n
i
ç
i
a
d
ı
g
r
i
l
i
n
e
Güv
r
a
t
h
a
n
a
5
n
i
r
e
v
m
e
n
ö
e
¤
i
l
z
i
Tem
en de
rlark
ı
z
a
h
k
e
m
de, ye
e
c
n
ö
n
a
d
a
aşlam
b
a
y
a
m
p
a
y
4 Yemek
yın.
ayın.
a
k
k
ı
ı
y
y
k
a
ı
s
k
a
k
l
ı
t
s
u
nizi m
i
r
ellerinizi
e
l
l
eyerek
l
e
z
i
a
r
m
n
e
t
o
s
ı
h
n
a
e tezg
çıktıkta
v
i
n
r
e
e
t
l
t
t
e
e
l
l
a
a
v
4 Tu
dığınız
n
a
l
l
u
k
n
e
zırlark
a
h
k
e
m
iğer
e
d
Y
.
e
n
v
ı
4
r
e
ı
r
d
e
n
ş
ı
a
r
an a
öcek, h
b
ı
l
r
a
r
a
z
mikroplard
i
leriniz
k
e
c
e
y
i
y
e
ınızı v
4 Mutfağ
yun.
u
r
o
k
n
a
d
r
hayvanla
Pimi
n
u
t
u
t
ı
r
y
a
ı
r
a
l
a
d
ı
g
ve çi¤
eyin.
m
r
i
t
t
e
s
a
rla tem
a
l
a
d
ı
g
r
e
erde
eri diğ
l
l
k
k
e
e
c
c
e
e
y
y
i
i
y
y
rini çiğ
gibi çiğ
e
l
k
t
ı
l
e
l
a
a
b
,
k
k
a
f
u
t
ibi mu
g
ı
4 Et, tav
r
a
l
a
t
ın.
h
y
a
a
t
a
m
n
m
a
l
a
l
r
u
ğ
r, do
için
lerde k
k
k
e
e
c
m
i
e
y
l
i
l
y
e
4 Bıçakla
a
g
k
sını en
ız, baş
a
n
a
m
s
e
t
y
ı
a
d
l
r
n
a
a
l
l
kul
iğ gıda
ç
n
ı
r
a
l
a
d
ı
azır g
h
e
y
e
m
n
klayın.
e
a
s
a
4 Y
d
r
a
l
p
un ka
kapalı uyg
Neden?
nlarda ve
a
v
y
a
h
,
a
d
u
mikrop
li
e
Toprakta, s
k
li
h
e
t
k
pek ço
r, temizlik
e
insanlarda
ll
e
r
la
p
o
u mikr
bulunur. B
oğrama
d
le
ik
ll
e
z
ö
bezleri ve
tleriyle
le
a
k
a
f
t
u
m
i
rmadan
tahtası gib
a
v
e
il
b
a
farkın
aynaklı
k
a
ıd
taşınır; biz
g
,
ıp
ş
imize bula
r
le
k
neden
e
a
c
r
e
la
iy
k
y
lı
a
t
s
elere ve ha
m
n
le
ir
h
e
z
olur.
Neden?
vanları,
y
a
h
s
e
m
ü
t, k
Özellikle e
gıdalar ve
iğ
ç
i
ib
g
i
r
le
mikroplar
li
deniz ürün
e
k
li
h
e
t
a
ularınd
lar yemek
p
bunların s
o
r
ik
m
li
tehlike
snasında
e
olabilir. Bu
a
m
la
k
a
ya da s
.
hazırlama
laşabilirler
u
b
a
d
a
r
la
diğer gıda
Neden?
n
i
r
i

i
p
e
‹yic
şirin.
i
p
e
c
i
y
i
ı
r
i gıdala
b
i
g
k
ı
l
a
b
ve
a dek
n
a
t
a
r
l
u
o
n
m
i
u
y
m
,
tavuk
nden e
i
,
t
ğ
i
e
t
ıdır.
ş
e
l
i
l
a
k
p
i
l
l
m
n
l
e
e
o
z
m
k
Ö
a
a
r
4
il, ber
leri tam
ğ
k
e
e
d
ı
m
l
e
n
y
a
k
u
l
e su
un suyu
ğ
u
v
a
t
4 Çorba v
e
v
°C). Et
0
7
(
n
ı
t
ktır.
edin.
a
a
t
n
m
a
k
n
k
kay
a
i
l
l
d
u
a
k
n
nması
ı
ometre
s
ı
m
r
n
e
e
t
i
m
s
i
a
y
i
En
en tam
k
r
ı
t
ı
s
ı
r
a
r
k
eği te
m
e
y
ş
i
m
ş
i
4 P
70°C
Tehlikeli
bölge!
60ϒC
5ϒC
i
z
i
n
i
r
e
l
Yiyecek
n
ı
y
a
l
k
a
s
da
ı
s
ı
u
r
¤
o
d
yın.
a
m
k
a
r
ı
b
a
n fazl
e
t
t
a
a
s
2
koyun
a
a
d
n
n
ı
ı
s
b
ı
a
s
l
ı
o
a
d
en buz
kleri od
e
m
e
m
e
h
y
i
r
ş
e
i
l
k
m
4 Piş
yiyece
r
i
l
i
b
a
l
u
z
o
lıdır).
eb
a
v
m
ş
l
i
o
m
k
ş
i
u
p
ğ
so
60 °C
(
n
r
e
ı
d
’d
ı
4 Tüm
l
C
a
°
5
m
l
i
k tutu
ının iç
a
b
c
ı
a
l
s
o
k
d
e
z
d
u
a
b
(
a koyan
ğ
a
b
a
t
r
e
l
emek
y
ş
i
m
ş
i
yın.
P
a
m
4
a
l
k
a
s
e
zun sür
u
a
s
l
o
üzerinde).
e
l
i
ında b
b
a
l
eyin.
o
d
m
z
z
u
ö
ç
b
i
k
r
e
e
r
l
eklete
b
a
d
4 Yiyecek
n
ı
s
ı
s
ı
ları oda
a
d
ı
g
ş
u
m
4 Don
n
ı
n
a
l
l
u
k
alzeme
m
z
i
m
e
t
,
Temiz su
lanın.
l
u
k
u
s
eçin.
z
arı
i
l
s
a
ı
r
d
ı
a
l
g
a
ş
d
i
ı
4 Tem
g
m
ç
en ge
an taze
d
y
n
a
i
r
m
e
l
l
o
m
k
e
l
ü
r
ırma iş
d
n
ı
r
4 Ezik, çü
a
p
o
r
ibi, mik
g
t
ü
s
e
z
i
r
4 Pastö
yın.
a
k
ı
y
e
c
i
y
i
.
seçin
yveleri
e
m
e
v
e
z
ek seb
c
e
l
i
t
meyin.
e
e
k
y
ü
ı
t
r
a
ğ
l
i
a
Ç
d
ı
4
eçen g
g
i
h
i
r
a
t
a
llanm
4 Son ku
Bilmek = Korumak
2015 DÜNYA SA⁄LIK GÜNÜ
#güvenilirgıda
www.who.int/whd/food-safety
lerdeki
k
e
c
e
iy
y
,
k
ere
hepsini
n
e
Doğru pişir
m
e
h
ikropların
tehlikeli m
aştırmalar
r
a
n
a
ıl
p
a
Y
iriz.
aların
yok edebil
ıd
g
n
a
ıl
ıt
ıs
dar
70 °C’ye ka
uğunu
ld
o
li
n
e
v
ü
g
yenmesinin
le kıyma,
ik
ll
e
z
Ö
.
ir
ted
ve bütün
ı
r
göstermek
la
a
ç
r
a
p
mikli et
edin.
t
a
k
rosto, iri ke
ik
d
a
n
irken bu
tavuk pişir
Neden?
eklerde
c
e
iy
y
n
a
ıl
a
a bırak
en soğukt
Oda ısısınd
’d
C
°
5
.
r
e
r
hızla ü
ikroplar
mikroplar
m
e
is
a
t
k
ki sıca
ve 60 °C’de
i yavaşlar.
s
e
m
e
r
ü
a
d
üremez ya
ikroplar
m
li
e
k
li
h
e
t
ı
yebilir.
Ancak baz
e
r
ü
e
il
b
a
oğukt
5 °C’deki s
Neden?
amullere
m
m
a
h
,
il
h
da da
l
Su ve buz
ve kimyasa
r
la
p
o
r
ik
ir. Hasarlı
tehlikeli m
il
b
la
o
ış
m
bulaş
de zehirli
maddeler
r
le
k
e
c
e
iy
mış y
bilir. Çiğ
ve yumuşa
a
ş
lu
o
r
le
e
add
kimyasal m
ek ya da
m
ç
e
s
le
n
i öze
i basit
ib
g
k
a
malzemey
m
y
o
amak ve s
indirir.
sadece yık
a
z
a
n
e
i
y
e
ehlik
önlemler t
Download

Güvenilir Gıda İçin 5 Anahtar