Elektronická podání
Money S3 - Elektronická podání
1
Obsah
Elektronická podání z Money S3...................................................................................................................................................2
Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3 ........................................................................................................2
Možnosti komunikace s orgány státní správy .................................................................................................................................2
Elektronické podání z Money S3 přímým komunikačním kanálem ......................................................................................................2
Elektronické podání z Money S3 prostřednictvím datové schránky ....................................................................................................3
Elektronické podání z Money S3 prostřednictvím aplikace PartnerLink ..............................................................................................4
Export tiskové sestavy z programu Money S3 .................................................................................................................................4
Import do programu PartnerLink .................................................................................................................................................7
Výkaz Intrastat odesílaný prostřednictvím aplikací InstatOnline a Ides (od 1.1.2012 InstatDesk) .........................................................7
Elektronický podpis snadno a rychle ............................................................................................................................................8
Elektronická podání pro ČSSZ .....................................................................................................................................................9
Evidenční list důchodového pojištění ...........................................................................................................................................9
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Money S3 - Elektronická podání
2
Elektronická podání z Money S3
Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3
Elektronická podání umožňují subjektům nebo jiným osobám komunikovat s orgány státní správy elektronicky. Money S3 podporuje v současné době (verze 12.000) následující elektronické písemnosti:
Kód
Popis
Určeno pro
DPH
Přiznání k dani z přidané hodnoty
Daňovou správu MF ČR
DPHSHV
Souhrnné a Následné souhrnné hlášení k dani z přidané
hodnoty
Daňovou správu MF ČR
DPHEVD
Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti
Daňovou správu MF ČR
ELDP
Evidenční list důchodového pojištění
ČSSZ
ONZ
Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
ČSSZ
PVPOJ10
Přehled o výši pojistného
ČSSZ
INTRASTAT
Výkaz Intrastat
Celní správu ČR
Možnosti komunikace s orgány státní správy
Elektronické podání vytvořené v programu Money S3 je možné odeslat těmito způsoby:
 přímým komunikačním kanálem (pouze podání určená pro Daňovou správu MF ČR)
 prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS)
 prostřednictvím aplikace PartnerLink od firmy NZ SERVIS, spol. s r. o.
 výkazy Intrastat prostřednictvím aplikací InstatOnline a Ides (od 1.1.2012 nahrazen aplikací InstatDesk)
Elektronické podání z Money S3 přímým komunikačním kanálem
Pro uživatele Money S3 se jedná o nejpohodlnější způsob komunikace. V současné době (verze 12.000) je programem Money S3 podporována přímá komunikace s Daňovou správou MF ČR, konkrétně se jedná o Daňový portál – podatelnu EPO (Elektronická podání). Odeslat je
možné tyto písemnosti:
 Přiznání k DPH
 Souhrnné a Následné souhrnné hlášení k DPH
 Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti
Do seznamu podání se dostanete přes menu Účetnictví / Seznam podání. Vytvořenou písemnost odešlete ze seznamu podání tlačítkem Odeslat. Po odeslání probíhá zpracování písemnosti příslušnými orgány MF ČR (řádově několik dní). Výsledný stav zpracování (úspěšně přijato,
odmítnuto) zjistíte s pomocí tlačítka Dotaz na stav.
Elektronické písemnosti odesílané na Daňový portál MF ČR musí být opatřeny elektronickým podpisem. Elektronický podpis je možné
v programu Money S3 nastavit buď na kartě Nastavení / Agenda (určeno pro celou firmu) nebo v Přístupových právech uživatele (určeno pro
jednoho uživatele). Bližší informace o seznamu podání jsou uvedeny v Nápovědě programu (Účetnictví / Seznam podání).
Výhody přímé komunikace:
 jednoduché odeslání sestavy s pomocí jediného tlačítka
 přímá odezva serveru, který data zpracovává. V případě chybně odeslaných dat je uživatel informován seznamem chybových hlášení.
 jednoduchý dotaz na výsledný stav zpracování elektronického podání
Nevýhody přímé komunikace:
 nutnost použití elektronického podpisu
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
3
Money S3 - Elektronická podání
Elektronické podání z Money S3 prostřednictvím datové schránky
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku
zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (více informací na adrese http://www.datoveschranky.info). Používání Datové schránky v programu
Money S3 můžete nastavit buď globálně v menu Nástroje / Nastavení / Agenda nebo pro jednotlivé uživatele v Přístupových právech.
Tiskovou sestavu je možné odeslat do datové schránky pouze v případě, že je tento způsob komunikace cílovým orgánem státní správy
podporován. Tuto informaci si ověřte u příslušného orgánu státní správy, tj. Ministerstvu financí ČR, České správě sociálního zabezpečení,
Celní správě ČR atd. Pokud je tato komunikace možná, tak si vyžádejte ID schránky příjemce, což je jedinečný identifikátor datové schránky.
Tiskovou sestavu odešlete z Money S3 do datové schránky s pomocí tlačítka Datová schránka, které se nachází u každé sestavy na kartě
Nastavení tisku.
Před odesláním musíte vybrat příjemce datové zprávy. Po kliknutí na výběr příjemce použijte volbu Výběr ze seznamu uživatelů datových
schránek. Na kartě vyhledání datové schránky je nejjednodušší zadat ID schránky příjemce. Pokud neznáte ID schránky, tak je třeba uvést
alespoň několik počátečních znaků názvu subjektu. Jako Typ schránky zvolíte Orgán veřejné moci. Druhou možností, jak vybrat příjemce
zprávy, je výběr z adresáře firem. V tomto případě musíte na kartě adresy zadat ID schránky příjemce. Karta si ID schránky pamatuje a přenáší jej automaticky na kartu odeslání.
Po výběru příjemce nastavte Formát sestavy. Orgány státní správy přijímají sestavy zpravidla ve formátu XML. Vyberte tedy formát XML data
a vhodnou transformační šablonu. Transformační šablonu musíte uvést proto, aby se data z programu Money S3 přetransformovala na tvar
čitelný pro server, který přijímaná data zpracovává. Dále je možné upřesnit Věc zprávy.
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
4
Money S3 - Elektronická podání
Po odeslání zprávy můžete v menu Agenda / Odeslané zprávy do datové schránky zjišťovat aktuální stav zprávy, tj. zda byla zpráva doručena
příjemci, zda příjemce zprávu přečetl atd.
Výhody datových schránek:
 není nutné používat elektronický podpis
Nevýhody datových schránek:
 chybí přímá odezva ze serveru, který data zpracovává. V případě chybně odeslaných dat se uživatel nedozví příčinu chyby.
 ne všechny orgány státní správy podporují komunikaci přes datové schránky
Elektronické podání z Money S3 prostřednictvím aplikace PartnerLink
Money S3 bylo testováno a podporuje taktéž spolupráci s komunikačním programem PartnerLink (http://partnerlink.cz/). Odeslání elektronického podání z Money S3 probíhá v tomto případě ve dvou krocích:
 export tiskové sestavy z programu Money S3
 import vyexportovaného souboru do programu PartnerLink a jeho odeslání
Export tiskové sestavy z programu Money S3
Nejprve je třeba vyexportovat tiskovou sestavu z programu Money S3. Vyberte zvolenou sestavu z nabídky programu a na kartě Nastavení
tisku použijte tlačítko Export .
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
5
Money S3 - Elektronická podání
V průvodci tiskovým exportem klikněte na tlačítko Dokončit. Sestava se uloží do adresáře PRINT, který se nachází přímo pod adresářem
instalace programu.
Soubor se ukládá ve tvaru „<KodPodani>-<Datum>-<Cas>.xml”.
Příklad: DPH_MFCR-21092011-094803.xml
Kód podání:
Přiznání k DPH
Datum exportu:
21.09.2011
Čas exportu:
09:48:03
Formát exportu:
XML data

Poznámka: Pokud budete exportovat sestavu za starší časové období, pro které platilo jiné nastavení exportu, vyberte v Průvodci tiskovým exportem z výběrového pole vhodné nastavení.

Poznámka: Pokud máte nastaveno propojení agendy s programem TaxEdit, nabídne se automaticky Výběr nastavení pro export TaxEdit S3. Z roletové
nabídky tuto volbu změníte na DPH - export pro Daň. správu MF ČR.
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
6
Money S3 - Elektronická podání
Při exportu výkazu Intrastat vyberte nastavení INTRASTAT – export pro Celní správu ČR přes PVS. Výchozí nastavení je určeno pro aplikace Ides
a InstatOnline, které používají jiný formát exportu.

Poznámka: Výkaz Intrastat je možné odesílat přes program PartnerLink pouze do 31.12.2011. K tomuto datu končí transakční část Portálu veřejné
správy (PVS), kterou používá program PartnerLink pro komunikaci s Celní správou ČR. Jelikož Celní správa nebude tvořit ekvivalentní náhradu za
PVS, bude možné od 1.1.2012 posílat výkaz Intrastat pouze s pomocí aplikací InstatDesk (nástupce Idesu) a InstatOnline.
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
7
Money S3 - Elektronická podání
Import do programu PartnerLink
Aplikace PartnerLink je nástroj pro elektronickou komunikaci s orgány státní správy. Spusťte program PartnerLink a s pomocí tlačítka Načíst
načtěte soubor vyexportovaný z Money S3. Odeslání zprávy provedete přes tlačítko Odeslat. Před odesláním je nutné nastavit elektronický
podpis a případně další požadované údaje v závislosti na tom, s jakým orgánem státní správy komunikujete (viz menu Zobrazit / Nastavení).
Program eviduje všechny přijaté a odeslané informace o komunikaci včetně chybových hlášení.
Nevýhody:
 je vyžadován externí komunikační program PartnerLink
 nutnost použití elektronického podpisu (nastavuje se v programu PartnerLink)
 nutnost nastavit přihlašovací a identifikační údaje
Výkaz Intrastat odesílaný prostřednictvím aplikací InstatOnline a Ides (od 1.1.2012 InstatDesk)
Při odeslání výkazu Intrastat prostřednictvím aplikací InstatOnline a Ides je třeba zvolit v Průvodci tiskovým exportem nastavení INTRASTAT – přes IDES, InstatOnline. Vyexportovaný soubor je ve formátu .CSV. Před importem souboru do webové aplikace InstatOnline je nutné
nejprve .CSV soubor komprimovat do formátu .ZIP nebo .GZIP s pomocí některého komerčně dostupného archivačního programu.
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Money S3 - Elektronická podání
8
Elektronický podpis snadno a rychle
Pro podání s elektronickým podpisem musí mít odesílající subjekt kvalifikovaný certifikát poskytnutý akreditovanou certifikační autoritou
(v současné době I.CA, Česká pošta a e-Identity). Podrobné informace jsou na adresách www.ica.cz, www.postsignum.cz a www.eidentity.
cz. Využívání kvalifikovaného certifikátu při elektronické komunikaci s orgány státní správy lze považovat za nejvhodnější způsob elektronického přenosu dat.
Přehled poskytovatelů kvalifikovaných certifikačních služeb:
Pořadové číslo
Poskytovatelé certifikačních služeb
1.
První certifikační autorita, a. s.,
identifikační číslo 26 43 93 95,
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
2.
Česká pošta, s. p.,
identifikační číslo 47 11 49 83,
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
3.
eIdentity a. s.,
identifikační číslo 27 11 24 89,
Vinohradská 184/2396,
PSČ 130 00 Praha 3
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
9
Money S3 - Elektronická podání
Elektronická podání pro ČSSZ
Evidenční list důchodového pojištění
V seznamu Mzdy / Pracovní poměry vyplňte u každého používaného pracovního poměru Kód činnosti, který je rozhodující proměnnou pro
vstup dat z pořízených mezd do výkazu ELDP. Pokud se bude jednat o pracovní poměr důchodce, který je zaměstnán, ale nepobírá důchod,
zaškrtněte i pole Důchodce nepobírající důchod.
Nutnou podmínkou pro správné generování výkazu ELDP je existence mezd v daném vykazovaném období pro každého zaměstnance, byť
třeba „nulových“ (mateřská dovolená apod.). Podrobnosti o algoritmu sestavy naleznete v Nápovědě (Mzdy / Zaměstnanci / Tisk / Evidence
důchodového pojištění).
Výkaz se generuje za vybrané zaměstnance v seznamu Zaměstnanců. Na jednotlivých stránkách průvodce sestavy zadáte požadované informace o vaší organizaci a následně se vytvoří seznam jednotlivých ELDP vybraných zaměstnanců.
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
10
Money S3 - Elektronická podání
Karty jednotlivých ELDP zaměstnanců můžete podle potřeby dále upravovat.
© 2011 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
www.money.cz
prodejna SQL
prodejna SQL
prodejna SQ L
Download

Elektronická podání - návod k exportu na web MFČR