o£ - oss - of-j
HACETTEPE İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BOLUM 1
03 •£)'b.2o-n 1
8V^
Derneğin Adı;
Madde 1. Derneğin Adı; Hacettepe İç Hastalıkları Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, şubesi yoktur.
Derneğin Merkezi;
Madde 2. Derneğin Adresi; Enez Sokak Güven Çarşısı No 2/154 Samanpazarı Ankara'dır.
Madde 3.Derneğin Amacı;
Derneğin Amaçları; Yüksek Öğrenim Kurumlan Tıp Fakültelerinin İç Hastalıkları, Kardiyoloji ve Göğüs
Hastalıkları Bilim Dallarında yüksek standartlarda eğitim yapmalarını sağlamak ve İç Hastalıkları
eğitimde, hasta bakımı, tanı ve tedavisinde, teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesinde katkıda
bulunmak ve meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek için mezuniyet öncesi ve sonrası kurs,
seminer ve kongreler düzenlemek, öğretim üyeleri ve yardımcıları arasında sosyal dayanışma
sağlamak, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, tıp öğrencilerine beslenme, barınma ve gıda
yardımında bulunmak ve öğrenci ödülleri aracılığı ile İç Hastalıkları dallarında eğitim ve araştırmaları
teşvik etmek benzer kurum ve eğitim kuruluşları ile iş birliği yapmaktır.
Madde 4. Derneğin siyasi ve dini bir amacı yoktur.
Madde 5. Derneğin amacını geliştirmek ve sürdürülecek çalışma koşulları ve biçimleri
A.
Üyelerine, hizmet verdiği kişilere ve iç hastalıkları veya diğer alanlarda çalışmada bulunanlara
amaçları doğrultusunda eğitim vermek ve bu nedenle kongre, seminer, sempozyum, konferans,
kurs, panel düzenlemek ve yayınlar yapmak.
B.
İç hastalıklarının klinik uygulamalarında tanı ve tedavisindeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından
izleyerek kendi üyelerini, yurt çapında üye olmayan meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek.
C.
iç hastalıkları eğitiminde belli standartların sağlanması için ilgili üye olmayan meslektaşlarını bu
konularda bilgilendirmek.
D.
Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim projeleri geliştirmek ve uygulamak, bu doğrultudaki
projeleri desteklemek.
E.
Üyelerine,
iç hastalıkları, diğer dallarda pratisyen olarak çalışan meslektaşlarına, Tıp
Fakülteleri öğrencilerine eğitim faaliyetlerinde maddi ve manevi olarak destek olmak.
F.Üyelerine, veya Tıp Fakülteleri öğrencilerine, araştırma g<
toplantılarına katılabilmeleri için destek olmak.
G. Yüksek Öğrenim Kurumlan Tıp Fakültelerinin sosyal akt
sağlamak.
H. Dayanışma amaçlarına yönelik olarak çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek gerekirse çeşitli
çalışma grupları kurmak.
İ. Dernek amaçlarına yönelik büro ve sosyal tesisler kurmak.
J. Tıp Fakültelerinde yeni meslektaşların yetişmesi için gereğinde fakültelerin bu konuda çalışan
birimlerine bağışta bulunmak.
K. Dernek faaliyetlerinin yürültülmesi esnasında gerek görülmesi durumunda derneğe bağlı iktisadi
işletme kurmak.
Madde 6: Dernek, yıllık gelirinin yönetim kurulunun saptayacağı belli bir kısmını amaçları doğrultusunda harcar.
Harcamadığı kısmını ertesi yıllarda dernek amaçları doğrultusunda harcamak üzere milli bankalardan birine yatırır.
BÖLÜM 2
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA Derneğin Üyeleri
Madde 7. Derneğin iki tür üyesi vardır.
a. Asli Üyeler; Derneğin merkezine kayıtlı üyelerdir. Yüksek öğrenim kurumlan Tıp
Fakültelerinin İç Hastalıkları, Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalındaki öğretim üye ve
yardımcıları ve araştırma görevlileri dernek üyesi olabilirler.
b. Onursal (Fahri) Üyeler; Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetleri doğrultusunda
büyük hizmetler vermiş, derneğe önemli ayni ve nakdi bağışta bulunan kişi ve kuruluşlardır.
c. Derneğe asli üye olmak için ;
1.
Yüksek Öğrenim Kurumlan Tıp Fakültelerinin İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları veya
Kardiyoloji Anabilim Dalında öğretim üye ve yardımcısı veya araştırma görevlisi olmak.
2.
Üyelik için 2 resim ve yıllık düzenli üye aidatını ödemek.
3.
Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak gerekir.
4.
Dernek üyeleri her yıl, o yıl için genel kurul tarafından belirlenen üyelik aidatını ödemekle
yükümlü olurlar.
Madde 8. Yönetim kurulu başvurusunu en geç 30 gün içinde karara bağlar ve karar başvuru s; 3,b*il5î7 r a î'Sta.
1
yazılı olarak bildirilir. Reddedilen başvurular için gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur. X. *
-/"'V
' -’'
ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 9. Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildireVek
ayrılırlar. Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle ayrılan üyelerin asli üyelikleri sona erer.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
K
f
V*
'•
*4
/v
\
« «j *Jtr
Madde 10. Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu kararıyla son& erer.
a. Ölüm
b. Demekler Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan hüküm giymek.
Madde 11. Aidatını ve borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulunca uyarılır ye kendisine ödemesi
için 60 gün süre verilir.Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde ödemeyenlerin
üyelikleri ilgili yönetim kurulunca silinir. Ve durum kendilerine yazılı olarak bildirilir.Borçlar kanuni
yoldan ödetilir. Kaydı silinene üye kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yönetim
kurulunca itirazda bulunabilirler. Genel kurulun bu konudaki kararı kesindir.
Madde 12. Dernek tüzüğünde, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, şeref ve
haysiyet kırıcı davranışlarda bulunanlar, üyeler arasında geçimsizliğe neden olanlar yönetim
kurulunca onur kuruluna sevk edilirler. Onur kurulunca verilen kararlar, genel kurulda onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer.
Madde 13. Üyeler eşit haklara sahiplerdir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler
oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanamazlar.
BÖLÜM 3
DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI, YETKİ VE GÖREVLERİ
Derneğin organları;
Madde 14. Derneğin organları şunlardır;
a.
Genel Kurul
b.
Yönetim Kurulu
c.
Denetleme Kurulu
Genel Kurul;
Madde 15. Genel Kurul en üst, en yetkili organıdır. Derneğin tüm asil üyelerinden oluşur.Genel Kurul
iki yılda bir toplanarak aşağıdaki hususları görüşür ve karara bağlar.
a. Dernek organlarının seçilmesi
Yönetim kurulu ve denetleme kurulu ve onur kurulu kararlarının görüşülüp karara bağlanması.
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının onaylanması.
*
n
f* '***+
,
Dernek için gerekli malların satın alınması veya satılması konularında yönetim kurulüp^ yet^\*V
e.
f.
ît*.;
*■
Derneğin fesh edilmesi.
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
jâ
*»
verilmesi
g. Yıllık üye aidatlarının belirlenmesi
h. Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.
GENEL KURUL
Madde 16.Genel kurul derneğin en üst yetkili organıdır.Derneğin tüm asil üyelerinden oluşur.İki yılda bir
Nisan ayında dernek merkezinde veya yönetim kurulunca belirlenecek başka bir yerde yönetim kurulunun
saptadığı tarih ve saatte yönetim kurulunun düzenleyeceği gündeme göre toplanır.Toplantıdan en az 15
gün önce,toplantınıngünü,saati,yeri,gündemi ve çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa
ikinci toplantının hangi gün saat, ve yerde yapılacağını içeren davet yazısı, taahhütlü posta ve / veya
elektronik posta ile gönderilerek üyeler toplantıya çağrılır, ilk toplantıda yarısından bir fazlasının ( salt
çoğunluğu) bulunmadığı saptanırsa toplantı ertelenir ve ikinci toplantı yedi günden önce yapılamaz ve
altmış günden sonraya bırakılmaz.İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel kurul toplantısı bir defadan
fazla geri bırakılamaz. İkinci toplantı esasına göre yürütülür.
TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNETİMİ VE KARAR SAYISI
Madde 17. Genel kurulun toplantısı iki türlü olur.
A.
Olağan toplantı ; Tüzüğün 16. Maddesinde belirtilen sürede ve biçimde yapılan
toplantıdır.Olağan toplantıya yönetim kurulu çağrılır.Gündemde yer almayan hususlar
görüşülemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından
görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. Genel kurul, gündem
maddelerinde sıra değişikliği yapabilir ama görüşülmeyen bir maddeyi gündemden
çıkaramaz.
B.
Olağanüstü toplantı; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekli görüşmesi, ya da
üyelerden beşte birinin yönetim kuruluna uluşan yazılı isteği üzerine Yönetim kurulunun
çağrısı üzerine toplanır. Toplantı isteyen organ ya da üyelerin gündemi de bildirmeleri
zorunludur. Denetleme kurulunun ve 1 /5 üyenin isteği üzerine yönetim kurulu bir ay
içinde toplantıyı düzenlemezse dernekler kanununun 20.Maddesi uygulanır. Olağanüstü
toplantılar içinde tüzüğün 17.Maddesi uygulanır.
Madde 18. Genel kurul toplantılarını yönetmek için bir başkan ve iki sekreter üye açık oyla seçilir.
Toplantıyı Genel Kurul başkanı yönetir. Sekreter üyeler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkan ile
birlikte imzalarlar. Tutanak, toplantı sonunda tüm belgelerle birlikte yönetim kuruluna verilir. Genel
Kurul da kararlar, katılan üyelerin yarısının bir fazlasının oyuyla (çoğunluk) alınır.
YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU,YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 19. Yönetim kurulu, genel kurulca 2 yıl süre için
gizli oyla yapılır. Oy pusulasına en fazla yedi (7) adayın adı yazılır. En çok oy alan 7 kişi asil t
olur. Yedekler oy sırasına göre saptanır. Oy eşitliğinde ad çekmeye başvurulur.
Madde 20. Yönetim kurulu üyeleri arasında bir dernek başkanı, bir dernek başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir
sayman üye seçerek görev bölümü yapar. Bu seçim de gizli oyla olur. Yönetim kurulu kararları katılan üyelerin oy
çokluğu ile alınır. Ve çoğunluk olmadıkça toplantı yapılamaz. Mazeretini toplantı gününden evvel bildirmeksizin 3
defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyeneler, yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar, yerlerini sırayla yedek
üyeler alır.
ı
)
Madde 21. Dernek başkanı yönetim kurulu adına derneği temsil ve yönetim kurulu adına derneği temsil ve yönetim
kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim kurulurjun kararlarını uygular ve
1
uygulatır. Dernek görevlilerinin çalışmalarını denetler. Tüzükte verilen görevlerini yerine getirir. Başkan
yardımcısı başkanın yokluğunda ve başkanın isteği üzerine başkana ilişkin görevleri yapar.
Çalışmalarında başkana yardım eder. Sekreter üye derneğin büro işlerinden sprumludur. Toplantı
tutanaklarını düzenler, defter ve kayıt tutar. Genel kurula sunulacak çalışma tiaporu taslağın başkan
yardımcısı ile birlikte bütçe taslağını da sayman ile birlikte yönetim kurüluna hazırlar. Yönetim kurulu
gündemini başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır. Sayman üye, derneğin parasal işlerinden
sorumludur. İlgili defter ve kayıtları düzenler, demirbaşların korunmasını sağlar, bütçe tasarısını
hazırlar, harcamaları her yönetim kurulu toplantısında sunar. Kararsız gider yapılmamasını sağlar.
Madde 22. Yönetim kurulunun kara ve yetkileri şunlardır.
Derneğin temsil eder gerekirse bu konuda geçici olarak bir yada bir çok Üyesine yetki verir.
A.
Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarmaya karar verir.
B.
Genel kurul toplantılarına sunulacak raporu bütçe tasarısını hazırlar. Genel
kurul
toplantılarının gün ve yeriyle gündemini saptar, tü'zükteıverilen diğer görevleri
yerine getirir. Genel kurul kararlarını gerçekleştirin.
C.
Yılda en az iki kez toplanarak hazırlanan gündeme|göre çalışmalarında başkan,
sekreter ve sayman yardımcı olur, kararların uygulanmasını denetler.
D.
Derneğin gelir ve gider işlemlerini yerine getirir.
E.
Dernek personelini göreve alır, aylık ücretlerini saptar, şörevden çıkarır.
F.
Yılda bir saymanın gelir giderlerle ilgili açıklamasını yazılı raporu da
‘
"
~
dinler gerekli tedbirleri önerir, karşılaştırır.
G.
Derneğin amaçlarının yerine getirilmesi ve yürütülmesi jçin gerekli çabalarda
bulunur. İlgilileri uyarır, uygun bulduğu girişimlereıgeçef.
H.
inceleyerek
I
jt1*
m t H 1 a
Denetçilerin her 12 ayda bir verecekleri raporu inCeleyeirek gereğini yapar. " , f
/„ * İZ •'/
•
/f f /PN /
İ. Genel kuruldan aldığı yetkiyle aldığı yetkiyle gerekli gördüğü zaman deHbeğ^
bağlı iktisadi işletme kurma kararı alır ve kuruluş iÇin gerekli işlemleim
yapılmasını sağlar.
DENETLEME KURULU
'
Madde 23. Denetleme kurulu genel kurulca iki yıl için seçilir. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili seçer. Seçimin gizli oyla yapılır. Düzeni
ve üyelik boşalmasında yönetim kurulu örnek alınır. İlk toplantısında üyelerden birisi başkanlığa
- . "
seçilir. Görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için sıradaki yedek üye göreve davet
edilir ve durum yönetim kuruluna bildirilir. Denetleme kurulu, denetleme görevini altı ayı geçmeyen
aralıklarla yapar. Denetim sonucunda tutacağı raporu yönetim kurulun^, toplandığında da genel
kurula sunar.
İÇ DENETİM VE SAYMANLIK GELİR KAYNAKLARI VE DEFTERLER
Madde 24. Dernekte genel Kurul,yönetim kurulu ve denetim kurulu tarşfından iç denetim yapılır
Genel kurul ve yönetim kurulunca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
Madde 25. Giderlerin ödenmesini, gelirlerin toplanmasını sayman üye yjürütür.Giderlerin başkanın ve
saymanın ortak imzasıyla yapılması gerekir. Gelirleri düzenli sıra nolu damgalı makbuzlarla toplanır.
Denetçiler saymanlık defter ve kayıtlarını her zaman özellikle denetim ^snasında önceden haber
vererek ya da vermeyerek denetleyebilir.
Derneğin parası yönetim kurulunun uygun göreceği bankalardan birine yatırılır.
Madde 26. Çalışmalar nedeniyle yönetim kurulu kararına bağlı giderler belgeleri alınarak sayman
tarafından bütçe olanakları içinde miktarı ne olursa olsun yapılır.
BORÇLANMA USULLERİ
Madde 27. Derneğin yönetim kurulu borçlanmak için Genel Kurulu toplantıya çağırır.Borçlanma
önerisinin şeklini ve miktarını Genel Kurulun onayına sunar.Borçlanma Önerisinin Genel Kurula katılan
üyelerin salt çoğunluğu ile onaylanması zorunludur .Bu onay sonrası Genel Kurul tarafından Yönetim
kuruluna belirtilen borçlanmayı yapmak için yetki verilir.
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 28. Derneğin gelir kaynakları şunlardır.
A.
B.
Üyelerin yıllık aidatları
Dernek çalışmalarından elde edilecek gelirler (
yarışmalar, eğlenceler, piyango, kurslar vb.)
C.
Bağış ve yardımlarla, ayrıca 2860 sayılı kanuna
uygun olarak toplanacak
9*
yardımlar.
Toplantılar, geziler, sergiler, yayınlar,
BOLUM 4
SON KURALLAR
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 29. Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurula katılan üyelerin 2/3'ünün olumlu oyuyla
gerçekleşir.
DERNEĞİN FESHİ
Madde 30. Derneğin feshine ancak genel kurulda oy hakkı bulunan 2/3'sinin toplantıda bulunmasına
koşuluyla verilebilir. Bu sayıda üye toplanmamışsa ikinci kez tüzüğe göre toplantıya çağrı yapılır ve katılan
üye sayısı ne olursa olsun hazır bulunanların 2/3 'ünün oyu ile fesih kararı alınır.Fesih durumu yönetim
kurulu tarafından 5 gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir.
Madde 31. Derneğin feshine karar verildiğinde yada kendiliğinden dağılmış sayılmasında tüm mal varlığı
ve paraları, hak ve alacakları Vakıflar Bankası T.A.O Ankara Şubesi IBAN : TR
160001500158007292178645 hesap numaraları öğretim üyelerin fonu bağış hesabına intikal eder.
Madde 32. Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunda ki kuralla
uygulanır.
Madde 33. Derneğin kurucu üyeleri ve geçici yönetim kurulu aşağıda belirtilmiştir.
KURUCU ÜYELER, İŞVE İKAMETGAH ADRESLERİ
Prof.Dr. Dinçer Fırat
: HÜTF İç Hastalıkları ABD Onkoloji Ünitesi
Hafta Sk. 14/1 GOP/Ankara
Tel: 437 95 34
Prof.Dr.Tümay Sözen
: HÜTF İç Hastalıkları ABD Genel Dahiliye Ünitesi
Kırçiçeği sk.8/1 GOP / Ankara
Tel : 446 66 17
Prof.Dr.Serap Arslan
: HÜTF iç Hastalıkları ABD Gastroentroloji Ünitesi
Eskişehir Devlet Yolu 13.km Kutlutaş Defne (1)
Sitesi
Tel: 235 58 94
Prof.Dr.Serhat Ünal
No: 61 Daire 26 Ümitköy Ankara
: HÜTF İç Hastalıkları ABD İnfeksiyon Ünitesi
Yeşilyurt Sk 7/8 Çankaya / Ankara
Tel : 467 72 00
Prof.Dr.Miyase Bayraktar
HÜTF İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji Ünitesi
Download

okumak için tıklayın