Nisan 2014
Hastaneleri Kurumu
2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
NİSAN 2014
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME DMREBASKANLIĞI2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle
durulacak ulusal sorunumuzdur.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
BAKAN SUNUŞU
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile halkımıza hakkaniyetli, etkili, kaliteli sağlık hizmeti
sunabilmek için başlattığımız Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hizmet anlayışımızı daha
yukarılara taşıyabilme adına teşkilat yapımızda değişiklik yapma gerekliliği doğdu. Bu gereklilikten
hareketle Bakanlığımız, 2 Kasım 2011 tarihinde köklü bir değişikliğe giderek 663 sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
teşkilat yapısını değiştirdi. Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı hizmetlerin çok daha bütüncül bir şekilde
yürütülmesi amacıyla politika belirleme, düzenleme, denetleme ve hizmet sunumunun merkezde
toplandığı yapılanmadan, Bakanlığımızın politika belirleme üzerine yoğunlaştığı, kurumsal
uzmanlaşmaya dayanan, taşradaki yöneticilerin karar verme imkânlarını artırmayı amaçlayan;
Dünyanın başka ülkelerinde de uygulanan litaratürde desantralizasyon (yerelleşme) olarak anılan bir
yönetim biçimine geçişi benimsedik. Bu bağlamda Bakanlığımızın, politika ve hedeflerine uygun
olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile ağız ve diş sağlığı hizmetlerini vermek üzere
hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi,
faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi; bu hastanelerde her türlü koruyucu,
teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu kurduk.
III
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık
hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerden biri olduğunu bilerek, insan odaklı,
nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmayı temel amaç edinmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile hayata geçen yeni kamu mali
yönetim anlayışı; stratejik önceliklere göre kaynakların dağıtımı ve kullanımında etkinliğin
artırılmasını, mali disiplin ve mali saydamlığın sağlanmasını, politika üretimi ile yönetiminde hesap
verme sorumluluğunun geliştirilmesini, yönetim bilgi sistemlerinin kurularak karar verme
süreçlerinin desteklenmesi ve mali işlemlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı kullanılarak
elektronik ortamda kayıt altına alınmasını öngörmektedir.
İdare faaliyet raporları; kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca
yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerini, hedef ve gerçekleşme durumu ile
meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkında genel ve mali bilgileri içeren
raporlardır.
Hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının sonucu olarak hazırlanan ve 2013
yılı içinde gerçekleştirdiğimiz ve geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturacağı düşünülerek bundan
sonraki süreçte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyet ve projelerin yer aldığı Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu 2013 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun ilgisine ve takdirine sunar, söz
konusu faaliyetler kapsamında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Dr. Mehmet MÜEZZİNOGLU
Sağlık Bakanı
IV
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu yönetimi anlayışında çağdaş
yaklaşımların ülkemize kazandırılmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yasanın yürürlüğe
girmesi ile birlikte gelişen Kamu Mali Yönetim Reformu Süreci, kamuda “Stratejik Planlama” ve
“Performans Esaslı Bütçeleme” dönemini başlatmıştır. Bu süreç ile stratejik planlama, performans
esaslı bütçeleme, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerinin yanı sıra mali saydamlık ve hesap
verme sorumluluğu ilkelerinin hayata geçirilmesinde idare faaliyet raporlarına önemli işlevler
yüklenmiştir. İlgi odağının girdilere ve faaliyetlere yönelik hesap verme sorumluluğundan
performansa yönelik hesap verme sorumluluğuna doğru kayması, performans programı hazırlama ve
performans bilgisini üretme ve değerlendirme kapasitesinin tüm kamu idarelerinde oluşturulmasını
gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, Kurumumuzca 2013 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen
faaliyetlere ilişkin “2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmıştır.
Faaliyet Raporları, kamu kaynaklarını kullananların daha fazla sorumluluk üstlenmelerini,
performanslarını arttırmalarını ve yasama denetiminin daha etkili olmasını sağlayacaktır.
Kurumumuzun özenle yürüttüğü faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu Faaliyet Raporunu mali saydamlık ilkesi gereği kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Bu vesileyle Kurumumuz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan personellerimize
teşekkür eder, “2013 İdare Faaliyet Raporu” nun kamuoyuna ve bütün ilgililere faydalı olmasını
dilerim.
Dr. Ercan ÖZGÜL
Kurum Başkanı v.
V
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
VI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU........................................................................................................... V
I.GENEL BİLGİLER...................................................................................................................... 9
A.MİSYON VE VİZYON............................................................................................................... 9
B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR............................................................................... 9
C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER................................................................................................. 14
1. Fiziksel Yapı................................................................................................................................ 14
2. Bilgi Ve Teknoloji Kaynakları.................................................................................................... 17
KDS (Karar Destek Sistemi)........................................................................................................ 22
Tablo1 . Teknolojik Malzeme Dağılımı......................................................................................... 26
3. İnsan Kaynakları..........................................................................................................................26
Tablo 2. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Personel Durumu(2013)..........................................26
Tablo 3.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kadrolu Çalışan Personel Durumu......................... 27
Grafik 1. Merkez Personeli Ünvanlarmm Dağılımı........................................................................27
Grafik 2. Taşra Personeli Ünvanlarının Yüzdesel Dağılımı........................................................... 28
Grafik 3. Döner Sermaye Personeli Ünvanlarının Yüzdesel Dağılımı........................................... 28
Grafik 4. Tüm Personelin Unvanlarının Yüzdesel Dağılımı.......................................................... 29
Tablo 4.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sözleşmeli Çalışan Personel Durumu..................... 29
Tablo 5. 663 Sayılı K.H.K. Gereğince sözleşme imzalayan personelin unvanlara göre dağılımı ...30
II. AMAÇ VE HEDEFLER............................................................................................................40
A. İdarenin Amaç Ve Hedefleri...................................................................................................450
B. Temel Politikalar Ve Öncelikler.............................................................................................452
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..................................... 51
A. MALİ BİLGİLER .................................................................................................................... 61
1. Bütçe Uygulama Sonuçları ....................................................................................................... 61
B. PERFORMANS BİLGİLERİ.................................................................................................. 61
1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ........................................................................................ 61
1.1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı........................................................................................ 61
1.2 Hukuk Müşavirliği.....................................................................................................................66
1.3 İç Denetim Birimi......................................................................................................................66
1.4 Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı...................................................................................... 67
1.5 Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı................................................................................ 68
VII
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
1.6 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı................................................................................... 83
Döner Sermaye Bütçe Muhasebe Uygulamaları Faaliyetleri......................................................... 83
Merkezi Satınalma Daire Başkanlığı Faaliyetleri..........................................................................86
Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyetleri..........................................................................87
Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı Faaliyetleri............ 97
Mali Analiz Daire Başkanlığı Faaliyetleri.....................................................................................100
Stok Analiz ve Kontrol Daire Başkanlığı Faaliyetleri.................................................................. 103
1.7 İzleme Ölçme Ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı......................................................... 105
1.8 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı................................................................................... 112
1.9 Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı................................................................................. 115
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ........................ 120
A- ÜSTÜNLÜKLER................................................................................................................120
^-ZAYIFLIKLAR....................................................................................................................120
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER..................................................................................................121
VIII
T Ü R K İ YE KA M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D ARE FA A L İ Y ET R A P O R U
I. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
A. m is y o n
ve vizyon
MİSYONUMUZ
Kamuya sağlık hizmeti verme sorumluluğu içinde, sağlık hizmetlerini
insan odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan profesyonel
yönetim anlayışıyla sunmak, sorunlara zamanında, uygun ve etkili
çözümler üretmek
VİZYONUMUZ
\
Sağlık hizmetlerinde güven duyulan ve uluslararası alanda referans
gösterilen bir kurum olmak
a . y e t k i, g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r
02/11/2011 tarihli 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kararname ile Sağlık Bakanlığı ile bağlı
kuruluşlarının yeniden yapılandırılması; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu Kanun
Hükmünde
Kararnamenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektir.
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek
üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması,
işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü
koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli,
Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur.
Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
> Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını
kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.
9
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla
Bakanlığa teklifte bulunmak.
> Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü
alt yapıyı kurmak.
> Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve
güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.
> Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla
bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.
> Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak.
> Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
> Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve
malî hizmetleri yürütmek.
Kurum Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları:
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36. maddesine göre Kurum Başkanının görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
> Kurum Başkanı yürütülen hizmetlerden ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana
karşı sorumludur.
> Kurum hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına
uygun olarak yönetmek.
> Bakanlık politikalarına uygun şekilde, ikincil düzenlemeleri yapmak, stratejik plan, yıllık
performans programları ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve uygulamak.
> Kurumun faaliyetlerini etkin, etkili, kolay ulaşılabilir ve halkın ve sektörün ihtiyaç ve
beklentilerine uygun, ayrım gözetmeyen, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütmek ve
yürütülmesini sağlamak.
> Kurum bütçesini hazırlamak.
> Kurumun görev alanına giren konularda bağlı kuruluşlar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
> Kurumu temsil etmek.
10
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Başkan yardımcıları, kurumun görevlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere
görevlendirilir ve Başkana karşı sorumludur.
Hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU ve Başkan Yardımcılarının katılımıyla yapılan İl Değerlendirme Toplantılarından bir görüntü
11
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Kamu Hastaneleri Birlikleri
Kurum tarafından, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kurumlan, il düzeyinde kurulan Kamu Hastaneleri Birlikleri tarafından işletilir.
Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle birden fazla birlik kurulan illerimiz
mevcuttur(İstanbul, Ankara, İzmir ) ve bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılamaz.
Birden fazla Birlik kurulan illerdeki ve belli bölgelerdeki birliklerden biri koordinatör olarak
görevlendirilebilir. Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşmaktadır.
Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Genel sekreterlik bünyesinde Tıbbî
Hizmetler, İdarî Hizmetler ve Malî Hizmetler Başkanlıkları kurulmuştur. Birliğe bağlı hastaneler
Hastane Yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak Başhekimlik, Hastane
Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği, İdarî ve Malî İşler ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlükleri
bulunmaktadır.. Kurum tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen
hallerde, birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri tek kişiye verilebilir, hastanedeki müdürlüklerin
sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir. Kurumca tespit edilen
norm ve standardı aşmamak kaydıyla genel sekreter tarafından belirlenen sayıda başhekim
yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.
12
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları
Genel sekreterin görevleri şunlardır:
> Birliği, belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına
göre yönetmek.
> Birliğin faaliyet ve işlemlerini, yönetim sistemlerini değerlendirmek, işleyiş ve yönetim
süreçlerinin etkililiğini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini
sağlamak.
> Birlik bünyesindeki sağlık kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu amaçla
kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel
hareketlerini gerçekleştirmek.
> Hastaneler arası koordinasyon ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
> Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak.
> Birlik ile ilgili istatistikî bilgilerin takibini sağlamak, birliğin malî tablolarını birleştirmek ve
alınabilecek önlemler hakkında Kuruma önerilerde bulunmak.
> Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik
hizmetlerin geliştirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.
> İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve
tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
> Birlik ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
Genel sekreter gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirlemek suretiyle yetkilerinden bir kısmını alt
birim yöneticilerine devredebilir.
Hastane yöneticisi, hastane ölçeğinde Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olup,
hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden Genel Sekretere karşı
sorumludur.
13
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. FİZİKSEL YAPI
Kurumumuz bir ana hizmet binası ve iki ek hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ana Hizmet Binası: Nasuh Akar Mahallesi, Ziyabey Caddesi, 1407. Sokak No: 4, Çankaya/ Ankara,
adresinde bulunmaktadır.
Ana hizmet binamızda aşağıdaki birimlerimiz bulunmaktadır.
> Başkanlık Makamı
> Özel Kalem
> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
> Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
> Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
> İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
> İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
> Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
> İç Denetim Birimi
1.Ek Hizmet Binası: Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:10/B Çankaya/ Ankara,
adresinde bulunmaktadır.
1. Ek hizmet binamızda aşağıdaki birimlerimiz bulunmaktadır.
> Hukuk Müşavirliği
> Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
2. Ek Hizmet Binası: İstanbul Cad. No: 52 Ulus/Ankara, adresinde bulunmaktadır.
>
Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığımız görev yapmaktadır.
2-TEŞKİLAT YAPISI
Kurum
merkez
teşkilatı,
ana
hizmet
birimi
olarak
teşkilatlandırılan
Yardımcılıkları ile danışma ve denetim birimlerinden meydana gelmektedir.
14
Kurum
Başkan
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Kurumumuz ana hizmet birimleri şunlardır:
> Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
> Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
> İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
> İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
> Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
Kurumumuz danışma ve denetim birimleri şunlardır:
> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
> Hukuk Müşavirliği
> Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
> İç Denetim Birimi
Kurumumuz taşra teşkilatı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine bağlı il ve
ilçelerde bulunan hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri vasıtasıyla hizmet vermektedir.
İllerde Genel Sekreterliğe bağlı birimler şunlardır:
> Tıbbi Hizmetler Başkanlığı,
> Mali Hizmetler Başkanlığı
> İdari Hizmetler Başkanlığı
Hastane Yöneticiliklerine bağlı birimler şunlardır:
> Başhekim
> İdari ve Mali İşler Müdürü
> Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
> Hastane Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
15
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y ILI İ DA RE F A A L İ YET R A P O R U
t
Hastane Hizmetleri \
1 Başkan Yardımcılığı
t
/İnsan Kaynakları Başkan)
Yardımcılığı
Finans Hizmetleri \
1 Başkan Yardımcılığı
16
Destek Hizmetleri \
1 Başkan Yardımcılığı
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
TKHK, güçlü bir bilişim ve iletişim alt yapısına sahiptir ve aşağıda yer alan sistemleri etkin bir şekilde
kullanmaktadır.
> EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi):
İdarelerin
faaliyetlerini
yerine
getirirken
oluşturdukları
her
türlü
dokümantasyonun
içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve
ilişkisel özelliklerini koruyan ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç
içerisinde yönetimini sağlayan sistemi ifade etmektedir.
EBYS çözümlerinden en temelde, elektronik arşivleme kavramları konusunda SDP (Standart Dosya
Planı) yaklaşımına göre geliştirilmiş, gelecekte gerçekleştirilecek idareler arası elektronik ortamda
belge dolaşımı sistemlerine Devlet Teşkilatı Haberleşme kodlarına göre rahatça entegre olabilecek, eimza işlemlerinde hızlı ve güvenilir bir kullanım sunması beklenmektedir.
17
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi):
Harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle
harcamayı
tahakkuk
ettiren
harcama
birimleri
ile
ödemeyi
gerçekleştiren
muhasebe
birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve
say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimine katkı sağlayacak birçok farklı
uygulama da geliştirilmiştir.
KBS sayesinde, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferinde kâğıt kullanımı
en aza indirilecek, harcama sürecinde kullanılan ve elektronik ortama taşınması, takip edilmesi ve
denetime elverişli şekilde muhafazası mümkün olan belgelere ilişkin uygulama birliği sağlanacak,
harcama
sürecinin
bütçe
aşamasından
başlayarak
ödenek,
tahakkuk,
harcama,
muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar olan tüm aşamaları izlenerek, yönetilebilir, iç kontrol ile
elektronik denetime elverişli, hızlı ve güvenlikli bir ortamda işleyen bir yapı kurulabilecektir.
> E-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi):
Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlar arasında sayısal ortamda entegre edilen ve her düzeyde iş
sürecine Bilgi Teknolojisi (BT) desteği sağlayan bir bilgi sistemidir.
Güncel ve doğru bilginin kaynağında girilmesini, konsolide edilmesini ve bilgiye anında
ulaşılmasını sağlayan BYES; gelişkin mimarisi ve teknolojisi ile güvenli, hızlı ve uyarlanabilir bir
yapı sunmuştur.
E-Bütçe Projesi Kapsamında, ödenek gönderme belgelerinin Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne
online aktarımı, kullanıcılara istedikleri yerde sisteme ulaşma, işlem yapma imkanı sağlanmıştır.
Tüm raporlar EXCEL ve PDF standartlarında üretilmekte ve hesap kodları ile birim kodları
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden online alınmaktadır.
Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi
18
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi):
Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm personelin, kurum ve bina bilgileri ile malzeme bilgisinin ve özel sağlık
kuruluşlarının izlendiği sistemdir. Personel hareketlerinin takip edildiği İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi (İKYS), Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm malzeme depolarındaki taşınırların aktif olarak
takip edildiği Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), taşınmaz takibinin yapıldığı Yatırım
Takip Sistemi (YTS), Türkiye de faaliyet gösteren tüm özel sağlık kuruluşlarına ait tüm işlem
adımlarının takip edildiği Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) ve ülke genelinde sağlık
durumu konusunda istatistikî verilerin toplanmasını sağlayan Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)
gibi alt modüllere sahiptir.
ÇKYS-TSİM Sistemleri
> İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi):
Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında yürütülen personel işlemlerinin doğru, hızlı, tutarlı ve
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Bakanlık İnsan Kaynaklarının
yönetimi konusunda politika belirleyici konumda olan yöneticiler için hızlı ve güvenilir bir Karar
Destek Sistemi oluşturmak, Bakanlık Personelinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
iletişim kurmak için kullandığı Personel Bilgi Sistemine veri altyapısı oluşturmak, Sosyal Güvenlik
Kurumu ve diğer sektör paydaşları ile ortak kullanmak üzere Bakanlıkta çalışan ve çalışmayan tüm
hekimlerin bilgilerini içeren Doktor Bilgi Bankasını oluşturmak, ÇKYS’nin diğer bileşenleri ve
Bakanlıkta kullanılan diğer bilgi sistemleri (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Elektronik Belge
Yönetim Sistemi, E-Sağlık, vb.) ile veri alışverişi yaparak Bakanlık Bilgi altyapısının
oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
19
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu):
Elektronik
ortamda
ihale
takip
etmeyi
sağlamaktadır.
İhale
takip
sistemi
olarak
da
nitelendirilen EKAP, ilanlı veya ilansız bütün ihalelerin duyurusunu yapmaktadır. İlanlı ve ilansız
ihale duyuruları ile şartnamelerden bu sistem sayesinde bilgi sahibi olunacaktır.
> SKYS(Özel Sağlık Kurumlan Yönetim Sistemi):
Özel Sağlık Kuruluşlarının takip edildiği, Ruhsatlandırma süreci, hekim kadroları, çalışan hekimler,
hekim başlatma, sağlık kuruluşu mahal listeleri, Sağlık Kuruluşu donanımları, faaliyet izin
belgelerinin takip edildiği sistemdir.
Sistemin amacı Özel Sağlık Kuruluşlarının bilgisayar ortamında takip edilmesidir. Özel sağlık
kurumunda çalışan personelin diğer bilgilerinin otomatik olarak kontrolünü sağlar.
> TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü):
Sağlık İstatistikleri alanında kullanılması için 1997 yılında dağıtık veri tabanına göre
kullanıma giren “Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)” projesi Ocak 2005 tarihinden itibaren
WEB tabanlı merkezi bir yapıda yeniden tasarlanıp geliştirilmiştir. Ağustos 2011 de Hastane Bilgi
Formları (HBF) TSİM’e aktarılmıştır.
Bakanlık Merkez ve İl Sağlık Müdürlüklerinde kaynak kullanımı ve programlarına yön verebilmek
için ülke genelinde Sağlık Durumu ve Sağlık Riskleri konusunda güncel ve güvenilir bilgi
sağlanması amaçlanmıştır.
> TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi):
20
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Bakanlığımıza bağlı sağlık işletmelerinin gelir ve giderleri ile bunların finansal ve mali
analizleri Tek Düzen Muhasebe Sistemi üzerinden anlık yapılmaktadır.
Bu program sayesinde Döner Sermayeli İşletmelerin muhasebe kayıtları tutulmakta, aynı
zamanda mali bilgi ve tablolar standart bir şekilde alınarak, hem işletmelerden hem de Bakanlıktan
izlenebilmesi sağlanmaktadır.
> Döner Sermaye Analitik Bütçe Uygulama Sistemi:
Döner Sermaye Bütçesinin elektronik ortamda hazırlanması, uygulanması, takibinin yapılması ve Tek
Düzen Muhasebe Sistemine veri aktarımının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.
> Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Uygulamaları (MKYS):
MKYS, Kurum Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimlerin sahip oldukları
kaynakların (ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemeleri ve demirbaş) verimli kullanımını ve güncel olarak
takibini sağlamak üzere geliştirilen merkezi web tabanlı bir yönetim bilgi sistemidir. MKYS içerisinde
kaynak kullanımı ve takibine yönelik birçok modüler yapı bulunmakta olup, geliştirdiğimiz model ile
birçok modüler yapıyı içeren kombine bir kaynak yönetim sistemi oluşturulmuştur.
21
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya
Yardımcı Modül
Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Hizmet Alımlarında yaklaşık maliyetin daha
sağlıklı belirlenebilmesi için “Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet
Hesaplamaya Yardımcı Modül” kullanılmaktadır.
> İşçi Sayısının Tespit ve Takip Sistemi
Hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak işçi sayısının, belirlenen kriterler doğrultusunda sağlıklı bir
şekilde hesaplanabilmesi amacıyla kurulmuştur.
Sağlık tesislerimiz bu program üzerinden, hesaplama yönteminde kullanılan kriterlere göre
gösterdikleri
performanslarına
göre
çalıştırabilecekleri
işçi
sayısını
altı
aylık
periyotlarla
belirlemektedir. Ayrıca bu sistem üzerinden sağlık tesislerimizde hizmet alımının konusuna göre kaç
personel çalıştırıldığı, bu personelin öğrenim durumları ve verilen ücretler gibi bilgilere de anında
ulaşılmaktadır.
> KDS (Karar Destek Sistemi)
Karar vermeyi kolaylaştırmak, daha etkili ve doğru karar vermek için tasarlanan; değişik model ve
uygulamaları kapsamı içinde bulunduran sistemlere Karar Destek Sistemleri denir. Karar Destek Sistemi
(KDS) yöneticilerin veriye ulaşmasına, özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur. Karar Destek
Sistemleri, Karar Verici (KV) için bir analiz sunar ve bu analize dayanarak bir karar
tavsiyesinde bulunur.
22
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE F A A L İ YET R A P O R U
> MKYS Enerji Takip Modülü
Sağlık tesislerimizin elektrik, yakıt ve su giderlerinin izlenmesi amacıyla Enerji Takip Modülü
oluşturulmuştur. Bu modül ile sağlık tesislerinin ayrıntılı fatura tutarları, tüketim miktarları, yakıt türü
(katı, sıvı, gaz) vb. bilgilerine ulaşılabilmekte ve takibi yapılmaktadır.
> Kira Takip Modülü
Yapılacak ihaleler sonucu elde edilecek kira gelirlerinin takibi amacıyla TDMS’ye entegre olarak
geliştirilen bu sistem Kurumumuz ve Döner Sermaye Saymanlıkları tarafından kullanılabilmektedir.
> Sağlık-NET
Sağlık kurumlarında üretilen her türlü veriyi, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun
şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek sağlık
hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir
bilgi ve iletişim platformudur.
Sağlık-NET
ile
yapılmak
istenen;
vatandaşların
“doğumdan
ölüme
kadar
ve
ölüm
sonrasında” sağlık verilerini merkezde güvenli bir şekilde tutmak suretiyle sağlık bilgisine erişimi
kolaylaştırıp hizmet kalitesini artırmaktır. Tanı, tahlil ve tetkik bilgilerinin hasta mahremiyeti
çerçevesinde paylaşımı ile hekimlerimiz ve sağlık kurumlarımızın hastaya ait sağlık verilerine
erişimi sağlanacak, vatandaşlarımızın hastanede daha kısa sürede daha iyi hizmet almasına imkân
tanınacaktır. Sağlık-NET sistemi ile yapılacak analiz çalışmaları ile koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.
23
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Genel Sağlık Sigortası Bilişim Sistemi (MEDULA)
Medula, GSS ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin
fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş
bütünleşik sistemdir.
> KYPBS (Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi)
Kalkınma Bakanlığınca Kurum ve Kuruluşların yatırım programlarının izlenmesi ve çeşitli raporların
alınmasını sağlayan sistemdir.
> NTAS (Nakit Talebi Aktarım Sistemi) :
Kamu Kurumlarının Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin
Nakit Talebi Aktarım Sistemi 12 Mart 2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına
Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yer alan kurumların nakit taleplerini, Hazine
Müsteşarlığı’na internet üzerinden ulaştırmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
> İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Müracaat Takip Programı
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı’na bilgi edinme kanallarıyla (telefon, BİMER, SABİM, SBN
vb.) yapılan ve kayıt altına alınan tüm başvuruların ve süreçlerin takip edildiği kapalı sistemdir.
H A L K L A İ L İŞ K İ L E R B İ R İM İ M Ü R A C A A T T A K İ P P R O G R A M I
¿
TALEPLER
I
REHBER
I
46873965558 SAĞLIK
MEMURU
ÇKYS.TALEPLER,SİCİLK40Q36
MUVAFAKAT
SAĞLIK
UMMAMANI
GOKÇEDAĞ
ABDULLAH
ÇÖMEZ
H115774
TELEFON ÇKYS.TALEPLER.SICILMUVAFAKAT
ÇKYS,TALEPLER,SİCİLMUVAFAKAT
SAGUK
MEMURU
RECEP
BALİDAG
NESLİHAN
EŞ DURUMU
ATAMASI
BURCU
BAŞKANLIĞI
ERZURUM
PALANOÖKgN
DEVLET
HASTANESİ
KİŞİ 27 122013DE 112 7201 ŞAMİLE
GİRİŞYAPMIŞBALIKESİRE EŞ DURUMU
İSTEMİŞ EŞİ SAĞMEMURU KİŞİ BİLGİ
ALMAKİSTİYOR
14.01.2014DE TEBLİĞ
EDİLMİŞMENFİ EŞİ TAYİN
İSTESİN
ERZURUM
AŞKALE İLCE
DEVLET
HASTANESİ
KBI31 122013 DE CAN GÜVENLİĞİ
NEDENİYLE İSTANBULATAYIN
ISTEMIŞ.ADUYE 6 AYLIKGEÇİCİ GÖREV
KABUL YAZISINI HEMŞİRE ATAMAYA
GÖNDERMİŞ.KİSI BİLGİ İSTİYOR.
KISININĞECICI GÖREVYAZISI
YAZILMIŞ..ISLEULERI DEVAM
EDİYOR.
HASTANESİ
12-122013TARİHİNOESAĞLIKMAZERETİ TABİBATAMABİRİMİİLE
NEDENİ İLE MUĞLAİLİNETAYİNTALEBİNE GÖRÜŞÜLDÜ REDYAZILDIĞI
BULUNMUŞ.SONUCU HAKKINABİLGİ
TALEP EİYOR
İSTANBUL
BAHÇELlEvLER
AĞIZVEDIŞ
SAĞLIĞI
MERKEZİ
KİŞİ SAĞUK MAZERETİ İLEHAKKARİ İLENE
TAYİNİSTEMİS KİŞİNİNEVRAĞ110.122013 .ANNESİNEAİTSAĞLIK
BURCU
RAPORU..HEYETRAPORU EKSİK OZDEMIR
TARİHİNDE 1043017 SAYI İLE GİRİŞ
YAPMIŞ.BILGI İSTİYOR.
KİŞİ ZEHRABAŞARİSİMLİ HEMŞİREİLİ
BECAYİŞYAPMAKİSTEMİŞ NESLİHAN
19.11.2013İLE GİRİŞ YAPMIŞ ZEHRA
BAŞAR (SAMSUN) 17.12.20131075145
SAYIİLE GİRİŞYAPMIŞ.BİLGİ İSTİYOR.
24
BAŞKANLIĞI
Ramme
HsımanKs.a
BAŞKANLIĞI
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Sicil Takip Programı
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Sicil işlemlerinin (hizmet birleştirme, muvafakat
vb.) kayıt altına alındığı ve takip edildiği kapalı sistemdir.
S İ C İ L Ş U B E L E R İ E V R A K T A K İ P PR O G R A M I
YARDIMCI
MEHTAPÇULLU SAĞLIK
personel:
MM337
MUĞLATC SAĞLIKBAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİEĞİTİMVEARAŞTIRMAHASTANESİ
YARDIMCÎ
RCSTEM
SAĞLIK
MUST.APAOĞLU PERSONELİ
EST.ANBULÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
YARDIMCI
SAĞLIK
PERSONELİ
YARDIMCI
HASAN
ĞLIK
HÜSEYİNTEKİN SA
PERSONELİ
DR1J733 orhav:
UZ.'.LAN:
LIFUAT
DR785W .A
ATMACA
ÇİĞDEMÖZER
GOKASLAN
DR]«3
NAKLEN
ANKARAFİZİKTEDAVİVEREHABİLİTASYONEĞİTİMAT
■ARAŞTIRMAHASTANESİ
.ARZAT
NECMETTİNERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SOSYALÇALIŞMACI
DUMLUPÍNARÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLCĞC
EĞİMZADA
ÇOCUKCERRAHİSİ
KAHRAMANMARAŞELBİSTANDEMETHASTANESİ
NÖROLOJİ
ANKARAATATÜRKEĞİTİMAT ARAŞTIRMAHASTANESİ
NAKLEN
RUHLAĞL1ĞIATHASTALIKLARI ■ANKARAATATÜRKEĞİTİMAT ARA5TEMAHASTANESİ
NAKLEN
RADYODLAGNOSTIK
SNOPBOYABATI5.Y1LDEVLETHASTANESİ
AFYONKOC.ATTPE
ÜNİAERSİTESİREKTÖRLÜĞÜ AÇIKTAN
UZMANT.ABIP
1CHASTALIKLARI
DENİZLİ DEVLETHASTANESİ
ULUDAĞÜNTVERSriES]
REKTÖRLÜĞÜ
UZMANT.ABIP
KALPVE D.AMARCERRAHİSİ
OÜMU5KANE DEVLETHASTANESİ
ÇOCUKSAĞLIĞI'T
HASTALIKLARI
BURDURDEMETHASTANESİ
FULYAERDEM UZMANT.ABIP
AYDINCARI
ARAŞTIRMAOÖRE'LİS!
UYGUN
SİCİLÛZETİ:03.03.2OU‘A558J
AYDINCARI
■AR.ASTUÜ.LAGÖREVLİSİ
UYGUN
SİCİLÛZETİ:Q3.03.201*45550
AYDINCARI
ÖĞRETİMGÖREVE®
UYGUN
SİCİLĞZEH:0S.03.»|1'«İ05
MERVE
LAKÇA
IZGDİII
MEE'E
LAKÇA
IZGINLI
5.ÖJMZAD.A
5.ARE BEYGO
BALUM
Û3.033014
S.O.
İMZADA
SAKEBEYGO
BALUM
5.ARE SEYGO
BALUM
İMZADA
İMZADA
G.AZLANTEPUNPTRSİTES]
REKTÖRLÜĞÜ
ÖĞRETİMGÖREVLİSİ
UYGUN
SİCİLC>ZET103.0i.»UJ56M
M5MM1 SAKÇA
İZONLİ
3.Ö.
İMZADA
ÜROLOJİ
UZMANTABİP
AYDINCARI
03.033014
5.AÍEBEYGO
BALUM
03.033014
5.AÍE BEYGO
BALUM
> Microsoft Office Sistemi:
Kişisel verimliliği artırma ve daha çok sayıda işletme kullanıcısının iş ortamlarına katkıda
bulunmasını sağlama amaçlı geliştirilmiş Microsoft Office Sistemi, pek çok kişinin zaten bildiği
tanıdık araçları temel alan ve birlikte çalışmak için tasarlanmış sunucuları, hizmetleri ve masaüstü
programlarını içerir.
> Microsoft Excel Raporlama Programları:
Microsoft Excel, bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle
sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm
hesaplamaları ve analizleri yapma imkânı sunar.
Excel ile verilerle ilgili grafikler çizebilir, kolay ve hızlı bir şekilde raporlar, özetler
hazırlayabilir, istenilen verilere ulaşabilir, sıralayabilir, sorgulayabilirsiniz. Excel'de veriler, açılan
dosyalarda saklanır. Dosya uzantısı "xls" dir.
25
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Otomasyon Sistemi:
Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına gelen ihbarların, şikâyetlerin ve denetçiler tarafından
hazırlanan raporların izlenmesini sağlayan sistemdir.
Tablol . Teknolojik Malzeme Dağılımı
K U LLA N ILA N T E K N O L O JİK A R A Ç L A R
TO PLA M
Masaüstü Bilgisayar
780
Dizüstü Bilgisayar
342
Yazıcı
355
Projeksiyon Cihazı
7
Tarayıcı
133
Telefon
768
G E N E L TO PLA M
2.385
4. İNSAN KAYNAKLARI
2013 yılında Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında, 270.462 kadrolu, 8.786 sözleşmeli olmak üzere
toplam 279.248 Sağlık Hizmetleri Sınıfı(Uzman hekim, pratisyen hekim, asistan hekim, diş hekimi,
sağlık memuru, eczacı, hemşire, ebe vs.), Genel İdari Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfından
personel görev yapmaktadır.
Tablo 2. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Personel Durumu(2013)
T ü rk iy e K a m u H a sta n e le ri K u ru m u P e rs o n e l D u ru m u
P o z is y o n
Ç a lış a n S a y ıs ı
Kadrolu Personel
270.462
Sözleşm eli Personel
8.786
279.248
G E N EL TO PLAM
Kaynak: Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
26
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Tablo 3.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kadrolu Çalışan Personel Durumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kadrolu Çalışan Personel Durumu
Ü nvanı
M e rke z
T a ş ra
DSS
G e n e l T o p la m
Uzman Tabip (Eğt.Gör., Başasistan Dahil)
2
33.489
0
33.491
Tabip (Asistan Dahil)
3
15.786
0
15.789
Diş Tabibi
3
6.279
1.045
7.327
Eczacı
2
1.488
193
1.683
Hemşire
16
71.303
13.560
84.879
Sağlık Memuru
44
32.471
5.512
38.027
6
24.893
747
25.646
Diğer Sağ lık Personeli
12
18.856
3.145
22.013
S H S T o p la m
88
204.565
24.202
228.855
456
19.692
20
20.168
46
3.757
3
3.806
D in H izm etleri Sın ıfı
0
234
0
234
Avukatlık Hizmeti Sınıfı
1
11
98
110
11
17.258
20
17.289
602
245.517
24.343
270.462
Ebe
Genel İdare H izm etleri Sın ıfı
Teknik H izm etler Sın ıfı
Yardım cı Hizmetler Sınıfı
G e n e l T o p la m
Kaynak: Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Grafik 1. Merkez Personeli Ünvanlarının Dağılımı
Merkez Teşkilat Ünvan Dağılımı
0,50%
0 33%
I Uzman Tabip (Eğt.Gör.Başasis Dahil) 2
I Tabip (Asistan Dahil) 3
I Diş Tabibi 3
I Eczacı 2
I Hemşire 16
I Sağlık Memuru 44
Ebe 6
I Diğer Sağlık Personeli 12
I Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 456
I Teknik Hizmetler Sınıfı 46
Din Hizmetleri Sınıfı 0
Avukatlık Hizmeti Sınıfı 1
I Yardımcı Hizmetler Sınıfı 11
Kaynak: Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
27
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Grafik 2. Taşra Personeli Unvanlarının Yüzdesel Dağılımı
TAŞRALIDAKİLATI Ü N V A N D A Ğ IL IM I
Uzman Tabip(Eğt.Gör.Başas Dahil) 33.489
0,00%
1,53%
■ Tabip (Asistan Dahil) 15.786
7,03%
6,43%
02 %
■ Diş Tabibi 6.279
■ Eczacı 1.488
7,68%
■ Hemşire 71.303
■ Sağlık Memuru 32.471
■ Ebe 24.893
29 04%
■ Diğer Sağlık Personeli 18.856
■ Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 19.692
■ Teknik Hizmetler Sınıfı 3.757
■ Din Hizmetleri Sınıfı 234
■ Avukatlık Hizmeti Sınıfı 11
■ Yardımcı Hizmetler Sınıfı 17.258
Kaynak: Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Grafik 3. Döner Sermaye Personeli Unvanlarının Yüzdesel Dağılımı
DÖ NER SERM AYE KADROLU Ü N y A N P A Ğ IL IM I
■ Uzman Tabip (Eğt.Gör., Başasistan
Dahil) 0
■Tabip (Asistan Dahil) 0
■ Diş Tabibi 1.045
■ Eczacı 193
■ Hemşire 13.650
■ Sağlık Memuru 5.512
■ Ebe 747
■ Diğer Sağlık Personeli 3.145
■ Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 20
■Teknik Hizmetler Sınıfı 3
■ Din Hizmetleri Sınıfı 0
■ Avukatlık Hizmeti Sınıfı 98
■Yardımcı Hizmetler Sınıfı 20
Kaynak: Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
28
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Grafik 4. Tüm Personelin Unvanlarının Yüzdesel Dağ ılımı
T Ü M PERSONEL Ü N V A N D A Ğ IL IM I
■ Uzman Tabip (Eğt.Gör.Başas Dahil)
33.491
■ Tabip (Asistan Dahil) 15.789
■ Diş Tabibi 7.327
■ Eczacı 1.683
■ Hemşire 84.879
■ Sağlık Memuru 38.027
■ Ebe 25.646
■ Diğer Sağlık Personeli 22.013
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 20.168
■ Teknik Hizmetler Sınıfı 3.806
■ Din Hizmetleri Sınıfı 234
■ Avukatlık Hizmeti Sınıfı 110
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 17.289
Kaynak: Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Tablo 4.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sözleşmeli Çalışan Personel Durumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sözleşmeli Çalışan Personel Durumu
Ç a l ışan
S tatüsü
663 K H K
5.722
657 4/B
247
657 4/C
1.283
657 4/D
1.255
4924 Sayılı Kanun
279
8.786
G E N E L TO PLA M
Kaynak: Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
29
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Tablo 5. 663 Sayılı K.H.K. Gereğince sözleşme imzalayan personelin unvanlara göre dağılımı
663 S a y ılı K H K G e r e ğ in c e S ö z le ş m e İm za la y a n P e rs o n e lin U n v a n la rın a G ö r e D a ğ ılım ı
Ünvan
Sayı
Genel Sekreter
88
Tıbbi Hizmetler Başkanı
57
İdari Hizmetler Başkanı
81
Mali Hizmetler Başkanı
76
Hastane Yöneticisi
286
Başhekim
667
Başhekim Yardım cısı
758
İdari ve Mali İşler Başkanı
789
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
634
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
126
Müdür Yardım cısı
965
Uzman
1.106
Büro Görevlisi
90
5.723
G E N E L TO PLA M
Kaynak: Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
5. SUNULAN HİZMETLER
5.1. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
> Kurumun bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak.
> İlgili mevzuatta belirtilen bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı
hazırlamak.
> Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
> Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.
> Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
> Kurumun gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.
> Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve
yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
> Kurumun kesin hesabını hazırlamak.
> İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak.
30
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
> Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
> Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
> Kurumun stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin
stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya
verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
> Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
> Kurumun misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
> Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
> Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
> Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
> Kurumun üstün ve zayıf yönlerini tespit etmek.
> Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.
> Kurumun görev alanıyla ilgili ar-ge faaliyetlerini yürütmek.
> Kurum faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
> Mali yük hesaplama çalışmalarını yapmak ve raporlamak.
> Sağlık finansmanı ile ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli çalışmaları koordine etmek.
> Sağlık harcamaları ile ilgili yurtdışı yayınları, toplantı dokümanları, çalıştay notlarını vs. bilgi ve
verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
> Kurumun kamu zararlarını takip etmek.
> Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal
cetvelleri düzenlemek.
> Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
>
İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
>
Personele ilişkin işlemleri yürütmek.
>
Evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
>
Kurum Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
31
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
5.2. H U K U K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ
> Başkanlığa bağlı birimlerin iş ve işlemlerini yürütürken hukuki olarak tereddüt yaşanan
hususlarda hukuki mütalaa vermek.
> Kurumu ilgilendiren ve Bakanlığa karşı açılmış ve açılacak davalarda Kurumu ve Bakanlığı
temsil etmek.
> Kurumun menfaati doğrultusunda Bakanlık adına dava açmak ve bu davaların takibini
yapmak.
> Kurumun yapacağı mevzuat düzenlemelerinin veya Kurumca Bakanlığa teklif edilecek
mevzuat düzenlemelerinin koordinasyonunu yapmak.
> Mevzuatın geliştirilmesi ve tasnifi ile ilgili olarak planlamalar yapmak, projeler üretmek.
> Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak kurum ve taşra personeline yönelik
eğitimler düzenlenmesini koordine etmek.
> 659 sayılı KHK ile hukuk birimlerine verilen diğer görevleri yapmak.
> Kurum Başkanına hukuki danışmanlık yapmak.
> Kurumun çalışma alanını ilgilendiren bakanlık birimleri, diğer bakanlıklar, ilgili kurum ve
kuruluşlardan oluşan tüm paydaşlarla yapılacak faaliyetlerde kurumun hak ve menfaatlerini
koruyucu tedbirlerin alınmasında ilgili birimlere danışmanlık hizmeti vermek.
> Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
5.3. İ Ç D E N E T İ M
> Nesnel risk analizlerine dayanarak Kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını
değerlendirmek.
> Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve
önerilerde bulunmak.
> Kurumun faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata
uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
> Kurumun harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara,
kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu
denetlemek ve değerlendirmek.
>
Kurumun mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak.
>
Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
32
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir
duruma rastlanıldığında bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç denetim
birim başkanlığı kanalıyla üst yöneticiye bildirmek.
> Kurumun hizmet birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu denetlemek.
> Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede
Kurumun ilgili birimlerine yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin
uygulanabilirliğini değerlendirmek.
5.4. D E N E T İ M H İ Z M E T L E R İ D A İ R E B A Ş K A N L I Ğ I
> Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin
oluşturulmasını
sağlamak,
denetim
rehberleri
hazırlamak,
denetimlerin
etkinliğini
ve
verimliliğini arttırıcı tedbirler almak,
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinin performans denetimini yapmak.
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinin iş ve işlemleri hakkında denetim,
inceleme ve soruşturma yapmak.
> Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
5.5. H A S T A N E H İ Z M E T L E R İ B A Ş K A N Y A R D I M C I L I Ğ I
> Kuruma bağlı hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması,
işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi ve kapatılması işlemlerini yürütmek.
> Kamu hastane birliklerinin kuruluş işlemlerini yürütmek, işletilmesini ve koordinasyonunu
sağlamak.
> Sağlık kuruluşlarında özel nitelikli sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
> Sağlık hizmet sunumunu nitelik açısından değerlendirmek.
> Sağlık kuruluşlarında hasta hizmetleri ile sağlık otelciliği hizmetlerini düzenlemek.
> Kamu hastanelerinin yatırımlarının takibini, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak.
> Hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliğinin belirlenen standart ve düzenlemelere uygun olarak
yürütülmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak.
> Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
33
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
5.6.
F İN A N S H İ Z M E T L E R İ B A Ş K A N Y A R D IM C IL IĞ I
> Sağlık kuruluşlarının mali durumlarını incelemek ve analiz etmek.
> Sağlık kuruluşlarının finansal risklerini belirlemek ve değerlendirmek.
> Sağlık kuruluşlarının mali durumlarına ilişkin risk alanlarını iyileştirmek amacıyla önerilerde
bulunmak.
> Sağlık kuruluşlarının stokları ile ilgili uygulamaya ilişkin düzenleme yapmak.
> Sağlık kuruluşlarının stoklarını incelemek ve analiz etmek, stok tüketimlerini takip etmek ve
gerekli tedbirleri almak.
> Sağlık kuruluşlarının stok yönetimi kapsamında taşınır işlemlerini yürütmek.
> Döner sermaye bütçe işlemlerini yürütmek ve açılış sermayesi tahsis etmek.
> Döner sermayeli işletmelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi
uyarınca birliklerden gelen izin taleplerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
> Döner sermayeli işletmeler arasında borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini
yürütmek.
> Döner sermayeli işletmelerin muhasebe hesap kayıtlarının merkezi yapıda izlenmesi için
gerekli tedbirleri almak.
> Döner sermayeli işletmelerin muhasebe uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek ve
düzenlemelerini yapmak.
> Kuruma ait ödenek ve diğer mali kaynaklarının dağıtımını planlamak ve tahsis işlemlerini
yürütmek.
> Döner sermaye merkez işletmesine ait işlemleri yürütmek.
> Tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri ve ilaç gibi ürünler ile tıbbi hizmet alımlarına ilişkin
düzenlemeleri yapmak.
> Hizmet alımlarının takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek.
> Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin
takibini yapmak ve değerlendirmek.
> Sağlık kuruluşlarının alımları ile ilgili ihaleden yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek.
> Sağlık kuruluşlarının ihale istatistiklerini değerlendirmek.
> Sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda merkezi alımına karar verilen tıbbi ürün ve
cihazların satın alma süreci ile ilgili işlemleri yürütmek.
> Teslim edilen ürünlerin muayene kabul ve sözleşme takip işlemlerini yürütmek.
34
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Sözleşme sonrası süreci izlemek ve ilgili işlemleri yürütmek.
> Döner sermayeli işletmelerin gelirlerini artırıcı, giderlerini azaltıcı projeler yapmak,
> Sağlıkta enerji verimliliği (SEVER) çalışmalarını yürütmek,
> Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik, tanıtım ve organizasyon süreçlerine ilişkin
düzenleyici çalışmalar yapmak.
> Sağlık tesislerindeki ticari alanların kira gelirlerinin takibi ve ticari alan kira gelirlerini artırıcı
çalışmalar yapmak.
5.7.
İZ L E M E Ö L Ç M E V E D E Ğ E R L E N D İR M E B A Ş K A N Y A R D IM C IL IĞ I
> Kurumun ihtiyaç duyduğu verileri tespit etmek, toplamak, analiz ve değerlendirme yapmak,
verimlilik ve analiz süreçlerinde kullanmak, verilerin raporlama işlemlerini yapmak ve ilgili
birimler ile paylaşmak ve planlamalarına destek olmak.
> Analiz ve planlamaların doğruluğunu ve güncelliğini takip etmek ve sürekliliğini sağlamak.
> Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarının sağlık veri formlarını birimlerle koordineli olarak
hazırlamak.
> Diğer birimlerce toplanan verilerin kurumun ihtiyacına uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve
önerilerde bulunmak.
> Hizmetin etkin, etkili, verimli sunumuna yönelik göstergeleri belirlemek, geliştirmek ve
kontrolünü sağlamak.
> Analiz sonuçlarını Birlikler arasında ve uluslararası standartlarla karşılaştırmak, rapor haline
getirmek ve yayımlamak.
> Sağlıkta
verimlilik
alanında
belirlenecek
kriterler
veya
standartlar
doğrultusunda
değerlendirmeler yapmak.
> Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek,
izlemek ve değerlendirmek.
> Performansa dayalı ek ödeme uygulamasına ilişkin girişimsel işlemler listesini ve puanlarını
periyodik olarak güncellemek.
> Girişimsel işlemlerin ve puanlarının nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesine ilişkin rehber
geliştirmek.
> Girişimsel işlemlere yönelik ihtisas komisyonları oluşturmak ve bu komisyonların çalışma usul
ve esaslarını belirlemek.
35
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Sağlık kuruluşlarının birim performans kriterlerini belirlemek, düzenleyici işlemleri hazırlamak
ve mevzuatını düzenlemek.
> Kurumlarımız tarafından ek ödeme hususunda gelen görüş ve önerileri değerlendirmek.
> Ek ödeme mevzuatına yönelik açılan davaları takip etmek.
> Yapılan ek ödemelerin performans üzerindeki etkisini değerlendirmek.
> Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlere ilişkin maliyet analizleri yapmak.
> Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak üzere
komisyonlar kurmak ve ilgili birimlere öneride bulunmak.
> Teşhis ve tedavi yöntemlerinin maliyet etkililik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve
bu alanda çalışmalar yapmak.
> Maliyet analizine yönelik yöntem belirlemek.
> Hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta, hastalık ve klinik düzeyde gider dağılımları ve
maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapmak.
> Kurumun sağlık insan gücü ihtiyaç tespiti işlemleri ile ilgili analizler yaparak ilgili birimlere
bildirmek.
> Personel hareketlerini izlemek ve değerlendirmek.
> Personel
dağılımı ile standart kadro cetvellerinin ihtiyaca uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek.
> Personel ihtiyaçları ile ilgili geleceğe yönelik projeksiyon çalışmaları yapmak ve öngörülerde
bulunmak.
> Sağlık hizmetleri sınıfı personel için ihtiyaç değerlendirmesi, münhal yer belirleme çalışmaları ve
planlama yapmak.
> İş yükü analizleri yaparak personel istihdam politikalarına katkı sağlamak.
> Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve diğer dış kaynaklı projeleri yürütmek, ilgili birimlere destek ve
danışmanlık hizmetini vermek.
> Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen projelere ve faaliyetlere katılımı sağlamak, iş birliği
yapmak ve projelerin yürütülmesiyle ilgili teknik destek vermek.
> Yeni projeler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde
bulunmak.
> Projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanmasını takip etmek, gerekli
desteği sağlamak.
> Projelerle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, konferans ve eğitim programları düzenlemek.
36
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
5.8. İ N S A N K A Y N A K L A R I B A Ş K A N Y A R D I M C I L I Ğ I
> Atama, nakil ve sözleşme işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek.
> Personelin özlük, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
> Kadro standartları iş ve işlemlerini yürütmek.
> Personelin hizmet içi eğitimlerini yürütmek.
> Kurum başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
5.9. D E S T E K H İ Z M E T L E R İ B A Ş K A N Y A R D I M C I L I Ğ I
>
Görev kapsamına giren Kurum merkez hizmet binalarının elektrik, sıhhi tesisat, klima, kalorifer,
asansör tesisatlarının düzenli olarak işletilmesini sağlar, marangoz, boya-badana, kaynak,
madeni eşya onarımları, döşemecilik, fotokopi, teksir, cilt hizmetlerini yürütmek,
>
Kurum Başkanlığı içinde gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
>
Başkanlığın
görev
alanına
giren
konularla
ilgili
gerekli
genelge
ve
yönergelerin
hazırlanmasını sağlamak,
>
Başkan Yardımcılığına gelen kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek sonuç
bildirmek,
>
İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma ile ilgili işlemleri yürütmek,
>
Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
>
Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. Ayrıca
Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden evrakın işleyişini takip etmek.
>
Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
>
Kurum Başkanlığının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,
bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
>
Kurum Başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
>
Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların
giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
>
Başkan yardımcılığına bağlı başkanlıkları ve birimlerin birbiriyle ve bakanlığın diğer
birimleriyle iş birliği içinde çalışmalarını ve koordinasyonunu sağlamak,
>
Birimler arasında görev ve iş bölümü yapmak,
>
Başkan Yardımcılığına bağlı personelin yurtiçi ve yurtdışı izin onaylarını vermek,
37
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
>
Daire Başkanlığına bağlı birimine ilişkin görevlerin bakanlığın genel hizmet politikalarına ve
yasalara uygun
olarak zamanında,
verimli
ve
etkin bir biçimde yürütülmesinden,
geliştirilmesinden ve birimindeki personelin çalışmalarında Kurum Başkanı ve Kurum Başkan
Yardımcısına karşı sorumlu olmak,
>
Kurumun telefon santral hizmetlerini yerine getirme iş ve işlemleri yapmak.
>
Kurum Başkanlığı ve bağlı birimlerin demirbaş kaydını tutmak.
>
İlgili birim ve mercilerin istemi üzerine kurum mallarının naklini sağlar.
>
Sivil Savunma ve Güvenlik Hizmetlerini, nöbetçi memurluk işlerini düzenlemek, sağlamak ve
uygulanmasını denetlemek
>
Kurum mevzuatı ve işlemleri ile ilgili hizmetleri ile Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcısı
tarafından verilen sair işleri yapmak.
>
BİMER , Bilgi Edinme, SBNET ile ilgili kurum adına işleri yürütmek,
>
Kurum Başkanlığını ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli
not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak
>
Kurum mührünün muhafazası, kullandırılmasının düzenlemek.
>
Genelge ve yönetmeliklerle Resmi Gazete dağıtım iş ve işlemleri,
>
Kurum arşivini kurmak, arşivlik malzemeyi tasnif etmek, arşiv malzemesini usulüne uygun
olarak muhafaza etmek, arşivlik malzemeden imha edileceklerin belirlenmesi için imha
komisyonu kurmak, imha işlemini gerçekleştirme iş ve işlemleri,
>
Kurum araçlarının sevk ve idare iş ve işlemleri,
>
Kurum personelinin düğün, sünnet, cenaze, bayram, gezi, ağaç dikme v.b. işlerini organize
etmek,
>
Lojman iş ve işlemlerini mevzuata göre yürütmek,
>
Kurum Merkez Teşkilatının mali işleri ile ilgili hizmetlerini yürütmek,
>
Kurum Merkez Teşkilatının genel bütçe ve döner sermaye kaynaklı nakit ve ödenek durumunu
izlemek,
>
Kurum Merkez Teşkilatının kiralama, satın alma ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,Kurum
Merkez Teşkilatının satın alınan mal ve hizmetlerine yönelik kontrol, muayene kabul ve hak ediş
işlemlerini yürütmek
38
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
>
Kurum Merkez Teşkilatının yapacağı ödemelerle ilgili ödeme emrini düzenleyip, saymanlığa
teslim etmek,
>
Kurum Merkez Teşkilatı personelinin maaş, ek ödeme ve yolluk ile ilgili işlemlerini yürütmek.
>
Kurumun bilgisayar programı yazılımı, destek ve geliştirme işlemleri, finansal analiz, izleme,
ölçme ve iş akışlarına yönelik kullanılacak olan sistemlerin donanım, lisans yedek parça, bakım,
onarım ve diğer teknik destek tedarik süreçlerini yönetmek.
>
Kurumun Network ağının oluşturulması, bakım, destek ve güvenliğinin sağlanması ile yönetimi.
>
Kurumun resmi internet sayfasının oluşturulması ve sayfanın bakımı, desteği ve yönetimini
sağlamak.
>
Kurum içinde kullanılan bilgisayarların etki alanı (Domain Yapısı) içerisinde çalışmasını
sağlamak
>
Kurum Görsellerine yönelik grafik dizaynlar yapmak.
>
Kurum çalışanlarının e-posta hizmetlerini yönetmek
>
Kurum içi bilgi güvenliği politikalarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak
>
Kurum ve taşra teşkilatının kullanmakta olduğu veri tabanlarına erişim için gerekli yetki denetim
ve kontrol süreçlerini yönetmek
>
Veri Tabanı işletilmesi, Veri Madenciliği, Analizler ve Tabloların yazılması
>
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi iş ve işlemlerini
yürütmek
>
Personel bilgi sisteminde kura tanımlama iş ve işlemlerini yürütmek
>
663 sayılı KHK’nın 47. Maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanmakta
olan verilerden kurum ihtiyaçlarını karşılayanlarının kurumun kullanımına sunulması için gerekli
çalışmaları yapmak (MEDULA, MERNİS, İTS, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Gıda
Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), vb.)
>
Kamu Hastane Birliklerinin Yönetim Bilgi Sistemlerine ait standartları belirlemek
>
Kurum Merkezi ve Taşra Teşkilatı arasında elektronik ortamda sürdürülen iletişim altyapısının
koordinasyonu sağlamak
>
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla bilişim alanında ortaklaşa yürütülecek projelerin koordinasyonu
sağlamak
>
Merkez ve Taşra Teşkilatına yönelik bilgi sistemleri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
>
Daire Başkanlığının evrak, Özlük ve Personel İşlemlerini (ayrılış, başlayış, izin, tebligat, vb.)
yürütmek
39
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİNAMAÇ VE HEDEFLERİ
Kurumun ulaşmayı planladığı sonuçların net olarak tanımlanabilmesi için amaç ve hedeflerin
belirlenmesi gerekmektedir. Stratejik amaçlar belirli zaman dilimde Kurumun şimdiki durumundan,
gelecekte arzu edilen durumuna dönüştürülmesini sağlayacak sonuçlardır. Hedefler ise amaçların yerine
getirilmesi için neler yapılması gerektiğinin, belirlenen zaman dilimleri içinde nitelik ve nicelik olarak
ifade edilmesidir. Bu amaçla sağlık hizmeti sunum sürecindeki tüm tarafların, ülke genelinde “Sağlık
Özel Ağı” üzerinden hızlı, ekonomik, güvenli, tam ve doğru bir şekilde veri/bilgi paylaşımını sağlayarak;
sağlık hizmetlerinde kalite, etkinlik ve etkililiği artırmak suretiyle ülkemizi sağlık hizmeti sunumu ve
sağlık bilişimi alanında lider pozisyona taşımayı amaçlamaktadır.
40
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Stratejik planın kamuda uygulanması, 12 Temmuz 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan
I. Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Antlaşması (PFPSAL-1) ile gündeme gelmiştir.
Antlaşmanın amacı mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta vadeli reform programlarının
desteklenmesidir. Bu anlaşmadan sonra 3 Ocak 2003 tarihinde yayımlanan Acil Eylem Planı’nda kamu
yönetimi reformu olarak stratejik planlama uygulamasına geçileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede
4 Temmuz 2003 tarih 2003/14 sayılı 2004 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek
Planlama Kurulu Kararı’nda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine
göre: Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Türkiye
yapılandırılması
Kamu
Hastaneleri
kapsamında
Kuruluşlarının Teşkilat
ve
Kurumu, Sağlık
02/11/2011
tarihli
Görevleri Hakkında
Bakanlığı
ve
Kanun
663
ile
bağlı
sayılı Sağlık
Hükmünde
kuruluşlarının yeniden
Bakanlığı
Kararname ile
ve
Bağlı
Bakanlığa
bağlı olarak kurulmuş olup ve bu kapsamda 19/03/2012 tarihinde teşkilatlanıp faaliyetlerine başlamıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve
benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve
denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin
verilmesini sağlamakla görevlidir.
Kurumumuz 2012 yılında başlanan Stratejik Plan çalışmaları 2013 yıl sonunda bitirilmiş olup,
Stratejik amaç, hedef ve temel politikalar ile performans göstergeleri belirlenmiştir.
41
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
B.TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu,
bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı günümüzde, planlama, geçmişte
olduğundan çok daha önemli ve gerekli hale gelmiştir. Böyle bir ortamda, planlar her alanı detaylı
düzenleme yerine stratejik ve perspektif belirlemeye odaklanmak durumundadır.
S a ğ lık ta D önüşüm P ro g ra m ı
Özellikle 2003 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütünün de etkisiyle Türkiye’de sağlıkta dönüşüm projesi
(SDP) başlatılmış ve sağlık sitemindeki değişiklikler topyekûn bir yapıda ele alınmış ve sektörde örgüt
yapısı, insan kaynakları ve süreçlerde radikal değişim ve dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklere
örnek olarak, Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği, Hastanelerin Birleştirilmesi, Performansa Göre Ücret
Ödenmesi, Kalite Sistemleri, Referans İlaç Politikaları vb. verilebilir.
2003’ten itibaren kamu çalışanlarının özel sağlık kuruluşlarında da tedavi edilmeleri olanaklı hale
gelmiştir. 2004 yılında ilaçta “Referans Fiyat” uygulamasına geçilmiştir. 2004 yılında Performansa dayalı
ek ödeme sistemi kurulmuştur. 2005 itibarıyla, “Sağlıkta Dönüşüm” reformu çerçevesinde SSK
bünyesindeki tüm sağlık hizmet işletmeleri ile kamu kurumlarınca işletilen sağlık tesisleri Sağlık
Bakanlığı’na devredilmiştir. Yine 2005 itibarıyla, SSK’ya bağlı çalışanların reçeteli ilaçlarını anlaşmalı
eczanelerden temin etmelerine olanak verilmiştir. Mayıs 2006 itibarı ile sosyal güvenlik kurumlan 5502
sayılı Kanun çerçevesinde tek bir “Sosyal Güvenlik Kurumu” çatısı altında bir araya getirilmiştir. 2005
yılında pilot illerde başlatılan Aile hekimliği sistemi 2010 yılı itibariyle Tüm ülkede uygulamaya
konulmuştur. 2004 yılında Hasta hakları uygulamaları pilot hastanelerde başlatılmış olup, süreç içerisinde
bütün hastanelere yaygınlaştırılmıştır.
42
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
2005 yılından itibaren, Tam Gün çalışma sistemi hayata geçirilmiş ve halen çeşitli düzenlemelerle bu
uygulama devam etmektedir. 2003 yılından itibaren yardımcı sağlık personelinin mesleki eğitimi ve
yeniden yapılandırma çalışmaları gerçekleştirilmeye başlamıştır.
Sağlık istatistikleri ve ekonomik analizlerde standardizasyon sağlanması için bütün hastanelerde
uluslararası hastalık kodları uygulamaları başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi kesintisiz
sürekli çalışır hale gelmiştir.
2008 yılında Genel Sağlık Sigortası sistemi hayata geçirilerek Sigorta sistemleri tek çatı altında
toplanmıştır. 2009 yılında Türkiye Ulusal Sağlık Enformasyon Sistemi(USES-T) geliştirilerek
elektronik kayıt sistemlerine geçilmiştir. Haziran 2010 tarihinde kamu hastanelerinin %99’u ve özel
hastanelerin ve üniversite hastanelerinin %71’i hasta elektronik sağlık kayıtlarının günlük beslemeleri
ile USES-T’ ye bağlanmıştır. 2011 yılında Bakanlığımız Teşkilat yasası 663 Sayılı KHK ile Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
43
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planında Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi başlığı altında aşağıdaki hükümler yer
almaktadır:
Durum Analizi
1.
Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlıkta hizmet kalitesi ve erişimde önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir. Bu kapsamda; aile hekimliği, anne ve çocuk sağlığı, hastane ve hasta yatak sayıları,
sağlık personeli, koruyucu sağlık, kurumsal yapılanma, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hasta
hakları başta olmak üzere pek çok alanda reform niteliğinde gelişmeler sağlanmıştır.
2.
Temel sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler kaydedilmiş, bebek ve anne ölüm oranları hızla
düşürülmüş ve doğuşta beklenen yaşam süresi yükselmiştir. Kişi başı hekim müracaat sayısı 2002
yılında 3,2 iken 2011 yılında 8,2’ye, sağlık personeli sayısı 378 binden 670 bin kişiye, aşılama
oranı ise yüzde 77'den yüzde 97'ye ulaşmıştır. Bu iyileşmeler memnuniyet oranlarına da yansımış
ve sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı 2012 yılında yüzde 75'e yükselmiştir.
3.
Kamu kaynaklarına ilave olarak sağlık yatırımlarının kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle de
gerçekleştirilmesi amacıyla yasal düzenleme yapılmış ve bu yolla başta büyük şehirlerde olmak
üzere 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 30 bin yatak kapasitesine sahip hastane yapımı için
süreç başlatılmıştır.
4.
Daha kaliteli ve maliyet etkin bir sağlık hizmet sunumu amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık
hizmetlerinde, performansa dayalı ek ödeme sisteminde, sevk zincirinde, sağlık insan gücünde
iyileştirme ihtiyacı devam etmektedir.
5.
Fiziksel aktivite yetersizliği, obezite ve tütün kullanımı ile mücadele gibi sağlıklı hayata yönelik
program ve eylem planları uygulanmaya başlanmakla birlikte, bu programların geliştirilmesi ve
uygulamada etkinliğin artırılması gerekmektedir.
6.
2002 yılında yüzde 3,8 olan kamu sağlık harcamalarının GSYH'ya oranı 2012 yılında yüzde 4,2
seviyesine yükselmiştir. Yaşlanan nüfus, sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ve daha kaliteli sağlık
hizmeti talebi gibi sebeplerle kamu sağlık harcamalarının daha da artabileceği öngörülmektedir.
Amaç ve Hedefler
Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata
bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda
veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir
sağlık hizmet sunumu esastır.
44
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
T a b lo 6. S a ğ lık A la n ın d a G e lişm e le r ve H ed efler
G Ö STERG ELER
10 B in K iş iy e Düşen Y a ta k Sayısı
100 B in K iş iy e Düşen H e k im Sayısı
100 B in K iş iy e Düşen H em şire Sayısı
F iz ik i A lty a p ın ın D engeli D a ğ ılım O ra n ı
S a ğ lık P e rso n e lin in D engeli D a ğ ılım O ra n ı
2006
25,1
2012
26,5
2013
26,7
2018
28,4
151
172
176
193
119
H e k im B aşın a Düşen H em şire Sayısı
3,40
0,79
180
2,55
2,243
1,04
191
2,42
2,20
1,09
295
2,00
2,00
1,53
B eb ek Ö lü m H ız ı (Binde)
16,5
7,73
7,1
6,0
A n n e Ö lü m H ız ı (Y ü z B in C a n lı Doğum da)
28,5
15,53
14,5
9,5
—
P o litik a la r
1. Bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde olması için koruyucu sağlık hizmetleri, gerek
bireye gerekse sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok sektörlü bir yaklaşımla geliştirilecektir.
2. Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti
sunulacaktır.
3. Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkililiğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve
memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar geliştirilecektir.
4. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini destekleyecek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi
hizmetlerinin etkinliğini artıracak bir hasta sevk zinciri uygulaması geliştirilecektir.
5. Akılcı ilaç kullanımı için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç ve tıbbi
cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol edilecektir.
6. Sağlıkta insan gücü, demografik gelişmeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de
dikkate alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.
7. Eğitim ve Araştırma hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetleri ile sağlık hizmet sunumundaki
rolleri net bir şekilde tanımlanarak hem hastanelerin mali sürdürülebilirliğini temin edecek hem de
nitelikli tıp eğitimi ve yenilikçi araştırmaların yapılmasını sağlayacak yapısal reformlar hayata
geçirilecektir.
8. Tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün ve hizmet sunucularıyla ilgili kalite ve güvenliğin
sağlanması amacıyla standartlar belirlenecek ve bu alan denetim altına alınacaktır. Tamamlayıcı tıbbın,
tıp eğitimine ve sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanacak, bu alanda yapılacak bilimsel
araştırmalar desteklenecektir.
45
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
9. Tüketiciler yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilinçlendirilecek, hayvansal ürünler ve su
ürünlerinin tüketimi yaygınlaştırılacaktır.
10.Veri ve kanıta dayalı sağlık politikalarını geliştirmek amacıyla uluslararası karşılaştırmalara imkân
verecek standart ve kalitede verilerin üretilmesi sağlanacaktır.
O rta V a d e li P ro g ra m (2013-2015)
K a m u H a rca m a P o litik a s ı
Sağlık
hizmetleri
ve
harcamalarında
etkinliğin
sağlanması
amacıyla;
sağlık
hizmetlerinin
kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere ilaç ve tedavi
harcamaları daha akılcı hale getirilecektir.
Sağlık harcamalarına ilişkin denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sağlık hizmet
sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri
madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir.
Sağlıkta Global Bütçe uygulaması geliştirilerek sürdürülecektir.
S a ğ lık Sistem in in G e liştirilm e si
Sağlık politikasının temel amacı, vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak
katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmektir.
Bu çerçevede;
1.
Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, kalitesi ve etkinliği artırılmaya devam edilecektir.
2.
Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
3.
İlaçların etkin ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla sağlık hizmet sunucularına ve
vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri ve bu alandaki denetimler artırılacaktır.
4.
Üniversite hastanelerinin yapısal sorunları sistematik ve bütünsel bir anlayışla çözüme
kavuşturulacaktır.
46
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
2013 Yılı Programı
Sağlık alanında son yıllarda yürütülen çalışmaların ve Sağlıkta Dönüşüm Programının etkisiyle hizmet
sunumu, hizmete erişim, temel sağlık göstergeleri ve sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet
düzeyinde olumlu gelişmeler gerçekleşmiştir. Ancak, fiziki altyapı ve sağlık personelinin kent-kır ve
bölgeler arası dağılımındaki farklılıklar ile sağlık hizmetlerinin finansmanın sürdürülebilirliğine ilişkin
sorunlar önemini korumaktadır.
Vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam
kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunmak sağlık politikasının temel amacıdır.
Bu amaca ulaşmak için öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, birinci basamak sağlık
hizmetlerinin etkinleştirilmesi, altyapı ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanması ve ülke genelindeki
dağılımlarının dengelenerek bölgeler ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıkların azaltılması,
sağlık hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli
bir yapıya kavuşturulması, akılcı ilaç kullanım mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir 2013
Yılı Programında Bakanlığımızın sorumlu olduğu öncelik ve tedbirler aşağıda yer almaktadır:
47
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Ö n c e lik 92.
edilecektir.
S a ğ lık
h izm e tle rin in
e riş ile b ilirliğ i,
k a lite si
ve
e tk in liğ i
a rttırılm a y a
devam
Tedbir 220. Sağlık personeli sayısının artırılmasına ve yurt genelinde dengeli dağılımına ilişkin
çalışmalara devam edilecektir.
Tedbir 221. Sağlık tesislerinde teşhise dayalı fiyatlandırma yaygınlaştırılacaktır.
Tedbir 222. Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi güçlendirilmeye devam edilecektir
Tedbir 223. Evde sağlık hizmetleri güçlendirilecektir.
Tedbir 224. Klinik Kalite Programı geliştirilecektir.
Tedbir 225. Merkez ve taşradaki tüm yönetici kademeleri için performansa dayalı değerlendirme sistemi
oluşturulacaktır.
Ö n c e lik 93. K o ru y u c u sa ğ lık h izm e tle ri g ü ç le n d irile re k y a y g ın la ştırıla c a k tır.
Tedbir 226. Koruyucu Sağlık Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları sonuçlandırılarak hayata
geçirilecektir.
Tedbir 227. Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik mevcut programlar sürdürülecek ve yeni programlar
geliştirilecektir.
Tedbir 228. Bulaşıcı olmayan hastalıklar sürveyans sistemi geliştirilecektir.
Tedbir 229. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak amacıyla tanı koyma, bildirim ve izleme
faaliyetleri güçlendirilecek; ihbar ve bildirim sistemi ile standart tanı ve sürveyans sisteminin
güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Tedbir 230. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulacaktır.
Ö n c e lik 94. İ la ç la rın etkin ve b ilin ç li k u lla n ım ın ı sağlam ak am acıyla sa ğ lık hizm et su n u cu la rın a
ve vatan d aşlara y ö n e lik b ilg ile n d irm e fa a liy e tle ri ve g e re k li denetim ler a rtırıla c a k tır.
Tedbir 231. Gereksiz ilaç tüketimini önlemek üzere doktor, eczane ve hastalara yönelik etkin denetimler
ve yaptırımlar hayata geçirilecektir.
Tedbir 232. Akılcı ilaç kullanımı geliştirilecektir.
Tedbir 233.Yerli ilaç geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar desteklenecek ve bu kapsamda ilaç
sanayii teşvik edilecektir.
Tedbir 234. Tıbbi Cihaz Üretim Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
48
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016)
2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek
üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve
borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı
tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.
2014-2016 döneminde ekonomi politikasının temel amacı dünya ekonomisinde yaşanmakta olan
belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak
düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak üzere yurtiçi
tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin verimlilik düzeyini
yükseltmek, istihdamı artırmak, enflasyonu düşürmek ve kamu maliyesinde güçlü duruşu devam
ettirmek temel öncelikler olarak belirlenmiştir.
Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2014-2016 yılları merkezi yönetim bütçesi,
kamu idarelerinde kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımının teşvik edilmesi, harcama
programlarının önceliklendirilmesi ve harcamaların etkililiğinin artırılmasıyla faiz dışı harcamaların
kontrol altında tutulmasını amaçlamaktadır
Kurum Stratejik Planı
26/05/2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ile ‘Stratejik Planlama
Hazırlık Kılavuzu’nda öngörülen ilke ve kurallara uygun olarak Kurumumuz Stratejik Planının hazırlık
aşaması 23/05/2012 tarihi ile başlatılmıştır.
Stratejik planlama çalışmalarının başlangıç aşamasında, Stratejik Planlama Ekibine katkıda bulunmak
amacıyla her müstakil hizmet birimini temsil edecek düzeyde, bilgi ve tecrübesiyle sürece destek
verecek personelin sürece dâhil edilmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Plan çalışmaları kapsamında oluşturulan Stratejik Planlama Ekibince yapılan çalışmalar
aşağıdaki gibi sıralanabilir;
49
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Stratejik plan yol haritamızın belirlenmesi,
> Yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan Kurum ve Kuruluşlara ait Stratejik Planların
incelenmesi,
> Kurumumuz Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerine ilişkin olarak çalışmalar yapılması (anket,
istişare toplantısı vs.),
> Kurum ve kuruluşların dış paydaş toplantılarına katılım,
> Kurum Başkan Yardımcılıkları nezdinde amaç, hedef ve hedefe yönelik stratejilerin
belirlenmesine yönelik ortak çalışmaklar yapılması,
2013 yılı sonu itibariyle stratejik plan taslağına nihai şekil verilmiş olup 2014-2018 yılları arası Stratejik
Plan 2014 ocak ayı itibariyle basımının yapılması ve ilgili pay, paydaşlar ile Kamu Hastane Birliklerine
gönderilmesi planlanmaktadır.
50
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A.MALİ BİLGİLER
1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
1.1.GENEL BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Tablo 7. TKHK 2013 Yılı Bütçe Gerçekleştirme Ta losu (Ekonomik I. Düzey )
KODU
ÖDENEKTÜRÜ
TOPLAMÖDENEK
1
2
3
5
6
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİ
MALVE HİZMET ALIMGİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
GENELTOPLAM
TOPLAM
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
5.939.510.600 5.918.178.589
1.391.868.400 1.379.052.714
275.132.610 271.581.364
2.146.000
1.196.000
440.547.100 437.026.032
8.049.204.710 8.007.034.699
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
G r a fik 5. K u ru m u m u z 2013 y ıl ı toplam ödenek ve toplam h a rc a m a la r ın dağ ıl ım ı
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.
000.000
4.000.
000.000
3.000.
000.000
2.000.
000.000
5.918.178.589
1.000.000.000
0
440.547.100
275.132.610
437.026.032
= 271.581.364
----------------2.146.000
1.196.000
*
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
51
99,60%
99,10%
98,70%
55,70%
99,20%
99,50%
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Grafik 6. Kurumumuz 2013 yılı toplam ödenek
2 0 1 3 YILI ÖDENEK D A Ğ IL IM I
■ PERSONEL GİDERLERİ
275.132.610
1.391.868.400 440.547.100
■ SOSYAL GÜVENLİK
KURUM LAR IN A DEVLET P R İM İ
GİDERLERİ
■ M A L VE HİZM ET A L IM
GİDERLERİ
■ CARİ TRANSFERLER
■ SERMAYE GİDERLERİ
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Grafik 7. Kurumumuz 2013 Yılı Toplam Harcaması
PERSONEL GİDERLERİ
2 0 1 3 YILI H A R C A M A D A Ğ IL IM I
271.581.3
1.196.000
437.026.032
SOSYAL GÜVENLİK
1.379.052.714
KU RUM LARINA DEVLET PRİM İ
GİDERLERİ
M A L VE HİZM ET A LIM
GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
52
T U R K I YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I ID A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Grafik 8. Kurumumuz 2013 Yılında Harcamanın Ödeneğ e Oranı
■ PERSONEL GİDERLERİ
2 0 1 3 YILI GERÇEKLEŞME O R A N I
■ SOSYAL GÜVENLİK
KURUM LAR IN A DEVLET P R İM İ
GİDERLERİ
■ M A L VE HİZM ET A L IM
GİDERLERİ
■ CARİ TRANSFERLER
■ SERMAYE GİDERLERİ
Kaynak:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY)
YIL
KURUM
: 2013
: 15.75 - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
T a b lo 8 . B ü tçe G e rç e k le ş tirm e T a b osu (E k o n o m i k I . D ü z e y )
ÖDENEKTÜRÜ
T O P L A M ÖDENEK
TO PLAM Ö D E D İ N
TOPLAM
Y Ü Z D E S E L D AĞILIM I
HARCAM A
TO PLAM
H A R C A M A N IN
Y Ü Z D E S E L DAĞILIMI
GERÇEKLEŞM E
ORANI
1
PERSONEL GİDERLERİ
5.939.510.600
73,79%
5 . 9 1 8 .1 7 8 .5 8 9
73,91%
99,64%
2
SO SYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
1.391.868.400
17,29%
1 . 3 7 9 .0 5 2 .7 1 4
17,22%
99,08%
3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
275.132.610
3,42%
271.581.364
3,39%
98,71%
4
FA İZ GİDERLERİ
5
CARİ TRANSFERLER
2.146.000
0,03%
1.196.000
0,01%
55,73%
6
SERMAYE GİDERLERİ
440.547.100
5,47%
437.026.032
5,46%
99,20%
8.049.204.710
100,00%
8 .0 0 7 .0 3 4 .6 9 9
100,00%
99,48%
GENEL TOPLAM
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
53
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Grafik 9. Toplam Ödeneğ in Yüzdesel Dağ ılımı
PERSONEL GİDERLERİ
ÖDENEK YÜZDE D A Ğ IL IM I
3'42%
0 , 03 %
5 ,4 7 %
SOSYAL GÜVENLİK
KU RUM LAR IN A DEVLET PRİM İ
GİDERLERİ
M A L VE HİZM ET A L IM
GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Grafik 10. Toplam Harcamanın Yüzdesel Dağ ılımı
TO P L A M H A R C A M A N IN YÜZDESEL D A Ğ IL IM I
3 ,3 9 % ° , 0 1 %
PERSONEL GİDERLERİ
5 ,4 6 %
SOSYAL GÜVENLİK
KU RUM LARINA DEVLET PRİM İ
GİDERLERİ
M A L VE HİZM ET A L IM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
54
T U R K I YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I ID A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
2013 BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU
(EKONOMİK II. DÜZEY)
YIL
:2013
KURUM
:15.75 - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
T a b lo 9 . B ü tçe G e rç e k le ş tirm e T a b lo s u (E k o n o m ik I I . D ü z e y )
2013
EKONOM İK K O D LA R
KOD
TO PLAM
ÖDENEK
AÇ IK LAM A
TO PLAM
HARCAM A
01.1
M E M U R LA R
01.2
SÖ ZLEŞM ELİ
01.3
İŞÇ İLE R
6 2 .3 4 7 .0 0 0
5 9 .36 0.7 48
01.4
G E Ç İC İ PE R SO N E L
2 5 .2 2 0 .0 0 0
2 1 .07 0.8 13
01.5
D İĞ ER P E R SO N E L
01
PE R SO N E L
P E R S O N E L G İD E R LE R İ
5.2 5 4 .8 8 8 .0 0 0
5 .245 .93 6.0 23
5 9 6.7 55.600
5 9 1 .6 24.833
3 0 0.0 00
186.172
5.939.510.600
5.918.178.589
02.1
M E M U R LA R
1 .281 .29 6.4 00
1.275 .32 5.0 05
02.2
SÖ ZLEŞM ELİ P E R SO N E L
9 3 .8 8 6 .0 0 0
8 9 .2 7 4 .5 4 6
02.3
İŞÇ İLE R
11 .76 8.0 00
10 .759.095
02.4
G E Ç İC İ PE R SO N E L
4 .9 1 8 .0 0 0
3.694 .06 9
02.5
D İĞ ER P E R SO N E L
0
0
1.391.868.400
1.379.052.714
02
S O S Y A L G Ü V EN L İK K U R U M L A R IN A D EV LET
PRİM İ G İD ER LER İ
03.1
Ü R E TİM E Y Ö N E L İK M A L V E M A LZ E M E A L IM L A R I
0
0
03.2
T Ü K E T İM E Y Ö N E L İK M A L V E M A LZ E M E A L IM L A R I
3 5 .9 9 1 .7 7 0
35 .88 9.2 21
03.3
YO LLU KLAR
6 2 .6 1 3 .0 0 0
6 1 .3 2 8 .2 1 0
03.4
G Ö R E V G İD E R LE R İ
03.5
H İZM ET A L IM L A R I
03.6
T E M S İL V E T A N IT M A G İD E R LE R İ
03.7
M ENKUL M A L ,G A Y R İ M A D D İ H A K A L IM , BAKIM V E O
03.8
G A Y R İM E N K U L M A L BAKIM V E O N A R IM G İD ER LERİ
03.9
T E D A V İ V E C E N A Z E G İD ER LERİ
03
04
l
M A L VE H İZM ET ALIM G İD E R LE R İ
FA İZ
G İD ER LER İ
1.651.000
1.583.585
2 3 .2 9 1 .5 0 0
2 1 .32 8.6 75
60 .00 0
39.892
3 7 7.8 60
3 7 6.6 56
2 0 6.4 80
205.671
15 0.9 41.000
150.8 29.455
275.132.610
271.581.364
0
0
05.1
GÖ REV Z ARAR LAR I
0
0
05.2
H A Z İN E Y A R D IM L A R I
0
0
05.3
K A R A M A C I G Ü T M E Y E N K U R U LU Ş L A R A Y A P IL A N TF
4 4 6 .0 0 0
4 4 6 .0 0 0
05.4
H A N E H A L K IN A Y A P IL A N T R A N S F E R L E R
0
D E V LE T S O S Y A L G Ü V E N L İK K U R U M L A R IN D A N H A N
I
0
05.5
05.6
Y U R T D IŞ IN A Y A P IL A N T R A N S F E R L E R
05.8
G ELİR LER D EN A Y R IL A N P A Y L A R
0
0
1.700 .00 0
7 5 0.0 00
0
0
05
CA R İ TR AN SFER LER
2.146.000
1.196.000
06.1
M A M U L M A L A L IM L A R I
3 5 4 .9 7 7 .1 0 0
35 1 .4 7 5 .0 2 6
06.2
M ENKUL S E R M A Y E Ü R ETİM G İD E R LE R İ
0
0
06.3
G A Y R İ M A D D İ H A K A L IM L A R I
0
0
06.4
G A Y R İM E N K U L A L IM L A R I V E K A M U LA Ş T IR M A S I
0
0
06.5
G A Y R İM E N K U L S E R M A Y E ÜRETİM G İD E R LE R İ
2 .030 .00 0
2 .030 .00 0
06.6
M ENKUL M A LL A R IN B Ü Y Ü K O N A R IM G İD E R LE R İ
06.7
G A Y R İM E N K U L B Ü Y Ü K O N A R IM G İD E R LE R İ
06.8
S T O K A LIM L A R I
06.9
D İĞ ER S E R M A Y E G İD E R LE R İ
06
S E R M A Y E G İD E R LE R İ
G EN EL TO PLAM
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
55
0
0
7 8 .7 2 9 .0 0 0
7 8 .7 1 1 .3 2 6
0
0
4 .8 1 1 .0 0 0
4 .8 0 9 .6 8 0
440.547.100
437.026.032
8.049.204.710
8.007.034.699
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
T a b lo 10. G enel B ütçe T e rtip le rin d e n F in a n s H iz m e tle ri B a şk a n Y a r d ım c ıl ığı uhdesinde taşraya
tahsis edilen Ö den ek D u ru m L iste si (2013 Y ıl ı)
Bütçe Tertibi
Toplam
Ö denek
G önderilen
Ö denek
H arcanan
Ö denek
H arcam a
/ Ö denek
O ra n ı
15.75.00.62-07.03.01.00-1-03-02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
15.75.00.62-07.03.01.00-1-03-04
Görev Giderleri
15.75.00.62-07.03.01.00-1-03-05
Hizmet Alımları
35.081.660
35.081.367
35.014.252
100%
1.600.000
1.572.543
1.539.141
96%
16.980.500
16.930.118
15.018.641
88%
182.860
182.859
182.859
100%
192.480
192.471
192.471
100%
1.700.000
750.000
750.000
44%
351.355.000
351.354.055
349.453.226
99%
78.729.000
78.729.000
78.711.326
100%
42.110
42.110
42.110
100%
147.100
147.100
142.453
97%
5.400.000
5.399.974
5.290.144
98%
145.541.000
145.541.000
145.539.311
100%
2.170.000
2.170.000
2.169.893
100%
2.030.000
2.030.000
2.030.000
100%
800.000
800.000
798.821
100%
641.951.710
640.922.597
636.874.648
15.75.00.62-07.03.01.00-1-03-07
Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım
Bakım ve Onarım Giderleri
15.75.00.62-07.03.01.00-1-03-08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
15.75.00.62-07.03.01.00-1-05-06
Yurtdışına Yapılan Transferler
15.75.00.62-07.03.01.00-1-06-01
Mamul Mal Alımları
15.75.00.62-07.03.01.00-1-06-07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
15.75.00.62-07.03.01.00-8-03-02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları (Bağışlar)
15.75.00.62-07.03.01.00-8-06-01
Mamul Mal Alımları (Bağışlar)
15.75.00.62-07.03.01.02-1-03-09
Tedavi ve Cenaze Giderleri (İkili
Anlaş. Kapsamındaki Yabancı
Uyruklu)
15.75.00.62-07.03.01.10-1-03-09
Tedavi ve Cenaze Giderleri (Tutuklu
ve Hükümlü)
15.75.00.62-07.08.08.00-1-06-01
Mamul Mal Alımları (Ar-Ge)
15.75.00.62-07.08.08.00-1-06-05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
(Ar-Ge)
15.75.00.62-07.08.08.00-1-06-09
Diğer Sermaye Giderleri (Ar-Ge)
T O P LA M
56
% 99,21
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
1.2.DÖNER SERMAYE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bilindiği üzere, Kurumumuza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan tedavi hizmeti
bedelleri, 2006 yılından beri üretilen tedavi faturaları karşılığı değil Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan Global Bütçe Protokolü hükümlerine göre
karşılanmaktadır. Kurum Başkanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlar için 2013 yılında
da global bütçe uygulamasına devam edilmiştir.
2013 yılı için Kurumumuza Global Bütçe uygulaması kapsamında tahsis edilen tutar
18.467.880.923.-TL iken, Kurumumuz sağlık hizmet sunucuları tarafından temin edilmesi gerekmesine
rağmen temin edilememesi nedeniyle kişilerce temin edilen ilaç, tıbbi malzeme, tahlil-tetkik ve diş
tedavi bedeli toplamı 25.778.176.-TL global bütçeden kesinti yapılmıştır.
2013 Y ılın a A it T o p la m Y a t ır ım G id e rle ri
Tablo 11. 2013 Y ılın a A it Toplam Y atırım G iderleri
Bütçe Tertibi
2013 Bütçesi
G erçekleşen
G erçekleşm e
o ra n ı
Makina Teçhizat Demirbaş
Bakım Onarım Giderleri (Malzeme Dahil)
İnşaat Maliyet Gideri
Diğer Yatırım Giderleri
458.652.014
224.075.254
84.427.311
157.313
389.355.768
211.319.845
63.084.358
68.179
% 85
% 94
% 75
% 43
TO PLA M
767.311.892
663.828.150
% 87
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
2013 yılı döner sermaye bütçesi yatırım giderleri toplamı 767.311.892.-TL iken 2013 yılında yatırım
giderleri gerçekleşmesi 663.828.150.-TL olup, gerçekleşme oranı % 87’dir.
2013 Y ılın a A it T o p la m T ıb b i M a lze m e ila ç G id e ri
Tablo 12. 2013 Y ılın a A it Toplam Tıbbi M alzem e G iderleri
Bütçe Tertibi
2013 Bütçesi
G erçekleşen
G erçekleşm e
o ra n ı
İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler Giderleri
Biyokimyasallar ve Gaz Madde İçeren Kim.
Medikal Malzemeler Gideri
Laboratuvar Malzemeleri Gideri
829.253.603
27.306.705
1.830.704.605
2.057.694.231
795.806.379
23.296.205
1.305.215.002
2.008.161.471
% 96
% 85
% 98
% 96
TO PLA M
3.616.977.774
3.501.894.508
% 94
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
57
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
2013 yılı döner sermaye bütçesi tıbbi malzeme ilaç giderleri toplamı 3.616.977.774.-TL iken 2013
yılında tıbbi malzeme ilaç giderleri gerçekleşmesi 3.501.894.508.-TL olup, gerçekleşme oranı % 97’dir.
2013 Y ı lı na Ait Toplam Hizmet Giderleri
T a b lo 1 3 . 2 0 1 3 Y ılın a A it T o p la m H iz m e t G id e rle ri
Bütçe Tertibi
2013 Bütçesi
G erçekleşm e
oranı
G erçekleşen
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
Temizlik Malzeme Giderleri
Yemek Hizmet Alım Giderleri
Güvenlik Hizmet Alım Giderleri
Veri Hazırlama Hizmet Alım Giderleri
Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri
Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri
Diğer Hizmet Alım Giderleri
1.117.549.755
67.598.386
710.640.864
313.977.535
866.012.733
266.661.970
430.403.425
485.021.124
1.109.570.156
59.755.276
702.444.732
308.963.771
856.453.341
259.670.147
423.060.284
463.034.018
% 99
% 88
% 99
% 98
% 99
% 97
% 98
% 95
TO PLA M
4.257.865.792
4.182.951.725
% 98
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
2013 yılı döner sermaye bütçesi hizmet giderleri toplamı 4.257.865.792.-TL iken 2013 yılında hizmet
giderleri gerçekleşmesi 4.182.951.725.-TL olup, gerçekleşme oranı % 98’dir
2013 Y ı lı na Ait Toplam Personel Giderleri
T a b lo 1 4 . 2 0 1 3 Y ılın a A it T o p la m P e rs o n e l G id e rle ri
Bütçe Tertibi
2013 Bütçesi
G erçekleşen
G erçekleşm e
oranı
Ek Ödeme
Nöbet Ücretleri
Maaş, Tedavi, Yolluk
6.857.201.151
358.162.671
712.566.395
6.666.075.872
347.009.677
642.499.567
% 97
% 97
% 90
TO PLA M
7.927.930.217
7.655.585.116
% 97
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
2013 yılı döner sermaye bütçesi personel giderleri toplamı 7.927.930.217.-TL iken 2013 yılında
personel giderleri gerçekleşmesi 7.655.585.116.-TL olup, gerçekleşme oranı % 97’dir.
58
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
2013 Y ı l ı na A it K a n u n i Y ü k ü m lü lü k G id e ri
T a b lo 1 5 . 2 0 1 3 Y ılm a A it K a n u n i Y ü k ü m lü lü k G id e rle ri
Bütçe Tertibi
2013 Bütçesi
Ödenecek Hazine Payı
Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi
SHÇEK Payı
Diğer Yükümlülükler
TO PLA M
G erçekleşen
G erçekleşm e
oranı
196.505.560
919.784.599
206.533.609
44.635.576
180.315.215
871.437.726
188.286.128
37.638.165
% 92
% 95
% 91
% 84
1.367.459.344
1.277.677.234
% 93
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
2013 yılı döner sermaye bütçesi kanuni yükümlülük giderleri toplamı 1.367.459.344.-TL iken 2013
yılında kanuni yükümlülük giderleri gerçekleşmesi 1.277.677.234.-TL olup, gerçekleşme oranı %93’tür.
2013 Y ı l ı na A it T o p la m işletm e G id e rle ri
T a b lo 1 6 . 2 0 1 3 Y ılın a A it T o p la m İş le t m e G id e rle ri
Bütçe Tertibi
2013 Bütçesi
Kırtasiye Giderleri
Yakacak Alım Giderleri
Akaryakıt Alım Giderleri
Tekstil Malzeme Giderleri
Elektrik-Su Giderleri
Ulaştırma-Haberleşme Giderleri
Kira Giderleri
Diğer Giderler
TO PLA M
G erçekleşen
G erçekleşm e
oranı
83.532.971
197.164.983
71.393.849
33.685.426
544.433.692
80.360.983
106.132.851
155.022.596
73.999.064
185.502.789
63.554.411
31.224.228
520.607.258
70.703.073
94.234.593
139.890.176
% 89
% 94
% 89
% 93
% 96
% 88
% 89
% 90
1.271.727.324
1.179.715.592
% 93
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
2013 yılı döner sermaye bütçesi işletme giderleri toplamı 1.271.727.324.-TL iken 2013 yılında işletme
giderleri gerçekleşmesi 1.179.715.592.-TL olup, gerçekleşme oranı % 93’tür.
2013 Y ı l ı na A it T o p la m G id e r B ütçesi ve G erçekleşm eler
T a b lo 17. D ö n e r Serm aye B ütçesi G erçekleşm e Ö ze ti (2013 Y ı l ı )
Bütçe K alem leri
Yatırım Giderleri
Tıbbi Malzeme İlaç Gideri
Hizmet Giderleri
Personel Giderleri
Kanuni Yükümlülük Gideri
İşletme Giderleri
TO PLA M G İD ER
2013 Bütçesi
G erçekleşen
G erçekleşm e
oranı
767.311.892
3.616.977.774
4.257.865.792
7.927.930.217
1.367.459.344
1.271.727.324
663.828.150
3.501.894.508
4.182.951.725
7.655.585.116
1.277.677.234
1.179.715.592
% 87
% 94
% 98
% 97
% 93
% 93
19.209.272.343
18.461.652.325
% 96
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
59
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
2013 yılı döner sermaye bütçesi gider kalemi toplamı 19.209.272.343.-TL iken 2013 yılında döner
sermaye gider bütçesi gerçekleşmesi 18.461.652.325.-TL olup, gerçekleşme oranı % 96’dır.
Döner Sermaye Bütçesi Tahakkuk Gelirleri (2013 Yılı)
Tablo 18. Döner Sermaye Bütçesi Tahakkuk Gelirleri (2013 Yılı)
G e lir le r
T u ta r
Kamu Tahakkuku (Fatura Geliri)
Diğer Gelirler
18.632.544.652
1.652.669.920
T O P L A M G E L İR
2 0 .2 8 5 .2 1 4 .5 7 2
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
2013 Yılı Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu
Tablo 19. 2013 Yılına Ait Tahakkuk ve Tahsilât Gelirleri
A y la r
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TO PLAM
T ahakkuk
T a h s ila t
1.566.716.622
1.560.626.399
1.605.068.682
1.595.769.623
1.600.595.603
1.569.861.716
1.545.432.189
1.471.034.789
1.472.999.266
1.468.748.047
1.583.039.341
1.592.652.375
2.117.905.730
1.906.021.884
1.480.762.003
1.380.368.269
1.529.287.776
1.501.574.412
1.558.408.661
1.468.946.607
1.536.962.501
1.471.104.228
1.497.952.720
1.553.154.754
1 8 .6 3 2 .5 4 4 .6 5 2
1 9 .0 0 2 .4 4 9 .5 4 5
Kaynak: Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
2013 yılında Global Bütçe kapsamında Kurumumuza tahsis edilen tutar 18.467.880.923.-TL iken,
Kurumumuza bağlı hizmet sunucuları tarafından elde edilen tahsilat toplamı ise 19.002.449.545.-TL
olarak gerçekleşmiştir. Aradaki 534.568.622.-TL tutarındaki tahsilat ise sağlık turizmi, ücretli hasta,
AFAD v.b. sağlık hizmeti sunumundan elde edilen gelir üzerinden yapılan tahsilatlardır.
60
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
B.PERFORMANS BİLGİLERİ
1.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda 2013 yılında aşağıda belirtilen faaliyetler
gerçekleştirmiştir;
1.1 S T R A T E J İ G E L İ Ş T İ R M E D A İ R E B A Ş K A N L I Ğ I
Kurumumuz 2014 Yılı Bütçe Tasarısını hazırlamak için harcama birimlerinden ödenek teklifleri yazı ile
istenmiştir. Gelen cari ve yatırım ödenek teklifleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca OVP, OVMP
ve Bütçe Hazırlama Rehberi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen standartlara,
önceliklere ve ilkelere uygunluğu incelendikten sonra Kurumumuz 2014 Yılı Bütçe Teklifi Maliye
Bakanlığı’na gönderilmiş ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından
tasarı halinde TBMM’ ye sunulmuş ve kabul edilmiştir.
A y r ın t ılı H a rca m a P ro g ra m ın ın H a z ırla n m a s ı ve U yg u lan m ası
Kurumumuz 2013 yılı genel bütçe ödeneklerimiz için Ayrıntılı Harcama Programı hazırlanarak vize
edilmek üzere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kurumumuz
2013 yılı bütçe ödeneklerimiz vize edilen Ayrıntılı Harcama Programına göre 2013 yılı içinde
uygulanmıştır.
B ütçe K e sin H e sa b ın ın H a z ırla n m a s ı
Kurumumuz 2012 yılı genel bütçe Kesin Hesabımız hazırlanarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğüne sunulmuştur.
61
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
K a m u Y a t ır ım P ro g ra m ı izle m e ve D eğerlend irm e R a p o ru
Kurumumuz 2013 yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığı, Sayıştay
Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2013 yılı içinde aşağıdaki tabloda gösterilen bütçe ile
ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.
T a b lo 20. 2013 Y ılın a A it B ütçe işlem s a y ıla rı
B Ü T Ç E İŞ L E M L E R İ
İ Ş L E M S A Y IS I
ÖDENEK GÖNDERME İCMALİ
485
TENKİS İCMALİ
83
ÖDENEK EKLEME
2
KURUM İÇİ ÖDENEK AKTARMA
16
KURUMLAR ARASI ÖDENEK AKTARMA
-
YEDEKTEN AKTARMA
5
AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI REVİZESİ
11
BÜTÇE İPTAL
-
Bilindiği üzere 2012 yılı içinde ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemleri içeren Ön
Mali Kontrol Yönergemiz 17/05/2012 tarih ve 9780 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe
konulmuştur.
Kurumumuzda yapılan mali karar ve işlemler idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek
tutarı, ayrıntılı harcama ve finans programları, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mali
mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden ön mali kontrole tabi tutulmuştur.100.000,00 TL. ve üstü
mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait evraklar ön mali kontrole tabidir.
62
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
2013 yılında tüm harcama birimlerinden gelen 73 adet mal ve hizmet alımı, 6 adet inşaat yapım
işi ile ilgili ödeme emri belgesi ve 11 adet seyahat kartı talepleri ön mali kontrole tabi tutulmuştur. 17
adet görüş ve inceleme yazısı yazılmıştır.
rv^
26/05/2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ile ‘Stratejik Planlama
Hazırlık Kılavuzu’nda öngörülen ilke ve kurallara uygun olarak Kurumumuz Stratejik Planının hazırlık
aşaması 23/05/2012 tarihi ile başlatılmıştır.
Kurumumuz 2014-2018 yılları Stratejik Plan çalışmaları kapsamında;
2013 yılında basımı tamamlanan ve yayınlanan Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı ile Kurumumuz
Stratejik Planının uyumlaştırılması amacıyla Kurum içinde toplantılar düzenlenmiştir. Konu ile alakalı
olarak üst yönetim ve ilgili personel bilgilendirilmiş, görüş ve önerileri alınarak Kurumumuz Stratejik
Planı yeniden düzenlenmiştir.
Kurumumuz Stratejik Planına nihai şeklini vermek amacıyla Kurum Başkanı Başkanlığında
Kurum Başkan Yardımcıları ve stratejik planlama ekibinin de katılımıyla toplantılar yapılmış ve
Stratejik Plan basım aşamasına getirilmiştir.
63
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Başkanlığımızca 2013 yılında, toplam 49 adet Kişi Borcu ve 42 adet Tazmin dosyası açılmıştır.
2013 yılında 29 adet kişi borcu tahsil edilmiştir.
19-20 Kasım 2013 tarihlerinde Edirne ilinde Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli Kamu
Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yöneticilerinin (Genel Sekreterler, Mali ve İdari Başkanlar,
Hastane Yöneticileri Başhekimler İle Uzmanlar) katılımı ile ‘‘ Güncel Mali Sorunları Değerlendirme ’’
toplantısı yapılmıştır.
Dünya Sağlık Sistemleri, Türkiye Sağlık Sistemine Bakış, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik
Değerlendirme, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sürdürülebilirliği, Sağlık Harcamaları ve
Uluslararası Göstergeler, Üniversite Hastane Göstergeleri, Hastane Yönetim Modellerini Uluslararası
64
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Karşılaştırması, Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Sistemleri Türkiye Finansal Ülke Raporu, Kamu Sağlık
Kuruluşları Gider Tedbirleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2013 Yılı Türkiye Geneli ve Genel
Sekreterlik Bazında Detaylı Finansal Analiz Raporu, Üniversite Hastanelerinin Mevcut Durumları ve
Yapılandırılması, Sağlık Hizmet Göstergeleri, OECD Üye Ülkeleri ve Dünya Ülkelerinin Sağlık
Göstergeleri, Yıllara Göre Sağlık Harcamaları, Uluslararası Makro Finansman Göstergeleri, Sağlık
Harcamaları ve Uluslararası Kıyaslamalar, 2013 Yılı Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler ve Üniversite
Hastanelerinin Konsolide Edilmiş Sağlık Hizmet Göstergeleri, Sağlık Bakanlığı 2013 Yılı Gider
Analizi, Yıllara Göre Sağlık İstatistikleri, Sağlık Üzerine Sektörel Finansal Analiz Raporu ve Kamu
Sağlık Hastaneleri Finansal Sürdürülebilirliği raporları hazırlanmıştır.
2013 yılı içinde Başkanlığımızda 943 adet gelen evrak, 344 adet giden evrak olmak üzere toplam
1287 adet evrak işlem görmüş. Mali mevzuat ve diğer hususlarla ilgili, toplam 240 adet görüş yazısı
yazılmıştır
65
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
1.2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
659 sayılı KHK mucibince Muhakemat Hizmetleri ve Hukuk Danışmanlığına ilişkin iş ve
işlemler yürütülmektedir. Kurumumuz disiplin işlemleri Müşavirliğimiz bünyesinde Disiplin birimince
yapılmaktadır.
2013 yılı içinde aşağıdaki iş ve işlemleri yapmıştır.
Tablo 21. Hukuk Müşavirliği işlem sayıları
A) DAVA VE İCRA TAKİP SAYISI
a) İdari Dava Sayısı
a.1) Karar Verilen
a.2) İptal (Kurum Aleyhine Sonuçlanan)
a.3) Red (Kurum Lehine Sonuçlanan)
b) Adli Dava Sayısı
c) İcra Takip Sayısı
B) HACİZ İŞLEMLERİ
C) MÜTALAA İŞLEMLERİ
D) MEVZUAT
E) EVRAK SÜRKÜLASYONU
a) Gelen Evrak Sayısı
b) Giden Evrak Sayısı
1.3 IÇ d e n e t im
4.357
3.277
317
105
212
758
322
412
968
138
31.205
17.076
14.129
b ir im i
2012 Yılı Temmuz ayı içinde Başkanlık Makamının onayı ile kurulan Kurumumuz İç Denetim
Biriminde münhal 25 İç Denetçi Kadrosu bulunmakta olup 2013 yılında 8 İç Denetçi görev yapmıştır. İç
Denetim Biriminin harcama yetkisi bulunmayıp harcamaları Kurum Özel Kalem Birimince
yürütülmektedir.
2013 yılı içinde İç Denetim kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur:
66
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Türkiye Kamu Hastaneleri İç Denetim Yönergesi, Başkanlık Makamınca uygun görülerek
yürürlüğe konmuştur.
> Kurumun Denetim Evreni ile ilgili çalışma yapılmış ve denetim ana alanları, risk öncelikleri ve
risk değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılarak Başkanlık Makamına sunulmuştur.
1.4 DENETİMHİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Denetim Hizmetleri Başkanlığına intikal eden 953 ihbar ve şikayet dilekçesinden 379 'u gerekli
inceleme ve soruşturma yapılmak üzere Denetçilere, 536 'sı ise Muhakkiklere incelettirilmek üzere
Valiliklere, 38’i Genel Sekreterliklere gönderilerek işleme konulmuştur.
T am am lan an i nceleme, S o ru ştu rm a ve Ö n i nceleme
iş leri:
585 İnceleme, Soruşturma ve Ön inceleme işi tamamlanmış detayları aşağıda verilen toplam
1035 rapor düzenlemiştir.
T a b lo 22. D enetim H iz m e tle ri B a şk a n lı ğı i şlem s a y ıla rı
Disiplin Soruşturma Raporu
İnceleme Raporu
Tevdii Raporu
Ön İnceleme Raporu
Suç Duyurusu Raporu
Tazmin Raporu
149
307
24
204
41
(Çıkarılan Tazmin Miktarı:3.755.530,86 TL)
33
Yazı
277
Hakkında inceleme Soruşturma Yapılan Görevli Sayısı:
657 Sayılı DMK Kapsamında;
a) Hakkında Disiplin Cezası Önerilen Kişi Sayısı:452
b) Hakkında Disiplin Cezası Önerilmeyen Kişi Sayısı:423
4483 Sayılı Kanun Kapsamında;
a) Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine Karar Verilenler:536
b) Hakkında Soruşturma izni Verilmesine Karar Verilenler:280
67
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
1.5 H A S T A N E H İ Z M E T L E R İ B A Ş K A N Y A R D I M C I L I Ğ I
Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı olarak
> Sağlık Bakanlığı Bağlı Hastaneler ve Ek Sağlık Tesislerinin Açılması ve İşleyişi ile Hizmet
Birleştirmesi Yapılması Hakkında Yönerge çalışmalarının yapılması,
> Sağlık tesislerinde tıbbi hizmetlere yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesine dair usul ve esasların
belirlendiği Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberi’nin hazırlanması,
> Sağlık Bölge Planlamasına göre Genel Sekreterlik sayılarının planlanması,
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönerge’nin hazırlanması,
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı 88 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin
kurulması, faaliyet bölgelerinin belirlenmesi, işlemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun
sağlanması,
> Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminden hizmet alan dezavantajlı hastaların sayısı ve verilen hizmet
türüne ulaşmak amacıyla “Tıbbi Sosyal Hizmet Veri Tabanı” oluşturulması için gerekli
çalışmaların tamamlanması
> İşitme engellilerin sağlık hizmet sunumunda ve hizmete erişiminde yaşadıkları sorunların
çözümü için tedavi ve bakımı sağlamada hem klinik hem de eğitici bir yer olarak tasarlanan
“Türkiye İşitme Konuşma Denge Araştırma Merkezi Projesinin” hayata geçirilmesi,
> Çocuklar ve gençler için özel gereksinim raporu hakkında yönetmeliğin yayınlanarak tüm
hastanelerde çocuk ve gençler için ÇÖZGER sisteminin kurulumunu sağlamak,
> Engellilik Sağlık Bilgi Sistemi Projesi ile engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili
hastanelerin engelli sağlık kurulu raporlarını Engelli Sağlık Bilgi Sisteminden vermesinin hayata
geçirilerek, söz konusu raporla ve rapora itiraz süreci ile yaşanan aksaklıkların önüne geçilerek,
verilerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlamak,
> 2014-2023 ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin hizmet sunumu açısından makro ve mikro düzeyde
planlanması,
> Diş hekimi ve uzman diş hekimi planlama, yardımcı sağlık personeli ve personel planlaması,
68
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi, Diş Tedavi ve Protez Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açma kapama,
birleştirme, ayrılma ve faaliyete geçme süresinin takibi; isim değişikliği, kapasite arttırılması ve
azaltılması adres değişikliği kiralama gibi işlemlerin yapılması,
> Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kalite standartlarının geliştirilmesi
T.C. S a ğ lık B a kan lığı
T ü rk iy e K am u
H a sta n e le ri K uru m u
69
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> ADSM istatistiklerini izleme, takip etme, oranlama,
> Kurum ve yöneticilerine ait karne hazırlanması,
> Ağız ve diş sağlığı sistem revizyonu (hizmet birimlerinde ve çalışan personelle ilgili standartlar
oluşturmak ve standartlara uygun olarak çalışmasını sağlamak gerekirse sistemle ilgili revizyon
yapılması)
> Dental cihaz alımı takibi ve planlaması,
> Yeni yatırımların ve mevcut tedavi kuramlarının tıbbi cihaz, donanım, ödenek ve tedarik
planlamasını yapmak ve sonuçlandırılması sürecinin izlenmesi,
> Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin revizyon ve onarmalarına yönelik iş ve işlemlerin
yürütülmesi tadilat, onarım ve Ek bina gibi talepler hakkında ilgili kurumlar ile koordinasyonu
sağlayarak Kurumumuzun nihai görüşünün oluşturulması,
> Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin mevcut durumlarını ve sağlık yatırımlarının açılışa
kadar olan sürecini izlemek, değerlendirmek, noksanlıkların ilgili birimlere raporlanması,
> Kurumumuza tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binaların envanterini tutmak; yatırım
planlamaları doğrultusunda taşınmaz tahsisi, devri, takası ve kiralanmasına ilişkin görüş
yazılarının hazırlanması,
> Kuruma bağlı sağlık tesislerinde sağlık otelciliği hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
> Hastane hizmetlerindeki iyi örneklerin paylaşılması ve bunların yaygınlaştırılmasına yönelik
çalıştay düzenlenmesi
70
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Sağlık tesislerinin hizmet sunumuna yönelik gözlem kriterlerinin geliştirilmesi amacıyla çalıştay
düzenlenmesi,
> Yoğun bakım ünitelerinin planlaması, tescili, işleyişi
71
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Yanık birimlerinin işleyişinin takibi, planlamalara göre hizmete açılması.
> Kardiyovasküler cerrahi (KVC) merkezlerinin takibi, planlamalara göre hizmete açılması.
> Özellikli sağlık hizmetleri tanı ve tedavi merkezleri (Onkoloji, Perinatal Merkezler, Diyaliz,
Doku ve Organ nakli, Prematüre Retinopati (ROP))
> Üremeye yardımcı tedavi merkezleri (ÜYTE), Hiperbarik Oksijen Tedavisi, genetik tanı tedavi
merkezleri
> Görüntüleme hizmetlerine dair (MR, BT, Mamografi, Kemik Dansitometri, Röntgen, EEG,
EMG vb.) randevu ve raporlama süreleri takip çalışması yapılıp, iyileştirme ve geliştirme
düzenlemelerinin başlatılması.
72
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Uyku Laboratuvarlarına yönelik randevu süreleri takip çalışması yapılarak iyileştirme ve
geliştirme düzenlemelerinin başlatılması, fiziki düzenlemelere yönelik standartlar oluşturulması.
> Taşra teşkilatından gelen gözlem sonucu, raporlamalar, şikayet ve iletiler doğrultusunda
iyileştirme geliştirme faaliyetleri yapılması.
> Muayene öncesi ve muayene sonrası hastaların bilgilendirilmesine yönelik indikatör çalışması
yapılması.
> Sağlık tesislerindeki iyi örneklerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.
MM
İç Mekan Düzenlemeleri...
73
T U R K I YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 YILI ID A RE F A A L İ YET R A P O R U
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Yeni yatırımların ve mevcut tedavi kurumlarının tıbbi cihaz, donanım, ödenek ve tedarik
planlamasının yapılması ve sonuçlandırılması sürecinin izlenmesi,
> Hizmete yeni açılması planlanan 86 tedavi kurumumuza 6.1 Ödenek (Makine ve Teçhizat)
Kaleminden 2013 yılı içerisinde 117.555.737 TL ödenek gönderilmiştir.
> Mevcut kurumlarımızın 2010/11 sayılı genelge kapsamında 2013 yılı Kasım ayı içerisinde Tıbbi
Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi üzerinden talepleri alınarak çalışmalar yapılmıştır.
> 2014 Yılı Merkezi Alım Planı hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.
> Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin mevcut durumlarını ve sağlık yatırımlarının açılışa
kadar olan sürecini izlemek, değerlendirmek, noksanlıkların ilgili birimlere raporlamak
> Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin revizyon ve onarımlarına yönelik iş ve işlemlerin
yürütülmesi, tadilat, onarım ve ek bina gibi talepler hakkında ilgili kurumlar ile koordinasyonu
sağlayarak Kurumumuzun nihai görüşünün oluşturulması,
> Kurumumuza tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binaların envanterini tutmak; yatırım
planlamaları doğrultusunda taşınmaz tahsisi, devri, takası ve kiralanmasına ilişkin görüş
yazılarının hazırlanması,
> Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin; Bakanlığımızın “Sağlıkta Dönüşüm Politikası”
çerçevesinde nitelikli hale getirilmesi amaçlı talep edilen ya da tarafımızdan tespit edilen bakım,
onarım, çevre düzenlenmesi, ek bina talepleri ve işlemleri hakkında toplam 1288 talep
değerlendirilmiş olup; Sağlık tesislerimizden gelen ödenek taleplerinden 252 adedi Daire
Başkanlığımızca uygun görülerek ödenek planlaması yapılması için Finans Hizmetleri Başkan
Yardımcılığına iletilmiş olup, ödenek planlaması yapılması için gönderilen ödenek tutarı
134.920.41,57 TL’dir.
> Yine bu yazışmaların 479 adedi uygun görüşle, kapsamlı proje çalışması ve teknik
değerlendirme için Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
> Web tabanlı Yatırım Takip Modülü programı oluşturularak; mevcut kurumlar, 2013 yılında
hizmete açılacak kurumlarımızın ilk bina, yeni bina, revizyon ve güçlendirmelerin, ek binaların
ve yapılması planlanan yatırımların takibi yapılarak elde edilen veriler " Yatırım Takip Modülü "
sisteme girilmiştir.
75
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> 2013 yılında 47 adet sağlık yatırımının yapımı tamamlanmış olup, 42 adet hastane, 9 adet
ADSM hizmet vermeye başlamıştır.
- Planlanan 36 adet sağlık yatırımı
-Proje aşamasında olan 113 adet sağlık yatırımı
-İhale aşamasında olan 116 adet sağlık yatırımı bulunmaktadır.
> Başkan Yardımcılığı personelimiz görevi kapsamında; yurtiçinde Samsun, Gaziantep, Yalova,
Kocaeli, Hakkâri, Osmaniye, Manisa, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, İstanbul, Ağrı, Kars,
Adana, Bingöl, Diyarbakır, Niğde, Balıkesir, Trabzon illerindeki yatırımlar ile yurtdışında
Kırgızistan, İspanya, Somali, Sudan, Etiyopya ülkelerinde incelemelerde bulunulmuştur.
> Başkan Yardımcılığımız tarafından “2014 Yılı İlk Üç Ayında Açılması Planlanan Kurumlar
Kitapçığı ” hazırlanmıştır.
76
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Birimimizden görevlendirilen ekibimiz "Gemi Hastane " projesi kapsamında vaziyet planları ve
kullanılacak olan tıbbi cihaz ve ekipmanların teknik şartnamelerinin hazırlanılmasında katkıda
bulunulmuştur.
> Başkan Yardımcılığımız çalışanlarınca, bütçe görüşmeleri ve planlamaları için Maliye Bakanlığı
ve Strateji Daire Başkanlığının düzenlendiği toplantıya, Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire
Başkanlığı ile düzenlenen “Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi” konulu toplantıya,
Kalite Gözlem ve Eğitim Daire Başkanlığının düzenlediği toplantılara katılım sağlanmıştır.
> Başkan Yardımcılığımız çalışanlarınca "Performans Arttırma ve Motivasyon Sağlamada Güçlü
İletişimin Rolü"
adlı eğitime, “Deprem İzolasyon Sistemleri" adlı seminerlere katılım
sağlanmıştır.
> Başkan Yardımcılığımız çalışanları tarafından Senegal’den gelen heyete görev akışımız ile ilgili
sunum yapılmıştır.
> Taşınmazların tahsisi, devri, takası ve kamulaştırılmasına ait 614 yazışma gerçekleştirilmiştir.
> Atıl binalar, sosyal tesisler, kiralık binalar ve mevcut sağlık tesislerine ait 122 yazışma
gerçekleştirilmiştir.
> Satış-kiralama işlemleri ile ilgili 268 yazışma gerçekleştirilmiştir.
> İmar planı değişikliği, arsa değerlendirme, yatırım teklifi ve başvurularla ilgili 245 yazışma
gerçekleştirilmiştir.
> Kamulaştırmasız el atma, sağlık tesisi olarak ayrılan alanların imar planı değişikliği amacıyla
yapılacak işlemler ile ilgili görüş oluşturulmasına ilişkin 20 yazışma gerçekleştirilmiştir.
> Taşınmazların kullanımı ve kiralaması ile ilgili 4 adet duyuru-genelge hazırlanmıştır.
> 2013 yılında bina kiralama talepleri değerlendirilmiş olup 21 tanesi Genel Sekreterlik hizmet
binası kiralama işlemi olmak üzere 55 tanesi sonuçlanmıştır. Kiralanma işlemi tamamlanan
binalar ile ilgili bilgiler kayıtlara işlenmiştir.
> Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine ait taşınmaz bilgilerinin elektronik ortamda toplanması
amacıyla çalışma başlatılmış olup, 2014 yılında programın tamamlanarak bina-arsa bilgilerinin
kolay erişilebilir ve raporlanabilir hale getirilmesi planlanmaktadır.
> Web tabanlı
"Yatırım Takip Modülü", "Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi", “Harita
Modülü" çalışmaları yapılarak kullanıma sunulmuştur
77
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y ILI İ D A RE F A A L İ YET R A P O R U
T a b lo 23. 2013 Y ılın d a Gerçekleşen M e rk e z i A lım D u ru m u
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ
ADI
C Kollu Röntgen Cihazı (2.
Kalem)
C Kollu Röntgen Cihazı (3.
Kalem)
Üst Düzey Renkli Doppler USG
Cihazı
Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
Hemodiyaliz Cihazı
Gamma Kamera Cihazı
Gamma Kamera Cihazı
Video Bronkoskopi Cihazı
Hastabaşı Monitörü
Yoğun Bakım Hastabaşı Monitörü
Anestezi Cihazı
IMRT Özellikli Lineer Akseleratör
TİP-1
IMRT Özellikli Lineer Akseleratör
TİP-2
VMAT Özellikli Lineer
Akseleratör TİP-3
VMAT Özellikli Lineer
Akseleratör TİP-4
CYBERKNIFE
Hastabaşı Monitörü
Yoğun Bakım Hastabaşı Monitörü
Genel Amaçlı Full HD Endovizyon
Sistemi
Orta Düzey Tek Dedektörlü
Dijital Radyografi Sistemi
Üst Düzey Renkli Doppler EKO
Cihazı
Orta Düzey Renkli Doppler EKO
Cihazı
ALIMI
CİHAZ
GERÇEKLEŞTİREN
ADEDİ
KURUM
BİRİM
FİYAT (TL)
TUTAR
(KDV Dahil)
T.K.H.K.
50
98.260,00
5.306.040,00
T.K.H.K.
50
98.260,00
5.306.040,00
T.K.H.K.
130
56.400,00
7.918.560,00
T.K.H.K.
T.K.H.K.
T.K.H.K.
T.K.H.K.
T.H.S.S.G.M.
T.H.S.S.G.M.
T.H.S.S.G.M.
T.H.S.S.G.M.
84
1.440
7
14
50
1.200
600
240
409.000,00
14.380,00
628.650,00
625.000,00
51.600,00
977,62
6.445,43
34.242,04
37.104.480,00
22.363.776,00
4.752.594,00
9.450.000,00
2.786.400,00
1.266.995,52
4.176.638,64
8.875.536,77
T.H.S.S.G.M.
2
5.812.826,80
12.555.705,89
T.H.S.S.G.M.
2
6.669.740,00
14.406.638,40
T.H.S.S.G.M.
2
7.127.718,40
15.395.871,74
T.H.S.S.G.M.
2
7.867.475,00
16.993.746,00
T.H.S.S.G.M.
T.H.S.S.G.M.
T.H.S.S.G.M.
1
1.200
1.200
9.098.505,00
843,00
6.461,54
9.826.385,40
1.092.528,00
8.374.155,84
T.H.S.S.G.M.
240
59.974,20
15.545.312,64
T.H.S.S.G.M.
36
140.000,00
5.443.200,00
T.H.S.S.G.M.
60
291.412,40
18.883.523,52
T.H.S.S.G.M.
120
148.643,83
19.264.240,37
TOPLAM TUTAR (TL)
247.088.368,73
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y ILI İ DARE F A A L İ YET R A P O R U
> Kurumumuzda görevli temizlik, güvenlik ve halkla ilişkiler personelinin kişisel/ mesleki
gelişimlerine katkı sağlamak ve daha iyi hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla işaret dili kursu
düzenlenmiş ve 19 personelin eğitim alması sağlanmıştır.
> Anne otellerinin kurulması ve seviyelendirilmesi çalışmaları için komisyon oluşturulmuştur.
Toplantıları devam etmektedir.
A n n e O te li ve A n n e D in len m e A la n la r ı
> Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliği ile Kurumumuz sağlık
tesislerinde uzun süreli tedavi gören hasta/hasta yakını ve hastane çalışanlarına yönelik kişilerin
moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla planlanan “Öğrenen Hastane Projesi” için çalışmalar
başlatılıp bu kapsamda 13 il ve 15 sağlık tesisimizde 03.04.2013 tarihinde iki aylık pilot
uygulama yapılmıştır.
79
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Kimsesiz, yaşlı, engelli ve yardıma ihtiyacı olan tüm hasta/hasta yakınlarının sağlık tesisi
içerisindeki kayıt-kabul, muayene, tetkik, tahlil, tedavi protokollerinde herhangi bir sıkıntıya ve
aksaklığa meydan verilmeksizin tüm işlemlerinin yapılarak tesisten ayrılmalarının sağlanması ve
hasta memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması için karşılama yönlendirme hizmetlerinde
görevlendirilecek olan personelin nitelikleri, iş talimatları ve almaları gereken eğitim konu
başlıkları belirlenmiştir. Daha sonra yapılan çalışmanın sahada etkilerini görmek amacı ile pilot
uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Pilot uygulamanın yapılacağı hastaneler belirlenirken
personel sayısı, fiziki şartları ve gönüllülük esası göz önüne alınmıştır. Ankara Keçiören EAH,
Balıkesir Atatürk DH, ve Balıkesir DH, uygulama için uygun hastaneler seçilmiştir. 15 Temmuz
-15 Eylül 2013 tarihleri arasında pilot uygulama yapılmıştır.
Engelsiz Hastane
Projesi Kapsamında
Görme Engelli Bireyler
İçin Asansörlerde Sesli
Uyarı Sistemi
Oluşturuldu...
80
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Gazi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesinde Daire Başkanımız tarafından Hasta
Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği hizmetleri ve çalışmalarını içeren bir sunum yapılmıştır.
> Sağlık tesislerimizde hasta/hasta yakını ve çalışanlar ile iletişimde önemli bir araç olan yaka
kartı tasarımı yapılmış olup tüm Sağlık otelciliği hizmetlerinde çalışan personelin kullanmaları
için tüm Genel Sekreterliklerimize duyuru yapılmıştır.
> Sağlık hizmet sunumunun kalitesinin artırılması amacıyla hemşire gözetim ve denetimi altında,
gerek görülen servislerde hizmet alımı yöntemiyle çalışan temizlik personelinin hastanın kişisel
bakımının devamının sağlanması aşamasında çalıştırılması planlanmış olup bu kapsamda
Akademisyenler, Hastane Başhemşireleri ve Dernek Temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu
oluşturulmuştur. Çalışma sonrası söz konusu Klinik Destek Personelinin nitelikleri ve iş
talimatları belirlenmiştir.
> Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Hizmet Sunum Standartları ve Yerinde Değerlendirme
Kriterleri oluşturuldu.
> Sağlık tesislerimizde otelcilik hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla ARGE çalışmaları
kapsamında Na-No teknoloji ile üretilen ürünlerin araştırması yapıldı.
> Sağlık Tesislerinde Otelcilik Hizmetlerinin sunum kalitesinin artırılması amacıyla otelcilik
hizmetlerinde çalışan personel kaynağının niteliğinin tespiti,
sunulan
hizmetlerin
karşılaştırmalı
denetimlerinin
otelcilik hizmeti kapsamında
sağlanması
ve
kaynakların
etkin
kullanılmasının amaçlandığı bir veri tabanı oluşturmak için Bir Web Sitesi tasarlanmıştır. Pilot
uygulama Ocak 2014 itibari ile başlatılmış olup, 5 hastanede devam etmektedir. Türkiye geneli
uygulamaya Nisan 2014 tarihinde başlanacak olup sürecin yürütülmesi,
> Tüm sağlık çalışanlarının hemşireliğin gelişimine ve hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik
yeni düşüncelerini uygulamaya kazandırmalarını sağlamak, yenilikçi çalışmalara teşvik etmek,
bu konuda istekli ve çalışan hemşireleri motive etmek, hemşirelikte inovasyon çalışmalarının
farkındalığını oluşturmak amacıyla “Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar” proje yarışması
düzenlenmiş olup yarışmanın yürütülmesi,
> Otelcilik hizmetleri kapsamında kadrolu ve hizmet satın alma yolu ile çalışan personelin
niteliklerinin iyileştirilmesi,
> Temizlik personelinin eğitim kontrollerinin sağlanması,
> Yemekhane hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve eğitimlerinin kontrollerinin sağlanması,
> Sağlık Otelciliği Hizmet sunum usul ve esaslarının belirlenmesi çalışmaları ile sağlık otelciliği
hizmet sunumu rehberi oluşturulması için çalıştay planlanması.
81
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Palyatif Bakım Merkezlerinin kurulması ve standartlarının tam olarak belirlenerek birinci
basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi,
> Çocuk İzlem Merkezlerinin yaygınlaştırılması ve 28 sağlık bölgesinde açılması,
> Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin tüm genel sekreterliklerde açılması ve belirli hasta sayısına
ulaşmak. Düşük kalan hasta sayılarının incelenerek müdahale edilmesi,
> Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri sayısal anlamda kurulumunun tamamlanması ve
merkezlerin standartlaştırılması,
> 8 Ruh Sağlığı Hastanelerinin, hasta servis yatak sayılarını azaltarak, Genel Hastanelerdeki ruh
sağlığı servis yatak sayılarının artırılması,
> Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi açılması,
> Obezite, morbid obezite ve diyabet hastalarının tedavisine yönelik düzenleme ile hastanelerde
organizasyonun sağlanması ve obezite cerrahisi ile ilgili belirli hastanelerde standartların
uygulanması,
> Diyabet ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili personel eğitimi ve materyal kullanımı ile
ilgili koordinasyonun sağlanması,
> Anne Dostu Hastane Programı, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütmesi,
> Riskli Gebe Takip Hizmet Modeli oluşturulması,
> Acil servis hizmet sunumunun sağlanması,
> Suriye Arap Cumhuriyetindeki karışıklıklar nedeniyle ülkemizde bulunan kişilere verilen sağlık
hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
82
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
1.6 F İ N A N S H İ Z M E T L E R İ B A Ş K A N Y A R D I M C I L I Ğ I
D ön er Serm aye B ütçe M uhasebe U y g u la m a la rı F a a liy e tle ri
Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlarımıza Kurumumuza bağlı kurum ve kuruluşlar
tarafından sunulan tedavi hizmeti bedelleri, 2006 yılından beri üretilen tedavi faturaları karşılığı değil
Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan
Global Bütçe Protokolü hükümlerine göre karşılanmaktadır. Her sene Sağlık Bakanlığı ile Sosyal
Güvenlik Kurumu arasında 5510 sayılı kanunun 73. Maddesi hükmü uyarınca “Sosyal Güvenlik
Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve
Usul Esasları” imza altına alınmaktadır. Kurumlarımıza gönderilen bu ödeneklerin planlamasında
kurumlarımızın nakit esaslı bütçeleri paralelinde ürettikleri SGK faturaları yanı sıra mali durumları,
personel giderleri, kurumun satın alma açısından bağlı hastane olması veya merkezi satın alma birimi
olması, bina amortismanı gibi sabit giderleri de dikkate alınmaktadır.
83
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Başkanlığımızın Genel Bütçesinde yer alan “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları”,
“Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri”, “244 Sayılı Kanun Hükümlerine
Göre Onaylanmış Sağlık Alanında İkili Anlaşmalar Gereğince Yapılan Tedavi Giderleri” ile “Tutuklu
ve Hükümlülerin Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri” ödenek kalemlerinin kurumsal bazda
planlanması ve dağıtılması işleri de Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımız
tarafından gerçekleştirilen bu işlemlerin takibi Bakanlığımızın yönetiminde olan Tek Düzen Muhasebe
Sistemi web uygulaması ile Maliye Bakanlığı’nın yönetiminde olan e-bütçe ve Kamu Hesapları Bilgi
Sistemi web uygulamaları üzerinden düzenli olarak takip edilmektedir.
Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin acil servislerinde tedavi gören ve ödeme gücü olmayan
hastaların tedavi bedellerinin tahsil edilebilmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerekli
yazışmalar yapılarak Genel Sekreterliklerimize gerekli talimatlar verilmiştir.
Suriye’deki iç karışıklıktan dolayı ülkemize sığınan Suriyelilerin Kurumumuza bağlı sağlık
tesislerinde gördükleri tedavilere ait giderlerin tahsil edilebilmesi için, Başbakanlık AFAD’ın
Genelgeleri doğrultusunda illerimize gerekli duyurular yapılmıştır. (Daha önce AFAD tarafından
yalnızca kampların bulunduğu 11 ilde veya bu illerden sevk edilen illerde tedavi gören Suriyelilerin
giderleri karşılanırken son AFAD genelgesiyle kampların bulunduğu illerin dışındaki illerde tedavi
görenlerin tedavi bedelleri de AFAD tarafından karşılanmaya başlanmıştır.)
Genel Sekreterliklerce İl Özel İdarelerinde bekleyen ödeneklerin öncelikle kullanılmasını
sağlamak üzere Birliklere gerekli duyurular yapılmıştır. Birliklerin bu kaynakları planlı bir şekilde
kullanmaları için gerekli tedbirler alınmıştır. İl Özel İdarelerinde geçmiş yıllardan bekleyen ödeneklerin
6.1 ve 6.7 kalemlerinde birleştirilerek Genel Sekreterlerin yetkisinde kullanılabilmesi için Bakanımızdan
gerekli onay alınarak illere duyurulmuştur.
Genel Sekreterliklerden Döner Sermaye mevzuatının uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan sorunlar
(Ödemelerde öncelik sırası, döner sermayeden yapılabilecek giderler, yabancı uyruklu hasta tedavi
giderlerinin tahsili) hakkında gelen görüş talepleri cevaplandırılmıştır.
663 Sayılı KHK’nın Geçici 7. Maddesi gereği Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık tesislerinin
muhasebe hizmetlerinin Maliye Bakanlığına bağlı döner sermaye saymanlıklarından devralınarak Genel
Sekreterlik bünyesinde yürütülmesi için Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmalar ve toplantılar
yapılmıştır.(Muhasebe hizmetlerinin en geç 02.11.2014 tarihinde devralınması gerekmektedir.)
84
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Sayıştay Başkanlığının Kurumumuz ve bağlı sağlık tesislerimizde yapmış olduğu 2012 yılı
denetimine ait raporda belirtilen hususlar Kurumumuz adına Daire Başkanlığımızca bir araya getirilerek
gereği yapılmak üzere illere gönderilmiştir. Sonuçlar ilgili birliklerden geldikçe Sayıştay’a Sunulmak
üzere özetlenmekte ve arşivlenmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna Sağlık Bakanlığı ile Kurum arasında imzalanacak Global Bütçeye
ilave edilecek ve düşülecek bedellere ilişkin usul ve esaslar hakkında Kurumumuz görüşü oluşturularak
SGK ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.
Bütçe uygulamaları kapsamında; Genel Sekreterliklerin / bağlı Sağlık Tesislerinin bütçeleri
yapılmış, İhtiyacı olan Birlikler/Bağlı Sağlık tesislerine ek bütçe yapılmış, Birliklerin/Bağlı Sağlık
Tesislerinin Bölümler arası aktarmaları yapılmıştır. Birliklerin/Bağlı Sağlık Tesislerinin % 10 Limiti
kontrol edilip, gerekli izinleri almak için Kamu İhale Kurumuyla yazışmalar yapılarak kurumlara bilgi
verilmiştir. TKHK/KHB/Bağlı Sağlık Tesislerinin sermayesini takibi sağlanmıştır. Bütçe sisteminin
sevk ve idaresini, gelişimini ve diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanmış, kurumların bütçe
gerçekleşmeleri gelir-gider bazında takip edilmiştir. Bu doğrultuda geliri giderini karşılamayan 25 genel
sekreterlikle mali analiz eşliğinde durum değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Ayrıca 2014 mali yılı
döner sermaye bütçe giriş işlemleri başlatılmış, kontrol ve onay işlemleri de yapılmıştır. Bunun yanında
harcama (ihale onay) belgesi bütçe sistemine dahil edilmiştir.
Muhasebe faaliyetleri kapsamında; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı döner sermayeli
kurum ve kuruluşlarımızın muhasebe hesap kayıtlarının izlendiği Merkezi Web tabanlı Tek Düzen
Muhasebe Sistemi (TDMS) programının, Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ve Sağlık
Kurumlan Döner Sermaye Saymanlık Müdürlükleri tarafından kullanımını sağlanmıştır. Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu’na bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinin ve Merkez Saymanlıkları ile Sağlık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Merkez Saymanlığının muhasebe
kayıtlarında yaşanan teknik sıkıntıları giderilmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı döner
sermayeli kurum ve kuruluşların mali yılsonu kapanış ile mali yılbaşı açılış işlemleri koordine edilmiş,
yıl içerisinde uygulamaları takip edilmiştir.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na
bağlı
İl
Müdürlüklerinin ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlüklerinin
raporları sunulmuştur. Genel Sekreterliklerin 2012 yılı Kasım ayında uygulamaya geçirilmesi nedeni ile
TDMS programında her Genel Sekreterlik Kamu Hastane Birliği üst kuruluşu olarak oluşturulmuş,
raporlar düzenlenmiş ve kullanıcı tanımlanarak programda buna benzer diğer gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Yıl içinde, Kurum Onayı doğrultusunda devir, birleşme ve yeni kurum açılması gibi
85
Halk
S
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
işlemlere ait TDMS programında gerekli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Analitik Bütçe Sistemi ile
entegrasyon sürdürülerek, iki program arasında veri akışı sağlanmıştır. MKYS programı ile entegrasyon
çalışmaları sürdürülmektedir. Sayıştay’ın denetim için talep ettiği veriler sunulmuştur. Verimlilik
kriterlerinden olan mali göstergeler rapor olarak düzenlenmiştir.
M e rk e z i Satın alm a D a ire B a şk a n lığ ı F a a liy e tle ri
2013 yılı genel bütçe, mamul mal alımları (15.75.00.62/07.3.1.00/1/06.01) kaleminde
351.355,000.-TL tutarında ödenek bulunmaktadır.
2013 yılında mamul mal alımları (15.75.00.62/07.3.1.00/1/06.01) kaleminden merkezi alım
olarak toplam 87.448.896.-TL harcanmıştır.
Geriye kalan tutar ise taşra teşkilatına ödenek olarak
gönderilmiştir.
2013 yılında sonuçlandırılan satın alma faaliyetleri Tablo 24’de görülmektedir:
T a b lo 24. 2013 Satın alm a F a a liy e t T ablosu
S ı ra
No
M alzem e A d ı
İhale M ik ta r ı
1
C Kollu Röntgen Cihazı
100
2
Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
84
3
Hemodiyaliz Cihazı Alımı
4
Çift Dedektörlü Gamma Kamera (Tip 2)
14
5
Üst Düzey Renkli Doppler USG Cihazı
130
1.440
86
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
K a y n a k G e liştirm e D a ire B a şk a n lığ ı F a a liy e tle ri
Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin gelir-gider analizleri yapılarak gelir artırıcı, gider azaltıcı
çalışmalar kapsamında aşağıda belirtilen projeler yürütülmüştür:
a. S a ğ lık ta E n e r ji V e r im liliğ i ( S E V E R ) P ro je si
Sağlıkta Enerji Verimliliği (SEVER) projesi kapsamında yapılan tespitler ve uygulamada ortaya
çıkan tereddütler dikkate alınarak « S a ğ lık T esislerin de E n e r ji V e rim liliğ i» konulu 17/01/2013 tarihli
ve 234 sayılı yazımızla, sağlık tesislerimizde enerji kaynaklarının daha etkin yönetimini sağlamak ve
enerji giderini azaltmak için alınması gereken tedbirler ile ilgili farkındalık oluşturulmuştur.
Tasarruf sistemi uygulamalarında yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, yapılacak
çalışmalarda ürünlerin teknik ve mali fizibilite çalışmalarının yapılarak sağlık tesisinin ömrünün de
dikkate alınmak suretiyle geri ödeme süresi kısa olan yatırımlara öncelik verilmesi 01/08/2013 tarihli ve
3267 sayılı içeren genel yazımızla duyurulmuştur.
Enerji verimliliği mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektrik ve
doğalgazda serbest tüketici geçiş ve ihale ile enerji temini çalışmaları (21 Genel Sekreterlik tarafından
ihale ile enerji temini sağlanmıştır) yapılmıştır.
Elektrik ve doğalgaz ihalelerinde fiyat farkı verilmesi 31.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal
Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar) ile (29.11.2013 tarihinden
geçerli olmak üzere) sağlanmış olup, yıllara sari yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
‘ Y e ş il hastane’
konseptine uygun olarak çevre dostu yakıt sistemlerine dönüşüm sağlamak
amacıyla doğalgaz gelen bölgelerde bulunan sağlık tesislerimizden sıvı veya katı yakıt kullananların
doğalgaz, LNG ve CNG dönüştürülmesi amacıyla Tablo 25’de görüleceği üzere; fuel-oilden doğalgaza
veya LNG gibi düşük maliyetli yakıtlara dönüşüm kapsamında 73 sağlık tesisinin yakıt dönüşümü
tamamlanmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle 43.000.000.-TL gelir elde edilmiştir.
87
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
T a b lo 25. Y a k ıt D önüşüm ü T ablosu
Y ı llar
Gönderilen Ödenek M ik ta r ı
2012
2013
8 .9 2 2 .4 4 4
9 .2 5 7 .8 7 5
Y a k ıt Dönü ş ümü Y ap ı lan Sa ğ l ı k Tesisleri
43
K öm ü r
10
D o ğ a lg a z
32
Jeoterm al
1
K öm ü r
37
D o ğ a lg a z
32
LNG
3
CNG
1
73
T O P L A M
116
Dünya Bankası kaynaklarından yararlanılarak sağlık tesislerinde aktif görev yapan 120
mühendise enerji yöneticisi eğitimi verilmiştir.
Sağlık tesislerimizin mali sürdürülebilirliği açısından elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin takibi
ve verilerin değerlendirilmesi amacıyla; Kurumumuz web uygulamaları içinde yer alan Malzeme
Kaynakları Yönetim Sistemi “MKYS” içerisinde ‘Enerji Tüketim Takip Modülü’ oluşturulmuştur.
Verimlilik artırıcı projelerin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı (güneş,
rüzgâr vb.) ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılmıştır. 43 sağlık tesisinin projesine kojenerasyon sistemi
dâhil edilmiştir. Sağlık tesislerinde enerji etütleri ve VAP projeleri ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile çalışmalar planlanmaktadır.
b. K a m u -Ö z e l E le le E n e r ji V e rim liliğ in e P ro je si
Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde diğer kamu binalarına da
örnek olması amacıyla “ K a m u -Ö z e l E le le E n e r ji V e rim liliğ in e P ro je s i” planlanmış ve projenin
kamuoyuna duyurulması amacıyla 22 Ağustos 2013 tarihinde Trabzon ilinde her iki Bakanlık ile yerel
temsilcilerin de katılımı ile bir çalıştay yapılarak proje hayata geçirilmiştir. Proje ile mevcut
binalarımızda enerji kayıplarının en aza indirilmesini ve enerji verimliliği konusunda farkındalık
oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
88
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
ENERJİ VE
T A B İİ K A Y N A K L A R
BAKANLIĞI
Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK
B A K A N L IĞ I
TC Sağlık aBkenag
Ele
lı lıg ı n e
Enerji V e ri
( A h i
E v r e n
G ö ğ ü s
K a lp
v e
D a m a r
C e r r a h is i
E A H
e rjı
v e r im liliğ in i
İ y ile ş t ir m e
P r o j e s i
)
Sağlıkta Enerji Verimliliği Platformu
w w w .sagliktaenerji.com
T cari h : 22 A ğ u s to s 2013 »
er
sem
d
e
Yer
z K a ra d e n iz T e İcraile ü n iv e r s it e s i Prof. Dr. osmean
Turan K ü ltü r ve Kongre M erkezi T RA B 2 ON
-
Özel sektör temsilcilerinin hibe olarak destek verdiği bu projede Trabzon Ahi Evren Göğüs ve
Kalp Damar Eğitim ve Araştırma Hastanesi pilot uygulama yapılacak hastane olarak belirlenmiştir.
Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından hastane enerji etütleri yapılarak iyileştirme yapılacak
alanlar belirlenmiştir. Etüt sonucunda; bina yalıtımı, camların değişimi, perlatör ve rezervuarların
değişimi, aydınlatma armatürlerinin değişimi, yakıt tasarruflu cihaz kullanımı, enerji tüketiminin
izlenmesi alanlarında projeye hibe desteği sağlanmıştır.
Bu kapsamda; Proje sonunda 480.856 TL ‘lik hibe yatırım sağlanmıştır.
89
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
c.
T ic a r i A la n K ir a la m a la r ı
Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasından imzalanan protokol kapsamında, Birlikler
bünyesinde ticari alanların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için
31.12.2012 tarih ve 2953 (2012/49) sayılı genelge yayımlanmıştır. Bu Genelge ile tüm ihale işlemlerinin
yürütülmesinde Genel Sekreterliklerin ve sağlık tesislerinin görev ve yetkileri ile ihale yöntem ve
usullerine açıklık getirilmiş, ticari alan sözleşmeleri, muhasebeleştirme iş ve işlemleri ile uygulamada
sıkıntı duyulan konular ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
Geçici iş ve işlemler için kısa süreli kiralamalar: 26/04/2013 tarih ve 1719 sayılı genel yazıyla
sağlık tesislerimizin kısa süreli (konferans salonu, stant, reklam yeri vb.) ticari alan kiralamalarının önü
açılmıştır.
90
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Ticari alanlar ile ilgili kayı tları n daha sağlı klı hale getirilmesi için ticari alan modülü revize
edilmiştir.
Kullanı cı hataları nı n en aza indirilmesi için Ankara’da 10 genel sekreterlik temsilcilerinin
katı lı mı ile bir eğitim toplantı sı yapı lmı ştı r. İstanbul, Muğla ve Trabzon illerine ise eğitim gezileri
düzenlenmiştir.
Sağlı k tesisleri tarafı ndan ticari alanlara ait iş ve işlemlerin hem mevzuat hem de TDMS kayı tları
ve muhasebe işlemleri açı sı ndan nası l yürütülmesi gerektiği ile ilgili yöneticiler ve sistem kullanı cı ları
için « T ic a ri A la n K ir a İşle m le ri R e h b e ri» hazı rlanarak 30/10/2013 tarihinde yayı nlanmı ştı r.
T a b lo 26. F a a liy e t A la n la rın a G ö re T ic a ri A la n Sayısı ve G e lir le r i (2013 Y ı l ı
İşlem
İhale Usulü
Gören
Açık
Teklif
Kapalı
Pazarlık
Ecrimisil
Faaliyetin Adı
Sözleşme
Teklif
Kaydı
Sayısı
Kantin, Büfe, Çay
887
580
55
188
64
Ocağı v.d.
ATM-Banka
528
54
5
451
18
Şubesi
Sıcak-Soğuk
55
42
0
12
1
İçecek Otomatı
Aile Hekimi
216
12
0
192
12
Toplam
Gelir
62.513.377
6.383.560
1.878.793
484.236
Baz İstasyonu
32
3
0
26
3
439.970
Taksi Durağı
32
15
1
15
1
234.357
Reklam Yeri
21
5
0
15
1
224.667
Stant Yeri
29
4
1
23
1
220.539
PTT Şubesi
18
1
0
17
0
88.478
Diğer (Çiçekçi,
kreş berber, ...)
38
26
0
12
0
283.148
1856
742
62
951
101
48.678.932
3.535.478
17.018.747
3.517.972
TOPLAM
İhale Usulune Göre Gelir
91
72.751.125
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y ILI İ DA RE F A A L İ YET R A P O R U
G r a f ik 11 F a a liy e t K o n u la rın a G ö re T ic a r i A la n la rın D a ğ ılım ı
Faaliyet Konularına Göre Ticari Alanların
Dağılımı
2 % 1%
1% 1%
2%
0%
2%
I K a n tin *
A T M - B a n k a Ş u b e si
I S c a k -s o ğ u k iç e ç e k o to m a t
I A ile H e k im i
I B a z İ s ta s y o n u
28%
IT a k s i D u r a ğ ı
I R e k la m Y eri
S ta n t Y eri
P T T S u b e si
D iğ e r le r i* *
d. Y e n i F iy a t T a rife le ri
SGK tarafından ödemesi yapılmayan, özel amaçlı durum belirtir raporlardan olan yivli silah
ruhsatı için alınan sağlık kurulu raporlarının sağlık tesislerimize maliyetinin yüksek olması ve fiyata
yönelik uygulamada birliğin sağlanması amacıyla paket fiyat belirlemesi çalışması yapılmış ve 250 TL
paket fiyat uygulaması 29/1/2013 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.
Özel sağlık sigortalıları, 506 sayılı Kanun’un geçici 20’inci maddesi kapsamındaki bankalar,
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birlikler
personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların
hak sahiplerine sunulacak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinde uygulanacak fiyatlandırma
prensipleri belirlenmiştir. SUT eki listelerinde yer alan işlemler için ödemeye esas puanlar için katsayı
1,12 (SUT’ta 0,593) belirlenmiş olup işlem puanı ile bu katsayının çarpımı sonucu elde edilecek tutar
işlem bedeli olarak faturalandırılmaktadır.
92
T U R K I YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y ILI ID A R E F A A L İ YET R A P O R U
506 sayılı Kanun’un geçici 20’inci maddesi kapsamında bulunan;
* Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı,
* T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Ban. A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı,
* Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ile Kurumumuz arasında protokol
imzalanmıştır.
T.C. S a ğ lık B akanlığı
T ü rk iye Kam u
H astaneleri K urum u
w w w .t k h k .g o v .t r
93
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
e.
G üvence B e d e lle rin in B a n k a T e m in a t M e k tu b u ile K a rş ıla n m a s ı
Kamu kurumlan arasında ilk defa kaynakların etkin ve verimli kullanılması kapsamında nakit
olarak ödenen doğalgaz ve elektrik güvence bedellerinin banka teminat mektubu ile değiştirilmesi ve
yeni taleplerin banka teminat mektubu ile karşılanması sağlanmıştır. Tablo 27’de görülüğü gibi; 2013
yılı sonu itibariyle 32.156.023-TL gelir elde edilmiştir.
T a b lo 27. H a lk b a n k ’ tan T em in at M e k tu b u A la n D ön er S erm ayeli İşletm eler T ablosu
ELE K TR İK
Y IL L A R
Mektup
Miktarı
D O Ğ A LG A Z
Mektup
Sayısı
Mektup
Miktarı
TO PLA M
Mektup
Sayısı
Mektup
Miktarı
Mektup
Sayısı
2012
(23 Kasım- 31
Aralık)
2.729.399,05
118
6.395.165,82
72
9.124.564,87
190
2013
7.678.643,21
369
15.352.814,70
235
23.031.457,91
604
10.408.042,26
487
21.747.980,52
307
32.156.022,78
794
TO PLA M
f.
S a ğ lık T u riz m i P o ta n siy e lin in G e liş tirilm e s i
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kurumumuz tarafından hazırlanan « S a ğ lık T u riz m i ve
T u ris tin
Sağ lığ ı K a p sa m ın d a
S u n u la ca k S a ğ lık H iz m e tle ri H a k k ın d a Yönerge»
23.07.2013
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yönergede belirtilen hususlarla ilgili Kurumumuzca 1 Ağustos 2013 tarihli
2013/11 sayılı
Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge kapsamında, taşra teşkilâtı Sağlık Turizmi organizasyon
yapısı oluşturuldu.
Özel sigortalar, Aracı kurumlar ve Asistan Firmalar ile sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik
çalıştaylar düzenlendi. Uluslararası hastalara sunulacak hizmetlere ilişkin aracı ve asistan kuruluşlar ile
yapılması planlanan taslak protokol hazırlandı.
Sağlık turizmi veri girişleri ve TDMS kayıtlarının düzeltilmesi için İstanbul, Ankara ve Antalya
illerinde eğitim programları yapılmıştır. 04 - 06 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya İlinde, 200 taşra
personelinin katılımıyla « S a ğ lık T u riz m i E ğ itim P ro g ra m ı» gerçekleştirilmiştir.
Sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesi projesi kapsamında; Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Büyükelçilikler ve Konsolosluklar, TOBB, TÜRSAB yetkilileri ile görüşmeler
yapılmış olup diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği çalışmaları devam etmektedir.
94
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
1.seviye illerdeki sağlık turizm personeline yönelik proje hazırlanması, Ekonomi Bakanlığı
desteklerinden yararlanılması, yabancı dil eğitim ve yurtdışı tanıtımlar için eğitim ve destek çalışmaları
yapılmıştır.
g. D estekleyici T a le b i ile Y ü rü tü le c e k Ç a lı şm a la r
Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar İle İlgili
Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge hazırlanmış ve Bakanlık Makamının 20/02/2013 tarih ve 1488 sayılı
Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamdaki çalışma türleri şunlardır:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Klinik araştırmalar (girişimsel ve girişimsel olmayan)
Bilimsel araştırma ve projeler,
Danışmanlık hizmeti,
Sağlık alanında verilecek kurs ve eğitim hizmeti,
Yazılı ve görsel medyada ticari amaçlı işler,
Kongre, seminer, sempozyumlarda konuşmacı veya oturum başkanlığı
Bilimsel görüş verilmesi.
Bu çalışmalardan elde edilen gelirin % 65’i personele ödenmekte, % 35’i de ilgili Kurumun
döner sermayesine gelir kaydedilmektedir.
Yönerge
ile
birlikte;
klinik
çalışma
kapsamındaki
gönüllü
hastalara
uygulanacak
tetkik/hizmetlerin fiyatlandırması Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden değil, Kurumumuz
bünyesinde oluşturulan komisyonun değerlendirmesiyle belirlenen tutarlar üzerinden yapılmaktadır.
2013 yılında Kurumumuza Yönerge yayım tarihi itibariyle klinik çalışma araştırma bütçe onayı
için destekleyicilerce 20 başvuru yapılmış ve bütçeler oluşturulan komisyonlar tarafından
değerlendirilmiştir.
h. G id e r A z a ltıc ı Ç a lı şm a la r
Tıbbi atık maliyetlerinin azaltılması kapsamında;
Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde; atıkların kaynağında
azaltılması, sınıflandırılması, toplanması, taşınması ve bertarafı süreçlerinin yönetimi için “ Sa ğlık
T e sisle ri için A t ık Y ö n e tim R e h b e ri”
oluşturulması amacıyla kamu hastaneleri, özel sektör ve
üniversitelerden katılımcılarla 5 çalışma grubu oluşturulmuş ve dört defa çalıştay düzenlenmiştir. Bu
kapsamda 26 üyeden oluşan “ A t ık Y ö n e tim i B ilim s e l K o m isy o n u ” oluşturulmuş ve Komisyon için
Bakanlık Makamından onay alınmıştır.
95
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Tıbbi atıklar ile ilgili yasal-yönetsel sürecin yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan « T ıb b i
A t ık Y ö n e tim in in E k o n o m isi»
başlıklı makale Sayıştay Dergisinin (http://dergi.sayistay.gov.tr/) 90.
sayısında (Temmuz-Eylül 2013) yayımlanmıştır.
Birliklerde Çevre Yönetim hizmetlerinin organizasyonu ile ilgili taslak çalışma yapılmıştır.
Tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili İZAYDAŞ ile görüşme yapılmıştır.
Ayrıca telefon, internet, haberleşme giderlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar da
yürütülmüştür.
i.
D evam E d e n P ro je le r
“ Ö zel Sa ğl ık K u r u lu şla r ın ın K a m u Sa ğl ık T esislerin den H iz m e t T a le b i
E s a s la r ın O lu ştu ru lm a s ı”
İ le İ lg ili U su l V e
çalışmaları altyapı hazırlıkları tamamlanarak taslak yönerge hazırlanmıştır.
“ K a m u Sa ğl ık H iz m e tle ri Sat ış T a rife s i”
oluşturulmasına destek verilmiştir.
“ K a p a l ı D evre M e rk e z i Y a y ın Sistem i o lu ştu ru la ra k re k la m g e liri elde e d ilm i ştir .”
(Yeni
ticari alan faaliyetleri oluşturulması kapsamında; 150 sağlık tesisinde Kapalı devre merkezi yayın
sistemi projesi hazırlanmış ve kesin proje hazırlanmak üzere danışmanlık hizmet alımı ihale süreci
başlatılmıştır)
Tüm bu kaynak geliştirme faaliyetleri ile gelir arttırıcı ve gelir azaltıcı projeler sonucu 2013
yılında elde edilen gelir Şekil 1’te görülmektedir.
Şe k il 1. K a y n a k G e li ştirm e F a a liy e tle ri Sonuç R a p o ru (2013 Y ıl ı)
96
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı Faaliyetleri
Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu ve yeni yapıya geçiş sürecinde hizmet sunumunun
aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla satın alma işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve satın
alma işlemlerinde ihale yetkilisinin kim olduğu, yetki devrinin uygulama esasları ve yetki devri
yapılması halinde hangi şartlar dahilinde yapılabileceğine ilişkin çeşitli düzenlemeler tesis edilmiştir.
Yapılan düzenlemeler çerçevesinde Kamu Hastaneleri Birliklerine bağlı sağlık tesislerinin
ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Birlik Genel Sekreterliğince toplu ihalelere çıkılabileceği gibi
sağlık tesislerine yetki devri yapılarak sağlık tesislerince de ihaleye çıkılmaktadır.
Kurumumuza bağlı Kamu Hastane Birliklerine bağlı sağlık tesislerinin birbirleri arasında,
Birliklerin kendi aralarında, Birliklerin Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarla, Birliklerin diğer
kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarla aralarında yapacakları teşhis ve tedaviye yönelik
mal ve hizmet alımlarında nasıl hareket edileceğine ilişkin hususlara yönelik olarak 2013/06 sayılı “
Birliklerin birbirinden yapacakları mal ve hizmet alımları” genelgesi yayımlanmıştır.
İhalelere
Katılmaktan
Yasaklama
İşlemlerinin
ilgili
mevzuat
dahilinde
yürütülmesi,
kurumlarımızın dava süreçleriyle karşılaşmamaları ve dava sonucunda gereksiz yaptırımlarla
karşılaşmamaları için 2013/4 sayılı “İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri ” genelgesi
yayımlanmıştır.
Kamu Hastane Birliklerimiz ve sağlık tesislerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yapılan alımlarda her vaka için ayrı bir satınalma
işlemi yapılmaktaydı. Satınalma işlemlerinin her vaka için ayrı ayrı yapılması sağlık tesislerimize aşırı
bir iş yükü getirmiş ve zaman kayıplarına neden olmuştur, dolayısıyla bu satınalma işlemlerinin belirli
dönemlere ait (2 aylık, 4 aylık, 6 aylık gibi) ihtiyaçlar için miktarlar belirtilmeden piyasa araştırması
sonucunda uygun bulunan birim fiyatlar üzerinden sözleşme yapılıp, vaka çıktıkça mal tesliminin ve
ödemelerinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Kamu İhale Kurumu’ndan görüş istenmiştir. Alınan
uygun görüş doğrultusunda (belirli süreli sözleşmeler ile aşırı iş yükünün ortadan kaldırılması (dosya
sayısının ve çalışan sayısının azaltılması), ihtiyaçların daha kısa sürede karşılanarak hasta yatış ve
bekleme sürelerinin kısalması, kısmi birim fiyatların düşmesi amaçlanarak) 2013/05 sayılı genelge ile
Belirli Süreli Birim Fiyat Tip Sözleşme hazırlanmış ve Kamu Hastaneleri Birlikleri ile sağlık tesislerinin
kullanımına sunulmuştur.
97
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kurumumuzca yapılan düzenlemelerle bazı
sınırlamalar getirilerek Sağlık Tesislerinin hizmet alımları kapsamında çalıştırdığı işçi sayılarının
geçmiş yıllara göre az miktarda artması sağlanmıştır. Ayrıca mevcut sistemde gelirin etkisi azaltılarak
bazı yeni parametreler getirilmiş ve Sağlık tesisleri havuzunun toplamından oluşan Birlik Havuzu
uygulamasına geçilmiştir. Yeni sistem Temmuz 2013 dönemi itibarıyla kullanıma açılmıştır.
Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerinde hizmet alımları kapsamında çalıştırılan
işçilerin hakları ve nitelikleri hakkında Genel Yazı yayımlanmıştır.
Kamu Hastaneleri Birlikleri Satın Alma Birimlerinde çalışan kişilere yönelik olarak 27-31 Mayıs
2013 tarihleri arasında Afyon ilinde “Kamu Hastaneleri Birliklerinde Satın Alma Uygulamaları” konulu
eğitim gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuza bağlı Kamu Hastane Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerince 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 22 nci maddesi kapsamında (f bendi ve mal alımları hariç) yapılacak olan doğrudan temin
alımlarında uygulama birliği sağlanması ve yardımcı olmak amacıyla “Doğrudan Temin Alımları
Kılavuzu” hazırlanarak Birlik ve sağlık tesislerimizin istifadesine sunulmuştur.
Genel Sekreterlik merkezinde Mali Hizmetlerinin nasıl yürütüleceği hususunda çalışmalar
yapılmış ve Birliklerin mali büyüklüklerine, işlem adetlerine ve personelin nitelik ve sayısına göre
farklılık arz etmesi, yürütülecek bazı hizmetlerin Birlik bünyesinde yer alan tüm Başkanlıkların ortak
eşgüdümü ve koordinasyonu içinde yürütülmesinin zorunluluğu, hizmetlerin hangi nitelik ve sayıda
personelle yürütüleceğinin Kamu Hastaneleri Birliklerine göre farklılık arz etmesi nedeniyle standart bir
yapılanma öngörmek yerine bu farklılıkları göz önüne alan “Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin
Yürütülmesine Yönelik Rehber” yayımlanmıştır.
Kamu İhale Kurumu ve Kurumumuzun ortak olarak yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde
Çerçeve Anlaşma İhaleleri kapsamında yapılan Münferit İhalelerin elektronik ortamda (e-münferit)
yapılması amacıyla belirlenen Birliklerde (İstanbul Anadolu Güney-Erzurum - Kastamonu - Karaman
- İstanbul Bakırköy ve Kayseri) pilot uygulamalar gerçekleştirilmiş olup; e-münferit alımlarının
arttırılabilmesi amacıyla Çerçeve Anlaşma İhalesi yapan diğer birliklerle sürdürülen çalışmalar devam
etmektedir.
Uygulama; Çerçeve Anlaşma Kapsamında yapılan Münferit Sözleşme Alımlarının e-münferit
olarak yapılmasını sağlayarak zaman ve kırtasiye yükünden idarelere ve yüklenicilere kazanç
sağlamaktadır.
98
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Örnek olarak aşağıda gösterilen zaman çizelgesinde mevcut uygulamada münferit ihale
gerçekleştirme süresi en kısa 31 günlük bir sürede yapılabilmekte iken e-münferit yapılan ihalelerde bu
süre 11 gün gibi bir süreye inmektedir.
Şe k il 2. M ü n fe rit Sözle şme A lım la r ın d a Z a m a n T a sa rru fu
MîYCBT IVGlLAMADA MÜNFERİT İHALE SONTÇLANDIRMA SÜRESİ
(Elden Tebligat Yapılmaz İse EN KISA 31 GÜN)
T»*ld
Dm î G t e ı
E-MÜNFERİT SONRASINDA İHALE SONUÇLANDIRMA SİKESİ
(EN KISA 11 GÜN)
E-MÜNFERİT ALI M I ARDA ; 3 defa yapdan «e 7 günlük türeyi içeren iade S taahhütlü tebligat ortadan kaAmaktada.
Elektrik, Doğalgaz ve Çerçeve Anlaşmalarda fiyat farkının verilmesine yönelik girişimlerde
bulunulmuş ve 31.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Fiyat farkı esaslarında yapılan değişikliklerin uygulama yönetmeliklerine ve Kamu İhale Genel
Tebliği’ne yansıyan değişiklikler ise 28.11.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Kamu Hastane Birliklerimiz ve sağlık tesislerimizce fiyat farkı uygulamalarına bağlı mevzuat
değişikliklerine ilişkin 24.12.2013 tarih ve 2013.5454.4907/010.07.01
yayınlanmıştır.
99
sayılı Genel Yazımız
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme alımlarının 3 yıl yapılmasına yönelik kanuni düzenlenme yapılması
için girişimlerde bulunulmuş ve 18/01/2014 tarihli ve 28886
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 51 inci
maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Gelecek yıllara yaygın
yüklenmeler” başlıklı 28 inci maddesi değiştirilmiştir.
15.04.2013-19.04.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fransa ziyareti ile sağlık sisteminin
analizi,
ülkemizle
karşılaştırmalı uygulamaların ülkemize uygulanabilirliği
ile yeni
tedarik
yöntemlerinin oluşturulması amacıyla değerlendirmeler yapılmıştır
M a li A n a liz D a ire B a şk a n lığ ı F a a liy e tle ri
Sağlık hizmetlerinde finansal yönetim ve kaynak kullanımı noktasında zihniyet değişimine
öncülük etmek, olması gerekeni kısıtlamak yerine, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve yerinde
kullanımını sağlamak noktasında farkındalık oluşturmak, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti
sunumunun, gelir-gider dengesi gözetilerek yürütülmesini sağlamak amacı ile mali tablolar üzerinden
günlük takip edilen işletmelerden yüksek risk derecesine sahip olanların veya bazı finansal göstergeleri
ortalamanın üzerinde veya altında olanların yöneticileri ve çalışanları ile birlikte mali analiz toplantıları
gerçekleştirmiştir.
Mali Analiz Dairesi olarak 2013 içerisinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda, Sağlık
Tesisinin hizmet verdiği yerde ve uzaktan olmak üzere toplam 70 Genel Sekreterliğin (bağlı 670 sağlık
tesisi) analizi yapılmıştır.
Ş e kil 3. M a li A n a liz Y a p ıla n K u ru m Sayısı
100
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Bu kapsamda;
> 30 Genel Sekreterlik (284 sağlık tesisi) ile "Mali Analiz Toplantıları" düzenlenmiştir.
> 25 Genel Sekreterlik (99 sağlık tesisi) ile "Bütçe ve Mali Durum Değerlendirme Toplantıları"
düzenlenmiştir.
> 26 Genel Sekreterliğin (222 sağlık tesisinin) “İlKoordinasyon Toplantıları ” na yönelik "Mali
Analiz Bilgi Notları" hazırlanmıştır.
> 10 Genel Sekreterlik (48 sağlık tesisi) ile ilgili Kurum Başkanlığına "Mali Analiz Bilgi Notları"
hazırlanmıştır.
> 17 Sağlık Tesisi’ nin “Ek ödeme dağıtımında hazine payı oranları” ile ilgili çalışma yapılmıştır.
Kuruma ait mali değerlerin, kurumsal kaynak ve hizmet göstergeleri ışığında, rol ve benzer hastane
ortalamalarına göre karşılaştırılması amacıyla yürütülen “Tıbbi ve Mali Risk Analizi” kapsamında; bağlı
hastanelerin kurum değerleri ile rol ortalaması, mali benzerliği olan hastane ortalaması, il ortalaması ve
Türkiye ortalaması karşılaştırılmaktadır. Böylece hastanenin kurumsal kaynak, hizmet ve mali
göstergelerine dayalı bir risk tablosu oluşturularak kurumun finansal risk haritası elde edilmektedir. Bu
sistem sayesinde tesislerimiz ait oldukları gruplar içerisinde değerlendirilerek her bir grupta en iyi ve en
kötü göstergelere sahip tesislerin tespiti sağlanmıştır. Kırmızı ve sarı renkli alanlar işletmenin
incelenmesi gereken öncelikli alanları olarak ele alınmakta ve nedenleri araştırılmaktadır. Belirli bir
kurala bağlanan renklendirme her bir parametrik değere göre kurumsal bazda otomatik oluşmaktadır.
Üst düzey yönetime ve Kurumumuza, birlik ve bağlı hastanelerin güncel mali durumu hakkında
bilgi verilmesi amacıyla yürütülen “Güncel Mali Durum Takibi” faaliyeti adı altında hazırlanan yönetim
muhasebesi raporu, bağlı hastanelerin güncel mali durumlarının takibi için aylık olarak yapılan bir
çalışmadır. Tablo 28’de görüldüğü gibi; risk derecelendirmesi, borçluluk katsayısı (net borcun aylık
tahakkuka oranı) dikkate alınarak yapılmaktadır. Böylece finansal açıdan 1. 2. 3. 4. ve 5. derece riskli
kurumlar tespit edilmektedir. Belirlenen bu kriterlere göre yapılan risk değerlendirme dağılımı sayısı
Şekil 4’de yer almaktadır.
101
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Tablo 28. Döner Sermayeli İşletmelerin Risk Değerlendirme Ölçütleri
ÖLÇÜT
DERECE
KURUM
Toplam net borcun/ortalama tahakkuka oranı 2 ve üzeri olan kurumlar
I.Derece
8
Toplam net borcun/ortalama tahakkuka oranı 1,5 ile 2 arası olan kurumlar
2.Derece
32
Toplam net borcun/ortalama tahakkuka oranı 1 ile 1,5 arası olan kurumlar
3.Derece
123
Toplam net borcun/ortalama tahakkuka oranı 0,5 ile 1 arası olan kurumlar
4.Derece
242
Toplam net borcun/ortalama tahakkuka oranı 0,5 ve altı olan kurumlar
5.Derece
480
T O P L A M K U R U M S A Y IS I
885
Şekil 4. Döner Sermayeli işletmelerin Risk Değerleri Dağılımı
Tüm bu faaliyetlerin yanında; Mali Analiz Dairesi tarafından 10 - 14 Haziran 2013 tarihleri
arasında Afyonkarahisar’da 87 Kamu Hastaneleri Birliğinde görevli 220 idari mali işler müdürünün
katılımıyla “Kamu Hastaneleri Birliklerinde Finans Yönetimi” eğitim programı düzenlenmiştir.
Düzenlenen eğitim programının birinci bölümünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Daire
Başkanlıklarının görev alanları ile ilgili bilgiler paylaşılmış; ikinci bölümünde ise sağlık tesislerinde
finans yönetimi konuları hakkında örnek uygulamalara yer verilmiştir.
102
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Stok Analiz ve Kontrol Daire Başkanlığı Faaliyetleri
İhtiyaç Tespit Sistemi Projesi kapsamında; İlaç Listelerinin Jenerik Eşdeğer Kodu Altyapısının
Geliştirilmesi ve Tıbbi Sarf Malzeme Listelerinin Oluşturulup Geliştirilmesi, İhtiyaç Tespit Ekranı
Modülünün Tasarlanması ve MKYS Ekranında Uygulamaya konulması faaliyetleri yürütülmüştür.
Tıbbi Cihazların Finansal Yönetimi Projesi kapsamında; Genel Sekreterlik ve Sağlık
Tesislerinde sağlıklı envanter bilgisi tutmak, tıbbi cihazlarla ilgili bakım, onarım, kalibrasyon
hizmetlerini yönetmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Sağlık Tesislerinde MKYS klinik mühendislik
modülü üzerinden envanter girişleri başlatılmıştır. Girilen bu bilgiler doğrultusunda da QR etiketleme
sistemine geçilmiştir.
Hasta başı maliyetlerle ilgili ‘İş Zekâsı Karar Destek Sistemi Aylık Tüketim Takipleri Modülü’
üzerinden gerekli hesapların yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.
TPN Çalışmaları kapsamında; Türkiye genelinde TPN compounder cihazlarının lokasyonlarının
ve sayılarının planlanması çalışmaları başlatılmış olup, bu cihazlara ait sarf malzemelerin ve solüsyon
hazırlamada kullanılan ilaçların tüketim tutarları cihazların kurulduğu sağlık tesisleri ve cihaz markaları
bazında hesaplanmıştır.
Human Albümin tüketimlerinin kontrol altına alınması çerçevesinde; Türkiye’de 8 Sağlık
Tesisinin Human Albümin tüketimleri tutar ve miktar bazında incelenerek, tüketimlerini azaltan sağlık
tesisleri ve yaptıkları çalışmalar iyi uygulama örneği olarak genel yazı ile 87 Genel Sekreterliğe
duyurulmuştur.
Laboratuar çalışması kapsamında; laboratuvar test ve sarf malzemelerine ait mükerrer kayıtlar
birleştirilip veri temizliği yapılması, testlerin Sut tebliği esas olmak üzere sınıflandırılması, satın alma
işlemlerinin bu tanımlar ve SUT kodları üzerinden yapılması ve İhalelerde dil birliğinin sağlanıp SUT
fiyatlarının da MKYS sisteminden takip edilmesi imkanının oluşturulması amaçlanmıştır.
103
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
104
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
1.7 İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI
1- Verimlilik Daire Başkanlı ğı n ı n Faaliyet Bilgileri
> 6.02.2013 OECD sağlıkta kalite inceleme heyeti ile toplantı yapıldı.
> 14-18 Ocak 2013 ve 13-17 Mayıs 2013 tarihlerinde 1. ve 2. endikasyon doğrulama çalışması
yapıldı. Analiz raporları yazıldı.
> 7 Mart 2013 11 başlıkta klinik karar verme rehberi oluşturuldu ve yayınlandı.
> Hastane performans iyileştirme pilot projesi İstanbul Şişli Etfal EAH ve Dr.Siyami Ersek GKDC
EAH yapıldı. Sonuç raporu üst yönetime sunuldu.
> 6-17 Mayıs Dal Hastaneleri Değerlendirme Çalıştayı yapıldı.
> 17 Mayıs 2013 tarihinde hastanelerde maliyet etkinliğini azaltma ve Kurumda 360 derece
performans değerlendirmesi konusunda Ankara Numune E & A Hastanesi ve Ankara Eğitim &
Araştırma hastanesinde pilot proje başlatıldı.
> Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Karabük, Iğdır, Ağrı, Kilis, Kayseri, Şanlıurfa,
Nevşehir, Aksaray, Çankırı, Kars, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin illeri birliklerinde var olan
sağlık tesisleri yerinde değerlendirme ziyaretleri yapıldı.
> Çorum, Tekirdağ, Batman, Mardin, Diyarbakır, Kayseri, Kars, Kilis, Şanlıurfa, Ankara 1.Bölge,
Ankara 2.Bölge ve İstanbul Beyoğlu Birliklerinde Kurum Başkanımıza il sunumu yapıldı.
> 13-15 Şubat 2013 tarihleri arasında 33 kişilik bir gruba gözlemci eğitimi yapıldı.
> 20-22 Mart 2013 tarihleri arasında 40 kişilik bir gruba gözlemci eğitimi yapıldı.
> 02-03 Eylül 2013 tarihleri arasında 47 kişilik bir gruba gözlemci eğitimi yapıldı.
> 03-04 Aralık 2013 tarihleri arasında 47 kişilik bir gruba gözlemci eğitimi yapıldı.
> Sağlık Bakanlığı Saha Gözlemcilerine eğitim verildi.
> Sağlık Tesislerine başlangıç ve ara karneler verildi. Analiz raporları hazırlandı ve sunuldu.
> Birlik el kitapları basıldı, sağlık tesisi, birlik yöneticileri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve
üniversite hastane yöneticileri ile paylaşıldı.
> EAH yönetici çalıştayı yapıldı.
> 87 İl Genel Sekreterlerinin katılımı ile 1. Yönetici Çalıştayı yapıldı.
> JCI kalite standartları çalışıldı.
105
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
2-Ek Ödeme Daire Başkanlığının Faaliyet Bilgileri
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
14.02.2013 tarihinde yayımlanmıştır.
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği hazırlanarak 14.09.2013 yayımlanmıştır.
> Girişimsel İşlemler Listesi Yönergesi hazırlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 15.02.2013 tarihinde yayımlanmıştır.
> Girişimsel
İşlemler
Listesi
Yönergesi
Değişikliği
hazırlanarak
03.06.2013
tarihinde
yayımlanmıştır.
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş
Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair
Yönerge hazırlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14.02.2013 tarihinde
yayımlanmıştır.
106
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş
Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair
Yönerge Değişikliği hazırlanarak 17.05.2013 tarihinde yayımlanmıştır.
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerinde Görev Yapan
Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge hazırlanarak 01.01.2013
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14.02.2013 tarihinde yayımlanmıştır.
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Laboratuvar
Uzmanlarının Ek Ödemelerine Esas Kriter Katsayılarının Belirlenmesine Dair Yönerge
hazırlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14.02.2013 tarihinde
yayımlanmıştır.
> Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumuna Bağlı
Sağlık Tesislerinin Kalite Katsayısının
Belirlenmesine İlişkin Yönerge hazırlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
14.02.2013 tarihinde yayımlanmıştır.
> Yeni Ek Ödeme Yönetmeliğine İlişkin olarak 28.02.2013 tarihli 1714 sayılı ve 2013/2 sayılı
Genelge hazırlanarak yayımlanmıştır.
> 209 Sayılı Kanun Değişikliğine İlişkin olarak 13.03.2013 tarihli 2113 sayılı ve 2013/3 sayılı
Genelge hazırlanarak yayımlanmıştır.
> Genel Sekreterliklerden resmi görüş talep eden yazılar cevaplandırılmıştır.
> Ek Ödeme Yönetmeliği ve Yönergelerle ilgili; Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN) üzerinden,
Bilgi Edinme kanalıyla, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla gelen sorular
cevaplandırılmıştır.
> Ek ödeme mevzuatı hakkında açılmış davalara ilişkin yazışmalar yapılmıştır.
3- Maliyet Analiz Daire Başkanlığının Faaliyet Bilgileri
> Sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik yazışmalar ve koordinasyonu yapıldı.
> Maliyet analizine yönelik rehber hazırlandı.
> Kamu sağlık tesislerinde maliyet muhasebesi yapıldı.
> Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu sağlık tesislerince yapılan işlemlerin sayıları ve parasal
tutarları belirlendi.
> İstisnai sağlık hizmetlerinde ilave ücret uygulanması çalışıldı.
> Robotik cerrahi uygulamalarında ilave ücret uygulaması çalışıldı.
> Pozitif listede yer alan tıbbi cihazların fiyatlandırmasına yönelik saha çalışması yapıldı.
107
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> SUT eki pozitif listede yer alan tıbbi cihazların fiyatlandırmasına yönelik mevcut durum analizi
yapıldı.
> Pozitif listede yer alan tıbbi cihazların fiyatlandırmasında esas alınan SGK verileri ile MKYS
verilerinin karşılaştırılması yapıldı.
> Hastane çamaşırhane hizmetleri maliyet analizi yapıldı.
> Normal doğum ve sezaryen doğum maliyet analizi yapıldı.
> Engelli sağlık kurulu raporları hizmet bedelleri çalışması yapıldı.
> Bireysel ödemeli estetik amaçlı cerrahi işlemler maliyet analizi yapıldı.
> Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi maliyet analizi yapıldı.
> Hiperbarik oksijen tedavisi maliyet analizi yapıldı.
> Hemodiyaliz maliyet analizi çalışıldı.
> Korneal cross linking uygulaması maliyet analizi yapıldı.
> Irreversible electroporatıon tedavisi maliyet analizi yapıldı.
> İnhale nitrik oksit tedavisi maliyet analizi yapıldı.
> Obezite sleve (laparoskopik) maliyet analizi yapıldı.
> Preimplantasyon genetik tanı için blastomer biyopsi alınması maliyet analizi yapıldı.
> KVC- kardiyoloji işlemleri maliyet analizi yapıldı.
> Sterilizasyon işlemi maliyet analizi yapıldı.
> Slikon katater ücreti ile lateks katater ücreti arasındaki farka ilişkin maliyet çalışıldı.
> Evlp işlemi maliyet analizi yapıldı.
> Revaskülarizasyon işlemleri maliyet analizi yapıldı.
> Kemoterapi işlemleri maliyet analizi yapıldı.
> Sosyal Güvenlik Uygulamalarına yönelik Genel Sekreterliklerimizle Bakanlığımız ve SGK
arasındaki yazışmalarda koordinasyonun sağlandı.
> Sosyal Güvenlik Kurumu fiyatlandırma alt komisyonlarında Sağlık Hizmetleri
Müdürlüğü ile birlikte kurumumuzun temsil edildi.
> Tanı ilişkili gruplama kapsamında maliyet çalışmalarında koordinasyonun sağlandı.
108
Genel
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
4- İnsan Kaynakları İzleme Daire Başkanlığının Faaliyet Bilgileri
> Bakanlığımıza bağlı Kuruluşların insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il
içinde birimlere dengeli dağılımını sağlamak için, sağlık personeline ihtiyacın en üst düzeyde
olduğu ilden başlamak üzere optimum faydayı sağlayacak şekilde insan kaynağı planlaması
yapıldı.
> Yıl içerisinde 6 defa Mecburi Hizmet Kurası için tabip ve uzman tabip münhal yerler listesi
hazırlandı.
> Yıl içerisinde ortalama 6 defa Mecburi Hizmet Mazeret Kurası için tabip ve uzman tabip münhal
yerler listesi hazırlandı.
> İstifa sonrası yeniden atama için uzman tabip ve tabip dışı personel kurası yapıldı.
> Yıl içerisinde ortalama 2 defa Açıktan Atama kurası için tabip ve uzman tabip münhal yerler
listesi hazırlandı.
> Yıl içerisinde 1 ya da 2 defa Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası için münhal yerler listesi
hazırlandı.
> Yıl içerisinde Ocak, Haziran, Eylül Dönemi olmak üzere 3 adet Kurum İçi Naklen Atama
Kuraları için münhal yerler listesi hazırlandı.
> Yıl içerisinde belirli tarihlerde ÖSYM aracılığıyla sözleşmeli (4/B statülü) veya kadrolu (4/A
statülü) olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Sağlık Tesislerine açıktan atama usulüyle
yerleştirme yapılması için personel planlaması (münhal yer planlaması) yapıldı.
> Kurumlar arası naklen geçiş kurası için münhal yer planlaması yapıldı.
> ÖSYM aracılığıyla yapılan ÖMSS/KURA ile Özürlü Memur Yerleştirmesi için Kurumumuzca
münhal yerler listesi hazırlandı.
> Açıktan atama kurasıyla 4/B Sözleşmeli statüde Diş Tabibi ve Eczacı Alımı için münhal yerler
listesi hazırlandı.
> Kurumumuz hastanelerinin personel hareketliliğinin düzenli takip edildiği ÇKYS üzerindeki
Hastane Bilgi Formunda veriler aylık periyotlar halinde düzenli olarak raporlandı. ( Hastane
Bilgi Formuna giriş yapmayan hastanelerin takibi için Veri Girişi Takip Formu oluşturulmuştur.)
> Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin standart kadrolarını tespit etmek amacıyla çalışmalar
yapılmakta ve bu çalışmalar sonucunda tespit edilen standart kadro cetvelleri ve yönergesi
yayımlandı.
> Daire Başkanlığımızın görev alanını ilgilendiren soru önergelerine cevap verildi.
109
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Kurumumuza bağlı hastanelerin yılda en az 1 defa olmak üzere Personel Dağılım Cetveli (PDC)
revizyonu yapılarak kurumumuz sitesinde ve Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün web sayfasında yayınlandı.
> Standart Kadro Cetvelleri ihtiyaç duyulduğunda revize edilmesi noktasında çalışmalar yapıldı.
> Bimer ve Sbnet üzerinden gelen ve Daire Başkanlığımızı ilgilendiren başvurular değerlendirilip
ilgili kişilere cevap verildi.
> Kurumumuz bünyesinde daire başkanlığımızın iş ve işlemleri ile ilgili eğitimlere, mevzuat
çalışmalarına, konferans ve toplantılara katılım sağlandı.
> Daire Başkanlığımız bünyesinde çalışan personelin yeterliliğini arttırıcı daire içi eğitim
çalışmaları yapıldı.
> Re’sen geçici tabip, diş tabibi ve uzman tabip görevlendirmeleri için komisyon toplantıları
gerçekleştirildi.
5- Proje Yönetim Daire Başkanlığının Faaliyet Bilgileri
> Kurumumuz, Daire Başkanlıklarının Dünya Bankası finansmanı ile Sağlık Sektörünün Yeniden
Yapılandırmasına Destek Projesi kapsamında yapmayı planladığı çeşitli eğitim/ çalıştay ve
danışmanlık hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda;
*Dünya Bankasına sunulmak üzere hazırlanan yazışmalar ile Proje Yönetim Destek
Birimi ile görüşmeler sağlanmış olup, satın alma işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından
yapılmıştır.
*Yirmi dokuz eğitim, çalıştay, toplantı faaliyeti ile on yedi danışmanlık hizmet alımına
yönelik çalışma Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür.
*Planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesinin akabinde ödeme evrakları ve saymanlık
işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından tamamlanmıştır.
> JCI, Türkiye Kamu Hastaneleri Sağlık Akreditasyon Sisteminin Kurulması kapsamında Eğitim
ve Değerlendirme Toplantıları ile Eğitim organizasyon hizmet alımları Daire Başkanlığımız
tarafından Dünya Bankası finansmanı aracılığı ile yürütülmüştür.
110
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> İkili işbirliği anlaşmaları ile Türkiye’ye gelen hastalar hakkında çalışmalar yürütülmüştür. Bu
kapsamda;
*AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve TİKA ile koordinasyon sağlanarak ikili işbirliği
anlaşmaları kapsamında yedi yüz adet hasta tedavi talebi alınmış, hastaların Türkiye’de tedavi
olmalarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Başvuruda bulunan ülkeler Afganistan, Sudan,
Yemen, Kosova, Arnavutluk, Mezar-ı Şerif, Kıbrıs ve Azerbaycan
*Gelen hastaların elektronik ortamda başvuru ile takibinin yapılması ve sistemin hızlı ve
etkin çalışabilmesi için elektronik ortamda yeni bir hasta takip sistemi uygulanmaya konmuş ve
2014 yılı itibari ile uygulanmaya başlayacaktır.
> 25-30 Ağustos 2013 tarihinde Filistin Gazze’de inşaatı devam eden Gazze Türkiye Dostluk
Hastanesini yerinde incelemek üzere bölgeye gidilmiş ve Gazze Sağlık Bakanı ve yetkilileri ile
bölgenin sağlık hizmetleri konularında görüşmeler yapılmıştır.
> Sudan Nyala Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi malzeme ve ilaç ihtiyacına ilişkin yaklaşık
maliyet çalışılmış ve bilgi TİKA’ya gönderilmiştir.
> Sudan Nyala Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi için Maliye Bakanlığına finansman aktarımı
için resmi yazı gönderilmiştir.
> Sudan Nyala Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi için doktor ve yardımcı sağlık personeli
görevlendirmeleri yapılmıştır.
> Mogadişu Türk Somali Eğitim Araştırma Hastanesi giderleri hakkında çalışma yapılmış ve konu
hakkında Maliye ile görüşülmüş ve hastane ile ilgili işletme devir protokolü imzalanmış olup,
onay için Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir.
> Somali’de açılması planlanan Mogadişu Eğitim Araştırma Hastanesi’nde incelemede bulunmak
üzere heyet görevlendirilmiştir.
> Yemen Diyaliz Merkezi için personel görevlendirilmiştir.
> Ülkemizi ziyaret eden Senegal, Somali ve Japonya’dan gelen heyetlere Daire Başkanlığımızın
faaliyetleri hakkında sunum yapılmıştır.
111
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
RKIYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Bakanlığı
1.8 İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 yılı içerisinde 16.192 Sağlık Hizmetleri Sınıfında olmak üzere toplam 18.533 personel
açıktan, 4.086 personel ise başka kurumdan Kurumumuz emrine atanmıştır. 19.967 personel ise kurum
içi nakil yoluyla birim değişikliği yapmıştır.
Tablo 29. 2013 Yılı İçerisinde Atama Yapılan Personel Sayıları
Y a p ıla n İş le m
S .H .S . T o p la m
D iğ e r H iz m e t
S ın ıfla rı
T o p la m
A ç ık ta n A ta n a n P e rs o n e l
16.192
2.341
18.533
B a ş k a K u r u m d a n N a k le n
A ta n a n P e rs o n e l
3.794
292
4.086
K u ru m içi Y e r D e ğ iş ik liğ i
Y a p a n P e rs o n e l
19.338
629
19.967
TO PLAM
3 9 .3 2 4
3262
4 2 .5 8 6
112
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Hizmet İçi Eğitim Birimimizce 2013 yılı içerisinde;
> Halk Sağlığı Kurumunun düzenlediği Acil Obstetrik Klinisyen Eğitimi için 582 kadın
hastalıkları ve doğum uzmanının görevlendirmesi ve koordinasyonu sağlandı.
> Halk Sağlığı Kurumunun düzenlediği Acil Obstetrik Bakım Programı ve Anne Dostu Hastane
Programı kapsamında sağlık tesislerin doğum servisi/ünitesinde görev yapmakta olan 120 ebe ve
hemşirelere eğitim görevlendirmesi ve koordinasyonu sağlandı.
> Genel sekreterlikte idari hizmetleri başkanlığında çalışan personele (190 kişi) “İnsan Kaynakları
Mevzuatı ve Taşra Teşkilatı Yapılanması Eğitimi” verilmiştir. İkinci eğitim 2014 Mart ayında
planlanmaktadır.
> Başkan Yardımcılığımız Terfi Birimimde görev yapan 4 personelin genel sekreterlikte
Uygulamalı Terfi Eğitimleri için koordinasyon ve görevlendirmeleri yapıldı.
> Genel Sekreterliklere hitap ve sicil işlemlerini yürüten 96 personele “HİTAP ve Sicil İşlemleri
Bilgilendirme Eğitimi” verilmiştir.
> Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programında kullanılmak üzere kaynak
kitap hazırlanması yönelik çeşitli kurumların katılımıyla toplantılar düzenlendi.
> Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programında kullanılmak üzere kaynak kitap
hazırlanması yönelik çeşitli kurumların katılımıyla toplantılar düzenlendi.
> Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programında kullanılan kaynak kitabın revize
çalışması için bölüm yazarları ile toplantılar düzenlendi.
> Sağlık tesislerinde yapılan hizmet içi eğitimlerin elektronik olarak TSİM ve İKYS girilmesine
yönelik çalışmalar yapıldı.
113
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Tablo 30. 2013 Yılı İçerisinde Yapılan Eğitimler
2013 YILI YAPILAN EĞİTİMLER
1
2
3
4
5
KİŞİ SAYISI
E ğ itim e A lın a n U z m a n H e k im Sayısı
213
Y a rd ım c ı Sağlık P erso n eli
36
Y o ğ u n B akım H e m ş ire liğ i S e rtifik a lı E ğitim P ro g ram ı
2 .0 4 2
Acil B akım H e m ş ire liğ i S e rtifik a lı E ğ itim P ro g ram ı
Y e n id o ğ a n
Yoğun
B akım
H e m ş ire liğ i
S e rtifik a lı
771
Eğitim
1 .0 6 4
P ro g ra m ı
6
7
8
9
10
11
12
K e m o te ra p i H e m ş ire liğ i S e rtifik a lı E ğ itim P ro g ra m ı
119
ROP Eğ itim i
34
Y ab a n c ı U y ru k lu P erso n el E ğitim i
432
KVC E ğitim i
32
Y a n ık Eğ itim i
25
T e m e l S to m a B akım H e m ş ire liğ i S e rtifik a lı E ğitim P ro g ra m ı
60
Y a p ıla n K o n g re v e Kurs D u y u ru la rı
TOPLAM
1
4.829
Emeklilik birimimizce 2013 yılında 2.104 personelin emeklilik işlemleri tamamlanmış olup
emekliliğe sevki yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde sağlık, yardımcı sağlık, avukatlık, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler
sınıfında görev yapan merkez ve taşra teşkilatı personeline 126.116 terfi onayı gönderilmiştir. (Okul
değerlendirmesi, askerlik, hizmet değerlendirilmesi, hazırlık sınıfı yüksek lisans, doktora vb.)
114
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
1.9 D E S T E K H İZ M E T L E R İ B A Ş K A N Y A R D IM C IL IĞ I
> Evrak işleyişinin sağlanması.
> Servis hizmeti sunarak, araçlarının sabah ve akşam giriş-çıkış saatleri kontrolleri.
> Kurum Başkanlığı ve bağlı birimlerin demirbaş kaydını tutmak.
> Servis değişikliği ve yeni servis taleplerinin (dilekçe) kabulü.
> Başkanlık Personel özlük işlerinin düzenlenmesi ve takibi.
> Yazıların arşivlenmesi, ilgili evrakların tebliği.
> Muayene ve kabulü gereken alımların kontrolü yapıldıktan sonra satın almanın imza edilmesi.
> Temizlik işlerinin işleyişinin kontrolü.
> Personel kimliklerinin basılmasının işleyişini kontrol etmek.
> Kullanılan ve kullanılacak olan malzemenin depolanması.
> Basın ve halkla ilişkilerle ilgili işlemleri yürütmek.
> Sivil Savunma ve Güvenlik Hizmetlerini sağlamak.
> Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi Üzerinden evrakın işleyişini takip etmek.
115
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Kurumun ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işlerini ilgili mevzuatlarına göre; saydamlığı,
rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini sağlayarak ihtiyaçların
uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
> Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara göre satınalması
yapılan mal, hizmet ve yapım işlerinin hak edişlerinin düzenlenerek ödeme birimlerine teslim
edilmesi,
> Kurum merkezinin ihtiyaçlarının planlanması sürecinde İdari İşler Daire Başkanlığına destek
olunması,
> Kurum merkezine ait bütçenin hazırlanmasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına görüş
verilmesi ve oluşturulan bütçenin takip edilmesi,
> Kurum merkez personelinin maaş, ek ödeme ve yolluk gibi personel özlük işlemlerinin
yapılması, Taşra teşkilatına ait yolluk işlemlerinin takibi ve gerekli ödeneklerin gönderilmesi
> Kurum Başkanlığımız merkez harcama birimlerine ait bütçe tahmin taslağı hazırlanması ve eBütçe sistemine girişleri yapıldı( 2013 Yılı Temmuz ayı içerisinde).
> Merkezi yönetim bütçesinin Resmi gazetede yayınlanmasına müteakip, Kurum Başkanlığımız
Merkez Harcama birimlerine verilen ödeneklerin dağıtımlarının planlanması, tahsisi ve ödeme
emirleri hazırlanması ( 2013 yılı Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yapıldı).
> Gönderilen ödeneklere ait harcama bilgilerinin kaydının tutulması.
> Taşra personelinin özlük haklarıyla ilgili ödeneklerin planlaması, tahsisi ve takip işlemlerini
yapılması( 2013 yılı Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında).
> Taşra Teşkilatına ait Yolluklar ile ilgili ödeneklerin planlaması, tahsisi ve takip işlemleri aylık
olarak yapılması.
> Hastanelerde çalışan işçilerden emekli olanların kıdem tazminatının ödenmesi ve takip
işlemlerinin yapılması.
> Sayıştay İlam Tebliğ Belgeleri ile ilgili yazışmalar yapılması.
> Kurumun bilgisayar programı yazılımı, destek ve geliştirme işlemleri, finansal analiz, izleme,
ölçme ve iş akışlarına yönelik kullanılacak olan sistemlerin donanım, lisans yedek parça, bakım,
onarım ve diğer teknik destek tedarik süreçlerini yönetmek.
> Kurumun Network ağının oluşturulması, bakım, destek, güvenliğinin sağlanması ile yönetimi
> Kurumun resmi internet sayfasının oluşturulması ve sayfanın bakımı, desteği ve yönetimini
sağlamak.
116
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
> Kurum içinde kullanılan bilgisayarların etki alanı (Domain Yapısı) içerisinde çalışmasını
sağlamak
> Kurum Görsellerine yönelik grafik dizaynlar yapmak.
> Kurum çalışanlarının e-posta hizmetlerini yönetmek
> Kurum içi bilgi güvenliği politikalarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak
> Kurum ve taşra teşkilatının kullanmakta olduğu veri tabanlarına erişim için gerekli yetki denetim
ve kontrol süreçlerini yönetmek
> Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi iş ve işlemlerini
yürütmek
> Personel bilgi sisteminde kura tanımlama iş ve işlemlerini yürütmek
> 663 sayılı KHK’nın 47. Maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanmakta
olan verilerden kurum ihtiyaçlarını karşılayanlarının kurumun kullanımına sunulması için gerekli
çalışmaları yapmak (MEDULA, MERNİS, İTS, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Gıda
Güvenliği Bilgi Sistemi(GGBS), vb)
> Kamu Hastane Birliklerinin Yönetim Bilgi Sistemlerine ait standartları belirlemek. Kurum
Merkezi ve Taşra Teşkilatı arasında elektronik ortamda sürdürülen iletişim altyapısının
koordinasyonu sağlamak
> Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla bilişim alanında ortaklaşa yürütülecek projelerin koordinasyonu
sağlamak
> Merkez ve Taşra Teşkilatına yönelik bilgi sistemleri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
> Daire Başkanlığının evrak, Özlük ve Personel İşlemlerini (ayrılış, başlayış, izin, tebligat, vb.)
yürütülmesi
Ebys E-imza Ve Baskı Merkezi
Eğitim İşleri
EBYS Eğitimi ( EBYS ve E-İmza Kullanımı, Standart Dosya Planı, Resmi Yazışma Usul ve
Esasları, Dökümantasyon ve Arşiv):1450
EBYS Eğitimi (EBYS Kullanımı ve E-İmza ) Birebir eğitim:1125
HEVT Birimlerin Veri Giriş Görevlileri Eğitimi:70
EBYS Yönetici Eğitimi :60
EĞİTİM TOPLAM :2705
117
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Hevt, Dtvt, Ebys, E-İmza Kullanıcı Ve Birim Tanımlama İşlemleri
EBYS ye tanımlanmak üzere eğitim alan personel isimlerinin tespit edilerek, sisteme
tanımlamalarının yapılması :1567
EBYS ye tanımlamak üzere birimlerin tespit edilerek, birim tanımlamalarının yapılması:170
EBYS ile ilgili hata tespit edilmesi ve bildirimi:600
E-İmza Kullanıcılarının tespit edilerek, alım için TÜBİTAK ile yapılan işlemler:230
E-İmza Kurulumu ve Kullanıcılara Zimmetle Teslimi:230
HEVT Birimlerin Veri Giriş Görevlilerinin Tanımlaması:70
HEVT Veri Girişi:10
DTVT Birimlerin Tanımlanması :1258
EBYS Komisyonları ve Toplantıları :12
TANIMLAMA TOPLAM :4147
Sistem Üzerinde İşlem Yapılan Evrak Ve Raporlama Sayıları
Evrak Birimlerinde işlem görmeden bekleyen evrakların tespit edilmesi ve işlem yapılması (İlgili
birimlere havale edilmiştir):72362
Birimlerde bekleyen 61.554 evrakın kullanıcılar tarafından işlem yapılmasının sağlanması için
tüm kullanıcıların haftalık sistem raporları ve ekran görüntülerinin alınması toplamı 2.300 dür.
Birim ve kullanıcı bazlı işlem sayılarının tespiti için sistem raporlarının haftalık olarak alınması
(Gelen-Giden ve Kayıt raporu) toplamı 81’dir.
T a b lo 31. 2013 Y a z ı
İş le ri V e T eb lig at s a y ıla rı
Toplu encümenle çıkan tayin tebligat işlemleri
23.164
Tek karar olarak çıkan tayinlerin tebligat işlemleri
12.296
Tek onay olarak çıkan (iptal, derece düzelt. Görev. vb. tebligat işlemleri
6.526
Dağıtımı yapılan yazılar ve genelgeler
81
TOPLAM
42.067
118
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
Yönetim Destek
2013 yılı içerisinde Temizlik Hizmeti için 90 kişi, Halkla İlişkiler ve Sekreterlik
hizmeti için 50 kişi , Güvenlik Hizmeti için 30 personel alımı yapılmıştır.
Genel Evrak
2013 yılı Toplam Gelen Evrak Sayısı: 316.687, Toplam Giden Evrak Sayısı: 77.111’ dir.
T ablo 32. 2013 M a lze m e Y ö n e tim S a y ıla rı
Yapılan İş
Demirbaş malzemesi girişi
Demirbaş malzemesi çıkışı
Tüketim malzemesi giriş
Tüketim malzemesi çıkış
Zimmeti yapılan kişi sayısı
Zimmeti değişen personel sayısı
Yapılan yazışmalar sayısı
Adet/Kişi
607
766
831.104
231.500
332
476
597
Depoya malzemeyi almak ve dağıtmak
831.711
Kurum Arşiv
Kurum İçi Ve Kurum Dışı Gelen Evrak
Kurum İçi Ve Kurum Dışı Giden Evrak
İmha Onayı İçin İncelenen Evrak
Anadepo Dosya Tasnifi
Birimlerden Teslim Alınan Dosya
: 88 Adet
: 156 Adet
: 5469 Adet
: 13500 Adet
: 55 Adet
119
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ
A- ÜSTÜNLÜKLER
> Nitelikli, mevzuata hâkim, saha tecrübesine sahip, genç ve dinamik personel yapısı
> Yeniliğe, değişime ve teknolojik gelişmelere açık olma
> Kurumumuz mali hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi
> İnsan ve hizmet sunum odaklı çalışmaların yapılması
> İletişime açık, takım çalışmasını ve sosyal faaliyetleri destekleyen yönetim anlayışı
> Bilişim teknolojisinden en iyi şekilde yararlanılması
> Gerektiğinde yeterli araç, gereç ve ekipmanın sağlanabilmesi
> Çalışan personelin özverili, sosyal ve beşeri ilişkileri gelişmiş bireyler olması
> Geçmişe dayanan bilgi birikimine ve deneyime sahip olunması
> Kamuoyundaki olumlu imaj, idareye güven ve desteğin var olması
> Yeniden yapılanma, stratejik planlama, kalite ve performans yönetimi konularındaki istek
> Güçlü teknolojik altyapı
B-ZAYIFLIKLAR
> Kurum içi koordinasyon ve iletişim eksikliği
> Sürekli değişen mevzuat nedeniyle takip edilmesinde yaşanan güçlük
> Personel sayısının ve fiziki mekânın yetersizliği
> Yeterli düzeyde hizmet içi eğitim yapılamaması
> Çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin olmaması
> Tanıtım ve halka ilişkiler faaliyetlerinin yetersiz olması
> Sosyal imkânların yetersizliği (lojman, kantin, kreş, spor salonu vs.)
> Geçici görevle çalışan personelin gelecek kaygısı
> Kurum çalışanlarında kariyer endişesinin neden olduğu verimsizlik
120
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
V.ÖNERİ VE TEDBİRLER
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu olarak, personelimizin eğitimli, işinin uzmanı olması
üstlendiği misyondan dolayı büyük önem arz etmektedir. Kurumumuzun performans programı ile
faaliyet raporlarının hazırlanmasına ve performans yönetimi anlayışının yerleşmesine katkıda
bulunacak bilgi sisteminin kurulmasıyla daha büyük işler başarma inancındayız.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak yeniden yapılanan Kurumumuzun personel, fiziki mekân ve
iletişim eksikliğinin zaman içerisinde giderileceği, personelimize yönelik hizmet içi eğitimler ve sosyal
aktivitelerle desteklenerek hizmetin daha verimli ve aksamadan yürütülebileceği düşünülmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu olarak daha etkin bir şekilde çalışılabilmesi, iş ve
işlemlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için görev, yetki ve sorumluluklarının mevzuatla
düzenlenerek yürürlüğe konulması,
Ayrıca;
> Merkez başkan yardımcılıkları ve daire başkanlıkları ile taşra birimlerimiz
arasındaki
koordinasyonun en etkili şekilde gerçekleştirilmesine yönelik işlevsel süreçlerin yapılandırılması,
> Stratejik yaklaşımın, düşüncenin ve performans kültürünün hâkim kılınması, kurumsal kimliğin
güçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi,
> Bilişim politikasının oluşturulması, bilişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması ve bilgi
yönetiminin geliştirilmesi,
> Uzman personelin Başkanlığımız çalışma alanlarıyla ilgili konularda araştırma yapması ve analitik
düşünme kapasitesini artırması,
> Personelin bilgi ve donanımının artırılması amacıyla mesleki ve sosyal eğitimlere daha çok zaman
ayrılması ve eğitimlerin çeşitlendirilmesi,
> Geçici görevle çalışan personelin kadrosunun Kurumumuza alınarak motivasyonunun arttırılması,
> Personelin gelişimini destekleyici eğitim sertifika programlarından yararlanmasının sağlanması,
> Mevcut mevzuatın yeni yapılanmaya göre yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
121
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
EK-1
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim
ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi
sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları
gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
(Ankara-2014)
İmza
Dr. Ercan ÖZGÜL
Kurum Başkanı v.
122
T Ü R K İ YE K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
2013 Y IL I İ D A RE FA AL İ Y ET R A P O R U
EK-2
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit
ederim.
(Ankara-2014)
İmza
Faruk DUYMUŞ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
123
TC. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4 Balgat/ANKARA
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu