На основу члана 1. става 2. и члана 3. став 3. Закона о раду (службени гласник РС, бр. 24/2005 и
61/2005), Управни одбор “Фершпед” међународна и унутрашња шпедиција А.Д. Београд,
Немањина 6/V, дана 31.01. 2009. године , доноси
ПРАВИЛНИК О РАДУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о раду (у даљем тексту: Правилник) утврђују се права, обавезе и одговорности из
радног односа запослених (у даљем тексту: запослени) и “Фершпед”А.Д. Београд( у даљем
тексту: послодавац)
Члан 2
Одредбе овог Правилника примењују се на све запослене код Послодавца.
На права , обавезе и одговорности које нису уређене овим Правилником, примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона и других прописа.
II. РАДНИ ОДНОС
Заснивање радног односа
Члан 3.
Поред општих услова предвиђених Законом , лице које заснива радни однос мора да испуњава и
посебне услове,предвиђене Правилником о организацији и систематизацији радних места
“Фершпед”А.Д. Београд.
Члан 4.
Радни однос заснива се закључивањем Уговора о раду, који потписују Послодавац и запослени,
пре ступања запосленог на рад.
Уговор о раду може да потпише и запослени кога писмено овласти Генерални директор у складу
са Законом.
Члан 5.
Заснивањем радног односа, код Послодавца, запослени стиче сва права и обавезе које проистичу
из рада и по основу рада.
Члан 6.
Правилник о организацији и систематизацији радних места доноси Послодавац и у њему
утврђује организационе делове, врсту послова, стручну спрему и друге посебне услове за рад на
тим пословима.
Члан 7.
О потреби запошљавања нових радника одлучује Генерални директор у складу са планом
пословања Послодавца и потребама процеса рада.
Члан 8.
Уговор о раду садржи:
-назив и седиште Послодавца,
-име и презиме запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог,
-врсту и степен стручне спреме запосленог,
-врсту и опис послова које запослени треба да обавља,
-место рада,
-начин заснивања радног односа (на неодређено или одређено време),
-трајање Уговора о раду на одређено време,
-дан почетка рада
-радно време (пуно, непуно или скраћено),
-новчани износ основне зараде и елементе за утврђивање радног учинка, накнаде зараде,увећане
зараде и друга примања запосленог,
-рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право,
-позивање на Правилник који је на снази,
-трајање дневног и недељног радног времена.
Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе.
Члан 9.
Радни однос се заснива на неодређено време или одређено време, што се уређује Уговором о
раду, а у складу са Законом.
Члан 10.
Радни однос се заснива са пуним или непуним радним временом.
Члан 11.
Уговором о раду може да се уговори пробни рад и може да траје најдуже шест месеци.
За време пробног рада Послодавац и запослени могу да откажу Уговор о раду са отказним
роком који не може бити краћи од пет радних дана.
Ако запослени за време пробног рада не покаже потребне стручне и радне способности, радни
однос му престаје истеком пробног рада.
Члан 12.
Уговор о раду са Генералним директором и Извршним директором закључује Управни одбор.
Члан 13.
Уговором о раду може да се заснује радни однос на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог до његовог повратка и због повећања обима посла. Радни однос на
одређено време не може трајати дуже од 12 месеци.
Ако запослени настави да ради најмање пет радних дана по истеку рока за који је заснован
радни однос, тада радни однос на одређено време постаје радни однос на неодређено време.
Члан 14.
За заснивање радног односа за одређена радна места, прецизирана Правилником о
Систематизацији и Уговором о раду, утврђивање здравствене способности запосленог врши се
само ако Послодавац оцени да је то потребно.
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 15.
Распоређивање запослених врши се изменом Уговора о раду или Анексом уговора.Запослени у
току трајања радног односа може бити распоређен на свако радно место које одговара његовом
степену стручне спреме, врсти занимања, знању и способностима под условом да то захтева
процес рада или организација рада.Запослени може бити привремено распоређен на друго радно
место када треба заменити одсутног запосленог или када се у другој пословници или служби
привремено повећа обим рада.
Члан 16.
Измена Уговора о раду врши се у случајевима предвиђеном Законом.
Члан 17.
Уз Анекс Уговора о раду запосленом се усмено објашњавају разлози за измену Уговора, рок у
коме запослени треба да се изјасни о понуди и правне последице које могу да настану
одбијањем потписивања Анекса Уговора.
Рок за изјашњавање запосленог не може бити краћи од 8 (осам) радних дана.
Члан 18.
Ако запослени одбије да закључи Анекс Уговора и ако се не изјасни у предвиђеном року
престаје му радни однос.
Члан 19.
Запослени може да буде премештен у друго место рада:
1.Ако је делатност Послодавца такве природе да се рад обавља у местима ван седишта
Послодавца , односно његовог организационог дела:
2.Aко је удаљеност од места у коме запослени ради до места у које се премешта на рад мања од
50км. и ако је организован редован превоз који омогућава благовремени долазак на рад и
повратак са рада уз обезбеђену накнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у
јавном саобраћају.
III.
РАДНО ВРЕМЕ
Члан 20.
Запослени заснива радни однос са пуним радним временом од 40 часова недељно.
Послодавац задржава право да због потребе посла и технолошког поступка врши прерасподелу
радног времена.
Члан 21.
Непуно радно време, скраћено радно време, прековремени рад, прерасподела радног времена и
ноћни рад остварују се у складу са Законом.
1. ОДМОРИ И ОДСУСТВА
Члан 22.
Запослени имају право на одмор у току рада, дневни одмор, недељни одмор и годишњи одмор.
Члан 23.
Запослени има право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута уколико ради пуно
радно време, односно уколико ради дуже од пуног радног времена, а најмање 10 часова има
право на одмор у току рада од најмање 45 минута,Одмор у току дневног рада не може да се
користи на почетку и на крају радног времена и урачунава се у радно време.
Запослени ће одмор користити у интервалу од 10,30 до 11,00 часова.
Члан 24.
Запослени има има право на дневни одмор између два узастопна радна дана у трајању од
најмање 12 часова непрекидно.
Члан 25.
Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно.
Члан 26.
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава
по основу:
1.
Дужине стажа осигурања
-пуних 6 година .............................................................................................1
-пуних 12 година ...........................................................................................2
-пуних 18 година ...........................................................................................3
-пуних 24 године и више ..............................................................................4
радни дан
радна дана
радна дана
радна дана
2. Доприноса на раду, на предлог
- директора ....................................................................................................4 радна дана
Члан 27.
Запослени има право да користи годишњи одмор у непрекидном трајању.Запослени може да
користи годишњи одмор у два дела, с тим да први део у трајању од три недеље користи у
текућој календарској години, а други део најкасније до 30. јуна наредне године.
Члан 28.
Запослени који први пут заснива радни однос или има прекид радног односа дужи од 30 радних
дана, стиче право да користи пун годишњи одмор после шест месеци непрекидног рада.
Запослени који први пут заснива радни однос и у календарској години нема шест месеци рада,
као и запослени који због прекида рада дужег од 30 радних дана није стекао право на пун
годишњи одмор за календарску годину, има право на сразмеран део годишњег одмора, односно
право на дванаестину годишњег одмора за месец дана рада у календарској години.
Члан 29.
При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља рачуна се као 5(пет) радних дана.
Празници који су нерадни дани у складу са Законом, одсуство са рада уз накнаду зараде и
привремена спреченост за рад у складу са прописима о здравственом осигурању не урачунавају
се у дане годишњег одмора.
Члан 30.
О времену коришћења годишњег одмора одлучује Послодавац, уз предходну консултацију са
запосленим, у зависности од потребе посла.
Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана пре датума
одређеног за почетак коришћења годишњег одмора.
Промену времена за коришћење годишњег одмора Послодавац може да измени најкасније пет
радних дана пре дана који је одређен решењем, ако то захтевају потребе посла.
Члан 31.
Запослени има право на плаћено одсуство до седам радних дана у календарској години, у
случају:
1. склапања брака .......................................................................................................5 радних дана
2. порођаја супруге ....................................................................................................5 радних дана
3. теже болести или смрти члана уже породице.....................................................5 радних дана
4. добровољног давања крви(изузимајући и дан давања) .....................................2 радна дана
5. Крсне славе ............................................................................................................1 радни дан
Послодавац може запосленом одобрити плаћено одсуство и у другим случајевума за које оцени
да су оправдани.
Под чланом уже породице, у смислу овог члана, сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре,
родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која евидентирано живе у заједничком
породичном домаћинству са запосленим.
Члан 32.
Послодавац може на лични захтев запосленог, запосленом одобрити одсуство без накнаде
зараде (неплаћено одсутство) уколико процени да је захтев оправдан.
V ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 33.
Запослени има право на безбедност и заштиту здравља на раду, у складу са законом, овим
Правилником, Правилником о безбедности и здрављу на раду којим се уређује заштита на раду
код Послодавца.
Члан 34.
Послодавац је дужан да организује рад којим се обезбеђује зашита живота и здравља
запосленог, да запосленог ближе упозна са условима рада, мерама заштите на раду, општим
актима и да сваког запосленог оспособи за безбедан рад.
Члан 35.
Запослени је дужан да се придржава прописаних мера противпожарне заштите, мера заштите на
раду које су прецизиране посебним Правилницима предвиђеним чл.33 овог Правилника.
У случају кршења прописаних мера заштите кривицом запосленог услед којих дође до повреде
на раду Послодавац не може сносити одговорност.
Члан 36.
Запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја, и одсуство са рада у
трајању од 365 дана за негу детета.
Коришћење одсуства ради неге свог и усвојеног детета регулише се у складу са Законом.
Члан 37.
Запослени је дужан да, најкасније у року од 3(три) дана од дана наступања привремене
спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави Послодавцу
потврду лекара која садржи и време очекиване спречености за рад, а у року од 24 часа да га
обавести о спречености за рад.
Уколико запослени не достави потврду од лекара у предвиђеном року може му престати радни
однос.
VI ЗАРАДЕ,НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИ
Члан 38.
Овим правилником о раду уређује се:
1.
2.
3.
4.
5.
зарада
увећана зарада
накнада зараде
друга примања (топли оброк и регрес)
накнада трошкова
а) Зарада
Члан 39.
Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са Законом, овим
Правилником о раду и Уговором о раду.
Зараду чини зарада за обављени рад и време проведено на раду, зарада по основу доприноса
запосленог пословном успеху Послодавца и других примања по основу радног односа у складу
са овим Правилником и Уговором о раду.
Члан 40.
Зарада за обављени рад и време проведено на раду чини:
-основна зарада
-резултати рада и
-увећана зарада
б. Основна зарада
Члан 41.
Основна зарада, одређује се на основу услова утврђених Правилником о систематизацији и
организацији послова потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о
раду .
Основна зарада утврђује се као производ коефицијената сложености посла и цене рада за
најједноставнији рад.
Коефицијент сложености посла утврђен је Правилником о систематизацији радних места у
којим је вреднована одговорност, услови рада, стручна спрема, радно искуство и значај посла.
Цена рада за најједноставнији рад утврђује се на основу утврђених стандарда и резултата рада и
планских задатака у профит центрима једном месечно.
ГРУПЕ ПОСЛОВА
КОЕФИЦИЈЕНТ
I. Не захтева се стручност (неквалификован).........................................................
1,00
..........................................................................................................................................................
II. Захтева се стручна оспособљеност у
трајању до 6 месеци (I степен)..............................................................................
1,10
..........................................................................................................................................................
III. Захтева се стручна оспособљеност у
трајању од 6 месеци до 2 године ( II степен).......................................................
1,35
...........................................................................................................................................................
IV Захтева се стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од 2-3 године
______________________________________________________________________________
(квалификовани) III степен ....................................................................................
1,50
.............................................................................................................................................................
V Захтева се стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од 4 или више година (IV степен).................................
1,60
.............................................................................................................................................................
VI Захтева се стручност која се стиче специјализацијом
на основу стручности средњег образовања
ВКВ- (V степен).......................................................................................................
2,00
.............................................................................................................................................................
VII Захтева се стручност која се стиче вишим
образовањем (VI степен) ......................................................................................
2,50
.............................................................................................................................................................
VIII Захтева се стручност која се стиче факултетски
односно високим образовањем ( VII степен )....................................................
3,00
Члан 42.
Основна зарада се може Уговором о раду уговорити и у већем износу.Основна зарада радних
места посебно предвиђених Уговором о раду и Правилником о систематизацији се одређује у
складу са нормативима за одређено радно место прецизираним Правилником о организацији и
систематизацији радних места.
Члан 43.
Класификација радних места по групама послова за одређена радна места, представља саставни
део предметног Правилника.
в) Резултати рада
Члан 44.
1. Колективни резултати рада који утичу на формирање зараде су:
−
−
−
Укупна остварена добит у сваком појединачном профит центру
Планирана добит за сваки профит центар
Висина ненаплаћених потраживања у профит центру
2. По основу индивидуални резултати рада који увећавају (смањују) зараду појединаца
по колективном резултату су:
Квалитет обављеног посла
− Квантитет обављеног посла
− Однос према средствима
− Однос према раду
По основу индивидуалних резултата рада основна зарада може да се увећа највише 30%,
односно умањи највише 30%.
−
КОЛЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА
Члан 45.
Коефицијент учинка (кфу) се утврђује стављањем у однос остварене добити са планираном
добити. Он се примењује као основ за формирање зараде у профит центрима и на нивоу
“Фершпед”-а А.Д.
Добијени коефицијент се коригује са утврђеним стопама за корекцију, а према степену
наплаћене реализације.
Члан 46.
Ненаплаћена реализација, санкционише се негативним коефицијентима по основу следећег:
1. У случају да ненаплаћена потраживања, после валутног рока учествују у укупним
потраживањима организационог дела (профит центра), и то :
− до 20% ......................................... нема корекције зарада
− од 20-30% .....................................зарада се умањује до10%
− од 30-50% .....................................зарада се умањује до 20%
2. Услучају преко 50%, преиспитаће се рад таквог организационог дела (профит центра)
Члан 47.
У организационим деловима “Фершпед”-а А.Д. који нису организовани као профит центри,
обрачун кфу вршиће се на на основу коефицијената свих профит центара и просечна цена рада
за заједничке послове представљаће цену рада за тај месец.
Члан 48.
По основу колективних резултата рада у профит центрима, утврђена основна цена рада се
множи са Кфу (коефицијентом учинка) и као таква може бити већа или мања од утврђене.
Члан 49.
Предлог оцене резултата рада према Правилнику о вредновању резултата пословања даје
непосредни руководилац, при чему о датом предлогу одлучује Генерални директор.
Члан 50.
Уколико запослени не оствари утврђене стандарде, односно планске задатке, запосленом ће се
умањити зарада сразмерно проценту остварења планског задатка односно стандарда, али не
мање од висине минималне зараде.
Члан 51.
Код минималне зараде Послодавац је дужан да ту зараду исплати запосленом у висини законске
цене сата за месец у коме се врши исплата исте.
Члан 52.
Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде достави
обрачун.
Послодавац је дужан да запосленом достави обрачун и за месец за који није извршио исплату
зараде, односно накнаде зараде уз обавештење о разлозима због чега није извршена исплата.
Члан 53.
Запослени има право на увећану зараду и то:
1. За рад на дан празника који је нерадни дан-најмање 110% од основице,
2. За рад ноћу и рад у сменама, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне
зараде -најмање 26% од основице,
3. За прековремени рад-најмање 26% од основице
4. По основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном
односу 0,4% од основице.
Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. овог члана, проценат
увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања
г) Накнада зараде
Члан 54.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду зараде за време одсуствовања са рада у
висини просечне зараде у претходна три месеца, за време одсуствовања са рада на дан празника
који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив
државног органа.
Члан 55.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду зараде за време одсуствовања са рада због
привремене неспособности за рад до 30 дана и то:
− У висини 65% просечне зараде у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила
−
привремена спреченост за рад, која не може бити нижа од минималне зараде утврђене у
складу са Законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада,
У висини 100% просечне зараде у предходна три месеца пре месеца у којем је наступила
привремена спреченост за рад, која не може бити нижа од минималне зараде утврђене у
складу са Законом, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или
професионалном болешћу, ако Законом није друкчије одређено.
Члан 56.
Запослени има право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у предходна три
месеца, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са овим Законом,
за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у
календарској години.
Члан 57.
Зарада се исплаћује једном месечно у целости или из два дела и то најкасније до краја текућег
месеца за претходни месец.
Члан 58
За време привременог удаљења са рада запосленом припада накнада у висини једне четвртине, а
ако издржава породицу у висини једне трећине основне зараде.
НАКНАДА ТРОШКОВА
Члан 59.
Запослени има право на накнаду трошкова:
а) За долазак и одлазак са рада у неопорезивом износу цене карте у јавном саобраћају
б) За време проведено на службеном путу у земљи
в) За време проведено на службеном путу у иностранству, најмање у висини утврђеној посебним
прописима ,
г) Издаци за службена путовања у земљи и иностранству за лица која нису у радном односу .
д) Смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако Послодавац није запосленом обезбедио
смештај и исхрану без накнаде,
ђ) За исхрану у току рада у складу са одлуком Послодавца ,
е) Регрес за годишњи одмор у складу са одлуком Послодавца
а) Превоз на рад и са рада
Члан 60.
Запослени има право на накнаду трошкова превоза у јавном саобраћују за долазак на посао и
повратак са посла до непорезивог износа накнаде трошкова превоза по чл. 18 став 1. тачка 1.
Закона о порезу на доходак грађана.
Критеријуми узети у обзир приликом утврђивања предметне накнаде су:
− Удаљеност од места становања до места рада
− Позиционирање зоне градског превоза ( I и II) које запослени потврђују својом писменом
изјавом.
Члан 61.
Уколико запослени користи више превозних средстава, те не постоји могућност да се обезбеди
адекватна месечна претплатна карта, накнада трошкова превоза у јавном саобраћају за долазак и
повратак са посла ће се вршити до висине стварних трошкова превоза, а највише до
неопорезованог износа.
б) Службено путовање у земљи
Члан 62
Запослени има право на дневницу за службено путовање у земљи у висини неопорезиваног
износа, у складу са чл.18. Закона о порезу на доходак грађана Републике Србије.
Службеним путовањем у земљи сматра се путовање ван места рада запосленог, ради
извршавања одређених послова, по налогу овлашћеног запосленог. Службеним путовањем
сматраће се путовање на удаљености већој од 50 километара од места рада.
Члан 63.
За време службеног путовања у земљи запослени има право на накнаду следећи трошкова:
− Трошкови смештаја у висини према приложеним рачунима, а највише до цене ноћења у
хотелу “А” или “Б” категорије,
− Трошкови превоза, у целини у висини цене приложених превозних карата или уколико се
исплаћује накнада за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе до 30 % цене
једног литра бензина по пређеном километру увећаних за директне трошкове настале у вези
са употребом аутомобила у пословне-службене сврхе(као што су трошкови
паркирања,путарине...)
− остали трошкови (као што су трошкови резервација места у превозном средству, пртљаг,
телефонски разговор итд.) у целини, према приложеним рачунима.
Члан 64.
Запосленом на службеном путу припада право на дневницу, и то:
−
−
−
Од 12 до 24 часа проведених на службеном путу, цела дневница
За време проведено на службеном путовању дужем од 8 часова, а краћем од 12 часова, пола
дневнице
За време проведено на службеном путовању у трајању мањем од 8 часова, запосленом не
припада право на дневницу
Члан 65.
Запослени је дужан да пре одласка на службени пут прибави уредан путни налог у који морају
бити уписани сви подаци од значаја за путовање ( име и презиме, место, циљ путовања, датум
поласка и датум повратка, врсту смештаја у коју спада категорија хотела у коме је обезбеђен
смештај, напомену да ли је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана, износ дневнице и
евентуално умањење износа дневнице која може да се исплати, врсту превозног средства које се
користи, податке о томе ко сноси трошкове). Налог се издаје пре него што запослени пође на
службени пут и на основу наведених података му се исплаћује аконтација у висини планираних
трошкова према предвиђеном трајању службеног пута.
Члан 66.
Запослени је дужан да у року од три дана по повратку са службеног путовања поднесе уредно
попуњен путни налог са извештајем о обављеном послу.
в) Службено путовање у иностранство
Члан 67.
Запосленом за службено путовање у иностранство припада дневница у складу са посебним
прописима о издацима за службено путовање у иностранство. Износ дневнице за службени пут
у иностранство утврђен је у висини која неможе бити мања од висине утврђене Уредбом о
издацима за службено путовање и селидбе у иностранство.
Под службеним путовањем у иностранство, подразумева се службено путовање:
- Из Републике Србије у страну државу и обратно
- Из једне у другу страну државу
- Из једног у друго место у страној држави.
Дужина трајања службеног пута у иностранство се одређује према потребама службеног посла.
Члан 68.
За време службеног путовања у иностранству запослени има право на накнаду следећих
трошкова:
− Трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак
− Трошкови превоза у висини цене превозне карте уз приложене рачуне или уколико се
исплаћује накнада за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе до 30 % цене
једног литра бензина по пређеном километру увећаних за директне трошкове настале у вези
са употребом аутомобила у пословне – службене сврхе ( као што су: трошкови паркирања,
путарине ...)
−
−
Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа у износу према
приложеним рачунима
Трошкови превожења, преношења, уношења и изношења службене поште, трошкови
телефона, телеграма и телефакса који су неопходни за службене послове и други неопходни
издаци се надокнађују у стварним износима на основу приложених рачуна.
Члан 69.
Умањење дневнице врши се:
Ако је обезбеђена бесплатна исхрана – дневница се умањује за 60%
− Ако је обезбеђен само бесплатан доручак – дневница се умањује за 10 %
− Ако је обезбеђен само бесплатан ручак – дневница се умањује за 30 %
− Ако је обезбеђена само бесплатна вечера – дневница се умањује за 20 %
Износ утврђене дневнице за службено путовање не умањује се ако се користе кола за спавање на
путовању које траје непрекидно 24 часа или ноћу од 22 до 6 часова, или најмање 6 часова ноћу
после 20 часова или ако се лице које путује током службеног боравка у иностранству разболи и
ради лечења смести у здравствену установу стране државе.
−
Члан 70.
Дневнице за страну државу у коју се службено путује обрачунавају се од часа преласка границе
Републике Србије, а дневнице одређене за страну државу из које се долази, до часа преласка у
Републику Србију.
Члан 71.
Ако се за службени пут користи авионски превоз, дневница се обрачунава од часа поласка
авиона са последњег аеродрома у Републици Србији, до часа поласка авиона на први аеродром у
Републици Србији.
Члан 72.
Запосленом на службеном путу у иностранству припада право на дневницу и то:
− од 12 до 24 часова проведених на службеном путу ако запосленом није обезбеђена исхрана
(доручак, ручак, вечера), цела дневница
− за време проведено на службеном путовању дужем од 8 часова, а краћем од 12 часова, пола
дневнице
− за време проведено на службеном путовању у трајању од 0-8 часова, запосленом не припада
право на дневницу.
Члан 73.
Запослени је дужан да пре одласка на службени пут прибави уредан путни налог, у који морају
бити уписани сви подаци од значаја за путовање(име и презиме, место и циљ путовања, датум
поласка и датум повратка, врсту смештаја у коју спада категорија хотела у коме је обезбеђен
смештај, напомену да ли је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана, износ дневнице и
евентуално умањење износа дневнице која може да се исплати, врсту превозног средства које се
користи, податке о томе ко сноси трошкове). Налог се издаје пре него што запослени пође на
службени пут, на основу наведених података му се исплаћује аконтација у висини планираних
трошкова према предвиђеном трајању службеног пута.
Члан 74.
Рок за подношење обрачуна трошкова је најкасније 3 дана од дана када је путовање завршено.
Уколико су трошкови исказани у националној валути у којој није утврђена дневница за ту
земљу, за обрачун и признање издатака запослени је дужан уз документе приложити и писмени
доказ о курсу националне валуте у односу на валуту у којој је утврђена дневница за ту земљу. У
случају не пружања доказа о замени неће се признати настали трошкови.
г) Издаци за службена путовања у земљи и иностранству
за лица која нису у радном односу
Члан 75.
За обављање одређених послова Послодавац може на службени пут у земљи да упути и лице
које није код њега у радном односу, уз обавезу да му надокнади трошкове службеног путовања..
д) Рад и боравак на терену
Члан 76.
Запослени има право, у складу са општим актом и уговором о раду, на накнаду трошкова
смештаја и исхране за рад и боравак на терену у случају да Послодавац није запосленом
обезбедио смештај и исхрану без накнаде.
Под радом и боравком на терену подразумева се рад и боравак запосених ван седишта
Послодавца, односно њеног организационог дела, који захтева непрекидно дуже одсуство
запосленог ван тог седишта.
Издаци који запослени имају на терену морају бити документовани одговарајућим рачунима за
смештај и исхрану (рачун ресторана, хотела, признаница физичког лица које пружа услуге
смештаја ...) и признају се трошкови у висини и на начин прописаним општим актом и
Уговором о раду.
Рад на терену сматра се рад на удаљености преко 50км од места боравка.
ђ) Исхрана у току рада
Члан 77.
Запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) за дане
проведене на раду у висини 100 динара по дану. Под даном проведеном на раду се не
подразумевају дани проведени на службеном путу, раду на терену, годишњем одмору,
боловању и плаћеном одсуству. Накнада трошкова за исхрану се исплаћује месечно заједно са
зарадом и чини саставни део зараде.
е) Регрес за годишњи одмор
Члан 78.
Запослени има право на регрес за годишњи одмор у висини 50% просечне зараде у Републици
према последњем објављеном податку. Наведени износ исплаћиваће се у дванаест једнаких
месечних износа заједно са зарадом за одговарајући месец. Запослени који је стекао право на
цео годишњи одмор има право на исплату регреса у пуном износу. Запослени који је стекао
право на сразмеран број дана годишњег одмора има право на сразмеран износ накнаде трошкова
регреса.
Друга примања
ОТПРЕМНИНА ЗБОГ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
Члан 79.
Послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину при одласку у пензију у висини три
поросечне зараде исплаћене по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Солидарна помоћ
Члан 80.
Послодавац може запосленом на његов захтев и предлог непосредног руководиоца да обезбеди
новчану помоћ на име солидарне помоћи у висини неопорезивог износа у складу са чл. 18.
Закона о порезу на доходак грађана Републике Србије у следећим случајевима:
−
−
−
−
−
У случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог,
За куповину лекова
За помоћ у трошковима лечења у земљи и иностранству
За помоћ у случају штете од елементарних непогода
Помоћ у случају смрти родитеља или старатеља.
Помоћ у случају смрти
Члан 81.
Послодавац је дужан да, у случају смрти запосленог или члана његове уже породице, на захтев
запосленог односно породице, исплати породици односно запосленом новчану помоћ у висини
трошкова погребних услуга према приложеном рачуну, а највише до неопорезивог износа у
складу са Законом о порезу на доходак грађана.
Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се :брачни друг, родитељи и деца.
Повреда на раду
Члан 82.
Послодавац је дужан да исплати запосленом у складу са општим актом, накнаду штете због
повреде на раду или професионалног обољења.
Остала примања запослених која немају карактер зараде
Члан 83.
Послодавац може у складу са Законом, а на предлог непосредног руководиоца да одреди
исплату:
− Деци запослених старости до 7 година живота поклон за Божић и Нову Годину у висини
неопорезованог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана,
− Премију за добровољно додатно пензијско осигурање, колективно осигурање за случај тежих
болести и хирушких интервенција,
− Запосленом, стипендија и кредита за школовање у земљи и иностранству за потребе
Послодавца под условом да се закључи уговор између Послодавца и запосленог о начину
коришћења средстава, условима и роковима враћања (у ком слушају је износ кредита или
стипендије неопозив),
− Зајма за набавку зимнице ,огрева и уџбеника у износу који не може да буде већи од половине
нето зараде запосленог остварене за месец који претходи месецу у коме се зајам одобрава;
Исплата зајма не може да се врши пре исплате зараде за предходни месец.Враћање зајма
може да се врши у највише 6 (шест) месечних рата,
− Накнаду за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе (у локалу и за службени пут)
до 30% цене једног литра бензина по пређеном километру увећаних за директне трошкове
настале у вези са употребом аутомобила у пословне -службене сврхе (као што су: трошкови
паркирања, путарине...),
− Стипендије и кредита ученицима и студентима у висини неопорезивог износа у складу са
Законом о порезу на доходак грађана.
Члан 84.
Послодавац може запосленом да исплати јубиларну награду под условима, на начин и у висини
утврђеној општим актом или Уговором о раду.
VII ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 85.
Уговором о раду, решењем о распоређивању и Анексом уговора о раду ће се утврдити послови
које запослени не може да ради у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог
правног или физичког лица, без сагласности Послодавца (у даљем тексту: забрана
конкуренције).
Ако запослени прекрши забрану конкуренције, Послодавац има право да од запосленог захтева
накнаду штете.
Члан 86.
Уколико Послодавац организује или финансира специјалистичку обуку за запосленог, исти је
дужан да у предузећу проведе време утврђено Уговором о раду, решењем о распоређивању или
Анексом уговора о раду на пословима радног места на које је распоређен или по престанку
радног односа у Друштву, а пре протека наведеног времена компензује средства која су уложена
у његову обуку.
Послослодавац има право на накнаду штете уколико запослени стечена знања са
специјалистичких обука Друштва, користи за сопствене потребе или потребе других физичких и
правних лица.
Члан 87.
Уколико Уговором о раду, решењем о распоређивању и Анексом уговора о раду није
предвиђена забрана конкуренције запослени се обавезује да за период од две године од дана
када му престане радни однос код Послодавца неће директно или индиректно одати, објавити
или упознати било које физичко и правно лице, са поверљивим информацијама Послодавца и да
је неће лично користити за сопствене потребе, а на штету Послодавца.
(Поверљивом информацијом се сматра: документацуја Послодавца, маркетиншка стратегија,
идеје везане за услуге, пословни планови Послодавца, Уговори са купцима, финансијски подаци
укључујући планирану стратегију цена и трошкова и документација о клијентима).
Запослени се обавезује да за период од 2 (две) године од када му престане радни однос код
Послодавца неће покушати да преузме перспективне купце Послодавца.
VIII НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 88.
Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези са радом, намерно или крајњом
непажњом, проузроковао Послодавцу у складу са Законом.
Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је
проузроковао.
Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала,ко је штету проузроковао и
како се надокнађује, утврђује Послодавац у складу са Законом о раду и овим Правилноком.
Члан 89.
Генерални директор или запослени кога он овласти, покреће решењем поступак за утврђивање
одговорности запосленог за штету по пријему писмене пријаве о проузрокованиј штети или
личног сазнања да је штета проузрокована Послодавцу.
−
−
−
Пријава из става 1. овог члана садржи:
име и презиме запосленог који је штету проузроковао,
време, место и начин извршења штетне радње,
доказе који указују да је запослени проузроковао штету,
−
предлог за покретање поступка за утвђивање одговорности запосленог за штету.
Члан 90.
Постојање штете и околности под којима је настала, висину и начин накнаде утврђује посебна
комисија од три члана коју образује Генерални директор.
Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности запосленог за штету садржи:
− име и презиме запосленог,
− послове које запослени обавља,
− време, начин и место извршења штетне радње,
− доказе који указују да је запослени извршио штетну радњу,
− име и презиме лица одређених за спровођење поступка.
Члан 91.
Комисија заказује расправу, спроводи поступак саслушања запосленог чија се одговорност
утврђује, сведока уколико их има и изводи друге доказе ради утврђивања чињеничног стања.
Висина штете се утврђује на основу тржишне или књиговодствене вредности ствари од стране
службе за рачуноводствене послове.
Ако се висина штете не може утврдити према ставу 2. овог члана или би утврђивање њеног
износа проузроковало несразмерне трошкове, висину накнаде штете утврђује Послодавац у
паушалном износу, проценом штете или вештачењем стручног лица.
Члан 92.
Комисија одређена за спровођење поступка за утврђивање одговорности запосленог, када
утврди све чињенице и околности од утицаја на одговорност запосленог, предлаже Генералном
директору или запосленом кога је он овластио да донесе решење којим се запослени обавезује
да надокнади штету или се ослободи одговорности.
Саставни део записника чини и изјава запосленог о томе да ли пристаје да штету надокнади.
Решењем којим се запослени обавезује да надокнади штету, утврђује се начин и рок накнаде
штете. Ако запослени не пристане да надокнади штету у утврђеном року, о накнади штете
одлучује надлежни Суд.
Члан 93.
Послодавац може, у оправданим случајевима, делимично (или потпуно) ослободити запосленог
од накнаде штете коју је проузроковао, осим ако штету проузроковао намерно.
Предлог за ослобађање од накнаде штете може поднети запослени.
При подношењу одлуке о делимичном ослобађању од накнаде штете, Послодавац ће ценити рад
и понашање запосленог као и да ли би запослени са накнадом штете био доведен у тежак
материјални положај.
IX УДАЉЕЊЕ СА РАДА
Члан 94.
Запослени може да се привремено удаљи са рада ако је учинио повреду радне обавезе која
угрожава имовину код Послодавца.
Имовином у смислу претходног става сматра се имовина која прелази тржишну вредност
10.000,00 динара.
Члан 95.
Запослени може да буде привремено удаљен са рада у случајевима , у трајању, по поступку и на
на начин предвиђен Законом .
X УПУЋИВАЊЕ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА
Члан 96.
Запослени може, уз своју сагласност да буде привремено упућен на рад код другог Послодавца,
ако је дошло до привременог прекида или смањења обима рада код Послодавца.
Запослени може да буде упућен на рад код другог Послодавца у смислу претходног става за
време док трају разлози за упућивање, а најдуже годину дана.
XI ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 97.
Послодавац је дужан да донесе програм решавања вишка запослених, ако утврди да ће због
технолошких, економских или организационих промена у оквиру периода од 30 дана доћи до
престанка потребе за радом запослених на неодређено време и то за најмање:
1) 10 запослених код Послодавца који има у радном односу више од 20, а мање од 100
запослених на неодређено време,
2) 10% запослених код Послодавца који има у радном односу најмање 100, а највише 300
запослених на неодређено време,
3) 30 запослених код Послодавца који има у радном односу преко 300 запослених на
неодређено време.
Програм је дужан да донесе и Послодавац који утврди да ће доћи до престанка потребе за радом
најмање 20 запослених у оквиру периода од 90 дана, без обзира на укупан број запослених код
Послодавца.
Члан 98.
Програм нарочито садржи:
1) разлоге престанка потребе за радом запослених,
2) укупан број запослених код Послодавца,
3) број, квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су
вишак и послове које обављају,
4) критеријуме за утврђивање вишка запослених ,
5) мере за запошљавање: рад код другог Послодавца, преквалификација или
доквалификација, непуно радно време, али не краће од половине пуног радног времена и
друге мере,
6) средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених
7) рок у коме ће бити отказан Уговор о раду.
Члан 99.
Програм доноси Управни одбор, а код Послодавца где није образован Управни одбор-Програм
доноси Генерални директор у складу са Законом.
Члан 100.
Одлуку о вишку запослених доноси Генерални директор “Фершпед”-а А.Д. Београд на предлог
непосредних руководилаца.
За радом запосленог престаје потреба у случају гашења пословнице, укидања појединих радних
места, смањења броја извршиоца код смањеног обима посла.
При предлагању и утврђивањузапослених за чијим је радом престала потреба, а где постоји
више извршиоца на истом радном месту, вишак запослених на тим пословима утврђује се
полазећи од: успешности у раду, стручне спреме, дужине стажа, радног искуства, самосталности
у раду, иницијативе, ефикасности у раду, поштовања норматива и процедура у процесу рада,
однос према радним обавезама и друго.
Однос према радним обавезама подразумева : закашњење, напуштање радног места, однос
према сарадницима и руководиоцима.
Предност има запослени који има одговорнији однос.
Социјално-економски положај запосленог је корективни критеријум, а цени се у случају да на
истом радном месту два или више радника имају исте оцене према наведеним критеријумима.
Члан 101.
Запослени који се на иницијативу, оглас или позив Послодавца добровољно пријави да буде
утврђен као вишак, утврђује се као вишак ако се Послодавац сагласи са таквом пријавом.
Члан 102.
Пре отказа Уговора о раду по основу престанка потребе за радом запосленог Послодавац је
дужан да у сарадњи са Републичком организацијом за запошљавање покуша да обезбеди
запосленом преквалификацију, доквалификацију и друге мере за ново запошљавање вишка
запослених.
Члан 103.
Запосленом који је утврђен као вишак , Послодавац је дужан да пре отказа Уговора о раду,
исплати отпремнину у складу са Законом и Одлуком о утврђивању вишка запослених.
XII ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА -ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА
Члан 104.
Престанак радног односа у “Фершпед”-у А.Д. Београд врши се у складу са Законом .
Члан 105
Послодавац може запосленом да откаже Уговор о раду ако за то постоје оправдани разлози који
се односе на његово понашање, односно на непоштовање радне дисциплине и повреде радне
обавезе.
−
−
−
−
−
Члан 106.
Запослени не поштује радну дисциплину ако:
Показује немаран однос према средствима рада, повереној документацији, роби и другим
повереним средствима у “Фершпед”-у А.Д.
Учестало и неоправдано касни на посао,
неоправдано одлази са посла -без одобрења непосредног руководиоца ,
пасивно обавља радне задатке,
неблаговремено и неправилно извршава налоге и одлуке Послодавца.
Члан 107.
Запосленом престаје радни однос отказом Уговора о раду, ако својом кривицом учини следеће
повреде радних обавеза:
− неблаговремено, несавесно, неправилно и немарно извршавање радних и других обавеза или
пропуштање радњи које је проузроковало теже последице за запослене”Фершпед”-а А.Д.
Београд
− незаконито располагање средствима, нецелисходно и неодговорно коришћење средстава
“Фершпед”-а А.Д. или предузимање друге незаконите радње које је проузроковало теже
последице за запослене или се “Фершпед”-у наноси материјална штета
− одавање пословне, службене или друге тајне утврђене Законом, Уговором о раду и овим
Правилником.
− Злоупотреба права коришћења боловања
− повреда прописа о заштити од пожара, експлозије, елементарних непогода и штетног
деловања отровних и других материја
− непоштовање прописа из области заштите живота, здравља и безбедности на раду
− одбијање запосленог да обавља послове одређене Уговором о раду
− одбијање запосленог да потпише Уговор о раду под измењеним околностима
− фалсификовање новчаних и других службених докумената
− неоправдано изостајање са посла, а свој изостанак не оправда
− злоупотреба положаја и прекорачење датог овлашћења, које је проузроковало теже
последице за запослене
− непрописана и неовлашћена употреба печата или недовољно обезбеђење печата званичних
књига у циљу прибављања себи или другом имовинске или друге користи
− свака радња или пропуштање, које у себи садржи елементе неког кривичног дела, у вези са
радом или на раду
− испољавање шовинистичких ставова у односу на запослене других вероисповести, односно
националности
− оснивање сопствених предузећа или радњи или обављање послова за друге било
конкурентно делатности “Фершпед”-а А.Д. а нарочито у области међународне и унутрашње
шпедиције, спољне и унутрашње трговине, свим врстама робе на велико и мало,
организовање превоза свим врстама саобраћаја, под кривичном, материјалном и
дисциплинском одговорношћу.
− Недолично понашање (свађа, вређање и сл.) према другим запосленим и директору
− одбијање потребне сарадње са другим запосленима из неоправданих разлога
− недолично понашање ван радног времена које може штетити угледу “Фершпед”-а А.Д.
− Долазак на рад у напитом стањуили конзумирање алкохола у току рада
− неостваривање предвиђених резултата рада из неоправданих разлога у току три месеца
узастопно
−
−
−
одбијање извршења редовног и ванредног лекарског прегледа, укључујући и санитарне
прегледе
некоректан однос према купцима, добављачима и странкама
непријављивање повреде радне обавезе и у другим случајевима предвиђеним Уговором о
раду и Законом о раду.
Члан 108.
Упозорење запосленом да су се стекли услови за отказ Уговора о раду доставља се на начин у
року и по поступку предвиђеним Законом.
Члан 109.
Достављање Решења о отказу Уговора о раду, заштите од отказа, отказни рок и новчане накнаде
врше се у складу са Законом.
XIII ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 110.
Запослени који сматра да му је повређено право из радног односа може поднети Генералном
директору захтев за образовање арбитраже ради решавања спорних питања .
Арбитра споразумом одређују стране у спору из реда стручњака у области која је предмет спора.
Арбитража има 3 (три) члана, од којих је по један представник страна у спору, а један арбитар
кога стране у спору одреде споразумом.
Арбитража утврђује чињенично стање на основу поднетих доказа, саслушања странака у спору
и других лица.
Рок за покретање поступка пред арбитром јесте 3(три) дана од дана достављања решења
запосленом.
Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана подношења захтева за споразумно
решавање спорних питања.
Одлука арбитраже се сматра донетом ако за њу гласа већина од укупног броја чланова
арбитраже (алтернатива: сви чланови арбитраже). Одлука арбитраже је коначна и обавезује
Послодавца и запосленог.
Члан 111.
Против решења којим је повређено право запосленог или када је запослени сазнао за повреду
права, запослени може да покрене спор пред надлежним Судом у року од 90 дана од дана
достављања решења, односно сазнања за повреду права.
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 112.
Измене и допуне овог Правилника врше се Анексом.
Члан113.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Колективни Уговор “Фершпед”-а А.Д.
Београд, од 01.12.2007. године.
Члан 114.
Овај Правилник о раду ступа на снагу даном доношењa 31.01.2009. године.
У Београду, 31.01.2009. године.
Потпредседник Управног одбора
...... ..................................
Горан Аврамовић
“ФЕРШПЕД”
међународна и унутрашња
шпедиција, акционарско друштво Београд
Број:__________
Датум:_____________
ПРАВИЛНИК О РАДУ
Download

ПРАВИЛНИК О РАДУ