Р Е П У Б Л И К А
С Р Б И Ј А
ПЛАН
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА
(2012/2013.год.)
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Београд, новембар 2012. год.
поглавље I
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
1.
Република Србија има 680,767 км путева I реда сa профилом аутопута, 3.576,820 км
путева I реда (раније магистралних) и 4.606,582 км путева II реда (раније
регионалних),што укупно чини 8.768,302 км, уз путеве на територији КиМ, мрежа
државних путева износи 9.449,069 км.
2.
Новим Законом о јавним путевима «Сл. Гласник Републике Србије» бр. 101/05 од
21.11.2005. је одређено да се управљање државним путевима поверава ЈП “Путеви
Србије“ (раније Републичка дирекција за путеве), Уредбе Владе Републике Србије о
категоризацији државних путеава број 101-1039/2012 од 23.02.2012. године које у складу
са законом организује послове одржавања, заштите, коришћења и развоја путева.
3.
Правилником о одржавању државних путева I и II реда предвиђени су радови и
активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности
саобраћаја на путевима.
4.
Те активности спроводе специјализована предузећа за путеве са којима ЈП “Путеви
Србије“ има закључене уговоре и која ове послове успешно обављају већ десетинама
година.
5.
Тренутно је ангажовано 24 предузећа за путеве на одржавању комплетне мреже
државних путева Републике Србије и 2 предузећа која пружају услужну делатност
(„Србијапут“-Београд и „Војводинапут“-Нови Сад).
6. За успешно спровођење свих активности и обезбеђење проходности и безбедног
одвијања саобраћаја обавезно је благовремено сачинити план одржавања државних
путева I и II реда : План зимске службе.
7.
Планом одржавања мреже државних путева I и II реда путева у зимском периоду је
прецизно одређено понашање свих учесника у зимској служби.
8.
Овим планом се утврђује начин прикупљања, обрада и достављање информација
корисницима путева о стању на путевима.
9.
План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП “Путеви Србије“ као
управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве са
прецизним распоредом материјала, опреме механизације и особља по путним базама и
седиштима предузећа.
10. Обавеза предузећа за путеве је да до 15. новембра 2012. год. оспособи предвиђен
број машина, обезбеди резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз,
светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.
11. Одржавање путева у зимском периоду, спречавање појаве поледице и уклањање
снега, је
веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање
огромних ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске
-2-
механизације и смештајних капацитета. Рационално понашање управљача путевима,
извођача радова као и државних органа је неопходно. Издаци могу бити велики и када
нема интезивних снежних падавина или поледице, пошто се обезбеђује стално дежурство
особља и механизације.
12. Из тих разлога овим планом се одређују приоритети и ниво одржавања по деоницама
којих ће се предузећа и надзорна служба обавезно придржавати, јер не постоје
објективни разлози да сви путеви имају подједнак третман.
13. За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду је изузетно значајно да се поред
предузећа и корисници путева придржавају прописа и укључују у саобраћај са опремом
за кретање у зимским условима тј. са одговарајућим пнеуматицима и ланцима за снег на
критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у
плановима морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту
опрему не поседују.
14. Ради повећања безбедности учесника у саобраћају у зимском периоду надлежно
Министарство ће и ове године донети решење којим се ограничава брзина кретања
возила на 60 км/час на путевима сврстаним у први приоритет, а на 40 км/час на путевима
другог и трећег приоритета у условима снежних падавина.
15. Део припрема за одржавање путева у зимском периоду је благовремена санација свих
оштећења коловозног застора и оспособљавања система за одводњавање и постављање
саобраћајне сигнализације. Благовременом санацијом коловозног застора смањује се
обим оштећења коловоза у условима наизменичног пада и пораста температуре изнад и
испод нултог подеока.
16. За проходност и безбедно одвијање саобраћаја се подразумева и благовремена
набавка, дистрибуција и лагеровање основних материјала за посипање. Индустријска со
за посипање се набавља обједињено и дистрибуира по предузећима у складу са реалним
потребама, утврђених на основу претходних искустава. Рационализација потрошње соли
је неопходна, те се у циљу смањења потрошње соли врши мешање са одговарајућом
фракцијом каменог дробљеног материјала. Проценат соли се утврђује на основу
приоритета деонице пута. Потрошњу соли је нужно смањити и из разлога заштите
животне средине. За зимску службу 2012/2013 год. планирана је набавка укупно 57.700,00
тона соли, што са залихамa чини 72.516,55 тона соли.
Укупна потребна количина дробљеног каменог агрегата и ризле је око 160 хиљада
тона.
-3-
поглавље II
ТРАЈАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Званични почетак зимске службе је 15. XI (2012. године), а завршетак 31. III (2013.
године). До појаве снежних падавина по правилу долази и пре 15. новембра у
планинским, а и у нижим пределима, тако да се предузећа из искуства припреме да
интервенишу увек када се за то укаже потреба.
Дневно присуство механизације у путним базама на аутопуту је због значаја
непрекидно 24 часа, а на осталим путевима 16 или 8 часова, по потреби и дуже.
Одржавање путева у току зиме обавља се из путних база и пунктова који су у
последње време релативно добро опремљени, што побољшава ефикасност ове службе.
У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и
ризла за посипање одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација
је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова,
обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.
План одржавања државних путева I и II реда у зимским условима заснован је на
следећим основним елементима:
-
на Правилнику о одржавању путева;
-
на дефинисању приоритета путних праваца с обзиром на начин и
ниво одржавања;
-
дневно се утврђује степен приправности;
-
на набавци и испоруци укупно 72.516,55 т соли са залихама;
-
на набавци камене ризле и агрегата по потреби.
-4-
Државни путеви
I реда
(IА и IБ)
Државни путеви
II реда
СВЕГА (км)
Број пунктова
Редни број
Државни путеви
I А реда
(аутопутеви)
НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
А) Државни путеви IА реда (аутопутеви)
1 "Србијааутопут" д.о.о. - Београд
352,267
352,267
13
53,500
53,500
3
0,000
0,000
2
120,150
120,150
4
5 Компанија "Војпут" - Суботица
71,870
71,870
2
6 Војводинапут, а.д. - Нови Сад
АД "Војводинапут-Бачкапут"- Н.Сад
82,980
82,980
3
2 "МБА Миљковић" д.о.о. - Београд
3 "Београд'' aд - Београд
4 "Сремпут" - Рума
УКУПНО (км):
680,767
680,767
27
Б) Државни путеви I реда (IА,IБ) и II реда
1 "Београд'' aд - Београд
328,000
154,000
482,000
11
289,688
393,058
682,746
15
3 "Пожаревац" ад - Пожаревац
141,950
319,000
460,950
7
4 "Зајечар" ад - Зајечар
441,000
358,000
799,000
9
5 "Ниш“ ад - Ниш
265,260
345,880
611,140
8
6 "Врање“ ад - Врање
211,762
332,316
544,078
9
7 "Крагујевац" ад - Крагујевац
102,473
327,038
429,511
9
8 АД "Крушевацпут" - Крушевац
112,000
311,600
423,600
5
9 АД "Путеви" - Ужице
198,817
185,778
384,595
5
10 АД "Нови Пазар-пут" - Нови Пазар
316,074
103,422
419,496
9
72,000
112,670
184,670
3
4,000
179,500
183,500
8
100,885
0,000
100,885
3
80,951
14,200
95,151
1
89,600
2
116,300
2
2
"Ваљево" ад - Ваљево
"Ваљево" ад- (Мачва и Колубара)
11 АД "Путеви" - Чачак
12 ЈКП "Београд- пут" - Београд
13 АД "Путеви" - Пожега
14 "Путеви"AД - Ивањица
15 "Косметпут-инжињеринг"доо.
"МБА Миљковић" - Београд
16
"МБА Миљковић" - Београд
12,800
17 АД "Магистрала" - Београд
Војводинапут, а.д. - Нови Сад
18
АД "Војводинапут-Бачкапут" – Н.Сад
12,800
379,000
5
213,120
315,100
528,220
5
60,000
333,000
393,000
3
20 Компанија "Војпут" - Суботица
200,000
241,000
441,000
4
Војводинапут, а.д. - Нови Сад
21
АД "Војводинапут " - Зрењанин
268,000
317,300
585,300
5
22 АД "Војводинапут" - Панчево
159,840
211,920
371,760
5
11,000
39,000
50,000
1
3.576,820
4.606,582
8.768,302 134
4.606,582
9.449,069 161
19 АД "Сремпут" - Рума
23 ЈКП "Пут"- Н. Сад
УКУПНО (км) :
УКУПНО (км):
0,000
4.257,587
-5-
поглавље III
ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ПУТЕВА
Водећи рачуна о значају путних праваца (веза са већим градовима, путеви до
рудника, термоелектрана, туристичких центара), сви путеви Србије разврстани су у три
приоритета. Аутопутеви су I приоритет, а сви државни путеви I реда су I и II приоритета.
Државни путеви II реда су II или III приоритета, изузетно неке деонице државних путева II
реда су путеви I приоритета.
Први приоритет
Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле, тако да се омогући одвијање
саобраћаја уз смањену безбедну брзину у отежаним условима (снег на коловозу) на мах
60 км/час.
До прекида саобраћаја може доћи у трајању од 1-2 часа дневно.
Одвијање саобраћаја подразумева обавезну употребу зимске опреме, од стране
корисника путева, а у брдовитим и планинским теренима употребу ланаца. Надзорна
служба ће одобрити употребу чисте соли у случајевима појаве ледене кише и стварања
ледене коре.
На аутопутевима се за посипање употребљава само со.
Други приоритет
Коловоз се чисти и посипа само ризлом или шљаком, тако да се омогући
обављање саобраћаја са смањеном безбедном брзином на мах 40 км/час, у отежаним
условима (снег на коловозу).
Надзорни органи ће на деоницама када то услови диктирају, одобрити употребу
мешавине ризле и соли уз стално присутну чињеницу да треба крајње рационално
трошити со. Такође, надзорна служба ће одобрити употребу чисте соли у случајевима
појаве ледене кише и стварања ледене коре.
Могући су прекиди саобраћаја.
Обавезна је употреба зимске опреме, а у брдовитим и планинским теренима
употреба ланаца.
-6-
Трећи приоритет
Са коловоза се само уклања снег и тиме омогућује проходност, али тек након
извршеног чишћења путева I и II приоритета, дакле са закашњењем. Обавезна је употреба
зимске опреме, нарочито ланаца. На овим путним правцима су могући дужи застоји
саобраћаја.
поглавље IV
СТЕПЕНИ ПРИПРАВНОСТИ
Зависно од временских услова и прогнозе времена уводи се више степена
приправности:
Кућна приправност уводи се ради евентуалног појачања већ ангажованог
степена дежурства. Радницима и возачима који су у кућној приправности плаћа се 10%
од пуне цене њиховог редовног ангажовања у зимској служби, с тим да исти имају
обавезу да се у року од 2 сата од позива јаве на радно место.
Нулти степен ангажовања предвиђа ноћно дежурство од 20 часова увече до
08 часова ујутру у два централна пункта по предузећу за путеве:
-
једног техничког лица,
-
једног радника,
-
једног возача путарског возила,
-
једног путарског возила за које се плаћа само ефективни рад.
Нулти степен ангажовања се налозима Штаба зимске службе уводи када се
прогнозира већи број дана са дневним температурама преко 0ºС, уз евентуалне
негативне температуре преко ноћи. Путарско возило се користи искључиво за
обилазак објеката (мостова и надвожњака) и евентуално сољење истих.
Први степен ангажује 25% предвиђене механизације у пункту и почиње
са 15. новембром.
Други степен ангажује 50% предвиђене механизације у пункту.
Трећи степен ангажује 75% предвиђене механизације у пункту .
Четврти степен ангажује 100% предвиђене механизације у пункту.
-7-
После почетног првог степена, примена виших степена почиње онда када то
временски услови диктирају. Такође, враћање у нижи степен диктирају временски
услови.
ЈП
«Путеви
хидрометеоролошким
Србије»
ће
на
основу
заводом
благовремено
уговора
добијати
са
Републичким
званичну
временску
прогнозу која ће се од стране дежурне службе ЈП «Путеви Србије» достављати
предузећима и надзорној служби.
Временске услове непрекидно прати надзорни орган Јавног Предузећа
“Путеви Србије“ и кроз грађевински дневник издаје налоге за примену вишег,
односно нижег степена ангажовања механизације.
Обављање зимске службе непрекидно прати штаб ЈП «Путеви Србије» и
издају сугестије и налоге за примену степена приправности.
Предузећа су у обавези да у првој дневној смени од 08-16 часова када то
временски услови допуштају изводе све радове на пословима редовног
одржавања, предвиђене правилником и по налозима надзорних органа.
Посебна пажња ће се посветити свим путевима у српским енклавама с
обзиром на њихов положај. Биће предузете све мере да им се омогући безбедна
саобраћајна комуникација која би их повезала са централним делом Србије. Ове
путеве неопходно је одржавати уколико је могуће из безбедносних разлога и
учинити их проходним 24 часа дневно.
поглавље V
ПРИКАЗ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РАДНИКА
Зависно од финансијских средстава и приоритета пута одређен је број машина у
пунктовима. Тако је предвиђен укупан број свих путарских возила и камиона 677, а машина
312. Број ангажованих радника-путара је 831, 191 техничара, 312 машиниста и 677 возача у
једној смени.
У прилогу бр. 4 даје се укупно потребна механизација и број радника у смени.
-8-
поглавље VI
ПРЕДВИЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ
СОЛИ, РИЗЛЕ , ШЉАКЕ И ХЛАДНЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ
За ову зиму набављено је и у пунктовима ускладиштено 57.700,00 тона соли, а са
резервама укупно 72.516,55 тона. Уместо соли за посипање коловоза користи се много
више дробљени камени агрегат (фракције 2-4-8 мм) и то практично у неограниченим
количинама. Рачуна се да ће се ове зиме утрошити за посипање коловоза око
160.000,00 тона камене ризле (агрегата). На аутопуту се користи само со а на осталим
путевима мешавина соли и ризле у различитим односима (од 1:1 до 1:5) или само ризла.
Употреба чисте соли вршићe се по одлуци надзорног органа, за краће деонице кроз
градове (улице) или пролаз кроз превоје. Предвидећe се потребна количина хладне
асфалтне масе за санацију ударних рупа у количини од око 1500 т.
Обавеза је свих предузећа да се испоручена со ускладишти у затворене хангаре
или испод настрешница како би се спречио губитак због отапања и угрожавање животне
средине у окружењу.
Набављене количине соли нису дефинитивне и у случају потребе биће
набављене додатне количине. Камене ризле има широм Србије, знатно је јефтинија и
њено коришћење није ограничено.
Имајући у виду примењене принципе организације зимске службе - приоритети,
рационално коришћење механизације, количине соли – не могу бити увек испуњене све
одредбе Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима и Закона о путевима,
када се ради о стању коловоза.
Предвиђени број
машина и количина соли за посипање не могу у
потпуности обезбедити ефикасно уклањање снега, па се очекује повремено да
на коловозу буде снега у танком слоју, а могући су и краћи застоји саобраћаја.
У тим условима уз ограничење брзине кретања возила и потпуну
примену прописане зимске опреме возила учесника у саобраћају сигурно је
могуће одвијање безбедног саобраћаја.
На аутопуту и на успонима Бубањ Поток, Бегаљичко брдо и превој "Мечка",
мосту "Газела", мосту „Бешка“ и на превоју „Венац“ на Фрушкој гори обратиће се
посебна пажња на уклањање снега и поледице.
Док пада, на хоризонталним деоницама аутопута снег се може задржавати на
коловозу у танком слоју. Након престанка падавина на аутопуту биће потпуно очишћена
од снега најпре возна, а убрзо трака за претицање и најзад зауставна трака аутопута.
-9-
Задржавање снега на коловозу наших путева је уствари пренето искуство из
других земаља где је дугогодишња пракса да у току зиме има снега на коловозу. На ове
услове возачи треба да се привикавају и то се третира као нормално стање пута уз
обавезну употребу зимске опреме.
поглавље VII
ВАНРЕДНО СТАЊЕ
Ванредно стање на путевима настаје када се јаве елементарне непогоде (јак
снег и ветар, ледена киша, ниске температуре и др.). У тим условима, механизација
предвиђена овим Планом неће бити у стању да обезбеди планирану проходност путева,
па се ангажује додатна механизација предузећа за путеве. Ако и то није довољно, онда
се, на основу прописа који регулишу поступања код елементарних непогода, мобилише
механизација коју поседују локална специјализована предузећа.
поглавље VIII
ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ
Поштујући све поставке овог Плана, предузећа су дужна да сачине детаљније
оперативне планове зимске службе за мрежу путева коју одржавају. То подразумева
распоред одређеног броја машина и радника на пунктовима, као и време ангажовања.
Јавно Предузеће “Путеви Србије“ ће преко надзорне службе пратити рад и вршити
обрачун према стварно изведеним количинама радова. У зависности од временских
прилика, а у складу са овим Планом, одређиваће се ангажованост машина и људства
планираних у сваком пункту посебно.
Обавеза надзорне службе и руководства предузећа је да се са свим елементима
овог Плана упознају надлежне службе саобраћајне полиције, општинске структуре и
локалну јавност. На деоницама путева где се чешће јављају застоји саобраћаја (због
успона, великих падавина и јаких ветрова) вршиће се организовано, уз сарадњу са
саобраћајном полицијом, привремене обуставе саобраћаја, да би се избегли
неконтролисани застоји и путарска механизација ефикасније обавила чишћење снега
и посипање коловоза. Места на којима ће се вршити привремено заустављање
возила морају се у договору са саобраћајном полицијом унапред утврдити.
- 10 -
поглавље IX
ОБАВЕШТАВАЊЕ О СТАЊУ
НА ПУТЕВИМА
У циљу обавештавања јавности и корисника о стању на путевима, сви пунктови
имају организовано непрекидно дежурство.
Руководиоци смене на пункту достављају податке о стању на путевима дежурној
служби предузећа, путем радио-станица, телефоном или непосредно до 5 часова, а по
подне од 16 до 16,30 часова свакодневно.
У случају "ванредних прилика" (интензивне падавине, ледене кише и др.),
извештаји се шаљу одмах по појави "ванредних прилика".
Прикупљене и сређене податке о стању на путевима са територије предузећа,
дежурни радник доставиће дежурној служби Информативног центра „Србијапута“
(тел: 011/30-40-655, факс: 011/30-40-666, мобилни телефон 064/86-17-117, е-маил:
[email protected]) и „Војводинапута“ (тел: 021/457-997, факс: 021/456195, мобилни телефон 066/900-38-67, е-маил: [email protected]), сваког
дана од 05:00 до 05:30 часова, а поподневне извештаје у времену од 17:00 до 17:30
часова. Ово се односи на сва предузећа у Србији.
За путеве на територији Централне Србије извештаји се, у напред наведеном
времену, достављају Информативном центру "Србијапута" а они их путем апликације
за евиденцију стања на путевима и аутоматско генерисање извештаја зимске службе
објављују на веб сајту ЈП „Путеви Србије“ и достављају генералном директору,
руководиоцу штаба зимске службе (директору Сектора одржавања путева) и Одељењу
за односе са јавношћу.
За путеве које одржавају чланице "Војводинапут"-а на територији Војводине
извештаји се, у напред наведеном времену, достављају Информативном центру
"Војводинапута" а они их путем апликације за евиденцију стања на путевима и
аутоматско генерисање извештаја зимске службе уписују у базу података из које
дежурни у Информативном центру "Србијапута", уз остале податке са територије
мреже путева у Централној Србији, генерише извештај и објављује извештај на веб
сајту ЈП „Путеви Србије“.
Дежурне службе предузећа дужне су да воде књигу дежурства зимске службе, у
којој се обавезно морају уписивати следећи подаци:
- тачно време када је добијен извештај са пункта,
- опис сваког путног правца дотичног пункта у моменту пријема извештаја,
- 11 -
- име лица које је предало извештај са пункта.
Извештаји који се достављају са пункта, односно предузећа, морају да буду
кратки и јасни. Стање на путевима одређује се изразима и терминима, на пример:
- коловози суви, саобраћај се одвија нормално,
- коловози су делимично влажни, препоручује се опрезна вожња,
- коловози су влажни, саобраћај се одвија отежано,
- на путу снег до 5 цм, саобраћај отежан и клизав коловоз,
- на путу снег 5-10 цм, саобраћај јако отежан за путничка возила,
- на путу снег преко 30 цм, саобраћај у прекиду,
- на путу местимичан лед, саобраћај отежан због поледице,
- на путу густа магла, саобраћај отежан због слабе видљивости.
Поред наведених података у извештају навести ако је саобраћај отежан или у
прекиду, какве су мере предузете и до ког времена се може очекивати отклањање
наведених сметњи.
Обавештења о стању на путевима предузећа достављају дежурним лицима у
Информативном центру „Србијапута“,Београд и „Војводинапута“,Нови Сад, који ће
помоћу апликације за евиденцију стања на путевима генерисати извештај и објавити га
путем веб сајта ЈП „Путеви Србије“, а достављаће га и свим заинтересованим:
привредним организацијама, друштвено - политичким организацијама и физичким
лицима, на њихов захтев.
Одељење за односе са јавношћу ће генерисани извештај достављати два пута у
току дана (и чешће по потреби) свим електронским и штампаним медијима и Аутомото
Савезу Србије. У случају ванредних ситуација, по договору Руководиоца штаба и
Руководиоца одељења за односе са јавношћу, дежурни у Одељењу за односе са
јавношћу ће обавестити све штампане и електронске медије и Аутомото Савез Србије
о стању на путевима и евентуалним изменама режима саобраћаја.
Дежурни у Одељењу за односе са јавношћу дежураће непрекидно 24 часа
дневно, сходно распореду дежурства Одељења за односе са јавношћу за зимску
службу 2012/2013, као и руководилац Одељења – Љерка Ибровић (моб. тел. 060/84022-07 и е-маил адреса Одељења [email protected]).
Јавно Предузеће “Путеви Србије“ ће пре почетка зимске службе, преко
Одељења за односе са јавношћу организовати конференцију за медије на којој ће свим
штампаним и електронским медијима презентовати План зимске службе 2012/2013 и
начин организовања и обавештавања о стању проходности путева у Србији у току
зимског периода. Као прилог доставиће се бројеви телефона свих пунктова предузећа,
- 12 -
као и служби у Јавном Предузећу “Путеви Србије" одговорних за одржавање путева у
зимском периоду.
Ефикасност
и
веродостојност
свих
информација
се
знатно
повећала
коришћењем мобилне телефоније и интернет технологије. Мобилна телефонија
омогућава поуздану везу са сваком јединицом у укупном систему зимске службе. Сви
учесници у зимској служби дужни су да буду доступни преко мобилне телефоније свих
24 часа за све време трајања зимске службе.
- 13 -
УПУТСТВО
ЗА НАЧИН ОБРАЧУНА РАДА И ДЕЖУРСТВА У ЗИМСКОЈ СЛУЖБИ 2012/2013. ГОДИНЕ
НА МРЕЖИ АУТОПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Почетак одржавања мреже
АУТОПУТЕВА у зимским условима је
15.11.2012.године и траје до 31.03.2013.године. Обрачун и плаћање извршених радова
врши се према овом УПУТСТВУ и ЦЕНОВНИКУ ЈП „Путеви Србије“ за радове на
пословима одржавања у зимским условима.
ОБРАЧУН РАДОВА
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ (ПОСЛОВОЂА)
00
00
Дежурство викендом и празником
00
00
Дежурство
00
00
Дежурство
1 СМЕНА 08 -16
2 СМЕНА 16 -24
3 СМЕНА 24 -08
ПУТАРСКО ВОЗИЛО (ПУТАРАЦ)
СМЕНА
ВОЗИЛО
ВОЗАЧ
РАДНИК ПУТАР
Ефективни рад
Дежурство викендом и
празником
Дежурство викендом и
празником
00
Ефективни рад
Дежурство возача
умањено за ефективни
рад
Дежурство путара
00
Дежурство возила
умањено за ефективни
рад
Обрачунато у цени
дежурства возила
Дежурство путара
00
00
00
00
1 СМЕНА 08 -16
2 СМЕНА 16 -24
3 СМЕНА 24 -08
КАМИОН
СМЕНА
ВОЗИЛО
00
00
00
00
00
00
1 СМЕНА 08 -16
2 СМЕНА 16 -24
ВОЗАЧ
РАДНИК ПУТАР
Ефективни рад
Дежурство викендом и
празником
Дежурство викендом и
празником
Ефективни рад
Дежурство возача
умањено за ефективни
рад
Дежурство путара
3 СМЕНА 24 -08
Дежурство возила
Обрачунато у цени
Дежурство путара
умањено за ефективни дежурства возила
рад
(Напомена:контрола ЕФЕКТИВНОГ рада камиона врши се искључиво путем грађевинског
дневника и путног налога са тахографом за одговарајуће возило)
- 14 -
УТОВАРИВАЧ
СМЕНА
МАШИНА
МАШИНИСТА
00
00
Ефективни рад
Дежурство викендом и
празником
00
00
Ефективни рад
Дежурство машинисте
умањено за ефективни
рад
00
00
Дежурство машине
умањено за ефективни
рад
Обрачунато у цени
дежурства машине
1 СМЕНА 08 -16
2 СМЕНА 16 -24
3 СМЕНА 24 -08
НАПОМЕНА
Орјентационо 3
минута по тони
утовареног материјала
АУТОДИЗАЛИЦА
СМЕНА
МАШИНА
МАШИНИСТА
00
00
Ефективни рад
Дежурство викендом и
празником
00
00
Ефективни рад
Дежурство машинисте
умањено за ефективни
рад
00
00
Дежурство машине
умањено за ефективни
рад
Обрачунато у цени
дежурства машине
1 СМЕНА 08 -16
2 СМЕНА 16 -24
3 СМЕНА 24 -08
НАПОМЕНА
ГРЕЈДЕР
СМЕНА
МАШИНА
МАШИНИСТА
00
00
Ефективни рад
Дежурство викендом и
празником
00
00
Ефективни рад
Дежурство машинисте
умањено за ефективни
рад
00
00
Дежурство машине
умањено за ефективни
рад
Обрачунато у цени
дежурства машине
1 СМЕНА 08 -16
2 СМЕНА 16 -24
3 СМЕНА 24 -08
НАПОМЕНА
БУЛДОЗЕР
СМЕНА
МАШИНА
00
00
Ефективни рад
00
00
Ефективни рад
00
00
Ефективни рад
1 СМЕНА 08 -16
2 СМЕНА 16 -24
3 СМЕНА 24 -08
МАШИНИСТА
НАПОМЕНА
Уводи се по потреби
уз сагласност
оперативног
руководиоца штаба
Напомена:
ПЛАЋАЊЕ ВИКЕНДОМ И ПРАЗНИКОМ
- Техничко лице / пословођа 24 сата дежурство
- Радник путар 24 сата дежурство
- 15 -
- Возачи и машинисти 16 сати дежурство умањено за ефективни рад
- Возила и машине 8 стаи дежурство (умањено за ефективни рад).
У првом и другом степену приправности прва смена је радна смена и не признају
се дежурстава
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА ПУТАРА
- Камиони са ротационим посипачима (један радник)
- Евентуални камиони са вученим посипачима (један радник)
- Путарско возило (два радника)
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
- У свим степенима плаћа се дежурство једног техничког лица према
квалификацији у свим пунктовима 24 сата дневно;
УСКЛАДИШТЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСИПАЊЕ
- Плаћа се по ценовнику зимске службе једнократно за количине соли
набављене за текућу сезону зимске службе;
УПУТСТВО
ЗА НАЧИН ОБРАЧУНА РАДА И ДЕЖУРСТВА У ЗИМСКОЈ СЛУЖБИ 2012/2013. ГОДИНЕ
НА МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ПРВОГ И ДРУГОГ РЕДА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Почетак одржавања мреже државних путева првог и другог реда у зимским условима је
15.11.2012.године и траје до 31.03.2013.године. Обрачун и плаћање извршених радова врши
се према овом УПУТСТВУ и ЦЕНОВНИКУ ЈП „Путеви Србије“ за радове на пословима
одржавања у зимским условима.
Овим упутством се дефинише начин обрачуна рада и дежурства на пословима зимског
одржавања.
"ПЛАНОМ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ПРВОГ И ДРУГОГ РЕДА" за 2012/2013
годину је одређен приоритет одржавања свих путева у мрежи и начин њиховог одржавања.
Степен приправности и дужина његовог трајања одређује се НАЛОГОМ штаба зимске службе
(искључиво писменим путем) који оперативни заменици руководиоца штаба зимске службе ЈП
"ПУТЕВИ СРБИЈЕ" достављају Предузећима за одржавање путева и надзорним органима, који
исти уписују у грађевински дневник. У хитним случајевима налог се може дати и телефоном, с
тим што се у најкраћем року исти доставља у виду писменог налога и уписује у дневник.
- 16 -
Надзорни органи може извршити промену степена приправности (на више или ниже) по
путним базама за одређене путне правце у зависности од тренутне временске ситуације, уз
сагласност штаба, што мора констатовати у грађевинском дневнику.
Надзорни органи и штабови у предузећима су у обавези да прате званичну прогнозу
времена Републичког хидрометеоролошког завода и промену степена приправности .Промена
степена приправности мора да се наложи благовремено како би извођачу радова било
омогућено да интервенише у оптималном року. Пожељно је праћење временских услова и на
интернет сајтовима.
У свим предузећима установити информативни пункт у коме дежура квалификовано
техничко лице које је дужно да прати сва збивања на путевима у надлежности предузећа,
прикупља извештаје из путних база и доставља дежурној служби ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" Београд
и осталим надлежним органима у складу са ПЛАНОМ .
За ово ангажовање признаје се дежурство техничког лица 24 часа.
1. ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД
У прелазном периоду када временски услови допуштају извођач радова је у обавези да
ради на пословима редовног одржавања радним данима у првој смени (8 сати) нарочито на
следећим позицијама:
- Поправке оштећења на коловозу
- Одржавње саобраћајне сигнализације и опреме пута у функционалном стању
- Уклањање одрона, осулина, наноса, предмета и блата са коловоза и осталих делова
пута и објеката
- Чишћење ригола, јаркова, дренажних извода и пропуста за воду
- Кошење и уклањање корова са банкина и осталих површина пута и земљишног појаса,
као и друго растиње које заклања сигнализацију, улази у слободни профил пута и
смањује прегледност на путу
Овај рад се плаћа по позицијама редовног одржавања и у овом периоду се не плаћају
дежурства.
КУЋНА ПРИПРАВНОСТ
Одређује се по налогу оперативног налога штаба зимске службе.
Кућна приправност особља (возач, руковаоци и путари) плаћа се 10% од бруто сатнице
одговарајуће квалификације.
НУЛТИ СТЕПЕН
Нулти степен ангажовања предвиђа ноћно дежурство од 20 часова увече до 08 часова
ујутру у два централна пункта по предузећу за путеве:
-
једног техничког лица,
-
једног радника,
-
једног возача путарског возила,
-
једног путарског возила за које се плаћа само ефективни рад.
- 17 -
АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ПОСЛОВИМА ЗИМСКОГ
ОДРЖАВАЊА
1. ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
Степеном приправности и приоритетом одржавања је одређен број камиона са
прикључцима, а обрачун за ангажовање од 0-24 часа је :
- Ефективан рад се плаћа у целости
- Дежурство камиона (у анализи цене је урачунат и возач) плаћа се максимално 8 сати
- У преосталих 8 сати плаћа се само дежурство возача (рад искључује дежурство)
- У случају да рад (без обзира у којој смени је извршен) прелази 8 сати не плаћа се
дежурство
(Напомена: контрола ЕФЕКТИВНОГ рада камиона врши се искључиво путем
грађевинског дневника и путног налога са тахографом за одговарајуће возило)
2. ПРИКЉУЧНА СРЕДСТВА
- Прикључна средства се плаћају као и време ефективног рада и дежурства камиона
3. ПУТАРСКА ВОЗИЛА
- Путарско возило на интервенцији се плаћа по ефективном сату, а дежурство
максимално 8 сати (рад искључује дежурство)
- У случају да рад (без обзира у којој смени је извршен) прелази 8 сати не плаћа се
дежурство
4. УТОВАРНО СРЕДСТВО
- Плаћа се ефективан рад на пословима утовара материјала за посипање (орјентационо 3
минута по тони утовареног материјала). У случају ангажовања на пословима чишћења снага
плаћа се по ценовнику.
- Дежурство утоварног средства се плаћа максимално 8 сати (рад искључује дежурство)
- У случају да рад (без обзира у којој смени је извршен) прелази 8 сати не плаћа се
дежурство
5. СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ ( УНИМОГ,ГРЕЈДЕР,ФРЕЗЕ ЗА СНЕГ)
- За ангажовање специјалних машина плаћа се ефективан рад
- Дежурство специјалних машина се плаћа максимално 8 сати (рад искључује дежурство)
- У случају да рад (без обзира у којој смени је извршен) прелази 8 сати не плаћа се
дежурство
6. АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА
Према ангажовању уз:
- Камионе са ротационим посипачима( један радник)
- Камионе са вученим посипачима( два радника)
- 18 -
- Путарско возило( по правилу се ангажују радници из посаде камиона с тим да се не плаћа
дежурство јер су плаћени уз камион)
- Дневно дежурство радника максимално 16 сати
7. ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
- У свим степенима плаћа се дежурство једног техничког лица према квалификацији у
централном пункту 24 сата дневно;
- Изузетно може да се плаћа присуство техничког лица по одобрењу оперативног руководиоца
штаба на посебно критичним деоницама наведеним у плану зимске службе (прилог 5)
8. АУТОДИЗАЛИЦА
- За ангажовање се плаћа само ефективан рад
9. УСКЛАДИШТЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСИПАЊЕ
- Плаћа се по ценовнику зимске службе једнократно за количине соли набављене за текућу
сезону зимске службе;
Напомена: За аутопутеве и полуаутопутеве даје се посебно упутство.
За територију "ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ" се не примењује ово упутство.
поглавље X
ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНИХ
ПУТЕВА I И II РЕДА
Унапређење редовног одржавања путева у односу на постојећи систем
остварен је применом:
новог начина уговарања радова, заснованог на тржишном принципу и
транспарентном поступку јавног надметања, којим се стимулише учешће приватног
сектора;
новог начина организације и извршавања активности, који се пре свега
манифестује кроз савремени менаџмент ресурсима, употребу савремене опреме за
одржавање, посебно у зимским условима, као и увођење другачијег система надзора и
плаћања
- 19 -
Тип уговора који је примењен за редовно одржавање је јединствен у свету чиме
се класификује као Пилот пројекат, чијом верификацијом би требало да се успостави
нови концепт уговарања радова одржавања прихватљив за земље у развоју.
Реализацијом овог дела Пројекта Светске банке уведен је у примену и нови
информациони систем за метеоролошка праћења и прогнозе (RWIS-Road Weather
Information System) на микроклиматском нивоу у зони пута са циљем повећања
ефикасности и смањења трошкова зимског одржавања.
Стандардна категорија (класа) А3
не сме да има снежни покривач дебљине веће од 6цм у растреситом стању током
снежних падавина и најдуже 6 сати после престанка падавина;
мора да буде очишћена од леда у року од 2 сата након престанка кише која је
проузроковала клизаве услове;
мора бити без снежног покривача и леда у нормалним временским условима (без
падавина) током преосталог периода у односу на горе наведене изузетке;
Стандардна категорија (класа ) А4
не сме да има снежни покривач дебљине веће од 6цм у растреситом стању током
снежних падавина и најдуже 6 сати после престанка падавина;
мора да буде очишћена од леда у року од 3 сата након престанка кише која је
проузроковала клизаве услове;
мора бити без снежног покривача и леда у нормалним временским условима (без
падавина) током преосталог периода у односу на горе наведене изузетке;
Стандардна категорија (класа) Б1
не сме да има снежни покривач дебљине веће од 6цм у растреситом стању током
снежних падавина и најдуже 8 сати после престанка падавина;
мора да има задовољавајуће трење у року од 6 сати након престанка кише која је
проузроковала клизаве услове;
мора бити без растреситог снежног покривача, равна и имати задовољавајуће
трење у нормалним временским условима (без падавина) током преосталог
периода у односу на горе наведене изузетке;
Стандардна категорија (класа) Б2
не сме да има просечну дебљину снежног покривача у растреситом стању већу
од 8цм током снежних падавина и најдуже 10 сати после престанка падавина;
- 20 -
мора да има отпорност на клизање изнад границе опасног клизања у року од 8
сати након престанка кише;
мора бити без растреситог снежног покривача, равна и имати задовољавајуће
трење у нормалним временским условима (без падавина) током преосталог
периода у односу на горе наведене изузетке;
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
На нивоу Јавног Предузећа «Путеви Србије» формира се Штаб зимске службе
са седиштем у Београду у следећем саставу:
Име и презиме
Зоран Стојисављевић,
дипл.грађ.инж.
функција
руководилац штаба
Телефон на
Мобилни
радном месту
телефон
011/30-40-647
063/403-632
011/30-40-709
060/840-25-40
021/422-466
060/840-25-80
028/425-425
060/840-25-70
018/243-084
063/223-518
заменик руководиоца
Миливоје Дурковић,
штаба и оперативни
дипл.грађ. инж.
заменик одељење
«Београд»
Петар Богдановић,
оперативни заменик
дипл.грађ.инж.
одељење «Нови Сад»
Драган Миливојевић,
дипл.грађ.инж.
Бранко Јанковић, дипл.грађ.инж.
Бранко Веланац, дипл.грађ.инж.
оперативни заменик
одељење «К.
Митровица»
оперативни заменик
одељење «Ниш»
оперативни заменик
064/830-21-47
одељење «Ужице»
Аца Тричковић, дипл.грађ.инж.
члан
Драган Костић, дипл.саоб.инж.
члан
Зоран Цекић, дипл.грађ.инж.
члан
060/840-25-48
Дејан Весић, дипл.грађ.инж.
члан
060/840-25-54
060/840-25-45
021/422-466
060/840-25-89
- 21 -
ПРИЛОЗИ
- 22 -
П Р И Л О Г бр.1
- ПРИОРИТЕТИ ПУТНИХ ПРАВАЦА државних путева I и II
реда у зимској служби за сезону 2012/2013. год.
- ШТАБОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ у предузећима за
одржавање
- ПУНКТОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
- 23 -
"Србијааутопут" д.о.о. - Београд
- 24 -
"СРБИЈААУТОПУТ" д.о.о. - Београд
Приоритети путева
Број
пута
км
1
311,717
1
21,250
5
19,300
Деоница
I приоритет
Државни путеви I A
реда
Укупно I приоритет:
Укупно "СРБИЈААУТОПУТ" д.о.о.
Београд
Добановци (км.560+783) -Водањ-Баточина-АлексинацМала Копашница (км.872+500)
Левосоје (км.955+700) - Граница са Републ.
Македонијом (км. 976+950)
Трупале (км.0+000) - Просек (км.19+300)
352,267
352,267
2. ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МАРКОВИЋ ЗВОНИМИР, дипл.инж.грађ.
Руководилац штаба
011/ 2451-152
011/ 2451-158
063/ 223-515
Дирекција
Факс
Моб.тел.
ПЕРОВИЋ ГОЈКО, маш.инж.
Помоћник руководиоца штаба
011/ 8256-286
011/ 8256-286
062/ 293-534
Телефон
Факс
Моб.тел.
ОРЕЉ САША, дипл.инж.маш.
члан штаба
011/ 2888-676
011/ 2888-676
060/4 293-544
Телефон
Факс
Моб.тел.
ЦВЕТАНОВИЋ ГОРАН, грађ.тех.
члан штаба
011/ 2888-676
011/ 2888-676
063/454-503
Телефон
Факс
Моб.тел.
НЕДЕЉКОВИЋ ГВОЗДЕН, дипл.инж.грађ.
члан штаба
026/ 521-232
026/521-232
063/223-516
Тел./факс
Тел.
Моб. тел.
РАЈКОВИЋ ЗЛАТИБОР, грађ.тех.
члан штаба
026/ 521-232
026/ 521-232
063/ 454-514
Тел./факс
Тел.
Моб. тел.
035/ 8471-200
035/ 8471-389
063/ 1061-251
Телефон
Тел./факс
Моб. тел.
035/ 8471-200
035/ 8471-389
060/ 393-525
Тел./факс
Телефон
Моб.тел.
018/ 4267-799
018/ 4265-053
063/ 271-512
Тел.
Тел./факс
Моб.тел.
КОПРИВИЦА ЈОВАН,
члан штаба
МИЛОЈКОВИЋ РАДОЈЕ , грађ.тех.
члан штаба
СТАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, дипл.инж.маш.
члан штаба
- 25 -
10
018/ 4267-799
018/ 4265-053
063/ 454-516
ЦВЕТКОВИЋ ЈУГОСЛАВ, грађ.тех.
члан штаба
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР “СРБИЈААУТОПУТ” ДОО
Седиште: Београд, пункт Коњарник,
Адреса: Војислава Илића 143
011/ 2888-676
Тел.
Тел./факс
Моб.тел.
Тел./факс
ПУНКТОВИ
“СРБИЈААУТОПУТ”-а
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
МОБИЛНИ
ТЕЛЕФОН
РЈ-1 БЕОГРАД
седиште:пункт Коњарник
адреса:Војислава Илића бр.143
011/ 2888-676
ОРЕЉ САША
060/4293-544
ДОБАНОВЦИ
КОЊАРНИК
БУБАЊ ПОТОК
011/ 2888-676
011/ 3906-372
ПАЈИЋ САВА
063/454-502
ОРЕЉ САША
060/4293-544
МИХАЈЛОВИЋ ВОЈКАН
060/0293-538
ЈОКОВИЋ МИЛАН
062/8854-919
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
011/ 8256-286
РЈ-2 ВЕЛИКА ПЛАНА
седиште:пункт Велика Плана
адреса:Орашка б.б
026/ 521-232
ПОЖАРЕВАЦ
026/ 732-607
РАЈКОВИЋ ЗЛАТИБОР
060/0454-514
ВЕЛИКА ПЛАНА
026/ 521-232
КОЛЕВ ПРЕДРАГ
062/ 293-549
РЈ-3 ЋУПРИЈА
седиште:пункт Ћуприја
адреса:Ћупријска петља б.б
035/ 8471-200
БАТОЧИНА
НЕДЕЉКОВИЋ
ГВОЗДЕН
063/223-516
КОПРИВИЦА ЈОВАН
063/1061-251
060/3060-505
МИЛОЈКОВИЋ РАДОЈЕ
060/4293-525
ЋУПРИЈА
035/ 8471-200
КОПРИВИЦА ЈОВАН
060/3060-505
РАЖАЊ
037/ 841-126
СТЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
060/3293-545
СУДИМАЦ РАДОМИР
063/ 454-509
АЛЕКСИНАЦ
- 26 -
РЈ-4 НОВО СЕЛО
седиште:пункт Ново Село
адреса:Пасјачких партизана.бб
018/ 4267-779
СТАНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ
063/271-512
060/3271-512
НОВО СЕЛО
018/ 4267-799
ЦВЕТКОВИЋ ЈУГОСЛАВ
060/0454-516
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
063/ 238-721
ГРАБОВНИЦА
ПРЕШЕВО (АМСС)
018/ 4267-799
БОГОСАВЉЕВИЋ
ДРАГИША
063/271-512
СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ПО ПУНКТОВИМА СА БРОЈЕВИМА ТЕЛЕФОНА
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“СРБИЈААУТОПУТ” д.о.о.
Седиште: Београд, пункт Коњарник,
Адреса: Војислава Илића 143
011/ 2888-676
Тел./факс
За аутопут Е-70,Е-75, деоница Добановци – Београд - Мала Копашница, Е-80 крак
Трупалска петља-Просек:
- Одговорни надзорни орган: Веско Стијовић, дипл.грађ.инж. (тел. 062/ 80-10-870)
За аутопут Е-75, Левосоје-граница са Републиком Македонијом:
- Одговорни надзорни орган: Зоран Цекић, дипл.грађ.инж. (тел. 062/ 8854-934 или
060/840-25-49 )
- Помоћни надзорни органи:
РЈ-1 – Пајић Душан, грађ.тех. 062/80-10-849 (Добановци-Водањ)
РЈ-2 – Станковић Зоран, грађ.тех. 062/80-10-853 (Водањ-Баточина)
РЈ-3 – Ђурђевић Миодраг, грађ.тех. 062/80-10-850 (Баточина-Појате)
РЈ-4 – Милосављевић Вукосав, грађ.тех. 062/80-10-852 (Појате-Власотинце и Трупалска
петља-Просек)
- 27 -
„МБА Миљковић“ - Београд
- 28 -
"МБА Миљковић" д.о.о. Београд
Приоритети путева
I приоритет
Државни путеви I A реда
Број пута
км
I A-1
I A-1
I A-1
I A-1
5,50
7,00
29,00
12,00
Укупно I приоритет:
Деоница
Орловача - тунел Стражевица
Орловача - Остружница
Нови Бановци - Остружница
Петља "Змај" - Батајница
53,50
II приоритет
Државни путеви II реда
II - 168
Укупно II приоритет:
12,80
Тунел Стражевица - Бубањ поток Лештане
12,80
Укупно "МБА Миљковић" д.о.о. Београд
66,30
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Телефон
Факс
Моб.тел.
1
Вујовић Вук, дипл.ел.инж. руководилац штаба
011/3192-003
011/3192-013
064/8498-640
2
Стојановић Драган, маш.тех. заменик
руководиоца штаба
011/3192-003
011/3192-013
064/8498-605
Телефон
Факс
Моб.тел.
Жигић Стево, маш.тех. члан штаба
011/3192-003
011/3192-013
064/8498-671
Телефон
Факс
Моб.тел.
Васић Вишеслав, члан штаба
011/3192-003
011/3192-013
064/8498-616
Телефон
Факс
Моб.тел.
3
4
5
Телефон
Факс
Моб.тел.
Коцић Срђан, члан штаба
ПУНКТ
Бубањ Поток
Орловача
Сурчин
Тошин Бунар
ТЕЛЕФОН
064/8588-407
064/8588-406
064/8588-405
064/8588-404
МОБИЛНИ
ТЕЛЕФОН
069/1015-697
062/8050-925
062/8050-934
062/8050-942
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Јоцић Миодраг
Станковић Иван
Пејчић Синиша
Аризанов Влад
Одговорни надзорни орган -Веско Стијовић, дипл.грађ.инж.(тел.062/80-10-870)
Помоћни надзорни орган - Дане Грујичић,грађ.техн. (тел. 062/ 80-10-851)
- 29 -
ПЗП "Београд" АД - Београд
- 30 -
ПЗП "БЕОГРАД" АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Приоритети путева
Број пута
км
Деоница
I приоритет
Државни путеви I A реда
IA-3
IA-2
110,00
IБ-21
IБ-21
15,5
35
IБ-16
46
IБ-11
IБ-23
IБ-23
IБ-23
IБ-23
31
10
17
30
18
II-102
13
Београд - Панчево
Београд - Сврачковци
15,50
Државни путеви I Б реда
Београд - Умка
Умка - Обреновац - Ушће
М. Пожаревац - Младеновац Топола
Београд - Чента
Словац - Ћелије
Лазаревац - Крушевица
Крушевица - Аранђеловац - Крћевац
Топола -Ђурђево
Државни путеви II реда
Укупно I приоритет:
Београд - Батајница
341,000
II приоритет
Државни путеви II реда
Жупањац - Г. Топлица
Г. Топлица - Белановица Аранђеловац
Младеновац - Велика Крсна
Младеновац - Кораћица
Младеновац - Дубона
II-147
7,000
II-148
40,000
II-129
II-129
II-142
17,000
13,000
14,000
II-149
28
Топола - Рудник
II-139
22
Лајковац - Бргуле
Укупно II приоритет
Укупно ПЗП "БЕОГРАД" А.Д. У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ
141,000
482,000
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Мобилни
Штаб зимске службе
ПЗП «Београд» ад- Београд
Видска бр. 24
Тел. 011/244-0722
Факс: 24-55-793
Територија: Београд, Топола, Аранђеловац, Младеновац, Љиг, Лазаревац, Рудник
Кнежевић Драган, руководилац штаба
Трандафиловић Слободан, заменик руководиоца штаба
Дакић Радојица, оперативни руководиоц подручја Београд
Петровић Миливоје, оперативни руководиоц подручја
Топола
066/8815-007
066/8815-006
066/8815-012
066/8815-015
- 31 -
Ристановић Рајко, оперативни руководиоц
Лазаревац
Николић Небојша, шеф механизације
Здравковић Жарко, шеф транспортних средстава
ПУНКТ
Крњача
Батајница
Обреновац
Остружница
Рушањ
Лазаревац
Љиг
Рудник
Топола
Аранђеловац
Младеновац
ТЕЛЕФОН
011/33-18-440
011/8484-051
011/87-21-382
011/81-20-235
014/3445-014
032/5741-398
034/81-10-67
034/72-76-33
011/8236-488
подручја
МОБИЛНИ
ТЕЛЕФОН
066/8815-028
066/8815-029
066/8815-027
066/8815-027
066/8815-114
066/8815-022
066/8815-021
066/8815-014
066/8815-015
066/8815-024
066/8815-026
066/8815-099
066/8815-008
066/8815-010
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Љубоја Јово
Тимотић Раде
Николић Златомир
Николић Златомир
Јовановић Томислав
Томић Слободан
Пешаковић Момчило
Кривокућа Иван
Петровић Миливоје
Вукелић Драган
Живановић Радомир
Одговорни надзорни орган за државне путеве I реда:
Веско Стијовић, дипл.грађ.инж.(тел.062/80-10-870)
Помоћни надзорни орган- Дане Грујичић,грађ.техн. (тел. 062/ 80-10-851)
Одговорни надзорни орган за државне путеве I и II реда:
Синиша Сретеновић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-35)
Помоћни надзорни орган: Зоран Здравковић, грађ. техн. (тел. 062/80-10-970)
- 32 -
ПЗП "Ваљево" АД - Ваљево
- 33 -
ПЗП "Ваљево"ад - Ваљево
Приоритети путева
Број пута
км
Деоница
I приоритет
Државни путеви I Б реда
IБ-23
0,9
Словац - Ваљево
II-148
II-147
II-144
6,186
31,472
6,7
Мост на Колубари - Мионица
Мионица - Дивчибаре
Мали Зворник - Љубовија
Државни путеви II реда
Укупно I приоритет:
45,258
II приоритет
Државни путеви II реда
II-143
II-148
Укупно II приоритет
Мургаш - Словац
Мионица - Горња Топлица
8,195
8,610
16,805
III приоритет
Државни путеви II реда
II-147
Укупно III приоритет
Наномир - Мионица
9,29
9,29
Укупно ПЗП "Ваљево"а.д.
71,353
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
ПЗП „Ваљево“ ад – Ваљево
М. Глишића број 94
телефон
Мобилни телефон
Србобран Павловић, руководилац штаба
014/221-486
060/831-01-16
Милорад Јовановић, заменик руководиоца
штаба
Сава Јовановић, члан
014/224-401
060/381-00-25
060/381-00-68
Небојша Сибиновић, члан
Јасмин Гарибовић, члан
060/381-01-56
014/227-620
060/381-00-90
ПЗП "ВАЉЕВО"ад - Ваљево
тер.: Ваљево, Шабац, Лозница
ПУНКТ
Мионица
Дивчибаре
ТЕЛЕФОН
014/342-11-37
014/277-308
МОБ. ТЕЛЕФОН
060/831-00-59
060/831-00-60
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Петровић Радмила
Арсић Никола
Одговорни надзорни орган – Драгољуб Михајловић, дипл.грађ.инж. (тел. 062/80-10-868 и
064/831-00-75)
- 34 -
ПЗП "Ваљево"ад - Колубара
Приоритети путева
Број пута
км
IБ-23
IБ-13
17,776
34,376
Деоница
КАТЕГОРИЈА А3
Државни путеви IБ реда
Укупно Категорија А3:
Ваљево - Словац
Слатина - Ваљево - Подбукови
52,152
КАТЕГОРИЈА А4
Државни путеви IБ реда
IБ-21
9,925
IБ-23
52,233
Укупно Категорија А4:
Мали Зворник - Радаљ - Баља
Ковиљача
Мали Зворник - Лозница - Ваљево
62,158
КАТЕГОРИЈА Б1
Државни путеви II реда
II-144
II-143
II-148
Укупно Категорија Б1:
62,734
35,176
1,847
Мали Зворник - Рогачица
Ваљево - Дебело Брдо
Мионица - Дивци
99,757
КАТЕГОРИЈА Б2
Државни путеви II реда
II-140
II-140
Укупно Категорија Б2:
Укупно ПЗП "Ваљево"а.д. - Колубара
21,517
12,825
Текериш - Мојковић - Крупањ
Корените - Крупањ
34,342
248,409
- 35 -
ПЗП "Ваљево"ад - Мачва
Приоритети путева
Број пута
км
IБ-21
IБ-13
IБ-23
57,729
52,943
0,200
Деоница
КАТЕГОРИЈА А3
Државни путеви IБ реда
Укупно Категорија А3:
Шабац 2 - Змињак - Лозница 3
ГР.АПВ. - Шабац - Б.Вис
ГР.РС. - Лозница 1
110,872
КАТЕГОРИЈА А4
Државни путеви IБ реда
IБ-21
IБ-23
37,572
26,034
Укупно Категорија А4:
Ушће - Радаљ
Лозница 3 - Завлака (Г.Брезовица)
63,606
КАТЕГОРИЈА Б1
Државни путеви II реда
II-138
II-175
II-125
6,077
9,285
13,381
II-125
13,975
II-126
14,623
Укупно Категорија Б1:
Уб (за Стублине) - Словац (Мургаш)
Уб (за Стублине) - Стублине
Богатић (за Змињак) - Граница АПВ (Ноћај)
Богатић (за Змињак) - Граница РС
(П.Ћуприја)
Мајур - Богатић (за Змињак)
57,341
КАТЕГОРИЈА Б2
Државни путеви II реда
II-139
II-140
II-140
II-138
II-175
II-177
5,798
39,067
8,648
25,126
21,548
30,978
Укупно Категорија Б2:
131,165
Укупно ПЗП "Ваљево"а.д. - Мачва
362,984
Стублине - Лајковац 2
Шабац 5 - Завлака (за Шабац)
Ш.Буква (Липовача) - Крст
Дебрц - Уб (за Стублине)
Коцељева - Уб (за Новаке)
ГР. АПВ. (Равње) - Прњавор
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
ПЗП „Ваљево“ ад – Ваљево
М.Глишића број 94
Србобран Павловић, технички директор
Сава Јовановић, директор РЈ Одржавање - Колубара
Небојша Сибиновић, директор РЈ Одржавање - Мачва
Јасмин Гарибовић, директор механизације
Телефон
014/222-325
014/224-401
015/344-593
014/222-325
Мобилни
060/831-00-16
060/831-00-68
060/831-01-56
060/831-00-90
- 36 -
ПУНКТ
Ваљево
Осечина
Крупањ
Мали Зворник
Љубовија
Јеленча
Дуваниште
Лозница
Коцељева
Уб
ТЕЛЕФОН
014/224-401
014/51-151
015/681-079
015/471-396
015/661-852
015/212-226
015/274-390
015/873-157
015/556-034
014/410-832
МОБ.ТЕЛЕФОН
060/831-00-47
060/831-01-02
060/831-01-06
060/831-00-42
060/831-01-08
060/831-00-38
060/831-00-56
060/831-01-13
060/831-00-93
060/ 831-00-78
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Небојша Југовић
Иван Јаћимовић
Владимир Грујанић
Новица Спасеновић
Драган Васић
Влада Јончев
Мирослав Симић
Дејан Илић
Марина Васић
Гордана Ненадовић
Одговорни надзорни орган за територију Колубаре и Мачве
ПЗП «Ваљево» ад - Слободан Басурић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/831-01-24)
Надзорни орган за територију Колубаре
ПЗП «Ваљево» ад -Младен Мирић,грађ.техн. (тел. 060/831-00-02)
Надзорни орган за територију Мачве
ПЗП «Ваљево» ад - Андреј Марјановић, грађ.инж. (тел. 060/831-01-07)
- 37 -
ПЗП "Ниш" АД - Ниш
- 38 -
ПЗП "Ниш" ад, Ниш
Број
пута
км
А-5
91,04
Комрен - Граница са Бугарском
Државни путеви I Б реда
Б-14
Б-14
Б-18
Б-27
30,50
79,72
21
43
Тресибаба - Малчанска петља
Аутопут Мерошина - Прокупље - Мердаре
Белољин - Блаце - Јанкова клисура
Свође - Бабушница - Пирот
Државни путеви II реда
II-132
17,52
Горња Топоница - Ниш
II-134
19,40
302,180
Ниш - Гаџин Хан
II-132
21,480
Ниш - Дољевац - Граница ПЗП Врање
II-132
53,220
граница Крушевац - Ражањ - Алексинац - Горња
Топоница
II-133
II-133
II-166
44,950
28,710
24,020
Вукања - Алексинац - Бован
Граница ПЗП Зајечар - Пирот
Дољевац - Прокупље
Приоритети путева
I приоритет
Државни путеви I A реда
Укупно I приоритет:
Деоница
II приоритет
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
Укупно II приоритет
172,380
III приоритет
Државни путеви II реда
II-134
34,16
Гаџин Хан - укрштање са Б-27
II-135
16,31
Гаџин Хан - Заплањска Топоница
II-165
65,09
Рибаре - Прокупље - Злата
II-174
21,02
Бела Паланка - Понор - Садиков бунар
Укупно III приоритет
Укупно ПЗП "Ниш" ад,
Ниш
136,58
611,140
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
ПЗП «Ниш» ад - Ниш
Генерала Транијеа 13а
Горан Пауновић, руководилац штаба
Николић Зоран,заменик руководиоца штаба
Јаковљевић Слободан, члан
Поповић Милован,члан
Јурасовић Мирослав,члан
Број телефона
Радно место
Мобилни
066/320090
066/8610275
066/8610100
066/8610269
066/8610271
- 39 -
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
МОБ.ТЕЛЕФ.
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
РЈ „Одржавање“
066/8610100
Ниш(Ниш, Алексинац и Сврљиг)
066/8610101
Ниш
Алексинац
069/1472295
064/3840672
Сврљиг
Прокупље (Прокупље и
Куршумлија)
Прокупље
Куршумлија
Пирот (Пирот, Долац и
Бабушница
Пирот
Долац
Бабушница
066/8610103
066/8610099
Јаковљевић Слободан,
управник одржавања
Здравковић Зоран,
шеф надзорништва
Јанковић Владимир
Милосављевић
Драгослав
Николић Милан
Аврамовић Голуб,
шеф надзорништва
Ђоровић Милутин
Шћепановић Миломир
Стевановић Иван,
шеф надзорништва
Џунић Боривоје
Милошевић Љубисав
Златковић Предраг
027/339-011
063/1643625
063/839-42-01
066/8610097
069/3170351
063/168-40-41
063/181-40-51
Одговорни надзорни орган – Бранко Јанковић, дипл.грађ.инж. (тел. 063/223-518)
Помоћни надзорни орган – Владимир Стојковић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-32)
Помоћни надзорни орган – Ђорђе Миладиновић. дипл.грађ.инж. (тел. 062/801-08-22)
- 40 -
АД "Путеви" Ужице
- 41 -
АД "Путеви" Ужице
Приоритети
путева
I приоритет
Државни путеви I A
реда
Државни путеви I Б
реда
Државни путеви II
реда
Укупно I
приоритет:
II приоритет
Државни путеви II
реда
Број
пута
км
Деоница
4
65,024
Вардиште-Кремна-Кнежевићи-Бела Земља-Ужице-СевојноУзићи
6
108,698
26
25,095
Јабука-Коловрат-Пријепоље
145
26,635
Ужице-Волујац-Кадињача-Дуб
Кнежевићи-Борова Глава-Кокин Брод-Нова ВарошПријепоље-Барски мост (гр. Црне Горе)
225,452
Дебело Брдо-Рогачица-Бајина Башта-Калуђерске БареКремна
143
66,448
144
12,212
Рогачица-Оклетац
145
12,845
Дуб-Бајина Башта
146
152
153
24,600
22,090
20,948
Волујац-Кремна
Бистрица-Прибој-Увац
Нова Варош-Аљиновићи
Укупно II
приоритет
Укупно АД "Путеви" Ужице
159,143
384,595
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Мобилни
Штаб зимске службе
АД «Путеви» Ужице - Ужице
Николе Пашића бр. 38
Леко Корићанац, директор-руководилац штаба
Гудурић Гордана, руководилац одржавања, заменик
Тома Туцовић, руков.одржавања Ужице, члан
Џиновић Едина, руководилац одржавања Пријепоље,члан
064/830-20-52
064/830-21-78
064/830-20-16
064/830-21-14
- 42 -
АД "ПУТЕВИ" Ужице
територија: Ужице, Нова Варош, Пријепоље, Чајетина, Бајина Башта и Прибој
ПУНКТ
Мачкат-главни пункт
Б.Башта-пункт
Бела Стена-главни пункт
Нова Варош-пом.пункт
Пријеворац-пом.пункт
ТЕЛЕФОН
031/ 834-323
031/ 865-583
033/714-526
033/61-075
МОБ.ТЕЛЕФОН
064/8302-106
064/8302-134
064/8302-267
064/8302-069
064/8302-069
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Владан Мићић
Предраг Мијатовић
Наталија Шалипуровић
Матовић Милојко
Матовић Милојко
Техничко лице задужено за давање информација је Владан Мићић, тел. 064/830-21-06 са
седиштем у пункту Мачкат.
Одговорни надзорни орган за територију: Ужице, Чајетина и Бајина Башта- Бранко Веланац,
дипл.инж.грађ. ( тел.064/830-21-47)
Одговорно надзорни орган за територију: Пријепоље, Прибој и Нова Варош -Зоран Вараклић,
дипл.инж.грађ. (тел.064/830-21-26)
- 43 -
ЈКП "Београд-пут" - Београд
- 44 -
ЈКП "Београд пут" - Београд
Приоритети путева
I приоритет
Државни путеви I A
реда
Државни путеви II
реда
Број
пута
км
Деоница
IА 3
4,00
Панчевачки мост са петљом у Крњачи
II 127
30,00
II 141
43,50
II 139
9,50
II 175
5,50
II 168
25,80
II 129
8,00
Београд (Мали мокри луг) - Орешац
Београд (Трошарина) - Авала - Ђуринци Влашко поље
Обреновац - Стублине
Стублине - Лончаник
Лештане - Бубањ поток - Железник
Липовица - Барајево
Укупно I приоритет:
126,30
II приоритет
Државни путеви II
реда
II 117
11,70
II 139
5,50
II 167
10,00
II 129
30,00
Укупно II приоритет
Укупно ЈКП "Београд пут"
Београд
Јаково - Бечмен - Петровчић - Прека калдрма
Стублине - Бргуле
Умка - Велика Моштаница - Мељак
Барајево - Космај
57,20
183,50
- 45 -
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Име и презиме
Штаб зимске службе
ЈКП «Београд пут» - Београд
Нушићева 21
Жељко Маравић, руководилац штаба
Драган Милошевић, заменик
Часлав Јовановић, оперативни руководилац
Зоран Јовић, оперативни руководилац
Милорад Пуцаревић,оперативни руководилац
Дејан Јовановић, оперативни руководилац
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
Главна база-центар
2750-891
011/ 2071-933
тел.факс 2767-757
011/2611-720
База II
База V
011/2571-468
База Липовица
011/8301-534
База Раља
011/8253-018
База Бели Поток
011/3908-196
База Брестовик
011/8520-127
База Лазаревац
011/8121-234
Радно место
2761-757
2752-692
2761-757
2071-646
2761-757
2071651
Број телефона
Мобилни
063/ 201-836
065/ 3265-045
065/ 3387-949
065/ 3883-123
064/831-60-46
064/831-60-41
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Влада Милановић
065/ 3119-933
Кемал Ахметовић
065/ 2501-426
Предраг Пејовић
064/8316-133
Грујић Слободан
065/ 3321-470
Јовица Перовић
065/ 3700-196
Радован Ножинић
065/ 3675-843
Томислав Радовановић
065/2743-227
Александар Николић
065/334-5049
Александар Ђуричић
064/5416-846
Владан Јовановић
065/8499-113
Драган Марковић
065/3624-332
Дражен Давидовић
065/3770-632
Слободан Јањић
065/2053-643
Игор Милошевић
064/831-6036
Војин Павић
065/ 3389-264
Љуба Голубовић
065/ 3888-993
Милован Јовановић
064/ 3870-642
Слободан Погуберов
062/ 8216-979
Јовица Николић
064/831-6240
Ненад Кузмановић
065/ 3510-500
Миша Николић
065/ 2504-885
Милош Чокић
065/ 3992-151
Љубодраг Ковачевић
064/831-6374
Небојша Ћирић
065/2286-052
Миодраг Јовановић
065/ 3190-609
Милан Милановић
065/ 5992-151
Славољуб Дивац
065/ 8545-104
Горан Репановић
065/3265-891
Александар Величковић
064/8316-212
Новица Вељковић
065/3302-960
Слободан Илић
065/ 2418-180
Милета Митровић
065/ 2305-885
Кира Глигоров
065/2665-564
Раде Маговац
063/8753-472
Александар Карић
064/8316-013
Радиша Лукић
065/3469-848
Влада Маринковић
064/8316-007
- 46 -
База Обреновац
Милан Рацек
Војислав Илић
Владимир Ђукић
Драган Јоксић
Александар Вељковић
Слободан Алексић
Љиљана Стојиљковић
065/8255-516
064/8316-099
065/8388-462
065/3356-749
064/3442-140
064/4175-311
064/8316-371
Одговорни надзорни орган–Љубиша Станојевић, дипл.грађ.инж.
(тел.063/85-82-798 и 064/831-64-44)
Помоћни надзорни орган – Војислав Дробац, грађ.инж. (тел.060/840-25-38)
- 47 -
"Косметпут-инжињеринг"д.о.о.–
Доње Јариње-Лешак
- 48 -
"Koсметпут инжењеринг"д.о.о. - Доње Јариње
Приоритети путева
Број пута
км
I приоритет
Општински путеви
М-22.3
27,150
М-2
15,65
Укупно I приоритет:
Деоница
Јариње-Сочаница
Брана ГазиводеБрњак
42,800
II приоритет
Општински путеви
Р-218
18,500
Дрен-Бело брдо
Р-218б
15,300
Лепосавић-Црнац
Укупно II приоритет
33,800
III приоритет
Општински путеви
Р-218б
13,00
Укупно III приоритет
Укупно
Лепосавић-Жута прла
13,000
"Koсметпут инжењеринг"доо Доње Јариње
89,600
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
«Косметпут-Инжињеринг» д.о.о. – Д.Јариње –
38219 Лешак
Вукићевић Дарко, директор-руководилац
штаба
Вукадиновић Драгослав, заменик руководиоца
штаба
Игњатовић Миљко,члан
Милосављевић Милован, члан
036/ 550-070
063/1012-444
036/ 550-070
063/1012-777
036/550-070
036/550-634
062/455-396
062/455-370
ПУНКТ
МОБ.ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Лепосавић
062/8014-153
Савић Миодраг
Лучка река
063/455-089
Јовановић Блажо
Шеф одсека „Косовска Митровица“- Драган Миливојевић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-70)
Одговорни надзорни орган – Милићевић Љубиша, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-67)
Помоћник надзора – Димитријевић Александра, грађ.тех. (тел. 060/840-25-73)
- 49 -
"МБА Миљковић"- Београд
- 50 -
„МБА МИЉКОВИЋ“ - БЕОГРАД
Приоритети путева
Број пута
км
М-2
М - 22.3
Р - 221
15,65
27,15
16,50
Деоница
I приоритет
Општински путеви
Укупно I приоритет:
ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА
ДУДИН КРШ - СОЧАНИЦА
ЗВЕЧАН - ЗУПЧЕ
59,30
II приоритет
Општински путеви
Р - 217
3,30
Р - 221
20,60
10,50
10,30
Укупно II приоритет
БАЛАБАН - БАЊСКА
ЗУБИН ПОТОК - ДРЕН
УГЉАРЕ - ДУБОКИ ПОТОК ГАЗИВОДЕ
ЛУЧКА РЕКА - БУБЕ
44,70
III приоритет
Општински путеви
5,20
7,10
Укупно III приоритет
РУДАРЕ - МАНАСТИР СОКОЛИЦА
ГАЗИВОДЕ ЧЕЧЕВО
12,30
Укупно МБА ,, МИЉКОВИЋ ,, БЕОГРАД
116,30
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
"МБА Миљковић" Београд
Београд,Булевар Михајла Пупина 181
Факс:011/31-92-013
Број телефона
Радно место
Мобилни
Вук Вујовић, директор, руководилац штаба
064/849-86-40
Миљковић Александар, директор, члан
Маџовић Фуад, директор, члан
Зарковић Милован, члан
064/849-86-45
064/849-86-50
064/843-62-31
ПУНКТ
Косовска Митровица
Зубин Поток
Бањска
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Ђорђевић Новица
Симић Миле
Сарамандић Срђан
064/849-86-36
064/849-86-17
064/849-86-12
Шеф одсека „Косовска Митровица“- Драган Миливојевић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-70)
Одговорни надзорни орган – Љубиша Милићевић, дипл.инж.грађ. (тел. 060/840-25-67)
Помоћни надзорни орган: - Мирослав Ракић, грађ.тех. (тел. 060/840-25-71)
- Михаило Јеротијевић, геод.тех. (тел. 060/840-25-72)
- 51 -
"Магистрала" АД - Београд
- 52 -
"Магистрала" а.д. - Београд
Приоритети
путева
Број
пута
км
M-25.2
15,00
P-120.1
P-120.2
P-120.3
P-120.4
P-120.5
10,00
18,00
12,00
15,00
20,00
P-120.6
42,00
P-115
61,00
P-118
P-210
8,00
Деоница
I приоритет
Општински
путеви
Приштина-Гњилане
120.1.Сушица-Грачаница-Л.Село-Чаглавица
120.2 Л.Село-Ливађе-Д.Гуштерица-Добротин
120.3 Л.Село-Преоце-Угљаре-Бресје
120.4 Преоце-Лепина-Батусе-Радево
120.5 Лепина-Скуланево-Суви До-Липљан
120.6 Црквена Водица-Племетина-Прилужје-Б.Мост.
Догановић-Превалац, Брезовица-Јажинце-Севце, БрезовицаШтрпце-Беревце-Г.Битиња, Брезовица-Битиња, БрезовицаГотовуша, Брезовица-Драјковце-Вича
Брезовица-Врбештица
Брезовица-СКИ центар
12,00
30,00
Лабљане-Бостане-Ново Брдо-Каменица, К.КаменицаСтрезовце, Бостане-Јасеновик-Беривојце
Кос.Каменица-Бушинце-Царевце-Јасеновик
Одовце-М.Ропотово, Рајновце-В.Ропотово,
В.Ропотово-Црепана, Рунилуг-Корминјане, К.КаменицаКолотеч,
Ранилуг-Таманце-Панчело-В.Ропотово, БратиловцеКостадинце
40,00
Бостане-Гњилане
P-123
P-123a
P-123a
P-123a
P-123a
P-213
Укупно I приоритет:
Укупно
"Магистрала" а.д.
- Београд
40,00
16,00
25,00
15,00
379,00
379,00
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
АД «Магистрала» - Београд
Булевар краља Александра 282
Небојша Башчаревић, директор, руководилац 011/3820-339
штаба
011/3820-340
011/3820-280
Никола Јоксимовић, заменик руководиоца 011/3820-339
штаба
011/3820-340
011/3820-280
062/293-523
063/ 444-590
- 53 -
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
МОБ.ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Брезовица
0290-70-282
+377-45-527-127
Славиша Миловановић
Доња Гуштерица
038/86-899
038/86-897
065/ 5242-388
Смиљић Славица
Прековце
063/ 401-206
Игор Ничић
Обилић
063/ 401-153
Надица Јанићијевић
063/401-018
Јоргованка Вулић
063/444-380
Живорад Николић
Ранилуг
Шеф одсека „Косовска Митровица“- Драган Миливојевић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-70)
Одговорни надзорни орган – Горан Јовановић (тел. 063/563-918), +377-45-694-428
- 54 -
ПЗП "Зајечар" АД - Зајечар
- 55 -
ПЗП „Зајечар“ ад - Зајечар
Приоритети путева
Број пута
км
14
17
177,00
61,00
22
85,00
24
25
97,00
21,00
Деоница
I приоритет
Државни путеви I Б реда
Укупно I приоритет:
ХЕ „Ђердап 1“ - Тресибаба
ХЕ ''Ђердап 1'' - Клокочевац
Мајданпек - Бугарска граница
(Мокрање)
Параћин - Зајечар - Вршка Чука
Бор - Зајечар
441,00
II приоритет
Државни путеви II реда
128
129
129
133
61,00
30,00
16,00
87,00
Поречки мост - Голубац
Горњак - Жагубица
Борско језеро - Бор
Бован - Књажевац - Кална
172
45,00
Милошева кула – Бор (Мајданпек – Бор)
Укупно II приоритет
239,00
III приоритет
Државни путеви II реда
129
131
173
180
Укупно III приоритет
Укупно ПЗП Зајечар ад Зајечар
32,00
18,00
45,00
24,00
Жагубица - Борско језеро
Крупаја - Крепољин
Бољевац - Књажевац
Мајданпек - Доњи Милановац
119,00
799,00
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
ПЗП «Зајечар» ад- Зајечар
Генерала Гамбете бр. 68
Бојан Алексић,извршни директор, руководилац
штаба
Миленковић Срећко, управник ред. одрж., члан
Павковић Драгиша, управник механизације,
члан
060/86-18-001
060/86-18-101
060/86-18-102
- 56 -
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Зајечар
019/424-346
Симић Бранислав
060/86 18 126
Књажевац
019/739-724
Јеремић Драгош
060/86 18 113
Луково (Бољевац)
030/67-160
Станковић Звонимир 060/86 18 136
Кобишница (Неготин)
019/544-282
Јовановић Драган
Караташ (Кладово)
019/809-406
Аранђеловић Радиша 060/86 18 119
Клокочевац
030/85-337
Бешир Миодраг
060/86 18 114
Бор
030/434-578
Ђуров Драгослав
060/86 18 142
Жагубица
012/443-268
Перкић Биљана
060/86 18 112
Соко Бања
019/739-724
Миливојевић Веселин 060/86 18 116
060/86 18 111
Одговорни надзорни орган – Аца Тричковић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-45)
- 57 -
ПЗП "Пожаревац" АД - Пожаревац
- 58 -
ПЗП "ПОЖАРЕВАЦ"А.Д.
Приоритети путева
I приоритет
Државни путеви I Б
реда
Државни путеви II
реда
Број
пута
км
21
135,56
21
6,39
128
Деоница
Moст на Дунаву-мост на Морави- Пожаревац-Kучево Maјданпек
Oбилазница око Пожаревца (jужна за Кучево)
Голубац- В.Градиште - Пожаревац
169
179
129
128
50,51
10,43
28,54
32,63
11,80
275,86
127
130
8,87
30,02
Oрешац - Смедерево
Пожаревац - Жабари
179
17,30
Петровац - Горњак
129
11,22
В.Плана - Жабари
142
16,12
Обилазница - Водањ - Дубона
132
12,84
В.Плана - Жабари
Укупно I приоритет:
Пожаревац - Koстолац
Салаковац - Петровац
Kусадак - С.Паланка - В.Плана
Oбилазница око Пожаревца за В.Градиште
II приоритет
Државни путеви II
реда
Укупно II приоритет
96,37
III приоритет
Државни путеви II
реда
130
129
178
132
Укупно III приоритет
Укупно ПЗП "ПОЖАРЕВАЦ"А.Д.
7,65
24,21
26,37
30,49
Жабари - Породин
Жабари - Брзоходе - Петровац
С.Паланка - Добри До - Раља
Мала Крсна - В.Плана
88,72
460,95
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
ПЗП «Пожаревац» ад - Пожаревац
Трг Р.Вујовића бб
Дејан Булајић, руководилац штаба
Предраг Радојичић, заменик руководиоца
штаба
Сузана Арваји, секретар
Жељко Луковић, члан
Горан Пешић, члан
Зоран Јевтић, члан
Дарко Костић, члан
069/847-20-02
069/847-20-92
069/847-20-62
069/847-20-81
069/847-20-46
069/847-20-03
069/847-20-58
- 59 -
ПЗП "ПОЖАРЕВАЦ"ад- Пожаревац
територија: Пожаревац, Смедерево, В. Градиште, Кучево, В. Плана, Смедеревска Паланка
ПУНКТ
Пожаревац
Кучево
Петровац
Велика Плана
Смедеревска
Паланка
Смедерево
Велико Градиште
ТЕЛЕФОН
012/ 221-177
012/ 852-274
012/ 331 - 654
026/ 522 - 223
026/ 318- 017
026/ 222 - 958
012/ 766 - 221
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Мијајловић Саша
069/847-20-17
Јовановић Горан
069/847-20-42
Паприца Милан
069/847-20-43
Марковић Миодраг
069/847-20-48
Миловановић Златан
069/847-20-49
Тошковић Предраг
Радисављевић Жарко
069/847-20-47
069/847-20-44
Одговорни надзорни орган – Миле Станковић, дипл. грађ.инж. (тел. 069/847-20-16)
- 60 -
ПЗП "Врање" АД - Врање
- 61 -
ПЗП "Врање"а.д. у стечају
Приоритети путева
I приоритет
Државни путеви I A
реда
Државни путеви I Б
реда
Државни путеви II
реда
Број
пута
км
IА-1
75,66
IБ-27
102,532
Мутиводе - Лесковац - Свође
136
52,345
Владичин Хан - Стрезимировци (гранични прелаз)
Укупно I приоритет:
Деоница
Мала Копашница - Левосоје(граница
ПЗП"Врање"/Србијааутопут)
230,537
II приоритет
Државни путеви I Б
реда
IБ-34
IБ-35
II-132
13,49
20,08
127,355
Државни путеви II
реда
II-137
25,045
II-165
II-181
28,825
97,067
Укупно II приоритет
III приоритет
Државни путеви II
II-135
реда
Укупно III приоритет
Укупно ПЗП "Врање"а.д. у
стечају
гр.АП КиМ (Кончуљ) - Бујановац
гр.АП КиМ (Депце) - Прешево
Брестовац-границаСР/БЈРМ (Табановце)
Давидовац- границаСР/БЈРМ (Св.Прохор Пчињски)
Злата - Лесковац
Свође - Рибарци (граница СР/БУГ)
311,862
1,679
граница Ниш/Врање - Брестовац
1,679
544,078
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
ПЗП «Врање» ад у стечају - Врање
Боре Станковића 19
Бранко Митић, руководилац штаба
Стојан Крмпот, директор- заменик руководиоца штаба
Слободан Јанковић-тех.директор- заменик руководиоца штаба
Симић Љубиша, главни инжењер одржавања, члан
Стошић Саша, дипл.инж.саоб. члан
Данијел Миленковић, управник РЈ механизације, члан
Број телефона
Мобилни
062/461 078
066/410-129
062/51-20-06
063/487-971
069/25-19-000
063/839-69-70
- 62 -
ПУНКТ
ВРАЊЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ДАВИДОВАЦ
ЛЕСКОВАЦ
ВЛАСИНА
ЛЕБАНЕ
БОЈНИК
ЦРНА ТРАВА
БОСИЛЕГРАД
ТЕЛЕФОН
017 / 446 229
017 / 473 506
017 / 50 503
016 / 252 824
017 / 86 509
016 / 845 768
016 / 821 194
016 / 811 402
017 / 877 324
МОБ.ТЕЛЕФОН
062 / 51 - 2017
063 /880-05-14
063 /126-16-41
062 / 51 - 2047
062 /867-56-21
062/842-23-77
062 / 51 - 2065
062 / 51 - 2043
063 /88-30-932
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Георгијев Горан
Ђорђевић Драган
Ђорић Светозар
Јанковић Александар
Ракић Милорад
Јанковић Момчило
Здравковић Славољуб
Златковић Велибор
Рангелов Зоран
Одговорни надзорни орган – Властимир Војиновић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-48)
Помоћни надзорни орган – Зоран Цекић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-49)
- 63 -
ПЗП "Крушевацпут" АД - Крушевац
- 64 -
AД "КРУШЕВАЦПУТ" - КРУШЕВАЦ
Приоритети путева
Број
пута
км
Деоница
I приоритет
Државни путеви I A
реда
A-4
67.7
Б - 18
44.3
Појате - Крушевац - Трстеник - Вранеши
Државни путеви I Б
реда
Укупно I приоритет:
Макрешане (кружни ток) - Крушевац - Равни - Јанкова
клисура
112.000
II приоритет
Државни путеви II реда
Дреновац - Нови Брачин
132
3.9
158
27.8
Јасика (кружни ток) - Д. Крчин - крај деонице (Г. Крчин)
159
48.1
Јасика - Велика Дренова - Стубал - Витановац
160
70.3
161
45
162
61.7
Врњци - В. Бања - Митрово Поље - Грча - Брус - Равни
163
164
14.6
14.8
Каоник - Чокотино брдо - Крушевац
Ћићевац - Варварин - Обреж - крај деонице
165
25.4
Ђунис - Каоник - Рибаре - крај деонице (Љуптен)
Укупно II приоритет
Укупно AД
"КРУШЕВАЦПУТ"КРУШЕВАЦ
311,600
Кошеви (кружни ток) - Читлук - Александровац - Грчак
- Дренска клисура
Витково - Брус - Брзеће - Копаоник (Јарам)
423,600
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
«Крушевацпут» а.д. - Крушевац
Јасички пут бб
Миленковић Милан, генерални директор - руководилац
штаба зимске службе
Луковић Добријевоје, технички директор - заменик
руководиоца штаба зимске службе
Ранђеловић Радмило, извршни директор сектора
одржавања – оперативни руководилац штаба зимске
службе
Стевановић Љубивоје, извршни директор сектора
механизације – члан штаба зимске службе
037/424-999
062 / 700 - 770
037/422-971
063 / 657 - 255
037/429-807
063 / 619 – 772
037/422-971
063 / 641 – 277
- 65 -
АД "КРУШЕВАЦПУТ" - Крушевац
територија: Крушевац, Tрстеник, Брус, Копаоник, Александровац
ПУНКТ
Руководилац одржав.
Заменик руководиоца
Шеф пункта Крушевац
Шеф пункта Копаоник
Шеф пункта Трстеник
Шеф пункта Брус
Шеф пункта
Александровац
ТЕЛЕФОН
037/ 429 - 807
037/422-971
037/ 422 - 971
037/ 478-444
037/ 714 - 484
037/825 - 116
037/ 3552 - 015
МОБ.ТЕЛЕФОН
063 / 619 – 772
062 / 772 – 433
063 / 106 – 9517
063 / 106 – 9525
063 / 106 – 9517
063 / 106 – 9525
063 / 641 – 292
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Ранђеловић Радмило
Немања Пешић
Станојевић Дејан
Савић Драган
Станојевић Дејан
Савић Драган
Савковић Милорад
Одговорни надзорни орган – Дејан Весић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/84-02-554,063/619-770)
Е-mail: [email protected]
- 66 -
АД "Путеви" Чачак
- 67 -
А.Д . "ПУТЕВИ" - ЧАЧАК
Приоритети путева
Број пута
км
IA-2
22,00
IA-4
50,00
Деоница
I приоритет
Државни путеви I A реда
Укупно I приоритет:
Г. МИЛАНОВАЦ(СВРАЧКОВЦИ)ЧАЧАК
О. БАЊА-ЧАЧАК-АДРАНИ(КРАЉЕВО)
72,00
II приоритет
Државни путеви II реда
II-151
II-154
II-155
II-157
35,80
16,03
8,00
16,40
II-176
15,30
Укупно II приоритет
ЧАЧАК - ГУЧА - ВУЧКОВИЦА
КРАТОВСКА СТЕНА - ГУЧА
БУМБАРЕВО БРДО - МРЧАЈЕВЦИ
ЧАЧАК - ГОРИЧАНИ
ВРАЋЕВШНИЦА - ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
91,53
III приоритет
Државни путеви II реда
II-154
Укупно III приоритет
Укупно А.Д . "ПУТЕВИ" - ЧАЧАК
21,14
БЕЛИЦА - КАОНА - МИРАЈИЋИ
21,14
184,67
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
АД «Путеви- STRABAG» - Чачак
ул. 600 бр. 2, Чачак
Драган Ршумовић, директор - руководилац
штаба
Аврамовић Горан, члан
Милуновић Градимир, члан
Мирјана Јаковлеска, члан
Душан Белопавловић, члан
Милорад Ћировић,члан
Марија Јовановић, члан
032/ 374-590
060/ 861-82-00
032/374-590
032/374-590
032/ 374-590
032/374-590
032/ 374-590
032/374-590
060/861-82-24
060/861-82-21
060/ 861-82-48
060/861-82-28
060/ 861-82-35
060/861-82-46
- 68 -
ПУНКТ
Чачак
Г.Милановац
Гуча
ТЕЛЕФОН
032/ 374-590
032/ 713 - 371
032/ 854 - 219
МОБ.
ТЕЛЕФОН
060/861-82-32
060/861-82-30
060/861-82-29
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Трифуновић Марко
Миливоје Бабовић
Пајевић Милан
Одговорни надзорни орган – Рашко Раковић, дипл.грађ.инж. (тел.060/861-82-25)
- 69 -
"Путеви" АД - Ивањица
- 70 -
ПЗП "Путеви"д.о.о. Ивањица
Приоритети путева
Број пута
км
IБ 13
19,421
Деоница
I приоритет
Државни путеви I A реда
Државни путеви I Б реда
Укупно I приоритет:
Дивљака - Ивањица
19,421
II приоритет
IБ- 13
38,80
Државни путеви I Б реда
IБ- 36
22,73
Државни путеви II реда
II - 151
14,200
Укупно II приоритет
Ивањица - Јавор, (Сјеница)
Ивањица Брадуљица(Студеница)
Гуча - Ивањица
75,73
Укупно ПЗП "Путеви"доо Ивањица
95,151
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
Д.О.О. «Путеви» Ивањица - Ивањица
Јаворска бр. 55
Стојан Рангелов, руководилац штаба
Витомир Арсовић, руководилац сектора
Горан Татовић, сектор механизације
Зоран Громовић, члан
Број телефона
Радно место
Мобилни
032/664-580
032/664-768
032/661-855
032/664-768
064/833-57-00
064/833-57-03
064/833-57-08
064/833-57-23
АД "ПУТЕВИ" - Ивањица
Јаворска бр. 55
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
МОБ.
ТЕЛЕФОН
Ивањица
032/664-768
064/833-57-03
032/651-321
032/664-768
032/664-891
064/833-57-21
064/833-57-22
064/833-57-23
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Арсовић ВитомирРуководилац сектора
одржавања
Поповић Дејан
Тошовић Нада
Громовић Зоран
Одговорни надзорни орган – Рашко Раковић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/ 861-82-25)
- 71 -
АД "Путеви" Пожега
- 72 -
АД "ПУТЕВИ" - ПОЖЕГА
Приоритети путева
Број пута
км
I приоритет
Државни путеви I A реда
4
30,733
Државни путеви I Б реда
13
70,152
Укупно I приоритет:
Деоница
Узићи - Пожега - Асановац
Бачевци - Косјерић - Пожега - Ариље Дивљака
100,885
Укупно АД "ПУТЕВИ" - ПОЖЕГА
100,885
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Мобилни телефон
Штаб зимске службе
АД «Путеви» Пожега - Пожега
Књаза Милоша 76
Бранко Бојовић, руководилац штаба
Никола Сикора, заменик руководиоца штаба
Слободан Ђокић, члан
Зоран Станојевић, члан
Рајко Урошевић, члан
Радојица Боловић, члан
ПУНКТ
Пожега
Косјерић
Ариље
ТЕЛЕФОН
031/ 812-110
031/ 3781 - 350
031/ 893 - 964
064/869-30-00
064/869-00-01
064/869-30-06
064/869-30-07
064/869-30-08
064/869-30-09
МОБ.
ТЕЛЕФОН
064/869-30-07
064/869-30-09
064/869-30-08
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Зоран Станојевић
Радојица Боловић
Рајко Урошевић
Одговорни надзорни орган – Бранко Веланац, дипл.грађ.инж. (тел. 064/830-21-47)
- 73 -
АД "Нови Пазар-пут" - Нови Пазар
- 74 -
ПЗП "НОВИ ПАЗАР-ПУТ" – Нови Пазар
Приоритети путева
Број пута
км
I приоритет
Државни путеви I A реда
IA-4
21,052
IB-15
IB-32
146,505
11,253
IB-33
10,253
II-160
II-161
15,000
24,000
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
Укупно I приоритет:
Деоница
Адрани-Краљево-Врба
Шумарице-Краљево-Црна-Гора
Рашка-Јариње(АП Косово и метохија)
Рибариће-Брњак(АП Косово и
метохија)
Биљановац-Још.Бања-Дрен
Јошаничка Бања-Копаоник
228,063
II приоритет
Државни путеви I Б реда
IB-13
IB-26
IB-36
26,228
73,731
27,052
Сјеница-Јавор-Ивањица
Аљиновићи-Сјеница-Нови Пазар
Ушће-Студеница-Мланча
Државни путеви II реда
II-156
II-161
28,413
4,009
Дојевиће-Тутин
Копаоник-Јарам
Укупно II приоритет
159,433
III приоритет
Државни путеви II реда
II-154
II-157
Укупно III приоритет
Укупно ПЗП "НОВИ ПАЗАР-ПУТ"
15,000
17,000
Дракчићи-Роћевићи
Самаила-Краљево
32,000
419,496
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Мобилни телефон
Штаб зимске службе
АД»Нoви Пазар-пут»-Нови Пазар
Шабана Коче 67
Љајић Изет, директор-руководилац штаба
Шкријељ Ибрахим, заменик руководиоца штаба
Сеад Мујовић, члан
Љајић Нермин, члан
Делимеђац Сеад, члан
064/8463-600
064/8463-601
064/8463-605
064/8463-604
064/8463-610
- 75 -
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
МОБ.
ТЕЛЕФОН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Дуга Пољана
020/5375-007
064/8463-655
Сејфић Ћемал
Нови Пазар
020/313-787
064/8463-674
Мујовић Хивзо
Рашка
036/ 736-052
064/8463-614
Ковачевић Маринко
Краљево
036/358-234
064/8463-665
Пајовић Првослав
Сјеница
020/714-229
064/8463-655
Сејфић Ћемал
Копаоник
036/471-370
064/8463-658
Ратковић Вујица
Тутин
020/811-182
064/8463-654
Куртовић Сеад
Рибариће
064/8463-675
064/8463-654
Куртовић Сеад
Ушће
036/530-332
064/8463-660
Младеновић Марко
Одговорни надзорни орган–Предраг Ђуровић, дипл.грађ.инж.(тел. 064/8463-716)
Помоћни надзорни орган–Душан Радовановић,инж.геодезије(тел. 060/840-25-57)
Нови Пазар, Рашка
Помоћни надзорни орган - Миодраг Бабић, дипл.инж.саоб. (тел. 060/840-25-36)
Сјеница, Тутин
- 76 -
ПЗП "Крагујевац" АД - Крагујевац
- 77 -
ПЗП "КРАГУЈЕВАЦ"а.д. у стечају, Крагујевац
Приоритети путева
Број пута
км
IБ-15
72,463
Деоница
I приоритет
Државни путеви I Б реда
Укупно I приоритет:
Рогот-Крагујевац-Равни Гај-Краљево
72,463
II приоритет
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
IБ-16
30,010
Божурња-Крагујевац
II-130
56,869
Кушиљево-Свилајнац-Деспотовац-Ћуприја
II-158
26,450
Крагујевац-Рековац
II-132
65,569
Марковац-Јагодина-Ћуприја-Параћин-Појате
II-150
29,692
Ђурђево-Марковац-Свилајнац
II-155
14,642
Равни Гај-Бумбарево брдо
Укупно II приоритет
223,23
III приоритет
Државни путеви II реда
II-158
13,016
Рековац-Белушић-ГРМЗ
II-171
20,016
Рача-Церовац
II-170
24,522
Г.Сабанта-Врба-Јагодина
II-176
25,057
Крагујевац-Љуљаци
II-131
26,542
Деспотовац-Водна-Липовица
II-164
18,783
Гиље-Својиново
Укупно III приоритет
127,936
II-103 б
5,880
Сисевац-Грза
Не одржава се у зимском периоду
Укупно се не одржава
5,880
Укупно ПЗП "КРАГУЈЕВАЦ"а.д. у стечају
429,511
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
ПЗП «Крагујевац»ад - Крагујевац
Танаска Рајића 16
Снежана Димитријевић, руководилац штаба
Владимир Бјелановић, руководилац
одржавања
Драгоја Бокан, Р.Р.Ј. „Каменолом“, члан
Марослав Петровић, шеф секције, члан
Жарко Јовановић, члан
Број телефона
Радно место
Мобилни
034/335-059
034/ 332-219
034/333-285
034/ 334-307
035/8475-433
- 78 -
ПЗП "КРАГУЈЕВАЦ"ад - Крагујевац
територија: Крагујевац, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац, Јагодина, Белушић
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
Рача
Крагујевац
Светиња
Ћуприја
Деспотовац
Свилајнац
Белушић
Равни Гај
Равна Река
034/ 332 - 219
035/8475-433
035/ 611 - 538
035/ 312 - 330
035/ 713 - 122
034/591-380
035/627-539
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Гавриловић Љубиша
064/89-58-538
Петровић Мирослав
064/89-58-519
Стевановић Владан
064/89-58-537
Јовановић Жарко
064/89-58-547
Циганковић Златко
062/2665-444
Рајковић Зоран
063/731-24-51
Крстић Радосав
064/299-91-60
Ерић Бранислав
064/89-58-509
Живић Зоран
069/244-74-14
Одговорни надзорни орган – Зоран Милисављевић, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-47)
Помоћни надзорни орган – Драган Поповић, грађ.техн. (тел. 060/840-25-51)
- 79 -
АД "Војводинапут-Бачкапут"- Нови Сад
- 80 -
АД "В о ј в о д и н а п у т – Б а ч к а п у т"
Нови Сад
Приоритети путева
Број
пута
км
Деоница
I приоритет
Државни путеви IА реда
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
71,38
Фекетић-Нови Сад-до петље Бешка
са припадајућим петљама:
Србобран,Сириг,Темерин,Зрењанин и Ковиљ
Л=10.35км није обрачунато у дужини деонице
11,6
Сервисне саобраћајнице код Н.Сада
IБ 12
37,8
Бачка Паланка - Ветерник
IБ 13
24,9
Петроварадин – Ириг (и друга трака)
IБ 19
40,2
Сивац-Кула - Врбас - Србобран
IБ 20
32,2
Нови Сад (Рафинерија)-мост на Тиси
II 101
15,1
II 102
40,7
Темерин-Нови Сад(Темеринска петља )
Е-75 (Фекетић) - Србобран -Сириг - Нови Сад(Е75)
IA 1
Укупно I приоритет :
273,85
II приоритет
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
IБ 12
45,6
Српски Милетић-Оџаци - Бач - Бачка Паланка
IБ 19
32,4
Србобран – Бечеј -Брана
II 101
43,4
Мол-Бачко Градиште-Темерин
II 106
24,3
Оџаци-Руски Крстур - Кула
II 107
31,2
Ратково - Бачки Петровац-Руменка(Институт)
II 110
38,5
Каћ - Тител
Укупно II приоритет:
215,40
III приоритет
Државни путеви II реда
II 105
54,0
II 107
10,2
Липар-Кула-Савино село-Деспотово-СилбашБ.Паланка
Бач- Ратково
II 116
31,3
Нештин - Раковац
II 120
22,4
Милешево - Бечеј
II 125
4,0
Раскрсница Р-107 – центар Свилоша
Укупно III приоритет :
Укупно"Војводинапут-Бачкапут"ад
Н. Сад
121,90
611,15
- 81 -
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
"Војводинапут" са придруженом чланицом
Број телефона
Радно место
Мобилни
"Војводинапут" - "Бачкапут" а.д. Нови Сад
Нови Сад, Јована Ђорђевића 2
Факс 021/557-095 дирекција; 021/6419-443 дежурана; 021/6410-900 бела барака( за ЗС)
адреса на коју ће се слати налози штаба ЗС : [email protected]
Цигић Марко, директор,координатор штаба
Јаковљевић Драган, руководилац зимске службе
Малетић Никола, оперативни заменик
Бељански Иван, члан штаба
Ступар Зоран, члан штаба
Јовановић Бранко, члан штаба
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
посао
IA 1(Е-75)
ВРБАС
НОВИ САД
021 456 108
021 456 933
021 6410 900
021 6411 666
021 6410 900
021 457 704
021 6410 900
021 6419 443
дежурана
КОВИЉ
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
063 506-158
063 519 611
063 515 844
063 511 099
063 511 451
063 513 520
МОБИЛНИ
Кучер Горан
063/591-445
Ступар Зоран
063/511 451
Рагаји Драгиша
063/511-192
Попов Снежана
063/515-056
Угрин Драган
Божичић Мирко
Русов Радован
Пап Иштван
063/515-296
063/10-60-724
063/10-80-294
063/511-229
Државни путеви IБ и II реда
НОВИ САД
ПАРАГОВО
БЕЧЕЈ
ОЏАЦИ
КУЛА
021 6410 900
021 6419 443
дежуран
021 462 931
021 6912 132
025 5742 985
025 723 488
Одговорни надзорни орган – Богдановић Петар, дипл.грађ.инж.
(тел.063/514-633 и 060/840-25-80)
Помоћни надзорни орган – Томислав Милин, грађ. техн.
(тел. 063/519-391 и 060/840-25-78)
- 82 -
Компанија "Војпут" АД - Суботица
- 83 -
Компанија "В о ј п у т"
Суботица
Приоритети путева
Број
пута
км
Деоница
I приоритет
Државни путеви IА реда
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
Државна граница-Фекетић
(петље:Хоргош,Суботица:север,исток,југ:
Чантавир;Б.Топола;Фекетић
Л= 13,68км ,није обрачунато у дужини деонице)
IA 1
71,87
IБ 12
68
IБ 28
30,3
Бачки Брег - Бездан - Сомбор
IБ 30
6,7
Граница Хрватске - Бездан
II 102
84
Хоргош - Суботица – Е-75
Укупно I приоритет :
Келебија-Суботица-Сомбор
260,87
II приоритет
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
IБ 11
19
Хоргош-Кањижа - Нови Кнежевац
IБ 12
26
Сомбор - Српски Милетић
IБ 19
39
Апатин -Сомбор -Сивац
IБ 31
11
Српски Милетић - Богојево
II 101
41
Кањижа-Сента - Мол
Укупно II приоритет:
136,00
III приоритет
Државни путеви II реда
II 103
59
Горњи Брег- Торњош- Б.Топола-Бајмок
II 105
16
Б.Топола- Липар
II 120
18
Б.Топола- Милошево
II 122
23
Кљајићево -Г. Рогатица- Б. Соколац
Укупно III приоритет :
Укупно"Војпут" Суботица
116,00
512,87
- 84 -
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
Број телефона
Радно место
Мобилни
Компанија "Војпут" ад
Суботица, Ђ. Ђаковића 10
Факс 024/525-760 (за ЗС)
@ адреса на коју ће се слати налози штаба ЗС :[email protected]
Дражић Душко, кординатор штаба
Сударевић Иван, руководилац зимске службе
Вукославовић Вукослав, оперативни руководилац
Накић Милан, члан штаба
Андрашић Тања, члан штаба
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
IA 1(Е-75)
Суботица
024 561 644
Бачка Топола
024 715 000
Државни путеви IБ и II реда
Суботица
024 561 644
Сомбор
025 420 406
Бачка Топола
024 715 000
024 552 743
024 554 900
024 561 644
024 561 644
024 554 900
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
064 848 5500
064 848 5505
064 848 5506
064 848 5513
064 848 5651
МОБ. ТЕЛЕФОН
Јухас Ласло
Ковач Срета
064 848 5521
064 848 5522
Јухас Ласло
Вујовић Небојша
Ковач Срета
064 848 5521
064 848 5671
064 848 5522
Одговорни надзорни орган – Браниславка Бањац, дип.инж.грађ. (тел. 060/840-25-76)
Помоћни надзорни орган – Пејак Владимир, грађ.тех. (тел. 060/840-25-86)
- 85 -
АД"Војводинапут-Зрењанин"- Зрењанин
- 86 -
АД "В о ј в о д и н а п у т – З р е њ а н и н"
Зрењанин
Приоритети путева
Број пута
км
Деоница
IБ 11
127
Чока – Кикинда – Зрењанин-Ечка -Чента
IБ 19
23
Б.Карађорђево-Српска Црња
IБ 20
16
Мост на Тиси - Зрењанин
II 108
30
Зрењаин - Б.Карађорђево
I приоритет
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
I приоритет укупно:
196,00
II приоритет
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
IБ 11
14
Чока - Нови Кнежевац
IБ 20
45
Зрењанин - Конак
II 100
13
Нови Кнежевац - Ђала
II 103
5
Сента-Чока
II 104
53,5
Нови Бечеј-Наково
II 110
18,2
мост на Тиси - Фаркаждин
II приоритет укупно:
148,70
III приоритет
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
IБ 19
43
II 100
82
II 103
9,3
II 109
31
Житиште-Торак-Српски Итебеј-Међа
II 110
31
Јаша Томић-Сечањ-Неузина - Самош
II 111
24
Ечка-Орловат - Уздин
II 121
20,3
Нови Бечеј - Меленци
Укупно III приоритет :
240,60
Укупно "Војводинапут-Зрењанин" ад
Зрењанин
585,30
Нови Бечеј - Башаид
Нови Кнежевац - Б.АранђеловоЦрна Бара-Кикинда-Војвода Степа
Чока - Црна Бара
- 87 -
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације Војводинапут Зрењанин
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
АД "Војводинапут - Зрењанин"
Зрењанин, Ж. Зрењанина 75
Факс 023/535-975 (за ЗС) 023/536-988
@ адреса на коју ће се слати налози штаба ЗС :[email protected]
Цигић Марко, (директор) - координатор штаба
Ненад Миљевић, (директор) руководилац штаба
Ивица Марков, заменик руководиоца штаба
Милан Сакан - руководилац зимске службе
Георгијев Миодраг, оперативни заменик
Срђан Ковачевић, члан штаба
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
посао
Државни путеви IБ и II реда
ЗРЕЊАНИН
023 536988
ПЕРЛЕЗ
023 3813 018
БАНАТСКИ ДВОР
023 820 002
КИКИНДА
0230 22 087
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
0230 82 848
021 456 108
023 536 249
023 536 249
023 536 988
023 536 988
023 566 910
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
Георгијев Миодраг
Сакан Милан
Георгијев Миодраг
Трифуновић
Драгољуб
Ковачев Радован
063 506-158
069 848 00 25
069 848 2351
069 848 2035
069 848 2157
069 848 2046
МОБИЛНИ
069 848 2157
069 848 2035
069 848 2157
069 848 2036
069 848 2025
Одговорни надзорни орган – Костић Драган, дипл.саоб.инж.
(тел.060/840 25 89)
Помоћни надзорни орган – Лазар Јовић, грађ.техн. (тел. 060/840-25-88)
- 88 -
АД"Војводинапут-Панчево"-Панчево
- 89 -
АД "В о ј в о д и н а п у т – П а н ч е в о"
Панчево
Приоритети путева
Број пута
км
Деоница
I приоритет
Државни путеви IА
IA 3
реда
Државни путеви I Б
IБ 22
реда
I приоритет укупно:
II приоритет
Државни путеви I Б
реда
Државни путеви II
реда
80,05
36,04
Панчево - Вршац -Ватин (гр.прелаз)
Панчево - Ковин - мост на Дунаву
(Смедерево)
116,09
IБ 20
43,75
Конак-Пландиште-Маргита-Вршац
II 110
15,30
Фаркаждин - Ковачица
II 111
42,40
II 112
44,53
II 113
41,09
II 114
17,53
II приоритет укупно:
Уздин –Ковачица-Панчево
Уљма-Стража-Бела Црква-граница
СР Румунија (Калуђерово)
Ковин - Дубовац - Бела Црква
Вршац-Стража
204,60
III приоритет
Државни путеви II
реда
II 110
22,22
II 123
28,85
Укупно III приоритет :
51,07
Укупно "Војводинапут-Панчево"
ад, Панчево
371,76
Ковачица - Падина-Самош-Р-123
Пландиште -Јаношик – Алибунар
(раскр.)
- 90 -
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
АД "Војводинапут - Панчево"
Панчево, Ж. Зрењанина 12
Факс 013/2511-015 (за ЗС)
@ адреса на коју ће се слати налози штаба ЗС :[email protected]
[email protected]
Мирковић Живорад, (директор) руководилац штаба
Савић Мирјана, руководилац зимске службе
Славко Јовановић, оперативни заменик
Милорад Пејовић, члан штаба
Србољуб Јеремић, члан штаба
ПУНКТ
ТЕЛЕФОН
посао
Државни путеви IA, IБ и II реда
ПАНЧЕВО
013/314-334
ВРШАЦ
013/2511-015
013/832-226
БЕЛА ЦРКВА
013/2511-015
013/832-226
013/346-755
013/832-226
013/511-015
013/314-212
013/335-600
060/8618305
060/8618324
060/8618304
060/8618303
060/8618306
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
МОБИЛНИ
Милинчић Владимир
060/8618396
Савић Мирјана
060/8618324
Савић Мирјана
060/8618324
Одговорни надзорни орган – Илић Данијела, дипл.грађ.инж. (тел. 060/86 18 327)
Помоћни надзорни орган – Прунић Милорад , грађ.техничар (тел. 060/ 86-18-309 или 060/840-25-87)
- 91 -
АД "Сремпут"- Рума
- 92 -
АД "С р е м п у т"
Рума
Приоритети путева
Број пута
км
Деоница
I приоритет
IA 3
92,70
IA 1
27,45
IБ 13
42
IБ 29
18
II 102
50
Петроварадин - Батајница(граница АПВ)
II 117
53
Принциповац-Шид-Кузмин-Ср.Митровица
Државни путеви IА реда
Државни путеви I Б
реда
Државни путеви II реда
Батровци-Добановци
(петље:Шид,Кузмин,Ср.Митровица,Рума,
Пећинци,Шимановци,Добановци
Л=28,52 км није у дужини деонице)
петља Бешка-петља Нови Бановци
(петље:Бешка,Марадик,Инђија,Ст.пазова,
Нови Бановци
Л=17.7km није у дужини деонице)
Ириг – Шабац
Укупно I приоритет :
Кузмин-Сремска Рача
283,15
II приоритет
Државни путеви II реда
II 115
15
Граница РХ Товарник- Шид - Адашевци(Е-70)
II 118
10
Ердевик - Кузмин
II 119
25
Рума-Путинци - Стара Пазова
II 124
30
Путинци-Е-75-Сланакамен
II 125
22
Сремска Митровица – Ноћај
Укупно II приоритет:
102,00
III приоритет
Државни путеви II реда
II 117
51
Ср.Митровица-Рума-Пећинци- Прека Калдрма
II 118
10
Љуба - Ердевик
II 125
20
Свилош-Лежимир-С.Митровица
II 115
30
Е-70 - Моровић - Јамена
II 177
17
Ср.Митровица-Црна Бара
Укупно III приоритет :
Укупно"Сремпут"ад ,Рума:
128,00
513,15
- 93 -
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Број телефона
Радно место
Мобилни
Штаб зимске службе
АД "Сремпут"
Рума, Трг ослобођења 12
Факс 022/473-470 (за ЗС)
@адреса на коју ће се слати налози штаба ЗС : [email protected]
Марковић Милојица, (директор) руководилац штаба
Јелић Иван, руководилац зимске службе
Јунгић Снежана, оперативни заменик
Вукићевић Зоран, члан штаба
Ђапић Дражан, члан штаба
ПУНКТ
аутопут Е-70
Рума
Кузмин
Шимановци
аутопут Е-75
Стара Пазова
I и II ред путеви
Рума
Кузмин
Банстол
ТЕЛЕФОН
Посао
022/474-100
022/478-034
022/474-100
022/474-100
022/478-034
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
064/82-822-47
064/82-822-65
064/82-822-19
064/82-822-59
064/82-822-11
МОБ. ТЕЛЕФОН
022/662 166
022/662 166
022/662 166
Мандић Драган
Мандић Драган
Мандић Драган
064 82 82 225
064 82 82 225
064 82 82 225
022/572-555
Свирчевић Дејан
064/82 82 206
022/443-226
022/479-265
022/572-555
Дер Стјепан
Бранковић Горан
Свирчевић Дејан
064/82 82 208
064/82 82 207
064/82 82 206
Одговорни надзорни орган – Драган Чубрило, дипл.грађ.инж. (тел. 060/840-25-83)
Помоћни надзорни орган – Зоран Гржин, грађ.техн. (тел. 064/82 82 260)
- 94 -
ЈКП "Пут" - Нови Сад
- 95 -
ЈКП "П у т"
Нови Сад
Приоритети путева
Број
пута
км
IБ 12
9
Ветерник-Рафинерија Нови Сад
IБ 13
2
пролаз кроз Петроварадин(улица Рачког)
II 102
12
Е-75 -Нови Сад-Петроварадин
Деоница
I приоритет
Државни путеви I Б реда
Државни путеви II реда
Укупно I приоритет :
23,00
II приоритет
Државни путеви II реда
II 107
15
Н.Сад-Руменка-Институт
II 116
12
Мост МД-Раковац
Укупно II приоритет:
Укупно ЈКП"Пут" Нови Сад
27,00
50,00
ШТАБ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Назив организације
Презиме и име
Штаб зимске службе
Број телефона
Радно место
Мобилни
ЈКП "Пут"
Нови Сад, Руменачка 150/а
Факс 021/6311-322 и 021/512-302 лок.209 (за ЗС)
@ адреса на коју ће се слати налози штаба ЗС :[email protected]
021/6319-203
064/ 85-55-660
Дарко Радић, директор руководилац штаба
064/ 82-44-135
021/6313-741
Мери Мејић,заменик руководиоца штаба
021/6313-741
064/ 82-44-142
Гојко Етински - руководилац зимске службе
064/ 82-44-137
021/ 512-302
Дејан Ђорђевић, оперативни заменик
064/ 82-44-145
Раша Којчић, члан штаба
021/6313-741
ПУНКТ
НОВИ САД
ТЕЛЕФОН
посао
021/ 512-302
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Ивица Петровић
МОБИЛНИ
064/82-44-116
Одговорни надзорни орган–Томов Дубравка, дипл.грађ.инж.
(тел. 064/82-44-171 или 060/840-25-82)
- 96 -
П Р И Л О Г бр. 2
Залихе и потребне количине соли за зимско одржавање путева
у 2012/2013. години
- 97 -
ПРИЛОГ бр.2
Редни
број
Залихе и потребне количине соли за зимско одржавање путева
у 2012/2013. години
1
2
"Србијааутопут" д.о.о. Београд
ЈКП "Београд-пут" Београд
4
АД "Београд" Београд
МБА "Миљковић" Београд (за обилазницу око
Београда, Л=66км
АД "Ваљево" Ваљево
5
АД "Пожаревац"
6
АД "Крагујевац" Крагујевац
7
8
3
СО ЗА ПУТЕВЕ (т)
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ
залихе
наручено
2.428,13
853,94
467,90
13.000,00
2.500,00
3.500,00
укупно
15.428,13
3.353,94
3.967,90
85,19
1.100,00
1.085,19
АД "Зајечар" Зајечар
107,50
825,00
305,18
568,66
300,00
1.200,00
1.200,00
4.000,00
АД "Путеви" Ужице
790,63
4.000,00
583,70
3.500,00
1.483,52
3.000,00
АД "Врање" Врање
137,79
3.000,00
15
АД "Крушевацпут" Крушевац
207,57
1.500,00
16
АП "Магистрала" Београд
0,00
100,00
17
"Косметпут- инжињеринг" д.о.о.
100,00
100,00
18
"МБА Миљковић" Београд
100,00
100,00
407,50
2.025,00
1.505,18
5.568,66
4.790,63
1.177,06
1.395,22
1000,00
4.083,70
4.483,52
4.137,79
1.707,57
100,00
200,00
200,00
19
"Војводинапут" - "Бачкапут" а.д.
Нови Сад
1275,00
3.000,00
4.275,00
20
Компанија "Војпут" Суботица
513,88
3.000,00
3.513,88
21
"Војводинапут-Зрењанин" а.д. Зрењанин
1.636,85
1.500,00
22
"Војводинапут-Панчево" а.д. Панчево
678,58
1.000,00
23
"Сремпут" а.д. Рума
1.095,25
4.000,00
24
ЈКП "Пут" Нови Сад
0,00
200,00
3.136,85
1.678,58
5.095,25
200,00
14.816,55
57.700,00
72.516,55
Пожаревац
9
АД "Путеви" Пожега
177,06
1.000,00
10
АД "Путеви" Чачак
395,22
1.000,00
11
АД "Путеви" Ивањица
0,00
1000,00
12
АД "Нови Пазар-пут" Нови Пазар
13
АД "Ниш" Ниш
14
УКУПНО
- 98 -
П Р И Л О Г бр. 3
Залихе и потребне количине агрегата и ризле
за зимско одржавање путева у 2012/2013. години
- 99 -
ПРИЛОГ бр.3
Редни
број
Залихе и потребне количине агрегата и ризле за зимско одржавање
путева у 2012/2013. години
АГРЕГАТ
(т)
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ
РИЗЛА
(т)
залихе
потребе
укупно
залихе
потребе
укупно
1
"Србијааутопут" д.о.о. Београд
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
ЈКП "Београд-пут" Београд
0,00
0,00
0,00
0,00
3
АД "Београд" Београд
4
АД "Ваљево" Ваљево
5
АД "Пожаревац"
6
АД "Крагујевац" Крагујевац
7
АД "Зајечар" Зајечар
8
АД "Путеви" Ужице
9
АД "Путеви" Пожега
10
АД "Путеви" Чачак
11
АД "Путеви" Ивањица
0,00
1.400,00
0,00
7.700,00
12.000,00
19.565,10
0,00
5000,00
5.496,89
12.000,00
7.350,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.948,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.250,00
10,000,00
Пожаревац
1.400,00
0,00
7.700,00
565,10
19.000,00
12.000,00
5.000,00
496,89
5.000,00
12.000,00
10.000,00
148,00
1.800,00
25.000,00
12
АД "Нови Пазар-пут" Нови Пазар
13
АД "Ниш" Ниш
14
АД "Врање" Врање
15
АД "Крушевацпут" Крушевац
16
АП "Магистрала" Београд
17
"Косметпут- инжињеринг" д.о.о.
18
"МБА Миљковић" Београд
19
"Војводинапут" - "Бачкапут" а.д.
Нови Сад
0,00
0,00
20
Компанија "Војпут" Суботица
0,00
0,00
21
"Војводинапут-Зрењанин" а.д.
Зрењанин
0,00
0,00
22
"Војводинапут-Панчево" а.д.
Панчево
0,00
0,00
23
"Сремпут" а.д. Рума
0,00
0,00
24
ЈКП "Пут" Нови Сад
0,00
0,00
76.111,99
75.948,00
УКУПНО
320,00
2.500,00
7.030,00
2.500,00
22.250,00
10.000,00
350,00
1.000,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.350,00
1.200,00
1.200,00
- 100 -
Територија Колубаре и Мачве
ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА СОЛИ (т) ЗА СЕЗОНУ 2012/2013. ГОДИНА
Предузеће
ПЗП "Ваљево" ад
(Колубара и Мачва)
2.500,00
Набавка соли је обавеза ПЗП "Ваљево" ад
ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА РИЗЛЕ (т) ЗА СЕЗОНУ 2012/2013. ГОДИНА
Предузеће
ПЗП "Ваљево" ад
(Колубара и Мачва)
14.400,00
Набавка ризле је обавеза ПЗП "Ваљево" ад
- 101 -
П Р И Л О Г бр. 4
ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА, МАШИНА, ОПРЕМЕ И РАДНЕ СНАГЕ У СМЕНИ
- 102 -
ПРИЛОГ 4
ПЛАН
З И М С К О Г О Д Р Ж А В А Њ А 2012/2013
ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА, МАШИНА, ОПРЕМЕ И РАДНЕ СНАГЕ У СМЕНИ
Број пунктова
14
66
23
79
13
3
11
3
1
1
1
11
11
4
14
6
17
3
7
5
3
9
3
9
2
возач
53
техничар
53
вучени посипач
2
раоник
4
аутодизалица
4
булдозер
13
грејдер
53
утоваривач
радник
РАДНА СНАГА
У СМЕНИ
машиниста
ротациони посипач
камион снегочистач
ОПРЕМА
13
путарско возило
редни број
Предузеће
специјално возило са
фрезом
МАШИНЕ
ВОЗИЛА
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I РЕДА (АУТОПУТЕВИ)
1
2
"Србијааутопут" д.о.о. Београд
"МБА Миљковић" д.о.о. Београд
3
"Београд'' aд - Београд
2
7
2
4
"Сремпут" - Рума
4
18
4
3
2
1
18
10
8
5
22
10
26
4
2
10
2
2
2
1
10
3
7
3
12
7
14
2
3
14
3
2
2
1
14
14
4
17
8
20
3
27
113
27
12
12
6
113
98
33
140
57
165
27
5
6
Компанија "Војпут" Суботица
Војводинапут а.д. - Нови
Сад "ВојводинапутБачкапут" – Н.Сад
УКУПНО:
1
0
13
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА
1
2
3
"Београд'' aд - Београд
11
29
11
"Ваљево" ад - Ваљево
2
3
2
13
32
13
7
7
22
7
"Ваљево" ад- (Мачва и
Колубара)
"Пожаревац" ад Пожаревац
2
1
29
5
19
12
40
14
46
11
1
1
3
2
1
3
5
4
7
2
2
1
32
21
11
14
45
23
58
13
3
1
22
17
5
8
29
11
36
7
2
35
28
7
10
44
16
53
9
4
"Зајечар" ад - Зајечар
9
35
9
5
5
"Ниш“ ад - Ниш
8
28
11
6
4
1
28
24
4
9
36
22
44
8
6
"Врање“ ад - Врање
9
22
10
4
4
1
22
19
3
10
31
19
40
9
9
23
9
3
1
23
16
7
10
32
13
41
9
5
14
5
2
1
2
14
1
13
6
19
10
24
5
23
23
6
28
23
33
5
7
8
"Крагујевац" ад Крагујевац
АД "Крушевацпут" Крушевац
9
АД "Путеви" - Ужице
5
23
7
6
8
1
10
АД "Нови Пазар-пут" Нови Пазар
9
22
9
3
2
3
22
18
4
10
31
17
40
9
11
АД "Путеви" - Чачак
3
10
3
1
1
10
8
2
4
13
5
16
3
12
ЈКП "Београд- пут" Београд
8
22
8
1
1
22
10
12
9
30
10
38
8
13
АД "Путеви" - Пожега
3
7
3
3
1
7
7
4
10
7
13
3
14
"Путеви"AД - Ивањица
1
6
4
2
2
6
4
2
7
10
8
1
2
1
2
- 103 -
15
16
17
18
19
20
21
22
23
"Косметпутинжињеринг"доо.
"МБА Миљковић" Београд
АД "Магистрала" Београд
Војводинапут а.д. - Нови
Сад "ВојводинапутБачкапут" – Н.Сад
2
4
2
1
1
4
4
3
6
4
8
2
2
4
2
1
1
4
4
3
6
4
8
2
5
7
5
7
7
6
12
5
17
5
5
21
5
3
1
21
19
2
6
26
9
31
5
3
15
3
2
1
15
13
2
4
18
6
21
3
4
17
4
2
1
17
12
5
5
21
7
25
4
5
20
5
1
1
20
10
10
6
25
7
30
5
5
14
5
1
1
14
9
5
6
19
7
24
5
1
3
1
1
3
2
4
2
5
1
УКУПНО:
134
403
143
60
26
25
1
403
266
132
158
537
255
666
134
С В Е Г А:
161
516
170
72
26
37
7
516
279
230
191
677
312
831
161
АД "Сремпут" - Рума
Компанија "Војпут" Суботица
Војводинапут а.д. - Нови
Сад
АД "Војводинапут " Зрењанин
АД "Војводинапут" Панчево
ЈКП "Пут"- Н. Сад
677
3
312
1025
2011
Напомена:
1.
2.
3.
4.
5.
Број путарских возила = број пунктова
Број пунктова ≤ број утоваривача (углавном је једнако,али неко има више
утоваривача због тешког терена)
број камиона снегочистача = број раоника = број вучених посипача + број
ротационих посипача
Број радника у смени = број вучених посипача + број ротационих посипача * 1 + број
путарских возила * 2
Број пунктова = број техничара
- 104 -
ПРИЛОГ бр.5
Налози штабова ЈП «Путеви Србије» обавезујући су за штабове зимске службе у
предузећима. У случају различитих временских услова на појединим подручјима, штаб
предузећа уз сарадњу са надзорним органима, може донети конкретну одлуку о степену
ангажованости, машина и људства. Они су дужни да о томе обавесте одговарајући штаб
ЈП „Путеви Србије“. Штабови предузећа за путеве су дужни да непрекидно сарађују са
надлежном саобраћајном полицијом и да о свим плановима везаним за обуставу
саобраћаја, као и отварање деонице за саобраћај обавесте јавност.
ЈП „Путеви Србије“ ће у сарадњи са Министарством за унутрашње послове
Србије - Управом саобраћајне полиције, контролисати степен припремљености зимске
службе, прихватити сугестије са њихове стране и координирати активности, нарочито
када се ради о обуставама саобраћаја на деоницама подложним завејавању и могућим
застојима саобраћаја и спроводити стриктну контролу квалитета пнеуматика на тешким
теретним возилима које су начешће узрок проклизавања возила на успонима и блокаде
саобраћаја.
Посебну
пажњу
при
организацији
одржавања,
обустави
саобраћаја
и
обавештавања јавности треба поклонити следећим деоницама путева:
а)мосту "Газела", превоју Бубањ Поток, Бегаљичког Брда и превоју "Мечка" на аутопуту;
б) превоју Честобродица на путу Параћин – Зајечар (600 м.н.в);
в) успону Рушањ и Рудник на Ибарском путу;
г) превоју Златибор, (1000 м.н.в.);
д) превоју Попадија (Мајданпек – Неготин);
ђ) превоју Тресибаба (Књажевац – Ниш);
е) превоју Светиња (Топола – Крагујевац);
ж) превојима на Фрушкој Гори (Иришки Венац, Банстол),
з) ширим подручјима Таре, Црне Траве и Сјенице,
и) мосту код Бешке на путу Београд - Нови Сад,
ј) превој Јарам на путу Брзеће-Копаоник,
к) мост преко Саве, обилазница Добановци-Остружница
л) зона моста Пријеворац на реконструисаној деоници М-21, између Борове Главе и
Кокиног Брода.
За Сектор за одржавање јавних путева
I и II реда
.....................................................................
ЈП «Путеви Србије»
В.Д. Генералног директора
......................................................
Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.
- 105 -
106
Download

2012/2013.год. - putevi