Fließspachtel 315
Knauf Nivellier-Spachtel
Knauf Fließspachtel 425
Knauf izramnuva~ki suv
> 20 mm
nasip
Kaj visinite na nasip nad 100 mm
potrebna e dopolnitelna pokrivna plo~a
kako me|usloj vnatre vo nasipot.
18 mm
1000 mm
So suva postapka na rabota ne nastanuva dopolnitelna vlaga
- Estrihot e idealen za postavuvawe
na PVC i drugi tenki podni oblogi,
pred postavuvaweto potrebno e da se
prema~ka suviot estrih so impregnaciski premaz i da se pregletuva so
izramnuva~ka masa vo debelina od
min. 2-3 mm
- Brzo i ~isto postavuvawe
- Mala te`ina i prakti~ni merki
- Zavr{nata podna obloga se postavuva za eden den
- Pogodno za kerami~ki plo~ki do
30h30 cm veli~ina
- Mala visina na podnite plo~i
(od 18 mm pa nagore)
Pred
postavuvaweto
na
suviot
estrih potrebno e da se izramni
neramnata podloga so eden od slednite
proizvodi:
F135 Knauf Vidifloor DUO
Knauf Vidifloor DUO podnite elementi,
so debelina od 2h10mm i 2h12,5mm,
se gips-vlaknesti elementi so format
1500mm h 1000mm, ise~eni ramno.
Elementite treba da se postavat na
krstest spoj, a plo~ite me|usebno da se
zalepat so lepak Knauf Vidifloor Falzkleber
ili Knauf Uniflott i da se pricvrstat so
{rafovi ili ~eli~ni heftiglici.
25 mm
1500 mm
Dovratnici i lizga~ki vrati
Dovratnici
Knauf ~eli~nite dovratnici za
suvomonta`ni yidovi se vgraduvaat
za vreme na postavuvaweto na
yidnata potkonstrukcija, poradi
{to e potrebno otvorot za vratata da
se izmeri pred da se montira pregradniot yid.
Potkonstrukcijata vo podra~jeto na
otvorot za vrata mora da bide dovolno
stabilna za da mo`e da go prevzeme
optovaruvaweto na vratnoto krilo.
Kaj visinata na yidovite nad 2,80m,
{iro~ina na vratnoto krilo pogolema
od 90cm ili pri te`ina na vratata
pove}‌e od 25kg potrebno e da se
montiraat dopolnitelni KNAUF
UA profili na ivicite na dovratnikot. Toa se profili so debelina 2,0
mm i se montiraat namesto standardnite CW profili. UA profilite se
zacvrstuvaat za podot i plafonot so
tipski prifatni vinkli.
Lizga~ki ([iber) vrati
Poznato e deka lizga~kite vrati go
zgolemuvaat korisniot prostor. Tie
spojuvaat dve prostorii pri {to vratnoto krilo ne zavzema korisen prostor.
I pokraj toa vgraduvaweto na lizga~ki
vrati ~esto se smeta za nu`no zlo poradi vidlivite vodiliki i lizga~kiot
mehanizam.
Na toa dojde kraj. Knauf sistemot za
lizga~ki vrati pretstavuva elegantno
re{enie koe se primenuva vo kombinacija so Knauf pregradniot yid. Vo
yidniot me|uprostor na Knauf yidot
sokriena e vodilkata i lizga~kata konstrukcija, a vratnoto krilo lesno i
tivko vleguva vo yidot.
Razli~ni {irini i visini
na lizga~kite vrati
Knauf UD sistem na lizga~ki vrati
za yidani i suvomonta`ni yidovi i toa
za standardni svetli {irini od 620
do 1020 mm. Po nara~ka mo`e da se
izrabotat vgradeni sistemi za {irina do 1800 mm i visina do 2800 mm
kako i za vratni krila so maksimalna
te`ina do 120 kg, a so povrzuvawe na
dva standardni kompleti ednostavno se
vgraduvaat dvokrilni lizga~ki vrati.
Upatstvo za vgraduvawe na lizga~ki
vrati e prilo`eno vo samiot paket so
proizvodot.
89
Obrabotkata na spoevite i gletuvaweto
na
povr{inite
se
odlu~uva~ki raboti za kvalitetot
na suvomonta`nata izvedba. Knauf
sistemite za zavr{ni raboti obezbeduvaat racionalna izvedba i visoka cvrstina. So ispravna obrabotka
na Knauf konstrukcijata od gipseni
plo~i se dobivaat ramni povr{ini i
idealna podloga za zavr{ni premazi,
tapeti ili kerami~ki plo~ki.
Obrabotka na spoevi
i gletuvawe na povr{inite
Q1
Poluzaoblena konusna ivica – HRAK
Spored barawata koi treba da
gi ispolni povr{inata, izbirame
odgovara~ki materijal i na~in na izvedba.
Fugenfuller leicht
Vo prodol`enie se navedeni osnovnite kategorii na kvalitet na
povr{inata.
Ramna ivica – SK
Q1 – Tehni~ki neophoden
kvalitet
Fugenfuller leicht
Stepenot Q1 e zadovoluva~ki za
povr{ini so gipseni plo~i bez posebni vizuelni pobaruvawa, na pr. pod
kerami~kite plo~ki, malteri ili drugi
vidovi na zavr{ni oblogi. Va`no e da
se napomene deka kaj pove}‌eslojnite
oblogi za postignuvawe na po`arna
otpornost i zvu~na izolacija va`no e
da se ispolnat spoevite na plo~ite na
site sloevi.
Q2 – Standarden kvalitet na
povr{inata
Stepenot na kvalitet Q2 pretstavuva voobi~aen vid na obrabotka na
povr{inata koja e pogodna za zavr{ni
premazi i tapeti. Se ostvaruva so
osnovna obrabotka na spoevite na
plo~ite i so dopolnitelno gletuvawe
na podra~jeto na spoevite za da se
dobie ramen premin kon povr{inata
na plo~ata. Kvalitetot Q2 e po pravilo vra~unat vo cenata na sevkupnite
suvomonta`ni raboti.
Q3 – Visok kvalitet na
povr{inata
Q3 e mnogu kvalitetno obrabotena
povr{ina koja gi nadminuva standardnite pobaruvawa i za ~ija izvedba
treba posebno da se dogovori. Stepenot na kvalitet Q3 gi opfa}‌a obrabotkata na spoevi i okolnite povr{ini
spored Q2 i dopolnitelno tenkoslojno
gletuvawe na celata povr{ina vo debelina do 2 mm.
Q4 – Najvisok kvalitet na
povr{inata
So stepenot Q4 se izrabotuva izvonredno mazna i ramna povr{ina
koja gi zadovoluva najstrogite barawa. Primenliva e za prostori vo
koi preovladuvaat specifi~ni uslovi
na osvetluvawe ili za povr{ini na
koi se nanesuvaat metalizirani ili
sli~ni posebni premazi. Stepenot na
kvalitet Q4 opfa}‌a obrabotka na
spoevite i okolnite povr{ini spored
Q2 i dopolnitelno gletuvawe na celata povr{ina vo debelina od okolu
3-4 mm so soodveten materijal za gletuvawe i zadol`itelno {mirglawe
na celata povr{ina. Q4 kvalitetot
na izvedba treba posebno da se dogovori.
Poluzaoblena konusna ivica – HRAK
Uniflott ili Uniflott impregnirani
+ Hartiena banda`na lenta
+ Hartiena banda`na lenta
Ramna ivica – SK
Uniflott ili Uniflott impregnirani
+ Hartiena banda`na lenta
Q2
Poluzaoblena konusna ivica – HRAK
F1-Readyfix
+ Fugenfuller leicht
+ Hartiena banda`na lenta
Ramna ivica – SK
Poluzaoblena konusna ivica – HRAK
Readygips / Multifinish M
+ Uniflott ili Uniflott impregnirani
Ramna ivica – SK
F1-Readyfix
Readygips / Multifinish M
+ Fugenfuller leicht
+ Uniflott ili Uniflott impregnirani
+ Hartiena banda`na lenta
+ Hartiena banda`na lenta
Q3
Poluzaoblena konusna ivica – HRAK
F1-Readyfix
+ Fugenfuller leicht
+ Hartiena banda`na lenta
Ramna ivica – SK
Poluzaoblena konusna ivica – HRAK
Readygips / Multifinish M
+ Uniflott ili Uniflott impregnirani
Ramna ivica – SK
F1-Readyfix
Readygips / Multifinish M
+ Fugenfuller leicht
+ Uniflott ili Uniflott impregnirani
+ Hartiena banda`na lenta
+ Hartiena banda`na lenta
Q4
Poluzaoblena konusna ivica – HRAK
Poluzaoblena konusna ivica – HRAK
Grunband K1
+ Putzgrund
+ Fugenfuller leicht
+ Hartiena banda`na lentatraka
Grunband K1
Ramna ivica – SK
Ramna ivica – SK
Grunband K1
+ Putzgrund
+ Fugenfuller leicht
+ Hartiena banda`na lenta
+ Putzgrund
+ Uniflott ili Uniflott impregnirani
Grunband K1
+ Putzgrund
+ Uniflott ili Uniflott impregnirani
+ Hartiena banda`na lenta
Zacvrstuvawe
Postavuvawe na tapeti,
Lepewe na
keramika
Kuki za sliki
Na kuki za sliki, vo zavisnost od brojot
na tipli so koi se vr{i zacvrstuvaweto,
mo`eme da zaka~ime ploskasti predmeti
do te`ina od okolu 15 kg.
Lesni konzolni tovari
Konzolnite tovari koi ne preminuvaat
0,4 kN/m (40kg/m) dol`ina na yidot ( na
pr. regali za knigi, yidni vise~ki elementi i dr.) ednostavno mo`e da se zaka~at
na bilo koj del od yidot.
Sredno-te{ki konzolni tovari
Pregradnite yidovi so ednostruka potkosntrukcija mo`eme konzolno da gi optovarime so 0,4-0,7 kN/m (40-70 kg/m)
po dol`inata na yidot i toa na bilo koe
mesto ako debelinata na oblogata e pogolema od 18 mm. Toa isto taka va`i
za yidovite so dvostruka potkonstrukcija
dokolku profilite na konstrukcijata se
me|usebno povrzani so par~iwa od gipsena plo~a. Predmetot koj se zacvrstuva (na
pr. vise~ki element, radijator ili polica za knigi) smee da bide so maksimalna
{irina od 60 cm i visina od 30 cm. Za
zaka~uvawe na sredno te{ki tovari se
prepora~uva primena na posebni ~eli~ni
tipli za {uplivi yidovi.
Te{ki konzolni tovari
Kaj konzolnite tovari pote{ki od 0,7
kN/m (70kg/m) do 1,5 kN/m (150kg/m),
kako na primer yidni WC {oqi ili umivalnici, se koristat posebni stoe~ki
nosa~i ili ~eli~ni traverzi koi ja prenesuvaat silata na tovarot na profilite i
na nose~kiot pod.
Nosa~ite se izraboteni od ner|osuva~ki
~elik i se predvideni za monta`a na
sanitarni elementi, cevkovodi, u~ili{ni
tabli, bojleri i sl. Se montiraat pome|u
vertikalnite yidni CW profili i se
zacvrstuvaat za profilite i za podot.
Zacvrstuvawe za plafonot
Svetle~kite tela i drugite vidovi
na tovar ednostavno i sigurno da gi
zacvrstime za plafon od gipseni plo~i
so posebni tipli za {upli prostori. Pri
toa treba da se vodi smetka za maksimalnoto optovaruvawe na poedine~ni to~ki
od gipsenata plo~a. Kaj debelinata na
oblogite od 12,5 mm, na sekoi 40 cm, optovaruvaweto ne smee da bide pogolemo
od 30 N/m2 (okolu 3 kg/m2). Tovarite
so te`ina do 200 N/m2 (okolu 20 kg/m2)
mo`eme da gi zacvrstime za plafonskata
potkonstrukcija ako poedine~ni mesta
ne go optovaruvaat plafonot so pove}‌e
od 100 N (okolu 10 kg). Optovaruvawata pogolemi od 200 N/m2 morame da gi
zacvrstime za nose~ki plafon.
Metalni
tipli
od 30 do 50 kg
Plasti~ni
tipli
Boewe i lepewe na tapeti
Gipsenite plo~i pred lepewe na tapetite i boeweto, se prema~kuvaat
so posebno impregnacisko sredstvo. Vidot na premazot zavisi od
zavr{niot premaz ili zavr{nata
obrabotka na yidot. Kaj izborot na
impregnacija treba da se vodi smetka za upatstvata i preporakite na
proizvoditelite na zavr{nata boja.
Na site povr{ini od Knauf plo~i
mo`at da se nanesat slednite:
Premazi
Vodopostojanite
plasti~no-disperzivni boi, malteri od ve{ta~ka
smola (na pr. Knauf strukturni
malteri),
pove}‌ebojni
premazi,
masleni boi, lakovi, boi na baza
na alkidni i polimerni smoli, poliuretanski lakovi i boi (PUR), epoksidni boi (ER), vo zavisnost od
podra~jeto na primena i barawata.
Disperziona-silikatnite boi mo`at
da se primenat so soodvetna preporaka na proizvoditelot na boi,
kako i so strogo pridr`uvawe na
nivnite upatstva za rabota. Alkalnite oblogi kako varovni boi, vodenoto staklo i silikatnite boi ne se
podobni kako premazi za gipseni
plo~i.
Malteri
Knauf
tenkoslojnite
malteri,
Knauf strukturnite malteri, kako
na pr. malterite od ve{ta~ki smoli
i mineralni tenkoslojni malteri.
Tapeti
od 25 do 40 kg
Tipli za gipseni yidovi
Vo zavisnost od debelinata na oblogata i vidot na tipli, tovarite do 50
kg mo`at ednostavno da se zaka~at na
Knauf pregradnite yidovi. Od dole navedenite podatoci vidlivi se dozvolenite
optovaruvawa.
Yidnite vise~ki elementi ( na pr. niz
vise~ki kujnski elementi) sigurno da gi
zacvrstime za yid na bilo koe mesto na
yidot so metalni tipli za {uplivi prostori. Se prepora~uva upotreba na specijalni metalni tipli koi ne smeat da se
montiraat na me|usebno rastojanie pomalo od 7,5 cm. Maksimalno dozvolenite
optovaruvawa zavisat od debelinata na
oblogata od gipseni plo~i i vidovite na
{rafovi.
Debelina
na gipseni
plo~i (mm)
Tipla za {uplivi
prostori
pvc
metal
12,5-15
25 kg
30 kg
18-20
35 kg
40 kg
25/2x12,5
40 kg
50 kg
Hartieni, tekstilni i plasti~ni
tapeti. Dozvolena e isklu~itelna
primena na lepaci na baza na
metil-celuloza. Se prepora~uva
prethoden premaz so posebna impregnacija za tapeti koja podocna
go olesnuva otstranuvaweto na tapetite.
Kerami~ki oblogi i
povr{ini izlo`eni na
prskawe so voda
Dopu{teno e lepewe na site
voobi~aeni kerami~ki plo~ki so
sledewe na upatstvata na proizvoditelite. Vo podra~je so prskawe
na voda (kadi i tu{evi), podlogata
treba pred lepewe na kerami~kata
obloga da se za{titi so zaptiven
premaz Knauf Flächendicht.
Na ostanatite povr{ini pred lepewe na plo~ki treba da se nanese
impregnaciski premaz Knauf Tiefengrund i da se ostavi potpolno da
se isu{i.
10 11
Gi zadr`uvame pravata za tehni~ki izmeni. Na{ata
garancija se odnesuva samo na besprekorniot kvalitet
na na{ite proizvodi. Konstruktivnite, stati~kite i
karakteristikite na grade`nata fizika na Knauf
sistemite mo`at da se postignat edinstveno ako e
osigurana isklu~itelno primenata na sistemskite
komponenti od proizvodstvenata programa na Knauf
ili so isklu~itelno prepora~anite proizvodi od
strana na Knauf. Podatocite za potro{uva~ka,
koli~ina i na~in na rabota se iskustveni podatoci,
pa zatoa vo slu~aj na otstapki vo praksata istite ne
mo`at da se upotrebuvaat.
Site prava se zadr`ani. Za site izmeni, prepe~atuvawe
i fotomehani~ka reprodukcija (vo celina ili delumno)
potrebna e soglasnost od pretprijatieto Knauf Dooel
Skopje.
KSS/maz./MKD/06.10/TE/A
Va{ trgovski partner:
Knauf dooel Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski bb
(do hotel Kontinental)
1000 Skopje
Tel.: +389 2 32 35 750
Faks: +389 2 32 35 760
[email protected]
Knauf direktno
Tehni~ki informacii
+389 2 32 35 750
www.knauf.com.mk
[email protected]
Download

Knauf sistemi za udobnost i sigurnost