КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ У
КЛАДОВУ
Јавна набавка број МД-1/13
К л а д о в о , а в г у с т 2013. године
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 1 од 39
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама „Сл гласник РС“ број 124/2012, члана 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (Управа за јавне набавке број 110-00-2/2013-01 од 27.
марта 2013. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности инт. број 01
од 08.08.2013. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности инт.
број 02 од 08.08.2013. године, сачињена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности број МД-1/13 – набавка радова на реконструкцији
дела топловодне мреже у Кладову
САДРЖАЈ:
Назив документа
САДРЖАЈ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИТИ
НАРУЧИОЦА О БИЛО КОЈОЈ ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА
ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА
РАДА
ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА
ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
МОДЕЛ УГОВОРА
Страна
2
3
4
5-11
12-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27-39
Укупан број страна Конкурсне документације је 39.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 2 од 39
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. 124/2012),
Комисија за јавну набавку мале вредности позива потенцијалне понуђаче да поднесу своју
писмену понуду за набавку радова на реконструкцији дела топловодне мреже у Кладову у
поступку јавне набавке мале вредности – ЈНМВ број МД-1/13.
Предмет набавке је: ” радови на реконструкцији дела топловодне мреже у Кладову ”. Назив
и ознака из општег речника набавке: 45351000 – Машински инсталатерски радови, према
спецификацији из конкурсне документације.
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012).
Понуђач мора испуњавати услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и
подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом.
У супротном, понуда се одбија.
Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач доставља
Комисији за јавну набавку мале вредности, у затвореној коверти препорученом пошиљком или
лично на адресу ЈП»Јединство»Кладово, ул.Дунавска 15, 19320 Кладово,са напоменом:
„Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији дела топловодне мреже у Кладову
јавна набавка бр. МД-1/13 - НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
Понуда се доставља најкасније до 28.08. 2013. године, до 12.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није стигла у ЈП,,Јединство,, до датума и сата
наведених у позиву за подношење понуда.
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца,
на адреси ЈП»Јединство»Кладово, ул.Дунавска 15, 19320 Кладово одмах по истеку рока за
подношење понуда, односно 28.08.2013. године у 12,15 часова.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењемпуномоћјем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног
отварања. Писмена овлашћења морају имати, печат и потпис овлашћеног лица.
Наручилац ће одлуку о додели Уговора донети најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
израде извештаја о стручној оцени понуда и исту доставити свим понуђачима најкасније у року
од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
Конкурсну документацију можете преузети на web адреси наручиоца www.jpjedinstvo.rs или
на Порталу јавних набавки.
Додатне информације и појашњење у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуда, понуђач може тражити у писаном облику доставом
захтева на адресу: ЈП»Јединство»Кладово, ул.Дунавска 15, 19320 Кладово, са назнаком:
„Питања за Комисију за јавну набавку радова – на реконструкцији дела топловодне
мреже у Кладову, бр.МД-1/13 или на емаил [email protected]
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
Директор :
Зоран Петровић
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 3 од 39
1.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. НАРУЧИЛАЦ: ЈП»Јединство»Кладово, ул.Дунавска 15, 19320 Кладово, спроводи јавну
набавку мале вредности бр.МД-1/13
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39.
Законом о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12) и осталим подзаконским актима
којима се уређују поступци јавних набавки.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Радови на реконструкцији дела топловодне мреже од
тачке Ц-4 до тачке Ц-7 у Кладову , редни број набавке МД-1/13.
1.4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 45351000 – Машински
инсталатерски радови
1.5. КОНТАКТ: Лице за контакт је Љубиша Предић или Васа Јовановић тел./факс: 019/800360
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и појашњења, потребно је
да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате сајт
Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs (Портал јавних набавки) и интернет страницу
наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је наручилац, у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним
набавкама, дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу
Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3.
Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, објави на сајт Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs (Портал
јавних набавки).
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 4 од 39
2.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
2.1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду и доставља уз понуду морају бити
јасна и недвосмислена и читко написана на српском језику.
2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику и на оригиналним обрасцима.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце (који су
саставни део конкурсне документације) и прилаже тражена документа уз понуду.
Понуда се подноси за комплетну услугу из спецификације –Предмера машинских радова
Уколико понуда не садржи све радове из спецификације, иста се неће разматрати и биће
одбијена као неодговарајућа.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2.
Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 124/12).
Понуда мора да садржи следеће документа:
 Образац понуде (оригинал) попуњен, потписан и оверен печатом (део 3. конкурсне
документације).
 Образац “подаци о понуђачу”, попуњен, потписан и оверен печатом (део 3-II конкурсне
документације).
 Образац за оцену испуњености услова, попуњен, потписан и оверен печатом (део 4.
конкурсне документације).
 Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве, и то:
 Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњава услове
из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део 5. конкурсне документације);
 Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће у року од 5
дана од настале пословне промене о истој обавестити наручиоца, (део 6. конкурсне
документације);
 Изјава о независној понуди (део 7. конкурсне документације);
 Изјаву понуђача да испуњава услове из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада (део 8. конкурсне документације);
 Изјаву понуђача да испуњава услове из важећих прописа о заштити животне средине
(део 9. конкурсне документације);
 Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент
финансијског обезбеђења реализације уговора (део 10. конкурсне документације);
 Менично писмо – овлашћење (део 11. конкурсне документације);
 Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач
не наступа са подизвођачем) (део 12. конкурсне документације);
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, “подаци о подизвођачу” (део 13. конкурсне
документације);
 Учешће подизвођача (део 14. конкурсне документације);
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 5 од 39
 Модел уговора (део 15. конкурсне документације) – попунити потребне податке (подаци
о понуђачу и евентуално чланове уговора који се односе на подизвођаче или групу
понуђача), сваку страницу парафирати и оверити печатом, последњу страну и Прилог број
1. уговора оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом
уговора.
Напомена: У случају да понуђач не достави горе наведена документа уз понуду иста се
неће разматрати и биће одбијена.
2.4. МЕСТО, НАЧИН И РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА
Реализација предметних радова биће извршена на локацији : Вртић "NEVEN" Кладово,од
тачке C4 до тачке C7 по пројектној документацији.
Рок за завршетак радова мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора.
Рок за завршетак радова не може бити краћи од 5 ни дужи од 30 дана од дана потписивања
уговора. Уколико је понуђени рок реализације услуге краћи или дужи од траженог, понуда
неће бити разматрана и биће одбијена.
Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може
тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по
наступању измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана
пре истека уговореног рока.
Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење
рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу писаним дописом у датом
року, сматраће се да је дао сагласност.
2.5.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у
писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комисија за
ЈНМВ ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима,
заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту
информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење
понуда, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Питања се упућују на адресу ЈП»Јединство»Кладово, ул.Дунавска 15, 19320 Кладово, или
путем емаила [email protected], уз напомену "Појашњење –позив на број набавке
МД-1/13".
2.6. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача (члан 93. став 1. ЗЈН).
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 6 од 39
2.7. ИЗРАДА ПОНУДЕ
2.7.1. Облик понуде
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако
што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли
је затворена онако како је предата. На коверти мора да се наведе:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ МД-1/13 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ДЕЛА ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ У КЛАДОВУ –
НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и
презиме особе за контакт.
2.7.2. Спецификација радова реконструкције топловода
Количина и опис потребних радова јавне набавке дати су конкурсној документацији.
Тражене карактеристике морају бити испуњене.
У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
2.7.3. Цена
Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату
вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.
Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера
формирати, без пореза на додату вредност (ПДВ). ПДВ обрачунати и исказати у
рекапитулацији.
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, је фиксна и не може се
мењати до коначне реализације уговора.
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/12).
Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу понуде. Наручилац ће сходно
члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама уз сагласност понуђача изврши корекцију
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања
понуде.
2.7.4. Рок плаћања
Рок плаћања (најмање 30 дана) од дана испоставе рачуна и његовог увођења у деловодник
наручиоаца.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 7 од 39
Рачун испоставља понуђач на основу потврђеног документа, записника, о квалитативном
пријему радова од стране надзорног органа корисника у року од 7 дана од дана завршетка
радова. Уколико понуђач не достави комплетну исплатну документацију наведену у уговору у
наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је извођач радова каснио са
достављањем исплатне документације.
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
2.7.5. Квалитет
Квалитет изведених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и
стандардима за врсте радова који се изводе.
2.7.6. Начин контроле, квалитативни пријем и коначни обрачун пружених услуга
Наручилац ће одредити стручно лице које ће вршити стални стручни надзор над радовима ,ради
проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина
или квалитета радова, материјала, опреме и предвиђених рокова.
Комисија ће квалитативни пријем пружених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од
дана када надзорни орган наручиоца констатује да су сви радови завршени.
2.7.7. Гаранција
Општа гаранција за извршене радове у Кладову на реконструкцији дела топловода мора
износити најмање 5 година од дана квалитативног пријема радова, односно од датума када је
записнички констатован квалитативни пријем радова.
2.7.8. Списак сатнина
Доставити списак сатнина и фактор на бруто сатнине који ће бити коришћени за обрачун
евентуалних накнадних и непредвиђених радова на бази просечних норми у грађевинарству и
тржишних цена материјала.
2.7.9. Средства обезбеђења испуњења услова
Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и
испуњење својих уговорних обавеза.
1) Средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза
Приликом закључења уговора понуђач је у обавези да достави следећа средства обезбеђења за
извршење уговорних обавеза:
 Менично писмо - овлашћење да се меница без сагласности понуђача може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% укупне вредности уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са
испоруком добара изнад рока покривеног казненим одредбама (више од 25 дана). Менично
писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача.
Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (део
11. конкурсне документације).
 Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном
депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна
Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.
 Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се
јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере
(овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора).
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 8 од 39
 Копију захтева за регистрацију меница.
Сва напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу након
коначне реализације уговора.
Понуђач је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора,
лично преузме менице од Наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено
овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се
потражују).
НАПОМЕНА:
Бланко сопствене менице морају бити евидентирана у регистар меница и овлашћења који
води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину
вођења регистра меница и овлашћења (“Службени гласник РС”, бр. 56/11).
Потпис овлашћеног лица и печат на меницама, меничном овлашћењу и картону
депонованих потписа морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном
овлашћењу и копији картона депонованих потписа.
У случају сумње, наручилац задржава право да изврши проверу наплативости меница
код надлежне означене банке на основу приложене документације у понуди.
2.7.10. Поверљивост података
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понудe нити у наставку поступка
или касније. Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а
које не садржи ни један јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне
податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Комисија ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим
словима имају исписано “Поверљиво”, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако
се поверљивим сматра само поједини податак у документу , поверљиви део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво". Комисија не одговара
за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
2.7.11. Уговорна казна
Ако извођач радова прекорачи рок за извршење радова дужан је да плати уговорну казну у
износу од 2‰ (два промила) за сваки дан закашњења у реализацији, с тим да уговорна казна не
може да буде већа од 5% вредности радова реализованих са закашњењем.
Ако извођач радова не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или значајно
закасни са реализацијом радова предметне услуге, изнад рока покривеног казненим одредбама
Наручилац без сагласности извођача радова, има право да депоновани инструмент обезбеђења
плаћања – меницу, у вредности од 10% нереализоване вредности уговора, поднесе на
наплату банци код које извођач радова има отворен текући рачун.
2.8. МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ МЕСТА РАДОВА
Извођач радова је дужан да за време извођења предметних радова спроводи све мере
безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите
запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове
спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач радова.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 9 од 39
По завршетку радова, извођач је дужан да са места извршења радова повуче, преостали
материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач
радова.
2.9. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Понуда са варијантама није дозвољена.
2.10. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као неисправна.
2.11. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуду, одбије
сваку понуду која има битне недостатке, неодговарајућу понуду као и неприхватлјиву понуду.
2.12. ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за доделу уговора
(чл. 109 став 1. Закона о јавним набавкама).
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте
буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).
Предметну одлуку наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, а
обавештење о томе доставити понуђачима у року од 3 дана.
2.13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова донеће се применом критеријума "најнижа
понуђена цена".
Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријум –
краћи рок извођења радова.
2.14. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац врши преглед, оцену примљених понуда понуђача и спроводи стручну оцену понуда
на основу које израђује извештај. Након спроведене стручне оцене понуда наручилац доноси
Одлуку о додели Уговора и доставља је свим понуђачима у складу са тачком 108. Закона о
јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/2012).
2.15. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Наручилац закључује уговор са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана понуђач није
дужан да потпише Уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремени захтев за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 10 од 39
2.16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
2.17. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА И НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине.
2.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. Закона о јавним
набавкама.
2.19. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети
захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је (5) пет дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно
или препоручено поштом са повратницом, у наведеним роковима.
Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 40.000,00 динара на текући
рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке
административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 11 од 39
3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуђач (назив и седиште)
ПИБ
Број понуде ___________________
Датум и место
___________________
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку број МД -1/13 – радови на
реконструкцији дела топловодне мреже у Кладову, дајемо понуду по следећем:
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA BEŠAVNE ČELIČNE CEVI U HDPE OMOTAČU
DN Ds/s
Da
L
Tip
Komada L(m) Jed.cena
Iznos
(bez PDV-a )
(bez PDV-a )
80
88,9/3,2
160 12 P235GH
2
24
150
168,3/4,5
250
12
P235GH
12,50
150
32
42,4/2,6
110
6
P235GH
4
24
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA LUK 90º U HDPE OMOTAČU
DN Ds/s
Da
Tip
Komada
Jed.cena
(bez PDV-a )
150
168,3
250
P235GH
2
Iznos
(bez PDV-a )
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA TERMOSKUPLJAJUĆIH SPOJNICA SA PRATEĆIM
MATERIJALOM
DN
Da
Tip
Komada
Jed.cena
Iznos
(bez PDV-a )
(bez PDV-a )
80
160
Sa pur penom
2
150
250
Sa pur penom
18
32
110
Sa pur penom
10
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA GUMENOG PRSTENA ZA PROLAZ KROZ ZID
DN
Da
Komada
Jed.cena
Iznos
(bez PDV-a )
(bez PDV-a )
80
160
2
32
110
2
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 12 од 39
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA TERMOSKUPLJAJUĆE ZAVRŠNE KAPE
DN Da
Komada
Jed.cena
Iznos
(bez PDV-a )
(bez PDV-a )
80
160
2
32
110
2
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA PREDIZOLOVANOG P I T-PRIKLJUČKA U HDPE
ZAŠTITNOJ CEVI
DN DN Da Da
Tip
Komada
Jed.cena
Iznos
(bez PDV-a )
(bez PDV-a )
150 80 250 160
T 45°/P235GH
2
150
32
250
110
T 45°/P235GH
2
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA POMOĆNOG MATERIJALA
Tip
Komada
Jed.cena
(bez PDV-a )
Kom.jastuk - III
20
ISPITIVANJE CEVI NA HVP
Tip
Komada
ISPITIVANJE CEVI NA HVP
Jed.cena
(bez PDV-a )
Iznos
(bez PDV-a )
Iznos
(bez PDV-a )
1
х 0,2
х 1,2
СВЕГА ЗА РАДОВЕ :
СВЕГА
ПДВ 20%
УКУПНО
Укупна вредност без ПДВ-а ...................................................................... ________________ дин.
Износ ПДВ-а .................................................................................................................... _____%
Износ ПДВ-а ................................................................................................. ________________ дин.
Укупна вредност са ПДВ-ом ....................................................... ________________ дин.
Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ............................................ ______ дана од дана
увођења рачуна у деловодник наручиоца.
Рок за завршетак радова ( не краћи од 5 и не дужи од 30 дана): ............... ______ дана од дана
потписивања уговора.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 13 од 39
Гарантни рок – општа гаранција (најмање 5 године) је ........................ ______ година од дана
квалитативног пријема радова.
Понуда важи најмање (најмање 60 дана): ..................................................... ______ дана од дана
отварања понуде.
Списак сатнина по групама радника и фактор на бруто сатнине
I група:
_____
II група:
_____
III група:
_____
IV група:
_____
V група:
_____
VI група:
_____
VII група:
_____
VIII група:
_____
Фактор на бруто сатнине:
_______
Место и датум:
Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
_______________________________
(пун потпис)
M.П
(читак отисак печата)
НАПОМЕНА: Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 14 од 39
3-II ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
(улица и број, место и општина)
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
(име и презиме одговорног лица)
ОСОБА
ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ:
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА
ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРИГИНАЛУ И ДА СУ, НА ДАН ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ ВАЖЕЋА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.
Место и датум:
Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
_____________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 15 од 39
4. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ
УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈЕ ПОНУЂАЧ
МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане члановима 75,
76 и о томе поседује доказе из чл.77. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број
124/2012), односно ако:
1. Је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко кривично дело као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,;кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на
раду,запошљавању и условима рада као и заштити животне средине.
Одредбе члана 77. Закона о Јавним набавкама сходно се примењују и на физичка лица
као понуђаче.
Услове из члана 75. Закона о јавним набавкама осим услова из члана 75 став 1. тачка 5.
овог закона,доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 16 од 39
5.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ИЗЈАВ ЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75. става
1. тачке од 1. до 4. као и додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 124/12) одрећене конкурсном документацијом.
Место и датум:
_______________________
Понуђач:
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 17 од 39
6.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА
О БИЛО КОЈОЈ ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗЈ АВЉУЈЕМ
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора
о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.
Место и датум:
_______________________
Понуђач:
_____________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
____________________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 18 од 39
7.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуду за јавну набавку мале
вредности број МД-/13 – радови на реконструкцији дела топловодне мреже у Кладову, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:
_______________________
Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 19 од 39
8.
ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА
ИЗЈАВ ЉУЈЕМ
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.
Место и датум:
_______________________
Понуђач:
_______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 20 од 39
9.
ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗЈАВ ЉУЈЕМ
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити животне средине.
Место и датум:
_______________________
Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
______________________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 21 од 39
10.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА
ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу-купцу
средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза као гаранцију за добро извршење посла, а
у складу са понудом:
 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане, оверене и регистроване код НБС) за
наплату износа од 10% укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних
обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са испоруком добара
изнад рока покривеног казненим одредбама (више од 25 дана);
 Менично писмо-овлашћење да се меница, без сагласности Понуђача, може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% укупне вредности уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са
испоруком добара и извођењем радова изнад рока покривеног казненим одредбама (више
од 25 дана);
 оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне
банке (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора).
 Копију захтева за регистрацију меница.
Такође, обавезујемо се да, уколико се утврди да имамо негативну референцу за јавну
набавку, чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке да
ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу-купцу наведена средства обезбеђења за
извршење уговорних обавеза у износу од 10% укупне вредности уговора.
Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да врати издати
инструмент обезбеђења реализације уговора.
Место и датум:
_______________________
Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
______________________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а средства финансијског обезбеђења за извршење
уговорних обавеза приликом потписивања уговора.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 22 од 39
11.
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
(за извршење уговорних обавеза – 10% вредности уговора)
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 18/58, 16/65,
54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. лист СРЈ“ број 3/02,
5/03 и „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11) и Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник
Републике Србије'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна
клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и
начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 56/11),
__________________________________, ________________________, ПИБ:________________,
(навести назив привредног субјекта)
(адреса)
матични број:________________, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
ЈП»Јединство»Кладово да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на
наплату, по основу неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора број
_______ од ____________. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке:
____________________________________________________.
(навести назив банке и број текућег рачуна)
На основу овог овлашћења ЈП»Јединство»Кладово може попунити менице са клаузулом „без
протеста, без трошкова“ на износ од _____% укупне вредности уговора, по основу напред
наведеног уговора.
Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање
приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за
наплату.
Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих
потписа.
Прилог:
- Две регистроване и оверене бланко сопствене менице серијски број ______ и _______,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
средствима на рачунима.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за
ЈП»Јединство»Кладово, а један за Банку.
У ____________, ___________. године
Понуђач:
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________
М.П.
(пун потпис)
(читак отисак печата)
Напомена: Докуменат се доставља приликом потписивања уговора.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 23 од 39
12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
У вези са позивом за подношење понуда за ЈНМВ брoj МД-1/13 – радови на реконструкцији
дела топловодне мреже у Кладову, а за доделу уговора за извођење радова према
Спецификацији - предмеру радова, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.
Место и датум:
Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
________________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 24 од 39
13.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
АДРЕСА:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛ./ФАКС:
ПОРЕСКИ БРОЈ:
БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА
ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРИГИНАЛУ И ДА СУ, НА ДАН ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ ВАЖЕЋА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.
Место и датум:
Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
М.П.
(читак отисак печата)
_____________________________
(пун потпис)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 25 од 39
14. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
У вези са позивом за достављање понуда, а у циљу доделе Уговора за извршење радова према
Спецификацији - предмеру радова у Прилогу бр.1а. у прилогу конкурсне документације,
изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по
вредности:
-
у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде
учествује _____________________, што износи _____% понуде.
-
у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде
учествује _____________________, што износи _____% понуде.
-
у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде
учествује _____________________, што износи _____% понуде.
Место и датум:
Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
________________________________
(пун потпис)
М.П.
(читак отисак печата)
Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 26 од 39
15 .
МОДЕЛ УГОВОРА
ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ
ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ И ПРИЛОГ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И
ПОТПИСАТИ
МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ У КЛАДОВУ
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
ЈП»ЈЕДИНСТВО»КЛАДОВО
Коју заступа Директор Зоран Петровић – у даљем тексту Наручилац
Адреса: Дунавска 15, 19320 Кладово
Матични број: 07213573
Шифра делатности: 3530
ПИБ: 100696048
Текући рачун: 160-7349-48
Код: Банке Интесе
Телефон: 019/800-360 , 019/800-361
Телефакс: 019/800-355
и
_____________________________________________________________________
(назив понуђача)
Кога заступа_________________________________________________ - у даљем
тексту Извођач
Адреса: ____________________________
Матични број: ______________________
Шифра делатности: _________________
ПИБ: ______________________________
ПДВ:_______________________________
Текући рачун: ______________________
Код: _______________________________
Телефон:___________________________
Телефакс: __________________________
Правни основ:
Јавна набавка мале вредности брoj МД-1/13; Одлука о додели уговора бр. _________ од
___.___.2013. године, и понуда извођача бр._________ од ___.___.2013. године.
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
1.1 Предмет овог Уговора је набавка радова на реконструкцији дека топловодне мреже у
Кладову ,набавка бр.МД-1/13.Обим и врста свих радова ближе су одређени инвестиционотехничком документацијом .Извођач радова се обавезује да ове радове изведе према
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 27 од 39
важећим прописима , инвестиционо-техничком документацијом и овом Уговору и по
завршетку радова исте преда Наручиоцу.
1.2 Обавеза извођача је да у обиму понуђених машинских радова предвиди израду технологије
заваривања и план контроле квалитета заваривачких радова од стране овлашћеног лица за
израду те врсте документације .
Члан 2.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
2.1. НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ су се споразумели да укупна вредност радова који се изводе
по овом Уговору износи :
динара, без ПДВ-а,
2.2.Износ ПДВ-а
.
2.3.Укупна вредност изведених радова по овом Уговору износи:
са ПДВ-ом.
динара,
2.4. Списак сатнина по групама радника и фактор на бруто сатнине
I група:
_____
II група:
_____
III група:
_____
IV група:
_____
V група:
_____
VI група:
_____
VII група:
_____
VIII група:
_____
Фактор на бруто сатнине:
_______
2.5.Утврђене цене су коначне, и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.
2.6.Непредвиђене и накнадне радове ИЗВОЂАЧ ће извести уз предходну писану
сагласност НАРУЧИОЦА, а цена за накнадне и непредвиђене радове биће утврђена на
бази просечних норми у грађевинарству и тржишних цена материајла.
2.7.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће за радове из члана 1. Уговора извршити исплату износа
утврђеног у члану 2. тачка 2.3, у року од
дана од дана када надзорни
орган својим потписом и датумом овери оконачну ситуацију, односно квалитативног
пријема услуге, а најкасније 7 (седам) дана од окончања радова.
2.8.Окончану ситуацију израђује ИЗВОЂАЧА на основу записника о изведеним радовима за
извршену услугу.
2.9. Записник о квалитативном пријему услуге израђују представници НАРУЧИОЦА и
ИЗВОЂАЧА.
2.10.
Изођач радова прихвата да све предметне радове изведе без уплате аванса.
2.11. Ако Наручиоц не исплати рачун за изведене радове у уговореном року, извођач радова
има право да обрачуна и од наручиоца наплати законску затезну камату.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 28 од 39
Члан 3.
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
3.1.Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност
(“Службени гласник РС” број 93/12).
Члан 4.
РОКОВИ ЗАВРШЕТКА РАДОВА
4.1.ИЗВОЂАЧ се обавезује да уговорене радове из члана 1. Уговора реализује у року од
дана од дана потписивања уговора.
4.2.Даном завршетка радова се сматра дан када је надзорни орган НАРУЧИОЦА уписао у
грађевински дневник да су радови изведени у свему према Уговору и да се може
приступити кавалитативном пријему и коначном обрачуну изведених радова.
4.3.ИЗВОЂАЧ има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је
због промењених околности и неиспуњења обавеза НАРУЧИОЦА био спречен да пружи
предметну услугу. Захтев је дужан да поднесе писано, одмах по сазнању разлога за могуће
не испуњење уговореног рока.
4.4.Продужење рока одређује НАРУЧИОЦ, а према времену трајање сметњи, узимајући у обзир
и време потребно за поновно отпочињање радова.
4.5.ИЗВОЂАЧ не може захтевати продужење рока, због промењених околности, које су
настале по истеку уговореног рока за извођење радова.
Члан 5.
СТРУЧНИ НАДЗОР И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
5.1.Наручилац врши стални стручни надзор над радовима извођача, ради проверавања или
обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета
радова, материјала, опреме и предвиђених рокова.
5.2. За стручни надзор над извођењем радова, НАРУЧИОЦ одређује Сашу Савића.
5.3. За свог руководиоца радова ИЗВОЂАЧ именује _________________________ (унети име и
презиме одговорног лица за руководиоца радова).
5.4.У случају промене надзорног органа или руководиоца радова, уговорне стране су обавезне
да правовремено, писаним путем, обавесте једна другу о насталим променама.
5.5.Надзорни орган је једино овлашћено лице да контролише, да ли се уговорени радови изводе
према пројектној документацији (спецификацији) , да ли одговарају траженом квалитету,
односно, прописаним условима и да ли се извођач радова придржава динамике задатих
рокова.
5.6 Примедбе у погледу извођења уговорених радова, употребљаваног материјала или токова
радова, надзорни орган саопштава у писаној форми ИЗВОЂАЧ У уписивањем истих у
грађевински дневник.
5.7. ИЗВОЂАЧ је обавезан да има и води Грађевински дневник и Грађевинску књигу и да су
исте прописно оверене од стране наручиоца радова.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 29 од 39
Члан 6.
КВАНТИТАТИВНИ И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
6.1.По завршетку свих радова дефинисаних овим Уговором, НАРУЧИОЦ и ИЗВОЂАЧ
приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна изведених радова и
то по записнику урађеном за предметне радове и по грађевинској књизи и грађевинском
дневнику.
6.2.Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном
обрачуну изведених радова, или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право
самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу
страну.
6.3.Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун изведених радова образује
НАРУЧИЛАЦ радова, а ИЗВОЂАЧ одређује свог представника. Надзорни орган
НАРУЧИОЦА и руководилац радова ИЗВОЂАЧ учествују у раду комисије ради давања
потребних података и објашњења.
6.4.Уколико се приликом квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, извођач
радова је дужан да исте отклони у року којег комисија за кавлитативни пријем одреди.
6.5.У случају да ИЗВОЂАЧ не отклони утврђене недостатке, НАРУЧИЛАЦ ће приликом
обрачуна радова, ИЗВОЂАЧУ одбити 20 % од укупне уговорене цене, на неквалитетно
изведене предметне позиције.
6.6.НАРУЧИЛАЦ има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то
постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем
трећег лица.
6.7.ИЗВОЂАЧ је дужан да у току коначног обрачуна радова врати НАРУЧИОЦУ, комплетну
техничку документацију коју је примио ради извршења радова.
Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности,
наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.
Члан 7.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
7.1.ИЗВОЂАЧ се обавезује да самостално изврши све радове и нема право да исте уступи на
извођење другом ИЗВОЂАЧУ.
7.2.ИЗВОЂАЧ се обавезује да у току извођења радова не нерушава стабилност и сигурност
објекта и просторија где изводи радове.
7.3.ИЗВОЂАЧ се обавезује да отклони недостатак утврђен у тачки 7.2 овог члана .
7.4.ИЗВОЂАЧ је дужан да за време извођења предметних радова , спроводи све мере
безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу
заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све
трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач радова.
7.5.За извршене радове из члана 1. Уговора, ИЗВОЂАЧ даје гарантни рок који је најмање 5(пет)
година за сву уграђену опрему ,материјале и изведене радове . У случају да произвођачи
опреме и материјала дају дуже гарантне рокове ,они се узимају као гарантни рок.Гарантни
рок тече од извршене примопредаје радова .За квалитет уграђеног материјала одговара
ИЗВОЂАЧ.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 30 од 39
7.6.Да обезбеди елаборат о уређењу градилишта ,заштите на раду и заштите према трећим
лицима.
7.7.Да обезбеди технологију заваривања са планом контроле заваривачких радова
7.8.Да обезбеди саобраћајне знаке и сигнализацију током извршења тих послова
Члан 8.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
8.1. Наручилац се обавезује да:
- Пре почетка радова Извођачу радова преда инвестиционо-техничку документацију и главни
машински
пројекат
по
којем
се
изводе
радови.
Да извођачу радова преда све потребне сагласности и одобрења надлежних органа за
извођење радова и изврши пријем радова.
- Да обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да изврши обавезу
палћања у складу са уговором.
Да пре почетка радова именује надзорне органе у складу са Законом о планирању и
изградњи.
- Да реши имовинско правне односе на траси на којој се изводе радови и преда
припремљену трасу Извођачу радова.
8.2. Да обезбеди извођење граћевинских радова на ископу и затрпавању трасе.
8.3. Да обезбеди смештаја за радникe (без хране) .
8.4. Да обезбеди машине за пренос и спуштање цеви у канал.
Члан 9.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
9.1.Уколико ИЗВОЂАЧ не реализује радове у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати
уговорну казну у висини од 2‰ (два промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна
казна не може бити више од 5 % од вредности од укупно уговорене цене радова.
9.2.Ако ИЗВОЂАЧ не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или значајно
закасни са радовима, преко рока покривеног казненим одредбама из тачке 9.1. овог члана
(више од 25 дана), НАРУЧИЛАЦ без сагласности ИЗВОЂАЧА, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% нереализоване вредности
уговора, поднесе на наплату банци код које ИЗВОЂАЧ има отворен текући рачун.
9.3.Извођач радова се обавезује да достави наручиоцу 2 бланко сопствене менице (само
потписане и оверене) са попуњеним меничним овлашћењима и картоном депонованих
потписа, као депоновани инструмент обезбеђења плаћања у 10% вредности уговора, под
условима предвођеним чланом 9. тачка 9.2 модела уговора.
Члан 10.
ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА
10.1.Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, сагласношћу обе
уговорене стране.
Члан 11.
РЕШAВАЊЕ СПОРОВА
12.1.Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора,
решавати споразумно.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 31 од 39
12.2.У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је
за решавање спора надлежан Привредни суд у Зајечару.
Члан 12.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
13.1.Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово
извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и
изградњи.
13.2.Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за наручиоца и 3
(три) за извођача радова.
13.3.Уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране.
ЗА ИЗВОЂАЧА:
___________________________
директор
___________________________
ЗА НАРУЧИОЦА: ЈП»Јединство»Кладово
Директор
Зоран Петровић
_________________
МП
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
МП
Страна 32 од 39
Прилог број 1.
Уз Уговор број
_______-____
СПЕЦИФИКАЦИЈА ,ПРЕДМЕР РАДОВА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA BEŠAVNE ČELIČNE CEVI U HDPE OMOTAČU
DN
Ds/s
Da
L
Tip
Komada
L(m)
80
88,9/3,2
160
12
P235GH
2
24
150
168,3/4,5
250
12
P235GH
12,50
150
32
42,4/2,6
110
6
P235GH
4
24
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA LUK 90º U HDPE OMOTAČU
DN
Ds/s
Da
Tip
150
168,3
250
P235GH
Komada
2
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA TERMOSKUPLJAJUĆIH SPOJNICA SA PRATEĆIM MATE.
DN
Da
Tip
Komada
80
160
Sa pur penom
2
150
250
Sa pur penom
18
32
110
Sa pur penom
10
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA GUMENOG PRSTENA ZA PROLAZ KROZ ZID
DN
Da
Komada
80
160
2
32
110
2
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA TERMOSKUPLJAJUĆE ZAVRŠNE KAPE
DN
Da
Komada
80
160
2
32
110
2
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA PREDIZOL. P I T-PRIKLJUČKA U HDPE ZAŠTIT. CEVI
DN
DN
Da
Da
Tip
Komada
150
80
250
160
T 45°/P235GH
2
150
32
250
110
T 45°/P235GH
NABAVKA,ISPORUKA I UGRADNJA POMOĆNOG MATERIJALA
Tip
Komada
Kom.jastuk - III
20
ISPITIVANJE CEVI NA HVP
Tip
ISPITIVANJE CEVI NA HVP
1
2
Komada
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 33 од 39
ОБАВЕЗЕ
Обавеза Наруиоца посла је да обезбеди:
-
главне машинске пројекте
решења о одобрењу за изградњу
сагласности свих јавних и комуналних предузећа
потребне саобраћајно-техничке условe
извођење граћевинских радова на ископу и затрпавању трасе
обезбеђење смештаја за радникe (без хране)
обезбећење машине за пренос и спуштање цеви у канал
Обавеза Извођача посла је да обезбеди:
лицима
-
елаборат о уређењу градилишта, заштите на раду и заштите према трећим
технологију заваривања са планом контроле заваривачких радова
да изврши пријаву радова надлежној инспекцији рада
да обезбеди саобраћајне знаке и сигнализацију током извршења тих послова
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 34 од 39
Tehnički zahtevi
Predizolovani višeslojni sistemi za daljinsko grejanje čine čelične radne cevi i armatrua,
poliuretanska termička izolacija, spoljašnji obložni omotač od polietilena visoke gustine i žice za
detekciju curenja. Predizlovani višeslojni sistem mora biti u skladu sa poslednjom verzijom
evropskog standarda za predizolovane sisteme EN 1394 1 kao i za pojedine komponente
predizlovanih sistema:
EN 253
za predizlovane
cevi
EN 448
''
fitinge
EN 488
''
slavine
EN 489
za termoskuplajuće spojnice




Radni parametri
Temperature i maksimalni radni pritisak za neprekidan rad sa toplom vodom:
napojni vod – projektovano 130/80º C ( vršno 140 º C)
povratni vod
70º C
radni pritisak
16 bar
Ponuđač treba da dostavi sertifikat sisitema menadžmenta kvaliteta prema
SRPSISO 9001 2008 za isporučioca i izvođača,kao i sertifikat o kontrolisanju prema
EN 13 941:20003
Zavarivačke radove treba da izvode samo zavarivači koji poseduju važeći atest
u skladu sa EN-287-1

predizlovane cevi
* Predizlovane cevi treba da budu usaglašene sa zahtevima standarda EN 253 (važeće
izdanje)
* ponudjač treba da navede proizvodjača nudjenih predizolovanih cevi i da dostavi primerak
uverenja / sertifikata 3.1B saglasno Evropskom standardu EN 10204
* isporučene cevi do prečnika DN 125 su bešavne po EN 10216-2 u kvalitetu P235 GH-TE1 a
veći prečnici > DN 125 su šavne cevi definisane EN 10216-2 ili EN 10217-2 ili EN 10217-5
u kvalitetu P23GHTC1



Potrebni sertifikati:
sertifikat o izvršenom testiranju 489 1011 84 Aa u skladu sa EN 489 – 2009 za sistem
oblaganja spojeva
sertifikat o kontrolisanju predizolovanih sistema višeslojnih cevi za daljinsko grejanjelukovi,T-račve,reduciri,čvrste tačke u skladu sa EN 448-2009,EN 13941-2009 +A1.2010
a na osnovu SRPS ISO/IEC 17020-2002
sertifikat o kontrolisanju predizolovanih sistema višeslojnih cevi za daljinsko grejanjePredizolovana cev u skladu sa EN 253-2005,EN 13941-2003 a na osnovu SRPS ISO/IEC
17020-2002
- Celokupan dodatni materijal i elementi za izvodjenje montaže povezivanja novog
cevovoda na stari cevovovd, izvodjenje priključaka, potrebnih čvrstih oslonaca (koji nisu
predizlovani ), profila i drugog materijala koji nije sadržan u specifikaciji materijala,kao i
manje građevinske radove oko potrebnih probijanja otvora za prolaz cevi kroz zidove šakti i
objekata obaveza je izvodjača radova.
- Uputstvo za montažu predizlovanih sistema (uputstvo proizvodjača) treba tačno primeniti.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 35 од 39
- Da bi se sprečilo oštećivanje PEHD zaštitne cevi, predizlovane kombinovane cevi ne smeju da
se vuku po dnu rova za vreme montaže. Kotrljanje cevi i upotreba čeličnih sajli ili lanaca takodje
nisu dozvoljeni.
- Izvodjač montaže cevi je odgovoran za tačno postavljanje linije u vertikalnom i horizontalnom
položaju za izolaciju i stvaranje odgovarajućih dužina kao i za postavljanje priključnih spojnica,
zaptivnih prstenova i završnih kapa.
Granica ulaska priključnog voda u prostorije objekta-podstanice je minimalno
200mm od unutrašnje površine zida.
Izvodjač montaže cevi mora da postavi i održava dodatno potrebne skele do završetka
montaže i finalnih radova na izolaciji, zatim ptorebne oslonce i noseće konstrukcije sa postavkom
vešanja ili kliznog oslonca.
U jedinične cene uračunati:

Transport i osiguranje materijala od skladišta do gradilišta

Pripremni radovi za montažu

Izgradnja privremenih objekata za opremu,radionica i prostorija za osoblje

Osiguranje ,uskladištenje i čuvanje opreme i materijala ,obezbeđenje i korišćenje mehanizacije

Montaža opreme i materijala prema potrebnoj dokumentaciji

Čišćenje svih površina do metalnog sjaja,zaštita osnovnom bojom sa dva premaza i bojenje
završnom bojom.

Montaža termičke i hidroizolacije.

Radiografska kontrola sučeono zavarenih spojeva

Završni radovi i ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak

Montaža,kontrola i ispitivanje sisitema curenja toplovodne mreže

Tehnički pregled

Uklanjanje preostalog materijala sa gradilišta ,opreme i sredstva za rad,privremenih
objekata,čišćenje objekata i gradilišta.
Zavarivački radovi
- Procedura zavarivanja treba da bude u skladu sa klauzulom 4 EN-288-1 1992. i potvrdjena
u skladu sa 5.1.1. EN 288-1
1992. Tip zavarivanja je elektrolučno zavarivanje obložnom
elektrodom i elektrolučno zavarivanje zaštitnim elektrodama u zaštiti gasa.
- Za pripremu zavarivačkog šava,oblik spoja na čeliku,kao i za rastojanje između krajeva cevi
treba se pridžavati standarda DIN EN 448/2003, DIN 2559,DIN 8551 i
ISO 6761.
- Pomoćni materijali za zavarivanje moraju da odgovaraju osnovnim materijalima i da budu
dozvoljeni ,njih treba odabrati u skladu sa DIN 8554-1,DIN 8559 i DIN 1913 i treba ih jasno
označiti.
- Završeni varovi moraju biti u skladu sa AGFW radnim listom FW 401 i da zadovolje uslove
evaluacione grupe B u skladu sa DIN EN 25817.
Elektrode treba da budu u skladu sa odgovarajućim evropskim standardima i propraćene
dokumntom tipa 3.1 EN 10204

Izvodjač je dužan da izradi tehnologiju i plan zavarivanja, plan kontrole kvaliteta, zavarivačkih
radova od strane ovlašćenog lica za izradu te vrste dokumentacije i predvideti ga u obimu
nuđenja ovog javnog poziva.

Dužnost izvođača je da vodi dnevnik zavarivanja
Dokaz-Važeći atest zavarivača koji se odnosi na zahtevani postupak i
spoj(111,T,BV,PF)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 36 од 39
Ispitivanje toplovoda
Vrši se u toku i posle zavarianja
a)
Vizuelno – u skladu sa SRPS EN970- ovim pregledom se kontrolišu pripremni
radovi zavarivanja, kontrola ostvarene geometrije šava, kao i nepravilnosti zavara koji se mogu
vizuelno otkriti. Vizuelni pregled vrši se u obimu 100% od ukupno ostvarenih šavova.
b)
Po izvršenom ispitivanju i spuštanju deonice u rov cevovod mora se izvršiti proba
na pritisak uz primenu vode kao medija. Temperatura cevi kroz koju teče radni medij iznosi
maksimalno 45º C a najmanje 15º C . Ispitni pritisak mora biti održavan najmanje tokom 8 sati.
Ovo ispitivanje mora se izvršiti ispitnim pritiskom 1,3 puta radni pritisak. Kontrola pritiska se vrši
manometrom klase tačnosti 0.6 Celokupni toplovod se ispituje u deonicama i to zavisno od
uslova izrade na terenu.
-Probe na pritisak treba izvesti u skladu sa Val TUV 1051 ili sa DVGW – radni list 469 ,
postupak ispitivanja B1 , kao i u skladu sa DIN 4279 .
-O rezultatima ispitivanja sastavlja se zapisnik o ispitivanju u prisustvu nadzornog organa.
Nakon uspešno obavljene hidro probe može se pristupiti zalivanju spojnih mesta.
Radovi na izolaciji
Svi radovi na izolaciji spojeva moraju da se izvrše od strane atestiranog montažerskog
osoblja sa sertifikatom o stručnoj obučenosti od strane ovlašćene organizacije gde se overavaju
sledeće sposobnosti:
a)
instalacija kontrola i evidencija nadzora mreže
b)
proizvodnja lokalne Pur-PENE za izolaciju priključnih tačaka sa pokretnom mašinom
za penu ili sa ručno pripremljenom i mehanički izmešanom penom
c)
izolacija i zaptivanje spojnica u tačkama zavarivanja pomoću PUR-pene, i termička
obrada upletenog i skupljajućeg zaptivnog materijala, spojnica i završnih kapa i kontrakcionih
kapa
d)
zavarivanje ekspanzionih jastuka svih oblika
e)
zavarivanje PEHD priključnih spojnica i fazonskih delova u skladu sa postupcima sa
vrelim vazduhom, ekstruderom ili toplotnim elementom
Usluge od a) do e) su uključene u jediničnu cenu montaže.
Nadzor nad radovima izolacije je lice ovlašćeno od proizvođača spojnica i
predizolovanih elemenata.
Dokaz- M-3 obrazac i kopija sertifikata
Sistem za praćenje curenja mreže
Istovremeno sa radovima na izolaciji i zaptivanju obavlja se montaža sistema za nadzor
procurivanja mreže.
Za svrhe praćenja,proizvođač integriše u penu dva kabla za praćenje curenja,pa se oni
umeću u sve dužine cevi i ugrađene komponente.Time se obezbeđuje nadzor celog sistema
cevovoda,a ne samo priključnih umetaka.
-Prilikom montaže potrebno je obratiti pažnju na kablove za detekciju curenja, kablovi
treba da se dovedu u položaj 11 sati i 1 sat na časovniku i moraju se upariti kodovi u boji tj.
Moraju se pravilno održavati polovi kablova.
- Priključivanje se vrši sa kompresionim priključnicama koje se dodatno leme i treba da se
iporuče kompletne za sve sekcije i montiraju.
- Sistem treba da obezbedi, bez problema integraciju postojećeg cevovoda sa
novoizgrađenim, kao o kasnija proširenja linije.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 37 од 39
- Po završetku ovih poslova sastaviće se izvestaj o merenju i puštanju u rad (početno
stanje i formiranje nultog dijagrma za novomontiranu trasu kao i povezivanje i početna merenja
sa postojećom trasom) (grana 1)
Tehnički prijem radova
Za tehnički prijem radova izvodjač je dužan da pripremi atestno projektnu dokumentaciju i
projekat izvedenog stanja objekta.
Atestno tehnička dokumentacija obavezno mora da sadrži sledeće:
 ateste ugradjenih predizolovanih cevi – isporučioca
 ateste mase za zalivanje spojnih mesta – isporučioca
 ateste zavarivača
 zapisnike o sledećim ispitivanjima:
* ispitivanje čvrstoće na 16 bar
 gradjevinski dnevnik potpisan od strane nadzornog organa
 dnevnik zavarivanja
 knjigu cevi sa skicama i ozračenim brojevima cevi i spojeva
 projekat izvedenog stanja.
Primopredaja se obavlja zapisnički nakon čega izvodjač radova ispostavlja
konačnu situaciju.
*NAPOMENA-Naručilac izvodi građevinske radove
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
Страна 38 од 39
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ТРАСЕ
За ИЗВОЂАЧА
дир ектор
________________________
За НАРУЧИОЦА:ЈП»Јединство»Кладово
Директор
Зоран Петровић
________________________
МП
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МД-1/13
МП
Страна 39 од 39
Download

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА - JP "Jedinstvo" Kladovo