Tehnika na zavaruvawe i lemewe
14 01
Sodr`ina
Zavaruvawe/Se~ewe
Ra~no elektrola~. zavar. (REL)
Tvrdo i meko lemewe
Dopolnitelni materijali za zav. i lemewe
Hemisko-tehni~ki
proizvodi
Za{titna oprema
MIG-MAG zavaruvawe
Elektroda
Gasna mlaznica
Obloga
Kontaktna provodnica
Jadro
Elektrodna `ica
Gas/Troska
Za{titen gas
Elektri~en lak
Elektri~en lak
Tehni~ki informacii
Rastop
Osnoven materijal
Osnovi:
Ra~no elektrola~no
zavaruvawe
Lakot se vospostavuva pome‡u toplivata
oblo`ena elektroda i osnovniot materijal. Rastopeniot metal na jadroto na
elektrodata slu`i kako dopolnitelen
materijal koj go popolnuva `lebot formirajœi {ev. Pri topeweto na oblogata
na elektrodata se formira troska.
Uredi so oznaka (S) mo`at da se upotrebuvaat vo situacii na zgolemenata
elektri~na opasnost. Invertori za
zavaruvawe imaat isklu~itelno dobri
osobini i zgodni se za zavaruvawe so
posebni vidovi na elektrodi. Skoro
site zavarlivi materijali mo`at da
se zavaruvaat so REL postapkata, npr.
op{t konstrukcionen ~elik, kotlovski
~elik, ~eli~ni cevki, ~eli~na odlivka,
~elik {to ne 'r‡osuva, itn.
REL postapkata na zavaruvawe
e ednostavna i sigurna. Uredite se
so mala te`ina i lesni za rakuvawe.
Bidejœi ne se koristi za{titniot gas,
mo`at da se koristat na otvoreno, duri
i na veter. Imaat {iroko podra~je na
upotreba, od zanaet~iski raboti do
industrijata.
14 02
Rastop
Osnoven materijal
Osnovi:
MIG-MAG zavaruvawe
Kaj MIG-MAG postapkata na zavaruvawe
(MIG za{tita na inertnite gasovi / MAG
za{tita na aktivnite gasovi) elektri~niot
lak se odr`uva pome‡u vrvot na elektrodnata `ica (koja neprekidno se naddava vo
zonata na zavaruvaweto) i osnovniot materijal. Zonata na zavaruvaweto se nao‡a vo
za{titata na gasot koj izleguva od gorilnikot. Za{titniot gas i elektrodnata `ica
moraat da bidat prilagodeni na osnovniot
materijal.
Materijali koi se zavaruvaat so ova
postapka se:
Aluminium i Al-leguri.
Postapka: MIG
Elektrodna `ica: soodvetna za materijal
koj se zavaruva.
Za{titen gas: argon, helium ili me{avina.
Op{ti konstrukciski ~elici, kotlovski ~elici, ~eli~ni cevki
Postapka: MAG
Elektrodna `ica: SG 1-3
Za{titen gas: me{avina (Ar/CO2) ili CO2
Visokolegirani ~elici
Postapka: MAG
Elektrodna `ica: soodvetna za
materijal koj se zavaruva.
Za{titen gas: me{avina
(Ar/CO2 ili Ar/CO2/O2)
Izrazenite prednosti doprinesuvaat
MIG-MAG - ot denes da bide naj~esto upotrebuvana metoda za zavaruvawe. Golema
brzina na zavaruvaweto, minimalnite
popravki (nema simnuvawe na troskata),
kontinuirano nanesuvawe na elektrodnata
`ica (nema prekin poradi promena na
elektrodata), doprinesuvaat kon visokata
ekonomi~nost. Poradi maliot vnes na
toplina dopolnitelnite deformacii se
pomali. [irokiot obem na materijali koi
mo`at da se zavaruvaat ja pravi ovaa postapka univerzalna.
MIG-zavaruva~ko lemewe
TIG zavaruvawe
Gasna mlaznica
Kontaktna provodnica
Volfram elektroda
Lem-`ica
Za{titen gas
Za{titen gas
Elektri~en lak
Elektri~en lak
Lem
Rastop
Osnoven materijal
Osnoven materijal
Osnovi:
MIG-zavaruva~ko
lemewe
Zavaruva~ko lemewe e postapka na tvrdo
lemewe. Elektri~niot lak se odr`uva
pome‡u tope~kata lem-`i~ena elektroda
i osnovniot materijal. Za{titniot gas go
{titi elektri~niot lak i te~niot lem od
vlijanie na vozduhot. Rakuvaweto e ednostavno kako kaj MIG-MAG zavaruvaweto.
Za spojuvawe na pocinkuvanite
MIG-zavaruva~koto lelimovi MIG
mewe dava zna~itelni prednosti
vo odnos na MIG-MAG zavaruvaweto.
Pri niskata temperatura na topewe na
lem-`icata (okolu 1000 °S) sogoruva
minimalnoto koli~estvo na cink vo
podra~jeto na direktnata zona na lemeweto (cinkot se topi pri temperatura od
419 °S, a isparuva na 906 °S).
Lemot e mo{ne otporen na korozija i
ovozmo`uva polesna povr{inska obrabotka. Naj~esto se koristat lemovi na
baza na bakar, kako i srebreni lemovi.
Poradi spojuvaweto na poniskite temperaturi namaleni se deformaciite i
kaj tenkite limovi. Mo`at da se lemat
pocinkuvani, fosfatirani, limovi so Al
navalaka, kako i neza{titenite limovi.
Postapkata e primenliva za razli~ni
vidovi na ~elik, lieno `elezo, bakar
i negovite leguri, Al-legurite, itn. Se
dobivaat kvalitetni spoevi so mo{ne
dobra cvrstina.
Za{titen gas: ~ist argon ili argon so
mali primesi.
Tenkite pocinkuvani limovi
deneska se primenuvaat vo
avtomobilskata industrija,
grade`ni{tvoto, klima-tehnikata, proizvodstvoto na aparatite
za domaœinstvo, kako i vo industrija za mebel. MIG-zavaruva~koto
lemewe e idealna postapka za site ovie
granki.
Se~ewe so plazma
Gasna mlaznica
Osnovi:
TIG zavaruvawe
TIG postapkata se vr{i vo za{titata
na inertniot gas. Elektri~niot lak
se odr`uva pome‡u netoplivata volframska elektroda i osnovniot materijal. Lakot e mo{ne intenziven i so nego
lesno se upravuva.
Za{titniot gas argon go {titi
elektri~niot lak i zonata na zavaruvawe od vlijanieto na atmosferata.
Dopolnitelniot materijal se naddava
od strana ra~no ili so specijalna studena `ica.
^elik, ~elik {to ne 'r‡osuva,
bakar, titanium se zavaruvaat so
ednosmerna struja. Ostrata elektroda
se postavuva na minus polot.
Aluminiumot, magneziumot, kako
i nivnite leguri isklu~itelno se
zavaruvaat so naizmeni~na struja. Ova
e poradi toa {to, pri poluperiodite
na strujata koga osnovniot materijal
e katoda, doa‡a do razoruvawe na
te{kotoplivata opna na oksid i ~isteweto na povr{inata na osnovniot
materijal. So modernite invertorski
izvori na struja mo`no e zavaruvawe
so {ilestite volfram-elektrodi.
Prednosti na TIG zavaruvaweto:
Ednostavno upravuvawe so svetlosniot
lak ovozmo`uva komforna i ~ista rabota. Povr{inata na {evot e mazna,
zonata na zavaruvaweto tesna, a zagrevaweto na osnovniot materijal i negovata deformacija minimalni. Mali se
gubitocite na dopolnitelniot materijal
na otpad i prskawe na te~niot metal.
Nedostatok na troskata gi namaluva
dopolnitelnite raboti.
M 14 0012
14 03
Elektroda
Raboten gas
Gas za ladewe
Plazma mlaznica
Plazma elektri~en lak
Osnoven materijal
Osnovi:
Se~ewe so plazma
Elektri~niot lak se vospostavuva pome‡u
netoplivata elektroda i materijalot
koj se se~e. Rabotniot gas minuvajœi niz
elektri~niot lak se zabrzuva, disocira
i jonizira formirajœi mlaz od plazma.
Plazmata izleguva od mlaznicata so golema brzina i udira vo povr{inata na
metalot koj se se~e.
Na postapkata na se~ewe so plazma
mo`at da se podlo`uvaat slednite materijal: ~elik, ~elik {to ne 'r‡osuva,
aluminium, bakar, lieno `elezo,
mesing, itn.
Posebni prednosti: Poradi golemata
energetska vrednost na plazma lakot se
postignuva golema brzina na se~ewe.
Zarezocite se uredni, bez neramnini i
deformacii. Rakuvaweto so komprimiraniot vozduh e ednostavno.
Osnovnite podra~ja na upotreba
se proizvodstvo na ~elik, metaloprerabotka, instalaciska tehnika, proizvodstvo na sadovi, itn.
Tehni~ki podatoci
Opis
Tip na ured
Metod na zavaruvawe
Zavarlivost na
materijalot
Zavarlivost na
materijalot po debelina
ESI 150
WIG 180
MM 230
TIG
zavaruva~ki invertor
MIG/MAG
zavaruva~ki ured
Plazma
ured za se~ewe
br. na art. 0702 351 01
REL ra~no zavaruvawe so
elektrodi
TIG zavaruvawe (opcionalno)
br. na art. 0702 353 01
TIG zavaruvawe
REL ra~no zavaruvawe so
elektrodi (opcionalno)
br. na art. 0702 353 0
MIG/MAG zavaruvawe
(vo za{titnata atmosfera na
gasot)
br. na art. 0691 500 350
Bakar/~elik/ne 'r‡os. ~elik
Bakar/~elik/ne 'r‡os. ~elik
~elik/ne 'r‡os. ~elik/aluminium
~elik/ne 'r‡os. ~elik/aluminium
Elektrodno zavaruvawe:
~elik/ne 'r‡os. ~elik do 10 mm
TIG zavaruvawe:
bakar 1-3 mm
~elik/ne 'r‡os. ~elik 1-6 mm
Elektroden
zavaruva~ki invertor
TIG zavaruvawe:
bakar 1-3 mm
~elik/ne 'r‡os. ~elik 1-4 mm
Elektrodno zavaruvawe:
~elik/ne 'r‡os. ~elik do 10 mm
Zavaruvawe so oblo`eni
elektrodi
1,5-4,0 mm
1,5-4,0 mm
TIG zavaruvawe na netoplivi
elektrodi.
1,0-2,4 mm
1,0-2,4 mm
Zavaruvawe vo za{titnata
atmosfera na gasot MIG-MAG
pre~nik na `icata
Struja na zavaruvaweto
Ja~ina na strujata pri
trajnost na vklu~uvaweto
od 60% (40oS)
Za{tita so klasa IP
(od vlaga)
Klasa na greewe
Izlezen napon
Podesuvawe na strujata na
zavaruvaweto
Broj na fazi
Raboten napon
Glaven osiguruva~
Dimenzii
Masa
Plazma se~a~
MAG zavaruvawe:
~elik 0,8-10 mm
MIG zavaruvawe:
aluminium 2-6 mm
^elik 10 mm
Ne 'r‡os. ~elik 8 mm
Aluminium 6 mm
Ne 'r‡os. ~elik 0,8-10 mm
aluminium 1,0-1,2 mm
~elik/ne 'r‡os. ~elik 0,8-1,2 mm
Eletkrodno zavaruvawe
5 - 150 A
TIG zavaruvawe
5 - 180 A
TIG zavaruvawe
5 - 150 A
4,3 kVA
Eletkrodno zavaruvawe
35%
Eletkrodno zavaruvawe
5 - 150 A
3,3 kVA
TIG zavaruvawe
30%
TIG zavaruvawe
35%
Eletkrodno zavaruvawe
135 A
Eletkrodno zavaruvawe
40%
TIG zavaruvawe
150 A
TIG zavaruvawe
135 A
Eletkrodno zavaruvawe
135 A
IP 23
30 - 230 A
Nominalna sila
Intermitencija – trajnost
na vklu~uvaweto pri mah.
ja~ina na strujata
(40oS)
PLAZMA
5 - 25 A
2,3 kVA
20%
35%
IP 23
IP 23
IP 23C
F
85 V
F
85 V
F
16,8 - 32,6 V
kontinualno
kontinualno
7-stepeno
kontinualno
1
230 V
16 A
332 x 130 x 211 mm
5,25 kg
1
230 V
16 A
337 x 130 x 211 mm
6,5 kg
3
3 ~ 400 V
16 A
830 x 390 x 690 mm
66 kg
1
115/230 V / 50/60 Hz
16 A
150 x 360 x 380 mm
13 kg
M 14 0015
14 04
WIG aparat za zavaruvawe
WIG 180 AC/DC
br. na art. 0702 353 180
Pak./par~. 1
Prenosiv, potpolno digitalen zavaruva~ki invertor
AC/DC za zavaruvawe na aluminium, bakar, ~elik i
ner‡osuva~kiot ~elik. Blagodarejœi ì na silata od
180 amperi i krutata konstrukcija idealen e kako
za rabotilnici taka i za upotreba na teren.
Prednosti
Opis
Kabel za masa 25 mm, 4 m
Gasno crevo so brzi spojki 1,8 m
Kai{ za nosewe
Jasen prikaz na funkciite za upravuvawe.
Mo`nost za podesuvawe na poedine~nite parametri na zavaruvawe na predprotokot i postprotokot na za{titniot gas, zgolemuvaweto i namaluvaweto na ja~inata na strujata i nejziniot
tek vo fazata na procesot na zavaruvawe, izbor na frekfencija na pulsot na strujata, kako i dvo-~etrikraten - puls na rabotata.
● Integrirana plus-finopulsna funkcija na rabotata.
● Specijalna za{tita na elektronskite delovi ovozmo`uva otpornost na temperatura i na pra{ina.
● Elektronskata regulacija na rabotata obezbeduva dobri rezultati na zavaruvawe so pomal tro{ok na elektri~nata energija.
● Otpornost na pa‡awe - 25 sm
● Prefrluvawe od TIG-REL i AC/DC zavaruvawe.
● Mo`nost za bezkontakten (HF) i kontakten re`im na zavaruvawe.
●
●
Sodr`ina na isporakata
br.na art.
0984 150 70
0984 150 250
-
TIG gorilnikot i reduciskiot ventil so monometri
ne se ispora~uvaat so WG 180 AC/DC aparatot!
Soodvetna oprema za TIG 180 AC/DC
Upatstvo za upotreba
TIG zavaruvawe
Preporaka za protok na za{titniot gas l/min:
5-250 amperi
6,5 - 7,5 l/min
Preporaki za ja~ina na strujata
Wolfram
J a~ina na ednonaso~nata
Ja~ina na dvonaso~nata
struja DC
struja AS
elektrodi
1,0
3-40
5-30
1,6
15-130
20-90
2,4
70-240
45-135
3,2
140-230
130-250
Soodveten gas za TIG zavaruvawe
100% Argon
▲
TIG gorilnik WLT 26, so eden dvopol`ben taster, 4m
br. na art. 0984 108 104
TIG gorilnik WLT 26, so eden dvopol`ben taster, 8m
br. na art. 0984 108 108
TIG gorilnik WLT 26, so eden ~etiripolo`ben taster, 4m
br. na art. 0984 108 204
TIG gorilnik WLT 26, so eden ~etiripolo`ben taster, 8m
br. na art. 0984 108 208
Oblo`eni elektrodi
br. na art. 0982 2.../ 0982 3...
Wolfram elektrodi gold
br. na art. 0984 150 110/116/124/132
@ica za TIG zavaruvawe
br. na art. 0982 71.../ 0982 75...
Tehni~ki podatoci
TIG zavaruvawe - Ø na `icata
REL zavaruvawe - Ø na `icata
Podra~je na zavaruvaweto TIG
Podra~je na zavaruvaweto REL
Intermitencija pri mah ja~ina na strujata
kaj REL i TIG zavaruvaweto
1,0-3,2mm
1,5-4,0mm
3-180A
10-150A
35%/35%
Zavaruvawe na materijalot
^elik, ner‡osuva~ki ~elik
Bakar
Aluminium
Arc-Force*
Hot-Start**
Anti-Stick***
1 - 8 mm
1 - 3 mm
1 - 8 mm
da
da
da
* Arc-Force: zgolemuvawe na naponot na elektri~niot lak vo kriti~nite situacii - onevozmo`eno e prodirawe na troskata vo rastop i gasnewe na lakot. Rezultatot e mo`nost za rabota so te{ko rastoplivi elektrodi.
** Hot-Start: Obezbeduva sigurno palewe na elektrodata. Hot-Start enegrijata se podesuva avtomatski spored izbranata struja na zavaruvaweto.
*** Anti-Stick: Se onevozmo`uva lepewe na elektrodata na rabotnoto par~e sp avtomatskoto namaluvawe na strujata.
M 14 0016
14 05
Rakuvawe so invertorot za zavaruvawe WIG 180 AC/DC (TIG/Rel)
6
7
8
10
1
9
2
3
11
4
5
12
1. Upravuva~ko-kontrolna plo~a
2. Kontakt tabla na gorilnikot
3. Kontakti na upravuva~kite tasteri na gorilnikot
4. Izlez na za{titniot gas
5. Kontakt tabla na masata
6. Prenosna ra~ka
7. Kai{ za nosewe
8. Prostor za skladirawe na kabelot
9. Glaven prekinuva~ (ON/OFF)
10. Napojuva~ki kabel
11. Vlez na za{titniot gas
12. Kontakt na diagnosti~ko podesuva~kiot modul
2
1
11
3.
4.
5.
6.
7.
14
7
6
8
4
3
5
1.
2.
10
12
9
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
13
14 06
15.
Signalni labi~ki na TIG zavaruvaweto (DC/AC)
Signalni labi~ki na elektrodnoto REL zavaruvawe
(DC/AC)
Taster za izbor na na~inot za zavaruvawe
Signalna lambi~ka na predpotokot na gasot
Signalna lambi~ka na raste~kiot re`im na rabota
Signalna lambi~ka na glavata strija (I)
Signalna lambi~ka na frekfencijata na pulsnata
struja.
Signalna lambi~ka na sekundarnata struja l2
Signalna lambi~ka na pa‡a~kiot re`im na rabota.
Signalna lambi~ka za postprotokot na gasot.
Signalni lambi~ki na dvokratniot, ~etrikratniot i
pulsniot re`im na rabota.
Izbor na traktnosta na rabotata.
Izbor na posebnite parametri na zavaruvawe.
Digitalen displej na parametrite na zavaruvaweto
(mo`at da se manuvaat so dale~inska komanda)
Taster potenciometar za korekcija na parametrite
na zavaruvaweto.
Aparat za zavaruvawe
- invertor (REL/TIG)
ESI 150
br. na art. 0702 351 01
Pak./par~. 1
Potpolno nov digitalno kontroliran invertor za
zavaruvawe so mo`nost za zavaruvawe so REL i TIG
postapkite. Idealen za mobilna primena blagodarejœi ì na cvrstata i prakti~nata izrabotka.
Prednosti
Sodr`ina na isporakata ESI 150
Opis
Kabel za masa 25 mm2, 2,5 m
Kabel za elektroda 25 mm2, 3,5 m
Kufer, crn
Kai{ za nosewe
br. na art.
0984 150 7
0984 150 8
0984 150 6
-
Soodvetna oprema za ESI 150
Otpornost na pa‡awe od visina do 80 sm.
IP 23 klasa na vodootpornost.
● Specijalna navlaka za vgradenite elektronski delovi obezbeduva golema otpornost na toplina, stud, pra{ina, itn.
● Digitalniot transformator na struja gi kompenzira operativnite gre{ki i obezbeduva izvonredno dobri rezultati na zavaruvawe.
●
Upatstvo za upotreba
REL zavaruvawe
Preporaka za podesuvawe na ja~inata na strujata na
zavaruvaweto:
I (A) = 40 h Ø na elektrodata (mm)
TIG zavaruvawe
Preporaka za vrednost na protokot na za{titniot gas (l/min):
5- 250 A
6,5-7,5 l/min
251- 400 A
8,5-9,5 l/min
Soodveten gas za TIG zavaruvawe
100% Argon
▲
Oblo`eni elektrodi
br. na art. 0982 2.../0982 3...
`ica za TIG zavaruvawe
br. na art. 0982 71...
TIG gorilnik WLV 17
br. na art. 0984 150 0 ; 0984 150 1
TIG oprema
br. na art. 0984 150 3 ; 0984 150 4
Wolfram elektrodi
br. na art. 0984 150 110/116/124
●
▲
Tehni~ki podatoci
REL zavaruvawe - Ø na elektrodata
1,5 - 4,0 mm
TIG zavaruvawe - Ø na `icata
1,0 - 2,4 mm
Podra~je na REL i TIG zavaruvaweto
5 - 150 A
Intermitencija pri mah. ja~ina na struja (+40°S)
kaj REL i TIG zavaruvaweto
35%
Debelina na osnovniot materijal:
^elik
do 10 mm
TIG ~elik / ~elik {to ne 'r‡osuva
1 - 4 mm
Bakar
1 - 3 mm
Arc-Force:
Zgolemuvawe na naponot na elektri~niot lak vo kriti~nite situacii onevozmo`eno e prodirawe na troskata vo rastopot i gasnewe na lakot.
Rezultatot e mo`nost za rabota so te{ko toplivi elektrodi.
Hot-Start:
Obezbeduva sigurno palewe na elektrodata. Hot-start energijata avtomatski
se podesuva spored izbranata struja na zavaruvaweto.
Anti-Stick:
Se onevozmo`uva lepewe na elektrodata na rabotnoto par~e pri avtomatskoto
namaluvawe na strujata.
14 07
Rakuvawe so elektrodniot zavaruva~ki invertor
ESI 150 (REL/TIG)
Glaven prekinuva~: ON/OFF
[uplina za nose~kiot kai{
LED indikator na rabotata
LED indikator na
neispravnosta na rabotata
Rotacionen prekinuva~ (potenciometar) za podesuvawe na strujata
na zavaruvaweto
Kontakt-xek
za pozitiven i negativen
pol +/–
Prekinuva~ za prefrluvawe pome‡u elektrodnoto i
TIG zavaruvawe
Izlez za vozduh
14 08
TIG/REL invertor
WIG 180DC
br. na art. 0702 353 01
pak./par~. 1
Prenosliv invertor za zavaruvawe so digitalno regulirawe (prekinuva~ka napojna edinica).
TIG zavaruvawe so beskontaktnoto HF palewe.
Pre~nikot na elektrodite e do 4 mm. Blagodarejœi
mu na krutiot dizajn i otpornosta pri pa‡awe, idealen e za mobilna upotreba na rabotili{tata.
Prednosti
Sodr`ina na isporakata WIG 180 DC
●
Opis
Kabel za masa 25 mm2, 2,5 m
TIG gorilnik WLT 17 K, 4 m
Redukcionen ventil so pokaz. na protok na gasot
Kufer, crn
Kai{ za nosewe
br. na art.
0984 150 7
0984 150 104
0984 018 03
0984 150 6
-
Soodvetna oprema za WIG 180 DC
@ica za TIG zavaruvawe
br. na art. 0982 71...
Oblo`eni elektrodi
br. na art. 0982 2.../0982 3...
TIG gorilnik WLT 17 K
br. na art. 0984 150 104 ili 0984 150 108
TIG oprema
br. na art. 0984 150 3 ili 0984 150 4
Volfram elektrodi
br. na art. 0984 150 110/116/124
Tehni~ki podatoci
Upatstvo za upotreba
REL zavaruvawe
Preporaka za podesuvawe na ja~inata na strujata na zavaruvaweto:
I (A) = 40 h Ø na elektrodata (mm)
TIG zavaruvawe
Preporaka za vrednost na protokot na za{titniot gas (l/min):
5- 250 A
6,5-7,5 l/min
251- 400 A
8,5-9,5 l/min
Preporaka za ja~ina na strujata i protok na gasot
VolframJa~ina na
Protok na
elektroda-Ø
strujata - A
gasot - l/min
1,0
15- 80
4
1,6
70-150
5-6
2,4
150-240
6-7
Soodveten gas za TIG zavaruvawe
100% Argon
▲
▲
TIG zavaruvawe - Ø na `icata
1,0 - 2,4 mm
REL zavaruvawe - Ø na elektrodata
1,5 - 4,0 mm
Podra~je na zavaruvawe TIG
5 - 180 A
Podra~je na zavaruvawe REL
5 - 150 A
Intermitencija pri mah ja~ina na strujata (+40°S)
kaj REL i TIG zavaruvaweto
40%/30%
Debelina na osnovniot materijal:
^elik
do 10 mm
TIG - ~elik / ~elik {to ne 'r‡osuva
1 - 6 mm
Bakar
1 - 3 mm
Arc-Force:
Zgolemuvawe na naponot na elektri~niot lak vo kriti~nite situacii onevozmo`eno e prodirawe na troskata vo rastopot i gasnewe na lakot.
Rezultatot e mo`nost za rabota so te{ko toplivi elektrodi.
Hot-Start:
Obezbeduva sigurno palewe na elektrodata. Hot-start energijata avtomatski
se podesuva spored izbranata struja na zavaruvaweto.
Anti-Stick:
Se onevozmo`uva lepewe na elektrodata na rabotnoto par~e pri avtomatskoto
namaluvawe na strujata.
Otpornost na pa‡awe od visina do 80 sm.
Upravuvawe preku svetle~ki simboli.
● IP 23 klasa na vodootpornost.
● Specijalna navlaka za vgradenite elektronski delovi obezbeduva golema otpornost na toplina, stud, pra{ina, itn.
● S-oznaka za zavaruvawe vo ograni~eni uslovi.
● Digitalen transformator na struja gi kompenzira operativnite
gre{ki i obezbeduva izvonredno dobri rezultati na zavaruvawe.
● Za{tita na volfram elektrodata i {evot so avtomatskoto struewe na za{titnot gas.
● Golema tolerancija na mre`niot napon zgodna za prodol`eni
vodovi i generatori.
● Mo`na kontrola so no`nata komandna edinica.
●
14 09
Rakuvawe so invertorot za zavaruvawe
WIG 180 DC (TIG/REL)
Glaven prekinuva~: ON/OFF
[uplina za nose~kiot kai{
Kontakt-xek za pozitiven i negativen pol +/-
Izlez za vozduhot
➀
➁
➂
➃
11
➄
Rakuvawe:
➅
➆
➇
➈
➉
12
14 10
1. Indikator na neispravnost na rabotata
2. Operaciono kontrolen
(LED) taster
3. LED indikator na rabotata
4. LED indikator na rabotata REL
- elektrodnoto zavaruvawe
5. LED indikator na rabotata
TIG zavaruvawe
6. LED indikator na 2-taktnoto
zavaruvawe
7. LED indikator na 4-taktnoto
zavaruvawe
8. LED indikator na visokofrekventnoto palewe (4T-palewe)
9. LED indikator na rabota na naklonot
Avtomatska kontrola na procesot na
zavaruvawe na povr{inite
pod naklon
10. Prekinuva~ za izbor na razli~nite
funkcii na zavaruvawe
11. Rotacionen prekinuva~ za podesuvawe
na strujata na zavaruvaweto (A)
12. Kontrola na konekcijata na
TIG gorilnikot
WIG-Lift-Arc-Set
WLV17
br. na art. 0984 150 2
Opis
TIG-gorilnik WLV 17,
4 m dol`ina,
so rotacionen ventil
Redukciski ventil K: Argon/SO2
br. na art.
0984 150 2
Pak./par~.
1
TIG oprema - komplet 1
za Ø 1,6 mm
br. na art. 0984 150 3
Opis
Volfram elektroda gold, Ø 1,6 mm
Kuœi{te na dr`a~ot na volfram elektrodata, Ø 1,6 mm
Dr`a` na volfram elektrodata, Ø 1,6 mm
Kerami~ka gasna mlaznica, golemina 5
Plasti~en kufer, crno-crven
Par~iwa
1
3
3
5
1
TIG oprema - komplet 2
za Ø 2,4 mm
br. na art. 0984 150 4
Opis
Volfram elektroda , Ø 2,4 mm
Kuœi{te na dr`a~ot na volfram elektrodata, Ø 2,4 mm
Dr`a` na volfram elektrodata, Ø 2,4 mm
Kerami~ka gasna mlaznica, golemina 6
Plasti~en kufer, crno-crven
Par~iwa
1
3
3
5
1
TIG elektrodi
br. na art. 0982 71...
14 11
TIG gorilnik WLV 17
za ESI 150
br. na art.
0984 150 0
0984 150 1
Dol`ina (m)
4
8
pak./par~.
1
Isporaka so volfram elektrodata gold, Ø 1,6 mm
Dr`a~ na volfram elektrodata
Ø mm
1,0
1,6
2,4
br. na art.
Soodvetno kuœi{te
i volfram elektroda
0984 150 010 + 0984 150 110
0984 150 012 + 0984 150 116
0984 150 024 + 0984 150 124
pak./
par~.
0984 150 10
0984 150 16
0984 150 24
5
Kuœi{te za dr`a~ot na volfram elektrodata
za TIG gorilnicite WLV 17 i WLT 17K
Ø mm
1,0
1,6
2,4
br. na art.
Soodveten dr`a~
i volfram elektroda
0984 150 10 + 0984 150 110
0984 150 16 + 0984 150 116
0984 150 24 + 0984 150 124
pak./
par~.
0984 150 010
0984 150 012
0984 150 024
5
Kerami~ka gasna mlaznica
za TIG gorilnicite WLV 17 i WLT 17K
Golemina
5
6
7
Vnatre{en Ø
8
9,5
11
br. na art.
0984 150 15
0984 150 166
0984 150 17
Pak./par~.
5
Kapa na gorilnikot
za TIG gorilnicite WLV 17 i WLT 17K
Izvedba
dolga, L = 122 mm
kratka, L = 27 mm
br. na art.
0984 150 30
0984 150 35
Pak./par~.
1
Volfram elektroda - gold
za TIG gorilnicite WLV 17 i WLT 17K
●
●
Dobri osobini na palewe i izdr`livost.
Upotreba za ednonaso~na i naizmeni~na struja.
Ø mm
1,0
1,6
2,4
Soodvetna
ja~ina na strujata
15 - 80 A
70 - 150 A
150 - 250 A
br. na art.
0984 150 110
0984 150 116
0984 150 124
Upatstvo za upotreba
Materijal
~elik i ~elik {to ne 'r‡osuva
Bakar i leguri na bakarot
Aluminium
Debelina na materijalot mm Volfram elektroda Ø mm
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0-6,0
1,0
1,5
3,0
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
1,0-1,6
1,6
1,6-2,4
2,4-3,2
1,0
1,6
2,4
1,0
1,6
1,6
2,4
3,2
3,2
14 12
Ja~ina na strujata A
10- 60
40- 80
70-120
90-150
140-180
60- 80
100-150
150-180
10- 60
40- 80
70-120
90-150
140-180
170-180
Soodvet. gasna mlaznica
5
5
5
6
7
5
5
6
5
5
5
6
7
7
pak./
par~.
10
5
TIG Gorilnik WLT 17 K
za WIG 180 DC
z Gorilnik so mo{ne fleksibilno crevo i kabli ovozmo`uva
nepre~ena rabota.
z Po~etniot del od kablite i crevata (0,5m) e oblo`en so meka
ko`a poradi podobriot prifat i nosewe na gorilnikot.
z Opremen e so TIG elektroda od tipot Gold so pre~nik 1.6 mm
i dolga kapa na gorilnikot
Dol`ina vo m
Br. na art.
4
0984 150 104
8
0984 150 108
Koli~ina
1
Izgled na TIG gorilnikot za WLV 17 i WLT 17K
1 Wolfram elektroda
2 Kapa na gorilnikot
3 Dr`a~ na Wolfram elektrodata
4 Kuœi{te na dr`a~ot na Wolfram elektrodata
5 Kerami~ka gasna mlaznica
M 14 045
14 13
WELNOX 1
Ured za ~istewe i odstranuvawe na
oksidacionite sloevi od povr{inite
br. na art. 0702 353 100
Pak./par~. 1
Ured za elektrohemisko ~istewe i odstranuvawe na
oksidacionite sloevi od povr{inite sozdadeni pri
zavaruvaweto na ner‡osuva~kiot ~elik.
Bez pote{kotii i vo kratok vremenski interval se
postignuva povtorna otpornost na korozija na materijalot koj se tretira.
Idealen za rabota na teren kaj bravarskite raboti,
brodskata i avto industrija, bolnicite, prehrambenata industrija.
Isporaka na WELNOX 1
Ime
Prenosnik na struja so jagl. anoda 60°
Kontakten kabel so priklu~nik, crven 2 m
Kontakten kabel so priklu~nik, crn 2 m
Sigurnosna "delfin" faœalka, Ø4 mm
Krp~e za ~istewe, 20 par~.
Elektrolit za ~istewe, 0,5 l
Sad za elektrolit, prazen
Osiguruva~, 5 A, 1 par~.
O-ring (28,0 h 2,0), 10 par~.
Upatstvo za upotreba
Sertifikati za sigurnosna upotreba
br. na art.
0984 250 1
0715 53 883
0715 53 884
0715 53 830
0984 250 2
0987 144
0987 144 0
0730 20 5
0468 028 20
-
Prednosti
Brzo i ednostavno ~istewe na iskrite.
Gi odstranuva oksidite od toplotno tretiranite zoni.
Ekolo{ki prifatlivo sredstvo za ~istewe vo odnos na kiselinite.
^istewe i polirawe na delovite od ner‡osuva~kiot ~elik do
postignuvawe na visok sjaj (visoki te. bleskav sjaj
e mo`no da se postigne samo kaj 3D materijalite).
● Ne nastanuva promena na bojata na varnikot.
● Dobra otpornost na korozija se postignuva so tekot na
pasiviziraweto na varnikot.
● Jaglenata anoda mo`e da se brusi po potreba.
●
●
●
●
Oprema za WELNOX 1
Prenosnik na struja
br. na art. 0984 250 1
O-ring
br. na art. 0984 028 20
Osiguruva~
br. na art. 0730 20 5
Elektrolit za ~istewe
br. na art. 0987 144
Upotreba
Proizvodstvo na aparati, izgradba i monta`a na fasadi, cevovodi, proizvodstvo na liftovi, mebel od ner‡. ~elik, industriskite kujni, industrija za hrana i pijaloci.
Tehni~ki podatoci
Napon bez optovaruvawe
Podesuvawe na strujata
Mre`en napon
Mre`na frekfencija
Osiguruvawe na mre`ata
Mre`en kabel
Mre`en priklu~ok
Za{tita (IEC 529)
Dimenzii (LxBxH)
Te`ina
24 V
propi{ano
230 V
50/60 Hz
5 A/sporo
1,5 mm2
{uko 16 A
IP 41
280x145x100 mm
4,0 kg
M 14 0050
14 14
Oprema za WELNOX1
Prenosnik na struja so jaglena anoda 60°
ime
Prenosnik na strujata
Br. na art.
0984 250 1
Pak./par~.
1
Jaglena anoda 60°, vertikalno bu{ena, navoj M10
● Jaglena anoda mo`e da se brusi vo sakana forma po potreba.
dimenzii vo mm
30h15h25
Br. na art.
0984 250 10
Pak./par~.
1
Kontakten kabel so priklu~nik i sigurnosnata Delfin
faœalka Ø 4 mm
ime
Meren kabel, crven, 2 m
Meren kabel, crn, 2 m
Delfin faœalka, Ø 4 mm
Br. na art.
0715 53 883
0715 53 884
0715 53 830
Pak./par~.
1
1
2
Br. na art.
0468 030 20
Pak./par~.
25
Br. na art.
0730 20 5
Pak./par~.
10
Br. na art.
0984 250 2
Pak./par~.
20
O-ring, Perbunan 70
Dimenzii u mm
28,0h 2,0
Osiguruva~ 5 A
Dimenzii vo mm
20h 5
Poliamidni krp~iwa za ~istewe
Dimenzii vo mm
60h40h2,5
Elektrolit za elektrohemisko ~istewe
Sodr`ina vo ml
500
Br. na art.
0987 144
Pak./par~.
1
Sad za dozirawe na elektroliti so kapak
Sodr`ina vo ml
500
M 14 0051
14 15
Br. na art.
0987 144 0
Pak./par~.
1
MIG/MAG Ured za zavaruvawe
MM 230
br. na art. 0702 352 0
Pak./par~. 1
Ured za zavaruvawe aluminium, ~elik i
ner‡osuva~ki ~elik so elektrodna `ica. Idealen za
sekoj monter, serviser, zanaet~ija, mehani~ar blagodarejœi ì na kvalitetnata elektronika i stabilnoto kuœi{te.
Prednosti
Avtomatsko upravuvawe na ja~inata na strujata na zavaruvaweto, dogoruvaweto na `icata, du~newe na isklu~uvawe na
za{titnot gas, vreme na to~kasto zavaruvawe.
● Ednostavna regulacija blagodarejœi im na nanapred
postavenite vrednosti na brzina na dotur na `icata za
poedine~ni stepeni na podesuvaweto na naponot.
● Izmena na na~inot na zavaruvawe: 2-taktno/4-taktno/to~kasto
zavaruvawe.
● Termo-kontrola na za{titata od preoptovaruvawe.
● 5 godini garancija na glaven transformator.
● Vozdu{no ladewe - dolgotrajna rabota pod optovaruvawe.
●
Sodr`ina na isporakata MM 230
Ime
Kompleten paket na creva, dol`ina 3 m, MB 25AK
Kabel za masa, 25 mm2, dol`ina 2,5 m
Redukciski ventil so
poka`uvawe na protokot na gasot
br. na art.
0984 260 130
0984 150 7
0984 018 03
Soodvetna oprema za MM 230
Teflonski vodilki za aluminium i ner‡. ~elik
br. na art. 0984 300 05 / 0984 300 06 / 0984 300 07
Pogonski vaqaci za Al `ica i `ica od ner‡. ~elik
br. na art. 0984 352 01/ 0984 352 02 / 0984 352 03
Kompleti na delovi za gorilnicite MB 15 AK i MB 25 AK
{to mo`at da se zamenat
br. na art. 0984 160 120 / 0984 260 120
Gasni mlaznici
br. na art. 0984 160 14 / 0984 260 14
Kontaktni provodnici
br. na art. 0984 160 108 / 0984 260 110
Elektrodna `ica
br. na art. 0982 0 ...
Upatstvo za upotreba
MIG/MAG zavaruvawe
So pribli`na vrednost za protok na gasot vo l/min:
Ø na `icata h 10 = l/min
Za zavaruvawe na aluminium i ner‡osuva~ki ~elik
potrebno e da se koristat PTFE vodilki
Gorilnik za Al. - komplet
br. na art. 0984 300 05
Gorilnik za ner. ~el.- komp.
br. na art. 0984 300 06
Gorilnik za ner. ~el.- komp.
br. na art. 0984 300 07
Tehni~ki podatoci
^eli~na elektrodna `ica Ø
Aluminiumska elektrodna `ica Ø
Podra~je na zavaruvawe MIG/MAG
Intermitencija kaj mah. ja~ina na struja (40°S)
Debelina na osnovniot materijal:
^elik / ner‡osuva~ki ~elik
Aluminium
0,8 - 1,0 mm
1,0 - 1,2 mm
30 - 230 A
20 %
0,8 - 10 mm
2 - 6 mm
M 14 0060
14 16
Rakuvawe so aparatot za zavaruvawe
MM 230 MIG/MAG
LED indikator na rabotata
LED indikator na
neispravnost na rabotata
Rotacionen prekinuva~ za
podesuvawe na vremeto
za to~kasto zavaruvawe
Glaven prekinuva~ ON/OFF
Prekinuva~ za podesuvawe na
strujata na zavaruvaweto
Kontakt
priklu~ok za masa
Euro priklu~ok
Prekinuva~ za izbor na 2/4taktnoto zavaruvawe, to~kasto
zavaruvawe
Kontroler na doturot na `icata
Edinica za dotur na `ica za
MM 230 MIG/MAG
Prekinuva~ za dotur na `icata
Motor za dotur na `icata
Trkalce za podesuvawe na
pritisokot na vle~niot vaqak
Za{titen kapak
Vaqak za dotur na
`ica
14 17
MIG/MAG gorilnik za zavaruvawe vo za[tita na gasot
MV 15 AK
Razladuvan so vozduh, so Bikox paket na creva i centralen priklu~ok KZ-2
Idealen za upotreba kaj site uredi, vozila, ma{ini i ~eli~nite konstrukcii
●
Optimalno rakuvawe blagodarejœi ì na ergonomski formiranata ra~ka.
Orginalni creva (Bikox paket) se mo{ne fleksibilni, kompaktni, silni i dolgotrajni.
● Paketot so creva ima centralen priklu~ok, poznat pod imeto "Euro priklu~ok".
●
Euro priklu~ok
Opis
Kompleten MIG/MAG paket so creva, dol`ina 3 m
Kompleten MIG/MAG paket so creva, dol`ina 4 m
Ra~ka, komplet so taster
Taster, ergo-prifvat
Svitkan vrat
Nositel na kontaktnata provodnica
Kontaktna provodnica, Ø 0,6 mm
Kontaktna provodnica, Ø 0,8 mm
Kontaktna provodnica, Ø 1,0 mm
Kontaktna provodnica, za Al `ica, Ø 0,8 mm
Kontaktna provodnica, za Al `ica, Ø 1,0 mm
Konusna gasna mlaznica
Cilindri~na gasna mlaznica
Gasna mlaznica za to~kasto zavaruvawe
Pru`ina
br. na art.
0984 160 130
0984 160 140
0984 160 260
0984 160 265
0984 160 17
0984 160 18
0984 160 106
0984 160 108
0984 160 110
0984 160 115
0984 160 116
0984 160 14
0984 160 16
0984 160 15
0984 160 13
pak/par~.
Tehni~ki podatoci
spored EN 60 974-9
1
2
Optovaruvawe: 180 A CO2
150 A me{an gas M 21
spored EN 439
60% int.
Pre~nik na `icata: 0,6 - 1,0 mm
5
3
2
5
Poedine~nite delovi na gorilnikot isto taka
mo`at da odgovaraat kon drugite modeli. Pri
izborot treba da se koristi tabela so sliki
i dimenzii.
Paketot so creva se ispora~uva so kontaktnata provodnica Ø1,0 mm.
PTFE-vodilka
za zavaruvawe na aluminium
br. na art. 0984 300 05
PTFE - vodilika
za zavaruvawe na ner‡. ~elik
br. na art. 0984 300 06
14 18
Konusna gasna
mlaznica
br. na art. 0984 160 14
Pak/par~.: 3
Cilindri~na gasna
mlaznica
br. na art. 0984 160 16
Pak/par~.: 3
Gasna mlaznica za
to~kasto
zavaruvawe
br. na art. 0984 160 15
Pak/par~.: 2
Kontaktni provodnici
za ~eli~na `ica
Ø 0,6 mm
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Pak/par~.: 5
br. na art. 0984 160 106
br. na art. 0984 160 108
br. na art. 0984 160 110
za aluminiumska `ica
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
br. na art. 0984 160 115
br. na art. 0984 160 116
Nositel na kontaktnata
provodnica
br. na art. 0984 160 18
Pak/par~.: 2
Pru`ina
br. na art. 0984 160 13
Pak/par~. 5
Svitkan vrat
br. na art. 0984 160 17
Pak/par~.: 1
14 19
MIG/MAG gorilnik za zavaruvawe vo za[tita na gasot
MV 25 AK
Razladuvan so vozduh, so Bikox paket na creva i centralen priklu~ok KZ-2
Idealen za upotreba kaj site uredi, vozila, ma{ini i ~eli~nite konstrukcii
●
Optimalno rakuvawe blagodarejœi ì na ergonomski formiranata ra~ka.
Orginalni creva (Bikox paket) se mo{ne fleksibilni, kompaktni, silni i dolgotrajni.
● Paketot so creva ima centralen priklu~ok, poznat pod imeto "Euro priklu~ok".
●
Euro priklu~ok
Opis
Kompleten MIG/MAG paket so creva, dol`ina 3 m
Kompleten MIG/MAG paket so creva, dol`ina 4 m
Ra~ka, komplet so taster
Taster, ergo-prifvat
Svitkan vrat
Nositel na kontaktnata provodnica
Kontaktna provodnica, Ø 0,8 mm
Kontaktna provodnica, Ø 1,0 mm
Kontaktna provodnica, Ø 1,2 mm
Kontaktna provodnica za Al `ica, Ø 0,8 mm
Kontaktna provodnica za Al `ica, Ø 1,0 mm
Kontaktna provodnica za Al `ica, Ø 1,2 mm
Konusna gasna mlaznica
Cilindri~na gasna mlaznica
Gasna mlaznica za to~kasto zavaruvawe
Pru`ina
br. na art.
0984 260 130
0984 260 140
0984 160 260
0984 160 265
0984 260 17
0984 260 18
0984 260 108
0984 260 112
0984 260 110
0984 260 115
0984 260 116
0984 260 117
0984 260 14
0984 260 16
0984 260 15
0984 260 13
14 20
Pak/par~.
Tehni~ki podatoci
spored EN 60 974-9
1
2
Optovaruvawe: 230 A SO2
200 A me{an gas M 21
spored EN 439
60% int.
Pre~nik na `icata: 0,8 - 1,2 mm
5
3
2
5
Poedine~nite delovi na gorilnikot isto taka
mo`at da odgovaraat kon drugite modeli. Pri
izborot treba da se koristi tabela so sliki
i dimenzii.
Paketot so creva se ispora~uva so kontaktnata provodnica Ø1,2 mm.
PTFE - vodilka
za zavaruvawe na aluminium
br. na art. 0984 300 05
PTFE - vodilka
za zavaruvawe na ner‡. ~elik
br. na art. 0984 300 06
0984 300 07
Konusna gasna mlaznica
br. na art. 0984 260 14
Pak/par~.: 3
Cilindri~na gasna
mlaznica
br. na art. 0984 260 16
Pak/par~.: 3
Gasna mlaznica za
to~kasto zavaruvawe
br. na art. 0984 260 15
Pak/par~. 2
Kontaktni provodnici
za ~eli~na `ica
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Ø 1,2 mm
Pak/par~.: 5
br. na art. 0984 260 108
br. na art. 0984 260 110
br. na art. 0984 260 112
za aluminiumska `ica
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Ø 1,2 mm
br. na art. 0984 260 115
br. na art. 0984 260 116
br. na art. 0984 260 117
Nositel na kontaktnata
provodnica
br. na art. 0984 260 18
Pak/par~. 2
Pru`ina
br. na art. 0984 260 13
Pak/par~. 5
Svitkan vrat
br. na art. 0984 260 17
Pak/par~. 1
14 21
Spiralna vodilka
za SG2/SG3 elektrodna
dopolnitelna `ica
Opis
Izolirana spiralna vodilka
1,5/4,5 sina, so prikl. za
elektrodna `ica Ø 0,6-0,9 mm
Izolirana spiralna vodilka
2,0/4,5 crvena, so prikl. za
elektrodna `ica Ø 1,0-1,2 mm
za paket creva
3m
MB 15/MB 25
br. na art.
0984 300 01
za paket creva
4m
MB 15/MB 25
br. na art.
0984 300 02
0984 300 03
0984 300 04
Pak/par~.
1
Teflonska vodilka
za aluminiumska i elektrodna dopolnitelna `ica od
ner‡osuva~kiot ~elik
za aluminiumska
`ica
za `ica od
ner‡osuva~kiot ~elik
za `ica od
ner‡osuva~kiot ~elik
Ø 1,0-2,3 mm, 3 m
br. na art. 0984 300 05
Ø 0.6-1.0 mm, 5 m
br. na art. 0984 300 06
Ø 1.0-1.2 mm, 5 m
br. na art. 0984 300 07
Instrukcii za postavuvawe na teflonskata vodilka
Teflonskata vodilka treba da se donese do vaqakot za turkawe na `icata. Podesenata
pomo{na cevka se koristi za kompenzacija na pre~nikot i stabilizacija (samo za teflonskite vodilki so nadvore{en pre~nik do 4,0 mm).
Specijalni CO2 kle{ta
●
Brzo se~ewe na elektrodnata `ica.
Vremenska za{teda kaj ~isteweto na
gasnata mlaznica.
● Simnuvawe na gasnata mlaznica.
● Otpu{tawe i stegawe na kontaktnata
provodnica.
●
Opis
Golemina 1 za mlaznici 12 - 15 mm
Golemina 2 za mlaznici 15 - 18 mm
br. na art.
0984 301
0984 302
Pak./par~.
1
14 22
Vaqaci za dotur na `ica
za aparat MM 230
Pre~nik na
`icata
0,8/1,0 mm
1,0/1,2 mm
1,0/1,2 mm
`ica za zavaruvawe
Br. na art.
Pak/par~.
~elik/ner‡osuva~ki ~elik
~elik/ner‡osuva~ki ~elik
aluminium
0984 352 01
0984 352 02
0984 352 03
1
1
1
Stega~ki kle{ti so masa za aparati
ESI 150 / WIG 180 DC / MM 230
Golemina
M6
M 10
Za izleznata sila
do 200 amperi
do 400 amperi
Br. na art.
0984 150 72
0984 150 74
Komplet od gorilnici
za MB 15 AK
br. na art. 0984 160 120
Pak/par~: 1
Sodr`i:
konusna gasna mlaznica
kontaktni provodnici Ø 0,8 mm
pru`ini
3 par~.
10 par~.
10 par~.
Komplet od gorilnici
za MB 15 AK
br. na art. 0984 260 120
Pak/par~: 1
Sodr`i:
konusna gasna mlaznica
kontaktni provodnici Ø 1,0 mm
pru`ini
14 23
3 par~.
10 par~.
10 par~.
Pak/par~.
1
1
Plazma ured za
se~ewe
Invertor za plazma se~ewe so
visokofrekventno palewe
br. na art. 0691 500 350
●
Mo`at da se se~at slednive materijali:
- ~eli~ni limovi so isklu~itelno golema cvrstina
- ner‡osuva~ki ~elik do 8 mm
- isto taka i pomeki materijali
- limovi do 10 mm debelina
● Pilot lakot ovozmo`uva se~ewe na presvle~enite materijali, kako i
golemi dol`inski tolerancii kaj vodeweto na gorilnikot.
- Za{teda vo vremeto za podgotvuvawe i ednostavno vodewe na gorilnikot.
● Reducirano iskrewe blagodarejœi ì na optimiziranata mlaznica.
- Za{tita na prostorot od iskri.
● Gorilnikot, so isklu~itelno mali dimenzii i zgoden za rakuvawe,
ovozmo`uva se~ewe vo kanalite i aglite.
- Ovozmo`eno se~ewe na te{ko dostapnite mesta.
● Mo{ne mala potro{uva~ka na vozduh - samo 60 l/min kaj 3,5 bar.
- Ekonomi~no se~ewe.
● Golema brzina na se~eweto.
- Efikasna rabota.
● Kvalitetno se~ewe dol` krivinite ili prelomite blagodarejœi ì na odvoenosta na gorilnikot i kontinuiranata regulacija na strujata.
Sodr`ina na isporakata
● Izvor
na struja so mre`en kabel i priklu~ok za zrak.
za masa od 4 m (10 mm2) so priklu~ni kle{ta.
● CP 40 plazma gorilnik so paketot creva 4 m.
● Kabel
Mre`en priklu~ok
Mah. debelina na
se~ewe za ~elik
10 mm
Dol`ina na crevoto na
gorilnikot
4m
230 V/50 Hz
Mre`en osiguruva~
16 A spor
Podra~je na regulacija
na ja~inata na strujata
5-25 A
Klasa na za{tita
IP 23 C
Mah. optovaruvawe
3,2 kW
Potro{uva~ka na vozduh
kaj 3,5 bar
60 l/min
Intermitencija
(10 min. po EN 60974.1)
25 A / 35%
Te`ina
Potro{uva~ka na energija
13 kg
15 x 36 x 38 cm
4,2 kVA / 35%
Dimenzii
Rezervni delovi
Poz.
1
2
3
4
5
Opis
Komplet na promenlivite delovi
5 h Poz. 2; 2 h Poz. 3; 5 h Poz.4; 1 h Poz. 5
Elektroda
Difuzor
Mlaznica
Nositel na mlaznicata
Oprema
2
3
4
1
5
Avtomatska zavaruva~ka maska
br. na art. 0984 700
14 24
Toplotno - za{titna pokrivka
br. na art. 0984 350 ..
Br. na art.
Pak.
0691 500 351
1
0691 500 352
0691 500 353
0691 500 354
0691 500 355
5
2
5
1
Garnitura za gasno zavaruvawe i se~ewe
●
●
●
●
●
Za acetilen / kislorod.
Pre~nik na cevkata 17 mm.
Za zavaruvawe 1,0 - 9,0 mm.
Za se~ewe 3 - 40 mm.
Garnitura vo ~eli~nata limena kutija.
br. na art. 0984 017
11
2
Sodr`ina na isporakata*
10
Sl. Opis
1 1 ra~ka, Ø17 mm
Plamenici
za zavaruvawe
1,0 mm - 2,0 mm
2
2,0 mm - 4,0 mm
4,0 mm - 6,0 mm
6,0 mm - 9,0 mm
Mlaznici za se~ewe
3 - 10 mm
3
10 - 25 mm
25 - 40 mm
4 1 gorilnik za se~ewe
Pru`en lost, koli~ka
5
za se~ewe i {estar
6 1 univerzalen klu~
1 ~ista~ na mlaznica
3
8
6
7
5
4
1
Br. na art.
0984 017 0
0984 017 2
0984 017 3
0984 017 4
0984 017 5
0984 017 31
0984 017 32
0984 017 33
0984 017 010
0984 017 20
0984 017 19
7
8
* Plamenikot za zavaruvawe 9-14 mm i mlaznicite za se~ewe 40-100 mm ne se vklu~eni, no mo`at da se nara~aat.
11
1 pi{tol za palewe
1 mlaznica za zagrevawe
Ra~ka
0984 017 90
0984 017 9
0984 017 30
1
●
Pre~nik na cevkata 17 mm, so promenliv ventil (mono-blok ventil).
● Vrska za creva 6/9 mm.
1
9
br. na art. 0984 017 0
Pak/par~.: 1
Vrzuva~ka matica za
gorilnikot
9
2
●
Pre~nik na cevkata 17 mm.
br. na art. 0984 017 01
Pak/par~.: 1
Debelina na mat. mm
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 - 4,0
Br. na art.
0984 017 1
0984 017 2
0984 017 3
pak/par.
1
Debelina na mat. mm
4,0 - 6,0
6,0 - 9,0
9,0 - 14,0
Br. na art.
0984 017 4
0984 017 5
0984 017 6
Plamenici za
zavaruvawe
Pak/par.
1
Mlaznici na plamenicite
za zavaruvawe
10
10
Debelina na mat. mm
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 - 4,0
Br. na art.
0984 017 21
0984 017 22
0984 017 23
pak/par.
1
Debelina na mat. mm
4,0 - 6,0
6,0 - 9,0
9,0 - 14,0
Br. na art.
0984 017 24
0984 017 25
0984 017 26
14 25
Pak/par.
1
2
Monta`ni plamenici
za zavaruvawe
●
Pre~nik na cevkata 17 mm.
Za monta`a na cevkovodi - so
svitkuva~ka bakarna cevka.
● Vkupna dol`ina 230 mm.
●
Br. na art.
0984 017 7
0984 017 8
Debelina na materijalot vo mm
1-2
2-4
Pak/par~.
1
Promenlivi cevki
za monta`ni
plamenici
Br. na art.
0984 017 07
0984 017 08
Debelina na materijalot vo mm
1-2
2-4
Pak/par~.
1
Mlaznica za
zagrevawe
11
11
Debelina na
mat. mm
3 - 100
Br. na art.
Pak/par~.
0984 017 30
1
^ista~ za mlaznica
Mlaznica za
se~ewe
3
br. na art. 0984 017 90
Pak/par~. 1
3
Deblina na
mat. mm
3 - 10
10 - 25
25 - 40
40 - 60
60 - 100
8
Br. na art.
0984 017 31
0984 017 32
0984 017 33
0984 017 34
0984 017 35
Pak./
par~.
1
Pi{tol za palewe
br. na art. 0984 017 9
Pak/par~. 1
Vrzani proizvodi
@ica za gasno zavaruvawe
Zavaruva~no ogledalo
Zavaruva~ki o~ila
14 26
8
7
Redukciski ventili
spored DIN EN/ISO 2503
Gas
Kislorod
Acetilen
Argon/SO2
Tip-DIN+
DIN-OX
DIN-AC
DIN-ARC
Pritisok rab./mah.
10/16 bar
1,5/2,5 bar
30 l/min.
Izlez
1/4"
3/8" lev
1/4"
Br. na art.
0984 018 01
0984 018 02
0984 018 03
Pak/par~.
Br. na art.
0984 018 04
Pak/par~.
1
1
Redukciski ventil
spored DIN EN/ISO 2503
Gas
Argon/SO2
Tip
DIN-FLOW
Merna cevka
30 l/min.
Izlez
1/4"
Vnimanie! Vrednost na protokot se regulira na ventilot za zatvorawe.
Manometri
spored DIN EN 562 / ISO 2503
Gas
Kislorod
Kislorod
Acetilen
Acetilen
Argon/SO2
Argon/SO2
Pritisok rab./mah.
0-10/16 bar
0-200/315 bar
0-1,5/2,5 bar
0-18/40 bar
0-200/315 bar
0-32 l/min.
Merewe
Raboten pritisok
Pritisok vo boca
Raboten pritisok
Pritisok vo boca
Pritisok vo boca
Protok vo l/min.
Br. na art.
0984 018 010
0984 018 011
0984 018 020
0984 018 021
0984 018 030
0984 018 031
Pak/par~.
1
Dihtuva~
Redukcionen ventil
Plastika. Site tipovi na gas osven acetilen i propan.
br. na art. 0984 018 050 Pak./par~.: 10
Za{titna kapa na manometrot
Boja: siva (site gasovi).
br. na art. 0984 018 060
Pak./par~.: 5
Osiguruva~ na vra]aweto na gasot
Redukciski
ventil
za vrska so redukciskiot ventil tip GVX 10
spored DIN 8521 / DIN EN 730.
Kislorod
P1 = 5 bar
P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h Protok
Zapaliv gas
P1 = 1,5 bar
P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h Protok
Gas
Kislorod
Site gasovi
Opis
GVO 10
GVA 10
Veza
Vlez i izlez: 1/4"
Vlez i izlez: 3/8" lev
Br. na art.
0984 017 920
0984 017 930
Creva kislorod - acetilen
"DIN 8541" / DIN EN 559
9 h 3,5 + 6 h 5 mm. So vgradena {elna i navrtka.
Vrska: 1/4" i 3/8" lev.
Dol`ina: 5 m br. na art. 0984 017 905 Pak/par~. 1
Dol`ina: 10 m br. na art. 0984 017 910 Pak/par~. 1
14 27
Pak/par~.
1
Zavaruva~ki
~ekan
Opis
Zavaruva~ki ~ekan
Br. na art.
0715 82 400
Pak/par~.
1
(simnuvawe na troskata)
DIN 5133
●
^elik, 400 g.
Zavaruva~ko
ogledalo
Opis
Zavar. ogledalo-ra~no
Zavar. ogledalo-magnetno
Promenlivo ogledalo
Br. na art.
0984 300 1
0984 300 2
0984 300 3
Pak/par~.
1
5
Presek A-A
Stega za masa
●
So dr`a~i od temperuvaniot odlivok.
Vezen otvor na gorniot lien del.
● Silen stega~ki moment so zavrtka so krilna
matica obezbeduva dobro dr`ewe.
●
Lmax.
mm
L1
mm
B
mm
L2
mm
Ø
mm
Br. na art.
Pak./
par~.
150
60
20
5
11
0695 964 11
1
Mah. struja pri traeweto na
vklu~uvaweto 100% 300 A.
Agolen magnet
Agolen magnet za fiksirawe i
dr`ewe vo tekot na zavaruvaweto i lemeweto, kako i kaj drugite
monta`ni raboti
●
Dim.
vo mm
Precizno spojuvawe na profilite, ravmanite
i trkaleznite metalni par~iwa.
● Vremenska i pari~na za{teda vo eliminiraweto na pomo{nata rabota na "druga
li~nost".
● Ednostavno simnuvawe so navednuvawe na
strana.
● Mo`no e spojuvawe pod slednite agli: 30°,
45°, 75° i 90° (spored slikata). Isto taka
mo`ni agli se 105°, 120°, 180°.
Sila na
Te`ina Br. na art. Pak/
privlekuvaweto vo g
par~.
na magnetot vo kg
96 h 64 27
260
0691 180
1
14 28
Pi[tol za
lemewe
Vo kufer so oprema
br. na art. 0965 94 01
●
●
●
●
Sodr`ina
Opis
Pi{tol za lemewe 60 W, 220 V
Vrv za lemewe
Lem `ica Nr 1, 250 g
Salmijak, 100 x 45 x 20 mm
Br. na art.
0715 94 02
0987 111
0987 30
Pak./par~.
1
3
●
●
●
Za pet sekundi e podgotven za
upotreba.
Plasti~no kuœi{te so vgradeno
osvetluvawe.
Dvo`ilen kabel so Euro priklu~ok.
Izolaciona za{tita spored internacionalni normi.
Te`ina 650 g.
Komplet vo kuferot
Kuferot odgovara za ORSY 100 regal.
1
Elektri~en
letkum
Sila
15 Wat
(220 V)
30 Wat
(220 V)
Sila
100 Wat
(220 V)
200 Wat
(220 V)
Temperatura
na vrvot
okolu.
+320°S
ssa.
+410°S
Temperatura
n vrvot
okolu.
+500°S
okolu.
+530°S
Vreme
na zag.
Br. na art.
1,5 min.
0715 94 03
1,5 min.
0715 94 04
vreme na
zag.
br. na art.
2 min.
0715 94 05
4 min.
0715 94 06
Pak./ Rezerven vrv
par~. br. na art.
●
So {uko priklu~nik, 1,5 m kabel, nikluvan bakaren vrv, plasti~na dr{ka.
Za ~ustvitelnite lemewa vo radio i TV
tehnikata.
●
Za monta`ni raboti na vodovi i vo rabotilnici, {evno
lemewe na limovite do 1 mm
debelina (220 V)
Pak./
par~.
0715 94 07
1
0715 94 08
Pak./ rezerven vrv
par~. br. na art.
1
3
Pak./
par~.
0715 94 09
3
0715 94 10
1
Salmijak
Dimenzii mm
100 h 45 h 20
M 14 0200
14 29
br. na art.
0987 30
Pak./par~.
1
Lemna stanica
Analog 60 W
br. na art. 0715 94 50
●
●
●
●
●
Sila
Elektronska Letkum
stanica
60 W
60 W
kaj 350°S
Obem na
Vreme na
temperaturata zagrevawe
Br. na art.
Pak./
par~.
150°C
do 450°S
0715 94 50
1
60 s
(280°S)
●
●
●
●
Elektronska regulacija na temperaturata.
Golema sila na zagrevawe od 190 W so momentno dogrevawe.
Ergonomski dizajniran letkum.
Priklu~ok za izedna~uvawe na potencijalot (visoko - otporna
vrska so letkumot za sigurnost na komponentite.)
Multifunkcionalen stalak so rotaciona pregrada so sun‡er za
desnoraki i levoraki osobi.
Za{titna izolacija.
Visoko-fleksibilen, toplo-otporen kabel za letkum (1,5 m).
Elektronska stanica 230 V, 50-60 Hz.
Letkum 24 V.
Rezerven greja~
●
za lemnata stanica Analog 60 W
br. na art. 0715 94 51
Pak./par~.: 1
Lemna stanica
Digital 80 W
(antistati~ka)
br. na art. 0715 94 55
●
●
●
●
●
●
●
Sila
Elektronska Letkum
stanica
80 Watt
80 W
kaj 350°S
Obem na
Vreme na
Br. na art.
temperaturata zagrevaweto
50°S
do 450°S
40 s
(280°C)
0715 94 55
Pak./
par~.
1
●
●
●
●
Elektronska regulacija na temperaturata.
Golema sila na zagrevawe od 290 W so momentno dogrevawe.
Egzaktna regulacija preku digitalniot displej.
Prefrluvawe nominalna/aktuelna vrednost.
Antistati~ka spored MIL-SPEC/ESA standardot.
Priklu~ok za izramnuvawe na potencijalot (visoko-otporna vrska
so letkumot) za sigurnost na komponentite.
Multifunkcionalen stalak so rotacionata pregrada so sun‡er za
desnoraki i levoraki osobi.
Za{titna izolacija.
Visoko-fleksibilen, toplo-otporen kabel za letkum (1,5 m).
Elektronska stanica 230 V, 50-60 Hz.
Letkum 24 V.
Rezerven greja~
●
Za lemna stanica Digital 80 W
br. na art. 0715 94 56
Pak./par~.: 1
M 14 0210
14 30
Vrvovi za lemewe
W 832BD
W 832CD
W 832ED
br. na art. 0715 94 14 br. na art. 0715 94 15 br. na art. 0715 94 16
● Za upotreba na stanici za lemewe Analog 60
i Digital 80 (isto taka i za WLS 60).
● Izdr`livi, so vnatre{no zagrevawe.
● Osnoven materijal: elektrolitski bakar.
● Dopolnitelna hrom navlaka za za{tita od korozija.
Pak.: 2 par~.
W 832KD
W 832SD
W 832VD
br. na art. 0715 94 17 br. na art. 0715 94 18 br. na art. 0715 94 19
Sun\er za ~istewe
● Specijalen sun‡er za ~istewe na vrvovite za lemewe.
br. na art. 0715 94 21
Pak.: 2 par~.
Pumpica za
odlemuvawe
● Za odlemuvawe.
● Antistatik.
● 10 sm3 vsisuva~ki volumen.
br. na art. 0715 94 22
Pak.: 1 par~.
Vrv na pumpicata za odlemuvawe
● Odgovara za pumpica za odlemuvawe.
br. na art. 0715 94 23
Pak.: 2 par~.
Kanap za
odlemuvawe
● Topitel - impregniran.
● Golem v{mukuva~ki kapacitet.
● Dol`ina: 1,6 m.
[irina mm
1,25
2,00
Br. na art.
0715 94 24
0715 94 25
Dopolnitelni proizvodi
`ici za elektro-lemewe
M 14 0220
14 31
Pak./par~.
4
Garnitura za
tvrdo i meko
lemewe
vo drvena kutija
So ergonomska
Piezo dr{ka
●
●
●
●
●
●
Lesno rakuvawe vo site pozicii.
Bajonet sistem: Promena na gorilnikot bez
alat.
Kontinualno i lesno regulirawe na
plamenot.
Zapirawe na dotokot na gas bez
gorilnikot.
Dotok na gas e mo`en samo koga tasterot e
pritisnat.
Piezo palewe vo sekunda.
So mala polniva plinska boca.
Stabilna drvena kutija so ~eli~ni zajaknuvawa.
br. na art. 0984 8
Sodr`ina na isporakata
Opis
Piezo ra~ka
Gorilnik Ø 9 mm
Turbo-ciklon gorilnik Ø 18 mm
Mala boca so {iroko dno, ventil i kuka 425 g
Regulator na pritisokot 2 bar fiksno podesen
R3/8" lev navoj h R3/8" lev navoj
Vilu{kast klu~ 17 h 19
Paket na creva 2 m
Drvena kutija
Br. na art.
0984 80
0984 801
0984 802
0984 810
0984 811
0984 82
0984 800
Piezo ra~ka
so jamka za nosewe
●
●
Priklu~ok za crevo
R3/8" lev navoj
Pogonski pritisok 1-4 bar.
br. na art. 0984 80
14 32
Tesen gorilnik
Ø 9 mm
● Kontroliran ogan za skoro site precizni
raboti, meko lemewe na mali par~iwa, lemewe na olovo, zlatarski raboti, itn.
Meko lemewe kaj instalacii za
voda i za greewe.
Mah. pritisok: 2 bar.
Potro{uva~ka na gasot: 55 g/h.
br. na art. 0984 801
Turbo-ciklon gorilnik
Ø 18 mm
Meko, tvrdo i kapilarno lemewe. Tekot na gasot
se deli niz kosi kanali i se formira vo ciklonski ogan na izleguvaweto od ~eli~nata cevka na
gorilnikot. Ogneniot vitel ja pokriva celata
cevka obezbeduvajœi ramnomerna distribucija
na temperaturata. Silniot ogan e mo{ne zgoden
za razli~ni raboti so potrebno zagrevawe.
● Tvrdo lemewe na cevki so pre~nik do
Ø 18 mm
● Meko lemewe na cevki do Ø 42 mm
● Mah. pritisok: 2 bar.
● Potro{uva~ka na gas: 240 g/h.
br. na art. 0984 802
Turbo-ciklon gorilnik
Ø 25 mm
● Tvrdo lemewe na cevki so pre~nik do 22 mm
● Meko lemewe na cevki do 60 mm.
● Mah. pritisok: 2 bar.
● Potro{uva~ka na gas: 580 g/h.
br. na art. 0984 803
Gorilnik za `e`ok vozduh
Ø 35 mm
Za vtiskuvawe na plastikata, simnuvawe boja,
kako i za site raboti kade otvoreniot ogan ne
mo`e da predizvika o{tetuvawe na materijalot.
Isto taka zgoden za meko lemewe na cevki so
pre~nik do 18 mm.
Mah. pritisok: 2 bar.
Potro{uva~ka na gas 140 g/h.
br. na art. 0984 804
Ramna mlaznica na
gorilnikot za `e`ok vozduh
za koncentrirana distribucija na `e{kiot vozduh.
br. na art. 0984 804 0
M 14 0260
14 33
Piezo letkum
za upotreba na Piezo ra~kata
br. na art. 0984 80.
● Potpolno zatvoren ogan:
- ne~ustvitelen na veter,
- okolnite materijali ne se o{tetuvaat, npr.
ramki na vrata, izolaciski materijali.
● Bakarniot vrv mo`e da se vrti kontinuirano i taka lesno da se prisposobi kon
raspolo`iviot prostor.
● Sa preklopna potpirka za sigurno
polo`uvawe.
● Ednostavna i precizna regulacija na ognot
osiguruva konstantna potrebna rabotna temperatura na bakarniot vrv.
● Potro{uva~ka na gasot: 140 g/h.
● Mah. pritisok: 2 bar.
Piezo letkum bez bakarniot vrv
br. na art. 0984 888 0
Bakaren vrv za Piezo letkum
350 g br. na art. 0984 888 01
500 g br. na art. 0984 888 02
Mala gasna boca 425 g
TÜV sertifikat.
Komplet so ventil i kuka.
Proverena konstrukcija.
Priklu~ok za crevo: R3/8" lev navoj.
br. na art. 0984 810
●
●
●
●
Ventil - priklu~ok za crevo
R3/8" lev navoj.
br. na art. 0984 810 0
Kuka za besewe (na ventilot)
br. na art. 0984 810 01
Regulator na pritisokot
2 bar, fiksno podesen.
Protok: max 6 kg/h.
Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h
R 3/8" lev navoj.
br. na art. 0984 811
(za boca so golemina 425 g)
●
●
●
●
Priklu~ok:
DIN/combo x R 3/8" lev navoj.
br. na art. 0984 811 0
(za boca so golemina 5 kg i 11 kg)
14 34
Sifon za mala boca
●
Za preto~uvawe od malite boci (5 kg i 11 kg)
vo ekstra-mala boca (425 g).
●
Priklu~en navoj (R 3/8").
br. na art. 0984 812
Crevo so visok pritisok
Mah. pritisok: 2 bari.
PB 30 - 4 x 4
spored DIN 4815 - guma so
tekstilna armatura.
Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj.
br. na art. 0984 82
br. na art. 0984 83
Dol`ina: 2,0 m
Dol`ina: 3,0 m
Za[tita za crevo
2 bari
br. na art. 0984 87
Spored propisi za za{tita na rabotata za boci
od 5 i 11 kg.
● Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj
● Mah. protok: 3 kg/h.
Dopolnitelni proizvodi:
Meki lem
Tvrd lem
Meki lem No.3
Pasta za meko lem. No. 30
Pasta za meko lem. No. 31
Brusna najl. lenta
br. na art. 0987...
br. na art. 0987...
br. na art. 0987 13
br. na art. 0987 130
br. na art. 0987 131
br. na art. 0585 44 600
Podra~ja na upotreba
Instalacii za vode i greewe
Bravarsko-monterski raboti
M 14 0280
14 35
Propan-butan
- garnitura za
lemewe
●
●
●
●
Silen letkum so drvena dr{ka.
Ednostavno rakuvawe, mala te`ina.
Lesna, kontinuirana regulacija na
plamenot.
Idealana upotreba kaj pokrivnite, limarskite, instalacionite raboti, itn.
br. na art. 0984 88
Sodr`ina na isporaka
Br. na art.
0984 880
0984 881
0984 810
0984 892
Opis
Letkum
Bakaren vrv 350 g, ovalen, povien
Ekstra-mala boca so potpirka, ventil i kuka
Propan crevo 2 m
Regulator na pritisokot 1,5 bar, fiksno podesen
R 3/8 lev navoj h R 3/8 lev navoj
0984 889
Letkum
bez bakaren vrv
0984 880 2
●
●
Komplet letkum so dr{ka, gorilnik i dr`a~.
Potro{uva~ka na gas: 140 g/h.
● Priklu~ok: M10h1 lev navoj.
br. na art. 0984 880
●
Priklu~ok: R 3/8" lev navoj.
br. na art. 0984 880 1
Za{tita od veter
br. na art. 0984 880 2
Bakaren vrv
za letkum
1 Forma na ~ekan, kru`en, svitkan
br. na art. 0984 881
Te`ina: 350 g
br. na art. 0984 882
Te`ina: 500 g
2 Forma na ~ekan, kru`en, ramen
br. na art. 0984 883
br. na art. 0984 884
1
3
Te`ina: 350 g
Te`ina: 500 g
3 [ilest
2
br. na art. 0984 885
br. na art. 0984 886
14 36
Te`ina: 350 g
Te`ina: 500 g
Regulator na
pritiokot
●
1,5 bari fiksno podesen
Protok: 6 kg/h.
● Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8 lev navoj.
br. na art. 0984 889
(za boca od 425 g)
Priklu~ok:
DIN/komb. h R 3/8 lev navoj.
br. na art. 0984 889 0
(za boci od 5 i 11 kg)
●
Crevo so visok
pritisok
Mah. pritisok: 2 bari.
PB 30 - 4 x 4
spored DIN 4815 - guma so tekstilna armatura.
Priklu~ok:
R 3/8" lev navoj h M10 h1
br. na art. 0984 892
br. na art. 0984 893
br. na art. 0984 895
Dol`ina: 2,0 m
Dol`ina: 3,0 m
Dol`ina: 5,0 m
Priklu~ok:
R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj
br. na art. 0984 82
Dol`ina: 2,0 m
br. na art. 0984 83
Dol`ina: 3,0 m
14 37
Titan - gorilnik za
zavaruvawe
Za su{ewe, topewe i
polo`uvawe na bitumenskite lenti.
Silen ogan mah.
1 m dol`ina.
Gorilnik od TA2-Titan ovozmo`uva sigurna rabota pod
ekstremen pritisok.
● 60 % polesen od konvencionalnite
gorilnici od ~elik i mesing.
● Ergonomski dizajn prilagoden kon
upotrebata.
● Ugradena stopa za odlo`uvawe na
gorilnikot.
● Podesuva~ki ogan so palewe od 7
sm, mo`e da se podesi so odvrtka
po potreba.
● Brzo prefrluvawe od "tivok" na
raboten plamen so lost na ra~kata.
● Fina regulacija na rabotniot ogan.
● Priklu~ok: R3/8".
●
Vkupna dol`.
so ra~ka
mm
400
850
850
Pre~nik na
gor. Ø
mm
34
50
60
Maks.
sila
kW
26
86
114
Te`ina
Br. na art.
g
658
728
768
Pak./
par~.
0984 898 14
0984 898 16
0984 898 18
1
Crevo so visok pritisok
za gorilnik za polo`uvawe na bitumenskite lenti
Maks. pritisok: 4 bari.
PB 30 - 6,3 x 5.
Spored DIN 4815 - guma so tekstilno zajaknuvawe.
● Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj
●
●
Dol`ina m Br. na art.
5,0
0984 898 05
10,0
0984 898 10
Pak/par~.
1
Regulator na pritisokot
sa integrirana za{tita na crevoto od pukawe
●
●
●
●
●
Specijalna izvedba za polo`uvawe na bitumenskite lenti.
1,0 - 4,0 bari, kontinuirano podesuvawe.
Vrte`na vrska go spre~uva uvrtuvaweto na crevoto.
Priklu~ok: DIN/komb. h R 3/8" lev navoj.
Protok 12 kg/h.
br. na art. 0984 898 2
Pak./par~. 1
M 14 0310
14 38
Fiting ~etki
●
@ica od ner‡osuva~ki ~elik, branovidna.
Za vnatre{no ~istewe na cevkite.
● So otvor za besewe.
●
Za vnatre{en
Vkupna dol`ina Rab. dol`ina
mm
150
20
150
20
150
25
Pre~. na `icata
mm
0.15
0.15
0.20
pre~. na cev. Ø mm mm
15
18
22
Br. na art.
Pak./
par~.
0714 69 315
0714 69 318
0714 69 322
1/10
Brusna najlon
lenta za ~istewe
●
Golemina na
modelot
Granulacija Agolni
brusalki
Odgovara za
Ekcentar
Orbitalni Ra~na
brusalki
ma{ini
obrabotka
Br. na art.
Pak./
par~.
1000
-
0585 44 600
10
-
+
+
Za ~istewe na bakarnite cevki pred
lemeweto.
Kalaj daska
480
●
481
Za rabota so mek lem i kalaj pasta.
482
br. na art. 0899 481
Pak./par~. 1
br. na art. 0899 480
Pak./par~. 1
br. na art. 0899 482
Pak./par~. 1
^etka za pasta i
te~nost za lemewe
●
Dol`ina
130 mm
[irina
12 mm
Br. na art.
0987 141 0
Pak./par~.
3
14 39
Za topitel-pasta No. 31 i te~nost za
lemewe No. 41.
Meki lemovi
`ica - Ø
mm
1,0
1,0
1,5
1,5
Obra~
g
250
1000
250
1000
`ica-Ø
mm
0,7
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
Obra~
g
250
250
1000
250
1000
250
1000
`ica-Ø
mm
2,0
2,0
Obra~
g
250
1000
`ica-Ø
mm
3,0
Obra~
g
250
Sodr`ina ml
250
Br. na art.
Pak./par~.
0987 111
0987 112
0987 113
0987 114
1/20
1/10
1/20
1/10
Br. na art.
Pak./par~.
0987 105
0987 107
0987 108
0987 109
0987 109 0
0987 110 0
0987 110 1
1/20
1/20
1/10
1/20
1/10
1/20
1/10
Br. na art.
Pak./par~.
0987 121
0987 122
1/20
1/10
Br. na art.
Pak./par~.
0987 14
1/20
Br. na art.
0987 141
Pak./par~.
1
Elektro lem No. 1
●
●
S-Sn60Pb40 spored DIN EN 29453 (DIN 1707).
Kontinuiran dovod na topitelot DIN EN 29454-1/1.1.2.B (F-SW 26 DIN 8511)
pri 5 jadra.
● Rabotna temperatura: 240-260 °S.
● Temperatura na topeweto: 183-190 °S.
● Mala temperatura na lemewe blagodarejœi mu na brziot tek na lemot.
● Topitelot e poaktiven otkolku kaj lemot No. 10.
● Ostacite na topitelot mo`at da imaat koroziven efekt.
Elektronik lem No. 10
●
●
S-Sn60Pb40 spored DIN EN 29453 (DIN 1707).
Kontinuiran dovod na topitelot DIN EN 29454-1/1.1.3.B
(F-SW 32 DIN 8511) pri 5 jadra.
● Rabotna temperatura: 240-260 °S.
● Temperatura na topeweto: 183-190 °S.
● Ostacite na topitelot mo`at da imaat koroziven efekt.
● Mala temperatura na lemewe blagodarejœi mu na brziot tek na lemot.
● Osobeno zgoden za pe~ateni kola.
Lem za rabota so metal - No. 2
●
●
●
S-Pb60Sn40 spored DIN EN 29453 (DIN 1707).
Bez cink hlorid.
Kontinuiran dovod na topitelot DIN EN 29454-1/2.1.3.B (F-SW 24 DIN 8511)
pri 4 jadra.
● Rabotna temperatura: 280 °S.
● Temperatura na topeweto: 183-233 °S.
● Za `elezo, bakar, nikel, mesing, cink
(ne e upotrebliv za elektro spoevi i aluminium).
Lem za rabota so metal - No. 4
●
●
●
●
●
Te~nost za lemewe No. 41
●
●
●
●
`ica-Ø
mm
3,0
2,0
Obra~-Ø
mm
44
Obra~
g
Br. na art.
250
0987 13
0987 132
Pak./par~.
1/20
1/20s
14 40
S-Pb50Sn50 spored DIN EN 29453 (DIN 1707).
Bez topiteli.
Rabotna temperatura: 280 °S.
Temperatura na topeweto: 183-250 °S.
Za grejni, razladuva~ki i klima tehniki
(ne e primenliv za sistemite za voda za piewe).
Bez cink hlorid spored DIN EN 29454-1/2.1.2.A.
Za metalo-prerabotka, industrija, instalacii so bakarni cevki.
Topitel za meko lemewe na bakar, leguri na bakar, mesing i ~elik vo kombinacija so lemovite za metal No. 2 i No. 4, lemot vo {ipcot ili cinkot.
Predupreduvawe: Ne e upotrebliv za elektro spojuvawa i ner‡osuva~ki ~elik.
Mek lem No. 3 (fiting lem)
●
●
●
●
●
S-Sn97Cu3.
97% kalaj, 3% bakar spored DIN EN 29453 (DIN 1707) i DVGW/GW2.
Rabotna temperatura: 270-300 °S.
Temperatura na topeweto: 230-250 °S.
Zgoden za meko lemewe na bakarnite cevki vo instalacii na studena i topla
voda (toplo-otporen do 110 °S), toplotnata, razladuva~kata i klima tehnikata.
Mek lem bez olovo
RoHS sertifikat
`ica-Ø
mm
1,0
1,5
Obra~
g
250
250
Br. na art.
Pak./par~.
0987 111 3
0987 113 3
1/20
1/20
`ica-Ø
mm
0,7
1,0
1,5
2,0
Obra~
g
250
250
250
250
Br. na art.
Pak./par~.
0987 105 3
0987 107 3
0987 109 3
0987 110 03
1/20
1/20
1/20
1/20
Elektro lem No. 1
●
●
●
●
●
S-Sn99,3Cu0,7 spored DIN EN 29453.
Topitel 1.1.3.B spored DIN EN 29454 so organski
aktivatori (bez halogen).
Rabotna temperatura: 350-450°S.
Temperatura na topewe: 227°S.
Upotreba: pe~ateni kola, elektrotehnika.
Elektronik lem No. 10
S-Sn99Cu1 spored DIN EN 29453.
Topitel 1.1.2.B spored DIN EN so organski halogeni
aktivatori.
● Rabotna temperatura: 350-450°S.
● Temperatura na topewe: 227°S.
● Upotreba: fino lemewe, telekomunikacii, elektronski komponenti.
●
●
Mek lem bez olovo [ipki
●
●
S-Sn92Cu8 / S-Sn90Zn7Cu3.
Sekoga{ upotrebuvajte go mekiot lem vo kombinacija so bezolovnata
kalajna pasta.
Sostav
Temp. na topewe
Rabotna temperatura
Popr. presek
Mo`na upotreba
S-Sn92Cu8
230-300°S
250-350°S
Pravoagolenik
Proizvod. na ladilnici, izrabotka na karos. 0982 111 20
Br. na art.
S-Sn90Zn7Cu3
200-250°S
220-300°S
Pravoagolenik
Proizvod. na ladilnici, izrabotka na karos. 0982 111 30
Pak./kg
5/25
Mek lem so olovo [ipki
●
Kalaj
Sastav
25%
30%
35%
40%
50%
60%
63%
S-Pb74Sn25Sb1
S-Pb70Sn30
S-Pb65Sn35
S-Pb60Sn40
S-Pb50Sn50
S-Sn60Pb40
S-Sn63Pb37
Temperarura na
topewe
186-270°C
183-255°C
183-245°C
183-235°C
183-215°C
183-190°C
183°C
Spored DIN EN 29463 (DIN 1707).
Napr. presek
Mo`na upotreba
Br. na art. Pak./kg
Pravoagolnik
Tragolnik
Tragolnik
Tragolnik
Tragolnik
Tragolnik
Tragolnik
Proizvodstvo na ladilnici, izrabotka na karoserii
Izrabotka na karoserii, instalacioni raboti
Pokrivni raboti, izrabotka na signalizacija, PTT in`enering
0982 111
0982 30
0982 35
0982 3
0982 50
0982 36
0982 63
Pokrivni raboti, instal. raboti, izrabotka na elementi instalacija na voda i greewe
Fab.odr`uvawe, izrabotka na elem. instal. na voda i greewe, proizvod. na aparati
Izrabotka na metal/~eli~ni konstrukcii, izrab. na elektro sistemi, pokriv. rab.
Izrabotka na elektro sist., bravarski rab., proizvod. na ladilnici, fab. odr`uvawe
M 14 0400
14 41
5/25
5
Tvrd lem No. 94
Tvrd bakaren lem spored DVGW-GW 2, zgoden za tvrdo lem. na
bakarnite cevki so studena i topla voda, kako i bakarni cevki
na gasnite instalacii. No. 94 se upotrebuva bez dopolnitelnitelniot topitel pri lemeweto na bakarnite spoevi, dodeka kaj
lemeweto na spoevite od mesing se upotrebuva topitel - pasta
No. 50 FM.
Oznaka
L-Cu P 6
Sastav na lemot
te`ina-%
Ag
Cu
-
93,8
Rabotna
temperatura
°S
Topitel
Zn
Podra~je na
topeweto
Ostanato °S
-
6,2 P
730
(h)
710-880
`ica
Ø x dol`ina
mm
2,0 h 500
3,0 h 500
Br. na art.
Pak.
0987 594
0987 594 3
1 kg
Tvrd lem No. 2
Tvrd bakaren lem spored DVGW-GW 2, zgoden za tvrdo lemewe
na bakarnite cevki so studena i topla voda, kako i bakarnite
cevki na gasnite instalacii. No. 2 se upotrebuva bez dopolnitelniot topitel pri lemeweto na bakarnite spoevi, dodeka kaj
lemeweto na spoevite od mesing se upotrebuva topitel - pasta
No. 50 FM.
Oznaka
te`ina-%
L-Ag 2 P
Sostav na lemot
Ag
2
Cu
91,8
Zn
-
Podra~je na
topeweto
Ostanato °S
6,2 P
650-810
Rabotna
temperatura
°S
710
Topitel
(h)
`ica
Ø h dol`ina
mm
2,0 h 500
Br. na art.
Pak.
0987 52
1 kg
Tvrd lem No. 5
Tvrd bakaren lem No. 5, so sodr`ina na srebro,
za spojuvawe pri rabotnite temperaturi (na spojot)
do 150°S. Bakar na bakar se lemi bez topitel.
Kaj lemeweto na mesinganite, bronzani spojuvawa se
upotrebuva topitel - pasta No. 50 FM.
Ne se upotrebuva za Fe i Ni-leguri.
Oznaka
L-Ag 5 P
Sosotav na lemot
te`ina-%
Ag
Cu
5
89
Zn
-
Podra~je na
topeweto
Ostanato °S
6P
650-810
Rabotna
temperatura
°S
710
Topitel
(h)
`ica
Ø h dol`ina
mm
2,0 h 500
Br. na art.
Pak.
0987 55
1 kg
Tvrd lem No. 15
Tvrd bakaren lem No. 15, so sadr`ina na srebro, za spojuvawe
pri rabotnite temperaturi (na spojot) do 150°S. Voglavno se
upotrebuva vo razladuva~kata i klima tehnikata. Kaj lemeweto
na mesinganite, bronzani spoevi se upotrebuva topitel - pasta
No. 50 FM. Ne se upotrebuva za Fe i Ni-leguri.
Oznaka
L-Ag 15 P
Sostav na lemot
te`ina-%
Ag
Cu
15
80
Zn
-
Podra~je na
topeweto
Ostanato °S
5P
650-800
Rabotna
temperatura
°S
710
Topitel
(h)
`ica
Ø h dol`ina
mm
2,0 h 500
Br. na art.
Pak.
0987 515
1 kg
Mesing tvrd
lem No. 95 F
Mesing tvrd lem No. 95 F e dopolnitena {ipka vo forma na
kvadrat so topitel. Se upotrebuva za {evno lemewe na ~elik,
temper odlivka, bakar, bronza i Ni-legura.
Oznaka
L-CuZn 40
Sostav na lemot
te`ina-%
Ag
Cu
61
Zn
39
Podra~je na
topeweto
Ostanato °S
0,3 Si
890-900
Rabotna
temperatura
°S
900
Te`ini: Lem bez topitel 5 {ipki 72 g; lem so topitel 5 {ipki 110 g.
M 14 0410
14 42
Topitel
x
`ica
Ø h dol`ina
mm
4kt. 2,5x2,5x500
Br. na art.
Pak.
0987 595 2
1 2,5 kg
Specijalen
mesing tvrd
lem No. 90 F
Specijalen tvrd lem No. 90F se
sastoi od ~etiri spiralni `ici
so topitel. Zgoden e za ~elik,
siva odlivka, bakar i leguri
na bakar, tesni tvrdo lemeni i
pocinkuvani ~eli~ni limovi i
cevki (avto karoserii).
● Materijal No. 2.0533.
● Dobra otpornost na korozija i na sozda-
vawe na puknatini.
● Preporaka za pocinkuvani ~eli~ni
limovi:
Po otstranuvaweto na ognot, cinkot te~e
nazad na {evot, pa taka e osigurana
optimalnata za{tita od korozija vo
zagreanoto podra~je.
Oznaka
B-Cu59ZnSn
ISO 3677
Sostav na lemot
te`ina-%
Sn
Cu
Zn
0,5-1,5
35-42
56-62
Podra~je na Rabotna
topeweto
temperatura
Ostanato °S
°S
0,2 Si/
870-890
900
1,0Mn
M 14 0420
14 43
Topitel
`ica
Br. na art.
Ø h dol`ina
mm
h
2,5 x 500
0987 590 1
Pak./kg
1
@ica za
zavaruvawe
DIN 8559 - SG2
(EN 440-G38 2M Si 1)
●
●
●
●
●
●
●
Ø mm2
kotur
kg
vid na kotur
br. na art
0,6
5
plasti~en, na trn
0928 006 5
0,8
5
plasti~en, na trn
0982 008 5
0,8
15
plasti~en, na trn
0982 008 1
1,0
15
plasti~en, na trn
0982 010 1
1,2
15
plasti~en, na trn
0982 012 1
Materijali koi mo`at da se zavaruvaat so pomo{ na
`icata za zavaruvawe SG-2
●
●
●
●
●
●
●
Grade`ni ~elici DIN 17100 St33 - St52.3
Cevni ~elici DIN 1629 St35 - St55; St 35.4 - St 55.4
Cevni ~elici (za visoki temp.) DIN 17175 St35.8 i St45.8
Kotlovski limovi SEL HIV, 19 Mn5
Brodski ~elici SEL A-E, A32, A36 - E36
Finostrukturni ~elici DIN 17102 St.E255 - St.E380
^eli~na odlivka DIN 1681 GS 38 - GS 52
14 44
●
Od materijal 1.5125
Fino bakarizuvana
Uredno navitkana
Za konstrukcioni ~elici St 37-St 52.3 so
cvrstina do 700 Nmm2
Dobra zavarlivost
Namaleno rasprskuvawe
Mo`e da se koristi za avtomatiziranite
procesi na zavaruvawe
Ima poveœe sertifikati za kvalitet:
DB (Deutshe Bahn): 42.064.01
TUV: 2616.04
Llods Register of shipping: 3S3YS
Det norske veritas: 3YMS
Oblo`eni elektrodi za REL zavaruvawe
Upotreba:
Normal zelena
Elektroda:
Oznaka spored AWS:
Obloga:
E 420 RR12 DIN EN 499
E 6013
rutilna
Ø mm
Dol`ina mm
Ja~ina na strujata A
Te`. kg
Br. na art.
Pak./par~.
2,0
2,5
3,2
300
350
350
40- 80
50-110
80-150
4,0
4,7
4,7
0982 2
0982 25
0982 325
360
220
130
Osobini:
● Dobra zavarlivost vo site polo`bi, vklu~uvajœi od gore nadole so blag naklon
(10-20°).
● Osobeno zgodni za zavaruvawe na pocinkuvan ~elik vrz pocinkuvan ~elik.
● Dobro povtorno palewe.
● Malo prskawe.
● Lesno simnuvawe na troskata.
● ^ista struktura na {evot.
● Mah rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 450°S.
Polo`bi na zavaruvawe:
Upatstva za zavaruvawe:
Ednonaso~na struja - pol (+ pol) i naizmeni~na struja.
Upotreba:
^eli~ni konstrukcii, avto industrija, ma{inogradba, izrabotka na kontejneri i rezervoari. Osnovni materiali: nelegirani ~elici (St.33 - St.52), kotlovski limovi
(H I - H III), St. 35.8, St. 45.8, GS 38 - GS 52, tenki ~eli~ni limovi.
Odobruvawa: DB, TÜV.
Univerzal sina
Elektroda:
Oznaka spored AWS:
Obloga:
Ø mm
Dol`ina mm
E 38 0 RC11 DIN EN 499
E 6013
rutil - celulozna
Ja~ina na strujata A
Te`. kg
Br. na art.
2,0
300
50- 70
4,7
0982 21
2,5
350
65- 90
5,1
0982 251
3,2
350
95-135
5,4
0982 325 1
4,0
350
130-180
5,2
0982 41
Osobini:
● Dobra zavarlivost vo site polo`bi, osobeno od gore nadole.
● Dobro gi zatvora puknatinite.
● Zgodna za zavaruvawe ~elik na ~elik/pocinkuvan ~elik.
● Lesno simnuvawe na troskata.
● ^ista struktura na {evot.
● Dobro povtorno palewe.
Pak./par~.
480
300
190
120
^eli~ni konstrukcii, avto industrija, izrabotka na kontejneri i rezervoari, brodogradba. Osnovni materijali: nelegirani ~elici (St.33 - St.52), kotlovski limovi
(H I - H III), 17Mn4,GS 38 - GS 52.
Odobruvawa: DB, TÜV.
Specijal bela
Elektroda:
Oznaka spored AWS:
Obloga:
Ø mm
Dol`ina mm
E38 2 B 32 H 10 DIN EN 499
E 7016
bazi~na
Ja~ina na strujata A
Te`. kg
Br. na art.
Pak./par~.
2,5
350
50- 90
4,2
0982 252
200
3,2
350
90-150
4,5
0982 325 2
130
Osobini:
● AC/DC specijalna elektroda so debela obloga na baza na varovnik, isto taka podesna za zavaruvawe na malite zavarivuva~ki transformatori.
● Za razlika od dosega{nite tvrdewa za osobenostite na elektrodite na baza na varovnik, Specijal belata elektroda ima miren tek so malku prskawe.
● Dobra zavarlivost vo prinudnite polo`bi.
● Bez zasek na preminite na tesnite {evovi.
● ^ista struktura na {evot.
● Dobra prekrienost so troska.
● Lesno odstranuvawe na troskata.
● Mah. rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 450°S.
Polo`bi na zavaruvawe:
Upatstva za zavaruvawe:
Ednonaso~na struja + pol i naizmeni~na struja.
Upotreba:
^eli~ni konstrukcii, izrabotka na kontejneri i rezervoari, brodogradba,
ma{inogradba, vo industrijata i zanaet~istvoto za monta`a, odr`uvawe i
reparirawe.
Osnovni materijali: nelegirani ~elici (St.33 - St.50), St.35.8, St.45.8, kotlovski
limovi (H I - H III), 17Mn4, GS 38 - GS 52, fino-zrnesti konstrukcioni ~elici StE.26
- StE.36.
Odobruvawa: DB, TÜV.
Mah rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 350 °S.
Polo`bi na zavaruvaweto:
Upatstva za zavaruvawe:
Ednonaso~na struja - pol (+ pol) i naizmeni~na struja.
M 14 0450
14 45
Inox 2 purpurna
Elektroda:
Materijal No.:
Oznaka spored AWS:
Obloga:
Inox 29.9 `olta
E19 9 LR12 DIN EN 1600
1.4316
E 308 L - 16
rutilna
Ø mm
Dol`ina mm
Ja~. na strujata A
Te`. kg
Br.na art.
2,5
3,2
300
350
60- 90
80-120
1,7
2,1
0982 253
0982 325 3
Pak./par~.
90
55
Osobini:
● Mo{ne dobra zavarlivost.
● Osobeno zgodna za ner‡osuva~ki ~elik A2.
● Mazen, ~ist {ev.
● Dobro povtorno palewe.
● Malo prskawe.
● Lesno simnuvawe na troskata.
● Mah. rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 350°S.
Ø mm
Dol`ina mm
Ja~ina na strujata A
Te`. kg
Br.na art.
Pak./par~.
3,2
350
80-120
1,8
0982 325 5
55
Osobini:
● Univerzalna elektroda so mo{ne dobri osobini.
● Zgodna za zavaruvawe na ner‡osuva~kiot ~elik A4 so St.37.
● Mazen, ~ist {ev.
● Malo prskawe.
● Lesno simnuvawe na troskata.
Polo`bi na zavaruvawe:
Polo`bi na zavaruvawe:
Upatstva za zavaruvawe:
Ednonaso~na struja + pol i naizmeni~na struja.
Upotreba:
Avto industrija, izrabotka na kontejneri, brodogradba, izrabotka na aparati.
Osnovni materijali: ner‡osuva~ki ~elici mat. No. 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308,
1.4312, 1.4325, 1.4541, 1.455, kako i toplo-otporni hromirani ~elici 1.4001,
1.4016, 1.4057.
Odobruvawa: DB, TÜV.
Inox 4 crvena
Elektroda:
Materijal No.:
Oznaka po AWS:
Obloga:
E29 9 R12 DIN EN 1600
1.4337
E 312 - 16
rutilna
Elektroda:
Materijal No.:
Oznaka po AWS:
Obloga:
Upatstva za zavaruvawe:
Ednonaso~na struja + pol i naizmeni~na struja.
Upotreba:
Zavaruvawe na te{ko zavarlivite ~elici. Navaruvawe na alatot za rabota vo `e{ka
sostojba, {ini, vaqaci i kalupi za vbrizguvawe na plastika. Se upotrebuva kako
me‡usloj kaj operacii na tvrdo navaruvawe za amortizirawe na udarot.
@ilavi zavareni spoevi na ~elicite so pogolema cvrstina i pome‡u razli~nite
tipovi materijali. Zavaruvawe na avstenitnite manganski ~elici.
Guss 100 crna
E19 12 3 LR12 DIN EN 1600
1.4430
E 316 L - 16
rutilna
Ø mm
Dol`ina mm
Ja~ina na strujata A Te`. kg
Br.na art.
Pak./par~.
2,5
3,2
300
350
60- 90
80-120
0982 254
0982 325 4
87
53
1,7
2,0
E Ni - BG 11 DIN 8573
E Ni - C 1
Elektroda:
Oznaka po AWS:
Osobini:
● Mo{ne dobra zavarlivost.
● Osobeno zgodna za ner‡osuva~ki ~elik A4.
● Mazen, ~ist {ev.
● Dobro povtorno palewe.
● Malo prskawe.
● Lesno simnuvawe na troskata.
● Mah. rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 350°S.
Ø mm
Dol`ina mm
Ja~ina na strujata A Te`. kg
Br.na art.
Pak./par~.
2,5
3,2
300
350
55-120
80-180
0982 256
0982 325 6
112
77
2,0
2,5
Osobini:
● Dobra zavarlivost.
● Stabilen elektri~en lak.
Polo`bi na zavaruvawe:
Upatstva za zavaruvawe:
Ednonaso~na struja + pol (- pol) i naizmeni~na struja.
Upotreba:
Nikel elektroda za studeno i polu-studeno zavaruvawe na sivata odlivka, reparacisko zavaruvawe, popravki kaj puknatinite i odkr{enite delovi.
Zavareniot metal od ovaa elektroda lesno se odstranuva (so turpija).
Otporna e na sozdavawe na puknatini.
Polo`bi na zavaruvawe:
Upatstva za zavaruvawe:
Ednonaso~na struja + pol i naizmeni~na struja.
Upotreba:
Izrabotka na kontejneri, ~eli~ni konstrukcii, avto industrija,
izrabotka na aparati.
Osnovni materijali: mat. No. 1.4301, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4404, 1.4410,
1.4541, 1.4550,1.4571, 1.4580, 1.4583, kako i austenitno - feritni spoevi.
Odobruvawa: DB, TÜV.
14 46
Karakteristiki na materijalite na elektrodata
Opis
Normal siva
Univerzal sina
Special bela
Inox 2 purpurna
Inox 4 crvena
Inox 29.9 `olta
Gran.na razvlek.
N/mm2
> 420
> 380
> 380
> 375
> 390
> 500
Zateg. cvrst.
N/mm2
510-610
510-610
510-610
620-850
590-690
750-850
Izdol`. d5
%
> 25
> 22
> 24
> 35
> 32
> 25
Udarna `ilavost ISO-VJ
> 47 RT
> 47 ± 10°S
> 80 + 20°S
> 55 RT
> 55 RT
> 31 RT
Elektrodna
dopolnitelna
`ica
Adapter za namotuvawe K300
vnatre{en pre~nik 180 mm
br. na art. 0982 0
Pak.: 1 par~.
Ø
mm2
0,8
1,0
1,2
Sloevito
namotuvawe
da
da
da
Namotuvawe
kg
15
15
15
Vid na
namotuvaweto
bez adapter
bez adapter
bez adapter
Br. na art.
Pak./par~.
0982 008 01
0982 010 01
0982 012 01
1
1
1
Ø
mm2
0,8
1,0
1,2
Sloevito
namotuvawe
da
da
da
Namotuvawe
kg
15
15
15
Vid na
namotuvaweto
bez adapter
bez adapter
bez adapter
Br. na art.
Pak./par~.
0982 008 013
0982 010 013
0982 012 013
1
1
1
Osnovni materijali za SG 2 i SG 3
Konstrukciski ~elik
^elik za cevki
^elik za cevki (toplo-otporen)
Kotlovski limovi
^elik za brodogradba
^elik sitnozrnesti strukturi
^eli~na odlivka
Ø
mm2
1,0
1,2
Sloevito
namotuvawe
da
da
Vid na
namotuvawe
bez adapter
bez adapter
Sloevito
namotuvawe
da
da
da
Materijal No.: 1.5130
Sloevito namotuvawe
Namotuvawe
kg
15
15
15
Vid na
namotuvaweto
bez adapter
bez adapter
bez adapter
●
Pak./par~.
0982 020 10
0982 020 12
1
1
* Vnimanie: Ne se upotrebuva kaj ~ist aluminium.
S-AlMg5 {evovi ne mo`at da se eloksiraat. Ne se upotrebuva ako e konstruktivno ili ako so grade`en standard e propi{ana `ica so drug sostav. AlMg3 za
eloksirani {evovi.
●
Pak./par~.
0982 030 08
0982 030 10
0982 030 12
1
1
1
Za{titen gas (DIN 32526)
Gran. na elasti~nost (N/mm2)
Zategnuva~ka cvrst. (N/mm2)
Izdol`uvawe A 5%
SO2
> 420
> 520
> 25
Me{avina
> 450
> 570
> 25
CO2
> 460
> 560
28
Ner‡.~el. SG X2
CrNiMo1912 /1.4430
Me{avina
> 495
> 590
28
Argon
> 350
> 600
> 30
M 14 0500
14 47
@ica za zavaruvawe na
aluminium
Materijal No.: 3.3556
● Za zavaruvawe na aluminiumskite leguri
Br. na art.
SG3
Za{titen gas:
82% Argon
18% CO2
DIN 1732 SG AlMg5
Osnovni materijali
AlMg5 / AlMg3*
AlMgMn / AlZn4,5
Mg1, AlMgSi1 / G-AlMg3
A-AlMg3Si
G-AlMg5 / G-AlMg5Si
G-AlMg10
G-AlMg3Cu / AlMgSi1
Podra~je na upotreba
Osnovni materijali
Zgodna za zavaruvawe na identi~nite ili sli~no legiranite osnovni 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435,
materijali. Mah rabotna temperatura: 400 °S. Oksidaciona otporn- 1.4436, 1.4571, 1.4573,
ost na varnicata do 800 °S.
1.4580, 1.4581, 1.4583
SG2
Materijal No.: 1.5125
Sloevito namotuvawe
DIN 8559 - SG 3
pobakrena
Br. na art.
Podra~je na upotreba
Univerzalna upotreba za skoro site Al leguri i lieni leguri so
magnezium kako glavnen legira~ki element.
Ø
mm2
0,8
1,0
1,2
DIN 8559 - SG 2
pobakrena
DIN 17100 St 33 - St 52.3
DIN 1629 St 35 - St 55; St 35.4 - St 55.4
DIN 17175 St 35.8; St 45.8
SEL HIV, 19 Mn5
SEL A-E, A32-E32, A36-E36
DIN 17102 St.E 255 - St.E 380
DIN 1681 GS-38 bis GS-52
Namotuvawe
kg
7
7
@ica za zavaruvawe na
~elik
Aluminium
SG AlMg5
Argon
> 120
> 220
16
Soodveten za{titen gas:
100% Argon
@ica za zavaruvawe na
ner‡osuva~kiot ~elik
DIN 8556
SG X2 CrNiMo 1912
Materijal No. 1.4430
●
Soodveten gas:
98% Argon, 2% CO2
Tehni~ki podatoci
Vrednosti za ~isti elektrodni
materijali
@ica za gasno zavaruvawe spored DIN 8554
pobakrena, za zavaruvawe na nelegiranite ~elici,
osobeno vo nezgodnite prinudni polo`bi
GI
Ø mm
Dol`ina sm
Br. na art.
Pak./par~.
2
3
4
100
100
100
0982 002
0982 003
0982 004
25 kg
Ø mm
Dol`ina sm
Br. na art.
Pak./par~.
2
3
100
100
0982 002 3
0982 003 3
25 kg
Osnovni materijali
Vid na ~elik
Konstrukciski spored
DIN 17100
^elik za cevki spored
DIN 1626, DIN 1629
G III
Cevki spored
DIN 17175
Limovi i lenti spored
DIN 17155
Klasa na `ica
Vid na ~elik
U St. 34-2, 37-2, 42-2
R St. 34-2, 37-2, 42-2
St. 37-3
U St. 37.0
St. 37.0, 44.0
St. 52.0
St. 35.8, 45.8
H I, H II, 17 Mn 4
G III
GI
G III
G III
G III
Dopolnitelna elektrodna `ica (za vnatre[en gas)
DIN 8559 SG2-Ti
AWS A5.18.93 EN 440
pobakrena
●
Zgodna za zavaruvawe vo site pozicii.
Osobeno za upotreba na pocinkuvanite limovi od karoserii i
galvanski cinkuvanite rabotni par~iwa.
● Zgodna za ednoslojno i poveœeslojno zavaruvawe na nelegiraniot
~elik so cvrstina do 560 N/mm2.
● Minimalno prskawe i dobri karakteristiki na povr{inata.
●
Podra~je na upotreba
Avto industrija, izrabotka na avto-karoserii, izrabotka na
sadovi, ma{inogradba, itn.
Ø
mm
Sloevito
namotuvawe
Namotuvawe Vid na
kg
namotuvaweto
Br. na art.
0,8
1,0
da
da
15
15
0982 088
0982 090
bez adapter
bez adapter
Pak./
par~.
1
14 48
@ica za TIG zavaruvawe
SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
S-AIMg 5, DIN 1732
Oznaka spored AWS A 5.9: ER 316 L-Si
Materijal No. 1.4430
Oznaka spored ASME: ER 5356
Materijal No. 3.3556
●
●
Zgodna za zavaruvawe na sledednite osnovni
materijali:
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436,
1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581,
1.4583.
Hemiska analiza na `icata %
C
0,025
Cr
18,5
Zgodna za zavaruvawe na slednite osnovni
materijali:
AIMg2 Mn 0,8, AIMg2,7 Mn, AIMg3, AIMg4,5 Mn, AIMg 5 (max.
+80°C), AIMgMn.
G-AIMg3, G-AIMg3 Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si,
G-AIMg3 (Cu) - bez TÜV odobruvawe.
Hemiska analiza na `icata %
Ni
12,0
Mo
2,7
Mg
4,3-5,5
Mehani~ki osobini na ~istiot zavarok
Mn
0-0,6
Cr
0-0,3
Ti
0,2
Al
Ostanato
Mehani~ki osobini na ~istiot zavarok
Toplotna
postapka
Argon
Granica na
razvl.
Rp 0,2
N/mm2
Zategnuva~.
cvrstina
Rm
N/mm2
Izdol`uvawe Udarna
`ilavost
A5
ISO V (J) Rt
%
%
Toplotna
postapka
Za{titen
gas
Zategnuva~ka
cvrstina
Rm
N/mm2
Granica na
Izdol`uvawe
razvlekuvawe
Rp 0,2
A5
N/mm2
%
U
X
> 350
600-700
> 30
U
~ist argon
220-260
> 90
> 100
Zavaruvawe se vr{i so ednonaso~na struja.
Odobruvawa: TÜV, DB.
`ica
Ø mm
1,0
1,6
2,0
2,4
3,2
Dol`ina
mm
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Te`ina
kg
5
5
5
5
5
Br. na art.
0982 711 0
0982 711 6
0982 712 0
0982 712 4
0982 713 2
> 20
Zavaruvawe se vr{i so naizmeni~na struja.
Odobruvawa: TÜV, DB.
Pak./
par~.
1
`ica
Ø mm
2,0
2,4
3,2
14 49
Dol`ina
mm
1.000
1.000
1.000
Te`ina
kg
5
5
5
Br. na art.
0982 752 0
0982 752 4
0982 753 2
Pak./
par~.
1
Pasta za meko lemewe No. 30
so ~etka
●
●
●
●
Lem S-Sn97Cu3 DIN EN 29453
(L-SnCu3 DIN 1707)(udel 60% te`ina).
Topitel DIN EN 29454-1/3.1.1.C
(F-SW 21 DIN 8511).
Zgodna za bakarnite cevki od instalacii za
studena i topla voda spored DVGW/GW 2 i
GW 7.
Ostatocite se rastvorlivi vo studena voda.
Sodr`ina g
250
Br. na art.
0987 130
Topitel - pasta
No. 31
●
●
●
●
●
●
Pak./par~.
20
Kalaj pasta
Etanol
Topitel pasta spored DIN EN 29454,
tip 2.1.2.C.
DVGW test No. AT 2235.
Odobrena spored DVGW rabotniot list
GW7.
Rastvorliva vo voda.
Ne sodr`i cinkhlorid.
Ostatocite se rastvorlivi vo studena i
topla voda.
Sodr`ina g
200
Br. na art.
0987 131
●
Mek lem za kalaisuvawe na uredi,
sadovi i karoserii.
Kalaj
25%
Sodr`ina kg Br. na art. P/par~.
1
0982 9
1
Pak./par~.
10
Topitel za tvrd lem
Universal No. 50 FM
Topitel spored DIN 8511, tip F-SH 1
●
●
●
●
Bela pasta.
Topitel za tvrdo lemewe na site metali i
leguri, osven lesnite metali, so rabotna temperatura 500-800 °S.
Pred upotreba pastata treba dobro da se
izme{a. Se nanesuva so ~etka ili so natopuvawe na o~istenite rabotni povr{ini.
Topitelot isto taka treba da bide nanesen vo
okolinata na mestoto na lemeweto.
Ostatocite na topitelot se korozivni pa
poradi toa moraat da bidat odstraneti.
Te~nost za lemewe
Nr. 41
●
Sodr`ina g
100
Br. na art.
0987 550
Pak./par~.
1
●
●
●
Topitel za mek lem bez cinkhlorid spored
DIN EN 29454-1/2.1.1.A.
Za metaloprerabotka, industrija, instalacii
so bakarni cevki.
Topitel za meko lemewe na bakar, bakarni
leguri, mesing, crvena bronza i ~elik. Se
upotrebuva so lemovite No.2, No.4, {ipki od
kalaj ili cink.
Upatstvo: Ne e upotrebliv za ner‡osuva~ki
~elik i elektro spoevi.
Sodr`ina ml
250
M 14 0570
14 50
Br. na art.
0987 141
Pak./par~.
1
▼
Za{tita na osnovniot materijal i
mlaznicite na gorilnikot od {tetnoto dejstvo na prskaweto.
Prednost:
ECO zavaruva~ki sprej
Biolo{ki zavaruva~ki za{titen sprej za aluminium,
Optimalen proces na zavaruvawe.
Se namaluva brojot na potencijalnite korozivni mesta.
▼
konstrukcionen ~elik, ne`elezni metali, ner‡osuva~ki ~elik.
Efekt na ladewe.
Prednost:
▼
Kaj zavaruvaweto na ner‡osuva~kiot
~elik reducirana e promenata na
bojata.
Bez silikon.
Prednost:
▼
Ne vlijae negativno na dopolnitelnite tretmani, npr. lakirawe.
Sodr`i sostojki identi~ni na
prirodnite.
Prednost:
Ne sodr`i jaglenovodorod i drugi
rastvoruva~i.
▼
Tenok sloj sozdava privremena
za{tita od korozija.
Ostatocite na sprejot lesno se
odstranuvaat.
Prednost:
Nema problemi kaj dopolnitelnoto
pocinkuvawe i lakirawe.
●
Pri upotrebata se nanesuvaat minimalni
koli~estva od sredstvoto. Na taj na~in se
isklu~uva sozdavaweto na pori vo zavareniot materijal, kako i sozdavawe na
puknatinite predizvikani so vodonikot kaj
~ustvitelnite ~elici i kriti~ni naponi.
●
Pred postapkata na pocinkuvaweto potrebno e temelno da se odstranat ostatocite od sprejot od rabotnite par~iwa so
LU-~ista~ot (br. na art. 0890 108)
ili ured pod visok pritisok.
REFILLOmat:
Ednostavno rakuvawe bez zapalivi
sredstva.
▼
Op{ti upatstva:
Prednost:
Ne-zapalivo.
Visok stepen na rabotna sigurnost.
Opis
Sprej
Kanister
^e{ma
ECO zavaruva~ki sprej
REFILLO-sad pod pritisok
REFILLO-stanica za polnewe
REFILLO mat sad
Pump-sprej sad
Vol. na polneweto
400 ml
5l
20 l
400 ml
400 ml
1000 ml
Br. na art.
0893 102 1
0893 102 10
0891 302 01
0893 102 20
0891 800 4
0891 800
0891 881 20
0891 510 210
Ovie podatoci slu`at kako preporaka, a se zasnovaat na osnova na na{eto iskustvo.
Prepora~livo e da se napravi proba.
14 51
Pak./par~.
1
!
REFILLOmat 1. komponenten
br. na art. 0961 891 311
REFILLOmat 2. komponenten
br. na art. 0961 891 312
REFILLOmat 3. komponenten
br. na art. 0961 891 313
Ekolo[ki sprej
za za[tita na
varovi
Biolo{ki sprej za
za{tita na varovite. Go spre~uva
pregrevaweto pri zavaruvaweto
na delot koj se obrabotuva i na
mlaznicata za zavaruvawe.
●
●
●
●
●
●
Ne sodr`i silikon - dopolnitelnite
fazi na dorabotka, kako {to se galvanizacija
i lakirawe mo{ne se ednostavni
Za zavaruvawe na metali i prohromski
~elici.
Blagodarejœi mu na razladuva~kiot efekt
se namaluva promenata na bojata pri
zavaruvaweto na prohromot.
Anti-korozivna za{tita.
Bez hlorojaglenovodorod i bez drugi
razreduva~i.
Ostatocite od sprejot mo`at lesno da se
odstranat.
Predupreduvawe:
opis
sodr`ina
br. na art.
pak./par~
sprej
400 ml
0893 102 1
12
kanister
5L
0893 102 10
sprej doza so pumpa
1000 ml
1
0891 510 210
Pred postapkata za nanesuvawe na cinkot,
ostatocite od sprejot odstranete gi temelno so
pomo{ na LU
LU-~ista~ot
-~ista~ot (br. na art. 089010...)
...)
ili so uredot za ~istewe pod pritisok.
Za[titna mast
kaj zavaruvaweto
●
●
●
●
Poefikasno ja {titi samata gasna mlaznica
vo odnos na za{titnite sprejovi.
Samo pasta-mast podpolgotrajno gi {titi
mlaznicite i vodilkite.
Minimalno sozdava gasovi so neutralen
miris.
Ne sodr`i silikon.
Na~in na upotreba:
Najefikasno nanesuvawe se ostvaruva so
makaweto na vrvot na gorilnikot.
14 52
Sodr`ina
Br. na art.
200g
0893 103
P./
par.
1
▼
▼
▼
Elasti~na, brzo su{e~ka kontaktna dihtuva~ka smesa so aktivni
metalni pigmenti za zavaruvawe vo za{tita na gasot i to~kasto
zavaruvawe.
▼
WELNOX 500
Aktivni metalni pigmenti.
Prednosti:
● Nema prskawe.
● Mo{ne dobro zatvorawe na kontaktot.
● Spre~eno gorewe.
● Spre~uvawe na sozdavawe na sa‡i.
Mo{ne dobri adhezioni osobini.
Prednosti:
● Prilegnuva za aluminium, goli i pocinkuvani limovi, stari boi, itn.
Brzo su{ewe.
Prednosti:
● Zavisno od debelinata na slojot,
boeweto mo`e da se vr{i za 15-20 min.
VOC* - sertifikat.
Prednosti:
● Reducirana sodr`ina na razreduva~ot.
● Odgovara na mah sodr`ina specificirana so VOC vo VOC smernicite
(1999/13/EC)
* Nepostojani organski spoevi
Osobini:
Primena:
Kontakten dihtuva~ki i zavaruva~ki temelen
premaz so mo{ne dobri adhezivni osobini na
naj{irokiot dijapazon na povr{ini. Go reducira prskaweto, goreweto i sozdavaweto na
sa‡ite. Obezbeduva postojana, sigurna korozivna za{tita.
Tretiranata povr{ina mora da bide ~ista,
suva i odmastena. Pred nanesuvaweto potrebno
e sadot dobro da se promati. Za dihtuvawe
po zavaruvaweto, potrebno e dobro da se
o~isti zavarenoto podra~je so brusnata runa
i sredstvo za simnuvawe na silikonot. Prvo
se nanesuva tenok sloj. Pridr`uvajte se do
flash-off vremeto. Mo`e da se prelakira so site
voobi~aeni zavr{ni premazi.
Upotreba:
Popravki na karoserii, rabotilnici za
popravka na avtomobili i kamioni, fabri~ki
rabotilnici, ~eli~ni i dr.
metalni konstrukcii, itn.
Upatstvo:
Po upotrebata prevrtete go sadot i prskajte se
dodeka ne se isprazni ventilot.
Ime
Boja
Sodr`ina vo ml Br. na art.
Pak./par~.
Welnox 500
srebreno-siva
500
1/12
0893 215 500
Ovie informacii predstavuvaat preporaka
bazirana vrz iskustvo, pa e potrebno da se vr{i
preliminarno testirawe. Vo tekot na upotrebata
i prelakiraweto potrebno e da se pridr`uva do
tehni~kite preporaki za WELNOX 500 kako i preporaki na proizveduva~ot na zavr{niot premaz.
Zavaruva~ka za[titna pasta
Go spre~uva toplotnoto {irewe do okolu
4000 °S.
● Nema formirawe na bojata na zagrevaweto.
● Ovozmo`uva rabota direktno pokraj temperaturno ~ustvitelnite materijali (npr.
staklo, hrom, lak, guma).
● Zgodna za zavaruvawe i lemewe na tenkite limovi.
● Ekonomi~na, poveœekratna upotreba.
●
Sodr`ina kg
Br. na art.
1
0892 700
M 14 0630
14 53
Pak./par~.
1
!
Zavariva~ka za{titna pokrivka
br. na art. 0984 350 ...
Pak./par~. 1
Lamelni prosirni brusni plo~i
br. na art. 0578 812 ...
Pak./par~. 10
Avtomatska zavaruva~ka maska
br. na art. 0984 700
Pak./par~. 1
Avtomatska za[titna
maska WSH 3/11
br. na art. 0984 650
Pakuvawe: 1 par~e.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Oprema / Rezervni delovi
Opis
Za{titna kaseta
Nadvore{en preden zaklon
Promenliv komplet/clip
Stega~ka lenta, so podesuvawe
Br. na art.
0984 670 10
0984 680 02
0984 680 16
0984 720 12
Pak./par~.
1
2
1
1
Tehni~ki podatoci
Vreme na premin svetlo/temno
Vreme na premin svetlo/temno
Vidlivost - temno
Vidlivost - svetlo
Vodootpornost spored IP 67
UV i IR za{tita
Golemina na kasetata
Vidno pole
Rabotna temperatura
Napojuvawe
Oznaki na kontrola
Materijal na maskata
Stega~ka lenta
Te`ina
Garancija
0,4 ms
0,1 ms kaj 55 °S
0,20 - 0,30 s
Stepen na za{tita DIN 11
Stepen na za{tita DIN 4
Minimalno 30 min pod voda
Postojana
90 x 110 x 7 mm
98 x 38 mm
-10 °C do 70 °C
Solarni œelii, bez baterii
EN 175, EN 379, EN 166,
DIN, CE, ANSI, AS/NZS, CSA
PA 66
Podesuva~ka
530 gr. komplet
Dve godini
Podra~ja na upotreba
REL zavaruvawe, MIG zav. na ~elik, MIG zav. na aluminium, MIG zav. na
ner‡osuva~kiot ~elik, MAG zav.
Vnimanie: Zabraneta upotreba za TIG, lasersko i gasno
zavaruvawe!
14 54
Stepen na za{tita 3/11
Maksimalna IR i UV za{tita
Potpolno avtomatsko zatemnuvawe vo milisekundi
Ergonomi~na forma za sigurna i prijatna rabota
Odbivawe na ~adot blagodarejœi mu na posebniot dizajn
Za{tita od prskawe, zagrevawe, isto taka dobra za{tita kaj
zavaruvaweto nad glava
Udoben stega~ki kai{ so milimetarsko podesuvawe
Specijalen, dobro dihtuva~ki preden zaklon go spre~uva vlezot na
bilo kakvi ~esti~ki
Dvete race ostanuvaat slobodni vo tekot na zavaruvaweto
Avtomatska za[titna
maska WSH 5-13 Plus
Satellite
10 stepeni na za{tita DIN 5-13
br. na art. 0984 680
Pakuvawe: 1 par~e.
●
●
●
●
●
Oprema / Rezervni delovi
Opis
Za{titna kaseta
Nadvore{en preden zaklon
Promenliv komplet/kop~iwa
Promenliv komplet/clip
Stega~ka lenta, so podesuvawe
●
Br.art.
0984 670 10
0984 680 02
0984 680 15
0984 680 16
0984 720 12
Pak./par~.
1
2
1
1
1
●
●
●
●
●
●
Tehni~ki podaci
Vreme na premin svetlo/temno
Vreme na premin temno/svetlo "slow"
Vreme na premin temno/svetlo "fast"
Vidlivost - svetlo
Vidlivost - temno
Modus za brusewe
UV i IR za{tita
Golemina na kasetata
Vidno pole
Rabotna temperatura
Napojuvawe
Oznaki na kontrola
Materijal na maskata
Stega~ka lenta
Te`ina
Garancija
Kontinuirano podesuvawe pome‡u DIN 5-9 / 9-13
Maksimalna IR i UV za{tita vo sekoja polo`ba na kasetata
Potpolno avtomatsko zatemnuvawe vo milisekundi
Dizajnirana za potpolno ednostavno rakuvawe
Site za{titni vmetoci mo`at da bidat kontrolirani so
nadvore{niot operacionen element
Ergonomi~na forma za sigurna i prijatna rabota
Odbivawe na ~adot blagodarejœi mu na posebniot dizajn
Za{tita od prskawe, zagrevawe, isto taka dobra za{tita kaj
zavaruvaweto nad glava
Udoben stega~ki kai{ so milimetarsko podesuvawe
Specijalen modus za brusewe
Dvete race ostanuvaat slobodni vo tekot na zavaruvaweto
Specijalen, dobro dihtuvan preden zaklon go spre~uva vlezot na
bilo kakvi ~esti~ki
0,2 ms
0,1 ms kaj 55 °S
0,30 - 0,60 s
0,10 - 0,35 s
Stepen na za{tita DIN 4
DIN 5-9 i DIN 9-13
DIN 4
Postojana
90 x 110 x 7 mm
98 x 38 mm
-10 °S do 70 °S
Solarni œelii, bez baterii
EN 175, EN 379, EN 166,
DIN, CE, ANSI, AS/NZS, CSA
PA 66
Podesuva~ka
570 gr. komplet
Dve godini
Podra~ja na upotreba
Site postapki na elektro-la~noto zavaruvawe: REL, MIG/MAG, visokobrzinsko zavaruvawe, TIG, plazma, mikro plazma, vklu~uvajœi i brusewe
Vnimanie: Zabraneta e upotrebata za lasersko
zavaruvawe !
M 14 0710
14 55
8
15
14 56
Ja~ina na strujata
Mikro plazma
Plazma se~ewe
MIG (lesni metali,
ner‡osuva~ki ~elik)
MIG (~elik)
15
8
10
10
TIG
6
6
8
1,5
1,5
MAG
REL
Ja~ina na strujata
30
30
40
40
60
9
60
70
9
70
9
10
100
10
10
10
11
12
12
Kontrast +
12
Kontrast +
Kontrast
11
11
Kontrast +
Kontrast
12
12
Kontrast +
Kontrast
13
13
13
13
13
125 150 175 200 225 250 300 350 400
9
11
11
12
Kontrast +
Kontrast
450 500
14
14
13
14
200 225 250 300 350 400 450 500
11
Kontrast +
Kontrast
10
10
125 150 175
Kontrast +
9
100
600
600
Upotreba na avtomatskite za[titini maski
spored EN 169
Ra~na
zavaruva~ka
maska
●
●
Golemina na stakloto: 90 h 110 mm.
Te`ina: 465 g
Opis
Maska bez staklo
Br. na art.
0713 82 100
Pak./par~.
1
Naglavna
za[titna maska
Plastika zajaknata so
stakleni vlakna
●
Golemina na stakloto: 90 h 110 mm.
Toplo-otporna i ne propu{ta zraci.
● Otporna na prskawe i ne progoruva.
● Kontinualno podesuvawe na stega~kiot kai{.
● Mo`nost za podigawe na za{titata od liceto.
● Te`ina: 390 g
●
Opis
Maska so stega~ki
kai{, bez staklo
Br. na art.
0713 82 101
Pak./par~.
1
Rezervni stakla
za 0713 82 100
i 0713 82 101
●
Dimenzii: 40 h 110 mm.
Opis
Promenlivo staklo proz. 2 mm
●
14 57
Br. na art.
0984 500 101
Pak./par~.
2
Dimenzii: 90 h 110 mm.
Opis
Br. na art.
Rezervno staklo prosirno
(tvrdo staklo 2 mm)
Promenlivo staklo 8 DIN zeleno
Promenlivo staklo 9 DIN zeleno
Promenlivo staklo 10 DIN zeleno
Promenlivo staklo 11 DIN zeleno
Promenlivo staklo 12 DIN zeleno
Promenlivo staklo 13 DIN zeleno
Promenlivo staklo 14 DIN zeleno
1000-sati staklo bezbojno
Promenlivo staklo metalizirano
8 DIN
Promenlivo staklo metalizirano
10 DIN
Promenlivo staklo metalizirano
11 DIN
0984 500 100
0984 500 108
0984 500 109
0984 500 110
0984 500 111
0984 500 112
0984 500 113
0984 500 114
0984 500 200
0984 500 208
0984 500 210
0984 500 211
Pak./par~.
10
O~ila za
zavaruvawe
FORNAX
Prijatno lesni, so moderen dizajn.
Nosa~i so dol`insko podesuvawe so
vozdu{ni perni~iwa za prijatno nosewe.
● Mo`no e individualno podesuvawe na
naklotot na za{titnicite.
● Polikarbonatski za{titnik so integrisani za{titi od stranite, so golema otpornost na udar.
● UV i IR za{tita.
● Ednostavna i brza zamena na za{titnikot.
● Odgovaraat na EN 166 i EN 169
normite.
●
●
Opis
"Fornax" o~ila za zavaruvawe 1,7 DIN
"Fornax" o~ila za zavaruvawe 5 DIN
Promenliv za{titnik 1,7 DIN
Promenliv za{titnik 5 DIN
Br. na art.
0984 502 20
0984 502 50
0984 502 200
0984 502 500
Pak./par~.
1
1
1
1
Preklopni
o~ila za
zavaruvawe
[irokogledni o~ila za zavaruvawe so
prilegnuva~ko telo.
● Preklopni ramki.
● UV i IR za{tita.
● Mo`at da se nosat preku o~ilata
so dioptrija.
● Indirekten ventilacionen sistem
obezbeduva dobra klima za o~ite.
● Ednostavna promena na staklata.
● Staklata vo osnovniot del od SA,
prosirni.
● Individualno podesuva~ka, udobna naglalenta za preku glava.
● Odgovaraat na EN 166 i EN 169
normite.
●
Opis
Prekl. o~ila za zavaruvawe 5 DIN
Prekl. o~ila za zavaruvawe 8 DIN
Promenlivo staklo, bezbojno
Promenlivo staklo 5 DIN
Promenlivo staklo 8 DIN
Br. na art.
0984 503 51
0984 503 81
0984 503 500
0984 503 510
0984 503 810
Pak./par~.
1
1
10
10
10
M 14 0750
14 58
O~ila za
zavaruvawe
●
Opis
O~ila za zavaruvawe
O~ila za zavaruvawe
Promenliv za{titnik
Promenliv za{titnik
Br.art.
0984 500 20
0984 500 50
0984 501 20
0984 501 50
2 DIN
5 DIN
2 DIN
5 DIN
Pak./par~.
1
1
10
10
Najlonski za{titni o~ila,
klasi~en dizajn.
● Mo{ne cvrsta konstrukcija.
● Prijatni za nosewe.
● Nosa~i so podesuvawe na dol`ina.
● Anatomski formirana, preklopna
strani~na za{tita.
● Zelen polikarbonatski za{titnik.
● Ednostavna zamena na za{titnikot.
● 100 % UV za{tita do 400 nm.
● UV i IR za{tita.
● Odgovaraat na EN 166 i EN 169 normite.
Selekcija na nivoata na za[tita - Upotreba spored DIN 4647 i EN 169
Elektro-la~ni postapki na zavaruvawe
Elektro-la~no zavaruvawe
Ja~ina na strujata (A)
1
2,5
5
10
20
30
40
60
80
100
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
REL
MIG za
~elik
MIG za
lesni metali
MAG
TIG
[uplivi
Elektrodi
PLAZMA
se~ewe
DIN 6
DIN 8
DIN 7
DIN 8
DIN 9
DIN 9
DIN 10
DIN 8
DIN 9
DIN 10
DIN 10
DIN 11
DIN 11
DIN 12
DIN 12
DIN 11
DIN 10
DIN 12
DIN 11
DIN 11
DIN 10
DIN 11
DIN 9
DIN 11
DIN 12
DIN 12
DIN 13
DIN 13
DIN 14
DIN 14
DIN 14
DIN 14
DIN 15
DIN 15
DIN 11
DIN 12
Stepen na za{tita
Upotreba
DIN 1,7
Za pomo{ni zavaruva~ki raboti
DIN 2
DIN 3
Za polesni raboti na zagrevawe i se~ewe
Odstranuvawe na r‡ata so zagrevawe
Zavaruvawe i lemewe
Gasno se~ewe
Zavaruvawe i lemewe
Gasno se~ewe
Zavaruvawe i lemewe
Gasno se~ewe
Zavaruvawe i lemewe
Gasno se~ewe i razdvojuvawe
Gasno se~ewe
DIN 5
DIN 6
DIN 7
DIN 8
Potro{uva~ka
Gas
Acetilen
Kislorod
Acetilen
Kislorod
Acetilen
Kislorod
Acetilen
Kislorod
Kislorod
14 59
DIN 13
DIN 12
DIN 13
DIN 13
DIN 12
DIN 10
DIN 13
DIN 13
DIN 14
DIN 13
DIN 14
DIN 14
DIN 15
DIN 15
Gasno zavaruvawe
DIN 4
MIKRO PLAZMA
zavaruvawe
Protekuvawe (l/h)
< 70
< 900
70
> 200
900 > 2000
200 > 800
2000 > 4000
> 800
4000 > 8000
> 8000
Za[tita za
noze
izrabotena od {palt ko`a
●
●
●
So za{tita za stapalata.
So 2 kai{a za vrzuvawe.
Dol`ina okolu 40 sm.
br. na art. 0984 317
Pak./par~.: 2
Upotreba
Osobeno zgodni za upotreba vo
zavaruva~kite rabotilnici, strugarskite
rabotilnici i livnici.
Za[titen
rakav
izraboten od {palt ko`a
●
●
●
●
Privrzuvawe za ramo.
Lenta za vrzuvawe okolu zglobot.
Boja: prirodna.
Dol`ina okolu 56 sm.
br. na art. 0984 318
Pak./par~.: 2
Upotreba
0984 313
Keceli za
zavaruvawe
0984 312
Opis
[palt ko`a
Izrabotka
100 h 80 sm
rapava povr{ina
Polna ko`a
100 h 80 sm
mazna povr{ina
Osobeno zgoden za zavaruva~ki rabotilnici, strugarski rabotilnici, livnici,
kova~nici i ostanati metaloprerabotuva~ki
raboti.
●
So za{tita za gradi i isklu~itelno
podesuva~kiot kai{ za stegawe, taka da
im odgovara na site golemini na teloto.
Upotreba
Idealna za{tita od posekotini i abewe.
Limarski raboti, staklarski raboti, brodogradba,
ma{inogradba, izgradba na karoserii na motornite vozila.
Idealna za{tita za: zavaruva~ki rabotilnici,
fabriki za destilacija, livnici, rabotilnici za pocinkuvawe. Blagodarejœi ì na maznata povr{ina ne~ustvitelna na:
iskri, zavaruva~ki kapki, te~en ~elik ili aluminium.
14 60
Br. na art.
0984 312
0984 313
Pak./par~.
1
Rakavici za
elektro-la~no
zavaruvawe
●
●
●
●
●
●
CE kategorija 1.
EN 388.
Isklu~itelna otpornost na temperatura do
300 ºC.
Materijal na rakavicite - visokokvalitetna
debela, meka svinska ko`a.
Vkupnata dol`ina od 35 sm obezbeduva
za{tita na golem del od podlakticata.
Kevlarska za{tita okolu zglobot na rakata.
Podra~ja na upotreba:
Site vidovi na standardni postapki na zavaruvawe, MIG i MAG zavaruvawe. Poredi golemata
otpornost na temperatura osobeno zgodni za
rabota vo prerabotka na gumata, plastikata i
livnicite.
Opis
Elektrola~ni
Golemina
10
Br. na art.
0984 324 10
Pak.
1
Rakavici za
TIG-argonsko
zavaruvawe
●
●
●
●
●
●
●
CE kategorija 2.
EN 388.
Rakavici izraboteni od najfininata
vlaknesta svinska ko`a.
Otpornost na temperatura do
+100ºC.
Isklu~itelno prilegnuvawe vrz rakata
obezbeduva precizna rabota kaj slo`enite
postapki na zavaruvawe.
Vkupna dol`ina od 34 sm obezbeduva za{tita
na golem del na podlakticata.
Kevlarska za{tita okolu zglobot na rakata.
Mesta na upotreba:
Pri slo`eni postapki na zavaruvawe i TIG.
Opis
CO2
CO2
M 14 0810
14 61
Golemina
9
10
Br. na art.
0984 325 9
0984 325 10
Pak.
1
1
Za[titni pokrivki za visoki temperaturi
Za za{tita na ~ustvitelnite delovi kaj rabotite na zavaruvawe i lemewe.
Za{titna pokrivka za visoki
temperaturi HTD 1000
●
●
●
●
●
●
Zgodna za upotreba vo ekstremni uslovi.
Mo`e da se koristi pri lemeweto na cevkovodite.
Otporna na iskri, troska, zavaruva~ki kapki i zagreani delovi.
Ne sodr`i azbest.
Otporna do temperatura: 850°S.
Kratkotrajno otporna do: 1000°S.
Dimenzii
500 h 330 mm
1500 h 1000 mm
3000 h 2000 mm
Br. na art.
0984 350 1
0984 350
0984 350 0
Pak./par~.
1
Za{titna pokrivka za visoki
temperaruri HTD 900
●
●
●
●
●
Mo`e da se koristi pri lemeweto na cevkovodi.
Otporna na iskri, troska, zavaruva~ki kapki.
Ne sodr`i azbest.
Otporna do temperatura: 750°S.
Kratkotrajno otporna do: 900°S.
Dimenzii
1500 h 1000 mm
3000 h 2000 mm
Br. na art.
0984 350 3
0984 350 10
Pak./par~.
1
Za{titna pokrivka za lemewe
LD 800
●
●
●
●
Otporna na kapki od lemot.
Ne sodr`i azbest.
Otporna do temperaturi: 650°S.
Kratkotrajno otporna do: 800°S.
Dimenzii
500 h 330 mm
Br. na art.
0984 350 2
Pak./par~.
1
Vnimanie: Za najdobra mo`na za{tita na pokrienoto podra~je
sekoga{ ostavete malku prazen prostor pome‡u pokrivkata i pokrivenite delovi. Ova isto taka mo`e da se upotrebi pri rabota so
agolnite brusalki.
Za{titnata pokrivka e ne~ustvitelna na `e{kite metalni kapki.
Taka ne se generiraat dopolnitelni isparuvawa koi go zagrozuvaat
zdravjeto.
Va`no upatstvo: Sekoga{ koristete sredstva za za{tita na liceto i organite za di{ewe pri rabotite na zavaruvawe i lemewe.
14 62
Mobilen
zavaruva~ki
paravan
spored EN 1598
●
●
●
●
Podra~ja na upotreba
Zavaruvawe
Brusewe
Opis
Br. na art.
Zavaruva~ki paravan,
kompleten
Promenliv zastor
0984 770
0984 770 3
Tehni~ki podatoci
Ja {titi okolinata okolu zavaruva~ot od prskawe i
troska, kako i lu‡eto vo blizina od {tetnoto vlijanie
na opti~kata radiacija na ko`a i o~i.
@e{kite iskri i ~esti~ki od bruseweto ja menuvaat
nasokata na neprobojniot zastor. Rabotnicite, vozilata, lakiranite povr{ini i stakloto efikasno se
za{titeni.
Poradi svojata hemiska otpornost zavaruva~kiot
paravan mo`e da se upotrebuva kaj nanesuvaweto na
lakovi i za{titnite premazi.
Isto
taka mo`e da poslu`i kako za{tita od voda i
Vla`ni uslovi
prskawe.
Za{tita od zaslepuva~koto i neposakuvanoto toplotno
Sonce
zra~ewe.
Folijata e otporna na UV zra~ewe.
Lakirawe
So zavaruva~ka za{titna zavesa.
Ekstremno stabilna osnova so kvadratni
cevki (30h30 mm).
Zgoden za elektrola~no zavaruvawe spored EN 1598.
Prsiren portokalov zastor.
"Delumno" prosiren
spored DIN 32504
Poglavje 1
●
Otpornost na ogan
i iskri spored DIN
53438 Poglavje 2
Hemiska otpornost
spored DIN 4646
Poglavje 5
UV-otpornost spored
DIN 4646
Poglavje 5
Spored UVV VBG 15 & 5 (Germanskite propisi za za{tita od nezgodi) rabotnot mesto za
elektro-la~noto zavaruvawe mora da bide taka uredeno za licata vo okolinata da bidat za{titeni od {tetnite vlijanija na opti~koto zra~ewe na vrz ko`ata i o~ite.
M 14 0860
14 63
●
●
●
Dimenzii:
Paravan:
[irina: 200 sm
Visina: 190 sm
Zastor:
[irina: 205 sm
Dol`ina: 180 sm
Faktor na opasnost < 1
Stepen na refleksija:
230 do 400 nm < 10%
Testiran spored EN 1598
za elektrola~no zavaruvawe.
Pak./
par~.
1
Tehni~ki informacii
1. Oblo`eni elektrodi za ra~no
elekrola~no (REL) zavaruvawe
1.1 Op{t opis
Oblo`eni elektrodi za REL zavaruvawe se zgodni za zavaruvawe na site vidovi ~elik, vklu~uvajœi gi CrNi ~elicite,
~eli~nata i sivata odlivka i razli~nite oboeni metali.
Kaj REL postapkata na zavaruvawe elektri~niot lak se vospostavuva vo joniziraniot prostor pome‡u elektrodata i osnovniot materijal. Vo zonata na zavaruvaweto na materijalot
i vrvot na elektrodata doa‡a do zagrevawe na temperatura
okolu 3600 °S na katodata (-pol) i okolu 4200 °S na anodata
(+pol). Poradi toplotnoto dejstvo na elektri~niot lak doa‡a
do momentalnoto topewe na elektrodata i osnovniot materijal, koi ja sozdavaat metalnata kupka (rastop), koja go popolnuva podgotveniot `leb za zavaruvawe.
1.2 Oblogi na elektrodi
Uloga na oblogata:
● Jonizacija na vozduhot pome‡u elektrodata i osnovniot
materijal, zaradi zgolemuvaweto na stabilnosta na
zavaruva~kiot lak.
● Formirawe na troskata. Troskata go {titi rastopeniot
metal od {tetnoto vlijanie na vozduhot i u~estvuva vo procesot na izdvojuvawe od rastvor na kislorodot, azotot, sulfurot i fosforot.
● Dezoksidacija na rastvorot.
● Za{tita na lakot i rastvorot od prodirawe na kislorodot
i azotot od vozduhot.
● So posporo ladewe na troskata posporo se ladi i rastopot
pa so toa {evot stanuva po`ilav.
1.3 Osnovni tipovi na oblogi na elektrodite
Rutilni (R):
Davaat mazni i ~isti {evovi. Malku
prskaat i troskata dobro se odstranuva.
Sozdavaat relativno mnogu troska.
Celulozni (S): Osobeno zgodni za zavaruvawe od gore nadole. Dobri se za zavaruvawe na pocinkovanite materijali. Dobro gi popolnuvaat tesnite
prostori i go provaruvaat korenot. Sozdavaat
malku troska, koja lesno se simnuva. Nakloneti se kon lepeweto i pote{ko se palat.
Bazi~ni (B): Sozdavaat {evovi so mo{ne dobri mehani~ki karakteristiki. Dobro se modeliraat
i gi popolnuvaat tesnite prostori. Upotreblivi se za ~elici so pogolemo koli~estvo na
jaglerod. Povtornoto palewe e ote`nato.
Nakloneti se kon lepeweto, poradi toa eventualno e potrebno zagrevawe na elektrodite.
1.4 Vidovi i oznaki na oblogite na elektrodite
spored DIN 1913
A
= kisela
C
= celulozna
R
= rutilna (tenka/sredno debela)
R (C) = rutil-celuozna (sredno debela)
RR
= rutilna (debela)
RR (C) = rutil-celuozna (debela)
AR
= rutil-kisela (me{an tip)
B (R)
= bazi~na obloga so nebazi~ni
dodatoci
B
= bazi~na
RR (B) = rutil-bazi~na (debela)
Primer: oznaki na elektordata:
E 51 32 R(C) 3 DIN 1913
1.5 Podesuvawe na strujata na zavaruvaweto
Dijapazon na vrednosti za strujata na zavaruvaweto se dava
vo opi{uva~kite listovi na elektrodite. Za izbor na ja~inata
na strujata potrebno e da se zemat v obsir site faktori na
vlijanie za zavaruvaweto da bi bilo optimalno.
Potrebna ja~ina na strujata zavisi od debelinata na osnovniot materijal, pozicijata na zavaruvawe, i potrebniot kvalitet na {evot. Za visoko-kvalitetnite {evovi (npr. {evovi
so potreben atest) potrebno e da se namali maksimalnata
navedena ja~ina na strujata za okolu 10 %.
Namaluvawe na ja~inata na strujata ne smee da ja zagrozi stabilnosa na lakot, a nejzinoto zgolemuvawe ne smee da ja prejde maksimalnata vrednost na optovaruvaweto na elektrodata.
Slednata tabela gi dava nasokite za izbor na pre~nikot na
elektrodata i ja~inata ma strujata za zavaruvawe zavisno od
debelinata na materijalot koj se zavaruva:
Amper
25 - 50
50 - 100
100 - 140
140 - 220
Debelina na materijalot
ssa. 1,0 - 2,0 mm
ssa. 2,0 - 4,0 mm
ssa. 4,0 - 8,0 mm
ssa. 8,0 - 12,0 mm
1.6 Pozicii na zavaruvaweto spored DIN 1912
M 14 0900
14 64
Pre~nik na
elektrodata
1,5 - 2,0 mm
2,0 - 2,5 mm
2,5 - 3,25 mm
3,25 - 5,0 mm
= Horizontalno
= Sidno
= Nad glava
= Vertikalno nagore
= Agolno horizontalno
= Agolno nad glava
= Vertikalno nadolu
1.7 Skladirawe i su{ewe
Oblogata na elektrodata e hidroskopna. Toa zna~i deka za
vreme na skladiraweto ja upiva vlagata od vozduhot. Vla`nite
elektrodi predizvikuvaat zasileno prskawe, {uplivost i lo{
kvalitet na zavareniot spoj. Elektrodite mora da se
~uvaat vo zatvoreni pakuvawa vo suvi prostorii. Vla`nite
elektrodi pred upotreba treba zadol`itelno da se su{at.
2. Zavaruvawe vo za{tita na gasot
SG-zavaruvawe
(Zavarivawe vo za{tita na gasot)
MSG
Metal - zavaruvawe vo za{tita na gasot
WSG
Volfram - zavaruvawe vo za{tita na gasot
Topliva
`i~ena elektroda
Netopliva
volfram elektroda
MIG
MAG
TIG
Inerten gas
Aktiven gas
Inerten gas
Argon/Helium
CO2/me{avina
Argon/Helium
Podra~ja na upotreba:
metali kaj koi na kvalitetot
na zavareniot spoj lo{o vlijae aktivniot gas, npr. aluminium, bakar, nivnite leguri
i ner‡osuva~kiot ~elik
Podra~je na upotreba:
site nelegirani, niskolegirani i visokolegirani
~elici, kako i ~eli~nata
odlivka
Podra~je na upotreba:
site zavarlivi metali
Kaj TIG zavaruvaweto ne
mo`e da se koristi aktiven gas
2.1 Op{ti informacii
MAG zavaruvawe:
● Kako za{titen gas se koristi SO2 ili me{avina
(SO2+argon i/ili kislorod).
● Na temeperatura na zavaruva~kiot lak jaglen-dioksidot se
razlo`uva (disocira) na jaglenmonoksid (SO) i atomen kislorod (O).
● Kislorodot e mo{ne reaktiven te. go oksidira rastopot.
Poradi toa se koristi imeto "aktiven" gas.
● Vo za{titata na aktivniot gas se zavaruvaat nelegiranite,
niskolegiranite i visokolegiranite ~elici.
MIG zavaruvawe:
● Kako za{titen gas se koristat argon, helium ili me{avina
na ovie gasovi.
● Za{titniot gas ne reagira so drugite elementi (inerten).
● Vo za{titata na inertniot gas mo`at da se zavaruvaat aluminium, bakar, titanium i drugi oboeni metali.
M 14 0901
14 65
2.2 Za{titni gasovi za zavaruvawe
Argon (I 1 spored EN 439) so stepen na ~istota 4.6 e standarden za{titen gas upotrebliv za site materijali. Za aktivnite
materijali kako {to se titanium,
tantal itn. se prepora~uva kvalitet 4.8. So dodavaweto na
helium odnosno vodorod mo`at da se promenat karakteristikite na gasot, vodejœi smetka za karakteristikite na materijalot koj se zavaruva.
Za{titen gas
Osnoven materijal
Napomeni
Argon
site metali {to se zavaruvaat
●
●
[iroka upotreba
Poradi golema ~istota na gasot mo`at da se zavaruvaat materijali
~ustvitelni na gasovi
VARIGON® S
VARIGON® He 30 S
Al i Al-leguri
●
●
zgolemena stabilnost na lakot i sigurnost na paleweto
kaj zavaruvaweto so naizmeni~na struja
VARIGON® He 30
VARIGON® He 50
VARIGON® He 70
Al i Al-leguri
Cu i Cu-leguri
`e`ok elektri~en lak
- podobrena penetracija
- pogolema brzina na zavaruvaweto
● ote`nato palewe poradi heliumot
- palewe pod argon
visokolegirani Cr-Ni ~elici
●
Ni i Ni-leguri
spre~uvawe na sozdavaweto pori
●
Helium
VARIGON® H 2
VARIGON® H 5
VARIGON® H 6
VARIGON® H 10
`e`ok elektri~en lak
- podobrena penetracija
- pogolema brzina na zavaruvaweto
Za{titen gas
Ar
Me{avina
SO2
Reakcija so rastvor
bez reakcija
mala
golema
Jonizacija
mo{ne dobra
dobra
pomalku dobra
Pravilo:
Nadvisuvawe na {evot
Penetracija
Povr{ina na {evot
mazna
blago narebrena
silno narebrena
Prskawe
bez prskawe
malo prskawe
silno prskawe
^ustvitelnost na
struewe na vazduhot
mo{ne golema
golema
pomala
Aluminium
~elik + VA
(crno + belo)
M 14 0902
14 66
~elik
(crno)
Protok na za{titnot gas kaj MIG/
MAG zavaruvaweto
(l/min):
Ø na `icata h 10 = l/min
Protok na za{titnot gas kaj TIG
zavaruvaweto:
5-250 A: 6,5-7,5 l/min
251-400 A: 8,5-9,5 l/min
2.3 Podesuvawe na strujata za zavaruvawe
Izbor na strujata za zavaruvawe spored materijalot
Ovaa tabela dava gruba preporaka za goleminata na strujata za
zavaruvawe, razli~nite debelini, razli~nite materijali.
^\ Materijal
Nelegiran i
legiran ~elik
Aluminium i Al
leguri
mesing , bronza
(vo mm)^\^
Podra~je na regulacijata polaritet
Nelegiran i legiran ~elik Bakar,
= (-) *
mesing, bronza nikel i negovite leguri,
Bakar,
Deb. na materijalot
Materijal
titanium i negovite leguri, tantal,
Wolfram itn.
Aluminium i
~
Do 2 mm
120 A
120 A
200 A
Al leguri
= (-) *
Do 4 mm
200 A
200 A
250 A
Magnezium i negovite leguri
~
Do 6 mm
250 A
250 A
300 A
Se bazira vrz prakti~nite iskustva.
2.4 [to e toa dvo/~etiri taktno zavaruvawe kaj MIG/MAG uredi
^etri-taktno zavaruvawe:
Dvo-taktno zavaruvawe:
Tasterot na gorilnikot pritisnete go kratko:
Tasterot na gorilnikot dr`ete go pritisnat:
- Se otvora gasniot ventil.
- Avtomatski se regulira brzinata na doturot na `icata.
- Se pali elektri~niot lak.
Pu{tete go tasterot na gorilnikot:
- Se zapira doturot na `icata.
- Se istaknuva avtomatski reguliranoto slobodno vreme na goreweto.
- @icata dogoruva - nema lepewe za rastop
3. TIG zavaruvawe
- Avtomatski se regulira brzinata na doturot na `icata.
- Se pali elektri~niot lak.
Taster na gorilnikot povtorno kratko pritisnete go:
- Se zapira doturot na `icata.
- Se istaknuva avtomatski reguliranoto slobodno vreme na goreweto.
@icata dogoruva - nema lepewe za rastop
Tipovi na palewe kaj TIG zavaruvaweto
Bezkontaktno palewe so visoko naponskiot puls
Prio‡awe kon rabonata Palewe na visoko
naponskiot lak
povr{ina
- Se otvora gasniot ventil.
Formirawe na
elektri~niot lak
Kontaktno TIG palewe
Prio‡awe kon
rabotnata
povr{ina
Lesen kontakt
so vrvot na TIG
elektrodata
Izmaknuvawe na
elektrodata i
formirawe na
zavaruva~kiot lak
Novorazvien sistem na palewe bez visokofrekfentnata struja
Se koristi :
• Zavaruvawe kaj uredite so smeta~kite podsistemi
• kaj sistemite koi se ~ustvitelni na interferencija
Prednosti:
• lesno rakuvawe
• palewe bez problem
M 14 0903
14 67
4. Gre[ki vo zavarenite spojuvawa
h
@i~ena elektroda
h
h
Pri~ina za gre{ka
Odstranuvawe na gre{kata
ne~isti povr{ini na `lebot
~istewe so sredstva za odstranuvawe na masti
zavaruvajte gi samo suvite materijali,
odstranete go slojot na oksidi pred zavaruvaweto.
ne~ista `i~ena elektroda
nesoodveten pre~nik na `i~anata
elektroda
nepravilno svitkana ili
neraman `i~ena elektroda
smenete ja `i~enata elektroda
odberete go soodvetniot pre~nik na `i~enata elektr.
spored debelinata na materijalot i pozicijata na zavaruvaweto
smenete ja `i~enata elektroda
Gre{ki na vrz.
Podgotovka na `lebot
(oksidi, mast, boja)
Puknatini
Vid na gre{kata
Vnimanie
Izvor na gre{kata
h
h
Za{titen gas
h
h
nedovolen dotok na za{. gasot
pogre{en za{titen gas
pogre{en za{titen gas
koristete argon, helium ili nivnite me{avini
Ured za zavaruvawe
h
vleguvawe na vozduhot vo tekot na gasot
proverete go dihtuvaweto na vodovite na gasot i gorilnikot;
o~istete go gorilnikot; o~istete ili zamenete ja gasnata mlaznica
(mora da bide dobro zategnata), koregirajte go naklonot na gorilnikot, proverete gi podesuvawata na uredot
h
prekratko vreme na dotokot na gasot
h
neramnomerno izvlekuvawe na `icata pre~nikot na `icata, proverete go pritisokot na trkalcata vrz
h
h
veter
lepewe na rasprskanite kapki
vrz gasnata mlaznica
nedovolen priklu~ok na masa
neadekvatna podgotovka na mestoto
na zavaruvawe
pregolemo odstranuvawe na toplina
koristewe na nesoodvetnite
plo~i za brusewe
podesete gi trkalcata za dotur i ramnawe na `icata spored
Gre{ki vo procesot na
zavaruvaweto
`icata;
proverete ja kontaktnata provodnica; koristete komplet na pokratki creva
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
14 68
za{tittete go mestoto na zavaruvawe od veter
o~istete ja gasnata mlaznica
obezbedete dobar priklu~ok na masata
izvr{ete ispravna podgotovka na mestot na zavaruvaweto
adekvatno predgreewe
koristete plo~i za brusewe koi mu odgovaraat na materijalot
na obrabotka
Download

za mlaznica