T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- ^ 9 > ö - 3 ^ 9 Konu: Kepez 26773 ada 3 parsel NİP.
EXP02016
ANTALYA
OÜ /09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-10B nolu imar paftasında yer alan
Sütçüler Mahallesi 26773 ada 3 parselde yer alan Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonuna
‘’CNG Otogaz” ibaresinin eklenmesi ve elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri
için parsel üzerindeki ibarenin "Akaryakıt, LPG ve CNG Otogaz Şarj ve Servis İstasyonu”
olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek,
Uygun görüşle arz ederim.
... ./O»/2j014
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-plan açıklama raporu.
02/09/2014 Şehir Plancısı: A.C.TETİK Js .
OV-/09/2014 Pln. Şb. Md. V.: M.ALKAN J&-
r -'
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
planiam a@ antalva.bel.tr
PLfiNLfiMfi
İNŞAAT M € D İK f U
LTD.
ŞTİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(Kepez Belediyesi)
26773 ADA 3 PARSELE İLİŞKİN
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
0 2 5 A 10B nolu 1 /5 0 00 Ölçekli Nazım İm ar Planı paftasında kalan söz konusu alan KepezSütçüler M ahallesi, 30 m e tre genişliğindeki 3615 nolu sokağa cephelidir.
Uydu Fotoğrafı
Halihazır ve Kadastral Durum
2. PLANLAMANIN AM AÇ VE KAPSAMI
Parsel dahilinde 1 /5 0 00 Ölçekli Nazım İm ar Planı ile öngörülen A karyakıt LPG Satış ve Servis
İstasyonu'na "CNG Otogaz" ibaresinin eklenmesi ve Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj
edilm e le ri için parsel üzerindeki ibarenin "Akaryakıt, LPG ve CNG Otogaz Şarj ve Servis
İstasyonu" olarak belirlenm esi am açlanm aktadır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Bölge genelinde seyrek b ir yapılaşm a görülm ekte d ir. Plan değişikliğine konu parsel boş
___________________________
vaziyettedir.
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğine konu alanda 1 /5 0 00 Ölçekli Nazım İm ar Planı değişikliğine ilişkin Antalya
elediyesi M e clisi'n in 13.03.2012 gün ve 150 sayılı kararı ile tic a re t alanında
LPG İstasyonu" yapılabilm esi uygun g örülm üştü r.
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
1
P l f l N i n Mf ö İ N Ş A A T M I D İ K f l l L T D. ŞTİ .
Bu kararı takibe n Kepez Belediye M eclisi'nin 03.09.2012 gün ve 137 sayılı kararı ile uygun
bulunan 1 /1000 Ölçekli Uygulam a İm ar Planı değişikliği ile söz konusu parselin "A karyakıt,
LPG, ürün Satış ve Servis İstasyonu ve tic a re t alanına dönüştürülm esi Antalya Büyükşehir
Belediyesi M e clisi'n in 13.11.2012 gün ve 603 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe g irm iştir.
Diğer ta ra fta n ;
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Akaryakıt, Şarj ve Servis İstasyonları
Madde 40 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/9/2013-28759)
İm ar planlarında akaryakıt istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası
mesafe ve diğer k rite rle rle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları,
CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen ü re tim ve dolum istasyonları
yapılabilir. Yapı yüksekliği 2 katı geçm em ek şartıyla; b ün yelerinde kullanıcıların
asgari
ihtiyaçlarını karşılayacak o to -m a rke t, çay ocağı, büfe, o to e lektrik, lastikçi, yıkama yağlama
gibi fon ksiyo n la r ye r alabilir.
Yakıt
tankı
ve
borulam a
sistem lerinin
bakım,
ta d ila t
veya
onarım larının,
TSE
standartları ve ilgili kurum ların görüşü doğrultusunda yapılması zorunludur.
Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilm e le ri için, ilgili e le ktrik kurum unun, o lu m lu
görüşü ile o to p a rkla r, akaryakıt istasyonları veya d iğ er uygun yerlerde elektrikli araç şarj
veri yapılabilir.
D enilm ektedir.
Doğal gaz, a tm o sfe r basıncında -162°C'a kadar soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçmesi
ile ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG-Liquified Natural Gas) elde e d ilm e kte d ir. CNG (Sıkıştırılmış Doğal
Gaz) ise, (LNG) şeklinde te d a rik edilen doğal gazın, yaklaşık 200-250 bar basınç altında
sıkıştırılmasıyla elde e d ilm e kte d ir. CNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olm ayan gaz fazında bir
yakıttır.
Şehir içi lo jistik araçları, araç filo la rı, Çöp kam yonu, yol süpürgesi gibi araçlar, Ağır vasıtalar,
askeri ve kamu (Belediye O tobüsü gibi) hizm et araçları, Trenler, m o to sikle tle r, İş m akinaları
ve h afriyat kam yon filo la rı, fo rk liftle r vb birçok araçta CNG (Compressed Natural Gas Sıkıştırılmış DoğalGaz) kullanılabilmektedir.
Son yıllarda doğalgazın CNG adı ile (Compressed N atural Gas - Sıkıştırılmış Doğal Gaz)
ulaştırm a se ktöründe de kullanılm ası a lte rn a tif yakıt olma özelliği ile cazip hale gelm ektedir.
Bu yakıtın CO oranı % 0 olduğu için çevreye dost b ir a lte rn a tif ya kıttır. Avrupa Birliğinin egzoz
emisyon standardı olan Euro5’i işlem görm eden sağlayan te k ya kıttır.
kirliliğ in in ve karbon em isyonunun azaltılacağı da b ilin m e kte d ir.
Hazırlanan 1 /5 0 0 0 Ölçekli m evzii Nazım İm ar Planı ile daha önce "A karyakıt ve LPG otogaz"
İstasyonu
olarak
b elirlenm iş
alanda
Tip
İm ar Y önetm eliğinde
de
b e lirtild iğ i gibi,
bu
fonksiyonların yanında CNG otogaz ibaresi eklenerek bu amaca yö n e lik hizm et verm esine
imkân sağlanm aktadır. Ayrıca E lektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilm e le ri için, (İlgili
elektrij«Hcy<ıjm unun
o lu m lu
görüşü
ile) söz konu
alanda
e le ktrikli
wr.
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
araç şarj yeri de
BUU 0 D tl E
P
L
A
N
L
A
M
A
İNŞAAT
M€ D İK A l LTD.
ŞTİ.
Öneri 1 /5000 Ölçekli Nazım İm ar Planı değişikliği ile eklenen "CNG ve Şarj" tan ım la m a la rı ile
parsel üzerinde "A karyakıt, LPG ve CNG Otogaz Şarj ve Servis İstasyonu"
alm aktadır.
ibaresi yer
1 /5 0 0 0 Ölçekli Nazım İm ar Planı M evcu t /Ö n e ri (Ölçeksiz)
Yukarıt
ve gerekçelerle hazırlanan 1 /5000 Ölçekli Nazım İm ar Planı
deği
;'
Y.ÂfiJer<
Şenjir Plancısı
ŞEH' i R PLANCjLARi GDAS* î
S G ö R U L M U S 1 ü K__|
i
A Grubu imar Planı
■; 3 2
Yet.S.No:0027D.No:1535
........
r: \ ^ 2 SilJL—
> i> « sc tim
:
.
! ovr- ll'':- ; 1
't'-v V - a lıl'K ’Vi'i
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
s -r tîK te r i ıfehu
3
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
A N TA LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN NOTU / AÇIKLAMASI
(KEPEZ BELEDİYESİ)
PAFTA NO
: 0 2 5 A 10B
PARSEL NO
:3
ADA NO
: 26773
ALANI
: 2499 m2
MEVCUT PLAN
Parsel dahilinde 1/5000 Ö lçekli N azım im ar Planı ile öngörülen A ka ryakıt LPG Satış ve Servis
İstasyonu'na "CNG O togaz" ibaresinin eklenm esi ve Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilm eleri
için parsel üzerindeki ibarenin "A karyakıt, LPG ve CNG Otogaz Şarj ve Servis is ta syonu" olarak
belirlenm esi a m a çlanm aktadır.
ÖNERİ PLAN
/
Download

Gündemin 92.Maddesi - Antalya Belediyesi