ЈКП „ КОМУНАЛИЈЕ “
СТАРИ ШОР 114
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 4396 - 4/13
ДАНА : 30.12. 2013.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАБАВКА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛАТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ
МАШИНЕ
ЈН ОП -Д-2/13
- ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА -
Сремска Митровица, 2013. године
1 – 69
КОМИСИЈА за јавну нбавкуЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60.
став 1. тачка 1.Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12 “) објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку потенцијалним понуђачима за набавку добара –
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д - 2/13
- ОБЛИКОВАНУ У 8 ПАРТИЈА Подаци о Наручиоцу :
Назив : Јавно комунално предузеће „ КОМУНАЛИЈЕ “
Адреса : Стари шор 114 22000 Сремска Митровица
Интернет страница : www.komunalije.co.rs
Врста наручиоца : Јавно предузеће
Врста поступка : Јавна набавка у отвореном поступку, обликована по партијама
Опис предмета набавке : РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ ,
ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
Општи речник набавке
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА , ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ - 34330000
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија : Број партија у
овој набавци је 8 (осам) и то редом :
1. ПАРТИЈА 1 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ MERCEDES ”
2. ПАРТИЈА 2 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ FAP “
3. ПАРТИЈА 3 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ TAM “
4. ПАРТИЈА 4 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ VOLVO “
5. ПАРТИЈА 5 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA “
6. ПАРТИЈА 6 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ РАДНЕ МАШИНЕ “ БУЛДОЖЕР ТГ
140 ”
7. ПАРТИЈА 7 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA ”
8. ПАРТИЈУ 8 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ FIAT - IVECO ”
Критеријум за доделу уговора :
Критеријум за доделу уговора за за набавку добара – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА
ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д - 2/13
обликовану по партијама је најнижа понуђена цена.
2 – 69
Начин преузимања конкурсне документације :
1) непосредно код Наручиоца 2)са Портала јавних набавки 3) са интернет адресе Наручиоца
Начин подношења понуде :
1. Поштом на адресу Наручиоца 2. Непосредно на деловодник Наручиоца
Рок за подношење понуда је : 30.01.2014.године до 12 ,00 h
Место, време и начин отварања понуда :
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца,
Сремска Митровица Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно
30.01.2014 . године у 12,05 часова.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда :
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за
учешће у поступку отварања , које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.
Рок за доношење одлуке :
Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од
максимално 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити понуђачима у року од 3 (три) дана од дана
доношења на начин који је најприхватљивији за понуђача уз потврду о пријему исте.
Лице за контакт :
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писаном облику на e-mail: [email protected] или на факс 022 624 521.
Контакт особе су Владимир Радосављевић , телефон 069/712-488, 022/624-500 и Горан
Марковић 022/624-500
Остало :
Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у
целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном
понуда се одбија.
Понуду са доказима o испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља
Комисији за јавну набавку у затвореној коверти.
На коверту обавезно залепити попуњен ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ ( 1.6)
3 – 69
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закона) ” Сл. Гласник ” Р.С.
бр. 124/12 и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈКП „ КОМУНАЛИЈЕ” сачинила је
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ
И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
- ЈН ОП - Д - 2/13 - ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈA -
Конкурсна документација садржи:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Врста поступка јавне набавке
Предмет јавне набавке
Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Лица за контакт
Пропратни образац
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета набавке
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ )
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и додатни
услови из члана 76. Закона
4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81.
Закона
4.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона
4.4.1 Правно лице
4.4.2 Предузетник
4.4.3 Физичко лице
4 – 69
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Језик на којем понуда мора бити сасатављена
5.2. Припремање и подношење понуда
5.3. Обавезна садржина понуде
5.4. Партије
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач , нити да учествује у више заједничких
понуда
5.7. Понуда са подизвођачем
5.8. Заједничка понуда
5.9. Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, начина и
услова плаћања
5.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
5.11. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и
уговорних обавеза
5.12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
5.13. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
5.14. Критеријум за доделу уговора
5.15. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора
5.16. Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 2. Закона
5.17. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о
уплати таксе из члана 156 Закона
5.18. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ
6.1. Образац понуде за
6.2. Образац понуде за
6.3. Образац понуде за
6.4. Образац понуде за
6.5. Образац понуде за
6.6. Образац понуде за
БУЛДОЖЕР ТГ 140 ”
6.7. Образац понуде за
6.8. Образац понуде за
ПАРТИЈУ 1
ПАРТИЈУ 2
ПАРТИЈУ 3
ПАРТИЈУ 4
ПАРТИЈУ 5
ПАРТИЈУ 6
–
–
–
–
–
–
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ MERCEDES “
ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ FAP “
ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ TAM “
ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ VOLVO “
ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA “
ПРОГРАМ РАДНЕ МАШИНЕ “
ПАРТИЈУ 7 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ “ ЗАСТАВА “
ПАРТИЈУ 8 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “FIAT-IVECO “
7. МОДЕЛ УГОВОРА – ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ
За сваку партију посебно
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ – ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ
За сваку партију посебно
5 – 69
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За сваку партију посебно
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ
Уколико Понуђач конкурише за више партија , довољно је да попуњен образац
достави само за прву партију.
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ
2. ЗАКОНА – ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ
Уколико Понуђач конкурише за више партија , довољно је да попуњен образац
достави само за прву партију.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1
Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца : ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“
Адреса : Место СРЕМСКА МИТРОВИЦА , Улица СТАРИ ШОР , број 114
Интернет страница : www.komunalije.co.rs
П.И.Б. : 100792579
Матични број : 08234752
Број рачуна : 205 – 82378 - 13 , Банка „ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД “
Шифра делатности : 3811
Регистарски број : 8238029857
1.2
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, обликована у 8
партија
Позив за подношење понуде објављен је 30.12.2013 године на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца
1.3
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
6 – 69
Предметна јавна набавка је обликована у 8 партија :
1. ПАРТИЈА 1 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ МЕРЦЕДЕС ”
2. ПАРТИЈА 2 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ FAP “
3. ПАРТИЈА 3 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ TAM “
4. ПАРТИЈА 4 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ VOLVO “
5. ПАРТИЈА 5 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA “
6. ПАРТИЈА 6 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ РАДНЕ МАШИНЕ “ БУЛДОЖЕР
ТГ 140 ”
7. ПАРТИЈА 7 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA ”
8. ПАРТИЈА 8 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “FIAT-IVECO ”
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.4
Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.
1.5.
Лица за контакт
Име и презиме : ВЛАДИМИР РАДОСАВЉЕВИЋ и ГОРАН МАРКОВИЋ
Електронска адреса : e-mail: [email protected]
Број телефона : Фиксни 022 624-500,
Факс 022 624-521 ,
Мобилни : 069 712 - 488
7 – 69
1.6 Пропратни образац (ПОПУНИТИ, ИСЕЋИ И ЗАЛЕПИТИ НА КОВЕРТУ) - за сваку
партију посебно
------------------------------------------------------------------------------------------Датум и час подношења : ______________________ године , ___________ часова
( попуњава писарница – деловодник Наручиоца )
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ - У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ,
ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА
РЕДНИ БРОЈ : ЈН ОП - Д - 2/ 13
ПАРТИЈА __ - _______________________________________________
(број)
_______________________________________________
(назив партије)
НАРУЧИЛАЦ :
ЈКП „ КОМУНАЛИЈЕ”
Сремска Митровица
Стари шор 114
ПОНУЂАЧ :
Назив :
________________________________
Адреса : Место _________________________ , Улица _______________________ , Бр. ______
Број телефона : _________________________
Број телефакса : ________________________
Електронска адреса : _________________________________
Име и презиме лица за контакт : _________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------( ИСЕЋИ ПО ИСПРЕКИДАНИМ ЛИНИЈАМА )
8 – 69
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке су Резервни делови за моторна возила – теретни програм ,
путнички и програм за радне машине
Предметна јавна набавка је обликована у 8 партија :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ПАРТИЈА 1
ПАРТИЈА 2
ПАРТИЈА 3
ПАРТИЈА 4
ПАРТИЈА 5
ПАРТИЈА 6
ПАРТИЈА 7
ПАРТИЈА 8
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ МЕРЦЕДЕС “
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ FAP “
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ TAM “
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ VOLVO “
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA “
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ РАДНЕ МАШИНЕ “ БУЛДОЖЕР ТГ 140 ”
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA ”
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “FIAT-IVECO ”
Општи речник набавке :
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА , ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ - 34330000
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ )
JKП „Koмуналије“ Сремска Митровица, према плану набавки за 2013.годину, спроводи
отворени поступак jaвне набавке зa набавку Резервни делови за моторна возила –
теретни програм , путнички и програм за радне машине
Oд понуђача се очекује :
 Дa понуди добра према спефицикацији
 Дa цена понуђеног добра oбухвата све зависне трошкове набавке;
 Дa дa гаранцију зa испоручену робу. Зa време трајања гарантног рока понуђач je
дужан дa oтклони o свом трошку све недостатке, кojи су настали као резултат
испоруке, a кoји нису могли бити утврђени приликом примопредаје.
 Да Наручиоцу испоручи и друге резервне делове, за возила која су наведена у
предметној набавци, који нису набројани у спецификацијама али до вредности која
не може прећи предвиђену процењену вредност набавке, односно средства
предвиђена финансијским планом.
3.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ “ МЕРЦЕДЕС “
3.1.1. Предмет јавне набавке: Резервни делови теретног програма “ Мерцедес “
ЈКП “Комуналије“ у свом возном парку има четири специјална теретна комунална возила
марке „Mercedes Benz“ са смећарском надоградњом :
1. MERCEDES 1622
Број шасије : WDB61702315301927
Година производње: 1987.
9 – 69
2. MERCEDES 1823 ATEGO
Број шасије : WDB9505011K845976
Година производње: 2003.
3. MERCEDES 1823 AXOR
Број шасије : WDB9505011L189026
Година производње: 2007.
4. MERCEDES 1824 AXOR
Број шасије : WDB9505011L280289
Година производње: 2008.
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом,
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ Mercedes Benz “. Понуђач је дужан да у
табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА :
Р.Б.
Назив резервног дела
2.
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Ламела квачила
3.
Потисни лежај квачила
1.
Возило
МB 1622
MB 1622
8.
9.
Спона попречна -крајеви
MB 1622
10.
Гумице баланс штангле
MB 1622
5.
6.
7.
MB 1622
MB 1622
MB 1622
MB 1622
MB 1622
15.
Цилиндар квачила
примарни
Цилиндар квачила
секундарни
Лежајеви точка предњи
и задњи
Семеринг главчине
задњег точка 125x150x15
Крст кардана
16.
Преносни лежај кардана
MB 1622
17.
Филтер ваздуха
MB 1622
11.
12.
13.
14.
Произвођач
MB 1622
Кочионе облоге –
предње и задње
Добош точка – предњи
и задњи
Манжетне тристоп
цилиндра
Кључеви реглаже
предњи и задњи
Спона гурајућа
4.
Ознака резервног
дела
MB 1622
MB 1622
MB 1622
MB 1622
MB 1622
10 – 69
18.
Филтер уља
MB 1622
19.
Филтер горива
MB 1622
20.
21.
Филтер хидраулике
Исусивач ваздуха
Клинасти ремен
компресора
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Кочионе плочице
предње и задње
Диск кочнице предње и
задње
Кочиона стега репарирана
Тристоп цилиндар
Манжетне тристоп
цилиндра
Спона гурајућа
Спона попречна
Чаура баланс штангле
Селен блок баланс
штангле предњи и
задњи
Цилиндар квачила
секундарни
Филтер ваздуха
Филтер уља
Филтер горива
Филтер хидраулике
Филтер уља управљача
Исусивач ваздуха
Сепаратор горива
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Кочионе плочице
предње и задње
Диск кочнице предње и
задње
Кочиона стега
репарирана
Тристоп цилиндар
Манжетне тристоп
цилиндра
Спона гурајућа
Спона попречна
Чаура баланс штангле
Гумице баланс штангле
MB 1622
MB 1622
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
MB 1622
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
Atego
Atego
Atego
Atego
Atego
Atego
Atego
MB 1823 Axor
MB 1823 Axor
MB 1823 Axor
MB 1823 Axor
MB 1823 Axor
MB 1823 Axor
MB
MB
MB
MB
1823
1823
1823
1823
Axor
Axor
Axor
Axor
11 – 69
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Селен блок баланс
штангле предњи и задњи
Цилиндар квачила
секундарни
Филтер ваздуха
Филтер уља
Филтер горива
Филтер хидраулике
Исусивач ваздуха
Сепаратор горива
Филтер кабине
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Кочионе плочице
предње и задње
Диск кочнице предње и
задње
Кочиона стега
репарирана
Тристоп цилиндар
Манжетне тристоп
цилиндра
Спона гурајућа
Спона попречна
Чаура баланс штангле
Селен блок баланс
штангле предње и задње
Цилиндар квачила
секундарни
Филтер ваздуха
Филтер уља
Филтер горива
Филтер хидраулике
Филтер кабине
Сепаратор горива
Исусивач ваздуха
Дана: _____________
MB 1823 Axor
MB 1823 Axor
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
MB 1824 Axor
MB 1824 Axor
MB 1824 Axor
MB 1824 Axor
MB 1824 Axor
MB 1824 Axor
MB
MB
MB
MB
1824
1824
1824
1824
Axor
Axor
Axor
Axor
MB 1824 Axor
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
1824
1824
1824
1824
1824
1824
1824
М.П.
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Потпис одговорног лица понуђача
________________________
12 – 69
3.2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ “ ФАП ”
3.2.1. Предмет јавне набавке: Резервни делови за теретни програм ФАП
ЈКП “Комуналије“ у свом возном парку има три специјална теретна комунална возила марке „
FAP “ Прибој и то два са смећарском надоградњом и један са цистерном за прање улица:
1. FAP 1314 – цистерна
Број шасије : 95465
Година производње 1984
2. FAP 1828 RB/42 - смећар
Број шасије : 119886
Година производње 2006
3. FAP 1921 BK/36 – смећар
Број шасије : 119165
Година производње 1998
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом,
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ FAP “. Понуђач је дужан да у табелу упише
назив произвођача резервног дела и његову ознаку.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА :
.
Назив резервног дела
Р.Б.
Возило
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Сет квачила (ламела,
корпа квачила,потисни
лежај)
Кочионе облоге
(предње и задње)
Добош точка
(предњи и задњи)
Спона гурајућа
Спона поречна
Водена пумпа
Филтер уља
Филтер горива
Филтер ваздуха
Клинасти ремен водене
пумпе
Клинасти ремен пумпе
управљача
Сет квачила
(ламела,корпа квачила,
потисни лежај)
Кочионе плочице
(предње и задње)
Добош точка
(предњи и задњи)
Ознака резервног
дела
Произвођач
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
13 – 69
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Кључеви реглаже
(задњи)
Тристоп цилиндар
Mажетне тристоп
цилиндра
Спона гурајућа
Спона попречна
Чаура баланс штангле
Гумице баланс штангле
Цилиндар квачила
примарни
Цилиндар квачила
секундарни
Крст кардана
Преносни лежај кардана
Филтер уља
Филтер горива
Филтер ваздуха
Филтер хидраулике
Исусивач ваздуха
Сепаратор горива
Филтер уља управљача
Клинасти ремен
компресора
Клинасти ремен
алтернатора
Сет квачила (ламела,
корпа квачила,потисни
лежај)
Кочионе облоге (предње
и задње)
Добош точка (предњи и
задњи)
Спона гурајућа
Спона попречна
Цилиндар квачила
примарни
Цилиндар квачила
секундарни
Филтер уља
Филтер горива
Филтер ваздуха
Филтер хидраулике
Клинасти ремен
компресора
Дана: _____________
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
________________________
14 – 69
3.3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 3 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ “ ТАМ ”
3.3.1. Предмет јавне набавке: Резервни делови за теретни програм ТАМ
ЈКП “ Комуналије ” у свом возном парку има два специјална теретна комунална возила
са надоградњом за подизање контејнера запремине до 5м³ (подизачи), једно теретно возило
– кипер и једно теретно возило – сандучар, сви произвођача “ ТАМ “ Марибор. Возила су
следећих ознака :
1) TAM 80 T5 BK (кипер)
Број шасије : 970003444
Година производње : 1987.
2) TAM 130 T11 (сандучар)
Број шасије : WZ2130011MTX00132
Година производње : 1991.
3) TAM 130 T11 (подизач)
Број шасије : 870005270
Година производње : 1987.
4) TAM 130 T11 (подизач)
Број шасије : 880003351
Година производње : 1988.
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом,
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ТАМ “. Понуђач је дужан да у табелу упише
назив произвођача резервног дела и његову ознаку.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА :
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Назив резервног дела
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Zamajac
Kočioni cilindar glavni
Venac zamajca
Kočioni cilindar u točku
(prednji)
Kočione obloge (prednje)
Kočioni cilindar u točku
(zadnji)
Kočione obloge (zadnje)
Doboš točka (prednji)
Doboš točka (zadnji)
Spona gurajuća
Spona poprečna
Возило
Ознака резервног
дела
Произвођач
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
80
80
80
80
80
T5
T5
T5
T5
T5
15 – 69
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Krst kardana
Kardansko vratilo kraće
Ležajevi točka
(prednji i zadnji)
Gumice balans štangle
Kočioni španeri
(prednji i zadnji)
Uzengija prednja
Uzengija zadnja
Filter ulja
Filter goriva
Filter vazduha
Venac zamajca
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Spona poprečna
Glavni kočioni ventil
Kilometar sajla
Cilindar kvačila primarni
Cilindar kvačila sekundarni
Kočioni španeri (zadnji)
Krst kardana
Prenosni ležaj kardana
Spona gurajuća
Sajle ručne kočnice
Ležajevi točka
(prednji i zadnji)
Doboš točka (zadnji)
Doboš točka (prednji)
Kočione obloge zadnje)
Kočione obloge (prednje
Kočioni cilindar u točku
(zadnji)
Kočioni cilindar glavni
Filter ulja
Filter goriva
Filter vazduha
Klinasti remen kompresora
12,5x1275
Klinasti remen alternatora
10x975
Klinasti remen turbine za
hlađenje 9,5x1450
Дана: _____________
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 80
TAM 130
T5
T5
T5
T5
T5
T11
TAM 130 T11
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
TAM 130 T11
TAM
TAM
TAM
TAM
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
TAM 130 T11
TAM
TAM
TAM
TAM
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
TAM 130 T11
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
________________________
16 – 69
3.4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 4 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ “ ВОЛВО ”
3.4.1. Предмет јавне набавке: Резервни делови за теретни програм Волво
ЈКП “ Комуналије ” у свом возном парку има једно специјално теретно комунално
возило са смећарском надоградњом за подизање контејнера марке “VOLVO “. Возилo je
следећих ознака :
1) VOLVO FL 180
Број шасије : YY2E4CAA82B302152
Година производње : 2001.
За наведено возило потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом,
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ VOLVO “. Понуђач је дужан да у табелу
упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА :
Р.Б.
Назив резервног дела
Возило
2.
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Kočione pločice (prednje)
3.
Kočione pločice (zadnje)
Volvo FL 180
4.
Kočioni diskovi (prednji)
Volvo FL 180
5.
Kočioni diskovi (zadnji)
Volvo FL 180
6.
Spona gurajuća
Volvo FL 180
7.
Spona poprečna
Volvo FL 180
8.
Gumice balans štangle
Volvo FL 180
9.
Filter ulja
Volvo FL 180
10.
Filter goriva
Volvo FL 180
11.
Filter vazduha
Volvo FL 180
12.
Filter hidraulike
Volvo FL 180
13.
Isušivač vazduha
Volvo FL 180
14.
Separator goriva
Volvo FL 180
15.
Klinasti remen kompresora
Volvo FL 180
1.
Дана: _____________
Ознака
резервног дела
Произвођач
Volvo FL 180
Volvo FL 180
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
________________________
17 – 69
3.5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 5 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ “ ЗАСТАВА ”
3.5.1. Предмет јавне набавке: Резервни делови за теретни програм ЗАСТАВА
ЈКП “ Комуналије ” у свом возном парку има специјално теретно комунално возило
марке “ZASTAVA” са “ паук “ надоградњом за подизање возила и теретно возило – сандучар,
марке “ZASTAVA - IVECO “. Возилa су следећих ознака :
1) ZASTAVA ZETA 109.14 (паук)
Број шасије : 009543
Година производње : 1991.
2) ZASTAVA NEW TURBO RIVAL 35.12HN – кипер
3) Запремина мотора : 2800 cm³
Година производње: 2012.
За наведенa возилa потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом,
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ZASTAVA “. Понуђач је дужан да у табелу
упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА :
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Назив резервног дела
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Zamajac
Sajla ručne kočnice
Lamela
Španer kočnica (zadnji)
Potisni ležaj kvačila
Cilindar kvačila sekundarni
Kočione pločice
Kočioni diskovi
Kočioni obloge (zadnje)
Spona gurajuća
Spona poprečna
Gumice balans štangle
Filter ulja
Filter goriva
Filter vazduha
Дана: _____________
Возило
Ознака резервног
дела
Произвођач
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
ZETA 109.14
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
______________________
18 – 69
3.6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 6 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ
РАДНЕ МАШИНЕ “ БУЛДОЖЕР ТГ 140 ”
3.6.1. Предмет јавне набавке: Резервни делови за програм радне машине Булдожер ТГ 140
ЈКП “ Комуналије ” у свом возном парку поседује радну машину Булдожер ТГ 140,
произвођача “ 14 октобар “ Крушевац.
За наведену радну машину потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом,
предвиђени за уградњу у наведену радну машину. Понуђач је дужан да у табелу упише назив
произвођача резервног дела и његову ознаку.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА :
Р. Б.
Назив резервног дела
1.
Ролне гусенице доње
2.
Ролне гусенице горње
3.
Ланац без папуча
4.
Вијак ролне 18/20х55
5.
Вијци сегмената са матицама
6.
Вијци папуча са матицама
7.
Гарнитура ѕаптивача мотора
8.
Клинасти ремен водене пумпе
9.
Филтер уља
10.
Филтер горива
11.
Филтер ваздуха
12.
Филтер хидраулике
13.
Водена пумпа
14.
Хладањак
Дана: _____________
Радна
машина
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер
ТГ 140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
М.П.
Ознака резервног
дела
Произвођач
Потпис одговорног лица понуђача
______________________
19 – 69
3.7.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 7 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ
ПРОГРАМ “ ЗАСТАВА ”
3.7.1. Предмет јавне набавке: Резервни делови за путнички програм ЗАСТАВА
ЈКП “ Комуналије ” у свом возном парку има возила типа “SKALA” 55, возило типа
ZASTAVA POLY 1.1 и возило типа YUGO 45 KORAL марке “ZASTAVA”. Возила су следећих
ознака :
1. ZASTAVA SKALA 55 – 5 возила,
2. YUGO 45 KORAL – 1 возило,
3. ZASTAVA POLY 1.1 – 1 возило,
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом,
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ZASTAVA “ Крагујевац. Понуђач је дужан да у
табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку.
.
Р.Б.
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Назив резервног дела
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Замајац
Сајла квачила
Кочионе плочице
Кочионе облоге
Кочиони цилиндри
Сајла ручне кочнице
Сајла гаса
Осцилујућа рамена
Хомокинетички зглоб
Свећица
Разводна капа
Каблови
Филтер уља
Филтер горива
Филтер ваздуха
Дана: _____________
Возило
Ознака резервног
дела
Произвођач
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
______________________
20 – 69
3.8. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 8 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ “ FIAT - IVECO ”
3.8.1. Предмет јавне набавке: Резервни делови за теретни програм “FIAT – IVECO”
ЈКП “ Комуналије ” у свом возном парку има три возила марке “ FIAT IVECO “ и то,
једно теретно возило – кипер и два комби возила ( једно теретно и једно путнучко возило) .
Возила су следећих ознака :
1) FIAT - IVECO – кипер
Модел : DAILY 35 C 11
Година производње : 2013.
2) FIAT - IVECO – комби
Модел : DAILY 35 S 12V
Година производње :2008.
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом,
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ FIAT IVECO “. Понуђач је дужан да у табелу
упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА :
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Назив резервног дела
Цилиндар квачила
Ламела
Филтер горива
Уљни филтер
Ваздушни филтер
Цилиндар квачила
Ламела
Филтер горива
Уљни филтер
Ваздушни филтер
Дана: _____________
Возило
Ознака резервног
дела
Произвођач
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
_____________________________
21 – 69
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и
додатни услови из члана 76. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да :
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2) он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде ,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре,
3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда,
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је иста предвиђена за ту делатност
6) располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да понуђач, подизвођач и
сваки члан групе понуђача у последње 3 (три) обрачунске године (2010, 2011 i 2012. годинa)
није пословао са губитком и да није био у блокади последње 3 (три) године рачунајући од
дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. ( не односи се на новооснована
предузећа, предузетника и физичко лице који су тек отпочели са обављањем
делатности).
7) располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне три године
пре слања позива за подношење понуда вршио испоруку добара која је предмет ове јавне
набавке,( не односи се на новооснована предузећа, предузетника и физичко лице
који су тек отпочели са обављањем делатности).
8) располаже довољним техничким капацитетом за реализацију предметне набавке пре
слања позива за достављање понуде што се потврђује овереном Изјавом о техничкој
опремљености неопходној за реализацују предметне јавне набавке. Изјава се доставља на
меморандуму понуђача.
9) располаже довољним кадровским капацитетом за реализацују предметне набавке. Овај
документ се доставља у форми оверене Изјаве понуђача о стално запосленим који су
неопходни за реализацују јавне набавке. Изјава понуђача треба да садржи списак стално
запослених радника по квалификационој структури одговорних за реализацију набавке.
Изјава се доставља на меморандуму понуђача.
22 – 69
4.2
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова наведених од 1)
до 4) док услов наведен под 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача а услове
наведене од 6) до 9) ( све исказано под 4.1 ) понуђач мора да испуњава самостално.
4.3
Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача
достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до 4), док услов наведен под 5) дужан
је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова , а услове наведене од 6) до 9) (све исказано под 4.1),
понуђач који је носилац посла такође је дужан да достави доказе за сваког понуђача из
групе понуђача.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА
4.4
ЗАХТЕВАНИ ДОКУМЕНТИ ОДНОСНО ДОКАЗИ ПО ТАЧКИ 4.4. (УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА ) ВАЖЕ ЗА СВЕ
ПАРТИЈЕ ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ.
АКО ПОНУЂАЧ УЧЕСТВУЈЕ СА ПОНУДАМА ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА ДОВОЉНО ЈЕ ДА
ПРИЛОЖИ ДОКУМЕНТЕ, ОДНОСНО ДОКАЗЕ, У ПРВОЈ ПОНУДИ, ЗАХТЕВАНЕ ПО
ТАЧКИ 4.4. (УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75.
И 76. ЗАКОНА ).
4.4.1 ПРАВНО ЛИЦЕ
испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа :
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда,
2) Извода из казнене евиденције , односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
односно :
2.1) извода из казнене евиденције Основног или Вишег суда на чијем је
подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица
и
2.2) извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду
и
2.3) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова за сваког од законских заступника (захтев се
подноси према месту рођења или према месту пребивалишта)
23 – 69
Напомена :
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда , односно морају
бити издати после 30.11. 2013. године.
3) Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката,
односно :
3.1) потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности , која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда
или
3.2) потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности
Напомена :
Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, односно после 30.12. 2013.године.
4) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање
или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, односно :
4.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и
4.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
или
4.3) потврде Агенције за приватизацију
поступку приватизације.
да
се
понуђач
налази
у
Напомена :
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно морају
бити издати после 30.11. 2013. године.
5) Дозвола за Продају и дистрибуцију резервних делова за теретни програм (ако је
предвиђена ),
6) Да располажемо неопходним финансијским капацитетом -доказ који се доставља :
Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) који издаје Агенција за привредне
регистре, који мора да садржи : статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године и податке о блокади за последњих 6 месеци до дана
објављивања позива на Порталу јавних набавки( не односи се на новооснована
предузећа).
7) Да располажемо неопходним пословним капацитетом односно да поседујемо доказе
да смо у претходне три године пре слања позива за подношење понуда вршили испоруку
добара који су предмет ове јавне набавке – доказ : Оверена Изјава купца на
меморандуму, да је склопљен уговор о испоруци добара у претходном периоду.
( не односи се на новооснована предузећа).
24 – 69
8) Да располажемо довољним техничким капацитетом, односно да у моменту подношења
понуде поседујемо-користимо: објекте (стовариште или магацин) са залихама добара и
возило за испоруку добара – докази : Изјава на меморандуму о поседовању објекта
оверена и потписана од овлашћеног лица и за возило саобраћајна дозвола у виду
копије.
9)
Да располажемо довољним кадровским капацитетом, односно, да располажемо
особљем које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет извршеног посла. Минимум
3 запослена од којих је један возач доставног возила – докази : Изјава на меморандуму о
запосленим, оверена и потписана, копије образаца M3, М3А за запослене и копија
возачке дозволе за возача
4.4.2
ПРЕДУЗЕТНИК испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа :
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра.
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, односно :
2.1)
уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења или
према месту пребивалишта)
Напомена :
Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно мора
бити издат после 30.11. 2013. године.
3) Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката,
односно :
3.1)
потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности
или
3.2)
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности.
Напомена :
Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, односно после 30.12. 2013. године.
4) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање,
односно :
4.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и
25 – 69
4.2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Напомена :
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно морају
бити издати после 30.11.2013. године.
5) Дозвола за Продају и дистрибуцију резервних делова за теретни програм (ако је
предвиђена ),
6)
Да располажем неопходним финансијским капацитетом, односно да поседујем доказе
који доказују поменуте капацитете - доказ :
- Биланс стања, биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности ,
издат од стране надлећног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за претходне три године (2010, 2011 и 2012 годину)
- Потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем
рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године (2010, 2011 и 2013 године) и податке о
блокади за последњих 6 месеци до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки
( не односи се на предузетника који је тек почео са обављањем делатности).
7) Да располажем неопходним пословним капацитетом односно да поседујем доказе да
сам у претходне три године пре слања позива за подношење понуда вршио испоруку добара
који су предмет ове јавне набавке – доказ : Оверена Изјава купца на меморандуму, да
је склопљен уговор о испоруци добара у претходном периоду.
( не односи се на предузетника који је тек почео са обављањем делатности).
8) Да располажем довољним техничким капацитетом, односно да у моменту подношења
понуде поседујем - користим: објекте (стовариште или магацин) са залихама добара и возило
за испоруку добара – докази : Изјава на меморандуму о поседовању објекта оверена
и потписана од овлашћеног лица и за возило саобраћајна дозвола у виду копије.
9) Да располажем довољним кадровским капацитетом, односно, да располажем особљем
које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет извршеног посла. Минимум 3
запослена од којих је један возач доставног возила – докази : Изјава на меморандуму о
запосленим, оверена и потписана, копије образаца M3, М3А за запослене и копија
возачке дозволе за возача
4.4.3
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа :
1) Није применљиво
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, односно :
2.1)
уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења или
према месту пребивалишта
26 – 69
Напомена :
Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно мора
бити издат после 30.11.2013. године.
3) Потврде надлежног суда, односно :
3.1)
потврде прекршајног суда
обављања одређених послова
да му није изречена
мера забране
Напомена :
Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, односно после 30.12. 2013. године.
4) Потврде надлежног пореског органа и организација за обавезно социјално осигурање,
односно :
4.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и
4.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена :
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно морају
бити издати после 30.11. 2013. године.
5) Дозвола за Продају и дистрибуцију резервних делова за теретни програм (ако је
предвиђена ),
6) Да располажем неопходним финансијским капацитетом, односно да поседујем
доказе који доказују поменуте капацитете - доказ :
- Биланс стања, биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности ,
издат од стране надлећног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за претходне три године (2010, 2011 и 2012 годину)
- Потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем
рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године (2010, 2011 и 2013 године) и податке о
блокади за последњих 6 месеци до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки
( не односи се на физичко лице које је тек почело са обављањем делатности).
7) Да располажем неопходним пословним капацитетом односно да поседујем доказе да
смо у претходне три године пре слања позива за подношење понуда вршио испоруку добара
која су предмет ове јавне набавке – доказ : Оверена Изјава купца на меморандуму, да
је склопљен уговор о испоруци добара у претходном периоду.
( не односи се на физичко лице које је тек почело са обављањем делатности).
8) Да располажем довољним техничким капацитетом, односно да у моменту
подношења понуде поседујем – користим : објекте (стовариште или магацин) са залихама
добара и возило за испоруку добара – докази : Изјава на меморандуму о поседовању
објекта оверена и потписана од овлашћеног лица и за возило саобраћајна
дозвола у виду копије.
27 – 69
9) Да располажем довољним кадровским капацитетом, односно, да располажем особљем
које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет извршеног посла. Минимум 3
запослена од којих је један возач доставног возила – докази : Изјава на меморандуму о
запосленим, оверена и потписана, копије образаца M3, М3А за запослене и копија
возачке дозволе за возача
Додатне напомене :
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре није
дужан да достави доказ наведен под 1), јер је он јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиуру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.
Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а
наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописан начин.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач
може, уместодоказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1
Језик на којем понуда мора бити састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик.
5.2
Припремање и подношење понуда
Понуда се припрема и подноси тако што Понуђач прикупља документа која су саставни и
обавезни део понуде и попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне
документације и доставља их заједно у понуди.
Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко средством које оставља
неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином).
28 – 69
Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени
заступник Понуђача у складу са Законом и позитивним прописима.
Понуда се подноси у затвореној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена и када је предата.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу понудити
, потписати и печатом оверити сви чланови групе или исти могу овластити једног члана
(носиоц посла ) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из
конкурсне документације , у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о
заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је поред такве исправке
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и овере печатом понуђача.
5.3
Обавезна садржина понуде :
За све ПАРТИЈЕ
1. Докази којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке
из члана 75. и 76. важећег Закона о јавним набавкама, у складу са упутством како се
доказује испуњеност тих услова – ТАЧКА 4.4. Конкурсне документације
АКО ПОНУЂАЧ УЧЕСТВУЈЕ СА ПОНУДАМА ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА, ДОКАЗЕ ЗАХТЕВАНЕ ПО ТАЧКИ
4.4. (УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА ).
ДОВОЉНО ЈЕ ДА ПРИЛОЖИ У ПРВОЈ ПОНУДИ.
2. Образац понуде 6. (6.1. ; 6.2. ; 6.3. ; 6.4. ; 6.5. ; 6.6. ; 6.7. 6.8. ) – Зависно од
партије за коју се конкурише ( попуњен )
3. Образац 7. - Модел уговора – За сваку партију посебно (попуњен, свака
страна оверена печатом и потписан од Овлашћеног лица)
4. Образац 8. - Структура цене - За сваку партију посебно ( попуњен )
5. Образац 9. - Трошкови припреме - За сваку партију посебно ( попуњен
уколико Понуђач захтева надокнаду трошкова а све у складу са чланом 88. важећег Закона о
јавним набавкама )
6. Образац 10. - Изјава о независној понуди
( попуњен )
Уколико Понуђач конкурише за више партија , довољно је да попуњен образац достави само
за прву партију.
7. Образац 11. - Изјава Понуђача на основу члана 75. става 2. важећег
Закона о јавним набавкама ( попуњен )
Уколико Понуђач конкурише за више партија , довољно је да попуњен образац достави само
за прву партију.
29 – 69
8. Споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке
(у случају подношења заједничке понуде)
5.4.
Партије
Ова набавка је обликована у више посебних истоврсних целина - партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целу партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који подноси понуду за више партија доказе о испуњености услова из
чланова 75. и 76. Закона доставља само уз прву партију за коју подноси понуду.
Понуђач је дужан да за сваку партију посебно на коверти залепи попуњен
пропратни образац 1.6.
5.5.
Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни
или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком :
„ ИЗМЕНА ПОНУДЕ “ , „ ДОПУНА ПОНУДЕ “ или „ ОПОЗИВ ПОНУДЕ “ за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ редни број ЈН ОП – Д – 2/13 ПАРТИЈА ____ - ______
(број)
________________________________________________________ (НЕ ОТВАРАТИ )
(назив партије)
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или
опозове своју понуду.
5.6.
Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У
Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.7.
Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да :


у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део
предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача ;
за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у
делу 4.2 конкурсне документације.
30 – 69
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
5.8.
Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке о :
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења
 понуђачу који ће издати рачун
 рачуну на који ће бити вршена плаћања
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Носилац посла дужан је да :
у Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача
за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова,
начин предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.


5.9.
Захтеви у погледу рока испоруке , гарантног рока, места извршења
набавке, начина и услова плаћања
НАЗНАЧЕНО У ТАЧКИ 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( 6.1. , 6.2. , 6.3. , 6.4. , 6.5. , 6.6. , 6.7. , 6.8.)
5.10.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним.
5.11. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке и уговорних обавеза
Добављач ( изабарани понуђач ) је дужан да приликом закључења уговора Наручиоцу
преда :
 финансијску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у виду менице, уз коју
се прилаже Захтев за регистрацију менице (образац попуњен и оверен од стране
добављача и банке у којој исти има рачун) и картон депонованих потписа
31 – 69
овлашћених лица (образац попуњен и оверен од стране добављача и банке у којој
исти има рачун) у висини плаћеног аванса са ПДВ - ом, са роком важења 5 (пет) дана
дужим од дана правдања аванса - ако је предвиђено авансно плаћање

финансијску гаранцију за добро извршење посла, у виду менице, уз коју се
прилаже Захтев за регистрацију менице (образац попуњен и оверен од стране
добављача и банке у којој исти има рачун) и картон депонованих потписа
овлашћених лица (образац попуњен и оверен од стране добављача и банке у којој
исти има рачун) у висини од 10% од уговорене цене, и са роком важности 30
(тридесет) дана дужим од уговореног рока - обавезно
Банкарске гаранције морају бити безусловне, плативе на први позив, неопозиве и без права
на приговор. Не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок
важења банкарске гаранције.
5.12.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца :
улица Стари шор 114 Сремска Митровица 22000 ; електронску адресу e-mail:
[email protected] или на fax 022 624 – 521 са назнаком :
ЗАХТЕВ
ЗА
ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊИМА
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА :
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ редни број ЈН ОП – Д – 2/13 ПАРТИЈА ____- ______
(број)
________________________________________________________ (НЕ ОТВАРАТИ )
(назив партије)
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима ,одговор послати у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
писаним путем, односно путем поште , електронске поште или факсом.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна обавештења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
32 – 69
5.13. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна обавештења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
5.14. Критеријум за доделу уговора
За ову предметну набавку ( за све партије ) - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
– ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ, обликовану у осам
партија, критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
5.15.
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора
Процењивање понуде са најнижом ценом вршиће се према датој табели :
Ред.бр.
1.
-
Критеријум
Најнижа цена
-
Поени
100
-
Уколико по партијама две или више понуда имају исти број поена, предност има Понуда која
је као ПРВА стигла Наручиоцу (уписана у деловодник Наручиоца).
5.16.
Обавезе понуђача по члану 74. став 2. Закона
Накнаду за коришћење патената , као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа из области заштите на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
5.17. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са
упутством о уплати таксе из члана 156 Закона
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се републичкој Комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља републичкој Комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за
подношење понуда.
33 – 69
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Ако се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева
мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем
поште мора се послати препоручено са повратницом.
Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем
одбијен
Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.
Такса се плаћа у износу од :
- 80.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако
процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен
уговор није већа од 80.000.000,00 динара.
- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара
како следи :
Сврха плаћања
Реп. Адм. такса за јавну набавку, редни број ЈН ОП - Д - 1/13
Корисник/ прималац
Буџет републике Србије
Шифра плаћања
153
Број рачуна
840 – 742221843 - 57
Број модела
97
Позив на број
50 - 016
5.18.
Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац ће у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна
понуда.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
34 – 69
6.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1. Образац понуде за ПАРТИЈА 1 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ
“МЕРЦЕДЕС”
1)Понуда број ________________ од _____________ године за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
у отвореном поступку, обликован по партијама , редни број ЈН OП – Д - 1/13 – ПАРТИЈА 1
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “МЕРЦЕДЕС”
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач
35 – 69
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде :
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од
30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Назив резервног дела
1
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Ламела квачила
Потисни лежај квачила
Кочионе облоге –
предње и задње
Добош точка – предњи
и задњи
Манжетне тристоп
цилиндра
Кључеви реглаже
предњи и задњи
Спона гурајућа
Спона попречна -крајеви
Гумице баланс штангле
Цилиндар квачила
примарни
Цилиндар квачила
секундарни
Лежајеви точка предњи
и задњи
Семеринг главчине
задњег точка 125x150x15
2
Јединица
мере
3
MB 1622
комплет
МB 1622
MB 1622
ком
ком
MB 1622
комплет 1+1
MB 1622
ком 1+1
MB 1622
ком
MB 1622
ком 1+1
MB 1622
MB 1622
MB 1622
ком
ком
комплет
MB 1622
ком
MB 1622
ком
MB 1622
комплет 1+1
MB 1622
ком
Возило
Јединична цена без
ПДВ -a
4
36 – 69
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Крст кардана
Преносни лежај кардана
Филтер ваздуха
Филтер уља
Филтер горива
Филтер хидраулике
Исусивач ваздуха
Клинасти ремен
компресора
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Кочионе плочице
предње и задње
Диск кочнице предње и
задње
Кочиона стега репарирана
Тристоп цилиндар
Манжетне тристоп
цилиндра
Спона гурајућа
Спона попречна
Чаура баланс штангле
Селен блок баланс
штангле предњи и
задњи
Цилиндар квачила
секундарни
Филтер ваздуха
Филтер уља
Филтер горива
Филтер хидраулике
Филтер уља управљача
Исусивач ваздуха
Сепаратор горива
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Кочионе плочице
предње и задње
Диск кочнице предње и
задње
Кочиона стега
репарирана
Тристоп цилиндар
Манжетне тристоп
цилиндра
Спона гурајућа
Спона попречна
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
1622
1622
1622
1622
1622
1622
1622
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
MB 1622
ком
MB 1823 Atego
комплет
MB 1823 Atego
комплет 1+1
MB 1823 Atego
Комплет 1+1
MB 1823 Atego
комплет
MB 1823 Atego
ком
MB 1823 Atego
ком
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
MB 1823 Atego
ком
ком
ком
MB 1823 Atego
комплет 1+1
MB 1823 Atego
ком
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
Atego
Atego
Atego
Atego
Atego
Atego
Atego
MB 1823 Axor
комплет
MB 1823 Axor
комплет 1+1
MB 1823 Axor
комплет 1+1
MB 1823 Axor
комплет
MB 1823 Axor
ком
MB 1823 Axor
ком
MB 1823 Axor
MB 1823 Axor
ком
ком
37 – 69
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Чаура баланс штангле
Гумице баланс штангле
Селен блок баланс
штангле предњи и задњи
Цилиндар квачила
секундарни
Филтер ваздуха
Филтер уља
Филтер горива
Филтер хидраулике
Исусивач ваздуха
Сепаратор горива
Филтер кабине
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Кочионе плочице
предње и задње
Диск кочнице предње и
задње
Кочиона стега
репарирана
Тристоп цилиндар
Манжетне тристоп
цилиндра
Спона гурајућа
Спона попречна
Чаура баланс штангле
Селен блок баланс
штангле предње и задње
Цилиндар квачила
секундарни
Филтер ваздуха
Филтер уља
Филтер горива
Филтер хидраулике
Филтер кабине
Сепаратор горива
Исусивач ваздуха
MB 1823 Axor
MB 1823 Axor
ком
ком
MB 1823 Axor
комплет 1+1
MB 1823 Axor
ком
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
MB 1824 Axor
комплет
MB 1824 Axor
комплет 1+1
MB 1824 Axor
комплет 1+1
MB 1824 Axor
комплет
MB 1824 Axor
ком
MB 1824 Axor
ком
MB
MB
MB
MB
ком
ком
ком
1824
1824
1824
1824
Axor
Axor
Axor
Axor
MB 1824 Axor
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
1824
1824
1824
1824
1824
1824
1824
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
Axor
комплет 1+1
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир колоне 4 ) :
ПДВ ____%:
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :
5) Рок плаћања : _______ дана (до 45 дана по издавању исправног рачуна за
испоручена добра)
38 – 69
6) Рок испоруке добара : 1 (један) дан по пријему наруџбенице
7) Место испоруке добара : Седиште Наручиоца – Сремска Митровица
8) Гарантни рок за испоручена добра : ______________________
Место и датум
_________________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
39 – 69
6.2. Образац понуде за ПАРТИЈА 2 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ
“ FAP ”
1)Понуда број ________________ од _____________ године за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
у отвореном поступку, обликован по партијама , редни број ЈН OП – Д - 1/13 – ПАРТИЈА 2
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ FAP ”
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач
40 – 69
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде :
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од
30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Назив резервног дела
1
Сет квачила (ламела, корпа
квачила,потисни лежај)
Кочионе облоге
(предње и задње)
Добош точка
(предњи и задњи)
Спона гурајућа
Спона поречна
Водена пумпа
Филтер уља
Филтер горива
Филтер ваздуха
Клинасти ремен водене пумпе
Клинасти ремен пумпе
управљача
Сет квачила (ламела,корпа
квачила, потисни лежај)
Кочионе плочице
(предње и задње)
Добош точка
(предњи и задњи)
Кључеви реглаже (задњи)
Тристоп цилиндар
Mажетне тристоп цилиндра
Спона гурајућа
Спона попречна
2
Jединица
мере
3
FAP 1314
комплет
FAP 1314
комплет 1+1
FAP 1314
комплет 1+1
Возило
FAP
1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
FAP 1314
Јединична цена без
ПДВ
4
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
FAP 1314
ком
FAP 1828
комплет
FAP 1828
комплет 1+1
FAP 1828
комплет 1+1
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
ком
ком
ком
ком
ком
41 – 69
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Чаура баланс штангле
Гумице баланс штангле
Цилиндар квачила примарни
Цилиндар квачила секундарни
Крст кардана
Преносни лежај кардана
Филтер уља
Филтер горива
Филтер ваздуха
Филтер хидраулике
Исусивач ваздуха
Сепаратор горива
Филтер уља управљача
Клинасти ремен компресора
Клинасти ремен алтернатора
Сет квачила (ламела, корпа
квачила,потисни лежај)
Кочионе облоге (предње и
задње)
Добош точка (предњи и
задњи)
Спона гурајућа
Спона попречна
Цилиндар квачила примарни
Цилиндар квачила секундарни
Филтер уља
Филтер горива
Филтер ваздуха
Филтер хидраулике
Клинасти ремен компресора
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
FAP 1828
ком
комплет
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
FAP 1921
комплет
FAP 1921
комплет 1+1
FAP 1921
Комплет 1+1
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
FAP 1921
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир колоне 4 ) :
ПДВ ____%:
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :
5) Рок плаћања : ______ дана ( до 45 дана по издавању исправног рачуна за испоручена
добра)
6) Рок испоруке добара : 1 (један ) дан по пријему наруџбенице
7) Место испоруке добара : FCO Сремска Митровица - Седиште Наручиоца
8) Гарантни рок за испоручена добра : _______________________
Место и датум
_____________________________
Овлашћено лице понуђача
М.П.
42 – 69
6.3. Образац понуде за ПАРТИЈА 3 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ
“ TAM ”
1)Понуда број ________________ од _____________ године за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
у отвореном поступку, обликован по партијама , редни број ЈН OП – Д - 1/13 – ПАРТИЈА 3
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ TAM ”
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач
43 – 69
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде :
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од
30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Назив резервног дела
1
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Zamajac
Kočioni cilindar glavni
Filter vazduha
Kočioni cilindar u točku
(prednji)
Kočione obloge (prednje)
Kočioni cilindar u točku
(zadnji)
Kočione obloge (zadnje)
Doboš točka (prednji)
Doboš točka (zadnji)
Spona gurajuća
Spona poprečna
Krst kardana
Kardansko vratilo kraće
Ležajevi točka
(prednji i zadnji)
Gumice balans štangle
Kočioni španeri
(prednji i zadnji)
Uzengija prednja
Uzengija zadnja
2
Јединица
мере
3
TAM 80 T5
комплет
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 80 T5
ком
ком
ком
TAM 80 T5
ком
TAM 80 T5
комплет
TAM 80 T5
ком
Возило
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
80
80
80
80
80
80
80
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
комплет
ком
ком
ком
ком
ком
ком
TAM 80 T5
ком 1+1
TAM 80 T5
ком
TAM 80 T5
ком 1+1
TAM 80 T5
TAM 80 T5
ком
ком
Јединична цена без
ПДВ
4
44 – 69
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Filter ulja
Filter goriva
Venac zamajca
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Spona poprečna
Glavni kočioni ventil
Kilometar sajla
Cilindar kvačila primarni
Cilindar kvačila sekundarni
Kočioni španeri (zadnji)
Krst kardana
Prenosni ležaj kardana
Spona gurajuća
Sajle ručne kočnice
Ležajevi točka
(prednji i zadnji)
Doboš točka (zadnji)
Doboš točka (prednji)
Kočione obloge zadnje)
Kočione obloge (prednje
Kočioni cilindar u točku
(zadnji)
Kočioni cilindar glavni
Filter ulja
Filter goriva
Filter vazduha
TAM 80 T5
TAM 80 T5
TAM 130 T11
ком
ком
ком
TAM 130 T11
комплет
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
TAM 130 T11
ком 1+1
TAM
TAM
TAM
TAM
ком
ком
комплет
комплет
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
TAM 130 T11
ком
TAM
TAM
TAM
TAM
ком
ком
ком
ком
130
130
130
130
T11
T11
T11
T11
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ( збир колоне 4 ) :
ПДВ ____%:
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :
5) Рок плаћања : _____ дана (до 45 дана по издавању исправног рачуна за испоручена
добра)
6) Рок испоруке добара : 1 (један) дан по пријему наруџбенице
7) Место испоруке добара : FCO Сремска Митровица - Седиште Наручиоца
45 – 69
8) Гарантни рок за испоручена добра : _______________________
Место и датум
Овлашћено лице понуђача
М.П.
_________________________________
46 – 69
6.4. Образац понуде за ПАРТИЈА 4 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ
“ VOLVO ”
1)Понуда број ________________ од _____________ године за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
у отвореном поступку, обликован по партијама , редни број ЈН OП – Д - 1/13 – ПАРТИЈА 4
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ VOLVO ”
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач
47 – 69
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде :
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од
30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена
2
Volvo FL 180
комплет
2.
1
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Kočione pločice (prednje)
Јединица
мере
3
Volvo FL 180
комплет
3.
Kočione pločice (zadnje)
Volvo FL 180
комплет
4.
Kočioni diskovi (prednji)
Volvo FL 180
комплет
5.
Kočioni diskovi (zadnji)
Volvo FL 180
комплет
6.
Spona gurajuća
Volvo FL 180
ком
7.
Spona poprečna
Volvo FL 180
ком
8.
Gumice balans štangle
Volvo FL 180
ком
9.
Filter ulja
Volvo FL 180
ком
10.
Filter goriva
Volvo FL 180
ком
11.
Filter vazduha
Volvo FL 180
ком
12.
Filter hidraulike
Volvo FL 180
ком
13.
Isušivač vazduha
Volvo FL 180
ком
14.
Separator goriva
Volvo FL 180
ком
15.
Klinasti remen kompresora
Volvo FL 180
ком
Р.Б.
1.
Назив резервног дела
Возило
Јединична цена без
ПДВ
4
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир колоне 4 ) :
48 – 69
ПДВ ____%:
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :
5) Рок плаћања : ____ дана (до 45 дана по издавању исправног рачуна за испоручена
добра)
6) Рок испоруке добара : 1 (један) дан по пријему наруџбенице
7) Место испоруке добара : FCO Сремска Митровица - Седиште Наручиоца
8) Гарантни рок за испоручена добра : _______________________
Место и датум
Овлашћено лице понуђача
М.П.
_________________________________
49 – 69
6.5. Образац понуде за ПАРТИЈА 5 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ
“ ZASTAVA ”
1)Понуда број ________________ од _____________ године за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
у отвореном поступку, обликован по партијама , редни број ЈН OП – Д - 1/13 – ПАРТИЈА 5
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA ”
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач
50 – 69
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде :
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од
30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена
2
ZETA 109.14
комплет
2.
1
Set kvačila (lamela, korpa
kvačila, potisni ležaj)
Zamajac
Јединица
мере
3
ZETA 109.14
ком
3.
Sajla ručne kočnice
ZETA 109.14
ком
4.
Lamela
ZETA 109.14
ком
5.
Španer kočnica (zadnji)
ZETA 109.14
ком
6.
Potisni ležaj kvačila
ZETA 109.14
ком
7.
Cilindar kvačila sekundarni
ZETA 109.14
ком
8.
Kočione pločice
ZETA 109.14
комплет
9.
Kočioni diskovi
ZETA 109.14
комплет
10.
Kočioni obloge (zadnje)
ZETA 109.14
комплет
11.
Spona gurajuća
ZETA 109.14
ком
12.
Spona poprečna
ZETA 109.14
ком
13.
Gumice balans štangle
ZETA 109.14
ком
14.
Filter ulja
ZETA 109.14
ком
15.
Filter goriva
ZETA 109.14
ком
16.
Filter vazduha
ZETA 109.14
ком
Р.Б.
1.
Назив резервног дела
Возило
Јединична цена без
ПДВ
4
51 – 69
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
(збир колоне 4 ) :
ПДВ ____%:
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :
5) Рок плаћања : _____ дана (до 45 дана по издавању исправног рачуна за испоручена
добра)
6) Рок испоруке добара : 1 (један) дан по пријему наруџбенице
7) Место испоруке добара : FCO Сремска Митровица - Седиште Наручиоца
8) Гарантни рок за испоручена добра : _______________________
Место и датум
Овлашћено лице понуђача
М.П.
_________________________________
52 – 69
6.6. Образац понуде за ПАРТИЈА 6 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ РАДНЕ
МАШИНЕ “ БУЛДОЖЕР ТГ 140 ”
1)Понуда број ________________ од _____________ године за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
у отвореном поступку, обликован по партијама , редни број ЈН OП – Д - 1/13 – ПАРТИЈА 6
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ РАДНЕ МАШИНЕ “ БУЛДОЖЕР ТГ 140 ”
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач
53 – 69
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде :
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од
30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена
Р.
Б.
Назив резервног дела
1.
1
Ролне гусенице доње
2.
Ролне гусенице горње
3.
Ланац без папуча
4.
Вијак ролне 18/20х55
5.
Вијци сегмената са матицама
6.
Вијци папуча са матицама
7.
Гарнитура ѕаптивача мотора
8.
Клинасти ремен водене пумпе
9.
Филтер уља
10.
Филтер горива
11.
Филтер ваздуха
12.
Филтер хидраулике
13.
Водена пумпа
Радна
машина
2
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер
ТГ 140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Булдожер ТГ
140
Јединица
мере
3
Јединична цена без
ПДВ
4
54 – 69
14.
Хладањак
Булдожер ТГ
140
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
(збир колоне 4 ) :
ПДВ ____%:
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :
5) Рок плаћања : _____ дана (до 45 дана по издавању исправног рачуна за испоручена
добра)
6) Рок испоруке добара : 1 (један) дан по пријему наруџбенице
7) Место испоруке добара : FCO Сремска Митровица - Седиште Наручиоца
8) Гарантни рок за испоручена добра : _______________________
Место и датум
Овлашћено лице понуђача
М.П.
_________________________________
55 – 69
6.7. Образац понуде за ПАРТИЈА 7 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ
“ ZASTAVA ”
1)Понуда број ________________ од _____________ године за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
у отвореном поступку, обликовану по партијама , редни број ЈН OП -Д-1/13 – ПАРТИЈА 7
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ “ ZASTAVA ”
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач
56 – 69
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде :
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од
30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена
Р.Б.
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Назив резервног дела
1
Сет квачила (ламела,
корпа квачила, потисни
лежај)
Замајац
Сајла квачила
Кочионе плочице
Кочионе облоге
Кочиони цилиндри
Сајла ручне кочнице
Сајла гаса
Осцилујућа рамена
Хомокинетички зглоб
Свећица
Разводна капа
Каблови
Филтер уља
Филтер горива
Филтер ваздуха
Возило
2
Јединица
мере
3
Јединична цена без
ПДВ
4
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
Z-101
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир колоне 4 ) :
ПДВ ____%:
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :
5) Рок плаћања : ____ дана (до 45 дана по издавању исправног рачуна за испоручена
добра)
57 – 69
6) Рок испоруке добара : 1 (један) дан по пријему наруџбенице
7) Место испоруке добара : FCO Сремска Митровица - Седиште Наручиоца
8) Гарантни рок за испоручена добра : _______________________
Место и датум
Овлашћено лице понуђача
М.П.
_________________________________
58 – 69
6.8. Образац понуде за ПАРТИЈА 8 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ
“FIAT- IVECO ”
1)Понуда број ________________ од _____________ године за јавну набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И
ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ
у отвореном поступку, обликован по партијама , редни број ЈН OП – Д - 1/13 – ПАРТИЈА 8
– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ FIAT - IVECO ”
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач
59 – 69
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име
Адреса седишта
Матични број
П.И.Б.
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде :
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( не краћи од
30 дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Назив резервног дела
1
Цилиндар квачила
Ламела
Филтер горива
Уљни филтер
Ваздушни филтер
Цилиндар квачила
Ламела
Филтер горива
Уљни филтер
Ваздушни филтер
Возило
2
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 C 11
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
FIAT IVECO
DAILY 35 S 12V
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
Јединица
мере
3
Јединична цена
без ПДВ
4
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
(збир колоне 4 ) :
ПДВ ____%:
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :
60 – 69
5) Рок плаћања : ______ дана(до 45 дана по издавању исправног рачуна за испоручена
добра)
6) Рок испоруке добара : до 2 (два) дана по достављању наруџбенице
7) Место испоруке добара : FCO Сремска Митровица - Седиште Наручиоца
8) Гарантни рок за испоручена добра : _______________________
Место и датум
Овлашћено лице понуђача
М.П.
_________________________________
61 – 69
7. МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА ____ – ___________________________________
(број)
___________________________________
( назив партије)
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен дана _________ . _________. год. у Сремској Митровици, између :
ЈКП “ КОМУНАЛИЈЕ ” Сремска Митровица, Стари шор 114, ПИБ 100792579,
Матични број 08234752 које заступа директор Јевремовић Радослав дипл. ецц., (у
даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) добара, са једне стране

и

____________________________ , са седиштем у ________________________
улица ____________________, број _____ , ПИБ ____________________ , Матични
број ___________________, кога заступа директор ______________________________
(у даљем тексту : ИСПОРУЧИЛАЦ) добара, са друге стране.
Члан 1.
Уговорне стране констатују :
Да је Наручилац дана __________ .________.године под бројем _______________ донео
Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА
ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ, обликовану у више
посебних партија ;
Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник” бр.
124/12) дана ___________ . __________ . год. поставио Јавни позив за достављање понуда у
отвореном поступку јавне набавке РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА- ТЕРЕТНИ
ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ, обликовану у више посебних партија
На Порталу јавних набавки и сопственој Интернет адреси ;
Да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора број _______________ од ___________ . __________године најповољнијем Понуђачу
за испоруку добара за Партију број ___ - ____________________________________
(назив партије)
Да је Испоручилац добара доставио понуду дана _____________ . ___________ . године, број
62 – 69
_______________ која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.
Члан 2.
Предмет овог Уговора је јавна набавка – куповина резервних делова за теретни програм
“MERCEDES” према спецификацији из конкурсне документације ( 6.1. Образац понуде )
Р.Б.
Назив добра
Количина
1.
2.
...
Члан 3.
Испоручилац добара се обавезује да предмет Уговора из члана 2. изврши у свему према
захтевима из конкурсне документације, према захтевима из техничке спецификације који су
саставни део конкурсне документације, као и условома из понуде Испоручиоца добара бр.
______________ од ___________ . __________ . године, која је саставни део овог Уговора.
Потребе Наручиоца у смислу става 1. овог члана су исказане кроз Наруџбенице које
Наручилац упућује Испоручиоцу добара. Наруџбеница садржи податке о количини и врсти
добара које се наручују, крајњем року и месту испоруке.
Испоручилац добара се обавезује да у року од ____________ дана по добијању Наруџбенице
од Наручиоца изврши испоруку добара.
Наручилац задржава право да преко свог овлашћеног представника, у случају хитности
набаке, Испоручиоцу добара упути усмени захтев за набавку добара.
Члан 4.
Цена добара из 2. овог Уговора је ____________________ динара, (словима ______________
____________________________________________ ) динара. Цена је без обрачунатог ПДВ-a.
ПДВ износи __________________ (словима ___________________________________) динара.
Плаћање ПДВ–a је обавеза Наручиоца. На годишењем нивоу цена испоручених добара не сме
да пређе износ од ___________________ динара колико је прописано планом јавних набавки
ЈКП Комуналије за 2013.годину, у свему осталом примењује се Закон о јавним набавкама.
Члан 5.
Уговорена јединична цена из понуде која чини саставни део Уговора не може се мењати и
иста је током трајања овог Уговора.
63 – 69
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу добара сукцесивно исплати уговорену цену из члана
4. овог Уговора, за испоручену количину резервних делова по фактури коју за ту количину
испоставља Испоручилац добара, на текући рачун Испоручиоца добара број ______________
_________________ код _________________________________банке, најкасније у року од
____________ дана по издавању фактуре.
У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Наручилац плаћа законску затезну
камату.
Члан 7.
Ако Испоручилац добара не испоручи или задоцни са испоруком добара дужан је да
Наручиоцу надокнади штету, уколико ју је Наручилац претрпео због пропуста Испоручиоца
добара.
Наручилац и Испоручилац добара уговарају уговорну казну у износу од 5.000,00 динара за
сваки дан задоцњења.
Члан 8.
Квалитативни и квантитативни пријем и контрола добара извршиће се приликом преузимања
од стране овлашћеног лица Наручиоца, после чега се не може истаћи приговор на квалитет,
односно квантитет, осим ако су у питању недостаци који представљају скривене мане.
Уколико овлашћено лице Наручиоца констатује недостатке, дужно је да о томе обавести
Испоручиоца добара и да прецизира природу недостатака.
Испоручилац добара се обавезује да замени или поправи, бесплатно, по захтеву Наручиоца,
сва добра која су неодговарајућа, неупотребљива или оштећена у року од __________ дана
од дана испоруке.
Ако Испоручилац добара у року из става 3. овог члана не изврши отклањање уочених
недостатака, Наручилац задржава право да раскине Уговор и да захтева накнаду штете.
Члан 9.
Изабарани Понуђач је дужан да код потписивања Уговора о јавној набавци Наручиоцу
достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у складу са условима из конкурсне
документације. Гаранција се даје у форми ______________________________________ која
ће бити неопозива, са клаузулом „наплатива на први потез“, „безусловна”, у висини од
10% укупне вредности понуде без исказаног ПДВ-a, у року од 5 дана потписивања Уговора и
са роком важности који је тридесет дана дужи од гарантног рока важности производа који је
предмет Уговора.
64 – 69
Крајњи рок важности гаранције за добро извршење посла износи 30 (тридесет) дана након
истека овог Уговора.
Ако Испоручилац добара не поступи у року из става 1. овог члана, овај Уговор се закључује
са одложним условом и почиње да важи од момента подношења гаранције за добро
извршење посла.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може у писменој форми да откаже
Уговор уз отказни рок од15 дана.
Члан 11.
За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем.
У случају спора утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској Митровици.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по
2 (два) примерка.
Члан 14.
Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу
даном предаје Наручиоцу менице као гаранције за добро извршење посла од стране
Испоручиоца добара.
ЗА НАРУЧИОЦА :
____________________
ЗА ИСПОРУЧИОЦА :
М.П.
__________________
65 – 69
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
– ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ, обликованом по
партијама, редни број ЈН ОП – Д -2/13 .
ПАРТИЈА ___ – ___________________________________________________
(број)
(назив партије)
a) Образац структуре понуђене цене
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА :
___________________________________________
Трошкови добра
_________________ динара
______ %
Цена без фискалних захвата
_________________ динара
______ %
Стопа ПДВ-а
______ %
Порез на додату вредност
_________________ динара
______ %
Eвентуални попусти
_________________ динара
______ %
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
_________________ динара
______ %
б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене
Сходно одредбама закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012) Понуђач
је у обавези да искаже све тражене податке у обрасцу структуре цене који улазе у његову
цену услуге. У противном понуда ће бити одбијена.
Место и датум
________________________________
Овлашћено лице понуђача
M.П.
66 – 69
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
– ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ, обликованом по
партијама, редни број ЈН ОП – Д -2/13 .
ПАРТИЈА ____ – ____________________________________________________
(број)
(назив партије)
Врста трошка
Износ трошка
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА :
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник Р.С. бр. 124/12) и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник Р.С. бр. 29 / 2013 ) прилажем
попуњене обрасце трошкова исказаним по партијама и
На основу члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник Р.С. бр. 124/12) тражим
надокнаду трошкова уколико Наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из
разлога који су на страни Наручиоца.
Место и датум
________________________________
Овлашћено лице понуђача
M.П.
67 – 69
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
– ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ, обликованом по
партијама, редни број ЈН ОП – Д -2/13 .
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач _________________________
_________________________________ , са седиштем у ______________________
улица __________________________________, број __________ даје следећу изјаву
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум
________________________________
Овлашћено лице понуђача
M.П.
68 – 69
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧАНА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
За јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
– ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ , ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ, обликованом по
партијама, редни број ЈН ОП – Д -2/13 .
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач ____________________
_________________________________ , са седиштем у ______________________
улица __________________________________, број __________ даје следећу изјаву
ИЗЈАВА
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду , запошљавању и условима рада , заштите животне средине и гарантујем да сам
ималац ауторских права интелектуалне својине.
Место и датум
________________________________
Овлашћено лице понуђача
M.П.
69 – 69
Download

резервни делови за моторна возила