SAYI: 3
Süleyman Demirel Üniversitesi
S D Ü Ziraat Fakültesi Te m m u z-A ra lık 2013 Haber Bülteni
3.Sayı
S D Ü Ziraat Fakültesi T Ü B İT A K Projelerinde 1. Sırada
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2005- 2013 yılları arasında TÜ BİTAK
projelerinde, öğretim üyesi başına düşen proje sayısı bakım ından 52 Proje ile birinci
sırada yer almış ve 7.100.400 TL destek sağlanmıştır.
SDÜ 2 0 0 5 -2 0 1 3 TARİHLERİ ARASI TÜ B İTA K PROJELERİ D A Ğ ILIM I
TAM
M
AM L.
TÜ BİT
ÖĞR
FAKÜLTE AD I
ÜYE
SAYI
SI
TAM
AK
AML.
100 7­
1001
VE
1002
SAYI
TAM AM L.
1001 VE
2236­
2508­
1002
2509­
BÜTÇESİ
2512­
SI
2515­
2528
EDEN
TA M A M L.
TÜBİTAK
TAM
AM L. TAM AM LAN
100 7-2 236­ TÜB.
AN
2 5 0 8 -2 5 0 9 ­ TOPL. TÜB.PROJE
2 5 1 2 -2 5 1 5 ­ PROJ
TO PLAM
252 8 PROJE
E
BÜTÇESİ
BÜTÇESİ
SAYIS
(TL)
(TL)
I
TÜB.
1007­ D E V A M EDEN
M
2236­
TÜ BİTAK 1007­
EDEN TÜ BİTAK 1001 2508­
2236-2508-2509­
2509­
1001
VE 1002
2512­ 2512-2515-2528
VE
PROJE
PROJE
2515­
1002
BÜTÇESİ (TL)
BÜTÇESİ (TL)
2528
SAYISI
PROJ
DEVA
D E V A M EDEN
DEVA
DEVAM
M ED.
EDEN
TOPL.
TO PLAM
PROJE
PROJE
SAYISI
BÜTÇESİ
(ADET)
(TL)
TÜ M
TÜBİT
AK
PROJ
E
SAYIS
TAMAMLANA
N + DEVAM
EDEN
PROJELERİN
TOPLAM
BÜTÇESİ (TL)
I
E
PROJ
SAYIS
E
D iş H e k im liğ i F
37
4
266.580
0
0
4
2 66 .580
5
55.800
0
0
5
55.800
E ğ ir d ir S u U r.F
22
6
662.470
0
0
6
6 62 .470
6
669.275
0
0
6
669.275
12
1.331.745
Ziraat Fak.
87
23
2 . 4 0 1 .6 8 6
11
1 .4 5 5 .2 9 5
34
3 . 8 5 6 .9 8 1
2 . 2 5 6 .8 6 9
3
9 8 6 .5 5 0 ,0 6
18
3 . 2 4 3 .4 1 9
52
7 . 1 0 0 .4 0 0
F e n -E d e b iy a t F 120
24
1.824.330
1
111.528
25
1 .9 35.858
8
4 86 .664
3
330.879
11
817.543
36
2 .753.400
15
9
322 .380
GSF
15
1
20.000
0
0
1
2 0 .000
1
24.205
0
0
1
24.205
2
44.205
İİB F
75
3
323.291
0
0
3
3 23 .291
1
225 .236
0
0
1
225.236
4
548 .527
İla h iy a t F a k .
48
2
126.910
0
0
2
126 .910
171
34
3.096.040
5
1.655.907,99
39
4 .7 51.948
17
O rm a n F a k .
44
15
782 .316
3
267.434
18
1.049.750
8
M YO
44
1
23.710
0
0
1
2 3 .710
1
8
6
386.190
1
162.600
7
5 48 .790
MMF
TEF
0
0
2
126.910
25
4.973.554
64
9 .725.502
238 .000
9
1.046.310
27
2 .096.060
0
1
163.265
2
186.975
0
5
613.419
12
1.162.209
0
0
0
2.489.727
8
2.483.827
8 08 .310
1
163.265
0
5
613 .419
0
0
33
0
0
0
0
0
0
1
356 .167
0
0
1
356.167
1
356 .167
172
3
164.257
0
0
3
164 .257
1
261 .400
0
0
1
261.400
4
425 .657
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S u E n s titü s ü
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İle tiş im F a k .
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.077.779
21
3.652.764,99
T e k n o lo ji F a k .
T ıp F a k ü lte s i
E ğ itim F a k .
S a ğ lık B il. F.
H u k u k Fak.
TO PLAM
923
122
143
1 3 .7 3 0 .5 4 4
69
8 .4 10.337
15
4 .0 3 9 .2 5 6 ,0 6
84
12.449.593
227
Ziraat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı
Süleyman
Demirel
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2013-2014
eğitim
öğretim
yılı
akadem ik genel kurul toplantısı 03 Aralık 2013 tarihinde, üniversitem iz rektörü Prof.
D r. H asan İb ic io ğ lu , rektör yardımcıları Prof. Dr. H ü se yin A k y ıld ız , Prof. Dr.
N u m a n T a m e r ve akadem isyenlerin katılım ıyla gerçekleştirilm iştir.
1
0
2 6 .180.137
Toplantının açılış konuşm asını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Z e k e riya
A k m a n , fakültenin akadem ik ve idari yapılanm ası ile yıl içerisinde gerçekleştirilen
bilimsel etkinlikler ve projeler hakkında bilgiler verdi.
Üniversitem iz rektörü Prof. Dr. H asan İb icio ğ lu ise konuşm alarında, son yıllarda
yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişm elere bakıldığında öne çıkan temel
yaklaşım ın küresel norm larda düşünm ek olduğunu söyleyerek "İnsan kaynağı veya
sosyo-ekonom ik planlam ada dünya ölçeğindeki kriterleri dikkate
almalı,
dünya
ölçeğinde hayaller kurmalıyız. Her birey artık global normlu olm ak zorunda. Aksi
takdirde artan rekabet ortam ında m ücadele edemeyiz. Geleceğin şartlarına göre
tedbirlerim izi alm alıyız” diye belirtmişlerdir.
2
S D Ü Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları A rş. G ör. Ö n d e r
U ysa l’ ın “G ree nP o w e rA lgae” isimli projesi birinci oldu
BAKA ve G öller Bölgesi Teknokenti işbirliğiyle üniversitem izde verilen "Teknogirişim
Sermaye Desteği Eğitimi” ne katılan adaylardan 8 proje sahibi "ANSİAD Girişim cilik
Haftası İş Modeli Yarışm ası” na başvuruda bulundu. Bölge üniversitelerinden toplam
40 iş modeli başvurusunun yapıldığı yarışmada, ön elem eler sonucu finale kalm aya
hak kazanan 10 projeden 7 ’si üniversitem iz öğrencilerine aitti.
11 Aralık 2013’de Akdeniz Ü niversitesi’nde düzenlenen "ANSİAD G ünü” kapsam ında
da finale kalan projeler, yatırım cıların beğenisine sunuldu. M elek yatırım cılar ve
Antalya
Sanayici
İş Adam ları
Derneği (ANSİAD) üyelerinden
oluşan,
Özyeğin
Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut ve pek çok ünlü yatırım cının da jüri
üyesi olduğu yarışmada, SDÜ Ziraat Fakültesi A rş . G ö r. Ö n d e r U y s a l ’ ın, tek hücreli
m ikroskobik canlılar olarak bilinen m ikroalgler ile tarım sal atıkları değerlendirerek,
üretim maliyeti
düşük
katma
değeri
yüksek
"G reenPow erAlgae” isimli projesi birinci oldu.
3
ürünler
elde
etmeyi
am açlayan
T U B İT A K 4004 “ Çevreci Çocuk II ” Projesi Sona Erdi
TU BİTAK tarafından desteklenen ve Süleym an Demirel Üniversitesi ile Özel Bedri
Ayhan İlkokulu işbirliğiyle hazırlanan "Doğayı ve Çevreyi Koruma Karakteri G eliştirm e
Okulu: Çevreci Çocuk II” projesinin kapanış töreni 12 Aralık 2013 tarihinde yapıldı.
Doğayı ve çevreyi korum a bilincinin geliştirilmesi, bu bilincin geliştirilm esine yönelik
toplum sal farkındalık oluşturulm ası am açlanan proje kapsam ında; doğayı ve çevreyi
tanıma, doğal kaynakları korum a bilinci geliştiren 27 farklı etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinliklerde teorik bilgilerin yanı sıra bilimsel araç ve gereçlerin kullanıldığı arazi
çalışmaları ve uygulamaları, araştırma, gözlem, drama etkinlikleri, atölye ve grup
çalışm alarına da yer verildi. Projeye katılan öğrenciler bilime, deneye, gezi ve
gözlem e dayalı alışkanlıklarını geliştirdiler.
4
Altınbaşak Koleji’nde gerçekleştirilen projenin kapanış töreninde İl Milli Eğitim Müdürü
İlyas Can, Proje Koordinatörü Prof. Dr. V e yse l A y h a n ve SDÜ Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Z e k e riya A k m a n birer konuşm a yaparak projeye katkıda bulunan
kurum, kuruluşlara ve proje ekibine teşekkür etti. Projede yer alan öğrencilere de
belgeleri ve hediyeleri verildi.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerimizin “Amonyak Tuzağı” Faydalı
Model Belgesi ile Tescillendi
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri D o ç. Dr. A tılg a n
A T IL G A N
ve D o ç.
Dr. A li
COŞKAN
tarafından geliştirilen "Am onyak Tuzağı”
düzeneği, 31 A ralık 2013 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından "Faydalı Model
Belgesi” ile tescillendi.
Bu buluş etlik piliç kümesi gibi yüksek am onyak gazı konsantrasyonlarının olduğu
ortam larda am onyağın asit çözeltisi ile tutularak ortam havasının tem izlenmesi;
tutulan amonyağın asit çözeltisi ile reaksiyona girmesi sonucu tarım sal azotlu gübre
elde edilm esini sağlayan bir düzenek olarak tescillenm iştir.
Doç. Dr. Ali COŞKAN
Doç. Dr. Atılgan ATILGAN
5
1- BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan
dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka
takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
K o y u n c u , M .A ., D ilm a çü n a l, T ., B a yın d ır, D. a n d E rb a ş, S . 2013. The Role of
Ethylene in Determining Oil Rose (Rosa Dam ascane Mill.) Storage Life. Acta Hort.
(ISHS) 1012:987-993.
B a yın d ır, D., D ilm a çü n a l , T ., K o y u n c u , M .A. a n d O n u rs a l, C .E . 2013. Effects of
Dipping Treatm ents on the Q uality of Fresh-cut 'P ink Lady' Apples During Cold
Storage. Acta Hort. (ISHS) 1012:1057-1063.
Bilimsel Etkinlikler
Y rd . D o ç. Dr. Filiz Hallaç T ü rk , 8.Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya,
sunulu bildiri, 25-28 Eylül 2013.
Prof. Dr. M ustafa K E L E N , 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sem pozyum u, Konya, Sunulu
bildiri, 25-28 Eylül 2013.
Prof. Dr. M ustafa K E L E N , Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanları Toplantısı, Samsun, 31
Ekim 2013.
Kabul Edilen ve Tamamlanan Projeler
Prof. Dr. M ustafa K E L E N
ve G a m z e Z e n g in , “ Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme,
Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine G ibberellik Asit (GA3) Uygulam alarının Etkileri” ,
BAP projesi, 25.11.2013 - 25.11.2014, 5000 TL.
2209-A I. dönem Üniversite öğrenci Araştırm a Projeleri , (Doç. Dr. Fatma YILDIRIM )
G ü lş a h K E P E N E K , (Yrd. Doç. Dr Dr. Halime ÜNLÜ) Ö z g e Y Ü K S E L (Yrd. Doç. Dr
Filiz HALLAÇ TÜRK) Betül S A R A Ç O Ğ L U , (Öğr. Gör. Tuba DİLM AÇÜNAL) B e rn a
BAYAR.
Görevde Yükselmeler
Arş. Gör. Dr. Filiz H A L L A Ç T Ü R K , 22.11.2013 Yrd. Doç. kadrosuna atanmıştır.
6
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Bahçe Bitkileri Bölümü A rş . G ö r. F u n d a Ö Z Ü S O Y 24.08.2013 tarihinde İsmail
Ö ZÜSO Y ile hayatını birleştirmiştir.
Bahçe Bitkileri Bölümü A rş . G ö r. D e rya E R B A Ş , 14.09.2013 tarihinde Y rd . D o ç. Dr.
S a b ri E R B A Ş ile hayatını birleştirmiştir.
Bölüm sekreterim iz A h m e t Ç a ğ a n ’ın bir oğlu dünyaya gelmiştir. Aileye uzun, sağlıklı
ve mutlu bir öm ür dileriz.
Bölümdeki Akademisyenlerin Başka Görevlere Seçilmeleri
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Y rd . D o ç. Dr. H alim e Ü N L Ü 19.11.2013
Fakülte Kurulu Toplantısında Yardım cı Doçent tem silcisi olarak seçilmiştir.
7
Bölümün Etkinlik Takvimi
B a h ç e Bitkileri B ö lü m ü , 13.12.2013, aşure günü etkinliği.
B a h ç e Bitkileri B ö lü m ü , 15.11.2013, yeni gelen bölüm öğrencileri için tanışm a
toplantısı düzenlenm iş ve 4. Sınıf öğrencileri bölümü tanıtıcı bir sunu yapmışlardır.
8
2- BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden
yayınlar dışındaki makale
Satıcı, Z. And İ. K araca, 2013. Tem perature-dependent developm ent of Chilocorus
bipustulatus (L.) (Coleoptera; Coccinellideae) on the Aspidiotus nerii Bouche
(Hemiptera: Diaspididae) under laboratory conditions. Türk. Entomol. Derg., 37 (2):
185-194.
Efe, D. And İ. K araca, 2013. Life table of Nabis pseudoferus Rem. (Hemiptera:
Nabidae)’ on Spodoptera littoralis Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae) under laboratory
conditions. Tresenius Environm ental Bulletin, 22 (10): 2925-2928.
Ş a h in -Ç e v ik , M., Ç e vik , B ., Karaca, G ., 2013. Expression analysis of W R K Y genes
from Poncirus trifoliata in response to pathogen
Interactions, D O I: 10.1080/17429145.2013.796596.
infection.
Journal
of
Plant
Erper, İ., Türkkan, M., Atanasova, L., Druzhinina, I.S., K araca, G . H ., Cebi-Kılıcoglu,
M., 2013. Integrated assessm ent of the m ycoparasitic and phytostim ulating
properties of Trichoderma strains against Rhizoctonia solani. Bulgarian Journal of
Agricultural Science, 19 (4): 742-748.
Aydın, E.B., Gurkanlı, C.T., Özkoç, İ., Demirci, E., Erper, İ., K araca, G ., Hsieh, T.F.,
Vajna, L., Poltronieri, L.S., 2013. rDNA-ITS Diversity of Waitea circinata var. zeae
(Anamorph: Rhizoctonia zeae). Journal of Plant Pathology, 95 (3): 587-595.
K ü c ü k y u m u k , Z., Ö z g ö n e n , H., E rda l, İ., Influence of Zinc and mycorrhizal fungus
Glomus intraradices on plant yield, nutrient concentrations and
Phytophthora blight of pepper. J. Food. Sci. And Agric. 11(3-4): 807-812.
control
of
Pekbey, G. and R. H a ya t , 2013. New records and distributional data on Sarcophaga
(Heteronychia) (Diptera: Sarcophagidae) from Turkey. Turk. J. Zool., 37 (4): 458-461.
Pekbey, G. and R. H a ya t , 2013. New records of M iltogram m inae and
Param acronychiinae (Diptera: Sarcophagidae) from Turkey. Turk. J. Zool., 37 (4):
514-518.
Pekbey, G. and R. Hayat, 2013. New records and updated distributions of
Blaesoxipha Loew, 1861 (Diptera: Sarcophagidae) from Turkey. J. Entomol. Res.
Soc., 15 (3): 25-36.
Y o ru lm a z S a lm a n , S and Ay, R, 2013. Determination of the inheritance, cross
resistance and detoxifying enzym e levels of a laboratory-selected, spirom esifenresistant population of the predatory mite Neoseiulus californicus (Acari:
Phytoseiidae). Pest M anagem ent Science (Accepted)DOI: 10.1002/ps.3623.
9
Y o ru lm a z S a lm a n S., Yam an Y., Aydınlı F., Ay, R., 2013. Avcı A kar Neoseiulus
californicus (M cGregor)( (Acari: Phytoseiidae) Popülasyonlarının M ilbem ectin'e Karşı
Direnç Düzeyleri, Sinerjistleri ve Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi. Tarım
Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences), 19(3): 207-218. .
R., 2013. Analysis of hexythiazox resistance
m echanism s in laboratory selected predatory mite Neoseiulus californicus (Acari:
Phytoseiidae). Turkish Journal of Entom ology (Accepted).
Y o ru lm a z
S a lm a n ,
S . and Ay,
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan
dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka
takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
Ç u la l-K ılıç , H., Y a rd ım c ı, N., Ürgen, G., 2013. Muğla ili Fethiye ilçesinde fasulye
alanlarında önemli bazı virüs hastalıklarının araştırılm ası. Uludağ Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 1-8.
Khaghaninia, S., A. Shakeryari and R. H a ya t , 2014. First record of two genera of
Hoverflies (Diptera: Syrphidae) from East Azerbaijan Province, Iran. Entomofauna,
35: 21-28.
Y o ru lm a z S a lm a n , S., Tekel, E., U ysa l, Ö ., A y , R. 2013. Bazı pestisitlerin avcı akar
Phytoseiulus persim ilis Athias-H enriot (Acari:Phytoseiidae)'e laboratuar kosullarında
yan etkilerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8
(1):19-27.
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma,
vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
Sevinç M.S., İ. K araca, M. S. Özgökçe, 2013. Life table param eters of Chilocorus
bipustulatus (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) on two different prey [Aspidiotus nerii
Bouche (Hemiptera: Diaspididae)] densities. Integrated Control in Citrus Fruit Crops
IOBC-W PRS Bulletin Vol. 95, pp. 121-129.
Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
Ateş, M., K araca, G ., 2013. Dom ateslerde Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
(F O L ) ve Botrytis cinerea’ ya karşı Mikoparazit Pythium türlerinin antagonistik
etkilerinin belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim,
Niğde.
Y a rd ım c ı, N., Ç u la l-K ılıç , H., Demir, Y. 2013. Farklı Patates çeşitlerinde Önemli
Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntem lerle Araştırılm ası. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım
ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim 2013. Niğde, s263.
10
Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan
bildiri
K araca, G , Burcu AÇILOĞLU, Hatice AC AR B U LU T ve İ. K araca, 4. Uluslararası
Katılımlı Entom opatojenler ve M ikrobiyal M ücadele Sempozyumu, Artvin,
Bazı
Entom opatojen Fungusların Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelehiidae) ’ya
Karşı Etkileri, 2013 .
Ö. Güven, Çayır, D., Baydar, R. ve İ. K a ra c a , Patates Zararlı Organizm aları
Sempozyumu, Ankara,
Patates Böceği [(Leptinotarsa decemlineata (Say.)
(Coleoptera: Chrysom elidae)] Üzerine Entom opatojen Fungus Beauveria bassiana
İzolatlarının Etkisi, 4-7 Kasim 2013.
K araca, G ., Açıloğlu, B., Acarbulut, H., Karaca, İ., 2013. Bazı E n to m o p a to je n
F u n g u sla rın Tuta absoluta (M e y ric k ) (L e p id o p te ra : G e le h iid a e ) ’ya Karşı
E tkile ri. 4. Uluslararası Katılımlı Entom opatojenler ve M ikrobiyal Mücadele
Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013, Artvin.
Sempozyum, Toplantı, Panel, Kongre, Seminer, Kitapta Bölüm
Yazarlığı
A gricultural University of Georgia
görüşmeleri, Tbilisi-Georgia, Proje görüşmeleri, 4-9.09.2013.
Prof.
Dr.
İsm ail
KARACA,
ile ikili işbirliği
Prof. Dr. İsm ail K A R A C A , 4. Uluslararası Entom opatojenler ve M ikrobiyal M ücadele
Sempozyumu, Artvin Çoruh Üniversitesi, Sözlü Bildiri ve Poster, 11-14.09.2013.
Prof. Dr. İsm ail K A R A C A , Turunçgil Y etiştiriciliğinde Faydalı Böcekler, Konferans,
Finike, Konuşmacı, 04.10.2013.
Prof. Dr. İsm ail K A R A C A , 1.Frutech Meyve Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı,
Antalya, Stant açma, Yararlı organizm aların sergi ve tanıtımı, 24 -26.10.2013.
Prof. Dr. İsm ail K A R A C A , Patates Zararlı Organizm aları Sempozyumu, Ankara,
Bildirili, 4-7.11.2013.
Prof. Dr. İsm ail K A R A C A , D om atexpo Domates Fuarı, Kumluca, Stant açma Yararlı
organizm aların sergi ve tanıtımı, 21-23.11.2013.
Y rd . D o ç. Dr. H ü ly a Ö Z G Ö N E N , Prof. Dr. İsm ail K A R A C A , Finike Ziraat Odası,
Konuşmacı, Turunçgil Hastalıkları ve mücadelesi, 20.12.2013.
A rş . G ö r. Sibel Y O R U L M A Z S A L M A N , SDU Yaşam Boy Eğitim Merkezi, Isparta
Kırsal Kalkınma Raporu’nun Oluşturulması, Tarım sal kirlilik alanında rapora katkı
sağlamak, 24- 28.12.2013.
Kabul Edilen Proje
11
Prof. Dr. G ü rs e l K A R A C A , FP7 projesi- partner, Responses of European Forests
and Society to Invasive Pathogens, Proje Yürütücüsü ve Proje Ekibi: İlker Kurbetli,
Ayşe Gülden Aday, Kemal Değirmenci, Tuğba Lehtijarvi, Gürsel Karaca, Özgür Kaya,
Asko Lehtijarvi, Funda Oskay, Süreyya Özben, Ocak 2014- Aralık 2017, 100 000
EUR.
Prof. Dr. G ü rs e l K A R A C A (yürütücü), SANTEZ projesi, Responses of European
Forests and Society to Invasive Pathogens, Proje Yürütücüsü ve Proje Ekibi:İlker
Kurbetli, Ayşe Gülden Aday, Kemal Değirmenci, Tuğba Lehtijarvi, G ü rs e l K a ra c a ,
Özgür Kaya, Asko Lehtijarvi, Funda Oskay, Süreyya Özben, Ocak 2014- A ralık 2017,
100 000 EUR.
Y rd . D o ç. Dr. H ü ly a Ö Z G Ö N E N , Canan VAR DA R KOR (Doktora Projesi), Elmada
Hasat Sonrası Penicillium Expansum (link.) ve Botrytis Cinerea (pers.: Fr.)’ nın
M ücadelesinde Dayanıklılığı Teşvik Edici Kimyasalların Etkisi, 2013-2015, 22.497,92
TL.
Yasin KAŞ (Yüksek Lisans Projesi), Bazı
Fungisitlerin Elmada Alternaria mali Roberts (Nekrotik Y aprak Lekesi) Üzerine
Etkinliğinin Belirlenmesi, 2013-2014, 4.992,26 TL.
Y rd .
D o ç.
Dr.
H ü ly a
ÖZGÖNEN,
Y rd . D o ç. Dr. H ü ly a Ö Z G Ö N E N , Kemal Y ILM AZ(Yüksek Lisans Projesi), Elma
Y aprak Kom postunda Bulunan Başlıca M ikroorganizm aların Elma Kara Lekesine
Karşı A ntagonistik Etkileri, 2013-1014, 4.998,3 TL.
D r. Sibel Y O R U L M A Z S A L M A N (Yürütücü), Avcı akar Phytoseiulus persim ilis A.-H.
(Acari:Phytoseiidae)'in acequinocly ve etoxazole direnç ve direnç m ekanizm alarının
belirlenmesi (TÜBİTAK-TOVAG 1002,113O184), 01-07-2013/01-07-2014, 29.500 TL.
Sibel Y O R U L M A Z S A L M A N (Danışman), Sem iha SARITAŞ, Lamiaceae
Familyasındaki Bazı Bitkilerin Uçucu Yağlarının Tetranychus urticae Koch.(Acari:
Tetranychidae) Üzerindeki Kontakt ve Repellent Etkilerinin Belirlenm esi (Tübitak
2209/A), 01-06-2013/01-06-2014, 2000 TL.
D r.
2209-A I. dönem Üniversite öğrenci Araştırm a Projeleri , ( Dr. Handan Çulal K ILIÇ ) A li
G Ü N E Ş - A li B A L , (Doç. Dr. Nejla YA R D IM C I ) Fa tm a D E N İZ ; ( Prof. Dr. Gürsel
KAR AC A ) Şerife Y A Ğ IZ - E m in e Ö Z , ( Prof. Dr. Bülent Y A Ş A R ) M eh m et C A N T E Z O rh a n K O Ç , ( Yrd. Doç. Dr. Ozan D EM İR Ö ZER ) T o lg a A L D E M İR , (Prof. Dr. İsmail
KAR AC A ) Y a s e m in Y IL M A Z - D u rm u ş Ç A Y IR , ( Prof. Dr. İsmail KAR AC A ) C em al
T E M E L - O ğ u z c a n Ç A L T IL I, ( Dr. Sibel YO R U LM A Z S ALM AN ) S e m ih a S A R I T A Ş ,
(Prof. Dr. Recep AY) M. Hakan B A L C I - M. A li İN A N IC I, ( Prof. Dr. Bayram ÇEVİK)
N adire S A K A L L I, ( Yrd. Doç. Dr. Yasin Emre KİTİŞ) S a d u lla h E K İN C İ.
Kabul Edilen Projeler
Y rd . D o ç. Dr. Y a s in E m re K İT İŞ (Danışman), S a d u lla h E K İN C İ (Y ü rü tü c ü ), Tübitak
2209, Bazı Yabancı Ot Türlerinin Farklı Sıcaklıklarda Alevlem e Uygulam asına Karşı
R eaksiyonlarının Belirlenmesi, 01.09.2013 - 30.06.2014.
D r. Sibel Y O R U L M A Z S A L M A N , Prof. Dr. R e ce p A Y (Yrd. Araştırıcı), Tübitak Tovag 1002 113O184, Avcı akar Phytoseiulus persim ilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)
12
'in acequinocly ve etoxazole direnç ve direnç
29.500,00 TL, 01.07.2013 - 01.07.2014.
m ekanizm alarının
belirlenmesi,
(Proje Danışmanı), Semiha Sarıtaş (Yürütücü),
Tübitak 2209 / A, Lam iaceae Fam ilyasındaki Bazı Bitkilerin Uçucu Yağlarının
Tetranychus urticae Koch.(Acari: Tetranychidae) Üzerindeki Kontakt ve Repellent
Etkilerinin Belirlenmesi, 2000 TL, 30.06.2013 - 30.06.2014.
Dr. Sibel Y O R U L M A Z S A L M A N
M ehm et A li S Ö Ğ Ü T (danışman), Aslı KARA (yürütücü), Tübitak 2209 / A, Bazı
bitkisel yağların
belirlenmesi.
kök-ur
nem atodu
(M eloidogyne
spp.)'ye
karşı
etkinliklerinin
Prof. D r.İsm a il K a ra ca (Danışman), Tübitak öğrenci projesi, Gelin böceği,
Ccoccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae)’ya bitkisel ekstratlarin
etkisinin laboratuvar koşullarinda belirlenmesi, 2013-2014, Proje Lideri Y a s e m in
Y ılm a z , Yardımcı A raştırıcılar Durmuş Çayır, 1.500 TL.
Bitirilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Prof. Dr. G ü rs e l K A R A C A (danışman), Yüksek Lisans Tezi, B u rc u A Ç I L O Ğ L U ,
Entom opatojen Paecilomyces Türlerinin Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: G elechiidae)’ya Karşı Biyolojik Savaş Etmeni O larak Kullanım
Olanakları, Ağustos 2013.
Prof. Dr. G ü rs e l K A R A C A (danışman), Yüksek Lisans Tezi, Nurşen AYAZOĞLU,
Isparta İlinde buğdaylarda em briyo enfeksiyonuna ve kök çürüklüğüne neden olan
Pythium türlerinin belirlenmesi, Kasım 2013.
Görevde Yükselmeler
Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji ana bilim dalı öğretim üyesi D o ç. Dr. B a yra m
Ç E V İK hocam ız profesörlük kadrosuna atanmıştır.
Prof. Dr. Bayram ÇEVİK
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
13
Bitki Koruma Bölümü Araştırm a Görevlisi Hilal Ş u le S A B A N C I (T O S U N ) evlenmiştir.
Y rd . D o ç. Dr. O za n D e m irö ze r, A rş . G ö r. A s iy e U zu n , A rş . g ö r. Fatm a G ü l G ö ze ,
Entomoloji
m üzesine
Tem m uz
ayı
ziyaretçi
sayısı
150
kişi
olmuştur.
Öğrencilerle Birlikte Yapılan Etkinlikler
Prof. Dr. H ü s e yin Z E N G İN (danışman), Bitki Koruma Bölümü 1. sınıf öğrencileri ile
tanışm a toplantısı yapmıştır.
(danışman), Bitki Koruma Bölümü 2. sınıf
öğrencileri ile birlikte Burdur gezisi gerçekleştirm iştir.
Y rd .
D o ç.
Dr. O za n
D E M İR Ö Z E R
Y rd . D o ç. Dr. M eh m et A li S Ö Ğ Ü T (danışman), Y rd . D o ç. Dr. Ş .E v rim A R IC I, Bitki
Koruma Bölümü 3. sınıf öğrencileriyle birlikte Fitoklinik dersi kapsamında, İsparta’daki
karanfil seraları ve Deregümü mevkii dom ates seraları gezilerek bitki korumayla ilgili
sorunları yerinde görmeleri amaçlanmış, ayrıca hastalık ve zararlılar hakkında
bilgilendirilerek görsel olarak tanıklılıkları sağlanmıştır. Ayrıca Antalya BATEM ve
Antalya Tarım fuarını da gezerek, mesleki açıdan bilgilendirilm işlerdir.
14
Y rd . D o ç. Dr. H ü ly a Ö Z G Ö N E N , Teknik Gezi Eğirdir, G ülbudak soğuk hava deposu,
Bilimsel amaçlı depo hastalıkları ders kapsamında, Bitki Koruma Bölümü 4. Sınıf
öğrencileri, Hasat sonrası elma depolaması ve bitki koruma problem leri konusunda
bilgi, 24.12.2013.
Aramıza Yeni Katılanlar
A li Kem al B İR G Ü C Ü , Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Bölüm ü'nden (35. m adde araştırm a görevlisi olarak) SDÜ Bitki Koruma Bölüm ü’ne
araştırm a görevlisi olarak atanmıştır, 17.10.2013.
D r.
A
Arş. Gör. Ali Kemal BİRGÜCÜ
Aramızdan Ayrılanlar
Y rd . D o ç. Dr. Y . E m re K İT İŞ , Bitki Koruma Bölüm ü’nde görev yapan hocamız
aramızdan ayrılmıştır. Akdeniz Üniversitesinde 15 Aralık 2013 ‘de göreve başladı.
Hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
15
3- TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Sempozyum, Toplantı, Panel, Kongre, Seminer, Kitapta Bölüm
Yazarlığı
Y rd . D o ç Dr. H a ce r C e lik A te s, Views Of Public Extension Personnel And Private
Extension Advisers On The Privatization Of Extension Services ", Suleym an Demirel
University, Faculty of Agriculture, Departm ent of Agricultural Econom ics 21st
European Sem inar on Extension Education Septem ber 2-6, 2013, AN TALYA
A D IY A M A N , E., Ö R M E C İ K A R T , M .Ç ., Applied Im provem ent M ethods M anaging
Social Exclusion and Poverty in Rural Areas in Turkey. 24th International Scientificexpert Conference On Agriculture and Food Industry - 25-28th Septem ber 2013,
Sarajevo, Bosnia And Herzegovina.
Ö R M E C İ K A R T , M .Ç ., Prospects of the Farming Sector and Agricultural Exports: The
case of Turkey / Ocak 2014 Proje Raporu.
Ö R M E C İ K A R T , M .Ç ., Supporting the role of the Common Agricultural Policy in
landscape valorisation: Improving the knowledge base of the contribution of
landscape M anagem ent to the rural econom y (AB FP7 Projesi) 10-13 Kasım 2013
Proje Toplantısı.
Kabul Edilen Projeler
SAYIN, B, KUZGUN, M.,
ÇELİKYURT, M.A. (BATEM )- ÇELİK, A., ÖZTÜRK, E., (TAGEM). Rethinking the links
between/arm modernization, rural developm ent and resilience in a world of
increasing dem ands and finite resources (RETHINKING). Talebin Sürekli Arttığı ve
Kaynakların Sınırlı Olduğu Bir Dünyada, Tarım İşletm elerinin Modernizasyonu, Kırsal
Kalkınma ve Esneklik Arasındaki İlişkilerin Yeniden Değerlendirilm esi. Avrupa Birliği
7. Çerçeve Programı ERA-NET RURAGRI Çağrısı. SDÜ-TAGEM -BATEM .
01.08.2013-01.08.2016. 36 ay, 80.000 Euro.
G İR A Y F.H ., K A R L I, B ., G Ü L , M., B A L , T ., B O Y A R , S .,
G İR A Y F.H ., K A R L I, B ., G Ü L , M., B A L , T ., B O Y A R , S., A G R I-JR P - “ Piloting Job
Rotation Program m e fo r Em ploym ent Developm ent in Agriculture Sector” Lifelong
Learning Program m e 2007 - 2013 Leonardo da Vinci Sectorial Programme.
Süleyman Demirel Üniversitesi- Faculty of Agriculture (Core Partner), 20,008.45 €.
2209-A I. dönem Üniversite öğrenci araştırm a projeleri, ( Prof. Dr. B ahri D A Ğ L I )
İsmet TUTAR, Tuncer TUĞCU, (Y rd . D o ç. Dr. Tu fa n B A L ) Sevinç MUTAFOĞLU,
Umut YAMAN; ( Prof. Dr. V e c d i D E M İR C A N ) Fatih YATAĞAN, Gökçe YALÇIN,
( D o ç. Dr. H a nda n G İR A Y ) Habibe KÜÇÜK, Nurgül SALU K ( D o ç. Dr. M evlüt G Ü L )
Halil PARLAK, Nuriye ÖKTEN.
16
G örevde Yükselm eler
Y rd . D o ç. Dr. M evlüt G Ü L ve Y rd . D o ç. Dr. H a nda n G İR A Y doçentlik unvanına
yükselmiştir.
17
4- TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden
yayınlar dışındaki makale
T. ERDEM, S. Ö ZTEKİN , S. K A R A A S L A N (2 0 1 3 ). Energy Com sum ption of
microwave and ınfrared drying of laurel (Laurus Nobılıs L.) Berry. 5th International
Conference TAE 2013 Trends ın Agricultural Engineering 2013. 3-6 September.
Prague, Czech Republic. Ss:163-166.
S . K A R A A S L A N , T.ERDEM, OZTEKIN (2013). M athem atical Modelling and color
characteristics of Purslane (Portulaca O leraceae L.) Leaves Using Different Drying
Methods. The Philippine Agricultural Scientist Vol. 96 No. 3.
A h m e t K am il B A Y H A N , A.K., KARAMAN, S., K O Ş K A N , Ö ., Effects of Heat Stress
on Egg Yield and Mortality Rates of
Derg, 19 (5): 873-879, 2013.
Caged Poultry Houses. Kafkas Univ Vet Fak
Kabul Edilen Projeler
SAYIN, B, KUZGUN, M.,
ÇELİKYURT, M.A. (BATEM )- ÇELİK, A., ÖZTÜRK, E., (TAGEM). Rethinking the links
between/arm modernization, rural developm ent and resilience in a world of
increasing dem ands and finite resources (RETHINKING). Talebin Sürekli Arttığı ve
Kaynakların Sınırlı Olduğu Bir Dünyada, Tarım İşletm elerinin Modernizasyonu, Kırsal
Kalkınma ve Esneklik Arasındaki İlişkilerin Yeniden Değerlendirilm esi. Avrupa Birliği
7. Çerçeve Programı ERA-NET RURAGRI Çağrısı. SDÜ-TAGEM -BATEM .
01.08.2013-01.08.2016. 36 ay, 80.000 Euro.
G İR A Y F.H ., K A R L I, B ., G Ü L , M., B A L , T ., B O Y A R , S .,
G İR A Y F.H ., K A R L I, B ., G Ü L , M., B A L , T ., B O Y A R , S., A G R I-JR P - “ Piloting Job
Rotation Program m e fo r Em ploym ent Developm ent in A griculture Sector” Lifelong
Learning Program m e 2007 - 2013 Leonardo da Vinci Sectorial Programme.
Süleyman Demirel Üniversitesi- Faculty of Agriculture (Core Partner), 20,008.45 €.
Y rd .
D o ç.
Dr.
S e rk a n
BOYAR,
Prof.
Dr.
Ahm et
Kam il
BAYHAN
koordinatörlüğünde A rş . G ö r. E m ra h O N U R S A L ve Zir Müh. Özgür KAYAALP,
BAKA Projesi , Süt Sağım Sistemleri Ar-G e Test ve Sürekli Eğitim Merkezinin
Kurulm ası-SAR G ESEM , 2 1 . 06.2013 , 373.000 TL.
Doç. Dr. Deniz YILM AZ, Fe ra y K E S K İN (Öğrenci), Vişnenin M ekanik Hasadı İçin
Fiziko-M ekanik Özelliklerin Belirlenmesi, 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı
Araştırm a Projeleri Desteklem e Programı (Danışman), 1500 TL, Eylül 2013.
18
Sempozyum, Toplantı, Panel, Kongre, Seminer, Kitapta Bölüm
Yazarlığı
Y rd . D o ç. Dr. Sevil K A R A A S L A N , 5th Internationa! Conference (TAE) Trends in
Agricultural Engineering 2013, PRAG, 3 - 6 Eylül 2013.
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
12-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Alm anya’nın Hannover kentinde düzenlen
AG R ITEC H N IC A 2013 Tarım Makinaları ve Ekipmanları Fuarı'na D o ç. Dr. D e n iz
Y IL M A Z ve D o ç. Dr. R e ce p K Ü L C Ü katılmıştır. Fuar iki yılda bir düzenlenm ekte ve
bu alanda dünyanın en büyük fuarı olm a niteliğindedir. Büyüklüğü 1 km 2’ yi geçen
fuar alanında bu yıl belirli makina gruplarının konum landırıldığı değişen
büyüklüklerde 24 adet kapalı salon bulunmaktadır. Fuara bu sene 47 ülkeden 2.900
firm anın katılmış olup, yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etmiştir.
A rş .
G ö r.
ÖNDER
seçilmiştir, 11.12.2013.
UYSAL
G re e n P o w e rA lg a e
19
konulu
projesiyle
birinci
T a rım M akinaları B ö lü m ü , 7 öğretim üyesi ve 7 proje ile öğretim üyesi başına düşen
TÜ BİTAK proje sayısı ile Ziraat Fakültesi’ nde 1. sırayı almıştır.
SDU ZİRAAT FAKÜLTESİ TÜBİTAK PROJELERİ AD ET01AR AK D AĞILIM I
B itijT a ie riB a zA lın d ı
TÂMÂMLANÂNTÜB.1ÛÛ1
ZİRAAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
ÖĞR ÜYESİ
Başl.Tar.Alındı
Biti; Tarihi Alındı
BaşLTar.Âlındı
BitişTarihi Baz Alındı
Bajl.Tarihi Alındı
Devam eden İ l i l
Tamamlanan 1002
Devam Eden 1002
Tamamlanan Diğer TÜBİTAK
Dev.Ed.DigerTübitak
18
19
10
11
12
2013
2011
2012
2011
2012
2013
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2011
2013
TOPLAM
SAYISI
1
BAHÇEBİTKİLERİ
13
0
1
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
BİTKİ KORUMA
13
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
8
TARIM EKONOMİSİ
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
i
TARIM MAKİNALARI
7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
7
TARLA BİTKİLERİ
10
0
0
1
0
1
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
TAR.BİY0TEKN0L0Jİ
10
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
4
TAR.YAP.VESULAMA
6
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i
TOPRAK BİLVE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
8
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
û
5
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
14
5
GIDA BÖLÜMÜ
TOPLAM
88
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
4
4
3
4
6
2
3
1
1
2
4
1
3
2
2
2
2
1
2
52
Not: Gıda Müh. 0 yıllarda Ziraat Fakültesi ile birlikte olduğundan projeleri dahil edildi.
Tarım M akinaları B öliim ii Öğretim Üyesi Başına Düşen Tübitak Projesi sayısı ile 1, Sırada Yer Alm ıştır.
A h m e t K am il B A Y H A N danışm anlığında bölüm üm üz yüksek lisans
öğrencilerinden H asa n Y IL M A Z , ISPARTEK Proje pazarında Pulsator Test Cihazı
D o ç.
Dr.
Projesi ile 2 .’ lik ödülü kazanmışlardır.
Bölüm üm üz son sınıf öğrencilerinden Ö m e r K IR K A , B a rb a ro s Sa lih K U M B U L ve
A h m e t S Ü S L Ü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen
Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsam ında 100.000’ er TL bütçe ile desteklenerek,
şirketlerini kurm uş ve önemli bir başarıya imza atmışlardır.
Görevde Yükselmeler
D o ç. Dr. A h m e t Kam il B A Y H A N , Profesörlük unvanına yükselmiştir.
20
5- TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden
yayınlar dışındaki makale
Ş a h in -Ç e v ik , M., Ç e vik , B ., Karaca, G ., 2013. Expression analysis of W R K Y genes
from Poncirus trifoliata in response to pathogen
Interactions, D O I: 10.1080/17429145.2013.796596.
infection.
Journal
of
Plant
Tuncer S., Eken C . (2013): Anastom osis grouping of Rhizoctonia solani and
binucleate Rhizoctonia spp. isolated from pepper in Erzincan, Turkey. Plant Protect.
Sci., 49: 130-134.
D em ir, D . ,‘Zeytinde Polifenol Oksidaz Enzimi (Derlem e)’ ZZD ergisi, 29, 68-73,
(2013). (Editör Onaylı Makale)
Sanlı A , K a ra d o ğ a n T , T o n g u ç M. 2013. Effects of Leonardite Applications on Yield
and Some Quality Param eters of Potatoes (Solanum tuberosum L.). Turk J Field
Crops 18:20-26.
Sempozyum, Toplantı, Panel, Kongre, Seminer, Kitapta Bölüm
Yazarlığı
E ke n, C ., Tuncer, S., Genç, T., Kadıoğlu, Z., 2013. Çilekte kurşuni küf hastalığı
etmeni Botrytis cinerea’ya in vitroda fungal antagonistlerin etkisi. Türkiye V. Organik
Tarım Sem pozyum u (25-27 Eylül 2013, Samsun): 311-315.
E ke n, C ., Ak, K., Güçlü, Ş., Genç, T. ve Sekban, R., 2013.Ricania sim ulans
(Hemiptera: Ricaniidae)’ın Fungal Florası. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (01­
04 Ekim 2013, Samsun): 208.
E ke n, C . ve E. Demirci, 2013. Erzurum İlinde Patates Tarla ve Depolarında Saptanan
Funguslar. Patates Zararlı Organizm aları Sem pozyum u (4-7 Kasım 2013,Ankara):
17.
Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
E ke n, C . , Ak, K., Güçlü, Ş., Genç, T. ve Sekban,
R., 2013.Ricania simulans
(Hemiptera: Ricaniidae)’ın Fungal Florası. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (01­
04 Ekim 2013, Samsun): 208.
E ke n, C . ve E. Demirci, 2013. Erzurum İlinde Patates Tarla ve Depolarında Saptanan
Funguslar. Patates Zararlı Organizm aları Sem pozyum u (4-7 Kasım 2013,Ankara):
17.
21
Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
E ke n, C . , Tuncer, S., Genç, T., Kadıoğlu, Z., 2013. Çilekte kurşuni küf hastalığı
etmeni Botrytis cinerea’ya in vitroda fungal antagonistlerin etkisi. Türkiye V. Organik
Tarım Sem pozyum u (25-27 Eylül 2013, Samsun): 311-315.
Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsam ında D o k to r A rıla r olarak bilinen
BICOPOLL projesinin ikinci toplantısı, Tarım sal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof.
D r. C a fe r E K E N tarafından organize edilen ve 7 ülkeden ortakları bulunan CORE
ORGANIC II başlıklı projenin ERA-NET’e sunulan yılsonu toplantısı ve 25-27 Kasım
2013 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.
Projede, çileklerde çok önemli verim kayıplarına yol açan Kurşuni küf (Botrytis
cinerea) hastalığının biyolojik m ücadelesinde, son yıllarda yaygın olan entom ovektör
teknolojisi kullanılm aktadır ve proje bu metodun Türkiye’deki ilk uygulamasıdır. Bu
proje kapsamında, entom ovektör olarak bal arıları (Apis mellifera L.) rol almaktadır.
22
Kabul Edilen Projeler
K a ra k u rt Y ., Cenkçi S., Thermopsis turcica’da MADS Kutusuna Sahip Çiçek Organı
Meristem Kimlik Genlerinin Klonlanması ve Karakterizasyonu.
N. G ., Ç e tin E. S., Babalık Z., Hasat Öncesi Brassinosteroid (24Epibrassinolid, 24-Ebl) Uygulam alarının Üzümde Verim, Kalite Ve Antioksidan Özellik
Taşıyan Bileşiklerin Birikimi Üzerine Etkileri (TÜBİTAK-1001).
B aydar
2209-A I. dönem Üniversite öğrenci Araştırm a Projeleri , (Prof. Dr. Nilgün GÖ KTÜRK
BAYDAR) B ü ş ra A L Ğ A N , N eşe B E Y D İL İ, Ş e y m a A L G A Ç
Bölüm Öğrencileri ile ilgili Önemli Bilgiler:
25 Aralık 2013 tarihinde Tarım sal Biyoteknoloji Bölümü, I. Sınıf öğrencileriyle tanışm a
toplantısı ve sonrasında da kokteyl düzenlenmiştir.
Görevde Yükselme
Y rd . D o ç. Dr. M u h a m m e t T O N G U Ç doçentlik unvanına yükselmiştir.
23
6- TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden
yayınlar dışındaki makale
Ertek, A ., K ara, B ., 2013. Yield and quality of sweet corn under deficit irrigation.
Elsevier, Agricultural W ater Management, 129(2013) pp 138-144.
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan
dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka
takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
BAYRAMOĞLU, E., E R T E K , A . , DEMİREL, Ö., 2013. Su Tasarrufu Am acıyla Peyzaj
Mimarlığı Uygulam alarında Kısıntılı Sulam a Yaklaşım ı.İNÖ NÜ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM DERGİSİ İnönü University Journal of Art and Design,ISSN:
1309-9876 E-ISSN: 1309-9884, Cilt/Vol.3 Sayı/No.7 (2013):45-53
B o z k u rt Y ., Işild ar A . A ., U ç a r Y ., A lb a y ra k S ., T u rk M., V a rb a n S . 2013, Efficient
Use of Some Agricultural Resourches in the W est M editerranean Region of Turkey
W ith Special Reference to Isparta Province . Scientific Papers. Series "Management,
Econom ic Engineering in Agriculture and rural developm ent", Vol. 13 ISSUE 3,
PRINT ISSN 2284-7995, 43-48.
Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
S e n yig it, U., Harman, E., 2013. Eskişehir Yöresinde Bazı Dom ates Bahçelerinde
Uygulanan Damla Sulam a Sistem lerinin D eğerlendirilm esi.İç Anadolu 1. Tarım
Kongresi, 2-4 EKİM 2013, NİĞDE.
Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan
bildiri
U ca r, Y ., K ad ayıfcı, A ., A s k ın , M .A ., Kankaya, A., S e n yiğ it, U., Y ıld ırım F. 2013.
Effects of Different Irrigation W ater Am ounts on Leaf W ater Potential of Young Apple
Trees. 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food
Industry. Sarajevo. Septem ber 25-28, 2013.
O z , H., A tılg a n , A ., Gumus, Z., Kurt, O., 2013. General Status of Mushroom
Production Buildings and V iew of the Neighboring Fam ilies Mushroom Production
Buildings - The Case of Korkuteli. 6th Annual International Symposium on
Agriculture, 15-18 July 2013 in Athens, Greece.
Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri
24
D o ç. Dr. S e m a K A L E (danışman), Tekeli, G ., 2013. Mısırda Farklı Kalitedeki
Sulama Sularının Karbon (13C/12C) İzotopik Değişimine ve Stoma İletkenliğine Olan
Etkilerinin Belirlenmesi.
Y rd . D o ç. Dr. U laş Ş E N Y İ Ğ İT (danışman), H a rm a n , E., 2013. Eskişehir Yöresinde
Domates Y etiştiriciliğinde Uygulanan Damla Sulam a Sistem lerinin İncelenmesi.
İlkhan, M.S., 2013. Farklı Su Sıcaklığı ve Basıncın Farklı Özelliklerdeki Damlatıcıların
Debi ve Eş Su Dağılım Param etrelerine Etkilerinin Belirlenmesi.
Faydalı model tescili
D o ç. Dr. A tılg a n A T IL G A N ve D o ç. Dr. A li C O Ş K A N tarafından hazırlanan
"Am onyak Tuzağı” isimli faydalı model TPE tarafından tescil edilmiştir, 31.12.2013.
Kabul Edilen Projeler
Doç. Dr. Abdullah KADAYIFÇI, Y rd . D o ç. Dr. U laş Ş E N Y İ Ğ İ T , Y rd . D o ç .D r.
K a h ra m a n K E P E N E K , Farklı Kısıntılı Sulam a Program ve Teknikleri ile Gölgeleme
Oranı Farklı Aşırı Yağış ve Doludan Korunma Ağlarının Isparta Gülünün Kütle ve Yağ
Verim i Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG : 113 O 427, 2013-2015,
130.000 TL.
2209-A I. dönem Üniversite öğrenci Araştırm a Projeleri , ( Yrd. Doç Dr. Ulaş
ŞENYİĞİT) Fatm a K A R A D A Ğ , G ü lş a h N O G A Y , Ta y fu n T O P A Y , M. B e d irh a n A Y ,
(Doç. Dr. Atılgan ATILG AN ) Hale Ü Z E R .
Yurt Dışına Giden Öğretim Üyeleri
D o ç. Dr. Y u s u f U Ç A R , 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture
and Food Industry, Bosna Hersek, Uluslararası kongre, 25-28 Ekim 2013.
A rş . G ö r. Dr. H asan Ö Z , Uluslararası kongre, Yunanistan, 16-18 Tem m uz 2013.
Görevde Yükselmeler
Dr. Halil İbrahim Y IL M A Z , Yrd. Doç. Dr. unvanına yükselm iştir
25
Y rd . D o ç. Dr. S e m a K A L E , Doçent unvanı alm aya hak kazanmıştır.
ı
Bölüme Yurt Dışından Gelen Heyet Ziyaretleri
Erasm us ders verm e hareketliliği, Letonya, 5-8 Kasım 2013.
26
7- TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden
yayınlar dışındaki makale
B a yd a r, H., Kuleaşan H., Kara, N . , Canbay, H.S., & Kineci,S., 2013. The Effects of
Pasteurization, Ultraviolet Radiation and Chemical Preservatives on Microbial
Spoilage and Scent Com position of Rose Water. Journal of Essential Oil Bearing
Plants, 16(2):151-160.
A lb a y ra k , S. a n d M. T ü rk . 2013. Changes in the forage yield and quality of legume-
grass mixtures throughout a vegetation period. Turk J. Agriculture and Forestry.
17(2): 139-147.(B class in SCI list).
Sürmen, M., T. Yavuz., S . A lb a y ra k and N. Çankaya. 2013. Forage Yield and Quality
of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Lines in The Black Sea Coastal Area of
Turkey. Turkish Journal of Field Crops. 18(1): 40-45
Şa nlı, A ., K a ra d o g a n . T ., T o n g u c , M., 2013. Effects of Leonardite Applications on
Yield and Some Quality Param eters of Potatoes (Solanum tuberosum L.). Turkish
Journal of Field Crops. 18(1): 20-26.
Kara, B., 2013. Phosphorus-Use Efficiency in Some Bread W heat Cultivars. Res. on
Crops, 14(2): 389-394.
Ertek, A ., B. K a ra , 2013. Yield and Quality of Sweet Corn under Deficit Irrigation.
Agricultural W ater M anagement, 129 (2013): 13 8-1 4 4
Kara, N., B a yd a r, H., 2013. Influence of Distillation Tim e and Fractions on Essential
Oil Content and Com position of Lavandin (Lavandula x intermedia Em eric ex Lois).
Reserch on Crops, 14(4):1128-1134.
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan
dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka
takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
B O Z K U R T ,Y .,
A .A .IŞ IL D A R , Y .U Ç A R , S .A L B A Y R A K , M .T U R K , S .V A R B A N ,
Effıcıent, 2013. Use Of Some Agrıcultural Resources In The W est M edıterranean
Regıon Of Turkey W ıth Specıal Reference To Isparta Provınce. Scientific Papers
Series M anagement, Econom ic Engineering in Agriculture and Rural Developm ent
Vol. 13, Issue 3: 43-4 7
27
Şanlı, A., Karadogan. T., 2013. Effects of Chemical and Natural Sprout Inhibitors and
Storage Tem perature on Potato (Solanum tuberosum L.) Chips Quality. YYU J AGR
SCI. 23(2): 172-184
Baydar, H., Kazaz, S., Erbaş, S. 2013. Yağgülü (Rosa dam ascena M ill.)'nde
morfogenetik, ontogenetik ve diurnal varyabiliteler. Süleym an Demirel Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (1):1 -11.
Kara, N., Baydar, H., 2013. Lavantanın Uçucu Yag Oranı ve Kalitesine Distilasyon
Suyuna Eklenen Katkı M addelerinin Etkisi. S d ü Ziraat Fakültesi Der., 8(2):52-58.
K o y u n c u , M .A ., D ilm a çü n a l, T ., B a yın d ır, D. a n d E rb a ş, S . 2013. The Role of
Ethylene in Determining Oil Rose (Rosa Dam ascane Mill.) Storage Life. Acta Hort.
(ISHS) 1012:987-993.
Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
KADİROĞLU,
A.,
BAYDAR,
H.,
2013.
Yerfıstığı
(Arachis
hypogaea
L.)
yetiştiriciliğinde farklı çeşitler ve sıra üzeri m esafelere göre tek ve çift sıralı ekim
yöntem lerinin karşılaştırılması. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
B A Y D A R , H ., ARABACI, O., 2013. Türkiye’nin kekik üretim merkezi olan Denizli’de
kültür kekiğinin (Origanum onites L.) tarım sal ve teknolojik özellikleri.10. Tarla Bitkileri
Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
E R B A Ş , S., B A Y D A R , H., ÜNLÜER, M., DALGIÇ, D., 2013. Biberiye (Rosm arinus
officinalis L.)‘de uçucu yağ içeriği ve kom pozisyonu ile toplam fenolik m adde miktarı
ve antioksidan aktivitesi üzerine ontogenetik varyabilitenin etkisi. 10 Tarla Bitkileri
Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
ERBAŞ,
S .,
BAYDAR,
H.,
KESKİN,
S., 2013.
Kökboya (Rubia tinctorum
L.)
rizom larında boyar m adde oranı, toplam fenolik m adde miktarı ve antioksidan
aktivitesi üzerine hasat zam anlarının etkisi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül
2013, Konya.
E L K O Y U N U , R., E R B A Ş , S ., B A Y D A R , H., K A Y A , M., 2013. Bazı yabancı ot ve
kültür bitkisi tohum larının çim lenm esi ve fide gelişimi üzerine lavanta (Lavandula x
Intermedia Em eric Ex Loisel. Var. Super A) uçucu yağının allelopatik etkisi. 10. Tarla
Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
A lb a y ra k ,S ., M .Tü rk , C.S.Sevimay, S.Kazaz, M .T o n g u ç , 2013. Göller Yöresinde Adi
Yonca (Medicago sativa
L.) Populasyonlarının Toplanm ası ve
Çalışm aları.Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
28
Karakterizasyon
T ü rk ,M .,
S.
A lb a y ra k ,Y .
B o zk u rt,
O. Yüksel, 2013.
Otlatmanın
Farklı Yapay
Meraların Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkileri. Türkiye 10.Tarla Bitkileri
Kongresi, Konya.
K ara, B ., A tar, B., A k m a n , Z ., 2013. Şeker Mısırda Fide Şaşırtm anın Taze Koçan
Verim i ve Erkenciliğe Etkisi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, S:
342-346, Konya.
Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum Ve Gösterim
Altinok,
S.,
T ü rk ,
M.,
Erol,
T.,
A kçelik
Somay,
E.,
2013.
Doğal
Yonca
Popülasyonlarında Tohum Verim inin ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Türkiye
10.Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
K ara, B ., K. Utkugün, 2013. Afyonkarahisar Koşullarında Mısırın Tane Verim i ve
Büyüme Gün-Sıcaklık Dereceleri. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül
2013, S:546-550, Konya.
K ara, B., 2013. Kaynam a Süresinin Şeker Mısırın Şeker İçeriğindeki Değişime Etkisi.
Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, S: 614-618, Konya
Yüksel,O., İ.Çöken, C .B a la b a n lı, M .Tü rk , S. A lb a y ra k , 2013. Korunga Yaprak, Sap
ve
Çiçeklerindeki
Bazı
Besin
M addelerinin
ve
Gün
İçerisindeki
Değişimlerinin
Belirlenmesi. Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
Yüksel,O., B.Tosun, M. T ü rk , S . A lb a y ra k , C . B alabanlı, 2013. Alkali Topraklarda
Fosfor ve Kükürt Uygulam alarının Yem Bezelyesinde Nodül Gelişimi İle Kuru Otun
Besin Maddesi İçeriğine Etkisi. Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan
Bildiri
U Ç A R , Y . , KAZAZ, S., E R A S L A N , F., B A Y D A R , H., 2013. Effects of different
irrigation w ater am ounts and nitrogen doses on stom ata resistance and leaf w ater
potential of oil rose (Rosa dam ascena Mill.). 1st Central Asia Congress on Modern
Agricultural Techniques and Plant Nutrition. Bishkek, 1-4 O ctober 2013.
B A Y D A R , H., 2013. The Rose Valley of Turkey: A practicable model fo r agro-
industrial developm ent of MAPs. FAO Regional Expert Consultation on Medicinal and
Arom atic Plants, 13-15 Novem ber 2013, Antalya-Turkey
Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan
Bildiri
29
Gül, H., Kara, B . , Dizlek, H., Güven, A.G., Sinan, D., Altıntaş, N., 2013. Effect of
O rganic Fertilizers on Physicochem ical and Rheological Properties of Bread W heats.
IFT Annual 13 Abstract Sub.,USA,2013.
Uluslararası Toplantıda Sözlü Sunum ve Gösterim
Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. H asan B A Y D A R , 13-15 Kasım 2013 tarihleri
arasında Birleşmiş
M illetler
Gıda
ve
Tarım
Örgütü
(FAO)
tarafından
düzenlenen "Regional Expert Consultation on M edicinal and Arom atic Plants" konulu
uluslararası toplantıya "The Rose Valley of Turkey: A practible model fo r agroindustrial developm ent of MAPs" başlıklı sunum u ile katılmıştır. Prof. Dr. H asan
B A Y D A R , FAO ve Gıda, Tarım ve Orm ancılık Bakanlığı arasında yürütülen "Batı
Akdeniz Bölgesindeki Tıbbi ve A rom atik Bitkilerin Korunması ve Üretiminin
Yaygınlaştırılm ası" başlıklı projesinin "Ulusal Danışm anı” olarak toplantıya davet
edilm iştir .
Kabul Edilen ve Tamamlanan Projeler
Prof. Dr. T a h s in K A R A D O Ğ A N , Y rd . D o ç. Dr. A rif Ş A N L I, G öller Yöresinde Yer
Alan Isparta ve Burdur İllerindeki Umbelliferae Fam ilyasına Dahil Bitki Türlerinin
Tespiti ve Uçucu Yağ Değerlerinin Belirlenmesi, 01/ 04/ 2014 - 01/ 04/ 2016,
174.400,00 TL.
UYMAZ, Ali CALÇI, M ahm ut DERTLİ, Isparta
Bölgesinde Fenolojik Ve M orfolojik Özelliklerin Haşhaş Çeşitlerinin Tohum ve Morfin
Verim ine Etkisi. 2241/A Sanayi Odaklı Lisans bitirm e projesi, öngörülen Bütçesi 4
000 TL, 2013.
A rş . G ö r.
N im et K A R A , Yasin
D o ç. Dr. M u h a rre m K A Y A (danışman), A rş . G ö r. R u ziye E L K O Y U N U , Yüksek
Lisans tezi, M ercim ek (Lens esculanta M OENCH) te Farklı Klor Tuzlarının Çim lenme
ve Fide Gelişim ine Etkileri, 2013.
2209-A I. dönem Üniversite öğrenci A raştırm a Projeleri , (P rof. Dr. C a h it
B A L A B A N L I) Y e ş im C İR İT ,2000 TL; ( Prof. Dr. T a h s in K A R A D O Ğ A N ) B e g ü m
30
B A K IR C I 1500 TL; (P rof. Dr. H asan B A Y D A R ) M eh m et E m in Y E L S İ Z , 2000 TL;
(D o ç . Dr. M u h a rre m K A Y A ) M urat Ç A P A R , 2000 TL; (Y rd . D o ç. Dr. A rif Ş A N L I)
N u rd a n G E Z İC İ , 1500 TL; (Arş. Gör. Osman YÜKSEL) S e rc a n C E R İ T , 2500 TL;
(P rof. Dr. M evlüt T Ü R K ) T u r g u t K A T L A N I R , 2000 TL; (Y rd . D o ç. Dr. Sabri
E R B A Ş ) Y a s in B e ya zid K A Y A N , 1500 TL.
Görevde Yükselmeler
Bölüm üm üzde Doçent olarak görev yapan hocalarım ız Se ba hattin A L B A Y R A K ve
M evlüt T Ü R K Profesörlük unvanına yükselmiştir.
Bölüm üm üzde Dr. asistan olarak görev yapan hocalarım ız N im et K A R A , A rif Ş A N L I
ve S a bri E R B A Ş yardımcı doçentlik unvanına yükselm işlerdir.
31
8- TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden
yayınlar dışındaki makale
Daghan, H., M. Arslan, U y g u r, V . Koleli, N. (2013). "Transform ation of Tobacco with
ScMTII Gene-Enhanced Cadmium and Zinc A ccum ulation." Clean-Soil A ir
W ater 4 1 (5): 503-509.
Daghan, H., V. U y g u r , Koleli, N. Arslan, M. Eren, A. (2013). "The Effect of Heavy
Metal Treatm ents on Uptake of Nitrogen, Phosphorus and Potassium in Transgenic
and Non-Transgenic Tobacco Plants." Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural
Sciences 19 (2): 129-139.
Karaca, H., V . U y g u r , Ozkan, A. Kaya, Z. (2013). "Effects of M ycorrhizae and
Fertilization on Soybean Yield and Nutrient Uptake." Com m unications in Soil Science
and Plant Analysis 4 4 (16): 2459-2471.
Surucu, A., M. A. Ozyazici, Ozyazici, G., U y g u r, V . (2013). "Determ ination of
Appropriate Extraction M ethods fo r Available Iron, Copper, Zinc and M anganese in
Acid Soils."Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 19 (4): 256-267.
K ü ç ü k y u m u k , Z . , Ö z g ö n e n , H., E rda l, İ. , 2013.Influence of zinc and mycorrhizal
fungus Glom us intraradices on plant yield, nutrient concentrations and control of
phytophtora blight of pepper.Journal of Food, Agriculture & Environm ent Vol.11 (3&4
) :8 0 7 -8 12 .
K ü ç ü k y u m u k , Z . , Küçükyumuk, C., E rda l, İ. , 2013. Seasonal changes of som e plant
nutrients under deficit irrigation program s o f‘Braeburn’ apple variety. Journal of Food,
Agriculture & Environm ent Vol.11 (3&4) : 1 6 8 7 - 1 6 9 1 .
Turan, M.A., S. Taban, A.V. Katkat, Z. K ü ç ü k y u m u k , 2013.The Evaluation of the
Elemental Sulfur and Gypsum Effect on Soil pH, EC, SO4-S and Available Mn
Content.Journal of Food, Agriculture and Environment, 11(1).
Mert Dedeoğlu, L e ve n t B a şa yiğ it, Determ inability of by Spectral Derivate Curves of
Zn Deficiency in Apple Trees.
L e ve n t B a ş a y iğ it , Mert Dedeoğlu Investigation of N Deficiency in Cherry Trees
Using Visible Near Infrared Part of the Spectrum in Field Condition.
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan
dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka
takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
B o z k u rt Y ., Işild ar A . A ., U ç a r Y ., A lb a y ra k S ., T u rk M., V a rb a n S. 2013, Efficient
Use of Some Agricultural Resourches in the W est M editerranean Region of Turkey
32
W ith Special Reference to Isparta Province . Scientific Papers. Series "Management,
Econom ic Engineering in Agriculture and rural developm ent", Vol. 13 ISSUE 3,
PRINT ISSN 2284-7995, 43-48.
Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan
bildiri
U y g u r, V ., Beyazıt, S., Çalışkan, O. 2013. ‘Interrelation between Leaf Nutrient
C oncentrations and Yield and Plant M orphology of W alnut Cultivars (Juglans regia
L.) under Subtropics Ecology of Turkey’. held on 1-3 October 2013, Bishkek,
Kyrgyzstan.
E rda l, I., Aktas, H., K u c u k y u m u k , Z., Daler, S., Özen, Ö. and Gencer, K., 2013.
"Effects of Different Growing M edium s on Nutrient Concentration of Eggplant in
Soilless Culture" Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: A G R 20130580.Athens, GREECE.
U ça r, Y ., Kazaz, S., E ra sla n , F., B a yd a r, H. Effects of different irrigation w ater
am ounts and nitrogen doses on stomatal resistance and leaf w ater potential of oil
rose (Rosa damascena M.). 1stCentral Asia Congress on Modern Agricultural
Technique and Plant Nutrition. 01-03 October 2013. Bishkek, Kyrgyzstan.
E ra sla n , F., İnal, A., Güneş, A., Alpaslan, M., Çiçek, N. G enotypic Variation of
Phosphorous Efficiency am ong Chickpea Cultivars Grown in P-D eficient and PSufficient Nutrient Solution. 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural
Technique and Plant Nutrition. 01-03 October 2013. Bishkek, Kyrgyzstan.
Kabul Edilen ve Tamamlanan Projeler
Prof. Dr. A h m e t A li IŞ IL D A R , Tubitak-Bidep 2209 - İsparta M erkez Pazarlarında
Satılan Bazı Sebzelerin A ğır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi, 2000 TL, Eylül 2013Haziran 2014.
D o ç. Dr. L e ve n t B A Ş A Y İ Ğ İ T , Tubitak - Bidep 2209 - Gölcük Gölü Toprak Havzası
Corine Arazi kullanım sınıflandırm a Haritasının Oluşturulması, 2000 TL, Eylül 2013 Haziran 2014.
D o ç. Dr. Fig e n E R A S L A N , Tubitak - Bidep 2209 - Yapraktan Potasyum ve Kalsiyum
Uygulamasının Bortoksisitesi ve Tuz Stresindeki Dom ates (Lycopersicon Esculentum
L.) Bitkisine Etkisi, 2000 TL, Eylül 2013 - Haziran 2014
2209-A I. dönem Üniversite öğrenci Araştırm a Projeleri, (Doç. Dr. Figen ERASLAN)
S in e m Selin Ç A K M A K , E d a İL T E R , E s ra U Y A R , (Prof. Dr. A. Ali IŞILDAR ) M erve
İ Ş B E C E R , (Doç. Dr. Levent BAŞAYİĞİT) S e d a G Ü L P E R , (Doç. Dr. Levent
BAŞAYİĞİT) 2241 proje, A li S E R B E S T .
33
9- ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden
yayınlar dışındaki makale
A h m e t K am il B A Y H A N , A.K., KARAMAN, S., K O Ş K A N , Ö ., Effects of Heat Stress
on Egg Yield and Mortality Rates of
Derg, 19 (5): 873-879, 2013.
Caged Poultry Houses. Kafkas Univ Vet Fak
ALIC URAL D., URAL, K., K O Ş K A N , Ö ., The Effects of Udder Derm atitis Due to
Sarcoptic M ange on Milk Yield in Dairy Cows, Kafkas Univ Vet Fak Derg,19 (1): 117­
120, 2013.
G. Kocer, E. Yuce, A. Tuzuner Oncul, O. Dereci, O . K o sk a n , Effect of the route of
adm inistration of m ethylprednisolone on oedem a and trism us in impacted lower third
m olar surgery, Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2013; available online at
http://w w w .sciencedirect.com .
K o k n a ro g lu H, T . A k u n a l. 2013. Anim al welfare: An animal science approach. Meat
Science. 9 5 :821-827
B o z k u rt Y , V a rb a n S .,‘ Effıcıent Use Of Some Agrıcultural Resources In The W est
Medıterranean Regıon Of Turkey W ıth Specıal Reference To Isparta Provınce’
Scientific Papers Series Management, Econom ic Engineering in Agriculture and
Rural Developm ent Vol. 13, Issue 3, 2013 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285­
3952.
Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
Y a yla k , E., Y. Konca, N. Koyubenbe, 2013. İzmir İli Ödem iş İlçesinde Süt Sığırcılığı
Yapan İşletm elerde Bazı Sürü Yönetim
Uygulamaları. 8. Ulusal Zootekni Bilim
Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale. s:229-234.
T A T L I Y E R ,A ., ORHAN, H.,KÜÇÜKSİLLE, E.U., ÇETİN, E.,2013.Etlik Piliçlerde
Toplam Karkasın Veri Madenciliği İle Tahm ini.5-7 Eylül,8. Ulusal Zootekni Bilim
Kongresi, Çanakkale.
Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan
bildiri
Y a v u z , M and Bilginturan, S. 2013. Overall Characteristics of Cattle Farms at Gonen
district of Isparta. 24th International Scientific-Expert Conference On Agriculture And
Food Industry. Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
34
O zk a y a and
O z g u r K o s k a n , Com parison and prediction of body
m easurem ents with digital image analysis and non-linear models in Holstein fem ale
calves, VI. International Balcan Anim al C onference3-5 October, Tekirdağ, Turkey.
Se rk an
K O S K A N , O ., T A T L I Y E R , A ., URAL,D.A., 2013. Applicability of W eibull, Log-Logistic
and Cox regression m odels on agricultural data, Agriculture Sixth Annual
International Conference on Agriculture,15-18 July 2013, Athens, Greece.
Eyduran, E., Ta tlıye r, A ., W aheed A., Tarıq M.M., 2013. Determ ination of The Most
Appropriate Covariance Structure fo r Data with Missing Observations in Repeated
Measures Design. VI. International Balkan Anim al Conference, 3-5 October,
Tekirdağ, Turkey. Page:165.
Orhan H., Eyduran E., T a tlıy e r A ., Saygıcı H., 2013. Prediction of Egg W eight from
Egg Quality Characteristics Using Ridge Regression and Regression Tree
Methods.VI. International Balkan Anim al Conference, 3-5 October, Tekirdağ, Turkey.
Page :163
Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan
bildiri
Prof. Dr. Ste p a n V a rb a n , Kazayak Köyünün Arkeolojik sandıkları,İkici Uluslar arası
Kazan-Ankara ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu. (02 - 04 Ekim 2013)
Tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
D o ç. Dr. M usa Y a v u z (danışm an) (Yüksek Lisans Tezi) M ehm et İNAN. 2013.
Karaman İli M erkezinde Ekm ek Tüketim Alışkanlıkları Ve Üretici-Tüketici
Dinamiklerinin Belirlenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Karam anoğlu M ehm etbey
Üniversitesi, Karaman.
Ulusal-Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
D o ç. Dr. Hayati K Ö K N A R O Ğ L U (yürütücü), G öller Bölgesinde A raştırarak Doğayı
Tanıyoruz II. TU B İTA K 113B048 nolu proje.
Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
Bilginturan, S., A y h a n V . and Y a v u z , M. 2013. Overall Characteristics of Small
R uminant Farms at Gonen district of Isparta. 24th International Scientific-Expert
Conference On Agriculture And Food Industry. Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
35
Kabul Edilen ve Tamamlanan Projeler
U zm . S e rk an Ö Z K A Y A , A rş . G ö r. S a b ri E R B A Ş , Süt ikame yem ine ilave edilen
Kekik suyunun Siyah Alaca buzağıların perform ans ve genel sağlık profili üzerine
etkileri (TU BİTAK- 1002), 2013-2014.
Görevde Yükselmeler
D r. C e v d e t G ö k h a n T Ü Z Ü N , 08 Tem m uz 2013 tarihinde Y em ler ve Hayvan Besleme
A.B.D yardımcı doçent kadrosuna, Y rd . D o ç. Dr. Y a lç ın B O Z K U R T Doçent
kadrosuna ve D o ç. Dr. Hayati K Ö K N A R O Ğ L U profesör kadrosuna atanmıştır.
Bölümdeki Akademisyenlerin Başka Görevlere Seçilmeleri
D o ç. Dr. C e v d e t G ö k h a n T Ü Z Ü N , 15 Tem m uz 2013 tarihinden itibaren
Zootekni Bölüm Başkan Yardım cılığı görevine atanmıştır.
Y rd .
Önerilen Projeler
Y rd . D o ç. Dr. M usa Y a v u z , Görkem YANIK. 2013. Don Vurm uş A t Dişi Mısır
Melezlerinde Elde Edilecek
Belirlenmesi. TU BİTA K 2209A.
M ısır
Samanı
36
Ve
Silajının
Besin
Değerlerinin
SÜ LEYM AN D EM İR EL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi Doğu Kampüsü, 32260, ISPARTA
Tel : + 90 246 211 85 00 Fax : +90 246 211 85 96
E mail : [email protected]
http://ziraat.sdu.edu.tr/tr/e-bulten.html
37
Download

Süleyman Demirel Üniversitesi S A Y I: 3