ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ “
Сремска Митровица , Стари шор 114
Број :
516 –1/15
Датум : 12.02. 2015.
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ,
ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
ЈН ОП – Д -1/15
У складу са чланом 63. став 1.Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник Р.С.“
бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је
извршена Измена и Допуна Конкурсне документације за јавну набавку добара у
отвореном поступку, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д- 1/15,
коју је покренуо Наручиоц ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ “ из Сремске Митровице дана 16.01.2015
године. Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет
страници Наручиоца је објављен 19.01.2015.
Kao Наручиоц имамо потребу да објаснимо измене и допуне које вршимо а које су
неопходне како бисмо у потпуности применили начела важећег Закона о јавним
набавкама ( “Сл.лист РС” 124/12) тј. обезбедили што је могуће већу конкуренцију,
транспарентност током поступка, а истовремено предузећу омогућимо да прибави
понуде које су економски најисплативије.
1. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСЛ. БРОЈ 155-1/15 од
19.01.2015. год. НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН :
На страни 11-64 и 12-64 Конкурсне документације стоји :
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 3 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА
ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ ТАМ ”
ЈКП “ Комуналије ” у свом возном парку има два специјална теретна комунална
возила са надоградњом за подизање контејнера запремине до 5м³ (подизачи),
једно теретно возило – кипер и једно теретно возило – сандучар, сви
произвођача “ ТАМ “ Марибор. Возила су следећих ознака :
1) TAM 80 T5 BK (кипер)
Број шасије : 970003444
Година производње : 1987.
2) TAM 130 T11 (сандучар)
Број шасије : WZ2130011MTX00132
Година производње : 1991.
3) TAM 130 T11 (подизач)
Број шасије : 870005270
Година производње : 1987.
4) TAM 130 T11 (подизач)
Број шасије : 880003351
Година производње : 1988.
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из
приложене спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или
одговарајући , са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у
возила произвођача „ ТАМ “. Понуђач је дужан да у табелу упише назив
произвођача резервног дела и његову ознаку.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА :
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Назив резервног дела
Set kvačila (lamela,
korpa kvačila, potisni
ležaj)
Zamajac
Kočioni cilindar glavni
Venac zamajca
Kočioni cilindar u točku
(prednji)
Kočione obloge
(prednje)
Kočioni cilindar u točku
(zadnji)
Kočione obloge (zadnje)
Doboš točka (prednji)
Doboš točka (zadnji)
Spona gurajuća
Spona poprečna
Krst kardana
Kardansko vratilo kraće
Ležajevi točka
(prednji i zadnji)
Gumice balans štangle
Kočioni španeri
(prednji i zadnji)
Uzengija prednja
Uzengija zadnja
Filter ulja
Возило
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
Ознака
резервног дела
Произвођач
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Filter goriva
Filter vazduha
Venac zamajca
Set kvačila (lamela,
korpa kvačila, potisni
ležaj)
Spona poprečna
Glavni kočioni ventil
Kilometar sajla
Cilindar kvačila primarni
Cilindar kvačila
sekundarni
Kočioni španeri (zadnji)
Krst kardana
Prenosni ležaj kardana
Spona gurajuća
Sajle ručne kočnice
Ležajevi točka
(prednji i zadnji)
Doboš točka (zadnji)
Doboš točka (prednji)
Kočione obloge zadnje)
Kočione obloge (prednje
Kočioni cilindar u točku
(zadnji)
Kočioni cilindar glavni
Filter ulja
Filter goriva
Filter vazduha
Klinasti remen
kompresora 12,5x1275
Klinasti remen
alternatora 10x975
Klinasti remen turbine
za hlađenje 9,5x1450
Дана: _____________
понуђача
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
М.П.
Потпис
одговорног
лица
________________________
Ова Табела са називима резервних делова се БРИШЕ.
Треба да стоји :
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Назив резервног дела
1
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Zamajac
Kočioni cilindar glavni
Filter vazduha
Kočioni cilindar u točku
(prednji)
Kočione obloge (prednje)
Kočioni cilindar u točku
(zadnji)
Kočione obloge (zadnje)
Doboš točka (prednji)
Doboš točka (zadnji)
Spona gurajuća
Spona poprečna
Krst kardana
Kardansko vratilo kraće
Ležajevi točka
(prednji i zadnji)
Gumice balans štangle
Kočioni španeri
(prednji i zadnji)
Uzengija prednja
Uzengija zadnja
Filter ulja
Filter goriva
Venac zamajca
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Spona poprečna
Glavni kočioni ventil
Kilometar sajla
Cilindar kvačila primarni
Cilindar kvačila sekundarni
Kočioni španeri (zadnji)
Krst kardana
Prenosni ležaj kardana
Spona gurajuća
Sajle ručne kočnice
Ležajevi točka
(prednji i zadnji)
Возило
Ознака
резервног
дела
Произвођач
2
3
4
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 80
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 130
T5
T5
T5
T5
T11
TAM 130 T11
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
TAM 130 T11
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Doboš točka (zadnji)
Doboš točka (prednji)
Kočione obloge zadnje)
Kočione obloge (prednje
Kočioni cilindar u točku
(zadnji)
Kočioni cilindar glavni
Filter ulja
Filter goriva
Filter vazduha
TAM
TAM
TAM
TAM
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
TAM 130 T11
TAM
TAM
TAM
TAM
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
Ова табела постаје саставни део конкурсне документације.
За
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Горан Марковић
Download

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ