Ölüm Olaylarında, Olay Yeri İncelemesindeki
Aksaklıkların Belirlenmesi ve Çözümü İçin Öneriler
(Anket Çalışması)
M a h m u t A Ş IR D İZ E R * , G ü ro l C A N T Ü R K *
H ü sey in S A R I* , B o ra B Ü K E N * * , H ü ly a İŞ L E R *
Özet
Bu çalışmada; adli Ölüm olaylarında olay yeri incelemesinde ne gibi aksaklıklar
bulunduğu ve bu aksaklıkların nasıl düzeltilebileceğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu
amaca uygun olarak 13 çoktan seçmeli anket sorusu hazırlanarak; 28 hakim ve hakim adayı,
34 cumhuriyet savcısı, 40 adli tıp uzmanı ve asistanı, 32 olay yeri inceleme ekibi polis
memurunun bu konudaki görüşlerine başvurulmuştur. Toplam 134 katılımcının yer aldığı
anket sonucunda, mevcut sistemde olay yeri incelemesi, iletişim ve koordinasyon eksikli­
ği, eğitim eksikliği ve deneyimli personel sayısındaki eksiklik gibi nedenlerle yetersiz
bulunmuş ve yetersizliğin hangi alanlarda olduğu belirtilmiştir. Çözüm önerisi olarak
cumhuriyet savcısı, adli tıp uzmanı ve eğitimli diğer uzmanlar tarafından yalnız olay yeri
incelemelerine yönlendirilmiş özel bir ekibin kurulmasının, bu konudaki olumsuzlukları
engelleyebileceği genel kanısı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Olay yeri, ölüm, delil, araştıma
Summary
Problems In The Investigation O f The Crime Scene In Death Cases And Proposals For
The Solution O f These Problems
In this study, we aimed to define problems in the investigation o f crime scene for crimi­
nal deaths and solution o f the problems. We set up a questionnaire with 13 multiple- choice
questions to be answered by 28 judgers or judge nominees, 34 public prosecutors, 40 med­
ical doctors on forensic medicine or asistants o f forensic medicine, 32 police officers who
deal in investigation o f crime scene. The evaluation o f the questionnaire revealed lacking
communication, coordination, education as well as the number o f experienced persons to be
inadequate. The formation o f a special équipé exclusively for crime scene investigation con­
sisting o f general prosecutors, for medical specialists and other trained staff emerges to bp
a possible solution.
K ey Words: crime scene, death, evidence, investigation
Giriş ve Amaç:
A d li m a k a m la ra in tik a l
*T.C . Adalet
Bakanlığı,Adli Tıp
Kurumu Başkanlığı,
İST A N B U L **BoIu İzzet
Baysal Ü niversitesi Tıp
Fakültesi Adli Tıp
Anabilim D alı, DÜZCE
ed e n
ve ad li n ite lik ta ş ıy a n
ö lü m
o la y la r ın d a o la y ın
a y d ın la tıla b ilm e si, şü p h eli b ir d u ru m k alm am ası v e d o ğ ru b ir so n u ç e ld e e d ilm e si için bazı
işlem lerin b irb irin e bağlı v e d o ğ ru o la ra k y e rin e g etirilm e si g e re k m e k te o lu p ; ö lü m öncesi
o la y la rın b e lirle n m e sin e y ö n e lik ad li so ru ştu rm a, o la y y erin in k o ru n m a s ı ve in c ele n m e si,
olay y e rin in fo to ğ ra fla n d ın lm a s ı ve k ro k ile rin in ç izilm esi, o la y y e rin d e k i
ve ce se t
ü z e rin d e k i delil o la b ile c e k tü m m a tery alin to p la n m a sı, c e se t ü z e rin d e k i e lb ise le rin in c ele n ­
m esi; o to p si y a p a n h e k im le re y o l g ö ste rici o la b ile ce ğ i g ib i m a h k e m e sa fh a sın d a d a k ara rın
A dli Tıp Derg.. Cilt ¡5. Sayı 1, Y/l 2001, Sayfa 45 - 54
M . AŞ1RDİZER, G. CANTÜRK , H. SARI, B. BÜK EN, H. İŞLER
verilm esinde etkili rol oy n ay acak tır (1-9).
S alaçin
ile İnanıcı ve ark ad aşları tarafın d an su n u lan iki farklı m ak aled e, trafik kazası
sonucu m e y d an a gelen ölü m lerd e d ik k at edilm esi gerek en h u su slar ayrıntılı olarak b elirtil­
m iş olup, olay yeri incelem esinin sulh h u k u k h ak im i v ey a cu m h u riy et sav cısı, eğitilm iş
trafik m ühendisleri, m atery al toplam ak üzere eğ itilm iş u zm an polis m em u ru v e adli tıp
u zm anından oluşan b ir ekip ile y ap ılm ası g erektiği v u rg u lan m ıştır (10, 11).
W a g n er (12), çocuk istism arı v ak aların d a olay yeri in celem esin e y eterin ce önem
v erilm ediğini, olay yeri incelem esi sırasın d a h er b u lg u n u n k ay ıt altın a alın m a sı gerek liliğ in i
b elirtm iş; S m ialck ve L am b ro s ise (13), ani bebek ölüm ü se n d ro m u n d a tanının k o n u l­
m a sın d a o lay yeri incelem esin in ö nem ini an latm ışlard ır.
Ö zaslan ve arkadaşları tarafın d an 1995 y ılın d a y ap ılm ış b ir ça lışm ad a , İstan b u l'd ak i
ölüm olaylarının % 7 7 .1 0 ’u n d a ceset m u ay en esin in o lay y erin d e y ap ılm ad ığ ı ve pek ço k k ri­
terin b elirlenm ediği b elirtilm iştir (14).
Ö zaslan ve ark ad aşların ca da tan ım lan d ığ ı ü zere,ü lk em izd e olay yeri incelem esi ve
delil to p lan m asın d a bazı y etersizlik ler bu lu n d u ğ u u y g u lam ad an ed in d iğ im iz b ir izlenim dir.
H akim v e savcılar, bazen, İstanbul gibi m etro p o llerd e olay ın m e y d an a g eldiği y er bir başka
ilçe sınırın d a k aldığından ya da yoğ u n iş tem poları içersin d e fırsat b u lam am aları n edeniyle
g erçek olay yerinin incelem esi g ö rev in i olay yeri in celem e ek ip lerin e terk ed ip yaln ızca
k ald ırıld ık ları h astanelerd e ce se tler ü zerin d e in celem e y ap m a k la y etin m ek ted irler. B una
bağlı o larak gerçek olay y erin d e m evcut o lm ası m u h tem el y eterli ve g eçerli k an ıtlara y eter­
ince u laşılam am ak ta ve bu n ed en le pek çok o lay d a faile u la şıla m am ak ta y a d a ulaşılan
failler delil yetersizliğ in d en beraat ed eb ilm ek ted ir.
Bu sıkıntının kaynağının ortaya konulm ası ve çö züm ünün belirlenm esi için düzenlenm iş
bu ön çalışm a niteliğindeki, anket çalışm asında, adli ölüm
olay ların d a olay yeri incelem esi
görevini yürütm ekte olan veya olay yeri incelem esini değerlendirerek adli o lay lard a suçlu­
nun ve cezam n tespitinde rol alan hakim ve aday hakim , savcı,adli tıp u zm an ve asistanı, olay
yeri incelem e polis m em urlarının; olay yeri incelem esinde n e gibi ak sak lık lar bulunduğu ve
bu aksaklıkların nasıl düzeltilebileceği hususunda 13 çoktan seçm eli anket sorusu ile görüşlerine başvurularak alm an cev ap lar değerlendirip
TABLO-1) KATILIM CILARIN Y AŞ VE MESLEK SÜRESİ
p roblem ler ve çözüm leri k o n u su n d a genel bir kanı
.GRUPLARINA DAĞILIMLARI:
ortaya koy m ay a çalışılm ıştır.
A) KATILIM CILARIN Y AS GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM I:
YA Ş
C.S.
P.M.
HK/HA
ATU/A
Materyal ve M etod:
2 1 -3 0
3 1 -4 0
4 1 -5 0
5 1 -6 0
61 - 61<
TOPLAM
08(%29)
---------
20(%71)
01(%03)
12(%35)
15(%44)
06(%18)
34(%lOO)
--------28(%100)
04(%12)
22(%69)
06(%19)
A d liy e si’nde ve B ak ırk ö y A di iyesi'n d e g ö rev li 28
----------
-------------- -------
A d li
32(%100)
C erra h p aşa T ıp F ak ü ltesi'n d e ve İstan b u l T ıp
01(%02)
40(%100)
B) KATILIM CILARIN MESLEKLERİNDEKİ SÜRELERİNE GÖRE
D A Ğ IL IM I:
ATU/A
C S.
P.M.
HİZMET S. HK/HA
0 - 0 5 YIL
0 6 -1 0 YIL
11 -1 5 YIL
1 6 -2 0 YIL
2 1 -2 6 YIL
26 - 26< YIL
T O P LA M
08(%29)
02(%07)
02(%07)
16(%57)
28(%100)
01(%03)
08(%24)
10(%29)
15(%44) 34(%100)
Bu ça lışm a b ir ön çalışm a n iteliğ in d e olup; Eyüp
06(%15)
28(%70)
05(%13)
Î0(%25)
15(%38)
10(%25)
03(%07)
08(%25)
16(%50)
08(%25)
T ıp
K u ru m u 'n d a ,
İs ta n b u l
İn iv e rsite s i
F a k ü lte sin d e g ö rev li 4 0 ad li tıp u zm an ı v e asis­
tanı, İstan b u l E m n iy e t M ü d ü rlü ğ ü ’nde g örevli 32
olay yeri in celem e ekibi p o lis m em uru
ü z e re
02(%0S)
40(%100)
h akim ve hakim ad ay ı ile 3 4 cu m h u riy et savcısı.
to p la m
134
k a tılım c ı
olm ak
y e r alm ıştır.
K atılım cılara ço k tan se çm e li 13 soru yö n eltilm iş
ve alm an ce v ap lar a y n ayrı d eğ erlen d irilm iştir.
Bulgular;
32(%100)
B u çalışm ad a y e r alan 134 k atılım cıy a 13 ço k -
Ölüm Olaylarında. Olay Yeri İncelemesindeki Aksaklıkların Belirlenm esi ve Çözümü için Öneriler (anketçalışması)
tan se çm e li an k e t so ru su y ö n eltilm iştir. Ö n ce lik le yaş g ru p la rı v e m e sle k le rin d e k i ça lışm a
sü rele ri b elirlen m iş ( T a b lo -1); d a h a so n ra ise o la y y eri in c e le m e le rin d e k i a k sa k lık la rın n eler
o ld u ğ u n u n ve ak sak lık ların g id e ri-le b ilm e si için ne tü r ö n le m le r alın m a sı g e re k tiğ in in b e lir­
len m esin e çalışılm ıştır.
A n k etin , aksayan y ö n lerin te sp itin e y ö n elik ilk b ö lü m ü n d e ;
K atılım c ıla rd a n , h a k im /h a k im ad a y ı-sav c ı-ad li tıp u zm an ı/asistan ı g ru b u n d a y er alan la r
sıra s ıy la Ölüm o la y la rın d a % 8 6 - % 9 7 - %9S o ra n ın d a o la y y eri in c e le m e sin in ve d elil to p la n ­
m a sın ın y e tersiz o ld u ğ u n u b elirtirlerk en , polis m em u ru g ru b u n d a b u lu n a n lar % 69 o ran ın d a
olay y eri in c ele m e sin in ve d elil to p la n m a sın ın yeterli o ld u ğ u n u ifa d e e tm işle rd ir ( T a b lo -2).
O lay y eri in celem esi ve d elil to p la n m a sın ın y etersiz v ey a ç o k y e te rsiz o ld u ğ u n u b elirten
106 k a tılım c ı bu y etersiz liğ in üç ö n em li n ed e n in i % 82 si sa v cı/h ak im - adli tıp u zm an ı polis a ra sın d a k o o rd in asy o n ek sik liğ i, % 72 si o lay yeri in c ele m e ek ib in in e ğ itim e k s ik liğ i,
% 59 u adli tıp uzm an ı sa y ısın d a k i y etersiz lik o larak sıra la m ışla rd ır ( T ab lo -3 ).
K atılım c ıla rd a n , h ak im /h ak im a d a y ı-sav c ı-ad li tıp u z m a m /a sista n ı g ru b u n d a y e r a la n la r
sıra sıy la ölü m o la y la rın d a % 86- %59- %15 o ran ın d a o lay y erin in m ah alli p o lis tarafın d an
k o ru n m asın ın y etersiz o ld u ğ u n u b elirtirlerk en , p o lis m e m u ru g ru b u n d a b u lu n a n la r % 62
o ra n ın d a o la y y erin in m a h a lli p o lis ta ra fın d a n y e te rli d e re c e d e
k o ru n d u ğ u n u ifad e
e tm işle rd ir ( T ab lo -4 ).
O lay y erin in m ah alli p o lis ta rafın d an k o ru n m asın ın y eterli o lm a d ığ ın ı ifade ed e n 79
% 80 i p o lisin d en e-
k atılım cıd a n
TABLO-2) K A T IL IM C IL A R IN A D L İ Ö LÜ M O L A Y L A R IN D A O L A Y Y E R İ
İN C E L E M E SİN İN VE D ELİL T O P L A N M A SIN IN YE TE R Lİ OLUP O LM A D IĞ I
KO N U SU N D A G ÖRÜŞLERİ:
CEV A P
CO K Y E T E R Lİ
Y E T E R Lİ
Y E T E R SİZ
Ç O K Y E T E R S İZ
TO P L A M
H K/H A
c .s .
04(%14)
14(%50)
10(%36)
28(%100)
0I(% 03)
30(%88)
03(%09)
34(% !00)
A T U /A
.................
01(%02)
24(%60)
15(%38)
40(%100)
P.M.
0 6 (7 d 9 )
I6(% 50)
10(%31)
32(% 100)
y im s iz liğ i- e ğ itim s iz iiğ i
ve la k a y -
d ısın ı, % 20 si h e r alan d a k i p erso n el
y e te rsiz liğ in i, % 13 ü C u m h u riy e t
s a v c ıla r ın ın
o la y
y e rin e
g eç
u laşm asın ı bu y etersiz liğ in ö n em li
n ed e n le ri o la ra k ta n ım la -m ışla rd ır (
T ab lo -5 ).
C u m h u riy e t S av cıların ın
in e
g itm e s i
olay y e r­
konusunda,
k a tılım ­
c ıla rın
% 4 9 'u
VE DELİL TO PLA N ­
(n = 6 5 ) an cak g e ­
MASINI YETERSİZ VEYA ÇOK YETERSİZ BULAN KATILIMCILARIN YETERSİZLİK SEBEBİ
re k tiğ in d e g ittik ­
OLARAK DÜŞÜNDÜKLERİ FAKTÖRLER (BU SORUDA KATILIMCILARA BİRDEN FAZLA
le rin i,
TABLO-3) ADLİ ÖLÜM OLAYLARINDA OLAY YERİ İNCELEMESİNİ
% 31
(n = 4 2 )
CEVAP VERME OLANAĞI TANINMIŞTIR) ;
a) Savcı/Hakim - Adli Tıp Uzmanı - Polis arasındaki koordinasyon eksikliği
87(%82)
b) Bu konuda Olay Yeri İnceleme ekibinin eğitim eksikliği
76(%72)
c) Adli Tıp Uzmanı sayısındaki yetersizlik
6I(% 59)
d) Bu konuda C. Savcısı ve Hakimlerin eğitim eksikliği
50(%47)
e) C. Savcısı ve Hakim sayısındaki yetersizlik
47<%44)
f) Olay Yeri İnceleme Polisi sayısındaki yetersizlik
44(%42)
g) Bu konuda Adli Tıp Uzmanının eğitim eksikliği
3İ(%29)
h) Görev bilinci ve sorumluluk alanındaki eksiklikler
09(%08)
ı) Sistemde zaman yetersizliği ve diğer aksaklıklar
07(%07)
j) Alet,araç, gereç eksiklikleri
05(%05)
k) Halkın yeterli bilince ulaşmamış olması
03(%03)
g e n e ld e
g ittik le rin i,
si
i
(n =
% 20
27)
h iç
gi tm e d ik le rin i
b elirtm işlerd ir.
K atılım c ıla ra ,d e lil
to p la n m a s ı
sın d a ,
s ır a ­
" s o ru ş tu r­
m a ve k o v u ştu rm a
o rg a n la rın ın
hu­
k u k a aykırı şe k il­
de
e ld e
d e lille rin
e ttik le ri
hükm e
M. AŞIRDİZER, G. CANTÜRK. H. SARİ, B, BÜK EN. H- İŞLER
esas alınam ayacağı " şeklindeki C eza M u h ak em eleri U sulü K an u n u ' nun 254. m ad d esin e ek
yapan, 3842/24. m addesine u yulup u yulm adığı so ru su y ö n eltild iğ in d e, k atılım cılard an % 37
'sinin (n= 49) kanuna uyulduğu, % 34 ün ü n (n=46) b az en u y u ld u ğ u , % 14 ’ünün (n = 19) u y u l­
m a d ığ ı y ö n ü n d e g ö rü ş b ild ird ik le ri, % 15
in in (n = 2 0 ) bu so ru y u y a n ıtla m a d ık la rj
izlenm iştir.
K atılım cıların y an sın d a n fazlası, n o t d efteri ve k alem , fo to ğ ra f m ak in ası, kü çü k p las­
tik torba v e etiketler, eldiv en , m ezura v ey a şerit m etre, z a rf d ışın d ak i d iğ er m alzem elerin
olay yeri incelem esi sırasın d a y an ların d a b u lunm adığını ifade etm işlerd ir ( T ablo-6).
K atılım cıların "hangi o lay lard a olay yerinde elb iselerin m u h afazay a a lın d ığ ı'1 hususu
görüşlerine başvurulan d iğ e r b ir husus olup; g enel g ö rü şü n , ateşli silah y aralan m aları ve
kesici/d elici/ezici alet yaralan m aların a bağlı ö lü m ler ile z e h irlen m ele r v e cin sel sald ırıy a
b ağlı ö lü m ler dahil tüm şüpheli ölü m lerd e elb iselerin b az en m u h afazay a alın d ığ ı; trafik
kazaları, y ü k sek ten d üşm eler, ası/elle b o ğ m a/b ağ la b o ğ m a sonucu ö lü m lerd e ise elb iselerin
m u h afazay a alınm adığı şeklinde o ld u ğ u an laşılm ıştır ( T ab lo -7 ).
A nketin çözüm önerilerin e y ö n elik o larak d ü zen len m iş ikinci bö lü m ü n d e;
K atilim e darın % 81'inin (n=108) h er adli ö lü m o la y ın d a C u m h u riy e t S a v c ısın ın m u tlak a
olay y erine gitm esi gerek tiğ in i, % 5'inin (n= 6) adli o lay ın tü rü n e göre ö rn eğ in trafik
k azaların d a olay y erine gitm esin e g erek o lm ad ığ ın ı, % l inin (n = 2 ) an cak önem li bulduğu
o lay lard a olay yerine gitm esi g erek tiğ in i, % 1 3 u n ü n (n= 18) olay y eri incelem eleri için
b aşk a çö z ü m le r bulunm ası gerek tiğ in i b elirttik leri g ö rü lm ü ştü r,
K atılım cılara " delil to p lan m asın ın kim tarafın d an y ap ılm ası g erek tiğ i " so ru ld u ğ u n d a,
% 91'i (n= 122) cum huriyet sav cısı-ad li tıp uzm an ı- olay y eri in celem esiy le görevli polis
m em u ru tarafın d an m üşterek yap ılm asın ı önerm iş, % 2'si cu m h u riy et sav cısı, %Y\ (n=2) adli
tıp uzm anı, % 4 ü (n= 3) olay yeri in celem esi ile g örevli p o lis m em u ru , % 4'ü (n=3) olay yeri
incelem esi ile görevli özel ekip tarafın d an y ap ılm asın ın u y g u n o lacağ ın ı b elirtm işlerdir.
K atılım cılardan y önlend irici soru olarak, " ö lü m o lay ların d a olay yeri in celem e ve delil
toplam a işinin tek b ir m erk ezd e görev yap an , k o n u su n d a u zm an la şm ış ve ölüm olayları
--------------------------------------------------------------------------------------d ış ın d a b a ş k a a d li o la y la rla
TABLO-4)
KATILIM CILARIN ÖLÜM OLAYLARINDA OLAY YERİNİN
MAHALLİ POLİS TARAFINDAN KORUNM ASINI YETERLİ BULUP BUL­
MADIKLARI KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ :
CEVAP
YETERLİ
YETERSİZ
YANITSIZ
TOPLAM
c.s.
HK/HA
04(%14)
24(%86)
14(%41)
20{%59)
A TU/A
10(%25)
30(%75)
28(%100)
34{%100)
40(%100)
.............
P.M.
20(%62)
07(%22)
05(%16)
32(%100)
TOPLAM
48(%36)
81(%60)
05(%04)
134(%100}
ilgisi b u lu n m ay an , C u m h u riy et
sa v cısı-a d li tıp u zm an ı- olay
yeri in celem e polis m em uru ve
d iğ e r b ra n ş u z m a n la rı d ah il
o lm ak üzere k u ru lm u ş özel bir
o la y
y e ri
in c e le m e
e k ib in e
gerek o lup o lm ad ığ ı " sorusuna
ce v ap verm eleri isten ild iğ in d e,
% 9 0 'ım n
TABLO-5) ADLİ ÖLÜM OLAYLARINDA OLAY YERİNİN MAHALLİ POLİS
TARAFINDAN K O RUNM ASINI YETERSİZ BULAN KATILIM CILARIN
YETERSİZLİK SEBEBİ OLARAK DÜŞÜNDÜKLERİ FAKTÖRLER (BU SORU­
DA KATILIMCILARA BİRDEN FAZLA CEVAP VERME OLANAĞI TANIN­
MIŞTIR) :
a} Polisin deneyimsizliği,eğitimsizliği.ilgisizliği
b) C. Savcılarının olay yerine geç ulaşmalan
c) Her alanda personel yetersizliği
d) Halkın yeterli bilince ulaşmamış olması
e) Mahalli polis ve inceleme ekibi arasında iletişimsizlik
f) Olay Yeri İncelemesi için gerekli Alet,araç, gereç eksiklikleri
63(%80)
10{% 13)
16(%20)
07(%09)
02(%03)
02(%03)
(n = 1 2 0 )
m u tla k
gerek li o ld u ğ u n u ifad e ettiği,
an c a k b u g ru p ta n
% 1 3 ’ün ü n
(n = 1 7 ) b u n u n gerçek leşm esin in
pek m ü m k ü n o lm ad ığ ın ı belirt­
tik le ri, d iğ e r k a la n
% 10 luk
b ö lü m d en , % 8'in in (n = l 1) bazı
o la y lar için bu tü r b ir u y g u la­
m a y a g id ileb ileceğ in i, % 2'sinin
(n = 3 ) ise g ere k olm ad ığ ın ı ifade
Öliltn Olaylarında, O lay Yeri İncelem esindeki Aksaklıkların Belirlenm esi ve Çözüm ü için Ö neriler (anket çalışması)
e ttik le ri iz le n m iştir.
Ö zel e k ip k u ru lm a sın ı g e re k li v e y a k ısm e n g e re k li b u lan 134 k atılım cıd a n se rb e s
ola ra k , bu ek ib in iç ersin d e b a ş k a h an g i b ran ş u z m a n la rı b u lu n m a s ı g ere k tiğ in e daij
g ö rü şlerin i b e lirtm e le ri iste n ilm iş o lu p , p arm a k izi u z m a n ı, ad li fo lo ğ ra fi u zm an ı ve leke
an a liz le ri ile kıl to p la m a k o n u su n d a d e n e y im li u zm an b u lu n m a sı g e re k tiğ i ortak k anış
o rta y a k o n u lm u ş tu r ( T a b lo -8 ).
Bu ç a lışm a b ir ön ç a lışm a n ite liğ in d e o lu p , ç a lış m a n ın ü lk e g e n e lin d e y a p ılm a sı, d ah i
fark lı so n u ç la rın o rta y a ç ık m a s ın a n ed e n o la b ile ce k tir.
Tartışma ve Sonuç :
Ü lk e m iz d e m e v c u t yarg ı sistem i iç ersin d e , ta n ık ifad e leri, m a ğ d u r ifad esi v e /v e y a sanık
ik rarı ve d iğ e r d e lille r d e ğ e rle n d irile re k c e z a tesisin e g id ilm e k te o lu p ; y a p tığ ım ız ankcl
so n u c u n d a 134 k a tılım c ıd a n p o lis m e m u rları g ru b u d ışın d a k a la n , h a k im /h a k im adayısa v cı- adli tıp u z m a n ı/a sis ta n ın d a n o lu şa n 102 k işilik g ru b u n % 9 5 'i ( n = 9 6 ) o la y yeri
in c e le m e si ve delil to p la n m a sın ın y e te rsiz y a d a ço k y e te rsiz o ld u ğ u n u b e lirtirle rk e n , 32
k işilik p o lis m e m u ru g ru b u n u n % 6 9 ’ u n u n y eterli o ld u ğ u n u b e lirtm e s i, bizi iki düşünce
ş e k lin e y ö n e ltm e k te d ir.
B u n la rd a n
ilk i, o la y
y eri
in c e le m e e k ib in d e
g ö re v li polis
m e m u rla rın ın to p la d ık la rın ı sa n d ık la rı d e lille rin y a rg ıla m a a ş a m a sın d a y e te rsiz kaldığını
g ö re m e d ik le ri, d iğ e ri ise p o lis ta ra fın d a n to p la n a n d e lille rin ta m a m ın ın y a rg ıla m a sürecinde
ilgili m a k a m la ra u la ştırıla m a d ığ ı v e y a u la ştın lm a d ığ ıd ır.
O la y yeri in c e le m e sin d e k i d e lil to p la n m a sın d a k i a k s a k lık la rın te m el n e d e n le ri olarak
sa y ıla n , m a k a m la r ara sın d ak i k o o rd in a sy o n ek sik liğ i ile tü m a ş a m a la rd a k i p erso n elin
sa y ısal v e e ğ itim y ö n ü n d e n e k s ik liğ in e ise a n c a k y eterli p erso n e l ve d a h a fa z la eğitim
ilk e sin in h ay a ta g e ç irilm e siy le ç ö z ü m b u lu n a b ilir.
O lay y erin in k o ru n m a sı ile ilgili o la ra k , p o lis m e m u rla rı g ru b u d ış ın d a k alan , h ak im i
h a k im a d a y ı- sa v cı- adli tıp u zm an ı / a sista n ın d a n o lu şa n 102 k işilik g ru b u n % 7 2 ‘si ( n = 7 4 )
o la y y eri k o ru n m a sın ın y e te rsiz o ld u ğ u n u b e lirtirle rk e n , 3 2 k işilik p o lis m e m u ru g ru b u n u n
% 6 2 's in iıı
o ld u ğ u n u
TABLO-6) K A TILIM CILA R IN M EV CU T OLAN U Y GU LA M A DA OLAY YERİ
İN C E LE M E SİN D E
HANGİ
M A LZEM ELER İN
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ :
R U TİN D E
K U LLA N ILD IĞ I
M ALZEM ELER
HK/HA
C.S.
ATU/A.
P.M,
Not Defteri /Kalem
Su geçirmez önlük vc çizme
Küçük teyp
Steteskop(Hekim dinleme cihazı)
Termometre
Örnek alma çubuktan
Selobarıt
Fotoğraf makinesi
Küçük plastik torba ve etiketler
Eldiven
El feneri
Büyüteç
M ezura / Şerit metre
Enjektör
Cam tüpler
Makas
Zarf"
Büyük poşet
HİÇBİRİ
18(%64)
02(% 07)
0İ(% 04)
0I(% 04)
01(% 04)
01(% 04)
03(% 11)
) î<%39)
10(%36)
11(%39)
04(%14)
03(%11)
14(%50)
02(%07)
0](9&04)
08(95,29)
06(% 2I)
03(% 11)
04(9544)
31(%91)
02(9£06)
02(%06)
01(%03)
02(%06)
06(%] 8)
03(%09)
I7(% 50)
11(%32)
25(95,74)
14(95,41)
03(%09)
18(95,53}
05(91-4 5)
06(9548)
17(95:50)
15(%45)
13(%38)
29(%73)
01(%03)
15(%47)
06(9549)
06(% 19)
06(%19)
08{%25)
12(%38)
13{%41)
14(%44)
14(95,44)
(n -2 0 )
y e te rli
b e lirtm e s i
y in e
ö n e m li b ir tezattır.
K a tılım c ıla rın ö n eri o larak
da
%
81 'in in
(n = 1 0 8 ) de
b e lirttiğ i ü ze re, o la y y erin d e
01(%03)
0l(% 03)
05(%13)
07(%18)
21(95,53)
I7(% 43)
22(%55)
06(9545)
0I(% 03)
13{%33)
02{%05)
04(9540)
09(%23)
19(%48)
11(%28)
02(9^05)
daha
s a ğ lık lı
in c e le m e
y a p ılm a sı ve d e lil to p la n ­
m ası için te m e l şa rtların d an
b in d e k u şk u su z b ü tü n ölüm
o la y la rın d a o la y
m ah allin e
c u m h u r iy e t s a v c ıs ın ın
g i­
d e re k y ö n le n d iric i o lm a sı­
15(%47)
09(%28)
12(9f>38)
13(%4I)
13(%41)
15(%47)
14(%44)
13(%41)
d ır.
O y sa
k a tılım c ıla rın
a n c a k 31' i (n = 4 2 ) sav cıların
h e r o la y d a o la y y erin e g itti­
ğ in i b e lirtm işle rd ir.
K a tılım c ıla r ın
y a n s ın d a n
fa z la s ı, n o t d efte ri ve k alem ,
f o to ğ r a f
m a k in e s i,
küçük
M. AŞIRDİZER, G. CANTÜRK, H. SARI, B. BÜK EN, H. İŞLER
p la stik to rb a ve e tik e tle r, eld iv e n , m e zu ra v e y a ş e rit m e tre , z a r f d ışın d a k i d iğ e r
m a lzem elerin olay y eri in celem esi sırasın d a y an ların d a b u lu n m a d ığ ın ı, ateşli silah y aralan ­
m aları ve k esici/d elici/ezici alet y aralan m aların a bağlı ö lü m ler ile zeh irlen m ele r ve cinsel
saldırıya bağlı ö lü m ler dahil tüm şü p h eli ö lü m lerd e elb iselerin bazen m u h a fa za y a alın d ığ ın ı;
trafik k azaları, y ü k se k ten d ü şm eler, ası/elle b o ğ m a/b ağ la b o ğ m a son u cu ö lü m lerd e ise
elb iselerin m u h afazay a alın m ad ığ ım ifade etm işlerdir. B u şa rtlar altın d a olay yeri incelem e
ve d elil to p lam a işinin y eterin ce y ap ılm asın ı b ek lem ek ve y ap ıld ığ ın ı sö y ley ebilm ek
m ü m k ü n değildir.
K atılım cıların
çözüm ö n erileri b ö lü m ü n d e, % 9 r in in (n = 1 2 2 ) d elil to p lan m asın ın
cu m h u riy et savcısı- adli tıp uzm an ı- olay yeri in c ele m e siy le görevli p o lis m em uru
tarafın d an m ü şterek yap ılm asın ı ö n erd iğ i,
% 9 0 'ın ın (n = 120) ö lü m o la y ların d a olay yeri
in celem e ve delil toplam a işin in tek b ir m erk ezd e görev y ap an , k o n u su n d a u zm an laşm ış ve
ölüm olayları dışın d a b aşka ad li o lay larla ilgisi b u lu n m ay an , cu m h u riy et sav cısı-ad li tıp
uzm anı- olay yeri incelem e polis m em uru ve d iğ er b ranş u z m a n la n dah il o lm ak üzere
k u ru lm u ş özel b ir o la y yeri in celem e ek ib in e m u tlak g erek lilik o ld u ğ u n u b elirttiğ i, p arm ak
izi u zm an ı, adli fotoğrafi uzm anı ve le k e an alizleri ile kıl to p la m a k o n u su n d a d eneyim li
TABLO-7) KATILIMCILARIN MEVCUT OLAN UYGULAMADA OLAY YERİNDE HANGİ OLAYLARDA ELBİSELERİN
MUHAFAZAYA ALINDIĞI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ (BU SORUDA KATILIMCILARA BİRDEN FAZLA CEVAP
VERME OLANAĞI TANINMIŞTIR):
YARALANMA CİNSİ
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA
BAĞLI ÖLÜMLERDE
TÜMÜNDE
BAZISINDA
HİÇBİRİNDE
YANITSIZ
HK/HA
C.S.
ATU/A
P,M.
TOPLAM
06(%22)
18(%64)
04(% 14)
21(%62)
I2(%35)
16(%40)
20(%50)
06(% 16)
24(%75)
01(%03)
04(%10)
03(%09)
48(%36)
74(%55)
04(%03)
08(9£06)
05(%15)
28{%82)
0l(%03)
06(%15)
26(%65)
04(%I0)
04(%lö)
Û7(%22)
22(%69)
TÜMÜNDE
BAZISINDA
HİÇBİRİNDE
YANITSIZ
21{%75)
05(%18)
02(%07)
TÜMÜNDE
BAZISINDA
HİÇBİRİNDE
YANITSIZ
11(%39)
15(%54)
02(%07)
01(%Û3)
09(%26)
22(%65)
02(%06)
10(%25)
24(%60)
06{%Î5)
TRAFİK KAZALARINA
BAĞLI ÖLÜMLERDE
TÜMÜNDE
BAZISINDA
HİÇBİRİNDE
YANITSIZ
02(%07)
04(%14)
21(%75)
0](%O4)
07(%20)
24(%71)
03(%09)
YÜKSEKTEN DÜŞMELERE
BAĞLI ÖLÜMLERDE
TÜMÜNDE
BAZISINDA
HİÇBİRİNDE
YANITSIZ
TÜMÜNDE
BAZISINDA
HİÇBİRİNDE
YANITSIZ
KESİCİ/DELİCÎ/EZİCİ ALET
YARALANMASINA
BAĞLI ÖLÜMLERDE
DARBA
BAĞLI ÖLÜMLERDE
ASI/ELLE BOĞMA/BAĞLA BOĞMA
GİBİ NEDENLERE
BAĞLI ÖLÜMLERDE
ZEHİRLENMELER VE CİNSEL SUÇ
DAHİL ŞÜPHELİ
ÖLÜMLERDE
03(%09)
18(%13)
97(%72)
10(%08)
09(%Ö7)
06(%19)
07(%05)
50(%37)
6t(%46)
16(%12)
08(%20)
25(%63)
07(%I7)
03(%09)
09(%28)
12(%38)
08(&25)
05(%04)
28(%21)
82(%61)
19(%14)
25(%89)
03(%11)
04(%I2)
25(%73)
05(%15)
06(%15)
28(%70)
0Ğ(%15)
02(%06)
02(%06)
2 ](%66)
07(%22)
02(%01)
12(%09)
99(%74)
21{%16)
02(%07)
10(%36)
I3(%46)
03(%16)
0l(%03)
09(%26)
20(%59)
04(%12)
11(%28)
24(%60)
05(%12)
10(%31)
16(%50)
13(% 10)
46(%34)
57(%43)
18(%13)
03{%09)
19(%56)
08(%23)
04(%12)
04(%10)
27(%68)
04(%10)
05(%12)
TÜMÜNDE
04(%14)
BAZISINDA 20(%72)
HİÇBİRİNDE 04(%14)
YANITSIZ
-------------
Û6(%19)
20(%62)
06(%19)
21(%66)
09(%28)
02{%06)
32(%24)
75(%56)
16(%12)
11(%08)
Ölüm Olaylarında, Olay Yeri İncelemesindeki Aksaklıkların Belirlenmesi vc Çöziimii için Öneriler (anket çalışması)
uzm an ların bu özel ekip içersin d e yer alm ası g erek liliğ in in v u rg u lan d ığ ı d ik k ate alın m alıd ır.
S alaçin ile İnanıcı ve ark ad aşların ın trafik k azaları için ö n erd ik leri (1 0 -1 1 ), S c h w e rd ’in
v u rg u lad ığ ı (15) gibi, ek ip çalışm asın ın tüm ö lü m olay ları için u y g u lan m ası, ö lü m ön cesi
olay ların belirlen m esin e y ö n elik adli so ru ştu rm a, olay y erin in k o ru n m ası v e incelenm esi,
olay y erinin fo to ğ ra flan d ın lm ası ve k ro k ile rin in çizilm esi, o lay y erin d ek i ve ce se t ü zerin d e­
ki delil o la b ilecek tüm m atery alin to p lan m ası, ce se t ü ze rin d ek i elb ise lerd en to p lan ab ilecek
tüm m atery alin top lan m ası, ceset ü zerin d ek i elb iselerin in celen m esi ve d eğ erlen d irilm esi,
faile u la şılm asın d a ve su çların ın d elille r ile isp atlan arak , c e za la n d ırılm aların d a gözardı
ed ilem ey e cek y ararlar sağ lay acak tır.
TABLO-8) KATILIMCILARDAN ÖLÜM OLAYLARINDA OLAY YERİ İNCELEME VE
DELİL TOPLAMA İŞİNİN ÖZEL BİR OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMESİNİ GEREKLİ BULANLARIN, BU EKİPTE BAŞKA HANGİ UZMANLARIN
BULUNMASI GEREKTİĞİNE DAİR G Ö R Ü ŞL E R İ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ı)
j)
Parmak izi uzmanı bulunmalı.
Adli fotoğrafi uzmanı bulunmalı
Leke analizlen ve kıl toplama konusunda deneyimliuzman bulunmalı
Kroki çizme konusunda deneyimli uzman bulunmalı.
Gerekli değildir.
Diğer uzmanlarda bulunmalı.
Hepsi bulunmalı.
Hiçbirine gerek yoktur,ekip bu konuda eğitilebilir
Hiçbirine gerek yoktur, ekip bu konuda yeterlibilgiye sahiptir
Güvenlik uzmanı bulunmalıdır
114{%85)
117(%87)
114(%85)
I08(%81)
002(% 01)
099(%07)
010(%08)
001(%01)
001 (%01)
00l(% 01)
ÖLÜM OLAYLARINDA
OLAY YERİ İNCELEMESİNDEKİ AKSAKLIKLARIN
VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
ANKET FORMU
LÜTFEN UYGUN SEÇENEKLERİ İŞARETLEYİNİZ!
1- MESLEĞİNİZ?
O
O
HAKİM/HAKİM ADAYI
ADLİ TİP UZMANI/ASİSTANI
O
O
CUMHURİYET SAVCISI
OLAY YERİ İNCELEME POLİS MEMURU
2- YAŞINIZ?
O 21-30
0 51-60
O
O
31-40
61-<
O
41-50
3- M ESLEKTEKİ HİZM ET SÜRENİZ?
O 0-5 YIL
O 16-20 YIL
O
O
6-10 YIL
21-25
YIL
O
O
11-15 YIL
26 YIL<
4- ÜLKEMİZDE ÖLÜM OLAYLARINDA OLAY YERİ İNCELEM ELERİNİN VE DELİL
TOPLAM A İŞLEMİNİN YETERLİ DÜZEYDE YAPELEP-YAPELMADIĞI KONUSUNDAKİ
DÜŞÜNCELERİNİZ?
O ÇOK İYİ
O YETERLİ
O
O
YETERSİZ
ÇOK YETERSİZ
M. AŞIRDİZER, G. CANTÜRK. H, SARI, B. BÜKEN, H. İŞLER
5- 4 NCİ SORUYA YETERSİZ VEYA ÇOK YETERSİZ CEVABI VERDİYSENİZ, SİZ
BUNUN SEBEBLERİ NELERDİR? (BİRDEN ÇOK CEVAP VEREBİLİRSİNİZ)
O Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerin sayısındaki yetersizlik
O Adli Tıp Uzmanları sayısındaki yetersizlik
O Olay yeri incelemesi yapan polis sayısındaki yetersizlik
O Bu konuda Savcı ve Hakimlere yeterli eğilim verilmemesi
O Bu konuda Adli Tıp Uzmanlarına yeterli eğitim verilmemesi
O Bu konuda olay yeri incelemesi yapan polislere yeıerli eğitim verilmemesi
O Savcı/Hakim-Adli Tıp Uzmanı-Polis arasında koordinasyon eksikliği
O Diğer (Lütfen yazınız)............................. ........................................................
6- OLAY YERİNİN MAHALLİ POLİS TARAFINDAN KORUNM ASINI YETERLİ BULUY­
OR MUSUNUZ?
O YETERLİ
O YETERSİZ, ÇÜNKÜ:( Lütfen Yazınız).................................................................
7- BUGUNKÜ UYGULAMADA ADLİ ÖLÜM OLAYLARINDA SAVCILARIN OLAY
YERİNE GİTME SIKLIĞI NEDİR? (SORUDA ÖLÜM OLAYININ GERÇEKLEŞTİĞİ GERÇEK
MAHAL KASTEDİLMEKTEDİR)
O Olayların genelinde gidilmektedir.
O Ancak gerekli görülen olaylarda gidilmektedir.
O İş yoğunluğu nedeniyle çoğuna gidilememektedir.
8- BUGÜNKÜ UYGULAMADA DELİL TOPLANMASI SIRASINDA SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURM A ORGANLARININ HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE ETTİK LERİ
DELİLLERİN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI ŞEKLİNDEKİ CM UK NUN 254. MAD­
DESİNE EK YAPAN 3842/24. MADDESİNE UYULMAKTA MIDIR?
O
O
O
O
EVET, DİKKATE ALINIYOR
BAZI OLGULARDA DİKKATE ALINIYOR
HAYIR DİKKATE ALINMIYOR
FİKRİM YOK
9BUGÜNKÜ UYGULAMADA OLAY YERİ İNCELEMESİ SIRASINDA AŞAĞIDAKİ
M ALZEM ELERDEN HANGİLERİ KULLANILM AKTADIR? (BİRD EN ÇOK
CEVAP
VEREBİLİRSİNİZ)
0
O
0
0
0
o
o
o
0
o
Not defteri, kalem
Su geçirmez önlük, lastik, çizme
Küçük bir teyp
Steteskop (Hekim dinleme aleti)
Termometre
Örnek alma çubukları
Selobant
Fotoğraf makinesi
Küçük plastik torba ve etiketler
Hiçbiri
O
0
0
0
0
O
O
O
0
Eldiven
El feneri
Büyüteç
Mezura/Şeritmelre
Enjektörler
Cam tüpler
Makas
Zarf
Büyük poşetler
10BUGÜNKÜ UYGULAMADA AŞAĞIDAKİ ÖLÜM OLAYLARINDA HANGİLERİNDE
GİY SİLER M UHAFAZA ALTINA ALINM AKTADIR?
(BİRDEN ÇOK CEVAP
VEREBİLİRSİNİZ)
Ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerde:
O
Tümünde
O
Bazılarında
Kesici-Deüci-Ezici alet yaralanmasına bağlı ölümlerde:
O
Tümünde
O
Bazılarında
Darba bağlı ölümlerde:
O
Tümünde
O
Bazılarında
Trafik kazalarına-îş kazalarına bağlı ölümlerde:
O
Tümünde
O
Bazılarında
Yüksekten düşmelere bağlı ölümlerde:
O
Tümünde
O
Bazılarında
Ası-elle boğma-bağla boğma gibi ölümlerde:
O
Hiçbirinde
O
Hiçbirinde
O
Hiçbirinde
O
Hiçbirinde
O
Hiçbirinde
Ö lüm Olaylarında. O lay Yeri İncelem esindeki A ksaklıkların Belirlenm esi ve Çözüm ti için Ö neriler (ankel çalışması)
O
Tüm ünde
O
Bazılarında
O
H içbirinde
Şüpheli ölümlerde (Zehirlenm e ve cinsel suç şüphesi uyandıran ölüm ler dahil olm ak
üzere):
O
Tümünde
O
Bazılarında
O
Hiçbirinde
11- SİZCE ADLİ ÖLÜM OLAYLARININ TÜMÜNDE CUMHURİYET SAVCILARI ÖLÜM
OLAYININ GERÇEKLEŞTİĞİ MAHALLERE GİTMELİ MİDİR?
O H er adli ölüm olayında savcı m utlaka ölümün gerÇekîeştiği mahalle gitm elidir.
O Adli olayın niteliğine göre (m esala trafik kazalarında) savcının olay yerine gitm esine gerek
yoktur.
O Savcı ancak önem li gördüğü olaylarda olay yerine gitm elidir,
O Olay yeri incelemeleri iÇin başka bir Çözüm bulunmalıdır.
12- SİZCE OLAY YERİNDE DELİL TOPLANMASI KİM TARAFINDAN YAPILMALIDIR?
O Cum huriyet Savcısı tarafından yapılmalıdır.
O Adli T ıp Uzmanı tarafından yapılmalıdır.
O Olay yeri incelemesi ile görevli polis memuru tarafından yapılmalıdır.
O Savcı-Adli Tıp Uzmanı ve olay yeri incelem esiyle görevli polis mem uru tarafından müşterek
yapılmalıdır.
O D iğer:...................................................................................................................... .
13- ÖLÜM OLAYLARINDA OLAY YERİ İNCELEME VE DELİK TOPLAMA İŞİNİ TEK
BİR MERKEZDE GÖREV YAPAN KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ VE BAŞKA OLAYLARA
BAKMAYAN CUMHURİYET SAVCISI, ADLİ TIP UZMANI, OLAY YERİ İNCELEMESİYLE
GÖREVLİ POLİS MEMURU NDAN KURULU ÖZEL BİR OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ
TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİNİN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI KONUSUNDAKİ
GÖRÜŞÜNÜZ? (SAVCI ADLİ TIP UZMANI, POLİS MEMURU SAYISI İHTİYACA GÖRE
BELİRLENECEKTİR)
O
O
O
O
M utlak gereklidir, ancak gerçekleşmesi mümkün değildir.
M utlak gereklidir, gerçekleştirilm elidir.
Gerektiği konusunda emin değilim.
Gerekli değildir
14- 13 NCÜ SORUYA GEREKLİDİR CEVABI VERDİYSENİZ, BU EKİPTE BAŞKA
UZMAN BULUNMASI GEREKLİ MİDİR? (BİRDEN ÇOK CEVAP VEREBİLİRSİNİZ)
O
Q
Ö
O
O
O
O
O
Parmak izi uzmanı bulunmalı.
A|dli fotoğrafı uzmanı bulunmalı.
Leke analizleri ve kıl toplama konusunda deneyim li uzm an bulunmalı.
Kroki çizmede deneyimli uzman bulunmalı.
.............................................................. uzmanı bulunmalı.
Hepsi bulunmalı.
H içbirine gerek yoktur, kurulacak ekip bu konularda eğitilebilir.
Hiçbirine gerek yoktur, kurulucak ekip zaten bu konularda yeterli bilgiye sahiptir.
Kısaltmalar
HK/H A
: H akim . Hakim Adayı
C ,S.
: Cum huriyet Savcısı
A T U /A
: Adli Tıp U zm anı,A sistanı
P.M
: O iay Yeri İncelem e Ekibi P olis Memuru
Kaynaklar
1.
Cansunar FN, AJbek EM. Altuğ M, ö lü m olaylarında olay yerinin in celen m esi, Hukuk Fakültesi
M ecm uası, 1997; (55).
2
Pelty C S , Curran W O . Operational A sp ecls o f Public M edicolegal D eath Investigation, in
M odem Legal M edicine, Psiciathry and Forensic S cien ces, Eds: Curran W O , McGarry AL,
Petty C S. Davis Com pany, Philadelphia. 1980.
Kirk C W . S cen es o f Crim e Exam ination, in Forensic Pathology and The identification O fficer,
Eds: Smith JH, McMurtry HRR, Hilton JD. M inistry o f the S olicitor G eneral, T oronto, 1979.
A lasoy S. Olay Yeri İncelem e, 1999-2000 G üz Y an Y ılı D oklora D ers N otlan. A dli T ıp
Enstitüsü. İstanbul, 1999.
3.
4.
M. AŞİRDİZER, G - CANTÜRK, V\. SARİ, B. BÜKEN, R. \ŞEER
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Knight B. Legal A spects o f M edical Practice. Churchill L ivingstone, Edinburgh- LondonM elboum e- N ew York. 1982.
S oysal Z , K olusayın Ö . Çetin G . Azm ak D. Adli O topsi Olgularında
Elbiselerin İncelenm esinin Ö nem i. İ.Ü.Hukuk Fakültesi M ecm uası, 1994; 54(1-4); 402 -3 1 .
Fincancı ŞK. Trafik Kazalarında Ortaya Çıkan Adli T ıp Sorunları , Adli Tıp Bülteni, 1996; 1(1);
18-25
Fisher BAJ, B lock S. Techniques Of Crime Scene Investigation. CRC Press Boca Raton. Ann
Arbor- L ondon-Tokyo, 1993.
K oç S. K eşif, Adli Tıp Cilt I 'de.Eds: S oysal Z., Çakalır C. Istanbul Ü niversitesi B asım evi ve
Film
Merkezi» İstanbul, 1999.
Salaçin S. Trafik kazası Sonucu Meydana G elen Ölüm lerde Adli Patoloji, Adli Tıp Bülteni,
1996; 1(1): 32-6.
İnanıcı M A , Birgen N, A kyay İ, Çarpıp-Kaçma Tipindeki Trafik Kazalarında Oiay Yeri
İncelem esi, Adli Tıp D ergisi, 2000; 14 (1-4) 43-53.
W agner G N , Crime S cene Investigation in Child-Abuse C ases, A m erican Journal o f Forensic
M edicine and Pathology. 1986; 7 (2): 94-9.
Sm ialck JE and Lambros Z. Investigation o f Sudden Infant Deaths, Pediatrician. 1988; 15(4);
191-7.
Ö zaslan A , Afacan İ, Arslan H, Albek E, Çetin G. Otopsi Ö ncesindeki B ilgilenm enin Ö nem i,
Adli Tıp Dergisi, 2000; 1 4 (1 -4 ); 1-6.
Scwerd W. Forensic M edicine and C rim inalistics, Z R echtsm ed, 1989; 102(7): 421-8.(A bstr.)
İletişim Adresi:
Dr. Mahmut Aşırdizcr
A dli Tıp Kurumu Başkanlığı,
Cerrahpaşa/ÎSTAN BUL
Download

Ölüm Olaylarında, Olay Yeri İncelemesindeki