MULTIFESTİVAL AVRUPA GENEL KATILIM ŞARTNAMESI
Festivale Katılım Şartnamesi her stand sahibi için geçerlidir. Aşağıda maddeler halinde
sıralanan şartların her birine uyma zorunluluğu vardır. Organizatör şartlara uymayan
stand sahibinin sözleşmesini derhal fes etme ve etkinliğin yapıldığı alana girme yasağı
uygulama hakkına haizdir.
MADDE 1 – TERİMLER
Genel Katılım Şartnamesinde belirtilen tüm terimlerin açıklaması aşağıda yapılmıştır.
Farklı bir anlaşma olmadığı takdirde şartlar tümüyle geçerlidir. Şartnamede, yerine
göre, tekil olarak geçen terimler aynı zamanda çoğul olarak veya tam tersi kabul
edilmelidir.
1.1. Genel şartlar: MultiFestival Avrupa organizasyonu süresince geçerli olan şartları
belirler.
1.2. MultiFestival Avrupa organizatörü: Multifestival Europa B.V.’dir. Adresi: Putselaan 20, 3074 JA Rotterdam. Rotterdam Ticaret Odası kayıt numarası: 24416911.
1.3. Stand sahibi: kayıt formunu doldurmak suretiyle etkinliğe katılmak istediğini belirten her resmi veya tüzel kişi.
1.4. Katılım ücreti: Organizatöre katılımcıların ödemekle yükümlü olduğu stand kirası
ve (muhtemel) stand kurma gideri.
1.5. Etkinlik: Multifestival Avrupa adı altında yapılan fuar türü etkinlik.
1.6. Stand kurma adayı: kayıt formunu doldurmak suretiyle etkinliğe katılmak istediğini
belirten her resmi veya tüzel kişi. Organizatör tarafından kabul işlemi bitmemiş kişiler
de adaydır.
1.7. Kayıt formu: potansiyel katılımcıların stand kurmak istediklerini belirtmek için
doldurdukları formdur.
1.8.Stand kirası: kira tutarı etkinliğin yapılacağı salonda kullanılacak metrekareye
göre belirlenir.
MADDE 2 - KAYIT
2.1. Etkinliğe katılmak isteyen her tüzel kişi kayıt olmak zorundadır. Kayıt işlemi kayıt
formu vasıtasıyla yapılır.
2.2. Koşullu kayıt yaptırmak mümkün değildir. Organizatör tarafından yazıyla ve özel
müsaade almış kişiler dışında kimse ön koşul getiremez.
2.3. Organizatör, kayıt yaptıran kişinin bilgilerini kendi oluşturduğu muhasebeye
kaydeder. Katılımcı verdiği bilgilerin kayıt altına alınmasını ve kullanılmasını kabul
etmiştir.
2.4. Stand adeti, genel talebi karşılamadığı takdirde derhal kabul edilemeyen
katılımcılar için bir bekleme listesi tutulur. Etkinlik başlamadan önce konuya çözüm
getirilir. Bazı katılımcıların çekilmesi halinde açılacak yerlerin ne şekilde dağıtılacağı
konusu da aynı şekilde etkinlik başlamadan önce yapılır.
MADDE 3 – İPTAL
3.1. Kayıt olduktan sonra katılımcı tek taraflı etkinlikten çekilme kararı alamaz veya
kayıtta değişiklik yapamaz. Organizatörün kabul etmiş olması veya stand kirası almış
olması sonucu etkilemez.
3.2. Kayıt olduktan sonra katılmaktan vazgeçen ve kaydını iptal ederek çekilmek isteyen kişi bunu yazılı olarak organizatöre bildirmelidir.
3.3 Organizatör bir iptal talebini kabul ettiği takdirde katılım ücretinin sabit bir yüzdesini
tutma hakkına haizdir. Etkinliğin yapılacağı ilk günden 10 hafta öncesine kadar toplam
ödenen miktarın % 25’i geri ödenmez.
- Etkinliğin yapılacağı ilk günden 2 hafta öncesine kadar bildirilen iptal hallerinde
toplam miktarın % 50’si geri ödenmez.
- Etkinliğin yapılacağı ilk günden önceki 2 hafta içerisinde bildirilen iptal hallerinde toplam miktarın tamamı yani % 100’ü geri ödenmez.
MADDE 4 –SERGI PROGRAMI KATILIMCILARI
4.1. Etkinlikte kayıt formunda belirtilen ürünler ve hizmetler tanıtılır ve sergilenir. Organizatör, bir ürün veya hizmetin tanıtımının etkinlik alanına alınmasını engelleme hakkına
haizdir. Bir ürün ve hizmetin içeriğinin kayıt formunda açıklanmış olması bir tedbirin
alınmasına engel teşkil etmez. Katılımcının istenmeyen bir ürün ve hizmet için tazminat
talep etme hakkı yoktur. Ayrıca salondan çıkarılması gibi bir müdahale gerekmişse ve
bunun maliyeti varsa, katılımcıya bu organizasyon tarafından faturalanır.
4.2. Organizatör etkinlik sırasında film, video ve foto kaydı yapma hakkına haizdir ve
etkinlik alanında bulunan ürünlerin, şahısların görüntülerini kendi pazarlama amaçları
doğrultusunda yayınlama hakkına haizdir.
MADDE 5 – ÖDEME MÜKELLEFİYETİ
5.1. Katılım ücreti iki taksit halinde faturalanır. Katılım formu doldurduğu sırada kapora
olarak € 200,- alınır. En geç etkinlik başlamadan 10 hafta önce katılım ücreti organizatörün hesap numarasına yatırılmış olmalıdır.
5.2. Katılımcı ödemekle mükellef olduğu miktarı tamamıyla yatırmadığı takdirde
şartnamedeki 10. Madde derhal uygulanabilir. Katılımcının kısmen ödediği bir miktar
varsa bunu geri alma hakkını yitirir.
MADDE 6 – STAND KURMA, BOZMA VE TOPLAMA
6.1. Katılımcı, sadece kendisine tahsis edilen alanı stand kurmak üzere kullanmalıdır,
ayrıca önceden anlaştığı şartlar ve organizenin yerinde verdiği direktifler doğrultusunda
hareket etmekle yükümlüdür.
6.2. Katılımcının stand kurmasına müsaade edilen gün ve saatler: 5 Haziran 2014
Perşembe günü saat 09:00-23:59.
6.3. Katılımcının standını toplaması için müsaade edilen gün ve saatler: 9 Haziran
2014 Pazartesi saat 21:00-23:59 arası. Katılımcı standını boş ve süpürülmeye hazır
halde teslim etmelidir. Stand için ayrılan bölümdeki sabit eşyalara verilecek hasarı
karşılamakla yükümlüdür.
6.4. Katılımcı çöplerini kendi biriktirmek ve konteynerlere götürmekle mükelleftir.
Sorumluluğunu yerine getirmeyenlere çöplerin toplanması konusundaki yönetmelik
maddeleri gereğince maddi cezai işlem uygulanır.
MADDE 7 –STAND VE SALONUN KULLANIMI
7.1. Etkinlik öncesi ve sonrası katılımcının salona girip çıkma hakkı madde 6.2. ve
6.3. dahilinde belirtilen saatlerdedir. Bazı pratik nedenlerle katılımcı ve organizasyon
arasında farklı şekilde anlaşma yapılmış olabilir.
7.2. Salonu ve standı kullanma konusunda, organizatör, belediye, itfaiye ve diğer
otoriteler tarafından verilecek direktiflere katılımcının titizlikle uyması beklenir.
7.3. Koridorların sürekli açık tutulması, stand kurulurken ve toplanırken bu kurala dik-
kat edilmesi güvenlik ve düzen açısından çok önemlidir. Gerektiğinde müdahale edilir
ve sorumlu olan kişiye maliyeti faturalanır.
7.4. Organizatör ile farklı şekilde anlaşma yapılmadığı müddetçe katılımcının yapması
yasak olan hususlar:
a. Standı kısmen veya tamamen üçüncü bir şahsa kiralamak veya başkasıyla
takas etmek;
b. Etkinlik devam ettiği saatlerde standı kapatmak veya personel bulundurmamak; sergilediği ürünlerin üstünü örtmek veya sergiden almak;
c. Organizatörün hedeflediği etkinlik amaçlarına aykırı aktiviteler yapmak ve
böylece etkinliğe, diğer katılımcılara, ziyaretçilere veya belirli bir guruba zarar
vermek;
d. Dürüst rekabet ortamını bozacak aktivitelere yeltenmek;
e. Görüntü ve sesle rahatsızlık vermek; konuşma veya müzik duyurmak için
amfi kullanmak ve bu suretle 75 dB’den yüksek ses üretmek (ölçümler stand
kenarından yapılır). Sadece organizeden alınacak müsaade ve program dahilinde bu kurala istisna yapılır.
f. Salonda yer, duvar, tavan, kolomlar ve benzeri zeminlere afiş asmak, boyamak, matkap, veya çekiç gibi aletlere kırmak, delmek, çivi çakmak vb. işlemlerde
bulunmak;
g. Kayıt formunda belirtilmemiş ve müsaade edilmemiş olan ürün veya hizmetleri
organize istemediği halde salona getirmek ve reklamını yapmak;
h. Kendi stand alanının dışında reklam ürünleri bulundurmak ve dağıtmak;
i. Kendi stand alanının dışında katılımcılar ve ziyaretçiler arasında anket yapmak;
7.5. Standların ve salonun katılımcı tarafından ne şekilde kullanılacağı konusunda son
karar organizasyondadır.
7.6. Etkinlik alanında sigara içme yasağı vardır. Bu konuda Tütün Ürünleri Yasası
gereği cezai işlem yapılır. Katılımcı sonuçlarından kendi sorumludur.
7.7. Catering (Gıda ürünleri satıcıları) hijyen kurallarına uymakla yükümlüdür. Yangın
söndürme tedbirleri alınmalı ve yangın söndürücüler göz hizasında asılmalıdır.
MADDE 8 –ENTELEKTÜEL ÜRÜN TELİF HAKLARI
8.1. Katılımcının etkinliğin yapılacağı salona entelektüel ürün telif hakları başkasına ait
olan bir ürünü getirmesi, satışa sunması yasaktır. Patent, marka, model, yazı, knowhow ve mülkiyet gibi hakları üçüncü şahıslara ait olan her ürün ‘entelektüel ürün telif
hakları’ kapsamına girer.
8.2. Organizatör bütün etkinliğin ‘entelektüel ürün telif haklarına sahiptir. Organizatör
katılımcılara ve üçüncü şahıslara kendi belirlediği şartlar altında kendi entelektüel ürün
telif haklarından yararlanma müsaadesi verir.
MADDE 9 – RİSK VE SORUMLULUK
9.1. Ambalaj dahil tüm ürünler katılımcının kendi sorumluluğu altında salonda bulundurulur. Organizatörün salonda bulundurulan bu ürünlere sigorta yaptırma zorunluluğu
yoktur.
9.2. Organizatör, katılımcılara, onların emrinde çalışan personele veya katılımcı kartı
taşıyan herhangi birine, dolaylı veya dolaysız olarak, gelebilecek bir zarardan sorumlu
değildir. Bu kural, organizatörün bariz ve büyük bir hatası olmadığı takdirde istisnasız
uygulanır.
9.3. Katılımcı, kendi davranış veya ihmallerinden dolayı başkalarıyla oluşacak her türlü
muhalefetten organizatörü muaf tuttuğunu kabul ve beyan eder.
MADDE 10 – ANLAŞMAYI YERİNE GETİRMEMEK
10.1. Bir katılımcı, onun personeli veya katılımcı emrinde çalışan kart taşıma hakkına
haiz herhangi birinin genel şartnamedeki bir maddeye aykırı hareket etmesi veya
verilen direktifleri izlememesi halinde organizatörün müdahale yetkisi vardır ve bu
yapılırken bir adli kurumdan izin verilmesi beklenmeyebilir. Alınacak tedbirin giderleri
katılımcıya ödetilir. Organizatör’ün katılımcıya uygulayacağı tedbirler şunlar olabilir
- Kısmen veya tümüyle katılım anlaşmasının fes edilmesi (bunu yaparken ihmal
konusunun ne olduğunun açıklanması beklenmeyebilir); veya
- Katılımcı kartının elinden alınması ve derhal salonu terk etmesinin istenmesi;
veya
- Stand kurmasına izin verilmemesi, kapatmasının istenmesi, topladığı alanın
yeniden kullanıma alınması, katılımcının sonraki etkinliklere katılmasına izin
verilmemesi; veya
- Eksik ödeme veya zamanında ödemediği için ticari faizin ve icra giderlerinin
toplam borçlu olunan miktarın 15% ‘i olarak ilave edilmesi;
10.2. Oluşan veya oluşması beklenen bir zararın tamamıyla tazmin edilmesi işlemi organizatörün kendi yetkisi altındadır ve adli yollara başvurmadan icra işlemi başlayabilir.
MADDE 11 – ANLAŞMAZLIK
11.1. Katılımcı ve organizatör arasında yapılan anlaşmayı belirleyen genel şartname
ve taraflar arasındaki hukuksal ilişki Hollanda Hukuku’nun yetki alanındadır.
11.2. Taraflar arasında, genel şartnameden ve taraflar arasındaki hukuksal ilişkiden
kaynaklanan anlaşmazlık çıkması halinde, öncelikle tarafların müzakerede bulunarak
sorunu kısa yoldan çözmesi beklenir. Taraflar bu konuda çözüm üretemezlerse muhalefet konusu Rotterdam mahkemesi hakimlerinin değerlendirmesine sunulur.
MADDE 12 – SONUÇ HÜKÜM
12.1. Genel Şartname’nin karşılık veremediği durumlarda son karar organizatöre aittir.
12.2. Genel Şartname’nin Hollandaca şekli belirleyicidir.
Download

Untitled - Multifestival Europa