INFORMATOR I TESTOVI
ZA KLASIFIKACIONI ISPIT
za upis studenata u {kolsku
2014/2015. godinu
Bijeqina, februar 2014. godine
Издавач:
Факултет пословне економије Бијељина,
Семберских ратара бб, 76300 Бијељина
Тел: 055/415-200
За издавача:
Проф. др Срђан Дамјановић,
Декан Факултета пословне економије
Уредник: Проф. др Миладин Јовичић
Штампа: Графика ГОЛЕ
Тираж: 200 примјерака
[email protected]
1. Уводне напомене.................................................................... 5
2. Општи подаци о Факултету..................................................... 6
3. Дјелатност Факултета.............................................................. 8
4. Зашто одабрати Факултет пословне економије.................... 10
5. Наставни план - први циклус студија..................................... 12
6. Конкурси за упис студената на основне студије.................... 18
6.1. Уписни рокови.................................................................... 19
6.2. Упис државњана Србије који су средњу школу
завршили у Србији.............................................................20
6.3. Упис државњана Босне и Херцеговине и Србије који
су средњу школу завршили у иностранству...................20
6.4. Упис страних државњана ................................................21
7. Класификациони испит за први циклус студија..................... 21
7.1. Програми за полагање класификационог
испита за основне студије...............................................22
8. Упис студената на други циклус студија................................. 24
8.1. Циљеви и исходи учења студијских програма............... 24
8.2. Класификациони испит за други циклус студија.......... 27
9. Тестови за полагање класификационог испита
за први циклус студија.............................................................29
1. Uvodne napomene
Циљ овог Информатора је да
заинтересованим лицима, а посебно
кандидатима за упис на Факултет
пословне економије у Бијељини
пружи потребне информације о
Факултету.
Настава, консултације, тестови и
испити изводе се по посебним
распоредима, који се утрвђују на
почетку наставне године, а дио су
наставних програма у складу са
Болоњским процесом.
Истовремено, Информатор пружа
основне информације о правилима
студија, плановима и програмима.
Настава, вјежбе, тестови и испити
одржавају се у просторијама
Факултета, а консултације у кабинетима професора.
Поред овог начина обавјештавања
студената, Факултет користи и друге
начине, као што су огласна табла,
обавјештавање путем телефона,
писменим путем, web сајта и е-mailom.
Пријављивање испита је по сљедећем
распореду:
 за јануарско-фебруарски рок
 за јунско-јулски рок
 за септембарско-октобарски рок
Наставни рад се остварује кроз
теоријску наставу, теоријске,
рачунске, информатичке и практичне
вјежбе, консултације, испите и стручну
праксу.
С тим да у року постоје два термина за
полагање испита.
5
2 Op{ti podaci o Fakultetu
других информационих система, као и
наставника практичне наставе из
о ласти пословне информатике.
Ф а к ул тет с п ољ н е т р го в и н е у
Бијељини настао је трансформацијом
Више школе за спољну трговину
Одлуком Народне скупштине
Републике Српске бр: 01-484/05 од
2 8 . 0 7 . 2 0 0 5 . г од и н е , ч и м е с м о
озваничили пријем прве генерације
студената Факултета у школској
2005/2006. години.
Факултет пословне економије је
јединствен факултет у региону који:

Примјеном Закона о високом
образовању из 2006. године, Факултет
спољне трговине интегрисан је
од л у ко м Уп р а в н о г одб о р а од
21.06.2007. године у Универзитет у
Источном Сарајеву. Факултет спољне
трговине промјенио је назив у
Ф а к ул т е т п о с л о в н е е к о н о м и ј е
одлуком Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву од
20.08.2009. године.


Факултет је наставио баштинити
вишегодишње искуство Више школе
за спољну трговину у припреми
кадрова за привреду и државну
управу.
задовољава реалне потребе за
кадровима горе наведених
профила;
испуњава очекивања заинтересованих кандидата који су
завршили средње образовање и
онима који су завршили вишу
ш кол у с р од н о г ус м ј е р е њ а и
доказали се у пракси, за стицање
образовних профила из исте
области;
пружа перманентно стручно
образовање кадровима који раде у
о бл а с т и з а ко ј е с е о б р а з у ј у
стручњаци на овом Факултету
(осигурања, трговине, пореза,
царина, шпедиције, транспорта,
финансија, банкарства).
О в о ј е ј ед и н с т в е н и ф а к ул те т у
Републици Српској и Босни и Херцеговини, будућих дипломираних
е к о н о м и с т а с т уд и ј а П о с л о в н е
економије са три наставна смјера:
Виша школа за спољну трговину
о с н о в а н а ј е Од л у ко м Н а р од н е
скупштине Репу лике Српске рој 02887/93, од 21.07.1993. године. Школа
је основана с циљем о разовања
стручњака за о ласти спољне и
унутрашње трговине, менаџмента,
финансија, рачуноводства, осигурања,
царине, транспорта и шпедиције,
анкарства, пословних, статистичких и



6
Спољна трговина, порези и
царине;
Финансије, банкарство и
осигурање;
Пословна информатика.
водственим агенцијама, ревизорским
компанијама, инвестиционим фондовима, брокерским кућама, берзама,
пореским управама, државној управи
и школама.
На смјеру Пословна информатика
школују се дипломирани економисти
са правом професионалног рада у
свим сегментима пословне и државне
администрације, а посе но у:
предузећима, рачунским центрима,
анкама, осигуравајућим компанијама, рачуноводственим агенцијама, ревизорским компанијама,
инвестиционим фондовима, брокерским кућама, берзама, државној
управи и школама.
На смјеру Спољна трговина, порези и
царине школују се дипломирани
е ко н о м и с т и с а п р а в о м п р о ф е сионалног рада у свим сегментима
пословне и државне администрације,
а посе но у: предузећима, спољнотрговинским организацијама, царини,
шпедитерским организацијама,
пореским управама, државној управи
и школама.
На смјеру Финансије, банкарство и
осигурање школују се дипломирани
економисти са правом професионалног рада у свим сегментима
пословне и државне администрације,
а посе но у: предузећима, анкама,
осигуравајућим компанијама, рачуно-
Centar
grada
Račanska
Beograd
Сједиште Факултета:
76300 Бијељина,
Семберских ратара бб
Жиро рачун
5510010000907076
(Нова Бањалучка Банка)
Телефон за контакт:
+387 (0)55 415-200
Wеb сајт факултета:
www.fpe.unssa.rs.ba
7
3. Djelatnost Fakulteta
пословне етике и других примјењених
области у економији.
В р ш и и с т р а ж и в а њ а и е кс п е р и ментални развој у друштвеним
наукама.
Бави се издавањем књига (уџбеника),
часописа и сличних периодичних
издања.
Пружа консултантске услугe у вези са
р а ч у н а р с ко м о п р ем о м , и з р а д и
пројеката и изради софтвера.
Бави се савјетодавним пословима у
вези са порезом, ревизијом,
р а ч у н о в од с т в е н и м и к њ и г о в о дственим пословима и консалтинг
менаџментом, као и другим пословима из области бизнис економије.
Факултет пословне економије у
Бијељини развија концепт пословне
економије непосредним усмјерењем
на одређене примијењене дисциплине у оквиру економских наука.
О б р а зу ј е с т ру ч њ а ке у в и с о ко м
образовању из области: спољне и
унутрашње трговине, менаџмента,
финансија, рачуноводства, банкарства, јавних финансија, транспорта,
шпедиције, царина, пореза, пословног права, међународног права,
осигурања, актуарства, управљачких
информа-ционих система, квантитативних метода у економији, ревизије,
примјењене информатике, маркетинга, економске дипломатије,
Факултет пословне економије располаже:




одговарајућим стручним
кадровима, како по броју тако и
по научно-наставим звањима;
нови објекат површине од 7500 m²,
гдје су испуњени сви стандарди за
студиј у 21. вијеку;
са осам модерно опремљених
слушаоница, амфитеатром од 500
мјеста, амфитеатром од 250
мјеста, компјутерском лабораторијом, фоно лабораторијом за
стране језике, модерном библиотеком, канцеларијским простором, простором за друштвени
стандард студената;
читаоницом са 50 мјеста која је
стално на располагању студентима
за учење;






8
модерном информатичком опремом у функцији едукације студената и других корисника услуга;
интернет конекцијом 24h дневно;
паркинг простором за аутомобиле
и уређеним парком;
уџбеничком литературом, библиотечким фондом, одјељењем за
пословну информатику, административном службом и др.
студентски дом са око три стотине
мјеста. Телефон 055/202-849.
властитом издавачком дјелатношћу (сви уџбеници могу се
набавити на Факултету и часопис
“Н о в и Е ко но м ист ” за р а зв о ј
економске мисли);
Студиј првог циклуса
обезбјеђује звање:
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
Факултет пословне економије настао
је трансформацијом Више школе за
спољну трговину у складу са
Болоњском декларацијом и чини:



Студиј другог циклуса
обезбјеђује звање:
МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ
основне академске студије студиј првог циклуса;
мастер академске студије студиј другог циклуса;
докторске академске студије студиј трећег циклуса.
Студиј трећег циклуса
обезбјеђује звање:
ДОКТОР ЕКОНОМСКИХ НАУКА
Студији првог циклуса организују се за
редовне студенте.
У складу са Болоњском декларацијом сви наставни предмети на свим студијама су
једносеместрални.
Студиј првог циклуса - основни академски студиј траје 8 семестара;
Студиј другог циклуса - траје 2 семестра;
Студиј трећег циклуса - траје 6 семестара (3 године).
Основне академске студије - студије првог циклуса
вреднују се са 240 ECTS бодова, односно 60 ECTS бодова у једној години.
Други циклус студирања
траје једну годину и има 60 ECTS бодова, када је претходно остварен обим
основних академских студија од 240 ECTS.
Трећи циклус студирања
траје три године и има 180 ECTS бодова, уз претходно остварен обим студија
од најмање 300 ECTS бодова на основним академским и мастер студијама.
9
4. Za{to odabrati Fakultet
poslovne ekonomije?

Зато што је студијски програм
Пословне економије конципиран
по угледу на програме водећих
свјетских факултета из области
бизниса и државне администрације.

Зато што савремени наставни
облици (предавања, вјежбе,
тестови, семинари и друго) и
пропорција општеобразовних,
општестручних и ужестручних
дисциплина, омогућавају формирање квалитетних високообразованих стручњака који могу
непосредно по завршетку студија,
да се ангажују за успјешно
обављање већине послова који су
суштина бизниса и државне
администрације.

степен компарабилности и
компатибилности студија на
Факултету пословне економије са
образовним системом земаља
Европске Уније.
Зато што су наставни план, режим
студија и систем оцјењивања
студената, засновани на принципима Болоњске декларације и зато
што систем евалуације рада
наставника обезбјеђује потребан

Зато што омогућава стицање
базичних знања, развој различитих вјештина и способности
аналитичког размишљања.

Зато што је однос између наставника сарадника, студената и
ваннаставних радника коректан и
на пријатељству заснован на
остварењу заједничког нам циља:
“Будимо успјешнији од других”.

Зато што смо факултет са
перспективом: због брзог савладавања знања за самосталан
бизнис, врхунске оспособљености
за рад у државној администрацији,
због идеалних услова у модерној
згради, због стварања властитом
младог научног кадра, зато што
ћете ви студирати са нама.
Факултет пословне економије је државни факултет и
члан је Универзитета у Источном Сарајеву.
Факултет пословне економије је факултет за бизнис
и државну администрацију.
10
Зато што ће вам предавати реномирани наставници домаћих и страних
универзитета и еминентни стручњаци из праксе
Доценти
 Доц. др Мастило Зоран
 Доц. др Старчевић Витомир
 Доц. др Митрашевић Мирела
 Доц. др Јосиповић Сандра
Редовни професори
 Проф. др Мировић Драгутин
 Проф. др Канцир Раде
 Проф. др Радовић Рајко
 Проф. др Крсмановић Бранко
 Проф. др Панић Пајо
 Проф. др Кочовић Јелена
 Проф. др Станкић Раде
 Проф. др Вуњак Ненад
 Проф. др Цвејић Стана
 Проф. др Стевић Стеван
 Проф. др Алибашић Хамид
 Проф. др Поповић Витомир
 Проф. др Пашалић Стево
Виши асистенти
 др Лалић Срђан
 Катанић мр Предраг
 Петровић мр Весна
 Дамјановић мр Јелена
 Мировић мр Иван
 Гавриловић мр Звјездана
 Модраковић Данка, мастер
 Радојичић Биљана, мастер
 Дракул Борислав, мастер
 Станивук мр Биљана
 Елчић мр Сузана
Ванредни професори
 Проф. др Тушевљак Спасоје
 Проф. др Јовичић Миладин
 Проф. др Трифуновић Љубомир
 Проф. др Пољић Момчило
 Проф. др Поповић Горан
 Проф. др Маловић Марко
 Проф. др Дамјановић Срђан
Асистенти
Стевановић Сузана, дипл. ек.
 Бошковић Наташа, дипл. ек.

11
5. Nastavni plan - prvi ciklus studija
Предмети у прве двије године студија (четири семестра) су заједнички за све
студијске програме. У трећој години студија се студенти опредјељују за један од три
студијска програма: Финансије, банкарство и осигурање, Спољна трговина, порези
и царине или Пословна информатика
12
Spoqna trgovina, porezi i carine
практично обављање спољнотрговинских и царинских послова.
С друге стране, циљ овог програма је
пружање студентима неопходне
компетенције за обављање послова у
предузећима и институцијама са
м е ђу н а р од н о м о р и ј е н т а ц и ј о м .
П р о г р а м о б е з б ј е ђу ј е п от р е б н а
теоријска и примијењена знања, која
дипломираном економисти
омогућавају да самостално анализира
и рјешава проблеме из области
међународне трговине, као и
међународних финансија на микро и
макро нивоу.
Циљ формирања овог студијског
програма јесте омогућавање стицања
одговарајућих знања из области
међународне економије, међународних финансија, међународног
р а ч у н о в од с т в а , м е ђ у н а р од н о г
пословања, спољне трговине, пореза
и царинског пословања. Циљ програма ове студијске групе јесте
образовање кадрова за рад на
пословима у спољној трговини која
постаје све значајнија дјелатност у
Босни и Херцеговини, што је условљено укључивањем домаће привреде
у свјетску привреду. Дипломирани
с т ру ч њ а ц и о бу ч а в а л и б и с е з а
13
Studijski program: Finansije, bankarstvo i osigurawe
циплинарном приступу области
осигурања (економском, правном и
актуарскоми).
У циљу едукације у области
финансијских тржишта, која су код нас
тек у зачетку, отворена је могућност да
с т уде н т и буду о с п о с о бљ е н и з а
доношење одлука о најефикаснијем
инвестирању слободних новчаних
средстава у финансијске инструменте.
Студијска група Финансије, банкарство и осигурање садржи градиво у
о к в и ру ко ј е г с е с т и ч у з н а њ а о
функционисању домаћих банкарских
организација, као и оних у Европској
Унији. Посебна пажња посвећује се
регулативи, процедури и техникама
пословања у сфери комерцијалног и
инвестиционог банкарства. У оквиру
претходно наведене студијске групе
стицаће се знања која о мултидис-
14
Такође, овим програмом омоћује се
едукација кадрова за послове у вези са
функционисањем финансијских
система тржишта, институција,
инструмената, и других новчаних
послова.
Овај програм усмјерен је на
образовање компетентних стручњака
за обављање послова у осигуравајућим организацијама, пензијским
и здравственим фондовима, као и у
државним институцијама које се баве
пословима надзора осигурања.
15
Studijski program: Poslovna informatika
перспективу у дужем временском
периоду у будућности.
Циљеви овог студијског програма су
школовање врхунских стручњака који
ће бити оспособљени за обављање
најсложенијих послова на примјени
и н ф о р м а ц и о н о - ко му н и ка ц и о н е
технологије у различитим пословним
системима.
Студијска група Пословна информатика садржи градиво које обухвата
теоријска и практична знања из
области примјене информационокомуникационе технологије у
п о с л о в а њу. Н а т а ј н а ч и н , о в а ј
студијски програм образује кадрове
који су у свијету и код нас дефицитарни и који имају веома добру
16
17
6. Konkursi za upis studenata
na osnovne studije
основу ранг листе која се сачињава
према пријави по конкурсу. Кандидат
може освојити највише 100 бодова.
Факултет пословне економије уписаће
у пр ву год ину с т уд иј а школ с ке
2014/2015. године број студената
одобрен од стране Владе Републике
Српске уз претходну сагласност Сената
Универзитета у Источном Сарајеву.
Под општим успјехом у средњој школи
подразумијева се збир средњих
оцјена по разредима помножен са 2,5.
По овом основу, кандидат може стећи
најмање 20, а највише 50 бодова.
Резултат који кандидат постигне на
класификационом испиту оцјењује се
од 0 до 50 бодова.
У прву годину студија на Факултет
пословне економије у Бијељини може
се уписати лице које има завршено
средње образовање у четворогодишњем периоду.
Ф а к ул т е т п о с л о в н е е к о н о м и ј е
утврђује јединствену ранг листу за
кандидате, који се финансирају из
буџета и оне који се самофинансирају.
Ранг листе се формирају на бази
постигнутох успјеха у средњој школи и
успјеха постигнутог на класификационом испиту.
Кандидат који конкурише за упис
полаже класификациони испит из 2
(два) од 6 (шест) понуђених предмета:
1) Принципи економије
2) Математика
3) Социологија
4) Економика предузећа
5) Статистика
6) Информатика
Кандидат може бити уписан на терет
буџета, ако се налази на јединственој
ранг листи до броја одобреног за упис
кандидата на терет буџета, који је
одређен конкурсом за Факултет
пословне економије.
За предмете које желе полагати на
пријемном испиту, кандидати се
опредјељују приликом подношења
докумената на конкурс. Класификациони испит обухвата програмске
садржаје, који су изучавани у средњој
школи.
Кандидати који суфинансирају студије
могу бити уписани уколико се на
јединственој ранг листи налази до
броја одобреног за упис кандидата
који се суфинансирају, који је одређен
конкурсом за Факултет пословне
економије од стране Владе Републике
Српске.
Избор кандидата за упис у прву годину
студија обавља се према резултату
постигнутом на класификационом
испиту и према општем успјеху
постигнутом у средњој школи, а на
18
ранг листи није утврђен на начин
предвиђен конкурсом, може
поднијети приговор декану Факултета
у времену од 48 часова од изласка
резултата у јавност.
Декан доноси рјешење о приговору.
На рјешење Декана може се уложити
жалба Вијећу Факултета у року од три
дана од дана достављања рјешења.
Вијеће Факултета рјешава по жалби у
року од три дана од њеног
достављања.
Ако се кандидат који је остварио право
на упис по конкурсу не упише у
предвиђеном року, Факултет ће
уписати умјесто њега другог
кандидата према редослиједу на ранг
листи утврђеној овим конкурсом.
Кандидати су обавезни да на
полагање класификационог испита
понесу са собом личну карту или
пасош, ради идентификације.
Учесник конкурса, који сматра да
редослијед кандидата на јединственој
6.1. Upisni rokovi
Оквирни термин за први уписни рок
од 16. јуна до 11. јула 2014. године и то:
 пријављање кандидата 16, 17, 18,
19, 20 и 21 јуна 2014. године од
08,00 до 14,00 часова или у другом
термину када одреди Влада
Републике Српске;
 класификациони испит кандидати
пол ажу у вр иј ем е одр еђено
конкурсом, у просторијама
Факултета, према распореду који
ће бити истакнут на огласној табли
Факултета најкасније један дан
прије полагања класификационог
испита;
 објављивање јединствене ранг
листе и листе по смјеровима првог
конкурсног рока је два дана после
полагања;
 у п и с п р и м љ е н и х ка н д и д а т а
вршићемо 7 дана од времена
излазка јединствене ранг листе од






08,00 до 14,00 часова у просторијама Факултета.
Уколико се у првом конкурсном
року не упише одобрени број
студената, биће објављен други
конкурсни рок.
У случају да се не попуни одобрена
уписна квота, биће организован
други уписни рок. Други уписни
рок траје од 26.08. до 06.09.2014.
године и то:
пријављивање кандидата траје
25.08. до 29.08. 2014. године;
класификациони испит полаже се
01.09.2014. године према распореду објављеном на огласној
табли Факултета;
објављивање ранг листе другог
конкурсног рока је 03.09.2014.
године у 12,00 часова;
упис примљених кандидата је до
15.09. 2014. године.
Сви горе наведени термини су оквирни јер их одређује Влада Републике Српске.
Тачни термини за пријем кандидата биће објављени у средствима јавног
информисања Републике Српске, огласној табли факултета и на WEB сајту
факултета.
19
Кандидати који стекну право на упис
на Факултет пословне економије
подносе:
 оригиналне документе;
 уписни лист (у студентској служби);
 два обрасца ШВ-20 (у студентској
служби);
 индекс (у студентској служби);
 двије фотографије формата 4 cm x
6 cm;
 љекарско увјерење;
 доказ о уплати накнаде школарине
за студије по основу Одлуке Владе
Републике Српске.
Кандидати приликом пријаве на
Конкурс прилажу оригинална
документа, и то:
 извод из матичне књиге рођених;
 с в ј едо ч а н с т в о с в и х р а з р ед а
завршене средње школе (I до IV);
 диплому о положеном завршном
испиту;
 доказ о уплати накнаде за
полагање класификационог
испита.
6.2. Upis dr`avqana Srbije koji su sredwu
{kolu zavr{ili u Srbiji
бити уписани на терет буџета, ако се
налазе на јединственој ранг листи до
броја одобреног за упис кандидата на
т е р е т б у џ е т а , к о ј и ј е од р е ђ е н
конкурсом за Факултет пословне
економије.
Држављани Србије који су завршили
средњу школу у Србији, конкуришу за
упис равноправно под истим
условима у свим уписним роковима
као и држављани Босне и Херцеговине
(Републике Српске и Федерације
Босне и Херцеговине). Кандидати могу
6.3. Upis dr`avqana Bosne i Hercegovine
i Srbije koji su sredwu {kolu
zavr{ili u inostranstvu
Србије који су завршили средњу школу
у иностранству, конкуришу на основу
јединствене ранг листе под истим
условима као и други кандидати. Могу
се уписати преко броја одређеног
овим конкурсом за Факултет пословне
економије до 2% одређеног за упис на
терет буџета, односно броја оних који
плаћају студије.
Држављани Босне и Херцеговине
(Републике Српске и Федерације
Босне и Херцеговине) и Србије који су
завршили средњу школу у иностранству, конкуришу у другом конкурсном
року за упис у I (прву) годину студија,
по претходно обављеној нострификацији њихових школских свједочанстава стечених у иностранству.
Држављани Босне и Херцеговине и
20
6.4. Upis stranih dr`avqana
држављанин је дужан да Факултету
пословне економије поднесе доказе:
 да је здравствено осигуран за
школску годину коју уписује;
 да влада српским језиком, што
доказује увјерењем стручне
надлежне комисије;
 да је извршио уплату школарине у
складу са уредбом Владе
Републике Српске.
На прву годину студија Факултета
пословне економије може се уписати
број кандидата страних држављана
одобрен од стране Владе Републике
Српске.
Кандидат - страни држављанин
приликом пријављивања на конкурс
подноси нострификовану диплому о
завршеној средњој школи.
Прије уписа кандидат - страни
7. Klasifikacioni ispit
za prvi ciklus studija
б) отворена - дато је само питање, а
остављен је простор за тачан одговор.
Потребно је дати што краћи одговор
на постављено питање.
Класификациони испит ради се из два
предмета која кандидат сам одабере.
За сваки предмет класификациони
испит обухвата по 20 питања. Тачан
одговор за свако питање вреднован је
са 1,25 бод.
Питања у тесту могу бити формулисана на сљедећа три начина:
в) полуотворена - дати су модалитети
одговора уз могућност допуне. Треба
заокружити тачне одговоре уколико су
дати, или навести допуне до тачног
одговора.
а) затворена - кандидати су дужни да
п р о н а ђ у т а ч н е од г о в о р е м е ђ у
понуђеним модалитетима и да их
заокруже. Код једног питања може да
буде један, два или више тачних
одговора међу понуђеним модалитетима. Одговор се признаје само
уколико су заокружени сви тачни
модалитети.
Питања код којих су вршене исправке
одговора, односно, гдје се не може
видјети јасан и недвосмислен одговор
- неће се узети у обзир.
Забрањено је било какво обиљеж а в а њ е т е кс т а . У т о м с л у ч а ј у
кандидат се удаљава са испита.
21
7.1. Programi za polagawe klasifikacionog
ispita za osnovne studije
Основна литература за полагање
класификационог испита су уџбеници
из средњих школа. Слиједе програми
предмета из којих се полаже
класификациони испит за основне
студије.
1) МАТЕМАТИКА
Процентни рачун. Прост каматни
рачун.
 Дефинисаност функције од једне
реалне промјенљиве.
 Трансформације цијелих
рационалних алгебарских израза.
 Степеновање и корјеновање.
 Линеарне функције, једначина и
неједначина.
 Квадратна функција и квадратна
једначина.
 Квадратна неједначина.
 Ирационалне једначине и
неједначине.
 Експоненцијална функција,
једначина и неједначина.
 Тригонометријске функције,
основне идентичности, једначине
и неједначине.
 Аналитичка геометрија, тачка и
права.
 Аритметички и геометријски низ.





Статистичко посматрање: циљ,
предмет, обиљежја, методи
посматрања, извори и начини
прикупљања података, упитник,
организација истраживања,
снимање података и контрола.
Сређивање и груписање података:
појам, фазе, статистичке серије,
техника сређивања и обраде
података.
Приказивање статистичких
података: табеле, графичко
приказивање.
Анализа података: средње
вриједности, мјере дисперзије,
релативни бројеви, колерација.
3) ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
Увод у пословну економију.
Носиоци привређивања.
Предузеће.
Функције предузећа.
Средства и извори средстава у
предузећу.
 Трошкови пословања предузећа.
 Токови вриједности у предузећу.
 Резултати пословања предузећа.
 Принципи и оцјене пословања
предузећа.





2) СТАТИСТИКА
Појам, предмет, значај, задатак
статистике.
 Карактеристике статистичког
метода.
 Подјела статистике.

22
5) СОЦИОЛОГИЈА
Појам, предмет и метод
изучавања социологије.
 Настанак, развој и задаци
социологије као опште научне
дисциплине.
 Друштво, човјек и природа.
 Структура друштва и њени
материјални и организациони
елементи.
 Друштвене скупине- институције,
установе, органозације,
заједнице, друштвене групе.
 Друштвена свијест и њени
облици: култура, религија,
умјетност, наука, филозофија,
морал.
4) ИНФОРМАТИКА
Рачунарство и информатика:
Податак и информација, Предмет
изучавања информатике и
рачунарства.
 Рачунарски систем: Састав
система, Микрорачунар, улазни,
излазни и улазно-излазни
уређаји, Спољне меморије.
 Графички програмски системи WИНДОWС: Графичка
комуникација, Програмске групе,
Апликативни програми, Рад са
датотекама и каталозима.
 Програми.
 Рачунарске комуникације:
Рачунарске мреже, Протоколи,
Коришћење рачнарских мрежа.
 Процес израде програма:
Поставка проблема, пројектовање
програма, алгоритам, Развој
програма, Перформансе
програма.
 Типови података и промјењљиве.
 Програмске структуре.


6) ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ
Основни чиниоци производње.
Друштвени производ и
национални доходак.
 Фазе процеса производње.
 Облици производње.
 Појам друштвене репродукције и
акумулације.
 Појам тржишта.


Литература: Уџбеници средњих школа
23
8. Upis studenata na drugi
ciklus studija – master studij
Други циклус студија – мастер студиј
реализују наставници и сарадници
Факултета пословне економије. Дио
наставника биће ангажован са других
Универзитета с којима је потписан
споразум о научно-наставној сарадњи
(Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом
Саду).
Други циклус – мастер студиј је
наставак првог циклуса студија, у
складу са Болоњским процесом, траје
једну годину и организује се на три
студијска програма:
 МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА,
 ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И
ОСИГУРАЊЕ,
 ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА
8.1. Ciqevi i ishodi u~ewa studijskih programa
Врста студија: студиј другог циклуса – мастер студиј у трајању од једне године (два
семестра) са израдом и одбраном завршног мастер рада.
Studijski program: Finansije bankarstvo i osigurawe
Исходи учења
Након завршетка другог циклуса
студијског програма Међународна
економија студент ће бити у стању да:
 Проду љује и јача знања стечена
на редовним студијама наведеног
усмјерења.
 С т и ц а њ е д од а т н и х з н а њ а и
вјештина из о ласти научних
подручја укључених у овај
студијски програм.
 Усавршавање за практичну примјену стечених знања и вјештина.
О с п о с о љ е н о с т з а а н а л и з у,
примјену метода и рјешавање
конкретних пословнофинансијских про лема и изазова,
Циљ студијског програма:
О разовање стручњака из о ласти
финансија, односно анкарства,
осигурања, финансијског менаџмента,
те рачуноводства, финансијског
извјештавања и ревизије, на нивоу ИИ
циклуса (мастера), ради оспосољавања за о ављање сложених
аналитичких, стручних и руководних
послова и рјешавање конкретних
пословно-финансијских про лема и
изазова у привреди, анкарству,
осигурању и другим финансијским
институцијама, као и ради даљег
ављења научно-истраживачким
радом.
24
као и о ављање сложених стручних
и руководних послова у привреди,
анкарству, осигурању и другим
финансијским институцијама.


Оспосо љеност за квалитетно презентовање мишљења, закључака и
идеја стручној и академској
ј а в н о с т и , ка о и п р е н о ш е њ е
стечених знања на одговарајућим
нивоима економског о разовања.
Стицање знања и вјештина за
консултантски и даљи научноистраживачки рад у истраживачким институцијама на рјешав а њу ко н к р е т н и х п о с л о в н о финансијских про лема, као и на
докторском студију (трећи циклус).
Studijski program: Me|unarodna ekonomija
Циљ студијског програма:
Циљ програма је да оспособи студенте
за даља академска истраживања, као
и за рад у пракси на рјешавању
конкретних проблема везаних за
међународну економију. Програм
омогућава стицање знања и овладавање вјештинама које су неопходне за
обављање сложених управљачких и
аналитичких послова из области
међународних финансија, економије
Европске Уније и сродних области.



Исходи учења
Након завршетка другог циклуса
студијског програма Међународна
економија студент ће бити у стању да:
 Идентификује и анализира
процесе, институције и кретања у
области међународне економије.
 Прати, анализира и предвиђа
кретања на свјетским тржиштима,
са посебним освртом на подручје
међународних финансија.

25
Примјени знања и способности
успјешног комуницирања са
свјетским тржиштем капитала.
Анализира и изучава о процесе,
институције и кретање у области
институција Европске Уније, као и
везаних интеграционих процеса.
Примјени знања и способности за
праћење и изучавање кључних
институција, система и процеса
дјеловања у ЕУ, као и аналитичку
анализу предприступних фондова
и фаза приближавања ЕУ.
Обавља широк спектар послова из
домена међународне економије у
органим државне и локалне
самоуправе, научно-истраживачке
послове у институтима и на
факултетима, аналитичке и савјетодавно - истраживачке послове
при консултантским фирмама,
домаћим и међународним
организацијама.
Studijski program: Digitalna ekonomija
Циљ студијског програма:
Циљ програма је да оспосо и студенте
за даља академска истраживања, као
и за рад у пракси на рјешавању
конкретних про лема везаних за
информационе технологије у савременом пословању, као и ради даљег
ављења научно-истраживачким
радом. Програм омогућава упознавање студената са новим економским
п р и с т у п о м ко ј и ко р и с т и р а з н е
информатичке алате да и олакшали
пословање и остварили већи профит.
Посе но ће ити описани социолошки
про леми који се јављају са дигиталном економијом.




Исходи учења
Након завршетка другог циклуса
студијског програма Дигитална
економија студент ће бити у стању да:
 стиче потпунију слику употре е
савремених информационих
технологија у о ласти економије;
 примјени потпуно нови приступ


26
употре е савремених алата у
пословању;
дигитална економија постаје
надоградња класичне економије;
приказ социолошких аспеката
економије који доприносе квалитетнијој припреми за удуће
пословање у електронском
окружењу;
овладава техникама примјене ИТ у
пословању, као и коришћењу
савремених мултимедиалних и
мобилних технологија;
препозна предности и недостатке
савремених технологија, као и са
питањен сигурности пословања у
Интернет окружењу;
ради са релационим базама података, као и да пројктује базе
података у сложеним пословним
системима;
схвати све предности електронског
пословања, као се припреми за
наступ фирме на електронском
тржишту.
8.2. Klasifikacioni ispit
za drugi ciklus studija – master studij
Оквирни термин за први уписни рок на други циклус студија је 1.10.2014. године, а
тачан датум биће објављен у конкурсу који расписује Влада Републике Српске.
Na drugi ciklus studija mogu se upisati
а) Кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и стекли
240 ECTS одова на Универзитету у Источном Сарајеву, Универзитету у Бања
Луци, Универзитету у Београду и Универзитету у Новом Саду и положе
пријемни испит. Кандидат испуњава услове да се кандидује за упис студијског
програма другог циклуса студија, ако је стекао најмање 80% ECTS одова, у
односу на рој ECTS одова којим је вреднован први циклус студија на
Факултету пословне економије. Они полажу пријемни испит на сљедећи начин.
За студијски програм Финансије,
банкарство и осигурање, пријемни
испит се полаже из једног предмета, а
кандидат у пријави бира један од два
понуђена предмета:
 Банкарство (литература Банкарство банкарски менаџмент, проф.
др Ненад Вуњак и проф. др
Љубомир Ковачевић, 2011.
година).
 Осигурање (литература Осигурање
проф. др Јелена Кочовић и проф.
др Татјана Ракоњац, 2010. година,
поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и
18).

Међународни маркетинг (литература Међународни маркетинг,
проф. др Раде Канцир).
За студијски програм Дигитална
економија, пријемни испит се полаже
из једног предмета, а кандидат у
пријави бира један од два понуђена
предмета:
 Електронско пословање (литература Електронско пословање,
проф. др Раде Станкић и проф. др
Бранко Крсмановић, 2009. година)
 Уп р а в љ а ч к и и н ф о р м а ц и о н и
системи (литература Управљачки
информациони системи, проф. др
Раде Станкић и проф. др Бранко
Крсмановић, 2009. година)
За студијски програм Међународна
економија, пријемни испит се полаже
из једног предмета, а кандидат у
пријави бира један од два понуђена
предмета:
 Спољнотрговинско пословање
(литература Спољнотрговинско
пословање у условима глобализације, проф. др Пајо Панић).
Приликом прављења ранг листе
пријављених кандидата, просјек са
основних студија носи 80%, а пријени
испит носи 20% од укупног броја
бодова.
27
б) Кандидати који су завршили први циклус студија из истог или сродног научног
поља и стекли 240 ECTS бодова, а нису завршили на Универзитету у Источном
Сарајеву, Универзитету у Бања Луци, Универзитету у Београду и Универзитету у
Новом Саду могу се уписати уз полагање пријемног испита из три предмета. .
Кандидат испуњава услове да се кандидује за упис студијског програма другог
циклуса студија, ако је стекао најмање 80% ECTS бодова, у односу на број ECTS
бодова којим је вреднован први циклус студија на Факултету пословне
економије. Да би се кандидат уписао на студијски програм, потребно је да
оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког
предмета.
поглавља: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17 и
18).
За студијски програм Међународна
економија:
 Спољнотрговинско пословање
(литература Спољнотрговинско
пословање у условима глобализације, проф. др Пајо Панић).
 Међународни маркетинг (литература Међународни маркетинг,
проф. др Раде Канцир).
Два предмета су обавезна:
 Принципи економије (литература
Основи економије, проф. др
Алекса Милојевић, 1998. година)
 Финансијска математика (литература Кочовић Ј., Павловић М., Увод
у финансијску математику,
Економски факултет Београд ,
2010. година).
Трећи премет кандидати бирају у
зависности од студијског програма
који желе уписати.
За студијски програм Дигитална
економија:
 Електронско пословање (литература Електронско посло-вање,
проф. др Раде Станкић и проф. др
Бранко Крсмановић, 2009. година).
 Уп р а в љ а ч к и и н ф о р м а ц и о н и
системи (литература Управљачки
информациони системи, проф. др
Раде Станкић и проф. др Бранко
Крсмановић, 2009. година).
За студијски програм Финансије,
банкарство и осигурање:
 Банкарство (литература Банкарство банкарски менаџмент, проф.
др Ненад Вуњак и проф. др
Љубомир Ковачевић, 2011.
година).
 Осигурање (литература Осигурање
проф. др Јелена Кочовић и проф.
др Татјана Ракоњац, 2010. година,
Приликом прављења ранг листе пријављених кандидата из ове категорије,
просјек са основних студија носи 55%, а пријени испит носи 45% од укупног броја
бодова. При томе сваки предмет носи по 15% од укупног броја бодова.
28
TESTOVI ZA POLAGAWE
KLASIFIKACIONOG ISPITA
DOSTUPNI SU U [TAMPANOJ
VERZIJI INFORMATORA
KOJA SE [email protected] KUPITI U
BIBILIOTECI FAKULTETA
Download

погледајте у информатору - Fakultet poslovne ekonomije