İŞ TANIMI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK)
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı
25-26-27 M art 2015 tarihlerinde M anisa’da gerçekleştirilecek olan “Anne Dostu Hastane Pilot İl
Değerlendirm esi” organizasyonuna ait;
İSİN KAPSAMI
M adde 1: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından
yürütülen Anne Dostu Hastane Programı kapsamında “Anne Dostu Hastane Pilot İl
Değerlendirmesi” düzenlenmesi yapılacaktır.
Madde 2: Söz konusu ziyarete; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire
Başkanlığı personeli, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ilgili daire personeli ve üniversiteden
akademisyenden oluşan toplam M anisa için 6 (±2) kişi (3 gece konaklamak) katılacaktır.
ZAM ANI VE SÜRESİ
Madde 3: Anne Dostu Hastane Pilot İl Değerlendirmesi 25-26-27 Mart 2015 tarihinde 3 gün olacak
şekilde yapılacaktır.
YERİ:
M adde 4: Anne Dostu Hastane Pilot İl Değerlendirmesi organizasyonu;
25-26-27 Mart 2015 tarihleri arasındaki konaklama M anisa İlinde Yunusemre İlçesinde kişilerin
rahatlıkla ulaşabileceği en az 4 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
ULAŞIM:
M adde 5: : Anne Dostu Hastane Pilot İl Değerlendirmesi organizasyonu;
25-26-27 Mart 2015 tarihlerinde M anisa ilinde düzenlenecek organizasyona katılacak 6 (±2)
kişinin Ankara'da şehir içi ulaşımı (2 kez havaalam-THSK yerleşkesi arasındaki ulaşım gidişte ve
dönüşte), Ankara ‘dan M anisa’ya ulaşım için (Ankara-İzmir havayolu, İzmir-Manisa karayolu
gidişte ve dönüşte) her türlü uçak dahil ulaşım hizmeti (2 kez İzmir havaalanı ile M anisa’daki otel
arasındaki ulaşım gidişte ve dönüşte) ve M anisa ilinde günde 2 kez otel ve Manisa Merkez Efendi
Devlet Hastanesi arasındaki ulaşım hizmeti firma tarafından verilecektir. Belirtilen mesafeler
arasındaki karayolu ulaşımı için kullanılacak araç 6 (±2) kişiyi taşıyabilecek kapasitede en az 20122013 model (idarenin kabul edeceği) olacaktır.
KONAKLAM A İLE İLGİLİ ŞARTLAR
Madde 6:
Ziyarete katılacak konaklamak katılımcılar;
25-26-27 M art 2015 tarihlerinde M anisa için 6 (±2) kişi 3 gece konaklamak katılım sağlayacaktır.
Otele giriş 25 Mart 2015’te 12.00’dan itibaren, otelden çıkış ise 27 Mart 2015’ten 1 gün sonra saat
13.00’a kadar olacaktır. (Araç durumuna göre katılımcıların otelden çıkışı ziyaretin son günüde
olabilir).
Madde 7: Konaklamalı katılımcılar için konaklama yarım pansiyon açık büfe (Sabah kahvaltısı ve
akşam yemeği) ve “tek/single” konaklama olarak sağlanacaktır.
2(iki) günlük öğle yemeği katılımcıların kabul edeceği bir restoranda firma tarafından sağlanacaktır.
M adde 8: T eklif sahibi tarafından, teklif edilen otelin tüm imkânları ve konaklama ücreti
kapsamında bedelsiz olarak sağlanan tüm imkânlar ile ilgili detaylı bilgi teklifler ile birlikte idareye
verilecektir. Ayrıca, ücretli ve ücretsiz sağlanan hizmetlere ait bilgiler konaklayıcılara kayıt
sırasında yazılı olarak verilecektir. Konaklayıcılar tarafından ücretli bir hizmetin alınmış
olmasından idare sorumlu olmayacaktır, konaklayıcı kişi/kişiler sorumlu olacaktır.
M adde 9: Odalar, ısıtmalı-soğutmalı ve çalışır durumda klimalı olacaktır. Odalardaki imkânlarda
bir aksama ve/veya rahatsız bir ortam olması (klimanın ve/veya elektrikli cihazların çalışmaması;
banyo ve lavabodaki sorunlar, gürültü vb.) durumunda ilgili aksaklığın giderilmesi için gerekli
önlem ve işlemler ivedilikle yapılacaktır. Bu odadaki sorunun giderilmemesi durumunda aynı gün
içinde hemen odalar değiştirilecektir. Otel içinde böyle bir imkân sağlanamaması durumunda en
yakın benzer bir tesiste, ulaşım giderleri ve konaklama ücreti firma tarafından ilave bir bedel talep
edilmeksizin karşılanmak üzere oda sağlanacaktır.
Madde 10: Odalardaki mini barlarda gün başına 1 adet 500 cc su, ücretsiz olarak konaklayan
katılımcılara sunulacaktır. Bunun haricinde mini bar kullanımları için İdare tarafından bir ödeme
yapılmayacaktır. Ayrıca mini barda ücretsiz olan içeceklerin ne olacağı katılımcılara hazırlanan
bilgi dosyası içerisinde bildirilecektir.
GENEL GEREKSİNİM LER
M adde 11: Ziyaret boyunca yüklenici firmadan l(b ir) kişi tüm işlemlerde(transfer, otele giriş
ve çıkışlar dahil, hastane ziyaretleri hariç) katılımcılara eşlik edecektir. Yüklenici firma,
sözleşme aşamasında bildirilen idarece yetkilendirilmiş kişi ve/veya kişilere karşı sorumlu olacaktır.
Yüklenici firma ve idare arasındaki tüm görüşmeler bu kişi ve/veya kişiler arasında yapılacaktır.
Otel yönetimi ve transfer hizmetlerinde sadece yüklenici firma muhatap olacaktır.
Madde 12: Yukarıdaki maddelerde belirtilen konularda herhangi bir sorun yaşanması konusunda
idarenin bildirimi üzerine ve/veya direkt olarak firma, çok acil olarak ve idare’nin görüş ve onayı
doğrultusunda aynı gün içinde çözüm üretecektir. Çözümün otel içindeki imkânlarla sağlanamaması
durumunda, dışarıdan temin yoluyla çözümlenecek ve oluşabilecek ilave m asraf bedelsiz olarak
firmaca karşılanacaktır.
Madde 13: Ziyaret boyunca alınacak tüm hizmetler, gerçekleşen sayılar üzerinden yapılacaktır.
Alınmayan hiçbir mal ve hizmet için ödeme yapılmayacaktır. Tamamlanan her bir işle ilgili oluşan
giderler detayları ile birlikte aynı gün içerisinde idareye raporlanacaktır. İdarenin görüş ve önerileri
doğrultusunda gerekli olabilecek tedbirler anında yüklenici firma tarafından alınacaktır.
Madde 14: Firmaya ödemeler toplantı sonunda katılımcıların kesin sayısı üzerinden yapılacaktır.
Şartnamede belirtilen hizmet kalemleri dışındaki hizmetler için ve şartnamede belirtilen miktarların
üzerindeki sayıdaki hizmetler söz konusu olduğunda, her hizmet için adisyon, folyolar ve diğer
belgeler düzenli olarak tutularak İdare yetkililerine imzalatılacaktır. Konaklama yapan katılımcılar
için birinci gün için bir günlük tam ücret diğer günler için konaklayan katılımcı sayısı kadar ücret
ödenecektir. Alınmayan mal ve hizmetler için ödeme yapılmayacaktır.
Madde 15: Bu sözleşme kapsamında üretilen bütün dokümanların, görüntülü görüntüsüz bütün
kayıtların tüm yasal hakları ve mülkiyeti idareye ait olacaktır. Firma bu görüntü ve dokümanları
Bakanlığın önceden yazılı iznini almadan hiçbir maksatla kullanamaz. Bu dokümanlarla ilgili
olarak, firm a İdareyi her türlü üçüncü taraf hak taleplerinden ve davalardan koruyacak ve tazmin
edecektir.
Madde 16: İş bu şartname 16 (on altı) maddeden oluşmaktadır.
H.
3
Anne Dostu Hastane Pilot İl Değerlendirme Görevli Listesi
Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabil im Dalı
Uzm. Dr. Sema SANİSOĞLU
THSK Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı
Uzm. Dr. Aysun KABASAKAL
THSK Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı
Hemşire Burcu AKINCI
THSK Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı
Ebe Kamile AYDEMİR ERKEÇ
THSK Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı
T„C
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U
b ir im f iy a t k a t i t e k l if c e t v e l i
SON TEKLİF VERME TARİHİ 16.03.2015 SAAT:10:00
Toplantı Adı
“ Anne Dostu Hastane Pilot İl Değerlendirmesi Organizasyonu”
Toplantı Tarihleri
Toplantı Yerleri
25-26-27 Mart 2015
Manisa ili Yunusemre ilçesinde en az 4 yıldızlı otelde
Teklif Edilen Tesis
SATIN ALINACAK FIİZMETLER
Yarım pansiyon konaklama Tek Kişilik Odalarda (25 Mart
2015 Otele giriş, 28 Mart 2015 Otelden Ayrılış
Oğle Yemeği
Transfer Teknik Şartnameye göre
Ulaşım Bedeli
KIŞI ADET GUN/ b i r i m
GECE FİYAT
8
X
3
8
X
2
8
X
X
TOPLAM
FİYAT
5.000,00 T L (Ulaşım Bedeli T ah m in i B elirlenm iş O lu p Belge
K arşılığı G erçekleşen Ü zerinden Ö den ecek tir.)
TOPLAM
Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz fiyat Teknik
Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve hizmetleri tamamen eksiksiz
olarak karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim .
Teklif fiyatımıza KDV dahil değildin Teklif Fiyatı:................................................................(Yazı ile)
dir.
Teklif Sahibinin isim-unvan kaşe ve imzası
Download

İŞ TANIMI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI (THSK