KULLANMA TALİMATI
AMPİSİD 750 mg film tablet
Ağızdan alınır.
•
«
Etkin madde: 750 m g sultamisiline eşd eğ er m iktarda m g sultam isilin tosilat dihidrat.
Yardımcı maddeler: Sodyum starç glikolat. M agnezyum stearat. M ikrokristalin selüloz,
Hidroksipropilm etil selüloz. Titanyum dioksit. Polietilen glikol 400
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkii sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklay ınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında :
1. AMPİSİD nedir ve ne için kullanılır?
2. AMPİSİD 7 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. AMPİSİD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. AMPİSİD 'in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. AMPİSİD nedir ve ne için kullanılır?
A M P İS İD . ağızdan alınan, 750 m g sultamisilin içeren bir antibiyotiktir.
Beyaz ya da beyazım sı, oblong şeklinde çentikli film kaplı tabletlerdir.
A M P İS İD plastik kapaklı a m b er renkli cam şişelerde 10 tablet içeren kutular ile kullanıma
sunulm aktadır.
A M P İS İD . aşağıdaki durum larda kullanılm aktadır:
A M P İS İD . belirli m ikropların neden olduğu
iltihabı dahil olm ak üzere üst solunum yolu
o lm ak üzere alt solunum yolu en feksiyonlan:
yu m u şak
doku
enfeksiyonları
ve
bel
kullanılm aktadır.
sinüs iltihabı, orta kulak iltihabı, badem cik
enfeksiyonlan: akciğer iltihabı, bronşit dahil
idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları: deri ve
soğukluğu
enfeksiyonlarının
tedavisinde
AMPİSİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
•
Am pisilin ve/veya sulbaktam a karşı aşırı duyarlılığınız varsa
•
•
Penisilin türevi ilaçlar veya A M P İS İD 'in bileşiminde yardım cı m addelerden herhangi
birine karşı (yardımcı m addeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
H am ileyseniz v eya em zirm e dönem indeyseniz
•
Enfeksiyöz m o n o n ü k leo z (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk)
tanınız varsa
•
Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda
AMPİSİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
•
Sefalosporin veya d iğer alerjenlere karşı
gösterdiyseniz
•
•
•
•
Tedaviniz sırasında v ücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
Y enidoğan tedavisinde kullanılacaksa
B öbrek, karaciğer veya kan bozu klu ğun uz varsa
Bu u y a n la r geçm işteki herhangi
do ktorunuza danışınız.
d aha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları
bir d ö n em d e dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen
Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapım ı ile ilgili fonksiyonlarınız
düzenli olarak kontrol edilmelidir.
AMPİSİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Y em eklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
H am ile iseniz,
almalısınız.
A M P ÎS İD 'i
gerçekten
ihtiyaç
d uyd uğu nuz
zam an
d oktor
kontrolünde
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Em ziriyorsanız A M P ÎS İD ’i doktor kontrolünde alm alısınız. Anne sütündeki A M P İS İD yeni
doğan bebeklerde ishal, cilt döküntüsü ve bir çeşit m antar hastalığına (kandidiyaz) sebep
olabilir. Bu yüzden em zirm e dön em in de kullanılm am ası Önerilmektedir.
Araç ve makine kullanımı
Sultamisilinin araç ve m akine kullanım ım etkilediği bilinm em ekte sersem lik hissetm enize
neden olabileceğinden araç ve m akine kullanırken dikkatli olunuz.
AMPİSİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her tablette 1 m m ol (23 m g )'d a n daha az sodyum içerir; sodyum a bağlı herhangi
bir etki beklenm ez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
•
•
Allopurinol (ürik asit miktarım azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında v ücudunuzda
döküntü oluşabilir.
A ntikoagülanlar (kan pıhtılaşm asını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler,
kan pıhtılaşm a hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup
kanam ayı artırıcı etki yapabilir.
•
K loram fenikol. eritrom isin. sülfonam idler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik İlaçlar,
penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eşzam anlı tedaviden
kaçınm ak gerekir.
•
Östrojen horm onu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile am pisilin aldığınızda
doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum
kontrol yöntem i kullanm anız gerekir.
M etotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem rom atizm asında kullanılan bir ilaç) A M P İS İD ile
birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip
edilmelisiniz.
•
•
•
•
Probenesid (ürik asit atılımın! artıran bir ilaç) ağızdan alınan A M P İS İD 'in toksisite
riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmedİvse. aynı zam anda
kullanm ayınız.
N on steroidal antiinflam atuvar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar) A M P İS İD 'in
vücuttan atılma süresini uzatabilir.
A M P İS İD bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış p o zitif glikozüri
(idrarda şeker saptanm ası) saptanabilir.
Eğer reçeteli vcı da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. AMPİSİD nasıl kullanılır?
Uygun kullanım vc doz/uvgulama sıklığı için talimatlar:
D oktorunuz b aşka şekilde tavsiye etm ediği takdirde, A M P İS İD ’in önerilen günlük d o zu 12
saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).
Bel soğukluğunun tedavisinde günde bir defa 6 tablet (2.25 g) alınır. D oktorunuz bel
soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.
Tedavinizin ne k adar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile
tedavinizi kesm eyiniz.
A grubu beta-hem oiitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde,
romatizma! ateş ya da böbrek iltihabı oluşum unu önlem ek am acıyla tedaviye en az 10 gün
devam edilmesi önerilm ektedir.
Uygulama yolu ve metodu:
Tabletlerinizi yeterli m iktarda su ile (örneğin bir bardak) bütün olarak yutunuz.
Çocuklarda kullanımı:
D oktorunuz A M P İS İD d ozunu çocuğunuzun ağırlığına
belirleyecektir. Farm asötik form u uygun olm adığından
kullanılm amalıdır.
ve hastalığın şiddetine göre
altı (6) yaşın altındakilerde
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlam ası erişkin dozu ile
aynıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetm ezliğiniz
belirleyecektir.
var
ise
A M P İS İD 'i
kaç
saat
ara
ile
alacağınızı
do ktorunuz
Eğer AMPİSİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla AMPİSİD kullandıysanız:
AMPİSİD den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
AMPİSİD’i kullanmayı unutursanız:
A M P İS İD tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önem lidir. Bir dozu almayı
unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
AMPİSİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
D oktorunuz tedaviyi kesm enizi söylem edikçe A M P İ S İ D 'i alm aya devam etm eniz önemlidir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
T ü m ilaçlar gibi. A M P İS İD 'in İçeriğinde bulunan m addelere karşı duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa AMPİSİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
-
N efes alm ada güçlük veya göğüste sıkışm a
G öz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi
Deride yum rular, tüm vücutta kırm ızı kaşınan noktalar veya kaşıntı
A M P İS İD ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde
gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Ç ok yaygın
: 10 hastanın en az l 'in d e g ö r ü l e b i l i r .
Yaygın
: 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olm ayan
: 100 hastanın birinden az. fakat 1000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Seyrek
Ç ok seyrek
B ilinm eyen
: 1.000 hastanın birinden az. fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahm in edilemiyor.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Çok yaygın:
İshal (diyare)
Yaygın:
Bulantı
Karın ağrıları
Yaygın olmayan:
Baş ağrısı
U y kulu olm a hali
Kusm a
Y orgunluk
Seyrek:
Kalın bağırsak iltihabı (P s eudo m em bra nöz kolit)
Sersem lik
Bağırsak iltihabı (Enterokolit)
Bilinmiyor:
Alerjik reaksiyon
Anafilaktik şok ve anafilaktoid reaksiyon
Aşırı duyarlılık (Hipersensitivite)
Sakinlik (Sedasyon)
H azım sızlık (Dispepsi)
Dışkıda kan görülm esi (koyu renkli dışkı) (M elena)
N efes darlığı (Dispne)
Baş ve boyun bölgesinde ani gelişen y um u şak doku şişkinliği
Derm atit ve deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü
Kırgınlık
Ateş
Kandaki azot m iktarında artış
Sarılık
Kandaki kreatin değerinde artış
Bir çeşit m antar hastalığı (kandidiyaz)
Kolay iyileşem em e (patojen direnci)
Kandaki tüm hücrelerde azalm a (Pansitopeni)
Pıhtılaşm a zam anında artış
İştahsızlık (A noreksi)
Sinir d oku su n u n etkilenm esi (Nörotoksisite)
Alerjik vaskülit (Kan dam arları iltihabı)
Kanlı ishal (H em orojik enterokolit)
A ğız kuruluğu
Tat alm a duyusu nda bozulm a
Gaza bağlı m ide-bağırsakta şişkinlik (Flatulans)
Eklem ağrısı (artralji)
Deri reaksiyonları
M ukozal iltihap
Am pisilin kullanım ına bağlı istenm eyen reaksiyonlar zam an zam an gözlenir.
E nfeksiyöz m ono nük leo z viral kökenli bir hastalıktır. M on onükleoza sahip hastaların büyük
çoğunluğu am pisilin aldığında deri döküntüsü görüldüğünden A M P İS İD kullanm am alıdır.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. AMPİSİD’in saklanması
AMPİSİD 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. N e m d e n koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMPİSİD ’i kullanmayınız.
E ğ er üründe ve/veya am balajında bo zukluklar fark ederseniz A M P İS İD ’i kullanm ayınız.
Ruhsat sahibi:
M ustafa N evzat İlaç Sanayii A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.,
Pak İş M erkezi N o: 5/1. 34349
G ayrettepe/İstanbul
Üretim yeri:
M ustafa N evzat İlaç Sanayii A.Ş.
Ç obançeşm e M h. Sanayi Cad.
No: 13, 34196
Yenibosna/İstanbul
Bıı kullanma talimatı
tarih inde onaylanmıştır.
Download

24012014_cdn/ampisid-750-mg-film-tablet