Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Београд, Милана Тепића бр. 1
www.ikvbd.com
Деловодни број: 678/1
Датум: 19.02.2014.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга:
Услуге одржавања и поправки медицинске опреме
произвођача GE Healthcare: ангио сале, ЦТ скенер и
рендген
Број јавне набавке ЈН 03/14
у отвореном поступку
Фебруар, 2014. године
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 1 од 50
С А Д Р Ж А Ј
У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012- даље ЗЈН) и члана 2. Став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
Гласник РС“, бр. 29/2013), кoнкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном
поступку садржи:
Прилог бр. 1 - Опште податке о јавној набавци
(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца,
(2) напомена да се спроводи отворени поступак,
(3) предмет јавне набавке (услуге , услуге или радови),
(4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци или оквирног споразума,
Прилог бр. 2 - Податке о предмету јавне набавке
(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив
и ознака из општег речника јавне набавке,
(3) врсти оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног
или више понуђача), трајању оквирног споразума , начину доделе
уговора у случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача,
називу, адреси и интернет страни наручилаца који могу да користе
оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује
тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради
закључења оквирног споразума;
Прилог бр. 3 - Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и
опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења услуга, евентуалне додатне
услуге и сл.;
Прилог бр. 4 - техничку документацију и планове, односно документацију о кредитној
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита; Није саставни део ове документације
Прилог бр. 5 - услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова;
Прилог бр. 6 - Упутство понуђачима како да сачине понуду;
Прилог бр. 7 - Образац понуде;
Прилог бр. 8 - Модел уговора; осим у случају набавке кредита као финансијске услуге
када конкурсна документација садржи кредитни захтев наручиоца на
основу којег понуђач доставља свој модел уговора;".
Прилог бр. 9 - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
Прилог бр. 10 - Образац трошкова припреме понуде;
Прилог бр. 11 - Образац изјаве о независној понуди.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 2 од 50
Прилог бр. 1 - Општи подаци о јавној набавци
(1)
Подаци о наручиоцу
Назив: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Адреса: 11000 Београд, Милана Тепића 1
Интернет страница наручиоца: www.ikvbvd.com
Електронска адреса: [email protected]
Матични број: 07062117
ПИБ: 100222374
Текући рачун: 840-647661-55 код Управе за трезор.
(2)
Врста поступка : отворени поступак
(3)
Предмет јавне набавке: услуге
(4)
Поступак се спроводи ради закључења: уговора о јавној набавци
(5)
Није у питању резервисана јавна набавка
(6)
Не спроводи се електронска лицитација
(7)
Контакт: Драгица Скочић, тел. 011 3601-606, факс 011 2666-445.
Остали подаци о јавној набавци:
1. Датум објављивања јавног позива и конкурсне документације на Порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници наручиоца: 19.02.2014. године;
2. Датум достављања текста јавног позива на објављивање на Портал Службеног
Гласника РС: 19.02.2014. године;
3. Рок за подношење понуда: 21.03.2014. године до 10 часова.
4. Јавно отварање понуда ће се обавити 21.03.2014. године у 10:30 часова у просторијама
ИВКБ „Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр.1.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 3 од 50
Прилог бр. 2 - Подаци о предмету јавне набавке
(1)
(2)
Предмет набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Услуге одржавања и поправки
Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача
GE Healthcare (ангио сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом
резервних делова и испоруком потрошног материјала
Ознака и назив из општег речника набавке:
50420000 – Услуге поправке и одржавања медицинске и хирушке опреме
(3)
Опис партије: предмет јавне набавке обликован је у једну партију.
(4)
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 4 од 50
Прилог бр. 3 - Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења услуга, евентуалне додатне
услуге и сл.
Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE
Healthcare (ангио сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом резервних
делова и испоруком потрошног материјала, обухватају следеће активности
и то:
РБ
ОПИС УСЛУГА
1.
Превентивни сервиси опреме GE Healthcare
(са издавањем сертификата о исправности)
2.
Потрошни материјал за опрему GE Healthcare
3.
Одржавање по позиву опреме GE Healthcare
(хаваријске ситуације) са заменом делова
Преглед постојеће опреме на Инситуту за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“ (на коју се уговор односи):
ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ (ПОЈЕДИНАЧНО)
РБ
ТИП ОПРЕМЕ
МОДЕЛ
1
ЦT скенер
LIGHTSPEED VCT STD
HINO GT1700
2
Mобилни аналогни рентген
TMX +
3
4
Рентген апарат за
флуороскопију,
ангиографски
Рентген апарат за
флуороскопију,
ангиографски
СЕРИЈСКИ
БРОЈ
Z62291C
1194535
1007299
1654356
ИНВ.
БРОЈ
21620
22479
ADVANTX LC+
445745TU3
765948
20465
INNOVA 3100
60964BU2
1780735
23679
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 5 од 50
Захтеви наручиоца у погледу резервних делова:
Наручилац захтева од понуђача да сви понуђени резервни делови буду нови, некоришћени, оригинални
делови произвођача предметне медицинске опреме.
У сврху доказивања доставити податке о произвођачу и земљи порекла резервних делова који ће се
уграђивати приликом сервиса у виду техичке документације произвођача, каталога са наведеним
каталошким бројевима.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета пружених услуга:
Услуге одржавања и поправки постојеће медицинске опреме и пуштања у рад, за замену РТГ цеви ( РТГ
цев се изоставља из ове јавне набавке) или детектора, се примају у техничкој служби наручиоца
потписивањем Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга између представника
Пружаоца услуге и наручиоца у коме се констатују недостаци у извршеним услугама, које је Пружалац
услуга дужан да отклони у року до пет дана од дана сачињавања записника.
Наручилац је у овлашћен да врши контролу квалитета пружене услуге на месту извршења, током, и
после извршења, са правом да уграђене резервне делове и потрошни материјал достави независној
специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да
испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Пружалац услуга ће бити у обавези
да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 дана, достави, угради и пусти у рад резервне делове и
потрошни материјал одгоарајућег квалитета и стандарда. У том случају сви трошкови анализе и
рекламације падају на терет Пружаоца услуге .
Сматра се да је Пружалац услуга предао све уговорена услуге и пружио све уговорене услуге из члана 1.
овог уговора када их без примедаба прими представник наручиоца Записником о коначној квалитативној
и квантитативној примопредаји услуга одржавања и поправки предметне медицинске опреме.
Захтеви наручиоца у погледу рока извршења уговора:
Понуђач је у обавези да предметну услуге превентивног сервиса опреме произвођача GE Healthcare, са
издавањем сертификата изврши у року од 10 дана од дана потписивања уговора,
Понуђач је у обавези да предметну услуге одржавања по позиву - хаваријске ситуације, са радом и
заменом делова, извршава у току 365 дана од дана закључења уговора.
Рокови према захтеву наручицоа:
-
рок одазива по позиву наручиоца за:
хитне сервисне интервенције: до 5 часова
остале сервисне интервенције: до 24 часа
уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.
рок извршења услуга за:
сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције: 5 сати
рок за испоруку резервних делова из пописа: 10 данa
Захтев наручиоца у погледу места извршења :
Место извршења предметних услуга је ИКВБ „Дедиње“ Београд, Хероја Милана Тепића бр.1.
Захтев наручиоца у погледу гаратног рока :
Понуђач је у обавези да да гарантни рок:
1. за извршене услуге 6 месеци
2. уграђене резервне делове сем РТГ цеви (РТГ цев се изоставља из ове јавне набавке) 3 месеца
3. за уграђене РТГ цеви 12 месеци пуна гаранција (РТГ цев се изоставља из ове јавне набавке) од дана
извршења услуге и уградње резервних делова, и пуштања у рад.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок или рок не изрази у месецима, његова понуда биће одбијена
као неприхватљива.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 6 од 50
Прилог бр. 4 - Техничка документација и планови, односно документација о кредитној
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита;
Није саставни део ове документације.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 7 од 50
Прилог бр. 5 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члaнa. 75. и члана 76.
Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
А. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености
услова за ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати:
Доказивање испуњености услова
За правна лица као понуђаче
(чл.75. став 1. ЗЈН)
1.) да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Pривредног суда
2.) да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
2.1. као члан организоване криминалне
групе;
2.2. да није осуђиван за кривична дела
против привреде
2.3. кривична дела против животне
средине
2.4. кривично дело примања или давања
мита
2.5. кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних деле као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
1. Докази из ове тачке не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
2. Докази:
2.1. Извод из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем је
подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште
предсавнитштва или огранка страног правног лица;
2.2. Извод из казнене евиденције Pосебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду и
2.3. Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова за сваког од законских
заступника (захтев се подноси према месту рођења или месту
пребивалишта).
3) да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности,
или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности.
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ :
1. Докази из ове тачке морају бити издати након
објављивања позива за подношење понуда.
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;
ВАЖНА НАПОМЕНА :
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
5) да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата
од стране надлежног органа, ако је таква потврда предвиђена
посебним прописом.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 8 од 50
(чл.75. став 2. ЗЈН)
6) да приликом састављања своје понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне
својине
Понуђач доставља изјаву на сопственом меморандуму према
тексту изјаве која чини саставни део ове конкурсне
документације.
Б. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености
услова за ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати :
Доказивање испуњености услова
За предузетнике као понуђаче
(чл.75.став 1. ЗЈН)
1.) да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра;
2.) да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
2.1. као члан организоване криминалне групе;
2.2. да није осуђиван за кривична дела против
привреде
2.3. кривична дела против животне средине
2.4. кривично дело примања или давања мита
2.5. кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних
деле као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Докази:
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту
рођења или месту пребивалишта).
3) да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности,
или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности.
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ :
1. Докази из ове тачке морају бити издати након
објављивања позива за подношење понуда.
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
ВАЖНА НАПОМЕНА :
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
5) да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата
од стране надлежног органа, ако је таква потврда предвиђена
посебним прописом.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 9 од 50
(чл.75. став 2. ЗЈН)
6) да приликом састављања своје понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине
Понуђач доставља изјаву на сопственом меморандуму према
тексту изјаве која чини саставни део ове конкурсне
документације.
В. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености
услова за ФИЗИЧКА ЛИЦА као понуђаче
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати :
Доказивање испуњености услова
За физичка лица као понуђаче
(чл.75.став 1. ЗЈН)
1.) да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
2.1. као члан организоване криминалне групе;
2.2. да није осуђиван за кривична дела против
привреде
2.3. кривична дела против животне средине
2.4. кривично дело примања или давања мита
2.5. кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за неко од кривичних деле као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Докази:
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту
рођења или месту пребивалишта).
2) да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова ,
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ :
Докази из ове тачке морају бити издати након
објављивања позива за подношење понуда.
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;
ВАЖНА НАПОМЕНА :
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
4) да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата
од стране надлежног органа, ако је таква потврда предвиђена
посебним прописом.
(чл.75. став 2. ЗЈН)
5) да приликом састављања своје понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине
Понуђач доставља изјаву на сопственом меморандуму према
тексту изјаве која чини саставни део ове конкурсне
документације.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 10 од 50
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар доказује се подношењем извода из регистра који према члану 8. Закона о
регистрацији привредних субјеката издаје Агенција за привредне регистре.
•
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја комисије за јавне набавке оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
• Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
• Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
• Извод може бити и из ранијих година у односу на годину спровођења поступка
конкретне јавне набавке и као такав представља валидан доказ.
• Старост наведеног документа није битна за исправност понуде.
• Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача
2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре доказује се подношењем доказа наведених у претходној
табели
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача
• Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда, понуђач доказује подношењем
потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.
•
•
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача
Докази из ове тачке морају бити издати након објављивања позива за подношење
понуда.
•
4. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине доказује се достављањем
ДВЕ ПОТВРДЕ, од којих једну издаје Пореска управа, а другу надлежни орган локалне
самоуправе о измиреним јавним дажбинама које се наплаћују на локалном нивоу, (нпр.
порез на имовину).
•
•
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача
Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 11 од 50
•
Уколико понуђач има више организационих јединица који обављају делатност у
различитим локалним самоуправама, дужан је да овај доказ достави за сваку локалну
самоуправу на којој обавља делатност.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом доказује се копијом
дозволе надлежног органа за обављање те делатности (на пример: за промет лековима
подноси се дозвола надлежног министарства).
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који ће се извршити
преко подизвођача
• Овај доказ дужан је да поднесе понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за коју је неопходна испуњеност тог услова.
• За обављање делатности која је предмет јавне набавке у овом поступку, јесте/није
посебним прописом предвиђена дозвола надлежног органа.
6. (тачка 5. за физичко лице као као понуђача) изјаву о поштовању обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
•
понуђач ову изјаву доставља на сопственом меморандуму према тексту изјаве који
достављамо у конкурсној документацији. и за подизвођача за део набавке који ће се
извршити преко подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан
групе понуђача је у обавези да достави ову изјаву на сопственом меморандуму.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76.
ЗЈН, а које је понуђач дужан да достави уз понуду, и то:
А/
Понуђач је у обавези да у својој понуди достави овлашћење произвођача медицинске
опреме, којим овлашћује понуђача за учествовање у предметном поступку јавне набавке или
уговор са произвођачем о праву сервисирања, заступања и продаје.
Доказ: Приложити копију овлашћења или уговора са произвођачем предметне медицинске
опреме која је предмет одржавања и поправки.
Б/ Финансијски капацитет:
Потребно је да понуђач није био у губитку у 2010, 2011. и 2012 године:
Доказ: Приложити Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН ЈН, издато д стране Агенције
за привредне регистре.
В/ Пословни капацитет:
Потребно је да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је вршио
истородне услуге у најмање 3 (три) стационарне здравствене установе.
Доказ: Приложити копије закључених уговора у последње три године (2010, 2011 и 2012
година).
Г/ Кадровски капацитет:
Потребно је да понуђач располаже адекватним кадровским капацитетом, и то да у сталном
радном односу има сервисере обучене за сервисирање предметних уређаја – за сваки понаособ, с
тим да је обука обављена у центру за обуку за предметне уређаје, који је за агнио сале Адвантикс
и Иннова као и за ВЦТ компјутеризовани томограф у САД (Ваукеша трејнинг центар). Ово није
потребно само за ТМХ мобилни ренген пошто је иси једноставне природе и не захтева посебну
обуку, већ само сервисну документацију коју овлашћени сервиси поседују.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 12 од 50
Докази:
• Приложити, копије М3А или МА обрасца и копије радних књижица.
• Приложити копије потврда за сервисере (сертификат из центра за обуку)
Уколико понуђач не достави предметну потврду, његова ће понуда бити одбијена као
неодговарајућа.
Напомена:
•
•
•
•
Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;
Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене
доказе.
Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави
одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Наручилац обавештава понуђаче да нису дужин да достављају доказе који су
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, односно Понуђач
који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре,
нема обавезу доказивања обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1 – 4.,
Закона о јавим набавкама, али има обавезу да у својој понуди јасно наведе да
се налази у регистру понуђача, као и да достави копију Решења издатог од
стране Агенције за привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача
или сопствену изјаву да је уписан у Регистар понуђача.
НАРУЧИЛАЦ
Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 13 од 50
ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
(ЗА ПОНУЂАЧА)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу
Изјаву
Да у поступку јавне набавке услуга: Услуге одржавања и поправки медицинске опреме
произвођача GE Healthcare (ангио сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом резервних
делова
и
испоруком
потрошног
_______________________________
материјала
,
број
ЈН-03/14,
понуђач
из ____________________________, матични број
_____________, испуњава услове из члана 75. Став 2. ЗЈН и да је при састављању своје
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да смо ималац
права интелектуалне својине.
У _________________
Овлашћено лице понуђача
Дана_______________
_________________________
М.П.
Напомена:
Понуђач је дужан да уз понуду достави ову изјаву на сопственом меморандуму, потшише је и овери
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача је у обавези да достави
ову изјаву на сопственом меморандуму.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 14 од 50
Прилог бр. 6 - Упутство понуђачима како да сачине понуду
Упутство понуђачима како да сачине понуду припремљено је на основу члана 61.
Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012), и на основу члана 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 29/2013).
Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са
захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка
доделе уговора о јавној набавци.
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и
спецификације које су садржане у конкурсној документацији.
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су
наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговора условима
предвиђеним у конкурсној документацији представља у сваком погледу, ризик за
ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање његове понуде.
1)
Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена,
1.1.
Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском
језику.
Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора
бити написана на српском језику.
Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу
бити на енглеском језику или српском језику.
1.2.
1.3.
2)
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
2.1.
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач преузимања са Интернет
странице наручиоца: www.ikvbd.coм или Портала Управе за јавне набавке.
2.2.1 Понуђач своју понуду припрема на начин што обрасце из конкурсне документације,
попуњава и уз њих прилаже захтевану документацију и слаже следећим редоследом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Подаци о понуђачу/ Подаци о учеснику у заједничкој понуди / Подаци о подизвођачу
Прилог бр. 7 - Образац понуде
Прилог бр. 5 - Докази за испуњеност услови за учешће у поступку јавне набавке из
члaнa. 75. и члана 76. ЗЈН;
Прилог бр . 8 - Модел уговора;
Прилог бр. 9 - Образац структуре цене;
Прилог бр. 10. - Образац трошкова припреме понуде;
Прилог бр. 11 –Образац изјаве о независној понуди;
Гаранција за озбиљност понуде
Остала документација коју захтева наручилац.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 15 од 50
2.2.2 Понуђач појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава читко,
јасно и недвосмислено.
Број прилога из
конкурсне
документације
Прилог бр. 1
Прилог бр. 2
Прилог бр. 3
Прилог бр. 4
Прилог бр. 5
Прилог бр. 6
Назив прилога
Упутство за попуњавање
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике
(спецификације), квалитет, количина и
опис услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место
извршења услуга, евентуалне додатне
услуге и сл
Техничка документација и планови,
односно документација о кредитној
способности наручиоца у случају јавне
набавке финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине
понуду
Понуђач не попуњава
Понуђач не попуњава
Понуђач не попуњава.
Није саставни део ове конкурсне документације.
Понуђач не попуњава.
Понуђач доставља захтеване доказе о испуњености
услова из члана 75. и прилаже доказе за испуњење
додатних услова предвиђених конкурсном
документацијом, у складу са чл. 76 . ЗЈН
Понуђач не попуњава.
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике
уноси тражене податке.
Прилог бр. 7
Образац понуде
Прилог бр. 8
Модел уговора
Прилог бр. 9
Образац структуре понуђене цене, са
упутством како да се попуни
Прилог бр. 10
Образац трошкова припреме понуде
Прилог бр. 11
2.3.
2.4.
2.5.
Уколико образац понуде није исправно попуњен,
потписан или оверен понуда ће бити одбијена као
НЕПРИХВАТЉИВА.
Образац изјаве о независној понуди
Понуђач у моделу уговора попуњава, парафира сваку
страну и оверава печатом модел уговора.
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике
уноси тражене податке
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике
уноси
све трошкове које
је имао приликом
припремања понуде у складу са Чланом 88. Закона о
јавним набавкама.
Трошкови се исказују у динарима.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Понуђач попуњава тако што на предвиђена места
уноси тражене податке
Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од
стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име
понуђача;
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;
Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова.
Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци
или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 16 од 50
дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери
печатом;
2.6. Захтеви наручиоца у погледу рока и начина подношења и јавног отварања понуда:
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају
да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу позива за подношење
понуда.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози. Меницу са меничним овлашћењем је потребно
ставити у pvc фолију са перфорацијом, која са горње стране треба да буде залепљена
налепницом и запечаћена.
Благовременом понудом сматра се она понуда која Наручиоцу стигне најкасније до
21.03.2014. године до 10.00 часова, односно тридесетог дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем
поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:
''Не отварати'' – Понуда за јавну набавку број ЈН - 03/14,
Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare
на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ Београд, Хероја
Милана Тепића бр.1, а на полеђини назив понуђача и адресу
Уколико се понуда доставља лично понуђач предаје понуду на писарници ИКВБ „Дедиње“.
Уколико се понуда доставља поштом или путем брзе поште, предаја се врши на писарници
ИКВБ „Дедиње“, радним даном од 8 до 16 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета Наручиоцу до назначеног
датума и часа.
Комисија за јавне набавке Наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све
неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Благовремено достављене понуде биће јавно отварене комисијски, 21.03.2014. године у 10:30
часова, у просторијама ИВКБ „Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр.1.
Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за подношење и
отварање понуда се помера за први наредни радни дан.
3)
Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више
партија
3.1. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може поднети понуду за
једну или више партија;
3.2. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија Понуђач је дужан да на омоту
(коверти) у којој доставља понуду наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 17 од 50
4)
Oбавештење о могућности подношењa понуде са варијантама
4.1.
Понуде са варијантама нису прихватљиве за наручиоца.
5)
Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;
5.1.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен у конкурсној документацији.
Понуђач може да измени или повуче своју понуду за сваку партију пре истека рока за
подношење понуда, а измена или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими
измењену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда
на начин на који је одређен за подношење понуда.
Понуђач не може изменити понуду након истека рока за подношење понуда.
5.2.
5.3.
6)
6.1.
6.2.
6.3.
Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач;
У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;
Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде
одбити, као неприхватљиве.
7)
Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања
наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу;
7.1.
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове
подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви
да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6
7.7.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 18 од 50
7.8.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
7.8 У случају из тачке 7.7. наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
7.9 Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
7.10. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из
конкурсне документације.
8)
Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке
8.1. Понуду може поднети група понуђача.
8.2. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога
не одреди другачије.
8.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8.4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
8.4.1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
8.4.2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
8.4.3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
8.4.4. понуђачу који ће издати рачун;
8.4.5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
8.4.6. обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8.5.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8.6. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
8.7. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
8.8 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8.9. Одредбе овог члана сходно се примењују на подносиоце пријава у рестриктивном поступку,
квалификационом поступку и конкурентном дијалогу.
8.10. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати
образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ , који садржи , поред
осталог, имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за
извршење уговора.
9)
Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;
9.1.
Наручилац ће плаћање извршених услуга и испоручених добара извршити уплатом на рачун
понуђача у року од 30 дана од дана испостављања рачуна и комплетирања документације за
плаћање. Уколико понуђач понуди краћи рок плаћања или рок не изрази у данима његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац не дозвољава аванс. Уколико понуђач у понуди наведе да тражи аванс таква понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
9.2.
10)
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 19 од 50
10.1. Валута понуде је динар (РСД);
10.2. Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.
11)
Податке о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење
уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за
подношење понуде објављен на страном језику
11.1.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12)
Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева;
12.1.
Захтеви наручиоца у погледу гаранције за озбиљност понуде
Понуђач је у обавези да у понуди достави бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењем на износ 10% понуђене цене без ПДВ-а, као гаранцију за озбиљност понуде са
роком важења менице најкраће 90 дана од дана отварања понуда, према моделу који
достављамо у прилогу конкурсне документације. Меница мора бити пријављена код НБС.
Понуђач може да достави једну меницу са меничним овлашћењем за сваку појединачну
партију за коју доставља понуду или да достави једну меницу са меничним овлашћењем за
све партије за које доставља понуду.
Уколико понуђач не достави меницу са меничним овлашћењем или достави исте са краћим
роком важења или мањим износом од износа одређеног конкурсном документацијом или не
достави исте на начин дат конкурсном документацијом његова понуда биће одбијена као
неприхватљива.
Гаранцију за озбиљност понуде Наручилац (ИКВБД „Дедиње“) ће наплатити у целости у
случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан
групе понуђача:
I. након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
II. уколико је његова понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор о
јавној набавци;
III. не достави тражена средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла ( и по
потреби за повраћај аванса или за отклањање грешака у гарантном року).
Гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, (односно за повраћај аванса - уколико
понуђач тражи аванс и за отклањање грешака у гарантном року - уколико су предмет јавне
набавке добра са гарантним роком).
12.2.
Захтеви наручиоца у погледу гаранције за добро извршење посла
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења уговорених обавеза, Пружалац
услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу, на име гаранције
за добро извршење посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са клаузулом
«без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 % уговорене вредности набавке
без урачунатог ПДВ-а са роком важења који не може бити краћи од 370 дана од дана
закључења уговора.
Меница мора бити регистрована код НБС.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 20 од 50
Меница ће бити реализована:
- у потпуности, уколико Пружалац услуга у току спровођења Уговора одустане од истог, или
уколико Пружалац услуга неспровођењем уговора омете наручиоца у редовном раду и нанесе
му штету или угрози живот пацијената на ма који начин;
- делимично, у висини настале штете (разлике у цени и другим трошковима) уколико
наручилац буде принуђен да у току спровођења уговора, одређену услугу набави од другог
понуђача у складу са уговором, а због неуредног или неадекватног извршења од стране
Пружаоца услуге.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку рока или окончању посла.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
меничног овлашћења се мора продужити.
12.3. Захтеви наручиоца у погледу гаранције за отклањање грешака у гарантном року
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног отклањања грешака у гарантном року,
Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу, на име
гаранције за отклањање грешака у гарантном року, бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 %
уговорене вредности набавке без урачунатог ПДВ-а. Меница мора бити регистрована код
НБС.
Меница ће бити реализована ако Пружалац услуга не изврши обавезу отклањања квара у
складу са условима гарантног рока, Наручилац ће по истеку рока поступити по прописима
којима је уређена наплата менице.
Рок важења меничне обавезе је 10 дана дужи од гарантног рока.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку гарантног рока.
13)
Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче;
13.1.
Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као
и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни
једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног
понуђача.
Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на
државну, војну, службену или пословну тајну.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и
поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно
пријава
Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у
складу са степеном поверљивости.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
14)
Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација
у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 21 од 50
14.1.
Комуникација у предметном поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем
поште, електронске поште или факсом, у складу са чл. 20 ЗЈН.
14.2.
Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације
или објашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
14.3.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева,
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
15)
Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог
подизвођача
15.1.
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно код његовог подизвођача.
15.2.
16)
Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене
цене
16.1.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а
који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне
набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено у тачки 12.2. достави писмо
о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења
посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим
понуђачем.
Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од
10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први
позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
16.2.
17)
Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају
спровођења преговарачког поступка;
17.1.
У случају спровођења преговарачког поступка прeговараће се о оним елементима уговора
који су утврђени као елементи критеријума на основу којих се бира најповољнија понуда.
Начин преговарања наручилац ће описати у позиву за подношење понуде у преговарачком
поступку.
17.2.
18)
Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих
се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и
методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће
омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;
18.1.
Наручилац ће доделу уговора извршити применом критеријума најниже понуђене цене.
19)
Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом;
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 22 од 50
19.1.
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће се дати понуђачу
чија је понуда приспела раније у писарницу ИКВБ „Дедиње“.
20)
Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;
20.1.
Понуђач је дужан уз понуду достави на сопственом меморандуму изјаву под кривичном и
материјалном одговорношћу да ће сносити накнаду за коришћење патената као и
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
21)
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са
упутством о уплати таксе из члана 156. Закона;
21.1
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
[email protected], факсом на број факс 011 2666-445 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, 11000 Београд,
Милана Тепића 1.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
Услучају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за
подношење понуда.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од
дана пријема одлуке за учеснике поступка.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 80.000,00 динара:
1) број жиро рачуна: 840-742221843-57,
2) шифра плаћања 153,
3) позив на број: 97 50-016,
4) сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи
поднети захтев за заштиту права и називом наручиоца,
5) корисник: Буџет Републике Србије.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да:
1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 23 од 50
2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди
мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата
таксе реализована).
Поступак заштите права понуђача регулисан јеодредбама чл. 138. -167. Закона.
22)
Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из
члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној
набавци.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење
захтева
за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у случају из члана 112. Став 2. ЗЈН
уговор
ће бити закључен у року од пет дана.
Напомене:
Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ, И НАЧИНУ
ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА који је објављен у „Службеном гласнику РС“,
бр. 29/2013 и 104/2013 )
Називи свих тачака (22) које су садржане у Упутству понуђачима дословно су преузети из
члана 8. поменутог Правилника.
Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку у отвореном
поступку.
Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са
захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне
набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације
садржане у конкурсној документацији.
Понуђач и су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и
провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.
Под ношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну
документацију и јавни позив.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 24 од 50
Прилог бр. 7 - Образац понуде
ПОНУДА бр. ________________________ од ____________________ 2013. године;
за јавну набавку УСЛУГА
Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE
Healthcare (ангио сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом резервних
делова и испоруком потрошног материјала , број ЈН 03/14,
у отвореном поступку јавне набаваке по позиву за подношење понуде објављеном дана
19.02.2014. године на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца
ИКВБД ,,Дедиње”
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ
(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника )
(a) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
(б) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(в) КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
А – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ПО ПОЗИВУ (хаваријске
ситуације):
А1 - Цена сервисног сата:
А1.1 - у редовном радном времену ________________ динара без пдв-а (попуњава понуђач)
А1.2 - ван редовног радног времена ________________ динара без пдв-а (попуњава понуђач)
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 25 од 50
Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове:
транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности,
монтажу, пробу и пуштање у рад.
А2 - Јединичне цене резервних делова
Резервне делове, неопходне за рад свих система, испоручује сервисер по потпису уговора, а
на захтев одговорног лица Техничке службе Института, према указаним потребама
(хаваријске ситуације).
Резервни делови према ознакама произвођача за одређени тип опреме, морају бити
испоручени у оригиналном паковању, са декларацијом произвођача.
Због недостатка простора за смештај, а само на основу указане потребе и захтева
одговорног лица Техничке службе Института, резервни делови се испоручују пре
уградње !!!
НАПОМЕНА: Потребно је дати јединичне цене резервних делова (наведених у
следећим табелама), који ће се уграђивати само у случају ако се за то укаже потреба (у
случају хаваријских дешавања), а фактурисаће се према наведеној цени и стварном
утрошку резервних делова и утрошених сати рада.
a.2.1 - ЦT скенер LIGHTSPEED VCT STD HINO GT1700
РБ
Кат. бр.
1
5129732
2
D3186T
3
2389885-3
4
2349697-3
5
2401826-2
6
2214527
7
2407689
8
5126991
9
2404393
10
2361853-2
11
2201349
12
5116391-2
Јед.
мере
Назив производа
LS4 drive-assyaxial
PERFORMIX ULTRA
TUBE UNIT including DW dose management system
ORP2 BOARD ASSY
Positioning HP60
TGPU BD ASSY Positioning
HP60
JEDI 60DC SHIELDED
POWER UNIT-HV
JEDI STD HV TANK
(SPARE)
CT IF V4 FRU
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гар. рок
(мес)
ком
ком
(РТГ цев се изоставља из ове јавне
набавке)
ком
ком
ком
ком
ком
INVERTER MID POWER
ASSY V3_FRU
16 SLICE GDAS
CONVERTER CARD FRU
GDAS
DCB
P9235MA
PUMP ASSY
SCSI Tower
ASSY
Обавезан
лагер
(ком)
ком
ком
ком
ком
ком
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 26 од 50
13
5183547-50
14
5147443-2
15
2246223-2
AIO console HOST
computer
Jarrell GRE IG with RAC
rev.D or
HV TANK HEMIT JEDI
60DC (SPARE)
ком
ком
ком
a.2.2 - Mобилни аналогни рентген TMX +
РБ
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
1
5268695
X-ray hand switch
ком
2
2395791
LIMIT SWITCH GN607.2
ком
3
5174432
4
5128473
5
2391386
6
2391397
7
2400411
8
2391402
9
5128474
10
5181122
11
2391399
12
5168099
13
5317962
14
2400407
15
5180834
16
2400414
17
5176574
18
2391398
19
5181581
20
5181377
21
5192912
MAINS CABLE LG.8MT
WITHOUT PLUG
B3 board - starter on-off Ref
01646-E
CASSETTE HOLDER
HALOGEN COLLIMATOR
LAMP
COMPLETE MONOBLOCK
CABLE
MONOBLOCK
MOD.MHF2030
B4 board – charger
Ref 01643
FRONT MONOBLOC
COVER - GREY 10Y 9_0.5
NN
B7 BOARD - 20KHZ
FILAMENT_TMX+
CERAMIC FAST FUSE
100A 660V FEE
TIMER FM 338-12V C1
1000UF for COLLIMATOR
COMPLETE KEYBOARD
WITH MYLAR TMX
CASSETTE HOLDER GREY 10Y 9_0.5 NN
CAPACITOR BATTERY
GROUP
Remote Infared Hand Switch
For Mobile RAD Applications
B2 BOARD - PROCESSOR
CONTROL TMX+
KEYBOARD
TMXR Plus
CASTORS GROUP
70x20
DAP Printer and power supply
cables and connectors
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гар. рок
(мес)
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 27 од 50
Обавезан
лагер
(ком)
22
2394270
FUSES
KIT TMX
ком
23
2393591
ARM, MONOBLOCK
CLUTCH WRENCH
ком
24
2391393
FRONT MONOBLOCK
COVER
ком
25
2391388
26
2391387
27
5181560
28
2394269
29
5196948
30
2404693
31
5128481
32
5181280
33
5181462
34
801919G015
35
2400412
36
2391394
37
5181029
38
5181624
39
5337726
40
5351748
41
2395053
42
5375923
HANDLE MOD.ERX 78
M10X40
DOUBLE RUBBER WHEEL
80X20
TERMINAL
ком
ком
ком
MONOBLOCK
MOD.MHF2015 TMX
DAP MEASUREMENT
KIT
INVERTER
TMX+
B6 board - chopper
Ref 01645
RIGHT LATERAL COVER DARK STEEL BLUE 5PB 5 2
LEFT LATERAL COVER DARK STEEL BLUE 5PB 5 2
HANDLE
ком
(РТГ цев се изоставља из ове јавне
набавке)
ком
ком
ком
ком
ком
ком
COMPLETE GREY
RUBBER WHEEL
COMPLETE
GONIOMETER
HANDLE FOR COLUMN
ROTATION LOCK
HANDLE ELESA ERX. 78-p
M10x50RAL7035
POWER UNIT GROUP
30KW - LOADRESISTORS
BOARD
Djinn Bipolar HV
Tank FRU
COLLIMATOR
TMX/TMX+
FRU
Power Module
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
a.2.3 - Рентген апарат за флуороскопију, ангиографски
ADVANTX LC+
РБ
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
1
D2712C
MX150V5 TUBE UNIT RELOADED
ком
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гар. рок
(мес)
(РТГ цев се изоставља из ове јавне
набавке)
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 28 од 50
Обавезан
лагер
(ком)
2
2127280-3
Grid-Tank
ком
3
5195664
SMART UPS 750VA 230V
ком
4
2404209
HARD DISK DRIV 73GIGAB
DLX HDW RP
ком
5
2145524
SMART HANDLE
ком
6
5166476
7
2202232-2
8
5134354
9
2198943
10
5147563
11
2237459-11
12
5443203-3
13
2224295
14
2269150
15
2335945
16
5193471
17
91572027
18
2237457-15
19
5304293
20
2237456-11
21
2304461-3
22
5318540
23
2268561
24
2247909
25
2131369
26
2194827-3
27
2178990
HEIMAN SATICON A PU
TUBE
ком
28
2330967
15VALUE CRT
MONITOR
ком
EXTERNAL CONTOUR
FILTER
RP HIGH PROFILE IMPACT
SECURITY CLA
FRU, POTENTIOMETER
ASSEMBLY
UPS BATTERY
(APC 450)
FRU New SMA
V3.22
FRU TSSC+
SP W CF Clarity
19inches LCD BW EIZO
GmbH MEDICAL with out
stand - FRU
MULTI AX CNTRL LC/LP
SPIN
COLLIMATOR ZD SRI
COMMAND PROG
DLX STATION SUN U5
GENERIC RP
UPS BATTERY
RBC48
RELAIS 220VCA 3T 6KVA
380V 16A F4,8
FRU Heroic Liberty Clarity
SMART BOX SP
FRU CPU
RoadRunner CVC
FRU Heroic Liberty Clarity
SMART HANDLE
STEPPING BOARD-WIR
CHG OM5 FOR CLARITY:
WITH FUSE
19 Inches LCD Color NEC
1990SXi Black Packaged FRU
UPS BATTERY
(APC 420)
TITAN EL CONSOLE
Without DOCS EMC
RP TYPE B
SWITCH
PR-CPU BOARD
UNPROGRAMMED LC+
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 29 од 50
29
5357454
30
2400915
31
2155361-2
32
2164152
33
2124035-4
34
2100418
35
2241043-02
36
2197212-4
37
2376498
38
2330966
39
5380745
40
2158344-2
41
5398978
42
2120765-8
43
5415005
FRU Adaptator for Advtx-e
Tube water hose
CARTE DLX
VAPZ RP
TV3 GANTRY CABLE
(IRIS/ROT) 5,20M LG
MEASURE AND
COMMUTATION
COOLIX 2200A CHILLER
USED IN ALL
ENVIRONMENTS
HV TANK
(100 KW)
REGULATION BOARD,A2
BOARD
TITAN ASC PENTIUM
WITHOUT FRONT BNC
PR-ALIM EQUIPEE
(ASTEC)
20VALUE CRT
MONITOR
FRU TABLE ROTATION
BRAKE
TV2 GANTRY CABLE
STRAIGHT_5,20M
FRU HEATER SUPPLY
BOARD MPPU1A5A10-A11
15 POS. M-SERIES
(RECEPT.-PLUG)
Stand for 19 inch BW LCD
EIZO GmbH FRU
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
a.2.4 - Рентген апарат за флуороскопију, ангиографски, INNOVA 3100
РБ
Кат. бр.
Назив производа
Јед.
мере
1
2369908
X-RAY DETECTOR
COOLANT
ком
2
2335910
UPS 5125 BATTERY PACK
ком
3
D2802A
4
2355459
5
5144396
6
5115497-3
7
5127609
ULYSSES TUBE UNIT
ANGIO RELOAD
X-RAY DIGITAL
DETECTOR COOLANT
KIT
Replaceable 5micron Water
Filter Cartridge for Coolix
4000 recirculating chiller,
GE PN 5115497.
COOLIX 4000 CHILLER
FOR PERFORMIX 160
VASCULAR X-RAY TUBE
UNIT WITH RS232
CARD COLLIMATOR
CANOPEN
ком
Цена по
јединици мере
(без ПДВ)
Гар. рок
(мес)
(РТГ цев се изоставља из ове јавне
набавке)
ком
ком
ком
ком
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 30 од 50
Обавезан
лагер
(ком)
8
5134354
9
5189930-2
10
2329615
11
2275056
12
5212947-2
13
2302361-2
14
5141351-2
15
5144413
16
2300475-2
17
5141355
18
5262281
19
5145782-3
20
5416941
21
5318540
22
5183450-2
23
5392131
24
5148356-2
25
5248652
26
5264305-2
27
5137930-3
28
5129204
29
5309865
30
2338490
31
5184723
32
5332506
33
5152133
FRU, POTENTIOMETER
ASSEMBLY
FRU INNOVACENTRAL
TOUCH SCREEN
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLY (UPS)
INGRID V2
ком
ком
ком
ком
INNOVA REMOTE
TRANSMITTER V2 RoHS
RP
RP-PWSU
HEROIC
Coolix 4000 Pump and
Motor kit SPARE PART
RP LIFT COVER
ZENITH
ANGIO POWER SUPPLY COST REDUCED
Coolix 4000 Flow Switch,
Lytron PN 230-0703
FRU Oopto switch
board
FRU Smart Box
Zenith_Unity with protection
FMI 12163 - Pathfinder Data
Anonymization and SW
Upgrade
19 Inches LCD Color NEC
1990SXi Black Packaged
FRU
FRU 19 inch BW MEDICAL
Black Bezel w-o stand
FRU- Programmed Heater
V7 Board
FRU TSSC
Zenith
DL 72GB IMAGE Disk
ASSY RP
DIVA 2x SATA 2.5 DISKS
CAGE FRU
POST EVEREST DUAL
FOOTSWITCH
RP ANTICOLL COVERMECH + SPACER
FRU HARMONY
Smartbox
ENCODER WIRED
ENC402
FRU Smartbox
Elegance
FRU Kit Swivel Elbow-V2 +
Water Hose
FRU AC-AC 230VAC
1.5KW CONVERTER
MARTEK. 7W
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 31 од 50
34
5314263
35
5136161-4
36
5309862
37
5265684
38
5392132-2
39
D2801A
PRECHARGE RESISTOR
FRU FIREWALL BUNDLE
8PORT 10-100
PROGRAMMED kV
CONTROL P6.33BF6 AS
FRU
FRU HARMONY CDRH
TSSC
HARMONY XEON
BOOTABLE CHASSIS FRU
FRU- Programmed Rotation
V3 board
ULYSSES TUBE UNIT
(ANGIO)
ком
ком
ком
ком
ком
ком
Напомена наручиоца:
•
•
Наручилац захтева од понуђача да понуди искључиво нове, оригиналне резервне
делове.
Наручилац захтева од понуђача да располаже са минималним количинама резервних
делова која треба да поседује у тренутку подношења понуде у количини исказаној у
колони број 6. (у сврху доказивања овог услова понуђач доставља сопствену Изјаву
на меморандуму, да у тренутку подношења понуде располаже са довољним
количинама резервних делова на залихама.).
Наручилац задржава право провере стања залиха, непосредним увидом код понуђача.
Уколико понуђач не достави захтевани доказ његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Б/ Списак, оријентационе количине и јединичне цене потрошног материјала
Потрошни материјал, неопходан за рад свих система, испоручује сервисер по потпису
уговора, а на захтев одговорног лица Техничке службе Института, према указаним
потребама, у складу са динамиком одржавања, која је сезонског карактера.
б.1 - ЦT скенер LIGHTSPEED VCT STD HINO GT1700 (1 ком)
Ред.
бр.
Кат. бр.
(Шифра
ИКВБД)
1
5112819-2
2
5112819-3
Јед.
мере
Назив производа
ECG, 3-LEAD, LOW-NOISE,
PATIENT CABle
ECG, LOW-NOISE, LEAD WIRES,
24in
Кол
Јед.цена
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
1
1
Ц) – УСЛУГЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА
• Кратак опис превентивних сервиса (навести резервне делове уколико су предвиђени).
Издавање сертификата о исправности опреме обавезно. Такође је потребно
приложити: чекинг листу произвођача опреме по којој се врши превентивни сервис и
изјаву од произвођача о динамици превентивних сервиса, као и састав сетова за
одговарајуће превентивне сервисе. Осим тога, неопходно је навести мерну опрему
којом Понуђач врши контролу исправности апарата према важећим прописима.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 32 од 50
ц.1. - ЦT скенер LIGHTSPEED VCT STD HINO GT1700
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ц.2. - Mобилни аналогни рентген TMX +
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ц.3. - Рентген апарат за флуороскопију, ангиографски ADVANTX LC+
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ц.4. - Рентген апарат за флуороскопију, ангиографски INNOVA 3100
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Динамика превентивних сервиса према препоруци произвођача
Рб
1.
2.
3.
4.
Динамика сервиса
(у месецима)
Врста опреме
ЦT скенер LIGHTSPEED VCT STD HINO
GT1700 (1 ком)
Mобилни аналогни рентген TMX+ (1 ком)
Рентген апарат за флуороскопију,
ангиографски ADVANTX LC+ (1 ком)
Рентген апарат за флуороскопију,
ангиографски, INNOVA 3100 (1 ком)
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 33 од 50
Рекапитулација цена превентивних сервиса опреме GE Healthcare
са издавањем сертификата (годишњи ниво)
Рб
Врста
апарата
Ком
1.
ЦT скенер
LIGHTSPEED VCT
STD HINO GT1700
1
2
2.
Mобилни аналогни
рентген TMX +,
1
1
1
1
1
1
3.
Рентген апарат за
флуороскопију,
ангиографски
Kaт. бр.
сета
Састав сета
Број серв.
(год.)
Цена сета
(без ПДВ)
ADVANTX LC+
4.
Рентген апарат за
флуороскопију,
ангиографски,
INNOVA 3100
ц) Укупно превентивни сервиси опреме GE Healthcare
(годишњи ниво) без ПДВ:
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 34 од 50
Цена рада
(без ПДВ)
Укупно
(без ПДВ)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА УКУПНОГ ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА
GE Healthcare за 2014. ГОДИНУ
Рб
Врста одржавања
Опис
1.
Превентивно
одржавање
Превентивни сервиси опреме произвођача GE Healthcare
(са издавањем сертификата)
(ц1.1+ц1.2+ц1.3+ц1.4)
2.
Потрошни
материјал
Потрошни материјал за опрему произвођача GE Healthcare
(б1)
Резервни делови за термотехничке системе
(а2.1 до а2.4)
3.а
3.б
3.ц
3.
Одржавање по
позиву
(хаваријске
ситуације) са
радом и заменом
делова
*** Релативан износ, служи за формирање јединичних цена резервних делова и оцену понуде, а делови
се поручују у случају хаваријских ситуација и фактуришу према стварном утрошку.
Цена сервисног радног сата у редовно радно време (а1.1)
(понедељак-субота 08-16 часова)
*** Релативан износ, служи за формирање јединичне цене радног сата у редовно радно време у
случају хаваријских ситуација и оцену понуде, а фактурише се према стварном утрошку.
Цена сервисног радног сата ван редовног радног времена (а1.2)
(субота 16 - понедељак 08 часова и празником)
*** Релативан износ, служи за формирање јединичне цене радног сата ван редовног радног времена у
случају хавариј. ситуација и оцену понуде, а фактурише се према стварном утрошку.
Укупно одржавање по позиву (хаваријске ситуације) са радом и заменом делова (процена)
Укупно годишње одржавање опреме произвођача GE Healthcare
без ПДВ (1+2+3):
ПДВ (20%)
Укупно годишње одржавање опреме произвођача GE Healthcare (са ПДВ):
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 35 од 50
Укупна цена
(годишњи ниво)
(без ПДВ)
ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ):
Цене су фиксне и непромењиве до коначне реализације уговора.
Рок важења понуде: ______ дана од дана јавног отварања понуда.
Напомена: Наручилац неће прихватити рок важности понуде краћи од 60 дана од
дана отварања понуде.
Рок плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од _____ дана од дана
испостављања и овере рачуна о извршеним услугама и испорученим добрима.
Рок одзива и извшења услуга
- рок одазива по позиву наручиоца за:
-
рок извршења услуга за:
-
-
хитне сервисне интервенције _____ часова
остале сервисне интервенције: до 24 часова
уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.
време за извршење дефектаже: _____ часова
сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције: _____ часова
сервисирање већег обима (уколико извршилац не поседује потребне делове на
сервисном лагеру): __________ дана
рок за испоруку резервних делова из пописаа: 10 дана
гарантни рок за:
-
извршене услуге: __________ месеци
уграђене резервне делове сем РТГ цеви:
__________
месеци,
(РТГ цев се
изоставља из ове јавне набавке)
-
уграђене РТГ цеви:
__________ месеци. - (РТГ цев се изоставља из ове јавне
набавке)
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 36 од 50
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Овлашћено лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Рачун понуђача
Назив банке
Матични број понуђача
ПИБ
ПДВ број
Датум:
Потпис одговорног лица:
Печат:
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 37 од 50
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ
УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив Понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Општина
Облик организовања
(АД,ДОО,СЗР итд.)
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Број текућег рачуна
Назив банке
Матични број понуђача
ПИБ
ПДВ број
У _________________
Овлашћено лице
Дана_______________
_________________________
М.П.
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 38 од 50
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште и адреса подизвођача
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Овлашћено лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Рачун понуђача
Матични број понуђача
Назив банке
ПИБ
ПДВ број
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
У _________________
Овлашћено лице
Дана_______________
_________________________
М.П.
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 39 од 50
Прилог бр. 8 - Модел уговора
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико понуђач наведе да ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу, дужан је да у члану 9. модела уговора, наведе назив подизвођача и део
извршења услуга који му поверава. У случају заједничке понуде, сваки члан групе понуђача је у
обавези да попуњени модел уговора овери и потпише.
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), и
спроведеног поступка јавне набавке Услуге одржавања и поправки медицинске опреме
произвођача GE Healthcare (ангио сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом резервних
делова и испоруком потрошног материјала у отвореном поступку, редни број ЈН – 03/14,
покренутог по одлуци о покретању поступка јавне набавке број 670 од 18.02.2014. године, по позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца дана 19.02.2014. г. и
одлуке о додели уговора број _______ од_________, уговорне стране
Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње», Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр.1,
Матични број: 07062117, ПИБ 100222374, који заступа директор Проф.др Бошко Ђукановић
(у
даљем тексту: Купац) с једне
и
_______________________________________________________________________________________,
Матични број ____________ ПИБ ____________, кога заступа директор ___________________ ( у
даљем тексту: Продавац) с друге стране
закључују
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare (ангио
сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом резервних делова и испоруком потрошног
материјала ,
Број јавне набавке – 03/14
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да Продавац, за рачун Купца, изврши Услуге одржавања и
поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare (ангио сале, ЦТ скенер и
рендген), са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала , број јавне
набавке ЈН – 03/14, у свему према Спецификацији услуга са структуром цене и техничким описом
предмета набавке, датој у Конкурсној документацији.
Саставни део овог Уговора је Понуда ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ број _____________ од __________2014.
године, која је достављена по позиву за подношење и прихваћена од стране стручне комисије КУПЦА.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупно уговорена цена за испоручена услуге из члана 1. овог уговора, према спецификацији услуга са
структуром цене из понуде,
износи:
ДИНАРА: _________________,
с тим што је укупно уговорена цена и јединичне цене из усвојене понуде Пружаоца услуге,
непроменљива, фиксна.
Ценом из става 1. овог члана ниje обухваћен порез на додату вредност.
Укупна цена са урачунатим ПДВ-ом износи _________________динара.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 40 од 50
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на
рачун, број _______________________, који се води код___________________ банке, у року од
_______дана од дана пријема рачуна за извршене услуге и комплетирања документације за плаћање.
Пружалац услуге се обавезује да за плаћање Наручиоцу достави рачун за пружене услуге и Записник
коначном о квантитативном и квалитативном пријему услуга потписан од овлашћених представника
Наручиоца и Пружаоца услуге.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења уговорених обавеза, Пружалац услуга је у
обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу , на име гаранције за добро извршење
посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком
доспећа «по виђењу», у висини од 10 % уговорене вредности набавке без урачунатог ПДВ-а са роком
важења који не може бити краћи од 375 дана од дана закључења уговора.
Меница мора бити регистрована код НБС.
Меница ће бити реализована:
- у потпуности, уколико Пружалац услуга у току спровођења Уговора одустане од истог, или уколико
Пружалац услуга неспровођењем уговора омете наручиоца у редовном раду и нанесе му штету или
угрози живот пацијената на ма који начин;
- делимично, у висини настале штете (разлике у цени и другим трошковима) уколико наручилац буде
принуђен да у току спровођења уговора, одређену услугу набави од другог понуђача у складу са
уговором, а због неуредног или неадекватног извршења од стране Пружаоца услуге.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку рока или окончању посла.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног
овлашћења се мора продужити.
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног отклањања грешака у гарантном року, Пружалац
услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу, на име гаранције за
отклањање грешака у гарантном року, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са
клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 % уговорене вредности
набавке без урачунатог ПДВ-а. Меница мора бити регистрована код НБС.
Меница ће бити реализована ако Пружалац услуга не изврши обавезу отклањања квара у складу са
условима гарантног рока, Наручилац ће по истеку рока поступити по прописима којима је уређена
наплата менице.
Рок важења меничне обавезе је 10 дана дужи од гарантног рока.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку гарантног рока.
РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Члан 5.
Рок извршења предмета јавне набавке из члана 1. овог уговора је у току 365 дана, од дана закључења
уговора. Место извршења је Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана
Тепића бр.1.
Члан 6.
Извршилац има право на продужење рока из члана 5. овог уговора у случају дејства више силе и
неиспуњења обавеза од стране наручиоца.
Уговорени рок из члана 5. овог уговора продужиће се у случајевима наведеним у ставу 1. овог члана за
онолико дана колико је сметња трајала, што овлашћени представници уговорених страна заједнички
констатују.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 41 од 50
Члан 7.
ГАРАНТНИ РОК
Пружалац услуге испоручује добара у оригиналном паковању произвођача која имају гарантни рок
1. за резервне делове сем РТГ цеви најкраће _____________ месеци (РТГ цев се изоставља из ове
јавне набавке)
2. за РТГ цеви најкраће _____________ месеци, (РТГ цев се изоставља из ове јавне набавке)
од дана пријема добара и пуштању у рад код Наручиоца, док услуге морају да изврше лица са
сертификатом произвођача за предметну медицинску опрему која је предмет јавне набавке.
У том року сва добра која, при нормалној употреби и прописаном чувању, претрпе трајне промене или
оштећења, а која нису проузрокована непрописним начином коришћења или радом у условима за које
нису предвиђена, биће замењена о трошку Пружаоца услуга.
За све пружене услуге редовног сервиса Пружалац даје гаранцију у трајању ________ месеци од дана
квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга одржавања и поправки постојеће опреме.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Ако Пружалац услуга не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан
је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:
- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно уговорене цене,
и
- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из члана 5. овог
уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини 2‰
(два промила) од укупно уговорене цене, с тим што укупан износ уговорене казне не може прећи
5% (пет процената) укупно уговорене цене.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Испоручиоца или због
задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Пружаоца услуге већа од износа уговорне казне, Наручилац
има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Пружаоца услуге , Наручилац без посебног
саопштења Пружаоцу услуге , задржава своје право на уговорну казну. Пружалац услуга ће, у складу са
одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу
уговореног рока од стране Пружаоца услуге, и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за
који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 2. овог уговора.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 9.
Пружалац услуга се обавезује:
1. да испоручи услуге и пружи услуге из члана 1. овог уговора, у свему према усвојеној понуди,
квалитетно, професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту услуга , у складу са
прописима, стандардима, техничким нормативима;
2. да испоручи услуге и пружи услуге из члана 1. овог уговора у року утврђеном у члану 5. овог
уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора;
3. да за време испоруке услуга и пружања услуга из члана 1. овог уговора, извршава захтеве
овлашћеног лица купца, који се односе на та услуге , у складу са одредбама овог уговора;
4. да накнади штете које приликом извршења предмета јавне набавке причини својом кривицом
приватним власницима и правним лицима;
5. да приликом испоруке достави Наручиоцу потребну документацију (сертификат, атест уколико
подлеже атестирању и декларацију) на српском језику
6. да са представником наручиоца сачини Записник о коначном квалитативном и квантитативном
пријему услуга и услуга
7. да приликом испоруке услуга и пружања услуга се придржава законских прописа о безбедности и
здравља на раду, запошљавања и условима рада;
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 42 од 50
8. да подизвођачу _______________________________________________________
повери извршење дела извршења услуга и
то:___________________________________________________________________________________
______________________;
9. да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 10.
Наручилац се обавезује:
1. да Пружаоцу услуге омогући пружање уговорених услуга и испоруку уговорених добара ;
2. да Пружаоцу услуге уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог
уговора;
3. да са Пружаоцем услуге сачини Записник о коначном квалитативној и квантитативној примопредаји
услуга за замену ртг цеви или детектора, за остале пружене услуге Наручилац оверава радни налог
Пружаоцу услуга.
4. да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 11.
Услуге одржавања и поправки постојеће медицинске опреме и пуштања у рад се примају у техничкој
служби наручиоца потписивањем Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга
уградње ртг цеви (РТГ цев се изоставља из ове јавне набавке) или детектора, између представника
Пружаоца услуге и наручиоца у коме се констатују недостаци у извршеним услугама, које је
Пружалац услуга дужан да отклони у року до пет дана од дана сачињавања записника.
Остале услуге примају се овером радог налога од стране наручиоца.
Наручилац је у овлашћен да врши контролу квалитета пружене услуге на месту извршења, током, и
после извршења, са правом да уграђене резервне делове и потрошни материјал достави независној
специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да
испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Пружалац услуга ће бити у
обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 дана, достави, угради и пусти у рад резервне
делове и потрошни материјал одгоарајућег квалитета и стандарда. У том случају сви трошкови анализе
и рекламације падају на терет Пружаоца услуге .
Сматра се да је Пружалац услуга предао све уговорена услуге и пружио све уговорене услуге из члана
1. овог уговора када их без примедаба прими представник наручиоца Записником о коначној
квалитативној и квантитативној примопредаји услуга и услуга.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уколико Пружалац услуга несавесним извршењем својих уговорних обавеза, посебно у погледу
динамике извршења, квалитета резервних делова и испоруком потрошног материјала омете наручиоца
у обављању своје делатности, дужан је да му надокнади причињену штету.
Члан 13.
Свака уговорна страна може да раскине овај уговор ако се током реализације уговора деси случај више
силе, под условом да случај више силе другој уговорној страни писмено пријави и јавним исправама
докаже, у року од осам дана од дана догађаја.
Услов за раскид уговора је да стање или последице изазване дејством више силе трају дуже од 30 дана
од дана настанка.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 43 од 50
Као случај више силе сматрају се догађаји и околности које су настале после закључења уговора и које
кумулативно испуњавају два следећа услова:
- да спречавају извршење уговора и
- да спречена страна није могла својом вољом утицати на случај више силе нити је исти могла
разумно предвидети.
Несташица материјала као и штрајк радне снаге ангажоване од стране Пружаоца услуге не
представља случај више силе.
Настанак, трајање и престанак случаја више силе констатује се записнички.
Члан 14.
Наручилац може једнострано раскинути овај уговор у случајевима када :
- Пружалац услуга не приступи извршењу услуге која је предмет ове набавке,
- Пружалац услуга не испоручи добро у уговореном року или уговореном квалитету или
испоручи добра која нису упакована у оригинално паковање произвођача или не пружи
уговорене услуге,
- Пружалац услуга не отклони уочене недостатке у уговореном року или
- Пружалац услуга приликом испоруке не достави потребну документацију (сертификате, атесте
уколико подлеже атестирању и декларацију).
Члан 15.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим су регулисани
облигациони односи.
Члан 16.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме решавати мирним путем, договарањем својих
овлашћених представника.
Уколико се евентуални неспоразуми не буду могли решити на начин одређен ставом 1. овог члана за
настале спорове решаваће надлежни Привредни суд у Београду
Члан 17.
Саставни део овог уговора је:
Понуда Пружаоца услуге број _____________ од __________2014. г.
Технички опис предмета набавке.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за
Пружаоца услуге .
ПРОДАВАЦ
ДИРЕКТОР
КУПАЦ
Институт за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“ Београд
ДИРЕКТОР
________________________
Проф др Бошко Ђукановић
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 44 од 50
Прилог бр. 9 - Образац структуре понуђене цене
Предмет: Образац структуре цена за набавку услуга одржавања и поправки опреме произвођача GE Healthcare
a) Структура цене радног сата
Попуњава понуђач
Рб
Јединична
цена
(динара без
ПДВ-а)
НАЗИВ
Сви
трошкови
који чине
укупну цену
(семинари,
обуке...)
Стопа
ПДВ-а
Износ ПДВа на
јединичну
цену
ЦЕНА СЕРВИСНОГ РАДНОГ САТА
(У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ)
1
(Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач
даје обавезно укључују све трошкове: транспорта
(опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу,
сервисне активности монтажу, пробу и пуштање у рад)
ЦЕНА СЕРВИСНОГ РАДНОГ САТА
(ВАН РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА)
2
(Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач
даје обавезно укључују све трошкове: транспорта
(опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу,
сервисне активности монтажу, пробу и пуштање у рад)
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 45 од 50
Укупна
цена без
ПДВ-а
Износ
ПДВ-а на
укупну
цену
Укупна
цена са
ПДВ-ом
б) Структура цене резервних делова
Попуњава понуђач
РБ
1
НАЗИВ
Проценат учешћа набавне
цене у укупној цени
резервних делова
(%)
Проценат учешћа осталих
трошкова у укупној цени дела
(%)
Стопа ПДВ-а
(%)
ПРОЦЕНТУАЛНА
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Укупно
(%)
100 %
Упутство за попуњавање: Образац структуре цене понуђач попуњава тако што у предвиђена поља уноси захтеване податке.
У _________________
Овлашћено лице понуђача
Дана _______________
_________________________
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 46 од 50
Прилог број 10 - Образац трошкова припреме понуде
Редни
број
Спецификација трошкова
Износ (динара са пдв-ом)
Износ укупних трошкова са пдв-ом
Упутство за попуњавање:
У табелу је потребно унети све трошкове које је понуђач имао приликом припремања понуде
у складу са Чланом 88. Закона о јавним набавкама.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
У _________________
Овлашћено лице понуђача
Дана_______________
_________________________
М.П.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 47 од 50
Прилог бр. 11 -
Изјава понуђача о независној понуди
У складу са чл. 26. ЗЈН изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
понуду број _________ од____________2014. године, у поступку јавне набавке
Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare (ангио
сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом резервних делова и испоруком потрошног
материјала , број ЈН 03/14,
по позиву за подношење понуде, објављеном дана 19.02.2014. године на Порталу управе за
јавне набавке и на интернет страници наручиоца ИКВБД ,,Дедиње”, подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У _________________
Овлашћено лице понуђача
Дана_______________
_________________________
М.П.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 48 од 50
Модел меничног овлашћења:
Пун назив Дужника – Понуђача _________________________
Матични број, ______________
ПИБ 1______________________
Дел бр.__________
Датум: __________
СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА
На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр.
16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета,
___________________________________________________________________ (навести пун
назив понуђача)
(у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку
јавне набавке Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE
Healthcare (ангио сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом резервних делова и испоруком
потрошног материјала , број ЈН 03/14, по позиву за подношење понуде објављеном на
порталу УЈН дана 19.02.2014. г., коју спроводи ИКВБ „ДЕДИЊЕ“, као НАРУЧИЛАЦ,
дана ___________ године издајемо
ОВЛАШЋЕЊЕ – МЕНИЧНО ПИСМО
1. Овлашћујемо ИКВБ „ДЕДИЊЕ“, 11000 Београд, Милана Тепића ( у даљем текст:
Повериоца),
да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих
идентификационих ознака :
___ /___ / ; ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,
(словна )
( н у м е р и ч к а )
до укупног износа од ____________________________________________________ динара
(словима: _________________________________________________________________ динара),
на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке Услуге одржавања и поправки
медицинске опреме произвођача GE Healthcare (ангио сале, ЦТ скенер и рендген), са уградњом
резервних делова и испоруком потрошног материјала , број ЈН 03/14, који спроводи ИКВБ
„ДЕДИЊЕ“, као наручилац.
у складу са позивом за подношење позива и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:
(а)
Ако ПОНУЂАЧ повуче или мења своју понуду, након истека рока за подношење понуда, а
током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у Прилогу бр. 7- обрасцу
понуде конкурсне документације
1
Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење
треба да се да нпише на меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 49 од 50
(б) Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде као најповољније, у току
периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише уговор или (б) не обезбеди
или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла по уговору.
2. Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без протеста,
безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски, издавањем налога за наплату на терет свих
наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца, али не пре дана (уписати датум
јавног отварања понуда)
2014. год.
3.
Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет
свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед
чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава,
због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
4. Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре
њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица
овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања
статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.
5. Рок важења менице је
дана од дана отварања понуда
6. Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на
повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из
јавног позива и конкурсне документације .
7. У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд у Београду.
ЗА ДУЖНИКА
Овлашћено лице2
Печат
2
Лице уписано у регистар привредних субјеката или лице које он овласти писаним овлашћењем које се мора
доставити у прилогу.
Конкурсна документација за јавну набавку услуга:
Услуга одржавања и поправки медицинске опреме произвођача GE Healthcare,
бр. ЈН - 03/14, у отвореном поступку
Стр. 50 од 50
Download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Услуге одржавања и поправки