ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга
Предмет јавне набавке:
Сервисирање и поправке надградње за
пражњење подземних контејнера, на
возилима "Mercedes benz" произвођача
"FAUN", тип "Rotopress"
Број јавне набавке:
Врста поступка:
О.П. 66/2014
Отворени поступак
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Рок за подношење понуда: закључно са 17.10.2014. године до 09:30 часова.
Датум отварања понуда: 17.10.2014. године у 10:00 часова.
Септембар 2014. године
1/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Садржај конкурсне документације:
Општи подаци о јавној набавци;
Техничка спецификација, рок и место за извршење услуге, гарантни период;
Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће;
Упутство понуђачима како да сачине понуду;
Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће (образац број 1);
Образац понуде (образац број 2);
Образац изјаве о независној понуди (образац број 3);
Подаци о подизвођачу (образац број 4);
Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (образац број 5);
Образац структуре цена (образац број 6)
Образац трошкова припреме понуде (образац број 7)
Oбразац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај)
(образац број 8);
Модел уговора;
Укупан број страна конкурсне документације: 46
2/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Општи подаци о јавној набавци
1. Подаци о Наручиоцу:
Назив и адреса Наручиоца: ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, Београд
Интернет страница Наручиоца: www.gradskacistoca.rs
ПИБ Наручиоца: 100003603
Матични број Наручиоца: 07045000
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључења
уговора по предметној јавној набавци.
3. Предмет јавне набавке:
Сервисирање и поправке надградње за пражњење подземних контејнера, на
возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN", тип "Rotopress"
4. Јавна набавка није обликована по партијама.
5. Назив и ознака јавне набавке из општег речника набавке:
50110000- Услуге поправки и одржавања машине моторних возила и
припадајуће опреме
6. Није у питању резервисана јавна набавка
7. Не спроводи се електронска лицитација
8. Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума
9. Број јавне набавке: О.П. 66/2014
10. Kонтакт особа: Александра Павловић
(број факса: 011/2084-584; е- mail: [email protected])
3/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1. Врста услуга: Сервисирање и поправке надградње за пражњење подземних
контејнера, на возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN", тип "Rotopress"
2.
ОПИС РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Назив :
Смећар - надградња на возилу "Mercedes benz"
Произвођач: "FAUN" - Немачка
Тип:
"Rotopress"
Модел :
516 CBB
Ред.
број
1.
НАЗИВ
Сервис на сваких 1.000 радних сати
Напомена: Сервис обухвата издавање Извештаја са спецификацијом обављених радова и
недостацима.
Списак резервних делова по захтеву Наручиоца, који не спадају у радове током
гарантног рока:
Red.
broj
Opis rezervnog dela
Kataloški broj
Jedinica
mere
Elektro plug-in veze - delovi za popravku(obnavljane) (Grupa 17/99;lista r.d.21105901)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Zaptivni prsten 23
Zaptivni prsten 17
Zaptivni prsten 13
Zaptivni prsten 11
Kućište 23/12+4
Završetak utikača 1,3-3,4/3,4-4,0
Utikač sa K-prstenom 23/12+4
Konektor 1,3-3,4/3,4-4,0
Kućište 23/37
Kućište 23-24
Kućište 17-16
Kućište 13-9
Završetak utikača 0,5-1,5/2,0-2,5
Kućište 23/37
Konektor
Kućište 23/37
Kućište 23/24
Kućište 13/9
Kućište 11/4
Utikač sa K-prstenom 23/37
Utikač 23-24
Utikač sa K-prstenom 17/16
Utikač sa K-prstenom 13/9
Utikač sa K-prstenom 11/4
Utikač sa K-prstenom 23/37
Kabl grommet 23
5240762
5240761
5240760
5240759
5240956
5240957
5240955
5240958
5240557
5240558
5240724
5240560
5231275
5240723
5231277
5240985
5240793
5240562
5240561
5240567
5240566
5240565
5240564
5240563
5240559
5240627
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Kabl grommet /Skupljajuće crevo Gr.17
Kabl grommet /Skupljajuće crevo Gr.13
Kabl grommet /Skupljajuće crevo Gr.11
Termoskuplajuće crevo 50-*16
Termoskuplajuće crevo 28-*5
Termoskuplajuće crevo 19-*6
Termoskuplajuće crevo 12-*4
Zaptivni prsten kabla 1,4-1,7
Zaptivni prsten kabla
Šiljak kontakt S-Seal
Šiljak kućište , 2-pola
Šiljak kućište , 3-pola
Šiljak kućište , 4-pola
Šiljak kućište , 5-polova
Šiljak kućište , 6-polova
Kućište za utikač , 2-pola
Kućište za utikač , 3-pola
Kućište za utikač , 4-pola
Kućište za utikač , 5-polova
Kućište za utikač , 6-polova
Utikač kontakt S-Seal
О.П. 66/2014
5240626
5240625
5240624
5241539
5241538
5241679
5243233
5241671
5242447
5242451
5242439
5242472
5242450
5247355
5241670
5242438
5242448
5243013
5247353
5241677
5242446
kom
kom
kom
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Elektro-sistem FCS, pozadi, Modul 2 (Grupa 17/67 ; lista r.d.SE026601)
48.
49.
50.
51.
52.
Start prekidač (zeleni)
Zaustavni prekidač (crveni)
Signalni prekidač – zvonce (crni)
Radni prekidač – radno svetlo
Prekidač – zatvaranje vrata (plavi)
EA781001
EA765003
EA765001
EA765024
EA765009
kom
kom
kom
kom
kom
Elektro-sistem FCS,opšta arhiktetura;moduli(Grupa 17/00 ; lista r.d.SE026101b)
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Komandni modul - CM
Ekranska jedinica (u kabini) FCS
Držač ekranske jed. RAM-B-201
I/O Modul M1 – Type T2 FCS
I/O Modul M2 – Type T3 FCS
STOP taster za opasnost (Panik tast.)
Nazivna pločica, žuta
Kabl , 4m , CM - Ekran
Spregnuti kabl, snabdevanje šasije
Kabl za povezivanje M3-M5
Ekstenzija, 2-pola***kabl 1m
Ekstenzija, 2-pola***kabl 1m
EA767001***
EA767400***
EA7701
EA767201
EA767301
EA7684
5641393
EL7629
FS0003080
FS0002040
EL7610040
EL7610020
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5210576
5210611
5210612
5210609
5210610
5210601
5280181
5210682
5210666
5210671
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
kom
kom
Oplata bubnja (Grupa 58/01 ; lista r.d.5210663)
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Lučni profil oplate
Uzdužni profil oplate
Nosač (podupirač)
Ugaoni profil , levi
Ugaoni profil , desni
Prednji lim oplate
Pokrivni lim- traka / oplata
Zaptivna traka
Pokrivni lim- traka / oplata
Pokrivna ploča
5/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Pokrivna ploča
Pločica
Zakivak 4,0x7,9
Šestougaoni vijak M8x16
Sigurnosna podloška VS8
Sigurnosna matica VM8
Fillister head (imbus) vijak M6x16
Sigurnosna matica VM6
Pokrivna ploča , desna
Pokrivna ploča , leva
Pokrivna ploča , leva
Pokrivna ploča , desna
Gumeni odbojnik
Nosač (ugaonik - desni)
Nosač (ugaonik - levi)
Podloška 6,4/18x1,6 PA
Nosač (Podupirač)
Kosnik
Držač 100x240x165
Držač 100x240x150
Šestougaoni vijak M10x65
Sigurnosna matica VM10
Šestougaona matica BM10
Šestougaoni vijak M8x20
Šestougaoni vijak M8x25
Ležaj guma-metal 9/26x6
Ugaonik
О.П. 66/2014
5210671
5210673
58115
7121003
49109
22203
5221022
22236
5210668
5210667
5210669
5210670
602161
5399146
5399147
5221010
5210676
5210674
5210677
5210675
7120042
22204
1251088
7121023
7121024
5247274
5280949
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5243881
5243603
6220036
1540001
5243732
5243786
7121057
5218762
49111
1635130
1633041
40965
1633039
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Pumpa - sklop (Grupa 32/98 ; lista r.d.5219704d)
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
Aksijalna klipna pumpa
Zupčasta pumpa
Socket head (imbus) vijak M12x35
Podloška 13/30x6
Priključak
Magnetna spojnica
Šestougaoni vijak M12x35
Podloška 12,5/27x6
Sigurnosna podloška VS12
Priključak za crevo 25/28
Kolenasti priključak sa prirubnicom 35
O-ring (zaptivka) 33x2,5
Kolenasti priključak sa prirubnicom 20
O-ring (zaptivka)
Priključak
Priključak za crevo 25
Koleno EVW 28L
Objedinjujuća matica W 28-L
Čaura DPR 28-L
Priključak XGE 22-PL 1-1/16-12....
Priključak za crevo 16
Priključak za kontrolu 9/16-UNF-P/M16X2
5243733
5246779
1640724
1629021
1630020
5243734
5246715
5246819
Postavljanje adaptera za pumpu (Grupa 32/99 ; lista r.d.5219813)
124.
Adapter za postavljanje pumpe
5243989
kom
6/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Hidro pogon (Grupa 33/50 ; lista r.d.5219561)
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
Šestougaoni vijak M20x1,5x75
Sigurnosna matica VM20x1,5
Podloška 21/44x8
Sigurnosna matica VM20
Hidro motor
Ulje za podmazivanje
Šestougaoni vijak M10x30
Podloška 10,5/20x2
Koleno EVW18-PL
Objedinjujuća matica AL18
Čaura DPR 18-L
Priključak XGE18-PL 7/8-14...
Priključak za crevo 16/18
Priključak XGE20-PS 1-1/16-12...
Koleno EVW20-PS
Sigurnosna matica VM20
Navojna šipka M20x280
Šestougaoni vijak M20x160
Šestougaona matica M20
Podloška 21/37x4
4-kt komad
5220558
22224
1540015
22213
*5243602
8707733
7121008
1500008
1640766
1629013
1630013
5243729
5243730
5243728
1640767
22213
67375
7120952
1251016
1547020
5210503
kom
kom
kom
kom
kom
l
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1726218
EL7610070
kom
kom
5641163
39590
4149256
5246595
kom
kom
kom
kom
30114317
30114314
6950029
36414025
30014327
1411008
1411500
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
PR10-2
JM1-16/AM1-16
SRD15
XVEWNWO8HL
XVNW13HL08
UEMNW08L
SRD10
HD32
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
l
kom
kom
kom
Indikator opterećenja (Grupa 18/20 ; lista r.d.5283550)
146.
147.
Indikator opterećenja (presostat)
Ekstenzija , 2-pola***kabl 1m
Filter na rezervoaru (Grupa 32/22 ; lista r.d.5281910)
148.
149.
150.
151.
Filter uložak
O-ring 100x4
O-ring 98x3
Ventilacioni filter M42x2
Zoeller – Hidraulički sistem
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
3/3kontrolni(upravljački)ventil-komplet
Set zaptivanja za HV 3/3
Ručica
Pretenzioni ventil, 40bar
Uložak pretenzionog ventila, 40bar
Rasteretni ventil - komplet
Set habajućih delova za rast.ventil
Zoeller – Zadnja vrata
159.
Cev
160.
Holender
161.
Konusni prsten
162.
Holender
163.
Cev
164.
Holender
165.
Konusni prsten
166.
Hidraulično ulje
Gornja greda Zoeller-a
167.
168.
Hidraulična cev
169.
Hidraulična cev
10900031
230114402
7/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
Hidraulična cev
Hidraulični priključak
Hidraulični priključak
Hidraulična cev
Hidraulična cev
Hidraulična cev
Hidraulična cev
Hidraulični priključak
Hidraulični priključak
Hidraulični priključak
Reducir
Sigurnosni ventil
Zaštitna greda
Gumeni graničnik
Odbojna plastika
Pipci ventil
Čaura
Prekidač (senzor)
Parametrizacija upravljačke jedinice
О.П. 66/2014
230114336
701658050
701630031
32114409
32114410
32114411
32114412
701800033
701603970
701658001
701611511
1411008
Prema uzorku
32103513
32114092
32114091
702200386
OPGE5246277
/
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
3. Начин и рок извршења услуге:
Извршилац услуге ће сервисирање на сваких 1.000 радних сати, као и замену резервних
делова извршавати на основу писаног позива Наручиоца.
Рок за одзив за утврђивање недостатака је максимум 24 часа од пријема писаног позива
Наручиоца.
Рок за дефектажу је максимум 3 календарска дана од дана пријема возила.
Рок за извршење услуге је максимум 7 календарских дана од дана писане сагласности о
утврђеним недостацима, потписане од стране Наручиоца и Извршиоца услуге.
4. Место извршења услуге: Услуга се врши код Извршиоца услуге.
5. Гарантни рок:
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе гарантне рокове за испоручене и уграђене
резервне делове и за извршену услугу, који не може бити краћи од:
- 12 месеци за уграђене делове од дана потписивања записника о извршеној услузи
- 6 месеци за извршену услугу од дана потписивања записника о извршеној услузи.
8/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Сагласно члану 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама заинтересовани
понуђач је обавезан да уз понуду приложи доказе за оцену испуњености услова из
члана 75. и 76. ЗЈН.
Документација може бити и у неовереној фотокопији. Наручилац може пре
доношења Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за
привредне регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН из разлога што је
Регистар понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција
за привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне
набавке (www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа уз понуду) су понуђачи
дужни, на основу члана 79. став 5. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Обавезни услови за учешће из члана 75. ЗЈН су следећи:
1.) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2.) да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски
заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре .
3.) да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда
4.) да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:
(за све категорије заинтересованих лица)
1.) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
- да је понуђач овлашћен да врши сервисирање надградњи "FAUN".
9/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Докази o испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН:
1.)
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
•
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног Привредног суда
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: /
2.)
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
• За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ
ОСНОВНОГ СУДА И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА, на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. (Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, није потребно посебно достављати Уверење Вишег суда)
• За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА
(ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка
29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних
дела организованог криминала.
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:
• Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. (НАПОМЕНА: Ако је више законских
заступника, за сваког се доставља уверење из казнене евиденције).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
• Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
3.)
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
•
Потврде привредног и прекршајног суда да привредном друштву
није изречена мера забране обављања делатности ИЛИ Потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
•
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених делатности.
10/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
4.)
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
• Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је
понуђач измирио доспеле порезе и доприносе
• Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
ИЛИ
• Потврда
приватизације.
надлежног
органа
да
се
понуђач
налази
у
поступку
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је
понуђач измирио доспеле порезе и доприносе,
•
Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
•
Напомене:
•
Докази наведени под тачкама 2, 3 и 4 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре
отварања понуда;
•
Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
Докази o испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН
(за све категорије заинтересованих лица)
1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
- Овлашћење произвођача надградњи "FAUN" или његовог овлашћеног
представника на територији Србије, да понуђач може да врши сервисирање и поправке
надградњи "FAUN". Наведено овлашћење мора бити потписано од стране одговорног
лица произвођача предметних надградњи (или од стране одговорног лица његовог
овлашћеног представника на територији Србије) и оверено печатом произвођача
предметних надградњи (или његовог овлашћеног представника на територији Србије).
Уколико наведено овлашћење није дато на српском језику, потребно је у понуди доставити
фотокопију оригиналног овлашћења и превод тог овлашћења на српски језик. У случају
подношења понуде са подизвршиоцем или заједничке понуде, наведено овлашћење је
потребно доставити и за сваког подизвођача којем је поверено вршење услуге сервисирања
и поправки надградњи "FAUN" и за сваког учесника у заједничкој понуди који се
Споразумом о заједничком извршењу набавке обавеже да врши услугу сервисирања и
поправки надградњи "FAUN".
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВРШИОЦЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
А) ПОДИЗВРШИОЦИ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвршилац.
Уколико понуђач наступа са подизвршиоцем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да извршење јавне набавке делимично поверава подизвршиоцу, са навођем општих
генералија о подизвршиоцу, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвршиоцу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвршиоца.
11/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке
поверити подизвршиоцу и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвршилац ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвршиоца ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвршиоца достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, као и додатног услова из члана 76.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвршилаца.
Наручилац може на захтев подизвршиоца и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвршиоцу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвршиоца.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвршиоца
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Добављач не може ангажовати као подизвршиоца лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвршиоца лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвршиоца након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвршиоца и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца.
Б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1-4. ЗЈН, као и додатни услов из члана 76.ЗЈН
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати исправну фактуру (рачун),
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање, и
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни
облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за
извршење уговора.
В) ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
12/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБАВЕЗНУ САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕ И ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ
(за све категорије заинтересованих лица)
Образац 1 – Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће – попуњен,
потписан и оверен од стране понуђача;
• Образац 2 - Образац понуде - попуњен, потписан и оверен од стране понуђача;
• Образац 3 - Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и оверен од
стране понуђача;
• Образац 4 - Подаци о подизвршиоцу - попуњен, потписан и оверен од стране
понуђача, доставља се само уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу;
• Образац 5 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - попуњен,
потписан и оверен од стране понуђача, доставља се само уколико понуду подноси
група понуђача;
• Образац 6 – Образац структуре цене са упутством како да се попуни - попуњен,
потписан и оверен од стране понуђача;
• Образац 8 - Oбразац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (уколико је то случај) - попуњен, потписан и оверен од стране понуђача;
• Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке (доставља се само уколико понуђачи подносе заједничку
понуду);
• Модел уговора - попуњен, потписан и оверен од стране понуђача;
•
Напомена 1 - у вези обрасца број 7:
Образац број 7 - Образац трошкова припреме понуде понуђач попуњава,
потписује и оверава печатом, уколико се определи да у оквиру понуде достави укупан износ
и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Напомена 2:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(Образац 3 - Изјава о независној понуди и Образац 8 - Изјава о поштовању обавеза из чл.75.
ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из
групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца број 3 и 8), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно
чл. 81. Закона.
13/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно
састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.
Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне
документације.
ЈЕЗИК
Понуда и остала пратећа документација која је захтевана мора бити на српском
језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на
српски језик и оверена од стране судског тумача.
НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном
језику, уз превод доставе и "изворни документ" на основу кога је извршен превод.
ИНФОРМАЦИЈE У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Све додатне информације и упутства у вези са припремом понуде и конкурсном
документацијом заинтересована лица могу захтевати у писаном облику и то најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана од пријема захтева послати одговор у
писаном облику заинтересованом лицу које је захтевало додатне информације или
појашњења, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Наручиоца.
Питања упутити на адресу ЈКП "Градска чистоћа", Београд, Мије Ковачевића 4 писарница, са назнаком: "За комисију за јавну набавку – питања у поступку број О.П.
66/2014 - или на факс: 011/2084-584, као и путем maila: [email protected]
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
Напомена: Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини,
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да
се благовремено обратите Наручиоцу.
Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу
Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/12) дужан да све измене, допуне и појашњења
конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
14/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: ЈКП
"Градска чистоћа”, Мије Ковачевића 4, Београд - писарница, са назнаком:
"Измена понуде за јавну набавку добара у поступку ЈН О.П. 66/2014 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Допуна понуде за јавну набавку добара у поступку ЈН О.П. 66/2014 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Опозив понуде за јавну набавку добара у поступку ЈН О.П. 66/2014 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Измена и допуна понуде за јавну набавку добара у поступку ЈН О.П. 66/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било
на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог
лица – да измени или да допуни конкурсну документацију а иста ће бити потписана и
оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца.Тако формулисане измене или допуне, биће
достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела
учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације,
путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити
објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама,
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и
понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда,
подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвршилац код другог понуђача, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара), са назнаком назива и адресе понуђача и назнаком: "ПОНУДА за набавку број О.П.
66/2014, уз напомену "комисијски отворити", поштом или лично на адресу ЈКП "Градска
чистоћа", Мије Ковачевића 4, Београд - писарница. На полеђини коверте навести назив и
пуну пословну адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени,
потписани и оверени печатом.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је дужна да као
саставни део понуде достави Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
15/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства,
техничку спецификацију, као и посебне захтеве, попуни и овери образац понуде, и остале
обрасце према захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на
захтевани начин, као и докумета прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, којим
доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне
регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН из разлога што је Регистар понуђача
јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре
(www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), а у
ком случају (недостављања доказа уз понуду) су понуђачи дужни, на основу члана 79. став
5. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
ддругим надлежним органом те државе.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених
информација, или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања,
Наручилац ће одбити као неосноване.
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања
понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око...и сл.),
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвршиоца.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која
не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то
учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ",
уписати датум, време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената,
наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ЧУВАТИ КАО ПОСЛОВНУ ТАЈНУ ИМЕНА ПОНУЂАЧА, КАО И
ПОДНЕТЕ ПОНУДЕ, ДО ИСТЕКА РОКА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Крајњи рок за подношење понуда је 17.10.2014. године до 09:30 часова.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 17.10.2014. године, са почетком у 10:00
часова, у просторијама ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, Београд.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за
учествовање у отварању понуда.
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворенe.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела ако су
израђени у складу са техничким захтевима Наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
ЦЕНА
Збир јединичних цена без ПДВ представља вредност наведену у табели
рекапитулације. Наручилац ће користити предметне услуге у складу са потребама до
максималног износа од 2.000.000,00 динара без ПДВ.
Цена мора бити изражена у динарима, и у њој морају бити урачунати сви трошкови
који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену – збир јединичних цена - у
динарима без ПДВ.
17/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Укупна цена понуде обухвата цену сервиса са укупном ценом радова или са
радовима потребним за отклањање недостатака по захтеву Наручиоца.
Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цена наведе цене по траженим позицијама.
Укупна цена без ПДВ наведена у Обрасцу структуре цене мора одговарати укупној
цени цени без ПДВ наведеној у Обрасцу понуде.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања
уговора и обухватају све трошкове.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним,
у свему према члану 92. ЗЈН.
Напомена:
У понуђену цену понуђач мора укључити све трошкове (укупан износ накнаде мора
да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене
покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Понуђач ће услугу извршавати на основу писаног позива Наручиоца.
Рок за одзив, односно утврђивање недостатака је максимум 24 часа од пријема
писаног позива Наручиоца.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок за дефектажу, који не може бити
дужи од 3 календарска дана од дана пријема возила.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок за извршење услуге, који не може
бити дужи од 7 календарских дана од дана потписивања дефектационог записника, који
заједно сачињавају представници Наручиоца и Извршиоца услуге.
У случају да понуђач непрецизно одреди рокове извршења услуге (од - до, око....и
сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Услуга се врши код Извршиоца услуге.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање услуге која је предмет набавке врши се на основу записника о извршеној
услузи, потписаног и овереног од стране овлашћених представника понуђача и Наручиоца и
примљене исправне фактуре за извршену услугу.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
РОК ПЛАЋАЊА
Након извршене сваке појединачне услуге, у року од 45 (четрдесетпет) дана по
пријему исправне фактуре.
ГАРАНТНИ РОК
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе гарантне рокове за испоручене и
уграђене резервне делове и за извршену услугу, који не може бити краћи од:
- 12 месеци за уграђене нове делове од дана потписивања записника о извршеној услузи
- 6 месеци за извршену услугу од дана потписивања записника о извршеној услузи
У случају да понуђач непрецизно одреди гарантни рок (од - до, око.... и сл.) понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
18/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средства финансијског обезбеђења која се достављају приликом закључења уговора
У случају избора понуђача за ову јавну набавку, најповољнији понуђач је дужан да
приликом закључења, као средства финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:
1. За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену,
са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.
2. За отклањање грешака у гарантном року - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно
потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене
вредности без ПДВ.
Уз одговарајуће менице понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави и следећа
документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за
пренос средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Напомене:
• Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству
обезбеђења за добро извршење посла или за извршење уговорених обавеза, уговор о
промету робе и услуга (у поступку ЈН О.П. 66/2014);
• Из садржине Захтева за регистрацију менице мора бити видљив податак да је меница
регистрована као средство обезбеђења - гаранција за квалитетно обављен посао или
по основу уговора о промету робе и услуга.
• Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року (у поступку ЈН О.П. 66/2014);
• Из садржине Захтева за регистрацију менице мора бити видљив податак да је меница
регистрована као средство обезбеђења - гаранција за квалитетно обављен посао или
по основу уговора о промету робе и услуга.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац
услуге не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу услуге
у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Извршиоцу услуге у року од 3 (три) дана након истека гарантног рока.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена" (збир јединичних
цена) уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац доделити уговор у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом (збиром јединичних цена)
Уговор у поступку јавне набавке биће додељен понуђачу који достави прихватљиву
понуду и понуди најнижу цену (збир јединичних цена) за предметне услуге.
19/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Уколико две или више понуда имају једнаку цену, као најповољнија ће бити
изабрана понуда понуђача који има краћи рок извршења услуге.
Уколико две или више понуда имају једнаку цену и једнаке рокове извршења услуге,
као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има дужи гарантни рок.
Уколико две или више понуда имају једнаку цену, једнаке рокове извршња услуге и
дужи гарантни рок као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има дужи рок
важења понуде.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ чланом 75. став 2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (уколико је то случај).
Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред
наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне документације –
Образац број 8 - који су понуђачи дужни доставити (као саставни део понуде) уредно
попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим уговорима по јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке за период од претходне три године.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који
се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
НАПОМЕНА:
Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, Наручилац ће захтевати од тог понуђача, у
случају да му буде додељен уговор, додатно средство за обезбеђење испуњења
уговорних обавеза и то:
- БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем
на попуну у износу од 15% од уговорене вредности без ПДВ, уместо БЛАНКО МЕНИЦЕ за
добро извршење посла у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.
20/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права у име понуђача или заинтересованог лица може да поднесе
пословно удружење. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој Комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
У случају подношења Захтева за заштиту права из претходног става долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне
набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема
одлуке.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. став 6. – 9. ЗЈН.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтевом за заштиту права, а који се подноси након доношења Одлуке о додели
уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке не могу се оспоравати радње
Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне докуметнације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обававештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења Одлуке о поднетом захтеву за заштиту права осим ако Републичка
комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12; у даљем
тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да
на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.
ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
ЗЈН која садржи следеће:
• да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
• да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и
датум када је уплата таксе реализована);
• износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
• број рачуна буџета: 840-742221843-57;
• шифру плаћања: 153 или 253;
• позив на број: 97 50-016;
21/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
•
•
•
•
О.П. 66/2014
сврха: републичка административна такса; број или другa ознакa јавне
набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив
наручиоца;
корисник: буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата републичке административне таксе;
потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева
за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за
заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани понуђач је дужан да закључи уговор са Наручиоцем у року од 8 (осам)
календарских дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских
услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова – односно по протеку рока за
подношење захтев за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора односно
учинити му доступним уговор о јавној набавци.
Напомена: У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може да закључи
уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а на
основу члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН.
У случају одустајања од закључења уговора, Наручилац има право да закључи
уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109.став 2.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
22/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена
2) уколико поседује битне недостатке
3) уколико није одговарајућа
4) уколико ограничава права Наручиоца
5) уколико условљава права Наручиоца
6) уколико ограничава обавезе понуђача
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Напомена:
Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве
тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене
вредности јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни
услови прописани конкурсном документацијом)
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно
захтевано као обавезни садржај понуде)
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације .
3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
23/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
Ред.
број
Документ
1.
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
Прилог уз
понуду
Интернет адреса на којој се
документ може преузети
(заокружити
одговарајуће)
(у случају недостављања
документа уз понуду)
ДА
НЕ
ДА
НЕ
3.
Потврда надлежног органа којом понуђач
доказује да му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за
подношење понуда за предметну јавну
набавку
ДА
НЕ
4.
Потврда надлежног пореског органа да је
понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији
ДА
НЕ
5.
Решење о упису у регистар понуђача
ДА
НЕ
2.
Потврда надлежног органа да понуђач и
његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела таксативно
наведених у члану 75. став 1. тачка 2. ЗЈН
Потпис :
Датум:
Печат
24/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _____________________ од _________. 2014. године за јавну набавку услуга
број О.П. 66/2014: Сервисирање и поправке надградње за пражњење подземних
контејнера, на возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN", тип "Rotopress", за
коју су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени дана 17.09.2014.
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:________________________________________________________________
Адреса понуђача: _______________________________________________________________
Овлашћено лице: _______________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________________________________________________
Телефон: ______________________________________________________________________
Телефакс :_____________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке: _______________________________________________
Матични број: __________________________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________________
1. Понуду дајем:
A) Самостално
Б) Са подизвршиоцем
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца)
В) као заједничку понуду
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој понуди)
25/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвршиоцем или понуду подноси група
понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвршиоцу)
односно Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)
Укупна вредност понуде (збир јединичних цена - табела рекапитулације) без ПДВ износи
__________________ динара.
Наручилац ће користити предметне услуге, у складу са потребама, до максималног износа од
2.000.000,00 динара без ПДВ.
Рок важења понуде износи _______ календарских дана од дана отварања понуда (минимално 60
календарских дана).
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око...и сл.), понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Понуђач ће услугу извршавати на основу писаног позива Наручиоца.
Рок за одзив за утврђивање недостатака износи ______ часа од пријема писаног позива Наручиоца
(максимум 24 часа).
Рок за дефектажу износи ____ календарских дана од дана пријема возила (максимум 3 календарска
дана).
Рок за извршење услуге износи _____ календарских дана од од дана потписивања дефектационог
записника, који заједно сачињавају представници Наручиоца и Извршиоца услуге (максимум 7
календарских дана)
Место извршења услуге: Услуга се врши код Извршиоца услуге.
Адреса сервиса: ________________________________________________________________________.
Гарантни рок за извршену услугу износи___________месеци од дана потписивања записника о
извршеној услузи (минимум 6 месеци).
Гарантни рок за уграђене нове делове износи ______ месеци од дана дана потписивања записника о
извршеној услузи (минимум 12 месеци).
У случају да понуђач непрецизно одреди гарантни рок (од - до, око.... и сл.) понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се на основу Записника о извршеној услузи,
потписаног и овереног од стране овлашћених представника понуђача и Наручиоца и примљене
исправне фактуре.
Рок плаћања:
Након извршене сваке појединачне услуге, у року од 45 (четрдесетпет) дана по пријему исправне
фактуре.
Потпис :
Датум:
Печат
26/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА
ПОДИЗВРШИОЦЕМ/ПОДИЗВРШИОЦИМА:
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршиоцу
________________________________________________________________________ износи _________ %.
(уписати назив подизвршиоца)
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршиоцу
________________________________________________________________________ износи _________ %.
(уписати назив подизвршиоца)
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршиоцу
________________________________________________________________________ износи _________ %.
(уписати назив подизвршиоца)
Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвршиоцу не може бити
већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвршиоца,
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвршиоцима (збирно за све подизвршиоце)
не може бити већи од 50%.
1. Подизвршилац _________________________________________________ ће предмет јавне
набавке
извршити
у
делу
(
навести
део
_____________________________________________________________________
предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца).
2. Подизвршилац _________________________________________________ ће предмет јавне
набавке
извршити
у
делу
(
навести
део
____________________________________________________________________
предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца).
3. Подизвршилац _________________________________________________ ће предмет јавне
набавке
извршити
у
делу
(
навести
део
____________________________________________________________________
предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца).
Потпис :
Датум:
Печат
Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвршиоца копирати део Обрасца
понуде који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци (последња страна Обрасца
понуде) у потребном броју примерака. На овај начин приложене додатне стране сматраће се
саставним делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
27/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да привредно друштво
______________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке број О.П. 66/2014: Сервисирање и поправке надградње за
пражњење подземних контејнера, на возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN",
тип "Rotopress", понуду број _______________________ од _________.2014. године
подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
Потпис и овера печатом понуђача
28/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4
ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ
У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара број
О.П. 66/2014: Сервисирање и поправке надградње за пражњење подземних контејнера,
на возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN", тип "Rotopress".
Назив:
___________________________________________________________________________
Седиште:
___________________________________________________________________________
Овлашћено лице:
___________________________________________________________________________
Особа за контакт:
___________________________________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________________________________
Телефаx:
___________________________________________________________________________
E-mail:
___________________________________________________________________________
Број рачуна:
___________________________________________________________________________
Матични број:
___________________________________________________________________________
ПИБ:
___________________________________________________________________________
Подизвршилац учествује у следећем:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Датум:
Потпис и овера печатом понуђача
Напомене:
- Образац попуњава само понуђач који наступа са подизвршиоцем.
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.
29/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку
добара број О.П. 66/2014: Сервисирање и поправке надградње за пражњење подземних
контејнера, на возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN", тип "Rotopress".
Назив:
___________________________________________________________________________
Седиште:
___________________________________________________________________________
Овлашћено лице:
___________________________________________________________________________
Особа за контакт:
___________________________________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________________________________
Телефаx:
___________________________________________________________________________
E-mail:
___________________________________________________________________________
Број рачуна:
___________________________________________________________________________
Матични број:
___________________________________________________________________________
ПИБ:
___________________________________________________________________________
Датум:
Потпис и овера печатом понуђача
Напомена:
- Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који учествује у заједничкој понуди.
30/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБРАЗАЦ БРОЈ 6
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Назив :
Произвођач:
Тип:
Модел :
Смећар - надградња на возилу "Mercedes benz"
"FAUN" - Немачка
"Rotopress"
516CBB
ТАБЕЛА 1: Услуга сервисирања на сваких 1.000 радних сати
НАЗИВ
Цена материјала
без ПДВ
Цена
материјала
са ПДВ
Цена рада без
ПДВ
Цена рада са
ПДВ
1
2
3
4
5
6
1.
Сервис на сваких 1.000 радних сати
Редни
број
Укупно цена
материјала +
цена рада без
ПДВ
7 = (3 + 5)
Укупно цена
материјала +
цена рада са
ПДВ
8 = (4 + 6 )
Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:
ТАБЕЛА 1:
Колона 3: Уписати цену материјала за сервис на сваких 1.000 радних сати без ПДВ
Колона 4: Уписати цену материјала за сервис на сваких 1.000 радних сати са ПДВ
Колона 5: Уписати јединичну цену услуге замене дела без ПДВ,
Колона 6: Уписати јединичну цену услуге замене дела саПДВ,
Колона 7: Уписати укупну цену материјала + цену рада за сервис на сваких 1.000 радних сати без ПДВ
Колона 8: Уписати укупну цену материјала + цену рада за сервис на сваких 1.000 радних сати са ПДВ
НАПОМЕНА: Сервис обухвата издавање Извештаја са спецификацијом обављених радова и недостацима.
31/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ТАБЕЛА 2: Списак резервних делова по захтеву Наручиоца, који не спадају у радове током гарантног рока
Ред.
број
1
Опис резервног дела
2
Каталошки
број
Јед.
мере
Понуђени
каталошки
број
Јед.
цена
резервног
дела
без ПДВ
3
4
5
6
дела
са ПДВ
Јед.
цена
услуге
замене
без ПДВ
Јед.
цена
услуге
замене
са ПДВ
Јед.
цена
резервног
дела +цена
услуге
замене без
ПДВ
Јед. цена
резервног
дела
+цена
услуге
замене са
ПДВ
7
8
9
10 = (6 + 8)
11 = (7 + 9)
Јед.
цена
резервног
Elektro plug-in veze - delovi za popravku(obnavljane) (Grupa 17/99;lista r.d.21105901)
1.
Zaptivni prsten 23
5240762
kom
2.
Zaptivni prsten 17
5240761
kom
3.
Zaptivni prsten 13
5240760
kom
4.
Zaptivni prsten 11
5240759
kom
5.
Kućište 23/12+4
5240956
kom
6.
Završetak utikača 1,3-3,4/3,4-4,0
5240957
kom
7.
Utikač sa K-prstenom 23/12+4
5240955
kom
8.
Konektor 1,3-3,4/3,4-4,0
5240958
kom
9.
Kućište 23/37
5240557
kom
10. Kućište 23-24
5240558
kom
11. Kućište 17-16
5240724
kom
12. Kućište 13-9
5240560
kom
13. Završetak utikača 0,5-1,5/2,0-2,5
5231275
kom
14. Kućište 23/37
5240723
kom
15. Konektor
5231277
kom
16. Kućište 23/37
5240985
kom
17. Kućište 23/24
5240793
kom
18. Kućište 13/9
5240562
kom
19. Kućište 11/4
5240561
kom
20. Utikač sa K-prstenom 23/37
5240567
kom
32/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Utikač 23-24
Utikač sa K-prstenom 17/16
Utikač sa K-prstenom 13/9
Utikač sa K-prstenom 11/4
Utikač sa K-prstenom 23/37
Kabl grommet 23
Kabl grommet /Skupljajuće crevo Gr.17
Kabl grommet /Skupljajuće crevo Gr.13
Kabl grommet /Skupljajuće crevo Gr.11
Termoskuplajuće crevo 50-*16
Termoskuplajuće crevo 28-*5
Termoskuplajuće crevo 19-*6
Termoskuplajuće crevo 12-*4
Zaptivni prsten kabla 1,4-1,7
Zaptivni prsten kabla
Šiljak kontakt S-Seal
Šiljak kućište , 2-pola
Šiljak kućište , 3-pola
Šiljak kućište , 4-pola
Šiljak kućište , 5-polova
Šiljak kućište , 6-polova
Kućište za utikač , 2-pola
Kućište za utikač , 3-pola
Kućište za utikač , 4-pola
Kućište za utikač , 5-polova
Kućište za utikač , 6-polova
Utikač kontakt S-Seal
5240566
5240565
5240564
5240563
5240559
5240627
5240626
5240625
5240624
5241539
5241538
5241679
5243233
5241671
5242447
5242451
5242439
5242472
5242450
5247355
5241670
5242438
5242448
5243013
5247353
5241677
5242446
О.П. 66/2014
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Elektro-sistem FCS, pozadi, Modul 2 (Grupa 17/67 ; lista r.d.SE026601)
48. Start prekidač (zeleni)
EA781001
kom
49. Zaustavni prekidač (crveni)
EA765003
kom
33/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
50.
51.
52.
Signalni prekidač – zvonce (crni)
Radni prekidač – radno svetlo
Prekidač – zatvaranje vrata (plavi)
EA765001
EA765024
EA765009
О.П. 66/2014
kom
kom
kom
Elektro-sistem FCS,opšta arhiktetura;moduli(Grupa 17/00 ; lista r.d.SE026101b)
EA767001***
kom
53. Komandni modul - CM
EA767400***
kom
54. Ekranska jedinica (u kabini) FCS
55. Držač ekranske jed. RAM-B-201
EA7701
kom
56. I/O Modul M1 – Type T2 FCS
EA767201
kom
57. I/O Modul M2 – Type T3 FCS
EA767301
kom
58. STOP taster za opasnost (Panik tast.)
EA7684
kom
59. Nazivna pločica, žuta
5641393
kom
60. Kabl , 4m , CM - Ekran
EL7629
kom
61. Spregnuti kabl, snabdevanje šasije
FS0003080
kom
62. Kabl za povezivanje M3-M5
FS0002040
kom
EL7610040
kom
63. Ekstenzija, 2-pola***kabl 1m
EL7610020
kom
64. Ekstenzija, 2-pola***kabl 1m
Oplata bubnja (Grupa 58/01 ; lista r.d.5210663)
65. Lučni profil oplate
5210576
kom
66. Uzdužni profil oplate
5210611
kom
67. Nosač (podupirač)
5210612
kom
68. Ugaoni profil , levi
5210609
kom
69. Ugaoni profil , desni
5210610
kom
70. Prednji lim oplate
5210601
kom
71. Pokrivni lim- traka / oplata
5280181
kom
72. Zaptivna traka
5210682
m
73. Pokrivni lim- traka / oplata
5210666
kom
74. Pokrivna ploča
5210671
kom
75. Pokrivna ploča
5210671
kom
76. Pločica
5210673
kom
77. Zakivak 4,0x7,9
0058115
kom
34/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Šestougaoni vijak M8x16
Sigurnosna podloška VS8
Sigurnosna matica VM8
Fillister head (imbus) vijak M6x16
Sigurnosna matica VM6
Pokrivna ploča , desna
Pokrivna ploča , leva
Pokrivna ploča , leva
Pokrivna ploča , desna
Gumeni odbojnik
Nosač (ugaonik - desni)
Nosač (ugaonik - levi)
Podloška 6,4/18x1,6 PA
Nosač (Podupirač)
Kosnik
Držač 100x240x165
Držač 100x240x150
Šestougaoni vijak M10x65
Sigurnosna matica VM10
Šestougaona matica BM10
Šestougaoni vijak M8x20
Šestougaoni vijak M8x25
Ležaj guma-metal 9/26x6
Ugaonik
Pumpa - sklop (Grupa 32/98 ; lista r.d.5219704d)
102. Aksijalna klipna pumpa
103. Zupčasta pumpa
104. Socket head (imbus) vijak M12x35
105. Podloška 13/30x6
106. Priključak
О.П. 66/2014
7121003
0049109
0022203
5221022
0022236
5210668
5210667
5210669
5210670
0602161
5399146
5399147
5221010
5210676
5210674
5210677
5210675
7120042
0022204
1251088
7121023
7121024
5247274
5280949
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5243881
5243603
6220036
1540001
5243732
kom
kom
kom
kom
kom
35/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Magnetna spojnica
Šestougaoni vijak M12x35
Podloška 12,5/27x6
Sigurnosna podloška VS12
Priključak za crevo 25/28
Kolenasti priključak sa prirubnicom 35
O-ring (zaptivka) 33x2,5
Kolenasti priključak sa prirubnicom 20
O-ring (zaptivka)
Priključak
5243786
7121057
5218762
0049111
1635130
1633041
0040965
1633039
5243733
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
117.
Priključak za crevo 25
5246779
kom
118.
119.
120.
121.
122.
123.
Koleno EVW 28L
Objedinjujuća matica W 28-L
Čaura DPR 28-L
Priključak XGE 22-PL 1-1/16-12....
Priključak za crevo 16
Priključak za kontrolu 9/16-UNF-P/M16X2
1640724
1629021
1630020
5243734
5246715
5246819
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Postavljanje adaptera za pumpu (Grupa 32/99 ; lista r.d.5219813)
124. Adapter za postavljanje pumpe
5243989
kom
Hidro pogon (Grupa 33/50 ; lista r.d.5219561)
125.
Šestougaoni vijak M20x1,5x75
5220558
kom
126.
Sigurnosna matica VM20x1,5
0022224
kom
127.
Podloška 21/44x8
1540015
kom
128.
Sigurnosna matica VM20
0022213
kom
129.
Hidro motor
*5243602
kom
130.
Ulje za podmazivanje
8707733
l
131.
Šestougaoni vijak M10x30
7121008
kom
132.
Podloška 10,5/20x2
1500008
kom
133.
Koleno EVW18-PL
1640766
kom
36/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
134.
Objedinjujuća matica AL18
1629013
kom
135.
Čaura DPR 18-L
1630013
kom
136.
Priključak XGE18-PL 7/8-14...
5243729
kom
137.
Priključak za crevo 16/18
5243730
kom
138.
Priključak XGE20-PS 1-1/16-12...
5243728
kom
139.
Koleno EVW20-PS
1640767
kom
140.
Sigurnosna matica VM20
0022213
kom
141.
Navojna šipka M20x280
0067375
kom
142.
Šestougaoni vijak M20x160
7120952
kom
143.
Šestougaona matica M20
1251016
kom
144.
Podloška 21/37x4
1547020
kom
145.
4-kt komad
5210503
kom
Indikator opterećenja (Grupa 18/20 ; lista r.d.5283550)
146.
Indikator opterećenja (presostat)
1726218
kom
147.
Ekstenzija, 2-pola***kabl 1m
EL7610070
kom
Filter na rezervoaru (Grupa 32/22 ; lista r.d.5281910)
148.
Filter uložak
5641163
kom
149.
O-ring 100x4
0039590
kom
150.
O-ring 98x3
4149256
kom
151.
Ventilacioni filter M42x2
5246595
kom
Zoeller – Hidraulički sistem
152.
3/3kontrolni(upravljački)ventil-komplet
0030114317
kom
153.
Set zaptivanja za HV 3/3
0030114314
kom
154.
Ručica
0006950029
kom
155.
Pretenzioni ventil, 40bar
0036414025
kom
156.
Uložak pretenzionog ventila, 40bar
0030014327
kom
37/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
157.
Rasteretni ventil - komplet
0001411008
kom
158.
Set habajućih delova za rast.ventil
0001411500
kom
PR10-2
kom
JM1-16/AM1-16
kom
SRD15
kom
XVEWNWO8HL
kom
Zoeller – Zadnja vrata
159.
Cev
160.
Holender
161.
Konusni prsten
162.
Holender
163.
Cev
164.
Holender
165.
XVNW13HL08
kom
UEMNW08L
kom
Konusni prsten
SRD10
kom
166.
Hidraulično ulje
HD32
167.
Gornja greda Zoeller-a
168.
Hidraulična cev
10900031
kom
169.
Hidraulična cev
230114402
kom
170.
Hidraulična cev
230114336
kom
171.
Hidraulični priključak
701658050
kom
172.
Hidraulični priključak
701630031
kom
173.
Hidraulična cev
0032114409
kom
174.
Hidraulična cev
0032114410
kom
175.
Hidraulična cev
0032114411
kom
176.
Hidraulična cev
0032114412
kom
177.
Hidraulični priključak
0701800033
kom
178.
Hidraulični priključak
0701603970
kom
179.
Hidraulični priključak
0701658001
kom
180.
Reducir
0701611511
kom
181.
Sigurnosni ventil
0001411008
kom
182.
Zaštitna greda
Prema uzorku
kom
l
kom
38/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
183.
Gumeni graničnik
0032103513
kom
184.
Odbojna plastika
0032114092
kom
185.
Pipci ventil
0032114091
kom
186.
Čaura
0702200386
kom
187.
Prekidač (senzor)
OPGE5246277
kom
188.
Parametrizacija upravljačke jedinice
/
/
Укупно динара (збир јединичних цена) без ПДВ:
Упутство за попуњавање обрасца:
ТАБЕЛА 2:
Колона 5: - Уписати понуђени каталошки број
Колона 6: - Уписати јединичну цену дела без ПДВ,
Колона 7: - Уписати јединичну цену дела са ПДВ,
Колона 8: - Уписати јединичну цену услуге замене дела без ПДВ,
Колона 9: - Уписати јединичну цену услуге замене дела са ПДВ,
Колона 10: - Уписати јединичну цену дела + цену услуге замене дела (колоне 6+8) без ПДВ,
Колона 11: - Уписати јединичну цену дела + цену услуге замене дела (колоне 7+9) са ПДВ.
У реду: Укупно динара (збир јединичних цена) без ПДВ – уписати укупну понуђену цену без ПДВ за све позиције из обрасца (колона 10).
НАПОМЕНЕ:
1. За резервне делове на позицијама 53 и 54 - јединице су без програмирања (непрограмиране). Њихова цена се даје у колонама 6 (цена
дела без ПДВ) и 7 (цена дела са ПДВ). У колонама 8 (цена услуге замене без ПДВ) и 9 (цена услуге замене са ПДВ) уписују се укупни
радови који обухватају физичку замену дела (јединице) и програмирање истих.
2. За резервне делове на позицијама 63, 64 и 147 - навести цену комплета, прикључака са каблом одговарајуће дужине, за надградње
ФАУН, модел 516СВВ, Ротопрес - сер.бр. 519765 до 519769.
39/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела 1+Табела 2 = цена услуге сервисирања на 1.000 радних сати + збир једничних цена резервних делова
Ред.
број
1
НАЗИВ
Укупно динара без ПДВ
2
3
1.
Табела 1 - Цена услуге сервисирања на сваких 1.000 радних сати –
цена материјала + цена рада без ПДВ
2.
Табела 2 - Укупно динара - збир јединичних цена без ПДВ
Укупна цена ( табела 1+ табела 2) без ПДВ:
Упутство за попуњавање обрасца:
- Табелу рекапитулације попунити одговарајућим подацима из обрасца структуре цена за табеле 1 и 2.
Напомене:
• ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СВЕ ПОДАТКЕ КАКО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО У ТАБЕЛИ (табела мора бити у потпуности
попуњена - као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је пред виђено у табели.
• У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре
цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).
• РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ МОРАЈУ БИТИ НОВИ.
Датум:____________2014.године
Потпис и овера печатом понуђача
Место:____________
40/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Привредно друштво (предузетник, физичко лице) ___________________________________
је у припреми понуде број __________________ од _________. 2014. године, у поступку
јавне набавке број О.П. 66/2014: Сервисирање и поправке надградње за пражњење
подземних контејнера, на возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN", тип
"Rotopress", сносило следеће трошкове:
А) приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине
приказ структуре трошкова)
_______________________________________________(навести врсту трошка) – у износу од
________________ динара;
_______________________________________________(навести врсту трошка) – у износу од
________________ динара;
_______________________________________________(навести врсту трошка) – у износу од
________________ динара;
Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи _______________ динара
(уписати укупан износ трошкова припреме понуде.
На основу члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупн износ и
структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
Датум:
Потпис и овера печатом понуђача
41/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
ОБРАЗАЦ БРОЈ 8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
(на основу члана 75. став 2. ЗЈН)
I. Овлашћено лице привредног друштва (предузетник, физичко лице)
_____________________________________________________________ изјављује под пуном
материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да понуђач поштује обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине. Изјава се даје као саставни део понуде број ________________
од _______ 2014. године, којом понуђач ____________________________________________
узима учешће у поступку јавне набавке број О.П. 66/2014: Сервисирање и поправке
надградње за пражњење подземних контејнера, на возилима "Mercedes benz"
произвођача "FAUN", тип "Rotopress".
II. ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ:
Заокружити опцију:
А) ПРИМЕНЉИВО
Б) НЕПРИМЕНЉИВО
Овлашћено лице привредног друштва (предузетник, физичко лице)
____________________________________________________________________ гарантује да
је понуђач __________________________________________________________________,које
подношењем понуде број __________________ од _______. 2014. године узима учешће у
поступку јавне набавке број О.П. 66/2014: Сервисирање и поправке надградње за
пражњење подземних контејнера, на возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN",
тип "Rotopress", а коју је расписало ЈКП "Градска чистоћа" ималац права интелектуалне
својине.
Напомена: У зависности да ли је понуђач ималац права интелектуалне својине
заокружити одговарајућу опцију: А) или Б). Уколико је заокружена опција под А)
неопходно је попунити захтеване податке у прилогу.
Датум:
Потпис и овера печатом понуђача
42/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Понуђач мора да попуни модел уговора, овери и потпише модел, и исти достави у
понуди.
Уговорне стране:
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА", Мије Ковачевића 4, Београд, које заступа в.д. директора
Синиша Лазаревић, (у даљем тексту: Корисник услуге)
и
_____________________________________________________________________________
адреса:______________________________________________________________________
кога заступа: _______________________________________________________, директор
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвршиоци):
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвршиоца, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвршиоци) – (у даљем тексту: Извршилац услуге).
Подаци о Кориснику услуга:
Подаци о Извршиоцу услуге:
ПИБ:100003603
ПИБ:
Матични број: 07045000
Матични број:
Број рачуна: 205-487-82
Број рачуна:
Попунити податке
Број набавке: О.П. 66/2014
Предмет уговора: Сервисирање и поправке надградње за пражњење подземних
контејнера, на возилима "Mercedes benz" произвођача "FAUN", тип "Rotopress"
Позив за подношење понуда објављен је дана 17.09.2014. године на Порталу јавних набавки
и на интернет страници ЈКП "Градска чистоћа".
Број и датум Одлуке о додели уговора: _________ од __________ (не попуњавати)
Понуда изабраног понуђача број_________од____________ (не попуњавати)
(Попунити страну)
43/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Члан 1.
Предмет уговора
Извршилац услуге се обавезује да ће вршити услуге сервисирања и поправки
надградње произвођача "FAUN", тип "Rotopress" за пражњење подземних контејнера, на
возилима "Mercedes benz", у свему премa понуди број ____________________ од
____________2014. године, јединичним ценама наведеним у обрасцу структуре цене од
__________ 2014. године, и техничкој спецификацији, а који чине саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Вредност уговора
Корисник услуга ће користити предметне услуге у складу са потребама до
максималног износа од 2.000.000,00 динара без ПДВ, а према јединичним ценама из
обрасца структуре цена, који је саставни део Уговора.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања
уговора и обухватају све зависне трошкове.
Члан 3.
Начин и рок плаћања
Плаћање услуге која је предмет набавке вршиће се на основу Записника о извршеној
услузи, потписаног и овереног од стране овлашћених представника Извршиоца услуге и
Корисника услуга, и примљене исправне фактуре.
Плаћање услуга вршиће се након сваке извршене услуге, а у року од 45
(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре.
Извршилац услуге се обавезује да на фактури унесе број под којим је овај уговор
заведен код Корисника услуга, уз коју ће доставити отпремницу.
Члан 4.
Начин, рок и место извршења услуге
Рок за одзив за утврђивање недостатака је у року од ______ од тренутка пријема
писаног позива Наручиоца.
Рок за дефектажу износи ___________ од дана пријема возила.
Услуга поправке ће се вршити на основу дефектационог записника који заједно
сачињавају представници Корисника услуге и Извршиоца услуге.
Извршилац услуге је дужан да врши предметне услуге у року од ___________
календарских дана од дана сачињавања дефектационог записника.
Услуга се врши код Извршиоца услуге, на адреси _____________________________.
Након сваке извршене услуге уговорне стране потписаће записник о извршеној
услузи са свим релевантним подацима.
Члан 5.
Контрола квалитета
Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга.
Свако одступање, Корисник услуга рекламира Извршиоцу услуге, који је обавезан да
у року од 3 дана од пријема рекламације достави свој писани одговор и у случају
основаности у најкраћем року, преузме своје обавезе по основу гаранције.
Ако је услуга коју је Извршилац пружио Кориснику услуга неадекватна, одговара по
законским одредбама за материјалне недостатке свог испуњења, а Корисник услуга може
уновчити достављено средство обезбеђења.
(Попунити страну)
44/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Члан 6.
У случају прекорачења рокова из члана 4. овог уговора, Извршилац услуге се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Кориснику услуга на име уговорне казне 0,5 %
од нереализоване вредности уговора са ПДВ, а не више од 5%.
У случају прекорачења рокова из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет)
дана, Корисник услуга има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и
задржава право да раскине предметни Уговор.
Члан 7.
Гарантни рок
Гарантни рок за извршену услугу износи___________месеци од дана потписивања
записника о извршеној услузи.
Гарантни рок за уграђене нове делове износи ______ месеци од дана дана
потписивања записника о извршеној услузи.
Члан 8.
Средства обезбеђења
Извршилац услуге се обавезује да Кориснику услуга приликом потписивања
Уговора достави:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ – као средство обезбеђења за добро извршење посла прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од
уговорене вредности без ПДВ.
Напомена: Извршилац услуге коме је додељен уговор у предметном постступку
јавне набавке, а који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, дужан је да у тренутку закључења уговора
преда Наручиоцу - БЛАНКО МЕНИЦУ за додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од
15% од уговорене вредности без ПДВ уместо БЛАНКО МЕНИЦЕ за добро извршење
посла у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ – као средство обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у
износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.
Уз одговарајуће менице Извршилац услуге је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Кориснику услуге за
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично
овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за
пренос средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
Извршиоца услуга и
- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.
Корисник услуга ће уновчити меницу за добро извршење посла (односно меницу за
додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза), у случају да Извршилац услуге не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла (односно меница за додатно обезбеђење
испуњења уговорних обавеза) биће на писани захтев враћена Извршиоцу услуге у року од
30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
(Попунити страну)
45/46
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
О.П. 66/2014
Корисник услуга ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року, у
случају да Извршилац услуге не изврши обавезу отклањања грешке која би могла да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Извршиоцу услуге, у року од 3 (три) дана након истека гарантног рока.
Члан 9.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 10.
Уговор се закључује до испуњења вредности из члана 2. став 1. овог Уговора, а
најдуже до 31.12.2014. године.
Члан 11.
Раскид уговора
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних
обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни
уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
Члан 12.
Завршне одредбе
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Извршилац услуге, а 4 (четири) Корисник услуге.
У Г О ВО Р Н Е С Т Р А Н Е:
За Корисника услуге:
в.д. ДИРЕКТОРА
ЈКП "Градска чистоћа"
Синиша Лазаревић
За Извршиоца услуге:
ДИРЕКТОР
м.п.
(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
46/46
Download

конкурсна документација