2013
www.baka.org.tr
1
Faaliyet Raporu
Sebahattin ÖZTÜRK
Antalya Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 14.07.2009
tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçelerinden biri olan; “yerelde planlama ve programlama kapasitesi ile kaynak tahsis
mekanizmasına da sahip bir kurumsal yapının oluşturulması” doğrultusunda, yerel ihtiyaçları ve potansiyelleri yerinde
tespit edip, kaynakların etkin kullanımını sağlayarak Bölge dinamiklerini harekete geçirme temel amacını güden BAKA,
faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir.
BAKA, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında çıkılan Mali Destek
Programları ile Bölge ihtiyaçları doğrultusunda kaynak aktarımına devam etmektedir. 20 Milyon TL bütçe ile 2012 yılı
mali destek programı çağrısına çıkılmış olup bu kapsamda 71
proje destek almaya hak kazanmıştır. Proje sahiplerinin de
katkılarıyla yaklaşık 32 Milyon TL kaynak 2013 yılı boyunca
Bölgeye aktarılmıştır.
2013 yılında Bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla toplam 950.000 TL doğrudan faaliyet desteği bütçesi
oluşturulmuş ve bu kapsamda 14 faaliyete destek verilmiştir.
BAKA’nın bir diğer önceliği olan Bölgeye yatırımcı çekme,
Bölge potansiyellerini ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda tanıtma ve yatırım destek faaliyetleridir. Bu kapsamda Batı
Akdeniz-Hindistan Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Programının
ikincisi düzenlenmiş, programa Hindistan’dan meyve suyu,
2
gıda, yenilenebilir enerji, kozmetik, doğaltaş, mobilya ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren 47 firma temsilcisi katılmıştır. İşbirliği fırsatları programına katılan işadamlarına Bölgemizin tanıtımı yapılmış, Bölge iş adamları ile ikili görüşme
yapmaları sağlanmıştır. Batı Akdeniz’in turizm potansiyelinin
Amerika Birleşik Devletlerinde tanıtılması amacıyla Amerika’nın özellikle doğu yakasında faaliyet gösteren sekiz büyük
turizm şirketine Bölgenin tanıtımı yapılmıştır.
Japonların güle ve gül ürünlerine ilgi duyması, her yıl binlerce
Japon turistin gül bahçelerini ziyaret etmek için Bulgaristan’a
gitmesi Ajansı harekete geçirmiş, Bölgede yoğun gül üretimi
yapılan Isparta’nın da bu pazardan pay alabilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür. Japonya’da dünyanın gül temalı tek
fuarı olan Uluslararası Gül ve Bahçecilik Fuarında Isparta’nın
gül potansiyeli tanıtılmış ve Japon Devlet Televizyonu NHK
Art’ın genel müdürü ve çekim ekibi tanıtım filmi hazırlamak
amacıyla Bölgeyi ziyaret etmişlerdir. Dört gün süren programda Isparta’da gül bahçelerini ve tesisleri gezen heyet,
kültür turları kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur’da tarihi
mekânları ve golf sahalarını da ziyaret etmiştir. Japon kanallarında gösterilecek olan bu filmle Batı Akdeniz Bölgesi’nin
tanıtımı adına önemli bir adım atılmıştır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Bölge düzeyinde katılımcılık
prensibi ile yürüttüğü bu çalışmalar, Bölgedeki tüm kurum ve
kuruluşların verdiği destek ve sahiplenme bilinci ile Bölgenin
var olan potansiyellerini harekete geçirecek ve sürdürülebilir kalkınmayı ivmelendirecektir. Ajans Yönetim Kurulu ve
Kalkınma Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter Tuncay ENGİN
başta olmak üzere tüm Ajans personelini 2013 yılı boyunca
gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalarından ötürü tebrik
eder, başarılarının devamını temenni ederim.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
YÖNETİM KURULU
Sebahattin ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı
Antalya Valisi
Nurettin YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Burdur Valisi
Vahdettin ÖZKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Isparta Valisi
Mustafa AKAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya GÜNAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Isparta Belediye Başkanı
Sebahattin AKKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Burdur Belediye Başkanı
Çetin Osman BUDAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Şükrü BAŞDEĞİRMEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Yusuf KEYİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Cavit ARI
Yönetim Kurulu Üyesi
Antalya İl Genel Meclisi Başkanı
Osman ZABUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Isparta İl Genel Meclisi Başkanı
İbrahim EKİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Burdur İl Genel Meclisi Başkanı
www.baka.org.tr
3
Faaliyet Raporu
İ çin d ekiler
YÖNETİM KURULU
4
İÇİNDEKİLER
5
I. GENEL BİLGİLER
6
A. Misyon ve Vizyon
6
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
6
C. Ajansa İlişkin Bilgiler
7
1. Fiziki Durum
7
2. Teşkilat Yapısı
7
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
8
4. İnsan Kaynakları
9
5. Sunulan Hizmetler
11
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
15
II. AMAÇ VE HEDEFLER16
A. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Amaç ve Hedefleri
16
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
16
C. Ajansın Temel Değerleri ve Çalışma İlkeleri
17
III. FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
18
A. MALİ BİLGİLER
18
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
18
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
22
3. Mali Denetim Sonuçları
23
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
25
1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri
25
2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
26
3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 26
4. Proje ve Faaliyet Destekleme
30
5. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri
31
6. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
34
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
35
A. Üstünlükler
35
B. Zayıflıklar
35
C. Değerlendirme
35
V. ÖNERİ ve TEDBİRLER
36
Ek: Proje ve Faaliyet Destekleri Tabloları
37
4
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Kısaltmalar
www.baka.org.tr
AB
ABD
ANSİAD
Ar-Ge
BAKA
BİMER EMITT
IGSİAD JETRO KAYS
KOBİ
KOSGEB
MAKÜ
ODTÜ
OGÜ
OSB
SDÜ
SGK
STK
TİM
Avrupa Birliği
Amerika Birleşik Devletleri
Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği
Araştırma-Geliştirme
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Başbakanlık İletişim Merkezi
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
Isparta Girişimci Sanayici ve İşadamları Derneği
Japon Dış Ticaret Teşkilatı
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Organize Sanayi Bölgesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sivil Toplum Kuruluşu
Türkiye İhracatçılar Meclisi
TOBB TODAİE
TSÜAB TRT
TSE
TÜİK
UNDP
YDO
WAIPA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Tohum Sanayici ve Üretici Alt Birliği
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
Türkiye İstatistik Kurumu
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Yatırım Destek Ofisi
Dünya Yatırım ve Tanıtım Ajansları Birliği
5
Faaliyet Raporu
I. GENEL BİLGİLER
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
kurulmuştur.
BAKA’nın görev alanı TR61 Düzey 2 Bölgesidir (Antalya, Isparta ve Burdur). Ajansın merkezi Isparta’da bulunmaktadır. BAKA
kamu tüzel kişiliğini haiz olup bu bağlamda kamusal görev ve yetkiler ile donatılmıştır.
6
BAKA, tüm proje ve faaliyetlerini Kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik,
verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve değerler
doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
A. Misyon ve Vizyon
Vizyonumuz:
“Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmaktır.”
Misyonumuz:
“Antalya, Isparta ve Burdur’un sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamaktır.”
B. Yetki Görev ve Sorumluluklar
Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu Kanun’un 5’inci maddesinde tanımlanan görev ve yetkileri şunlardır;
Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve
projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve
projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek,
Bölge plan ve programlarına uygun olarak Bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,
Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve Bölge plan ve programları açısından önemli
görülen diğer projeleri izlemek,
Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak;
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
4’üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa
tahsis edilen kaynakları, Bölge plan ve programlarına uygun olarak
kullanmak veya kullandırmak,
Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve
sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve
işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak
üzere tek elden takip ve koordine etmek,
Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri
desteklemek,
Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara
ilişkin faaliyetlerin Bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,
Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların
güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.
Ayrıca 5449 sayılı Kanun; “Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür” şeklindeki bilgi toplama başlıklı 6’ncı
maddesi ile Ajanslara, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli gördüğü bilgileri toplama konusunda yetki vermektedir.
www.baka.org.tr
7
Faaliyet Raporu
C. Ajansa İlişkin Bilgiler
1. Fiziki Durum
Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 1.050 m2’lik alanda
Isparta Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmektedir. Antalya Yatırım Destek Ofisi Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent Ar-Ge
2 Uluğbey Binası Kat: 3 Antalya adresinde 153 m2 alanda, Burdur Yatırım Destek Ofisi ise Merkez Burç Mahallesi İstasyon Caddesi
No: 27 adresinde 250 m2 alanda hizmet vermektedir.
Ziraat Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde mülkiyeti Ziraat Bankası’na ait 1 tanesi makam aracı, 3 tanesi Yatırım Destek Ofislerinde kullanılmak üzere toplam 4 otomobil Ajansımıza tahsis edilmiştir. Mevcut araçların Ajans ihtiyaçlarını karşılamaması üzerine Bölgeye
ve Ajansa gelen yatırımcı ve konukların karşılanması ve İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 minibüs ve 1
otomobil satın alınmış ve 2 otomobil de kiralanmıştır.
2. Teşkilat Yapısı
5449 sayılı Kanun’un Ajansın Teşkilatı başlıklı Üçüncü Bölümü’nde Ajansların teşkilat yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel
Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde düzenlenmiştir.
Kalkınma Kurulu
Kalkınma Kurulu Ajansın danışma organıdır. BAKA Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; Bölgedeki kamu kurum
ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur.
BAKA Kalkınma Kurulu illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda 100 üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulunda Antalya 50,
Isparta 26, Burdur ise 24 üye ile temsil edilmektedir.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesinde
Kalkınma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel
kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.
Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.
8
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Baka Kalkınma Kurulu
Ayrıca, Kalkınma Kurulu, özellikle bölge kalkınma stratejisinin,
bölgenin potansiyellerini ortaya çıkaracak ve bölgenin kalkınması yönünde etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak,
bölgenin sorunlarına makul ve etkili çözümler üretecek ve bölgenin geleceğine yönelik güçlü bir perspektif sunacak şekilde hazırlanması yönünde aktif ve yoğun olarak çalışır. Bu çalışmaların
yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri mekanizmaları
kullanarak, bölgenin tüm toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini
azami düzeyde almaktadır.
2013 yılının Kalkınma Kurulu birinci toplantısı 4 Nisan 2013 tarihinde Antalya’da 57 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 2014-2023 Bölge Planına ilişkin sunum yapılmış olup,
üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır. Bölge planı kapsamında
oluşturulması yararlı olabilecek ekonomik ve sosyal komisyon
türleri kurul üyelerine sunulmuş, kurul üyelerinin komisyonlar
hakkında görüşleri alınıp teknik komiteler oluşturulmuştur.
Kalkınma Kurulu 2013 yılı ikinci toplantısı, 27 Haziran 2013 tarihinde Isparta’da gerçekleştirilmiştir. 55 üyenin katıldığı toplantıda
Expo2016 sunumunun ardından TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-
www.baka.org.tr
2023 Bölge Planı Taslağı sunumu yapılmış, Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alınmıştır. Daha sonra Kurul çalışmasıyla
Bölge Planında yer alacak olan gelişme eksenleri belirlenmiştir.
2013 yılının son Kalkınma Kurulu toplantısı 24 Ekim 2013 tarihinde 68 üyenin iştiraki ile gerçekleşmiştir. Kalkınma Bakanlığı’nı
temsilen uzman Erol OHTAMIŞ’ın da katılımıyla gerçekleşen
toplantıda ilk olarak bölgesel gelişme yaklaşımı hakkında kurul
üyeleri bilgilendirilmiştir. Daha sonra Kalkınma Kurulu başkanlık
ve katip üyelerin seçimi yapılmıştır. Yapılan oylama neticesinde;
Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali EROĞLU Kalkınma Kurulu Başkanlığına, Burdur
Tüccar ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri AKTAN Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliğine, TOBB Isparta İl Genç
Girişimciler Kurulu Başkanı Uğur BÜYÜKÇULCU ile KOSGEB
Burdur Hizmet Müdür Vekili Hamza Alper DOĞRU Asil Katip
Üyeliğine, Isparta Girişimci Sanayici ve İşadamları Derneği (IGSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper BAYHAN ile Orman ve Su
İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Adnan YILMAZTÜRK Yedek Katip Üyeliğine seçilmişlerdir.
9
Faaliyet Raporu
Baka Kalkınma Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Ajansın karar organıdır. 5449 sayılı Kanun’un
10’uncu maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden
fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden
fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının
ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
Bu bağlamda BAKA Yönetim Kurulu; Antalya, Isparta ve Burdur
Valileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Isparta ve Burdur
Belediye Başkanları, Antalya, Isparta ve Burdur İl Genel Meclisi
Başkanları ile Antalya, Isparta ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanından oluşmaktadır.
Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun
başkanı validir. Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi
tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.
10
Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanmaktadır. Yönetim
Kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık
eder.
Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.
Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır. Ajans genel
sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır.
Yönetim Kurulu Başkanlığını 2013 yılı Temmuz ayında Isparta Eski
Valisi Sayın Memduh OĞUZ’dan devralan Antalya Valisi Sayın Sebahattin ÖZTÜRK yürütmektedir.
Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde aylık toplantılarını düzenli olarak yapmıştır.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 11’inci maddesinde Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri yandaki
maddelerde belirtilmiştir:
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın
onayına sunmak.
lerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet
alımına karar vermek.
Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına
sunmak.
Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit
etmek.
Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyet-
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir.
Genel Sekreterlik
Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.
BAKA Genel Sekreterliği; Genel Sekreter yönetiminde Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve
Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ile Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinde genel sekreterin görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
met alımına karar vermek.
Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama
kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
Ajans gelirlerini toplamak, 4’üncü maddeye göre belirlenecek
usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje
ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere
yönetim kuruluna öneri götürmek
Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt
dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hiz-
Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
www.baka.org.tr
11
Faaliyet Raporu
Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
na teklif etmek.
Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal
ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını
değerlendirmek.
Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri
yürütmek.
Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kurulu-
Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.
Yatırım Destek Ofisleri
Yatırım destek ofisleri, bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşacak şekilde
teşkil edilir. Çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı
ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayı ile artırılabilmektedir.
Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreterliğe karşı sorumludur. Antalya Yatırım Destek Ofisinde 5, Isparta Yatırım
Destek Ofisi’nde 3 ve Burdur Yatırım Destek Ofisi’nde ise 4 uzman personel görev yapmaktadır. Antalya Yatırım Destek Ofisi uzman
personel sayısının beşin üzerine çıkarılması için yönetim kurulu kararı ile Kalkınma Bakanlığı’na talep iletilmiş olup ilgili konuda Kalkınma
Bakanlığı’ndan onay alınmıştır.
Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu hükümlere göre yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri şu şekildedir:
Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile
diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle
sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve
koordine etmek, yatırımları izlemek.
İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultu-
12
sunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.
Başvurular hakkında ön inceleme yapmak.
5449 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca çıkarılacak olan
düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.
İş ve işlemler konusunda Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Yan sayfada izah edilen yapı doğrultusunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın organizasyon şeması aşağıdaki şekildedir;
Şekil 1: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması
Yönetim Kurulu
Kalkınma Kurulu
Genel Sekreter
İç Denetçi
Stratejik
Yönetim
ve
Koordinasyon
Birimi
Proje
Yönetim
Birimi
İzleme
ve
Değerlendirme
Birimi
Hukuk Müşaviri
Dış
İlişkiler
ve
Tanıtım
Birimi
Destek
Hizmetleri
Birimi
Antalya
Yatırım
Destek
Ofisi
Isparta
Yatırım
Destek
Ofisi
Burdur
Yatırım
Destek
Ofisi
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Ajansın bilgi ve teknolojik altyapısının geliştirilmesinde gerekli olan donanım ürünlerinin temin edilmesi için aşağıdaki ürünler satın alınmıştır. Alınan ürünler hizmetlerin sorunsuz ve kesintisiz sürdürülebilmesi için Ajans merkez binası ile Antalya ve Burdur Yatırım Destek
Ofislerinde kullanılmaktadır.
Bütün bilgi işlem sistemi ve teknik teçhizatlar birbirine entegre olup, birçok sisteme uzaktan erişim imkânı da bulunmaktadır. Ajans hizmet binaları veri, telefon, UPS ve şebeke elektriği için tam kablolama yapılmış ve UPS cihazı ile elektriğin olmadığı durumlarda kesintisiz
15-20 dakika enerji sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kurumun tüm elektronik cihazları ve haberleşme ağı UPS den beslenmektedir.
www.baka.org.tr
13
Faaliyet Raporu
Tablo 1: Bilgi İşlem Malzeme Listesi
T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
BİLGİ İŞLEM MALZEME LİSTESİ
S. No
14
Malzeme Adı
Adet
1
Masaüstü Bilgisayar
47
2
Dizüstü Bilgisayar
41
3
Netbook
2
4
Yazıcı
12
5
Renkli Yazıcı
7
6
Fotoğraf Baskı Yazıcısı
1
7
Fotokopi Makinesi, Yazıcı
4
8
Kağıt Öğütücü
4
9
Fotoğraf Makinesi
11
10
Video Kamera
2
11
Güç Kaynağı
3
12
Switch
6
13
Modem
9
14
Printserver
3
15
Harddisk
36
16
Flashdisk
40
17
Ses Kayıt Cihazı
1
18
Projeksiyon Cihazı
6
19
Pointer
1
20
Motorlu Projeksiyon Perdesi
1
21
Telefon (Masaüstü)
43
22
Telefon (Telsiz)
8
23
Santral Makinesi
3
24
Santral Konsolu
4
25
Server
3
26
Mail Kontrol ve Analiz Cihazı
1
27
Firewall
3
28
Profesyonel Doküman Tarama Cihazı
2
29
Personel Devam Takip Sistemi (PDKS)
3
30
DVR Video Kayıt Sistemi
2
31
Güvenlik Kamerası
21
32
Navigasyon
8
33
Güvenlik Alarm Sistemi
1
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Ajansın tanıtımı ve faaliyetleri www.baka.org.tr web adresinden
kamuoyuna duyurulmaktadır. Ajans internet sitesi sürekli güncel
tutulmaktadır. Bölgenin potansiyel yatırımcılara tanıtımının yapılması ve daha geniş kitlelere erişimin sağlanması amacıyla www.
investinwmr.org.tr alan adıyla İngilizce internet sitesi bulunmaktadır.
Ajans muhasebe işlemleri ve proje destek kapsamındaki süreçler
Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yürütülmektedir. Ajans bilgi işlem
altyapısının güçlendirilmesi ve internet altyapısının oluşturulması
için kablolu ve kablosuz ağ kurularak gerekli olan donanım ve
yazılımlar temin edilmiştir.
4. İnsan Kaynakları
Yönetim Kurulu’nca onaylanan İnsan Kaynakları Politikasının temel amacı; Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu
personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
www.baka.org.tr
15
Faaliyet Raporu
Ajans İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda istihdam edilen personel bilgileri aşağıda verilmiştir.
Tablo 2: Personel Sayısı
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
YILI
2010
2011
2012
2013
Toplam Uzman Personel Sayısı
27
24
34
32
Yıl İçinde İşe Başlayan Uzman
Personel Sayısı
27
1
12
0
Yıl İçinde İşten Ayrılan Uzman
Personel Sayısı
0
4
2
2
Toplam Destek Personeli Sayısı
5
6
6
6
Yıl İçinde İşe Başlayan Destek
Personeli Sayısı
5
1
3
0
Yıl İçinde İşten Ayrılan Destek
Personeli Sayısı
0
0
3
0
İç Denetçi Sayısı
1 1 1 1
Toplam Personel Sayısı
33
Ajansımızda 2013 yılı sonu itibari ile 1 Genel Sekreter, 1 iç denetçi, 32 uzman personel ve 6 destek personeli olmak üzere toplam
40 personel görev yapmaktadır.
Ajansımızda Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Hukuk, İktisat, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi,
Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maliye, Matematik,
Radyo TV, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler ve Ziraat Mühendisliği
olmak üzere 17 farklı alanda lisans diplomasına sahip personel
16
31
41
39
istihdam edilmektedir.
Yönetim Kurulu’nca kabul edilen İnsan Kaynakları Politikası ile
Ajans organizasyon yapısı belirlenmiştir. Belirlenen birimlerin görev tanımları yapılarak personel görevlendirilmiştir. Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi’nde 5, Proje Yönetim Birimi’nde
5, İzleme ve Değerlendirme Birimi’nde 7, Dış İlişkiler ve Tanıtım
Birimi’nde 3, Destek Hizmetleri Birimi’nde 6, Antalya Yatırım
Destek Ofisi’nde 5, Isparta Yatırım Destek Ofisi’nde 3 ve Burdur
Yatırım Destek Ofisi’nde 4 personel görevlendirilmiştir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Ajans personelinin birimlere göre dağılımı branşlar bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir.
1
Hukuk
İktisat
Uzman
İşletme
2
1
Uluslararası İlişkiler
Matematik
Sosyoloji
Bilgisayar Müh.
0
Kamu Yönetimi
Maliye
1
0
2
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
0
DHB
0
0
0
1
1
5
1
0
1
1
0
1
2
1
1
1
5
6
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
Elektrik-Elekt.Müh.
1
2
DİTB
İDB
PYB
SYKB
0
Uzman Per. Toplam
Destek Personeli
Toplam
İç Denetçi Toplam
Burdur
YDO
1
Isparta
YDO
Kamu Yönetimi
Antalya
YDO
İç Den.
İç Den.
Tablo 3: Personelin Birimlere Göre Dağılımı
7
2
1
1
5
1
2
1
4
32
3
1
İktisat
1
1
İşletme
2
2
Maliye
1
Radyo TV
1
1
Bilgisayar Sist. Öğretm.
1
1
1
Destek Per. Toplam
0
0
0
0
1
5
0
0
0
6
Genel Toplam
1
5
5
7
3
6
5
3
4
39
www.baka.org.tr
17
Faaliyet Raporu
Personel ile ilgili diğer istatistiki bilgiler grafikler halinde aşağıda sunulmuştur;
Grafik 1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
Bayan;
6; 15%
Erkek;
33; 85%
Erkek
Bayan
Grafik 2: Personelin Statülerine Göre Dağılımı
Uzman Personel;
32; 82%
Uzman Personel
Destek Personeli
İç Denetçi
Destek Personeli;
6; 15%
18
İç Denetçi;
1; 3%
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Ajans personelinin tamamı en az lisans düzeyinde mezuniyete sahiptir. Bunun yanında Ajansta görev yapan uzman personelden 5’i doktora öğrencisi, 15’i yüksek lisans mezunu veya öğrencisi durumundadır. Destek personelinden ise 1 kişi
yüksek lisans mezunu, 2 kişi yüksek lisans öğrencisi durumundadır.
Grafik 3: Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
Yüksek Lisans
(Mezun veya Devam Eden)
Doktora
(Mezun veya Devam Eden)
Yüksek Lisans
(Mezun veya
Devam Eden);
19; 49%
Lisans Mezunu
Lisans Mezunu;
15; 38%
Doktora (Mezun veya
Devam Eden); 5; 13%
Grafik 4: Personelin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı
İngilizce;
23; 70%
İngilizce
İngilizce + 1 Yabancı Dil
İngilizce + 2 Yabancı Dil
İngilizce + 1
Yabancı Dil; 7; 21%
İngilizce + 2
Yabancı Dil;
3; 9%
Yabancı dil bilgisi olarak; Ajans uzmanlarından İngilizcenin yanı sıra 6 kişi Almanca, 2 kişi Arapça, 1’er kişi de Fransızca,
İspanyolca, Rusça, Fince ve Urduca başlangıç ve orta düzey dil bilgisine sahiptirler. Ajans personelimizden başlangıç ve
orta düzey seviyesinde 7 kişi 2 dil, 3 kişi de 3 dil bilgisine sahiptir.
www.baka.org.tr
19
Faaliyet Raporu
5. Sunulan Hizmetler
Ajansın sunduğu hizmetler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi,
İzleme ve Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ile Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek
Ofisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim
Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Bölge ile ilgili veriler toplamak, güncellemek ve veri tabanları
oluşturmak,
Yıllık çalışma programı ve bütçenin güncelleme ve gerçekleşmesini diğer birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek,
Ulusal kalkınma planına uygun olarak Bölge Planı/Ön Bölgesel
Gelişme Planını paydaşların katılımı ile hazırlamak,
Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
Ajansın destek stratejilerinin belirlenmesinde Bölge Planı ve
ulusal üst ölçekli planlarla uyumluluğunun sağlanması için Proje
Yönetim Birimi ile birlikte çalışmak,
Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmaya, çevresel şartları iyileştirmeye, bölge potansiyelini harekete geçirmeye, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya ve
rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve/veya
yaptırmak, bu araştırmaları yapanlara destek olmak,
Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak,
Kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen projeleri bölge plan ve programları
açısından uygun şekilde yürütülmesi için yönlendirmelerde bulunmak,
Bölgeye yönelik araştırma sonuçlarını yayınlanmak üzere hazırlamak,
Yerel aktörlerin katılımı ile sektörel ve mekânsal analizler yapmak,
Yatırım destek ofislerinden gelen verilerle yatırım alanlarının
analizini yapmak,
Bölge Planına uygun olarak operasyonel programlar hazırlamak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım programlarını incelemek
ve takip etmek,
Tüm birimlerin çalışma program ve bütçelerinin konsolide edilmesini sağlayarak Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini hazırlamak,
Ajansın kurumsal kapasitesini ve kaynaklarını geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak,
20
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Ajansın iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması için tüm birimlerinin koordinasyonunu sağlamak,
Ajans faaliyetleri, malî yapısı ve diğer hususlarla ilgili internet sitesi, süreli yayın, broşür ve katalog düzenlemek ve güncellemek ve bu
konuda Destek Hizmetleri Birimi ile işbirliği halinde çalışmak,
Ajans Mali Yönetim Yeterlilik kriterlerinin tüm birimler tarafından uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
Kalkınma Bakanlığı ve diğer kurumlar ile koordinasyonu sağlamak,
Birimlerin ve Yatırım Destek Ofislerinin kurum içi iletişim ve koordinasyonunu sağlamak,
BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) İşlemlerinin takibini yapmak,
Kurum irtibat ve iletişim veri tabanını oluşturmak (Veri tabanının İletişim Bilgileri, Kurum Bilgileri, Görüşme ve faaliyet geçmişi, CV
ve çalışmalar vs. detayları içermesi),
Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek.
Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 4: Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi Personel Listesi
S.N
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
1 Lokman PEHLİVAN
Kocaeli Ü.
Endüstri Mühendisliği
Birim Başkanı
2 Gülden KARAKUŞ
Marmara Ü.
İşletme (İng.)
Uzman
3 Zübeyde GÖRGEÇ
Hacettepe Ü.
İşletme (İng.)
Uzman
4 Yusuf YILMAZ
Gazi Ü.
Uluslararası İlişkiler
Uzman
5 Osman AĞRALI
Ankara Ü.
Siy. Bil. ve Kamu Yön.
Uzman
www.baka.org.tr
21
Faaliyet Raporu
Proje Yönetim Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim
Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre Proje Yönetim Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin
bütçe dağılımını planlamak,
Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin çalışma yapmak,
Sağlanacak destekler için genel çerçeve oluşturmak ve güncellemek,
Potansiyel yararlanıcılara yönelik proje hazırlama konusunda
eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
Proje önerisine yönelik değişiklik taleplerini değerlendirme ve
yönetim kuruluna sunmak,
Potansiyel başvuru sahiplerinin aynı anda ve eşit düzeyde bilgilendirilmesini sağlamak,
Başvuru rehberini tanıtmak,
Başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
Başvuru rehberi hazırlamak, belli aralıklarla düzenlemek, güncellemek,
Proje teklif çağrısını hazırlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak,
Proje teklif çağrısına ilişkin tanıtım toplantıları düzenlemek ve
tanıtıma ilişkin materyalleri düzenlemek,
Proje teklif çağrısını kamuoyuna duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek,
Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
Proje tekliflerinin hazırlanmasında yararlanıcılara teknik destek
sağlamak,
22
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Desteğe hak kazanan yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve
satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin kullanımı, raporlama
gibi konularda eğitimler vermek,
sözleşme imzalamaya davet etmek,
Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri
İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
Proje sahiplerine, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
Proje sahiplerine uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
Bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecinde etkin rol oynamak,
Proje uygulanmasına yönelik soruları cevaplamak ve bunları ilan
etmek,
Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya
hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek,
Bağımsız değerlendiricilerin performans denetimini yapmak,
Sözleşme öncesi proje sahiplerini bilgilendirmek,
Yararlanıcıların yürüttükleri proje veya faaliyetleri ile ilgili sorularını derlemek ve bu soruları Sıkça Sorulan Sorular (SSS) başlığı
altında cevapları ile birlikte internet sitesinde yayımlamak.
İzleme ve Değerlendirme Birimi ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve
Proje Yönetim Birimi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 5: Proje Yönetim Birimi Personel Listesi
S.N
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
1 Sinan MESUTER
Dokuz Eylül Ü.
Uluslararası İlişkiler (İng.)
Birim Başkanı
2 Mehmet Fehmi DÜNDAR
ODTÜ
Bilgisayar Mühendisliği
Uzman
3 Sadık URANLI
Işık Ü.
Bilgisayar Mühendisliği
Uzman
4 Hasan YÜKSEK
ODTÜ
Makine Mühendisliği
Uzman
5 Bayram ALTINTAŞ
Hacettepe Ü.
Matematik
Uzman
www.baka.org.tr
23
Faaliyet Raporu
İzleme ve Değerlendirme Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim
Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre İzleme ve Değerlendirme Birimi’nin görev, yetki
ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak,
Desteklenecek projelerin uygulama öncesinde, uygulama sürecinde ve tamamlanmasının ardından değerlendirmelerini yapmak, performans göstergeleri ile ilgili periyodik değerlendirme
raporlarını hazırlamak,
Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği faaliyet ve projelerin kalkınma bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek ve etki değerlendirmeleri yapmak,
Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar,
kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje
ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken yasal ve kurumsal
altyapının tasarlanmasına katkıda bulunmak,
Desteklenen proje ve faaliyetler için oluşturulan izleme bilgi sisteminin koordinasyonunu sağlamak,
Ajanstan destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile imzalanacak sözleşmelerin hazırlanmasında rol almak,
Projenin risk ve ihtiyaç analizini yapmak ve Genel Sekreterliğe
iletmek,
Projeye ilişkin olası risk faktörlerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek,
Yararlanıcıların raporlarını ve ödeme planlarını değerlendirmek,
Desteklenen projeler kapsamındaki harcamaların usule uygunluğunu denetlemek,
24
Kabul edilen projeler ile ilgili belgeleri dosyalamak, 5 yıl süre ile
muhafaza etmek,
Ajansın sağladığı teknik veya mali desteklerle gerçekleştirilen
proje ve faaliyetlerin uygulama süreçlerinde Ajans kaynaklarının
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,
Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapmak,
Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin
doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini
değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine
göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı
konusunda görüşünü Genel Sekretere iletmek,
Desteklenen proje/faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen
amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak,
Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri
ödemelerle vb. ilgili işlemleri yapmak,
Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde,
Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu
Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme
faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,
Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan de-
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
ğerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Destek Hizmetleri Biriminin görüşünü
iletmek,
Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici
tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri
ödemelerin temini için gerekli durumlarda Destek Hizmetleri Bi-
rimini bilgilendirmek,
Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve
etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını
Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığı’na sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak.
İzleme ve Değerlendirme Birimi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 6: İzleme Değerlendirme Birimi Personel Listesi
S.N
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
1 Kamil Deniz DEMİRBAŞ
ODTÜ
Kimya Mühendisliği
Birim Başkanı
2 Mustafa PEKTAŞ
Atatürk Ü.
Ziraat Mühendisliği
Uzman
3 Metin TATLI
Dokuz Eylül Ü.
İşletme (İng.)
Uzman
4 Aslıhan CANDAN
Gazi Ü.
İktisat
Uzman
5 Eşref YİĞİTBAŞI
Bilkent Ü.
İşletme
Uzman
6 Abdurrahman ÖZSOY
Dokuz Eylül Ü.
Uluslararası İlişkiler (İng.)
Uzman
7 Tolga KESKİN
Boğaziçi Ü.
Elektrik-Elektronik Müh.
Uzman
www.baka.org.tr
25
Faaliyet Raporu
Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim
Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi’nin görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Ajansın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının yapılması
ve Ajansın tüm etkinliklerinde paydaşları ile ilişkisini ve işbirliğini
koordine etmek,
Tanıtım, pazarlama gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek,
Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,
Ajansın kurumsal kimlik materyallerinin tasarım ve basım faaliyetlerini takip ederek ajansın görünürlüğünü sağlamak,
Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak;
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ortak organizasyonlar gerçekleştirmek,
Kurum iletişim politikasının oluşturulması (şeffaflık, bilgi edinme
ilkelerine riayet vs.),
Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili birim ve kuruluşlarla
işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak
veya yaptırmak,
Kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için
gerekli çalışmaları yapmak,
Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara
ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,
Tanıtım ve işbirliği potansiyellerinin tespiti, değerlendirilmesi,
derecelendirilmesi, sınıflandırılmasını yapmak,
Tanıtım ve işbirliği çerçevesinde tüm kurumsal iletişimleri kayıt
altına almak (kişi, konu, tarih, değerlendirme, plan, sonuç),
Ajansın kullanabileceği tanıtım ve işbirliği yöntem ve kanallarını
tespit edip etkinliklerini değerlendirmek,
Ajans faaliyetleri çerçevesinde takip edilmesi gereken süreli yayınları araştırmak ve tespit etmek,
Yayın ve organizasyon faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek,
Kurum toplantılarında alınan kararları duyurmak ve arşivlemek,
Tanıtım ve işbirliği çerçevesinde, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak ve organizasyon değerlendirme raporu hazırlamak,
26
Yerel, ulusal ve uluslararası basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini
yürütmek.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 7: Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Personel Listesi
S.N
Adı Soyadı
Üniversite
1 Mehmet PEHLİVAN
2 M. Muhsin VURAL
3 Mehmet Savaş YAVUZ
OGÜ
Bölüm
Ünvanı
Endüstri Mühendisliği
Birim Başkanı
US California
Elektrik-Elektronik Müh.
Uzman
Ege Ü.
Radyo-TV
Kurumsal İlet. Sor.
Destek Hizmetleri Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim
Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre Destek Hizmetleri Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Yararlanıcıların İzleme ve Değerlendirme Biriminin teknik ve
hukuki açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri
zamanında yapmak,
Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek,
Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri
ödemelerin takibini yapmak,
Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren işlemleri Ajans adına yürütmek.
Ajansın sağladığı desteklerin proje/faaliyet düzeyinde mali denetimini yapmak,
Destek hizmetlerini sevk ve idare etmek,
İdari ve mali süreçleri yürütmek,
Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlık
çalışmalarını yapmak,
Ajans yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak ve arşivlemek,
www.baka.org.tr
Kurum toplantılarının organize edilmesi konusunda Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi ile işbirliği halinde çalışmak,
Ajansın insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
Ajansın İnsan Kaynakları Politikasını belirlemek ve geliştirilmesini
sağlamak,
Hizmet içi eğitim programlarını ve ihtiyaç duyulan eğitimleri organize etmek,
Ajansın gelirlerini toplamak,
Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek,
ödemeleri gerçekleştirmek ve arşivlemek,
Ajansın ilgili birimlerce tespit edilen ihtiyaçlarının teminini sağlamak,
Ajansın demirbaş eşya temini ile kayıt ve zimmet işlemlerini takip etmek,
Ajansın dış denetimi (her türlü harcama ve işlemlerini bağımsız
denetim kuruluşlarca incelenmesi) için gerekli çalışmaları yapmak,
Mali verilerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini
(KBS) kullanarak Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) göndermek.
27
Faaliyet Raporu
Destek Hizmetleri Birimi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 8: Destek Hizmetleri Birimi Personel Listesi
S.N
Adı Soyadı
Üniversite
1 İsmail KILINÇ
Marmara Ü.
2 Burcu ÖNCÜ
SDÜ
3 İlyas DÖNDÜREN
SDÜ
4 Süleyman BEKMEZCİ
Gazi Ü.
5 Fatih GÖKBOYUN
Anadolu Ü. 6 Eray ASLAN
Bölüm
Pamukkale Ü.
Ünvanı
İktisat
Birim Başkanı
İktisat
Muhasebe Sor.
İşletme
Muhasebe Sor.
Bilgisayar Sistemleri Öğr.
İşletme
Maliye
Uzman
İdari İşler Sor.
İdari İşler Sor.
Yatırım Destek Ofisleri
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim
Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre yatırım destek ofislerinin görev, yetki ve sorumlulukları yandaki gibidir:
28
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya
bilgi vermek ve yol göstermek,
Başvurular üzerinde ön inceleme yapmak,
Yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek ve ilgili belgeleri
dosyalamak,
Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini ilgili makama
iletmek ve takip etmek,
Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilerce çözümünü takip etmek,
Yatırımcıların yatırım süreci hakkındaki sorularına tam ve doğru
bir şekilde cevap vermek,
Dış İlişkiler ve Tanıtım Biriminin düzenlediği tüm bölgesel, ulusal ve uluslararası yatırım ve tanıtım faaliyetlerinde gerekli desteği
sağlamak ve işbirliği yapmak,
Aylık faaliyet raporları düzenlemek ve bunları Genel Sekreterliğe ve Valiliğe iletmek,
Destek ve yatırım stratejileri konusunda yerel koordinasyonu
sağlamak ve ilgili süreçlerde ajansın planlamasına katkıda bulunmak,
Görev alanına giren konularda yayınlar çıkarmak.
Antalya Yatırım Destek Ofisi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 9: Antalya Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
1 Alaattin ÖZYÜREK
Ankara Ü.
Hukuk
Koordinatör
2 Sadettin DİKMEN
Ankara Ü.
İktisat
Uzman
3 Selin ŞEN
Dokuz Eylül Ü.
Uluslararası İlişkiler
Uzman
4 Seyitcan ALTINKAYNAK
Dokuz Eylül Ü.
Maliye
Uzman
5 Esra ALAGÖZ KAYA
Mimar Sinan Ü.
Sosyoloji
Uzman
Isparta Yatırım Destek Ofisi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 10: Isparta Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N
Adı Soyadı
1 Ali Galip BİLGİLİ
2 3 www.baka.org.tr
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
Dokuz Eylül Ü.
Matematik
Koordinatör
Abdullah MADENCİ
SDÜ
İnşaat Mühendisliği Uzman
Ömer Ferda AKYOL
SDÜ
İşletme
Uzman
29
Faaliyet Raporu
Burdur Yatırım Destek Ofisi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 11: Burdur Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
1 Mehmet CANDAN
Gazi Ü.
İktisat
Koordinatör
2 Mustafa NALÇACIOĞLU
Dokuz Eylül Ü.
İşletme
Uzman
3 Mustafa YÜCE
Yıldız Teknik Ü.
Makine Mühendisliği
Uzman
4 Ş.Furkan CEYLAN
Çankaya Ü.
İktisat
Uzman
İç Denetçi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim
Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre İç Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol
yapılarını değerlendirmek ve risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak,
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından
incelemeler yapmak ve Genel Sekretere önerilerde bulunmak,
Risk analizleri çerçevesinde harcama sonrasında yasal uygunluk
denetimi yapmak,
Ajansın; harcamalarının, finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, ama ve politikalara, planlara ve
30
programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,
İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmak, işleyişini değerlendirmek ve bu hususta Genel Sekreter ile
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre suç teşkil
eden hususlarla soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma
rastlandığında, adli makamlara ve Bakanlığa iletilmek üzere Genel
Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Müsteşarlığı konu
hakkında bilgilendirmek.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
İç Denetçi pozisyonunda görev yapmakta olan personelin bilgileri aşağıda verilmiştir.
Tablo 12: İç Denetçi Personel Listesi
S.N
1 Adı Soyadı
Özer METİN
Üniversite
Selçuk Ü.
Bölüm
Kamu Yönetimi
Ünvanı
İç Denetçi
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Ajans bünyesinde, Genel Sekreterliğe bağlı Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ile Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır.
Bu birimlere ilave olarak Genel Sekretere bağlı İç Denetçi ve Hukuk Müşavirliği pozisyonu bulunmaktadır. İç Denetçi pozisyonu için
2010 yılında personel alımı gerçekleştirilmiştir. Çıkılan personel alım ilanlarında istenen özelliklere sahip aday bulunmadığından hukuk
müşavirliği pozisyonu için personel istihdam edilmemiştir.
İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır.
İç kontrol sisteminin temelini; faaliyet süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturmaktadır.
Ajansta etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanılmış olup çalışmalar devam etmektedir. İç kontrol
sisteminin oluşturulmasına yönelik yapılan faaliyetler ileriki bölümlerde yer almaktadır.
www.baka.org.tr
31
Faaliyet Raporu
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının Amaç ve Hedefleri
BAKA’nın temel amacı, kuruluş gerekçesinde belirtilen amaçlarla birlikte, faaliyet alanı olarak belirlenen TR61
Düzey 2 Bölgesinin (Antalya, Isparta, Burdur); sürdürülebilir kalkınmayı ilke edinerek ekonomik, sosyal ve çevresel yönden kalkınmasını sağlamak, Bölgedeki her ilin potansiyellerini değerlendirerek rekabet gücünü artırmak
ve bunları yaparken katılımcı bir politika ile yerel paydaşları da sürece dahil etmektir.
Ajans, bu temel amacı gerçekleştirmek üzere Bölgenin mevcut
potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu potansiyeli artırmayı hedeflemektedir. Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum
kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini artırmak,
32
aralarında ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek,
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet
gücünü artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölge içi gelişmişlik
farklarını azaltmak Ajansın ana hedefleri içerisinde yer almaktadır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
B. Temel Politika ve Öncelikler
Yerel ihtiyaçları ve potansiyelleri yerinde tespit edip, kaynakların etkin kullanımını sağlayarak Bölge dinamiklerini harekete geçirme
temel amacını güden BAKA’nın temel politika ve öncelikleri doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, istihdamı ve ihracatı artırmak,
yüksek katma değerli ürün üretme kapasitesini geliştiren girişimlere destek olunarak Bölge ekonomisini dış dünya ile rekabet edebilir
bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda;
Bölgenin mevcut durumunu analiz ederek, güçlü, zayıf yönlerini tespit etmek, fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak
sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücünün artırılması için hedef
ve stratejiler belirlemek, bunların uygulanması için operasyonel
programlar düzenlemek,
Bölgede istihdam ve ihracatı artıran, yüksek katma değerli ürün
üretme kapasitesini geliştiren girişimlere destek olmak, Bölgedeki
yatırımcıları bu tür girişimlere yönlendirmek,
Bölgenin potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek ulusal ve uluslararası platformlarda yatırımcılara tanıtmak,
İşgücü kalitesinin artırılmasına yönelik girişimlere destek olmak,
Ajans kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarını amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,
TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yerel aktörler arasında işbirliği ve
bilgi paylaşımı ortamı oluşturarak sahiplenmenin ve farkındalığın
artırılmasını sağlamak ve göreceli olarak daha az gelişme potansiyeli olan lokasyonlardan başlamak üzere yerel yönetim, kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınma programlarına katkılarını sağlamak,
TR61 Düzey 2 Bölgesi’nin istihdam ve rekabet gücünü artırarak
sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, Türkiye’nin yaşam kalitesi
en yüksek bölgesi olmasını sağlamak,
Toplumsal mutabakat sağlamaya yönelik olarak katılımcılık, paylaşım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve en yüksek kamu faydası sağlamaya yönelik uygulamalar, kalkınma ile ilgili konularda bütüncül
bir yaklaşım, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilirliği esastır.
C. Ajansın Temel Değerleri ve Çalışma İlkeleri
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerinde ve projelerinde temel aldığı değer ve çalışma ilkeleri aşağıda
sıralanmıştır;
Katılımcılık
Yenilikçilik
Tarafsızlık
Şeffaflık
Güvenilirlik
Çözüm Odaklılık
www.baka.org.tr
33
Faaliyet Raporu
III. FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİ
ve DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının 2013 yılı bütçesinin gelir ve giderlerine dair bilgilere bu bölümde yer verilmiştir.
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Ajansın 2013 yılı gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçesi, ulusal ve bölgesel düzeydeki plan ve programlara, Yüksek Planlama
Kurulunca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanmaktadır. Bütçe yılı takvim yılıdır ve bütçe dışı
harcama yapılamamaktadır.
34
2013 yılı gelir bütçesi 65 Milyon TL olarak öngörülmüş olup yaklaşık 46,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçesi %71,67
oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ajansın gider bütçesi 65 Milyon TL öngörülmüş olup %29,56 gerçekleşmeyle yaklaşık 19,2
Milyon TL olmuştur. Ajansın 2013 yılı gelir ve gider bütçesine
ilişkin ayrıntılar takip eden sayfalarda yer almaktadır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Tablo 13: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
Kod
1
2
GELİR KALEMLERİ
BÜTÇE DEĞERİ
MERKEZİ YÖN. BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR
İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR
Burdur İl Özel İdaresi
176.274,76
2.32
Isparta İl Özel İdaresi
452.528,65
4
SAN. VE TİC. ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR
4.7
Antalya Sanayi ve Tic. Odaları
4.15
Burdur Sanayi ve Tic. Odaları
4.32
Isparta Sanayi ve Tic. Odaları
5
AV. BİR. VE DİĞER ULS.
FON. SAĞLANAN KAYNAKLAR
6
FAALİYET GELİRLERİ
6.2
Faiz Gelirleri
6.9
Diğer Faaliyet Gelirleri
7
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
8
BİR ÖNCEKİ YILDAN
DEVREDEN GELİRLER
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)
9.1.1
9.1.2
MAYIS
HAZİRAN
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.547,83
153.314,27
138.141,27
1.539.428,58
1.467.501,68
242.910,00
2.15
Isparta Belediyelerinden
Aktarılan Paylar
MART
1.406.627,17 777.823,76
3.32
ŞUBAT
12.881.000,00
Antalya İl Özel İdaresi
OCAK
15.544.000,00
2.7
3
BELEDİYELERDEN AKTARILAN
PAYLAR
3.7
Antalya Belediyelerinden Aktarılan Paylar
3.15
Burdur Belediyelerinden Aktarılan Paylar
MİKTAR (TL)
6.897.535,67 0,00 54.000,00
5.641.009,47 0,00 54.000,00
77.882,01
73.349,67 138.141,27
446.532,07 0,00 0,00
11.665,82
0,00 0,00
46.937,69
809.994,13 0,00
0,00
0,00
79.964,60 0,00
24.989,21
288.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.624,42
224.914,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.697,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.877,24
0,00
0,00
0,00
0,00
17.624,42
3.339,23
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
249.780,00
16.400,00 22.500,00
0,00 119.204,81
242.664,27
186.700,15
160.087,58
145.022,62
77.183,89
1.417.535,16
118.261,21
238.814,27
184.568,32
157.031,02
144.302,62
75.033,89
0,00
943,60
3.850,00
2.131,83
3.056,56
720,00
2.150,00
0,00 39.445.622,00 0,00 20.885.238,83
20.443.411,01 Gelirlerden Takipli Alacaklar
6.000.000,00
441.827,82
RET VE İADELER (-)
0,00
www.baka.org.tr
1.417.535,16
33.445.622,00 TOPLAM
NİSAN
65.000.000,00
0,00 118.452,53
0,00 118.452,53
0,00
0,00 688.730,62
172.299,26 0,00
0,00 688.730,62
172.299,26 0,00 0,00
287.278,79
145.667,82
0,00 0,00
145.667,82
287.278,79
0,00
0,00
0,00
630,14
0,00
0,00
34.128.353,64
415.116,80
964.978,60
485.070,97
446.456,13
2.128.805,29
35
Faaliyet Raporu
MİKTAR (TL)
KOD
GELİR KALEMLERİ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
GERÇEKLEŞEN
1
MERKEZİ YÖN. BÜTÇESİNDEN
AKTARILAN PAYLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
000
3.000.000,00
15.881.000,00
102,17
2
İL ÖZEL İDARELERİNDEN
AKTARILAN PAYLAR
0,00
0,00
176.274,76
777.823,76
0,00
0,00
1.197.008,52
85,10
2.7
Antalya İl Özel İdaresi
0,00
0,00
0,00
777.823,76
0,00
0,00
777.823,76
100,00
2.15
Burdur İl Özel İdaresi
0,00
0,00
176.274,76
0,00
0,00
0,00
176.274,76
100,00
2.32
Isparta İl Özel İdaresi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.910,00
53,68
3
BELEDİYELERDEN AKTARILAN
PAYLAR
Antalya Belediyelerinden Aktarılan Paylar
Burdur Belediyelerinden Aktarılan Paylar
286.615,67
0,00
0,00
2.116.569,93
0,00
0,00
4.377.617,55
63,47
286.615,67
0,00
0,00
1.999.314,03
0,00
0,00
4.096.804,33
72,63
0,00
0,00 0,00
99.418,03
0,00
0,00
158.021,54
35,39
0,00
0,00
0,00
17.837,87
0,00
0,00
122.791,68
15,16
15.544,92
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
258.363,37
89,50
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
220.242,48
88,17
3.7
3.15
3.32
Isparta Belediyelerinden
Aktarılan Paylar
4
SAN. VE TİC. ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR
(%)
4.7
Antalya Sanayi ve Tic. Odaları
15.544,92
4.15
Burdur Sanayi ve Tic. Odaları
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.877,24
102,91
4.32
Isparta Sanayi ve Tic. Odaları
0,00
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
21.243,65
94,42
5
AV. BİR. VE DİĞER ULS.
FON. SAĞLANAN KAYNAKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
FAALİYET GELİRLERİ
128.323,75
91.102,48
152.692,97
143.572,95
126.137,41
151.012,78
1.723.705,66 121,60
6.2
Faiz Gelirleri
127.937,95
90.549,11
149.692,97
143.272,95 125.867,41
151.012,78
1.706.344,50
6.9
Diğer Faaliyet Gelirleri
385,80
553,37
3.000,00
300,00
270,00
0,00
17.361,16
7
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
BİR ÖNCEKİ YILDAN
DEVREDEN GELİRLER
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)
150.682,17
0,00
156.902,29
0,00
0,00
0,00
Gelirlerden Takipli Alacaklar
150.682,17
0,00
RET VE İADELER (-)
0,00
TOPLAM
581.166,51
9.1.1
9.1.2
TEMMUZ
36
147.569,17
0,00 0,00
120,37
0,00
202.065,68
246.271,21
23.201.158,37
58,82
0,00
0,00
0,00
20.443.411,01
61,12
156.902,29
147.569,17
202.065,68
246.271,21
2.757.747,36
0,00
0,00
0,00
823,68
50.996,94
52.450,76
91.102,48
485.870,02
3.185.815,81
327.379,41
3.346.287,05
46.586.402,71
45,96
71,67
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Tablo 14: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
Kod
GİDER KALEMLERİ
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
BÜTÇE DEĞERİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
65.000.000,00
1.424.434,10
3.278.535,52 2.689.958,72
2.274.395,58
2.181.051,85
13.990.000,00
383.696,16
748.462,00 537.132,26
468.066,97
758.060,95
463.156,84
9.270.000,00
320.442,07
407.948,94
387.136,78
378.343,32
370.042,52
385.591,21
1.575.824,69
1
GENEL HİZMETLER
1.1
Genel Yönetim Hizmetleri
1.1.1
Personel Giderleri
4.200.000,00
287.342,15
286.409,62
303.473,39
309.117,52
315.575,51
322.760,82
1.1.2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.070.000,00
33.099,92
121.539,32
83.663,39
69.225,80
54.467,01
62.830,39
1.1.9
Yedek Ödenekler
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri
Plan, Program ve Proje Hizmetleri
Araştırma ve Geliştirme
Hizmetleri
500.000,00
153,33
2.477,37
6.503,78
198,50 5.259,34
1.502,58
2.170.000,00
25.169,36
83.943,48
59.061,87
10.127,17
122.341,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
2.050.000,00
37.931,40
254.092,21
84.429,83
79.397,98
260.417,26
1.181,08
2
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ
51.010.000,00
1.040.737,94
2.530.073,52
2.152.826,46
1.806.328,61
1.422.990,90
1.112.667,85
2.1
Proje Destekleme Hizmetleri
38.000.000,00
977.459,61
2.440.029,52
2.152.826,46
1.658.435,10
1.053.093,66
1.002.070,45
2.1.1
2011 Yılı MDP
18.000.000,00
977.459,61
2.440.029,52
2.152.826,46
1.658.435,10
1.053.093,66
1.002.070,45
2.1.2
2012 Yılı MDP
13.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
2012 Yılı MDP (2013 Payı)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Doğrudan Faaliyet Destekleri
63.278,33
90.044,00
0,00
144.943,51
358.097,24
110.597,40
2.2.1
2012 Yılı DFD
63.278,33
90.044,00
0,00
144.943,51
358.097,24
40.295,40
2.2.2
2013 Yılı DFD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.302,00
2.3
Teknik Destekler
0,00
0,00
0,00
2.950,00
11.800,00
0,00
2.3.1
2012 Yılı Teknik Destek Faaliyetleri
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2.950,00
11.800,00
0,00
2.3.2
2013 Yılı Teknik Destek Faaliyetleri
530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Güdümlü Projeler
10.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1
2012 Yılı
5.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2
2013 Yılı
5.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
1.4
www.baka.org.tr
MİKTAR (TL)
6.500.000,00
1.530.000,00
1.000.000,00
530.000,00
630.000,00
74.881,97
37
Faaliyet Raporu
MİKTAR (TL)
KOD
GİDER KALEMLERİ
BATI AKDENİZ KALKINMA
AJANSI
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
654.572,41
1.456.288,06
1.556.779,03
459.347,08
KASIM
ARALIK
GERÇEKLEŞEN
(%)
633.237,10
1.032.521,15
19.216.945,29
29,56
1
GENEL HİZMETLER
432.298,47
393.343,76
644.502,07
459.347,08
601.388,17
464.181,77
6.353.636,50
45,42
1.1
Genel Yönetim Hizmetleri
394.411,41
377.282,57
447.267,21
415.307,31
467.491,96
430.156,42
4.781.421,72
51,58
1.1.1
Personel Giderleri
332.347,15
336.043,45
339.168,92
340.135,61
337.053,39
334.132,43
3.843.559,96
91,51
1.1.2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
62.064,26
41.239,12
108.098,29
75.171,70
130.438,57
96.023,99
937.861,76
45,31
1.1.9
Yedek Ödenekler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
İzleme Değerlendirme ve
Koordinasyon Hizmetleri
5.834,40
4.330,07
2.918,75
4.288,54
937,33
5.443,06
39.847,05
7,97
1.3
Plan, Program ve Proje Hizmetleri
30.157,66
9.681,89
93.451,91
38.246,23
52.450,88
27.674,29
627.188,54
28,90
1.4
Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
1.895,00
2.049,23
100.864,20
1.505,00
80.508,00
908,00
905.179,19
44,16
2
PROJE VE FAALİYET
DESTEKLEME HİZMETLERİ
222.273,94
1.062.944,30
912.276,96
0,00
31.848,93
568.339,38
12.863.308,79
25,22
2.1
Proje Destekleme Hizmetleri
196.372,94
1.062.944,30
890.191,17
0,00
0,00
399.194,96
11.832.618,17
31,14
2.1.1
2011 Yılı MDP
196.372,94
1.062.944,30
890.191,17
0,00
0,00
0,00
11.433.423,21
63,52
2.1.2
2012 Yılı MDP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399.194,96
399.194,96
2,96
2.1.3
2012 Yılı MDP (2013 Payı)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Doğrudan Faaliyet Destekleri
25.901,00
0,00
22.085,79
0,00
31.848,93
154.144,43
1.000.940,63
65,42
2.2.1
2012 Yılı DFD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696.658,48
69,67
2.2.2
2013 Yılı DFD
25.901,00
0,00
22.085,79
0,00
31.848,93
154.144,43
304.282,15
57,41
2.3
Teknik Destekler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.999,99
29.749,99
4,72
2.3.1
2012 Yılı Teknik Destek Faaliyet.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.999,99
29.749,99
29,75
2.3.2
2013 Yılı Teknik Destek Faaliyet.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Güdümlü Projeler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1
2012 Yılı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2
2013 Yılı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
a. Gelir Bütçesi Açıklamaları
2013 yılı Gelir Bütçesi 65.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.
2013 yılı sonunda gelir gerçekleşmeleri; 15.881.000,00 TL Merkezi Yönetim Bütçesinden Ayrılan Paylar, 1.197.008,52 TL İl Özel
İdarelerinden, 4.377.617,55 TL Belediyelerden, 258.363,37 TL
Sanayi ve Ticaret Odalarından, 1.723.705,66 TL Faaliyet Gelir-
lerinden, 2.757.747,36 TL Gelirlerden Takipli Alacaklardan sağlanmıştır. 2013 yılı cari gelir gerçekleşmesi 26.195.442,46 TL
olmuştur. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit) kalemi
20.443.411,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıllık cari gelir gerçekleşmesi ve önceki yıllardan devreden gelir kalemlerinin toplamının
alınması ve ret ve iadelerin çıkarılmasıyla 2013 yılı gelir gerçekleşmesi 46.586.402,71 TL olmuştur. Gelir bütçesinin gerçekleşme
oranı %71,67’dir.
Grafik 5: Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar
2013 yılı içerisinde Merkezi Yönetim
Bütçesinden Ajansa 15.544.000,00
TL ödeme yapılması öngörülmüş ve
15.881.000,00 TL aktarım yapılmıştır.
15.881.000
15.900.000
15.800.000
15.700.000
Bu miktarın 12.881.000,00 TL olan
bölümü 2012 yılı payıdır. 2013 yılı
içerisinde Ajansa aktarılması gereken 15.554.000,00 TL olan miktarın
3.000.000,00 TL’si aktarılmıştır. Merkezi
Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar kaleminin gerçekleşme oranı %102,17’dir.
15.544.000
15.600.000
15.500.000
15.400.000
15.300.000
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Grafik 6: İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar
1.406.627,17
1.450.000,00
1.400.000,00
İl Özel İdarelerinden 1.406.627,17
TL pay aktarılması öngörülmüş
olup, 1.197.008,52 TL aktarılmış ve
%85,10 gerçekleşme sağlanmıştır.
1.350.000,00
1.300.000,00
1.197.008,52
1.250.000,00
1.200.000,00
1.150.000,00
1.100.000,00
1.050.000,00
www.baka.org.tr
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
39
Faaliyet Raporu
Grafik 7: Belediyelerden Aktarılan Paylar
6.897.535,67
7.000.000,00
4.377.617,55
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
Bütçe Değeri
2013 Yılı içerisinde TR61 Düzey 2 Bölgesinde yer alan belediyelerden ilgili
mevzuat gereği toplam 6.897.535,67
TL aktarılması öngörülmüş olup ‘Belediyelerden Aktarılan Paylar’ kaleminden
toplam 4.377.617,55 TL gelir elde edilmiştir. Belediyelerden Aktarılan Paylar
kaleminin gerçekleşme oranı %63,47
düzeyinde olmuştur.
Gerçekleşen
Grafik 8: Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar
288.680,00
290.000,00
285.000,00
Sanayi ve Ticaret Odalarından
288.680,00 TL gelir beklenirken
258.363,37 TL gerçekleşme olmuştur. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan paylar kaleminin gerçekleşme oranı %89,50 olmuştur.
280.000,00
275.000,00
270.000,00
258.363,37
265.000,00
260.000,00
255.000,00
250.000,00
245.000,00
240.000,00
40
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Grafik 9: Faaliyet Gelirleri
1.723.705,66
1.800.000,00
1.600.000,00
Faiz gelirleri ve diğer faaliyet gelirlerden oluşan Faaliyet Gelirleri
kaleminden 1.417.535,16 TL gelir elde edilmesi öngörülmüştür.
2013 yılı sonunda 1.723.705,66
TL gelir elde edilmiştir. Faaliyet
Gelirleri kaleminde %121,60
gerçekleşme oranı sağlanmıştır.
1.417.535,16
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Grafik 10: Toplam Gelir
65.000.000,00
Ajans 2013 yılı bütçesinde
65.000.000,00 TL gelir öngörülmüş ve 46.586.402,71 TL
gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.
2013 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %71,67 olmuştur.
www.baka.org.tr
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
46.586.402,71
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
41
Faaliyet Raporu
b. Gider Bütçesi Açıklamaları
2013 yılı Gider Bütçesi 65.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.
2013 yılı giderleri; 4.781.421,72 TL Genel Yönetim Hizmetleri;
39.847,05 TL İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Faaliyetleri; 627.188,54 TL Plan, Program ve Proje Hizmetleri; 905.179,19
TL Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri; 12.863.308,79 TL Proje ve Faaliyet
Destekleme Hizmetleri olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı gider gerçekleşmesi 19.216.945,29 TL olmuştur. Gider
bütçesinin gerçekleşme oranı %29,56 düzeyindedir.
Grafik 11: Genel Yönetim Hizmetleri
9.270.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
4.781.421,72
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2013 yılı içerisinde Ajans tarafından Genel Yönetim Hizmetleri için
9.270.000,00 TL öngörülmüş, yıl
sonunda ise 4.781.421,72 TL harcama gerçekleşmiştir. Genel Yönetim Hizmetlerinin gerçekleşme
oranı %51,58’dir.
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Grafik 12: İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri
500.000,00
500.000,00
450.000,00
2013 yılı içerisinde Ajans tarafından İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon
Hizmetleri için 500.000,00 TL öngörülmüş, yıl sonunda 39.847,05 TL gider
gerçeklemiştir. İzleme, Değerlendirme
ve Koordinasyon Hizmetleri gider kaleminin gerçekleşme oranı %7,97’dir.
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
39.847,05
100.000,00
50.000,00
0,00
42
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Grafik 13: Plan, Program ve Proje Hizmetleri
2.170.000,00
Plan, Program ve Proje Hizmetleri
gider kalemi için 2.170.000,00 ayrılmış, yıl sonunda 627.188,54 TL
harcama yapılmıştır. Plan, Program
ve Proje Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %28,90 olmuştur.
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
627.188,54
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Grafik 14: Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
2.050.000,00
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri gider
kalemi için 2.050.000,00 ayrılmış, yıl
sonunda 905.179,19 TL harcama yapılmıştır. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
bütçe gerçekleşmesi %44,16 olmuştur.
2.500.000,00
2.000.000,00
905.179,19
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
www.baka.org.tr
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
43
Faaliyet Raporu
Grafik 15: Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
51.010.000,00
60.000.000,00
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 51.010.000,00 ayrılmış, yıl sonunda 12.863.308,79 TL
harcama yapılmıştır. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri bütçe
gerçekleşmesi %25,22 olmuştur.
50.000.000,00
40.000.000,00
12.863.308,79
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Grafik 15: Toplam Gider
65.000.000,00
70.000.000,00
Ajans
2013
yılı
bütçesinde
65.000.000,00 TL gider öngörülmüş
ve 19.216.945,29 TL gider gerçekleşmiştir. 2013 yılı gider bütçesinin
gerçekleşme oranı %29,56 olmuştur.
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
19.216.945,29
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
44
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
3. Mali Denetim Sonuçları
a. İç Denetim
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun’un 25’inci maddesi ile Kalkınma
Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 6, 7 ve 8’inci maddeleri gereğince hazırlanmış olan BAKA İç Denetim Yönergesi, BAKA İç
Denetim 2011-2013 Planı ve BAKA İç Denetim 2011 Programı
23.12.2010 tarihli ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca kabul
edilmiş olup 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.
BAKA 2013 Yılı Denetim Programı ile belirlenen iç denetim faaliyetleri; genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri, denetim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden oluşmuştur.
Denetim yönetimi faaliyetleri, üç yıllık denetim planının gözden
geçirilmesi, yıllık iç denetim programının hazırlanması, yönetim
kuruluna sunulacak altı aylık ve yönetim kurulu ile kalkınma kuruluna sunulacak yıllık iç denetim faaliyet raporlarının hazırlanması,
denetim sonuçlarının izlenmesi süreçlerini ve bu kapsamdaki idari
işlemleri kapsamıştır.
2013 yılında denetim faaliyetleri için 160 gün tahsis edilmiş olup
bu çerçevede; Mali Destek Programı Başvuru Rehberleri Hazırlık
Sürecinin denetiminin gerçekleştirilmiştir.
b. Dış Denetim
2013 yılı Ajans Faaliyetlerine ilişkin dış denetim işi hizmet alımı
yöntemi ile 2014 yılında bağımsız bir denetim firmasına yaptırılmıştır. Yapılan dış denetim aşağıda belirtilen konu başlıklarını kapsamaktadır.
A. MALİ DENETİM SONUÇLARI
1. Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların Denetimi
2. Mevzuata Uygunluk Denetimi
B. İÇ KONTROL SİSTEMİ DENETİMİ SONUÇLARI
1. Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları
www.baka.org.tr
2. Süreç ve Yöntemler
3. Risk Yönetimi
4. Muhasebe ve Kayıt Sistemi ile Bilgi Sistemleri
C. PERFORMANS DENETİMİ BULGULARI
1. Ekonomiklik
2. Verimlilik ve Etkinlik
Denetim neticesinde “Risk Yönetimi” konu başlığına ilişkin “Şartlı
Görüş” diğer konu başlıklarına ilişkin “Olumlu Görüş” bildirilmiştir.
Dış denetim raporunda “Risk Yönetimi” konu başlığında,
31.12.2013 tarihi itibarıyla risk kütüğünün tam ve güncel olmaması nedeniyle şartlı görüş kararı verildiği ifade edilmiştir. Risk
kütüğünün güncellenmesi, iç kontrol sisteminin güncellenmesi
kapsamında 2014 yılı Çalışma Programına alınmıştır.
c. Sayıştay Denetimi
BAKA’nın 2012 yılı hesap ve işlemleri; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay
ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ışığında 8-26 Nisan 2013
tarihleri arasında denetlenmiştir.
Denetim kapsamında 1 Ocak 2012 ve 31 Aralık 2012 dönemi
arasında yer alan iş ve işlemler, belgeler kontrol edilerek, dönem
içindeki tüm faaliyet ve işlemlerin sonucunun doğruluğu, güvenirliği ve mevzuata uygunluğu denetlenmiştir.
Ajansa ait mali rapor ve tablolar, faaliyet raporları, dış denetim
raporları ile gelir ve giderlere ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve
işlemler; bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve veriler Sayıştay
denetiminin kapsamını oluşturmuştur.
Sayıştay tarafından 10 Temmuz 2013 tarihli 37628 sayılı evrak
ekinde gönderilen Taslak Denetim Raporu genel sekreterlik
tarafından incelenerek söz konusu raporda yer alan bulgulara
14.08.2013 tarihli ve 1378 sayılı resmi yazı ile cevap verilmiş olup
Sayıştay tarafından nihai raporun gönderilmesi beklenmektedir.
45
Faaliyet Raporu
B. Performans Bilgileri
1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri
a. Eğitim Faaliyetleri
Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, personelin bilgi ve becerisini artırıcı yönde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı
içerisinde Ajans personeline yönelik, mevzuatta yer alan kıstas
ve süreler dikkate alınarak, Eğitim İhtiyaç Analizi çerçevesinde bir
dizi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Personelin 2013 yılı içerisinde aldığı eğitimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 15: Personele Verilen Eğitimler
S.N
1
Eğitim Alınan Kurum
Özel Isparta Hastanesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kapsamında Trafik Eğitimi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü
2 gün
3
Fizibilite Hazırlama Eğitim Kalkınma Bankası
5 gün
4
Taşınır Mal Yönetimi Eğitimi (Sayıştay Denetimindeki
Kontrol Listeleri Üzerinden)
KAPED
2 gün
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği
Mevzuatı Eğitimi
KAPED
2 gün
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu Semineri Eğitimi
TODAİE
2 gün
7
Kamu Muhasebesi Semineri Eğitimi
TODAİE
3 gün
8
Fizibilite Hazırlama Eğitimi
Kalkınma Bankası
4 gün
YEKÜD
3 gün
Tüm Yönleriyle Kamu İhale
Mevzuatı-5018 Sayılı Kanun
ve Taşınır Mal Yönetmeliği
10
Yatırım Promosyonu Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı
5 gün
2
5
6
9
Eğitimin Süresi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kapsamında İlk Yardım Eğitimi
46
Alınan Eğitimin Adı
2 gün
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
S.N
Alınan Eğitimin Adı
11
Uygulamalı Teşvik Eğitimi
Ekonomi Bakanlığı
1 gün
12
Yatırım Destek Ofisleri Personeli İçin
Düzenlenecek Olan Hizmet İçi Eğitim
Kalkınma Bakanlığı
5 gün
13
Yatırım Destek ve Tanıtım Eğitimi
Kalkınma Bankası
5 gün
14
Bölgelerde Yatırımın Desteklenmesi
Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı
5 gün
KAPED
4 gün
15
Yüksek Öğr. Kurumlarındaki İktisadi İşlemler,
5018 Sayılı Kamu Mali Yön. Ve Kontrol Kan.,
Taşınır Mal Mevzuatı ve Yılsonu işlemleri ve
657 say. Devlet Personel Kanunu
Eğitim Alınan Kurum
Eğitimin Süresi
16
Fizibilite Hazırlama Eğitimi
Kalkınma Bankası
5 gün
17
Temel Makro Ekonomik Göstergeler Eğitimi
Kalkınma Bankası
2 gün
18
Fizibilite Hazırlama Eğitimi
Kalkınma Bankası
5 gün
19
Kamu İhale Mevzuatı ve İnsan Kaynakları
Yönetimi Semineri
BİLGİ-DER
3 gün
b. İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması
İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu
konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim
aracıdır. İç kontrol sisteminin temelini; faaliyet süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit
edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve
uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi
oluşturmaktadır.
www.baka.org.tr
Ajansımızda mali yeterliğin sağlanması için iç kontrol sisteminin
oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanmıştır. 18.10.2010
tarihli ve 537 sayılı yazı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm
personel tarafından benimsenmesi için çalışmalarını 2013 yılı ilk
yarısında da sürdürmüştür.
47
Faaliyet Raporu
c. Mali Yeterlik Denetimi
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 4. maddesi gereği ajansların proje ve faaliyet destekleri için kaynak kullanımı ve bu amaçla
merkezi bütçeden transfer ödeneğinin kullandırılması Mali Yönetim Yeterliği şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla Ajansımız mali yönetim
yeterliliği için 2011 yılında başvuru yapmış ve Mali Yönetim Yeterliği denetimine girmiştir.
Mali yeterlik denetimi kapsamında Kalkınma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nda çalışan katılımcılardan müteşekkil
5 kişilik denetim ekibi Ajansı 2011 yılı Temmuz ayı içerisinde denetlemişlerdir. Denetim sonucunda heyet bulgu ve eleştirilerini ajansa
ileterek eksiklerin tamamlanmasına ilişkin eylem planı talep etmiştir.
Denetim kapsamında kurumsal yapılanma, rol ve sorumluluklar, planlama ve programlama, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, raporlama, izleme ve denetim ana başlıkları altında yaklaşık 200 soru Ajans uzmanlarına yöneltilmiştir. Denetim sürecinde ajansın mali
kapasitesi, insan kaynakları potansiyeli, proje yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri, bilgi işlem ve iş süreçleri ile kurumsal yapısına ilişkin süreçler, denetime ilişkin iş ve işlemler detaylı olarak ele alınmış ve yöneltilen sorular ilgili ajans personeli tarafından titizlikle
cevaplandırılmıştır.
Ajans tarafından yapılan çalışmalar ve uygulanan sistem Kalkınma Bakanlığınca yeterli bulunarak 28 Şubat 2012 tarihi itibariyle Ajansımızın mali yönetim yeterliği uygun görülmüştür.
d. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi hedefine yönelik olarak ISO 9001 ve ISO 10002 Kalite Belgelerinin alınabilmesi için başvuru yapılarak süreç başlatılmıştır. Sürecin ilk aşaması olan personelin kalite yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimine yönelik TSE
Eğitimleri planlanmıştır. Tüm personele Kalite Yönetim Sistemi eğitimi verilmiş ve eğitimleri takiben Ajans Kalite Yönetim Sistemi
kurulmuştur. 2013 yılı içerisinde TSE tarafından yapılan mutat kalite denetimleri sonucunda ISO 9001 Kalite Belgesi alınmıştır.
Kalite Çalışmaları Kapsamında; öncelikle Ajansın Kalite Politikası tespit edilmiş ve Kalite El Kitabı oluşturulmuştur. Buna Göre ajansın kalite politikası;
Bölgesel Gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak
kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak,
Tüm hizmetlerimizi katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık,
güvenirlik ve çözüm odaklılık ilkeleri çerçevesinde yürütmek,
Yatırımcı ve paydaşların talep ve beklentilerini de dikkate alarak
güvenilir, doğru, zamanında ve etkin hizmetler üretmek,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sunulan hizmetlerin etkinliğini sürekli kılmaktır.
48
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Kalite yönetim sistemi kapsamında kalite yönetiminin gerektirdiği prosedürler, prosesler ve ilgili standart formlar oluşturularak uygulamaya konulmuştur. Kalite sisteminin etkin işletilebilmesi için gerekli prosedür ve formlar sürekli güncel tutularak kalite ihtiyaçlarına
göre uyarlanmaktadır.
Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında [email protected] mail adresi oluşturulmuş ve www.baka.org.tr web sitesinden
ulaşılabilecek Bilgi Edinme ekranı tasarlanarak uygulamaya konulmuştur.
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında aşağıda yer alan prosedürler geliştirilerek uygulamaya alınmıştır:
Doküman Hazırlama, Değişiklik ve Kontrol Prosedürü
İç Tetkik Prosedürü
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
Kayıtların Kontrolü Prosedürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü
Taşınır Mal Prosedürü
www.baka.org.tr
49
Faaliyet Raporu
50
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
Ajans İletişim Stratejisi çerçevesinde, Ajansın bilinirliğinin artırılması; istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından
aynı şekilde, doğru ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi
amacıyla sürdürülmüştür.
Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetleri; Ajansın faaliyet alanı içerisindeki illerde bulunan ulusal ve yerel, yazılı ve görsel basın yayın
kuruluşları ile başlatılan sürdürülebilir iletişim konusundaki çalışmalara devam edilmiştir. Antalya, Burdur ve Isparta’daki yerel ve
yaygın (ulusal) yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarına periyodik
ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Haber ajansları (Anadolu Ajansı,
İhlas Haber Ajansı ve Cihan Haber Ajansı) ve gazetelerin Antalya’daki bölge müdürlükleri ziyaret edilmiş, Isparta ve Burdur’daki
yerel basın mensuplarıyla da bir araya gelinmiş, faaliyetler ve çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmelerde BAKA’nın
faaliyetleri ve gelecekteki çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Basın yayın kuruluşlarında BAKA ile ilgili 2013 yılında (medya
takip hizmeti veren Ajans Press’in takip ettiği yayınlara göre)
3217 yayında, günlük olarak da 8,8 yayında Ajansla ilgili haber
yer almıştır. BAKA ile ilgili farklı haberlerin sayısı ise yıl boyunca
489, aylıkta 40,7; günlük ise 1,33 olmuştur. Yazılı basında çıkan
haberlerin yanı sıra Genel Sekreterimiz, TRT Haber, Kanal 3 ile
Antalya, Isparta ve Burdur’daki yerel TV kanalları ile ekonomi
ağırlıklı yayın yapan dergi ile gazetelere de röportajlar vermiş,
haber programlarına katılmıştır.
Hindistan zirvesi, tur operatörlerinin bölgeye getirildiği Fam tripler
gibi uluslararası ve diğer programlarımızı ulusal ve yerel, yazılı ve
görsel basın yayın kuruluşlarının ilgiyle takip etmeleri sağlanmıştır.
www.baka.org.tr
2013 yılında Ajansın Türkçe web sitesi 108 farklı ülkeden toplam 124.708 defa ziyaret edilmiştir. En çok ziyaret gerçekleşen
yabancı ülkeler sıralamasında Almanya 627 ziyaretle ilk sırada,
Amerika 549 ziyaretle ikinci, İngiltere 200 ziyaretle üçüncü ve
İsviçre 157 ziyaretle dördüncü sırada gelmektedir. İsviçre’yi sırasıyla Fransa, Japonya, Çin, Hollanda, Hindistan, Rusya, Azerbaycan, Belçika ve İtalya takip etmektedir.
2013 yılında Ajansın İngilizce web sitesi 96 farklı ülkeden toplam
2.531 defa ziyaret edilmiştir. En çok ziyaret gerçekleşen yabancı
ülkeler sıralamasında Hindistan 141 ziyaretle ilk sırada, Amerika
126 ziyaretle ikinci, Mauritius 105 ziyaretle üçüncü ve Belçika
73 ziyaretle dördüncü sırada gelmektedir. Belçika’yı sırasıyla Almanya, İngiltere, Çin, Japonya, İran, İspanya, Hollanda, İtalya ve
Suudi Arabistan takip etmektedir.
3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri
a. Bölge Planı Çalışmaları
TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı, Bölge paydaşlarının da katkılarıyla 2010 yılında Ajans koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Mevcut Bölge Planının süresi 2013 yılı sonunda bitmiştir. Bu nedenle 2013 yılı boyunca 2014-2023 dönemi Bölge
Planı hazırlıkları sürdürülmüştür.
Bölgede yer alan üniversiteler ile işbirliği içerisinde her ilde ikişer
adet olmak üzere toplamda 6 adet sektörel ve tematik çalıştay
düzenlenmiştir. Çalıştaylara üniversiteler, STK’lar, kamu kurumları, sektör temsilcileri tarafından geniş katılım sağlanmıştır. Yapılan
çalıştaylara ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
51
Faaliyet Raporu
Batı Akdeniz Alternatif Turizm
Çalıştayı-Burdur-13.03.2013:
BAKA, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Burdur İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle
13.03.2013 tarihinde Burdur’da gerçekleştirilmiştir. 102 kişinin katıldığı
çalıştayda, Bölgenin alternatif turizmdeki potansiyeli ve bu potansiyelin
harekete geçirilebilmesi için yapılması
gereken faaliyetler tartışılmıştır.
Kentsel Gelişim Senaryoları
Isparta-02.04.2013:
Isparta’nın sanayi, tarım, hizmetler
sektörü, ulaşım sistemleri, mekânsal,
sosyal ve kültürel altyapı gelişimi üzerine fikirlerin tartışıldığı Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı, BAKA, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)
işbirliğiyle 02.04.2013 tarihinde 126
kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
52
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Batı Akdeniz Doğaltaş Çalıştayı
Burdur-27.04.2013:
TR61 Düzey 2 Bölgesinde öne çıkan sektörlerden olan doğaltaşın sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri üretebilmek
amacıyla 27.04.2013 tarihinde MAKÜ işbirliğiyle Burdur’da 84 kişinin katılımıyla doğaltaş çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya
Antalya, Isparta ve Burdur illerinden üniversite, kamu kurumu ve sektör temsilcileri, STK’lar, ticaret odaları ve Bölge dışından
sektörle ilgili ihracatçı birlikleri, mermer
dernekleri katılmış olup taraflar sektörün
sorunlarını tartışıp çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştur.
Batı Akdeniz Tarım Çalıştayı-Antalya-16-17.05.2013:
16-17 Mayıs 2013 tarihlerinde
BAKA, Antalya Tarım Kooperatifleri
Birliği ve Toslak Yeniköy Hacıkerimler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile
ortaklaşa düzenlenen Tarım Çalıştayına akademisyen, üretici örgütü,
kamu ve özel sektör kurumları ve ihracatçı birlikleri temsilcileri gibi farklı
kesimlerden 80’nin üzerinde kişi
katılmıştır. Çalıştayda Bölge ekonomisinde büyük öneme sahip tarım
ve hayvancılık sektörünün mevcut
durum analizi yapılmış, sorunlar ve
çözüm önerileri çalışma gruplarında
ele alınıp tartışılmıştır.
www.baka.org.tr
53
Faaliyet Raporu
Batı Akdeniz Sağlık Turizmi
Çalıştayı-Antalya-22.05.2013:
BAKA
koordinatörlüğünde
22.05.2013 tarihinde Antalya’da
düzenlenen çalıştayda sağlık turizminin potansiyeli ve mevcut kümelenme çalışmaları değerlendirilmiş,
Bölgede sağlık turizminin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Sağlık kuruluşları,
seyahat acenteleri, sigortacılar, hava
yolu şirketleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve sektörün
ilgili paydaşlarından 94 kişi çalıştaya
katılım sağlamıştır..
2014-2023 Dönemi Bölge Planının taslak metni hazırlanarak temmuz ayı içerisinde Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Plan metni
üzerinde görüşmeler yapmak üzere 08.10.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığında toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Bölge Planı taslak metni üzerinde yapılması gerekli düzenlemeler belirlenmiştir.
Bölge Planı taslak metni üzerinde Bakanlık görüşleri doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak plan tekrar Bakanlığa sunulmuştur. Planın onaylanması için Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun
toplanması beklenmektedir.
Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları
Doğrulama Çalıştayı- 28.05.2013:
2 Nisan 2013’de geniş katılımla gerçekleştirilen Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları
Çalıştayı’nın çıktıları ile taslak raporunun
ele alındığı doğrulama çalıştayında; akademisyenler, kamu kurum kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşlarının yöneticileri bir araya
gelmiştir. Bölgesel bütünleşme, ekonomik
gelişim senaryoları ve mekânsal gelişim senaryoları ana başlıklarında gerçekleştirilen
ilk çalıştayın çıktıları üzerinde görüşülüp
öne çıkan konular üzerinde değerlendirme
yapılmıştır.
54
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
c. Kümelenme Çalışmaları
“Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Uygulaması Projesi” kapsamında Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve
BAKA işbirliği ile kümelenme faaliyetleri
yürütülmektedir. Pilot olarak tohumculuk
sektörü seçilmiş ve tohumculuk sektörde
detaylı kümelenme çalışması yapılmıştır.
Aynı proje kapsamında yatçılık, kesme çiçekçilik ve sağlık turizmi sektörlerinde de
detaylı kümelenme faaliyetlerinin yürütülmesine karar verilmiştir. Kümelenme çalışmaları ile ilgili faaliyetler Antalya Yatırım
Destek Ofisi tarafından takip edilmektedir.
Sağlık Turizmi Kümelenme Çalışmaları:
Sağlık turizmi kümelenme çalışmaları kapsamında 2013 yılında Bölgede faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerinin yanı sıra birçok
kamu kurum ve kuruluşuyla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda sağlık turizmi ile ilgili kamu ve özel sektörden geniş
katılımlı bir dernek kurulması ihtiyacı gündeme gelmiş ve kurulması planlanan küme derneğinin kapsamı ve üyeleri konusunda fikir
alışverişinde bulunulmuştur.
Sağlık turizmi kümelenme çalışmaları kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının desteklerine başvuru
yapılmasının sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda ilgili paydaşlarla toplantılar düzenlenmiş, başvuru şartları
ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmış ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile telefon görüşmeleri yapılmıştır. Kümelenme destekleri ile ilgili paydaşlara e-mail yoluyla başvuru dokümanları gönderilmiştir. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ilgili paydaşların
Kümelenme ile ilgili bilgileri artırılarak Kümelenme Desteklerine başvuru yapmak için gerekli olan zemin oluşturulmuştur.
19 Aralık 2013 tarihinde BAKA’nın koordinasyonunda yürütülen Sağlık Turizmi Kümelenme Çalışmaları kapsamında sağlık turizmi
paydaşlarını bir araya getirerek Kümelenme Desteklerine başvuru yapmak amacıyla Batı Akdeniz Sağlık Turizmi Kümelenme toplantısı
düzenlenmiştir.
24-26 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya ve Kumluca’da bulunan çeşitli kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek değerlendirme toplantıları
düzenlenmiştir. Bu kapsamda;
Antalya Defterdarlığı
Kumluca Kaymakamlığı
Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Kumluca Belediye Başkanlığı
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ziyaret edilmiştir.
26 Mart 2013 tarihinde Tohum Sanayici ve Üretici Alt Birliği (TSÜAB) tarafından düzenlenen ‘Kamu Destekleri’ konulu toplantıya ve 3
Haziran 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Rekabetçilik, Kümelenme ve İnovasyon’ konulu konferansa katılım
sağlanmıştır.
www.baka.org.tr
55
Faaliyet Raporu
d. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Girişimciliğin teşvik edilmesi, Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin verilmesi ve bu eğitimlerden mezun olarak kendi işini kuran girişimcilerin KOSGEB
Yeni Girişimci Desteğine başvurabilmelerini sağlamak amacıyla BAKA ve KOSGEB arasında Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Protokolü imzalanmıştır.
Söz konusu protokol kapsamında 2013 yılında
Antalya, Isparta, Burdur ve ilçelerinde toplam 21
adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 627 kişi uygulamalı girişimcilik eğitimi almış
olup eğitim alanlardan 35 kişi kendi işyerlerini açmıştır. 2013 yılında 2012 yılına göre açılan kurs
sayısı %17, eğitim alan kişi sayısı %28, işyeri açan
kişi sayısı %84 artmıştır.
Tablo 13: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
2012
Açılan Kurs Sayısı
Eğitim Alan Kişi Sayısı
İşyeri Açan Kişi Sayısı
56
Antalya
2013
Isparta
Burdur
Toplam
Antalya
Isparta
Burdur
Toplam
10
2
6
18
3
8
10
21
276
60
155
491
87
240
300
627
0
17
19
4
15
16
35
2
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
e. Bilgi Edinme Başvurularının Takibi
2013 yılı içerisinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı [email protected] adresi ile [email protected] adresine gelen 50 adet soru ve
bilgi talebine 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği cevap verilmiştir.
4. Proje ve Faaliyet Destekleme
a. 2012 Yılı Mali Destek Programı
24.12.2012 tarihinde, Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi ve Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarına başlıkları adı altında toplam 20.000.000,00-TL bütçe ile 2012 yılı Mali Destek Programı
proje teklif çağrısına çıkılmıştır.
Tablo 17: 2012 Yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
Bilgilendirme Toplantısı
Antalya
Isparta
Burdur
Toplam
Toplantı Sayısı
Katılımcı Sayısı
Proje Yazma Eğitimi
Eğitim Sayısı
Katılımcı Sayısı
1
510 5
326
1
150 3
60
1
330
4
93
3
990 12
2012 Yılı Mali Destek Programı kapsamında yapılan bilgilendirme
faaliyetleri ile proje yazma eğitimleri Ajans uzmanları tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mali destek programı uygulama dönemi dışında 12.06.2013-15.06.2013 tarihleri arasında Isparta İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün talebi üzerine ilgili kurum personeline (22 kişi) AB projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim
verilmiştir.
Teknik yardım masası faaliyeti kapsamında Proje Yönetim Birimi
479
personeli Antalya, Burdur ve Isparta illerinde ikişer ve üçer kişi
olmak üzere bir hafta boyunca potansiyel başvuru sahiplerinin
mali destek programı ve proje yazma sürecine ilişkin sorularına
birebir cevap vermek üzere görevlendirildi.
Ajans personeli kargo yolu ile gelen ve elden teslim edilen proje
başvurularını kar amacı gütmeyen projelerin son başvuru tarihi
olan 12.03.2013 ve kar amacı güden projelerin son başvuru tarihi olan 13.03.2013 tarihlerine kadar teslim almıştır.
Tablo 18: 2012 Yılı Mali Destek Programı Başvuru Sayıları
2012 Yılı Mali Destek Programı
Kar Amacı Güden
Kar Amacı Gütmeyen
Toplam
Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi
Tarıma Dayalı Sanayinin
Geliştirilmesi
98
19
117
37
17
54
Alternatif Turizmin Geliştirilmesi
26
42
68
Toplam
161
78
www.baka.org.tr
239
57
Faaliyet Raporu
Projelerin teknik ve mali değerlendirmesinin yapılması için görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterleri belirlenmiş ve bağımsız değerlendirici arayışı ilan yoluyla duyurulmuştur.
Bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapanlar içerisinden seçim yapılabilmesi için Genel Sekreterlikçe Seçim Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon 38 bağımsız değerlendiriciyi
projelerin değerlendirmesini yapmak üzere görevlendirilmiş,
mali destek programına özgü hususlar hakkında bilgilendirilmiş
ve kendileriyle sözleşme imzalanmıştır. Bağımsız Değerlendirme
süreci Ajans personelinin gözetimi ve organizasyonu ile 4-22
Nisan 2013 tarihleri arasında iki hafta içerisinde tamamlanmıştır.
Bağımsız değerlendirme sürecini takiben bağımsız değerlendiri-
58
ciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli
kontrolleri yapmak ve bunları raporlamak amacıyla en az yedi
yıllık tecrübeye sahip üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen
altı kişilik bir Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme Komitesi bağımsız değerlendirme aşamasında başarılı
bulunan ve bulunmayan bütün projeleri inceleyerek çalışmalarını
tamamlanmıştır. Değerlendirme Komitesi çalışmaları sonucunda
oluşan asil ve yedek proje listesi Genel Sekreter tarafından incelenip risk analizleri değerlendirmesi sonucunda Yönetim Kurulu
onayına sunulmuştur. 2012 Yılı Mali Destek Programı’na başvuran projelerin bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilmesi ve yönetim kurulunun onayı
sonrasında 87 adet proje destek almaya hak kazanmıştır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
b. 2014 Yılı Mali Destek Programı
2013 yılı Ağustos ayında Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi ile birlikte Genel Sekreter’in görüş ve onayları doğrultusunda
ilgili yıla ilişkin destek programları planı çıkarılmıştır. 2014 yılı Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma (Kar Amacı Güden İşletmeler)
ve Alternatif Turizmin Geliştirilmesi (Kar Amacı Güden İşletmeler, Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar) Mali Destek Programlarına
ilişkin Ekim 2013 itibarıyla başvuru rehberi hazırlığı yapılmaya
başlanmıştır.
Mali destek programları başvuru rehberlerinin Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından kamuoyuna duyurulmak
üzere basımı gerçekleştirilmiş ve 20 Aralık 2013 tarihinde kamu-
www.baka.org.tr
oyuna duyurulmuştur.
Bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin yanı sıra gazete ilanları,
billboardlarda görünüm, Ajansın web sitesinde tanıtım yapılması, Bölgede faaliyet gösteren yerel televizyonlarda mali destek
programının tanıtılması gibi farklı iletişim kanalları kullanılarak mali
destek programının tanıtılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı mali destek programının kamuoyuna duyurulması için
Antalya, Isparta ve Burdur’un il ve ilçelerinde 13 bilgilendirme
toplantısı ve 3 proje yazma eğitimi planlanmıştır. Mali destek
programı kapsamında proje kabulü ve değerlendirme aşamaları
2014 yılı içerisinde yapılacaktır.
59
Faaliyet Raporu
c. 2013 Yılı Teknik Destek Çağrısı
2013 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde Teknik Destek faaliyet
konularının belirlenmesi çalışmaları yapıldı. 7 Nisan 2013 tarihi
itibarıyla Teknik Destek Başvuru Rehberi ve ekleri hazırlanarak
ilana çıkıldı. 2013 Yılı Teknik Destek Çağrısı kapsamında Ajansa
toplam 24 adet proje başvurusu yapılmış ve ilgili başvurulardan
9’u başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır.
b. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2013 yılı Mart-Nisan ayları süresince Doğrudan Faaliyet Desteği faaliyet konularının belirlenmesi çalışması yapılmıştır.
2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği başvuru Rehberi ve ekleri
hazırlığı tamamlanmış ve Genel Sekreterliğin görüş ve onayına
sunulmuştur. Genel Sekreterliğin onayının ardından kamuoyuna duyurusu yapılmıştır. 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve
Teknik Destekler kapsamında başvuru rehberinin gönderileceği
başvuru sahipleri belirlenmiş ve ilgili kurumlara potansiyel proje
konuları hakkında bilgi verilmiştir. 07 Nisan 2013 tarihi itibarıyla
2013 yılı doğrudan faaliyet destek çağrısına çıkılmıştır.
60
Program kapsamında Nisan-Temmuz 2013 tarihleri arasında üç
ilden çeşitli kamu kurumu, sanayi ve ticaret odası, üniversite, belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından toplamda 50 adet başvuru alınmıştır. İlgili başvurulardan 20’si Yönetim
Kurulunca başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanmıştır.
d. Avrupa Birliği Projeleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-AB Fonları Koordinasyon
ve Uygulama Merkezi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında Ajans uzmanları tarafından hazırlanan ‘Batı Akdeniz Bölgesinde Genç İstihdamın Desteklenmesi’
başlıklı proje 4.200.000 Euro destek almaya hak kazanmıştır.
Destek almaya hak kazanan ‘Batı Akdeniz Bölgesinde Genç İstihdamın Desteklenmesi’ projesinin yanı sıra Sektörel Yatırım
Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (Promote Young
Employment II) Programı kapsamında hazırlanan “Uçak Bakım
Teknisyeni Eğitimi” projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Dairesi
Başkanlığı’na sunulmuştur. Toplam bütçesi 359.000 Euro olan
projenin kesin kabul süreci Haziran 2014 döneminde ilan edilecektir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
5. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri
Ajansın önemli bir görevi de özel kesimdeki yatırımcılara, ilgili
mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda
bilgi vermek ve yol göstermek, izin ve ruhsat işlemleri ile diğer
idari iş ve işlemlerini tek elden takip ve koordine etmektir. Bu
görevi, Ajans organizasyon yapısı içinde Antalya, Isparta ve Burdur’da oluşturulan Yatırım Destek Ofisleri yerine getirmektedir.
a. Bölgeye Yatırımcı Çekilmesi Faaliyetleri
Coca-Cola Firması Yatırımının Bölgeye Çekilmesi: Coca-Cola firmasının Bölgeye yatırım yapma düşüncesinin Ajansımıza iletilmesi
üzerine firmanın Antalya Bölge Müdürlüğü ile temasa geçilmiştir.
Firma yetkililerine Antalya, Isparta ve Burdur’daki alternatif yatırım alanları konusunda bilgi verilmiştir. Firma yürüttüğü fizibilite
çalışmaları sonunda Isparta OSB’de yatırım yapma kararı almıştır.
Isparta OSB’de yaklaşık 160.000 m2 alan satın alan firmaya yatırım aşamasında ihtiyaç duydukları konularda yatırım destek hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Projelendirme çalışmaları
devam eden yatırımın inşaatına 2014 yılında başlanması planlanmaktadır. Yaklaşık 50 ila 70 Milyon TL tutarında olması planlanan
www.baka.org.tr
yatırımın en az 30 kişiye istihdam sağlaması tahmin edilmektedir.
POS Cihazı ve Bilgisayar Parçası Üretim Tesisi: Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bilgisayar ve donanım üretim tesisi
bulunan Bimtel firmasının Burdur’da yapmayı planladığı bilgisayar
ve yazarkasa pos cihazı üretim tesisi ile ilgili olarak firma sahibi
ile Burdur Yatırım Destek Ofisi’nde toplantı yapılmıştır. Toplantı
sonrasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsünde Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen alan
içerisindeki uygun alanlar gösterilmiştir. Yaklaşık 10.000 m2 alan
üzerine kurulacak firmanın 50 kişi istihdam etmesi planlanmaktadır.
Logic Versicherungen Firmasının Çağrı Merkezi Yatırımı: İsviçreli Logic Versicherungen firmasının çağrı merkezi
yatırımının yatırım süreçleri takip ve koordine edilmiştir. Firmanın
yaptığı 1 milyon TL tutarındaki çağrı merkezi yatırımı ile 100 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Yatırımda ilk etapta
20 kişi işe alınmıştır. İstihdamın artırılması noktasında BAKA’nın
destekleri devam etmektedir.
61
Faaliyet Raporu
Burdur’da Çağrı Merkezi Yatırımı: Burdur’da çağrı merkezi yatırımı yapmayı planlayan Telekom Assist A.Ş firma yetkililerine yatırım yeri tahsisi, Burdur ilinin sosyo-ekonomik yapısını içeren raporların hazırlanması, yerel düzeyde karşılaşılan bürokratik
engellerin aşılması konularında teknik destek sağlanmıştır. Firma,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi içerisinde bulunan araziye 350
kişilik bir çağrı merkezi kurma kararı almıştır. Aralık 2013 itibarıyla
personel seçme ve değerlendirme işlemleri başlatılmıştır.
Bioçevre Firmasının Meyve Suyu Yatırımının Bölgeye
Çekilmesi: Ajans destekleri hakkında bilgi almak üzere Burdur
YDO’ya başvuran ve Eskişehir’de meyve suyu tesisi kurmayı planlayan yatırımcılara Bölgenin potansiyeli ve bu sektördeki
avantajları anlatılmıştır. Yaklaşık bir ay süren görüşmeler sonucunda firma Burdur’da yatırım yapma kararı almış ve Burdur
OSB’de 10.000 m2’lik bir arazi için ön sözleşme imzalamıştır.
Topraksız Tarım Faaliyetleri Yatırımı: Isparta’da topraksız
tarım faaliyeti yapmak isteyen Japon Honda tarım firması yetkilileri Isparta yatırım Destek Ofisinde bilgilendirilmişmiş ve yatırımcının talepleri doğrultusunda uygun yatırım alanları konusunda
araştırma yapılmış ve yatırımcı ile paylaşılmıştır. Bulunan 137 dönümlük arazinin kiralanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Yatırımın gerçekleşmesi durumunda sözleşmeli çiftçilik modeli ile
62
yöre insanı ile anlaşma yapmayı düşünen firma yetkilileri ürettikleri sebzelerin tamamını Japonya’ya ihraç etmeyi hedeflemektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Eyaleti Heyetine Bölgenin
Yatırım Fırsatlarının Tanıtılması: Antalya, Isparta ve Burdur’da temaslarda bulunmak üzere Çin Hebei Eyaletinden altı
kişilik bir ticari heyet Ajans tarafından resmi olarak davet edilmiştir. Gelen heyete refakat edilerek Antalya, Burdur ve Isparta’da
Ticaret ve Sanayi Odalarında Bölge iş adamları ile ikili görüşmeler
yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca OSB ve Serbest Bölge’de bulunan
firmalar ziyaret edilerek işbirliği görüşmeleri yapmalarına aracılık
edilmiştir. Güneş enerjisi panelleri üretimi, cam ürünleri ithalatı,
gıda ürünleri ihracatı ve mini traktörlerin montajı konusunda iyi
niyet anlaşmaları yapmaları sağlanmıştır.
İtalyan BluERA Firmasıyla Yenilenebilir Enerji Sektörü
Firmalarıyla İkili Görüşmeler ve Eşleştirme Programı:
BAKA tarafından organize edilen eşleştirme programı kapsamında, İtalyan BluERA Yenilenebilir Enerji firması Genel Müdürü ve
Proje Müdürü Antalya ekonomisi ve işbirliği imkânları hakkında
görüşüldü. Firma yetkililerinin CW Enerji, Ser-Gün Enerji ve
Clean World firmalarını ziyaret etmeleri ve ikili iş görüşmeleri
yapmaları sağlandı.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Süt ve Süt Ürünlerinde Yatırımcı Eşleştirmeleri: BAKA
tarafından organize edilen süt ürünleri sektöründeki eşleştirme
programının ilk gününde İspanyol firma CAPSA grubunun alt iştirakçisi Innova Food Ingredients S.A. firması Genel Müdürü ve
Satış Müdürü ile görüşülmüştür. İspanyol yatırımcılar, Yörükoğlu
firmasında yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdür Yardımcısı ile buluşturulmuştur. Yörükoğlu firması Genel
Müdür Yardımcısından sektörle ilgili bilgi alınmıştır.
Eşleştirme
programı
kapsamında
Yörükoğlu firmasından sonra İspanyol
yatırımcılar Ekiciler
Peynir firması ile
buluşturulmuştur.
Firma müdürü hem
Antalya’daki hem de
Türkiye genelindeki
sektörün
durumu
hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmuştur.
CAPSA grubunun alt
iştirakçisi Innova Food Ingredients S.A. firmasının Burdur’da Duranlar Süt firması ile görüşmesi sağlanmıştır. Burdur YDO tarafından Innova Food firmasına Burtrak arazisi hakkında bilgilendirme
yazısı da gönderilmiştir.
St. Paul Yolunun Tur Operatörlerine Tanıtılması: İnanç
turizmi kapsamında ABD menşeili Turkuaz Tour firması yetkililerine St. Paul Yolu tanıtılmıştır. Bu kapsamda, Isparta Yalvaç’ta Pisidia
www.baka.org.tr
Antiocheia, Burdur’da Sagalassos antik kenti Antalya’da Antalya
Müzesi, Aspendos ve Perge antik kentlerini gezmeleri sağlanmıştır.
SPA ve Masaj Sektöründe Yatırımcı Eşleştirmeleri:
Ajans tarafından organize edilen eşleştirme programının ilk gününde Japon Rohto Pharmaceutical firması Antalya’da faaliyet
gösteren Rixos Downtown Otel SPA Müdürü ve Mardan Palace
Otel SPA Müdürü ile buluşturulmuştur. Otellerin SPA merkezlerini inceleyen Japon yatırımcılara SPA müdürlerinden sektörle
ilgili bilgi verilmiştir.
Eşleştirme
programının
ikinci gününde Japon yatırımcılar Masaj Doğal Terapi
Derneği (MADOTED) Başkanı ve Üyeleri ile Akdeniz
Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksek Okulu’nda
buluşturulmuştur.
İspanya’da Faaliyet Gösteren CAPSA Firması
İle Buluşma: Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Burdur ve Isparta’da
faaliyet gösteren firmalarla işbirliğini artırma çalışmaları kapsamında İspanya’nın süt ve süt ürünleri sektöründe önemli oranda pazar payı olan Corporacíon Alimentaria Peñasanta S.A’nın
(CAPSA) yetkililerini Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
(OSB) aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla buluşturmuştur.
Görüşmelerde hem Türkiye’de hem de İspanya’da ürünlerin
pazar payı değerlendirilerek karşılıklı işbirliği için yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişi yapılmıştır.
63
Faaliyet Raporu
b. Yatırımcıların İş ve İşlemlerinin Takibi
Yatırımın her aşamasında yatırımcının yanında olmak YDO’ların
temel görevlerinden biridir. Bu konuya ilişkin 2013 yılında Antalya, Isparta ve Burdur YDO’lar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere aşağıda değinilmiştir.
lığı yatırım teşvik belgesi tamamlanması, Türk Patent Enstitüsü
patent başvuru süreçlerinin hızlandırılması, Ajans destekleri ve
devlet teşvikleri konusunda firmalara ve bilgilendirme yapılmış
iş ve işlemlerinin takip edilmesi ve hızlandırılmasında destek sağlanmıştır.
Antalya’da Çağrı Merkezi Yatırımının Personel İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Destek Sağlanması: BAKA’nın yatırım süreçlerini takip ve koordine ettiği İsviçreli Logic
Versicherungen firmasının Antalya’da çağrı merkezi yatırım planı
ile ilgili İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü, Özel İstihdam Büroları ve
Akdeniz Üniversitesi yetkililerinin katılımı ile Antalya Teknokent
Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Çağrı merkezi için gerekli personelin bulunması ve iş ilanının yayın ve takibi
konularında çalışmalar sürdürülmektedir.
Maden İşletme Ruhsatı Alınması: Stoneworld International firmasının maden işletme ruhsatı alabilmeleri için gerekli olan
izin işlemleri ile ilgili Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Daire
Başkanlığı ile görüşülüp gerekli izni almaları sağlanmıştır.
Güneş Enerjisi Yatırımının Teşvik Belgesi Alınması ve
Yatırım Süreçlerinin Takibinin Yapılması: BAKA’nın yatırım süreçlerini takip ettiği lisanssız güneş enerjisi yatırımının teşvik
belgesi müracaatı için gereken belgeler hazırlanıp, bir yazı ekiyle
Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmiştir. BAKA’nın sürdürmüş olduğu çalışmalar neticesinde 2 milyon dolarlık yatırım bedeli olan
1 MW’lık güneş enerjisi tesisi bölgemize kazandırılmıştır. Tüm
yatırım süreçlerinde destek verilen yatırım için gerekli izin ve
ruhsatlar alınması sağlanmıştır. Tesisisin 2014 yılı ikinci yarısında
tamamlanması beklenmektedir.
İzin ve Teşvik Belgesi Alınması Konusunda Çeşitli Firmalara Destek Sağlanması: TEMPA Tavukçuluk firmasının
yapmayı planladıkları yaklaşık 10 milyon TL’lik tevsi yatırımı ile ilgili
teşvik belgesi alması sağlanmıştır. KOFS Makine firmasının teşvik
tamamlama vizesi işlemi yapılmıştır. SEBAT AŞ’nin tarımsal yapı
yatırımları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gerekli izni
almaları sağlanmıştır.
Yatırım Teşvikleri Konusunda Bilgilendirme: Bölgemizde Ajansımız Yatırım Destek Ofisleri tarafından Ekonomi Bakan-
64
Yabancı İşçi/İşveren Çalışma İzni: Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansının çalışmalarıyla bütün bürokratik süreçleri Isparta OSB’de
zirai ilaç ve gübre üretimi yatırımı yapmış olan yatırım olan Mısırlı
El-Help firması sahibinin çalışma izni alması sağlanmıştır.
Bölgedeki Güneş Enerjisi Yatırımlarının Bürokratik
İşlemlerinin Takibi: Belectric firmasının Antalya’nın Akseki
ilçesinde yapmayı planladığı güneş enerjisi yatırımının bürokratik işlemlerinin hızlandırılması için kamu kurum ve kuruluşlarıyla
görüşülmüştür.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
2013 yılında Yatırım Destek Ofisleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik istatistiki bilgiler Tablo 19’da
sunulmuştur.
Tablo 19: Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
Yatırım Destek Ofisi
Antalya
Isparta
Yatırım Destek Ofislerinde verilen
danışmanlık hizmeti sayısı
Yerinde ziyaret edilen firma,
kamu kurumu, STK
Yatırım destek ofisleri
351
334 102
63 6
6
2013
Burdur
Toplam
195
880
62
227
5
17
c. Tanıtım Materyalleri Hazırlanması
Sektör Raporları: Bölgede öne çıkan kilit sektörlere ilişkin yatırımcıyı yönlendirmek, yatırımcılara sektördeki fırsatları sunmak ve
ulusal ve uluslararası platformlarda bunların tanıtımını yapabilmek amacıyla Ajans uzmanları tarafından önceki yıllarda hazırlanmış olan
sektör raporlarına ilave olarak Su Ürünleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Orman ve Orman Ürünleri, Tarım Makinaları, Tıbbi ve Medikal
Aletler, Deri Ürünleri, Isıtma Soğutma, Yatçılık ve Yazılım Sektör Raporları hazırlanmış ve baskıya verilmiştir.
Hazırlanan sektör raporlarında sektörün öncelikle Dünya, Türkiye ve bölgedeki mevcut durumu analiz edilmiş, ardından sektörün
sunduğu fırsatlar tek tek ortaya konularak iş adamlarının bu yönde yatırım yapmaları teşvik
edilmiştir.
Batı Akdeniz Bölgesi’nin yatırım fırsatları ve turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için birçok yayın hazırlanmıştır.
Hazırlanan yayınlar fuarlar, tanıtım toplantıları, işbirliği faaliyetleri ve posta yoluyla dünyanın dört bir yanına dağıtılmıştır.
www.baka.org.tr
65
Faaliyet Raporu
İyi Proje Mutlaka Destek Görür Kitabı: Ajansın 2010 yılında Mali Destek Programı kapsamında destek olduğu 18 adet
proje firma ziyaretleri, çekimler ve firma sahipleri ile yapılan röportajlar sonunda “İyi Proje Mutlaka Destek Görür...” başlıklı bir
çalışma ile kitaplaşmıştır. Bu kitap Türkiye’de bir ilk niteliği taşımakta olup proje kültürünü yaygınlaştıracağına inanılan bir çalışma olmuştur.
Tanıtım Filmi: Batı Akdeniz Bölgesi ve Ajans faaliyetlerini anlatan 9 dakikalık bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. Film yüksek çö-
zünürlükte hazırlanmış olup hem Türkçe, hem de İngilizce seslendirme yaptırılmıştır. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Japonca altyazı
seçenekleri sunulmuştur.
İngilizce Websitesi Yönetimi: Ajansın özellikle yabancı yatırımcılara yol gösterme ve sektörlere yönelik hazırlanmış rapor
ve kaynakların paylaşımı için kurulan www.investinwmr.org.tr adresli İngilizce websitesi birim uzmanları tarafından düzenli şekilde
güncellenmekte ve yurtdışına yönelik haberler İngilizce olarak
yayınlanmaktadır.
d. Ajans Tarafından Düzenlenen Uluslararası Organizasyonlar
Batı Akdeniz Bölgesinin yatırım ve iş fırsatlarını tanıtmak için birçok organizasyona imza atılmıştır. Yatırım ve işbirliği fırsatları zirvesi için
hedef ülke olarak Hindistan seçilmiş, yabancı heyetlere bölgenin yatırım fırsatları konusunda sunumlar yapılmıştır. Bölgenin turizmden
elde ettiği katma değerin artırılması amacı ile tur operatörlerine yönelik programlar düzenlenmiş, uluslararası turizm fuarlarına katılım
sağlanmıştır. Bu faaliyetlerde kamu, özel sektör ve STK’lardan birçok kurumla ortak çalışma yürütülmüştür.
66
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Türkiye-Hindistan Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Programı: 28-30 Nisan tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Batı
Akdeniz - Hindistan Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Programı’na
Hindistan’dan meyve suyu, gıda, yenilenebilir enerji, kozmetik,
doğaltaş, mobilya ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren 47
www.baka.org.tr
firma temsilcisi katılmıştır. Programın ilk gününde yapılan birebir
görüşmelerin ardından firma ziyaretleri yapılmıştır. Firma ziyaretlerinde farklı sektörlerde iş bağlantıları yapan Hindistanlı işadamları bölgemizin turizm güzelliklerini de ziyaret etme imkânı
bulmuşlardır.
67
Faaliyet Raporu
Jetro Heyeti: 07-08 Şubat tarihlerinde
BAKA’nın davetiyle Japonya Ekonomi Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’na (METI) bağlı
kar amacı gütmeyen yarı özel organizasyon
Japon Dış Ticaret Teşkilatı JETRO Türkiye
Ofisi Genel Müdürü Naohiko YAMAGUCHI ile JETRO Dış Ticaret Uzmanı Müjde
ARGALIOĞLU Antalya’ya gelmişlerdir. Üç
yıldır Japonya ile yoğun bir şekilde çalışmalar yürüten BAKA için bu ziyaret büyük
önem ifade etmiştir. 2 günlük resmi ziyaret
ve görüşmelerin ardından Bölgemizde düzenlenecek Japon işadamlarına yönelik bir
ikili görüşmeler toplantısı organizasyonunda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.
Fam Trip Programları: Batı Akdeniz’in
turizm potansiyelinin ABD’de tanıtılması
amacıyla BAKA’nın ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmasının sonucu Amerika’nın
özellikle doğu yakasında faaliyet gösteren
büyük tur firmaları davet edilmiştir. Davete
katılan 8 büyük turizm şirketine 5-8 Nisan
tarihleri arasında Batı Akdeniz’i tanıyacakları
ve Bölgenin turizm potansiyelini tanıyabilecekleri 4 günlük bir program yapılmıştır.
68
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
NHK Heyeti: 08-11 Haziran tarihleri arasında, Japon Devlet Televizyonu NHK Art’ın
CEO’ su Enji OKADA ve çekim ekibi tanıtım
filmi hazırlamak amacıyla bölgemizi ziyaret etmişlerdir. 4 gün süren programda Enji
OKADA ve çekim ekibine Isparta, Burdur
ve Antalya’nın tarihi ve turistik yerlerinin yanı
sıra golf sahaları da gezdirilmiş ve çekimler
yapılması sağlanmıştır. Hazırlanan tanıtım filmi
Japon kanallarında gösterilerek Batı Akdeniz
Bölgesi’nin tanıtımı adına önemli bir adım atılmış olacaktır.
www.baka.org.tr
69
Faaliyet Raporu
e. Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılım
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı yurtiçi ve yurtdışında bölgenin yatırım fırsatları ve turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik önemli görülen toplantı, fuar ve organizasyonlara katılım sağlamıştır. Bu faaliyetlerde kamu, özel
sektör ve STK’lardan birçok kurumla ortak çalışılmıştır.
EMITT Turizm Fuarı: Bu yıl 17’ncisi 24-27 Ocak 2013
tarihlerinde İstanbul Tüyap Beylikdüzü fuar alanında
gerçekleşen EMITT Turizm fuarına Ajansın koordinatörlüğünde Antalya, Isparta ve Burdur’un kamu kurum
ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile
katılım sağlanmış, Bölgenin öne çıkan bütün turizm değerlerinin tanıtımı yapılmıştır.
WAIPA Genel Kurulu ve Seçimleri:
BAKA’nın da üyesi olduğu Dünya Yatırım
ve Tanıtım Ajansları Birliği’nin 11-12 Şubat
tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde
düzenlemiş olduğu 13’üncü Dünya Yatırım
Konferansı’na Genel Sekreter Tuncay ENGİN ve Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Başkanı Mehmet PEHLİVAN katılmıştır. Toplantı
aynı zamanda birliğin genel kurul ve başkanlık seçimlerine de ev sahipliği yapmıştır.
70
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Azerbaycan Bölgesel Kalkınma Konferansı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA),
Türkiye ve Azerbaycan iktisadi ve sosyal ilişkilerin
artırılması kapsamında Azerbaycan’ın Gence şehrinde gerçekleştirilen “Azerbaycan 2020: Geleceğe Bakış, Bölgelerin Gelişimi, Strateji, Hedefler
ve Perspektifler” konulu konferansa katılım sağlanmıştır. Türkiye ile Azerbaycan’dan ekonomi ve
siyaset temsilcilerinin katıldığı konferansta, iki ülke
arasındaki iktisadi ilişkiler, bölgesel kalkınmada yatırımların rolü, kalkınmada bölgesel hedefler, bölgesel kalkınma ajanslarının faaliyetleri ve bölgeye
etkileri, Türkiye’de kalkınma ajansları tecrübesi
gibi konular görüşülmüş, toplantıya BAKA’yı temsilen İsmail KILINÇ katılmıştır.
Florida Türk-Amerikan Kültür ve Turizm
Festivali: Amerika Birleşik Devletleri Florida
Eyaleti’nin Miami kentinde düzenlenen Türk
Festivaline 15-22 Mart 2013 tarihleri arasında
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte katılım sağlanmıştır. Festivalde Antalya, Isparta ve Burdur
illerinin turizm değerleri tanıtılmıştır. Dört gün
süren festivalin akabinde Florida’daki resmi makamlarla görüşmeler yapılmış ve tarımda örnek
uygulamalı firma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
www.baka.org.tr
71
Faaliyet Raporu
Dubai Turizm Fuarı: Bu sene 06-09
Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Turizm Fuarına (ATM 2013) Genel Sekreter
Tuncay ENGİN ve Dış İlişkiler ve Tanıtım
Birimi’nden iki uzman katılmıştır. Dört
gün süren fuarda Batı Akdeniz bölgesinin
turizm potansiyelinin tanıtımının yan sıra
birçok profesyonelle görüşülmüş ve bilgilendirme programları için bölgemize davet
edilmişlerdir.
Uluslararası Gül ve Bahçecilik Fuarı: Güle
ilgi duyan ve her yıl gül bahçelerini ziyaret etmek
için binlerce turistin Bulgaristan’a gittiği Japonya’da, Isparta ilinin de bu pazardan pay alabilmesi
için çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda Japonya’nın başkenti Tokyo’da 09-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen dünyanın gül temalı tek fuarı
olma özelliğini taşıyan Uluslararası Gül ve Bahçecilik fuarında Isparta’nın gül potansiyeli tanıtılmıştır.
Bölgedeki gül bahçeleri anlatılmış ve gülden elde
edilen ürünler ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur.
Ayrıca fuara Isparta Belediyesi Mehter Takımı’nın
da katılımı sağlanmış ve mehter takımı büyük ilgi
toplamıştır.
72
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
JATA Turizm Fuarı: Bu yıl
24’üncü kez düzenlenen JATA
Turizm Fuarı’nda stant açılmış,
binlerce Japonca altyazılı 14
dakikalık gül belgeseli, Bölge
turizm kataloğu ve 3 boyutlu
turizm kataloğunun yanı sıra
gül ürünü dağıtılmıştır. Fuarda,
Japonya’dan Türkiye’ye gelen
turistlerin %95’ini ağırlayan Dorak Tur ve New Millenium Tur
firmalarının yanı sıra Asia Tour,
Overseas Tour, Nikko Travel,
Club Tourism, H.I.S Tourism
ve JTB gibi Japonya’nın önde
gelen tur firmalarının yetkilileri
ile görüşülmüştür. Firma yetkilileri ile 2014 yılı gül sezonunda
Isparta’nın tur programlarına
ekleyebileceği konusunda ön
mutabakata varılmıştır. Ayrıca,
Türkiye Tokyo Tanıtım Müşavirliği’nin Kore’de Türkiye tanıtım faaliyetleri için çalıştığı NAS
firması yetkilisi ile görüşülmüş,
Kore’den tur firması ve gazete yazarları için Fanti yapılması ve ilk olarak da Batı Akdeniz’in
Korece tanıtım broşürünün hazırlanmasını kararlaştırılmıştır.
japonya devlet televizyonları NHK ve TBS yetkilileri ile de
görüşülmüş, NHK ile işbirliğinin sürdürülmesi ele alınırken,
f. İşbirliği Faaliyetleri:
Görevleri arasında yer alan ‘bölgenin iş ve yatırım imkânlarının,
ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmaktan hareketle BAKA, bölgedeki
sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli etkinlikler düzenlemiştir.
Ortak Akıl Toplantıları: Isparta’da Valiliği, SDÜ, Ticaret ve
Sanayi Odası, Ticaret Borsası, işadamı dernekleri ve çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelip Isparta’nın sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü aylık “Ortak Akıl Toplantıları” organize edilmiştir.
www.baka.org.tr
izleyici kitlesi gençlerden oluşan TBS televizyonunun ile gerçekleşen görüşmede Isparta’da çekilecek gül temalı film konusunu gündeme gelmiştir. Japon bir prodüksiyon firmasının Türkiye’de çekeceği ilk film olacak çalışmanın Isparta’da
gerçekleştirilmesi konusunda prensipte anlaşma sağlanmıştır.
Osaka Bilgilendirme Toplantısı: BAKA ile Osaka Ticaret
ve Sanayi Odası işbirliğiyle, Japonya’nın ticaret başkenti sayılan
Osaka bölgesinde Japon işadamlarına yönelik olarak 10 Mayıs tarihinde “Batı Akdeniz İş ve Yatırım Fırsatları” konulu bir seminer
düzenlenmiştir. Seminere BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN
ve Dış İlişkiler ve Tanıtım Birim Başkanı Mehmet PEHLİVAN ile
Tokyo Ticaret Müsteşarı Musa DEMİR, T.C. Başbakanlık Yatırım
Destek Ajansı Japonya Temsilcisi Hitoshi SEKİ katılmışlardır. Osaka bölgesindeki yaklaşık 60 Japon işadamının katıldığı seminer,
Japonca hazırlanan Batı Akdeniz Bölgesi tanıtım filminin gösterimiyle başlamış, sunumların ardından soru-cevap kısmıyla tamamlanmıştır.
73
Faaliyet Raporu
Japonya Sebze-Meyve İthalat ve Güvenliği Birliği Toplantısı: Yaklaşık 150 firmanın üyesi olduğu
Japonya Sebze-Meyve İthalat ve Güvenliği Birliği’nin
Genel Sekreteri ve danışmanları ile Tokyo’da toplantı gerçekleştirmiştir. Tokyo Ticaret Müşavirliği’nden
Mehmet AYAZ’ın da eşlik ettiği toplantıda; Türkiye’den
Japonya’ya greyfurt ihracatındaki iznin yakında limonda da uygulanacağı bildirilmiştir. Batı Akdeniz’den Japonya’ya ihracatta en büyük engel olan Akdeniz Sineği
konusunda yapılabilecekler ele alınmıştır. Ayrıca, Japonya’nın önemli ithalatçı firmalarından AEON Uluslararası
Gıda Firması ile yaş sebze meyve alımı konusunda toplantı gerçekleştirilmiştir. Kurutulmuş meyve, işlenmiş
taze meyve ve önemli görülen diğer gıda maddeleri
konusunda Batı Akdeniz’deki üreticiler ile eşleştirme
yapılması kararlaştırılmıştır. Ajans olarak Japonya’ya yaş
sebze meyve ihracatındaki yasakların kalkmaya başlamasıyla, Batı Akdeniz’in yaş sebze meyve üretim potansiyelini tanıtmak amacıyla Japon ithalatçıları Antalya,
Burdur ve Isparta’ya davet edilmesi kararlaştırılmıştır.
Japan External Trade Organisation (JETRO) Ziyareti: Japonya Ekonomi Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’na (METI) bağlı kar
amacı gütmeyen yarı özel organizasyon Japon Dış Ticaret Teşkilatı JETRO Türkiye Ofisi Genel Müdürü ve JETRO Dış Ticaret Uzmanı
ile toplantı yapılmıştır. Toplantıda Ajans tanıtımı yapılmış, Bölgenin iş ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler verilmiştir. JETRO ve BAKA’nın
muhtemel işbirliği konuları ele alınmıştır.
g. Bölgedeki Yatırım Fırsatlarının Tanıtımına İlişkin Çalışmalar: Japonların gül ve gül ürünlerine yoğun ilgi göstermesi ve bu amaçla sadece gül çiçeği toplamak için Mayıs-Haziran
aylarında her yıl Bulgaristan’a 40 bin Japon turistin gittiğinin ve
çevrede kültür turlarına katıldıklarının belirlenmesinin ardından
BAKA Japonya çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu kapsamda Japonya’nın başkenti Tokyo’da 09-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen
dünyanın gül temalı tek fuarı olan Uluslararası Gül ve Bahçecilik
Fuarında Isparta’nın gül potansiyeli tanıtılmıştır. Fuarda Isparta’ya
ait gül ve gül ürünleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür.
Haziran ayında Japon Devlet Televizyonu NHK Art’ın CEO’ su
74
ve çekim ekibi tanıtım filmi hazırlamak amacıyla bölgeyi ziyaret
etmişlerdir. 4 gün süren programda Isparta’da gül bahçelerini ve
tesisleri gezen heyet, kültür turları kapsamında Isparta, Antalya
ve Burdur’da tarihi mekânları ve golf sahalarını da ziyaret etmiştir.
Japon kanallarında gösterilerek olan bu filmle Batı Akdeniz Bölgesi’nin tanıtımı adına önemli bir adım atılmıştır.
Batı Akdeniz’in turizm potansiyelinin ABD’de tanıtılması amacıyla
BAKA’nın Amerika’da faaliyet gösteren büyük tur firmaları davet
edilmiştir. Davete katılan 8 büyük turizm şirketine 5-8 Nisan tarihleri arasında Bölgeyi ve Bölgenin turizm potansiyelini tanıyabilecekleri 4 günlük bir program yapılmıştır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Mart ayında IGSİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İş Dünyası Buluşması”na İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’dan çok
sayıda Ispartalı iş adamı katıldı. Toplantıya katılan iş adamlarına
Isparta’nın ekonomik durumu ve yatırım fırsatları hakkında bilgi
verilmiştir.
Nisan ayında ikincisi düzenlenen Batı Akdeniz - Hindistan Yatırım
ve İşbirliği Fırsatları Programı’na Hindistan’dan birçok farklı sektörde faaliyet gösteren 47 firma temsilcisi katılmıştır. Programın
ilk gününde birebir görüşmeler ve firma ziyaretleri yapılmıştır.
Firma ziyaretlerinde farklı sektörlerde iş bağlantıları yapılması sağlanmıştır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Antalya’da yürüttüğü sağlık turizmi kümelenme çalışmaları 2013 yılında hız kazanmıştır. Türkiye
sağlık turizminde dünyada gidilebilecek ilk 10 ülke arasında yer
almaktadır. Tedavilerde yüzde 70’lere varan fiyat avantajı sağlamaktadır. 60’dan fazla ülkeye vizesiz ulaşım imkânı bulunmaktadır. Uluslararası akreditasyona sahip 47 sağlık kuruluşu vardır.
En çok tüp bebek tedavisi yapılan 4 ülkeden biridir. Bu veriler
ışığında Batı Akdeniz Bölgesinde sağlık turizmi kümelenme çalışmalarına öncelik verilmiştir.
6. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Ajans tarafından
yürütülmekte olan proje desteklerinin izleme ve değerlendirme
faaliyetleri İzleme Değerlendirme birimi tarafından yürütülmektedir. 2013 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde 2011 ve 2012 yılı
mali destek programları, 2012 ve 2013 yılı doğrudan faaliyet
destekleri ile 2012 yılı teknik desteklerinin izleme değerlendirme
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
a. Ön İzleme Ziyaretleri
İsteğe bağlı bir izleme olan ön izleme faaliyeti sözleşme imza-
www.baka.org.tr
lanmadan önce başvuru sahiplerinin genel durumunu görmek
ve risk puanlarını çıkarmak amacıyla gerçekleştirilir. Bu kapsamda
2012 Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden başvuru sahiplerine ön izleme ziyareti gerçekleştirilerek ön izleme
anketi uygulanmıştır. Anket sonucunda başvuru sahiplerinin genel risk durumları ortaya çıkarılmış ve Genel Sekreterliğe rapor
halinde sunulmuştur.
b. Yararlanıcılarla Sözleşmelerin İmzalanması
Başarılı bulunan projelerin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra, başvuru sahiplerine süreci hızlandırmak için
önce mail yoluyla tebligat yapılmış, ardından başvuru sahipleri
resmi yazıyla sözleşmeye davet edilmişlerdir.
2012 Yılı Mali Destek Programı kapsamında, Yönetim Kurulunca
87 yararlanıcı başarılı bulunmuş ancak 11 yararlanıcı sözleşme
imzalamadığı için bu sayı 76’ya düşmüştür. Sözleşme imzalamayan yararlanıcıların yerine yedek listedeki yararlanıcılara tebligat
yapılmıştır. Yedek listeden sözleşme imzalayan 3 yararlanıcı ile
79 projeyle proje uygulama süreci başlamıştır. 2013 yılı sonu itibariyle proje uygulama süreci içerisinde yararlanıcılardan gelen
fesih talepleri nedeniyle 10 proje Yönetim Kurulu kararıyla feshedilmiş ve 69 projeyle sürece devam edilmektedir.
c. Temel Faaliyetler
2012 yılı içerisinde uygulanmaya başlayan ve uygulama süreci
2013 yılı içerisinde de devam eden 2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında proje uygulama süreci devam eden 35 adet
kar amacı güden ve 31 adet kar amacı gütmeyen toplam 66 yararlanıcı ile sözleşmesi imzalanan projelerin kapanışı yapılmıştır.
Düzenli ve anlık izleme ziyaretleri ile projelerin gidişatı hakkında
bilgi alınarak gerekli yerlerde tavsiye ve uyarılarda bulunulmaktadır. Ayrıca yararlanıcıların ihale süreçlerine katılım sağlanmıştır.
75
Faaliyet Raporu
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Kapsamında
1.100.000 TL bütçe ile desteklenen 17 projenin sözleşmeleri 2012 yılının aralık ayından itibaren imzalanmaya başlanmıştır.
Proje uygulamalarına başlamadan önce yararlanıcılara Antalya,
Burdur ve Isparta’da başlangıç toplantıları ve uygulama eğitimleri
düzenlenmiştir. Bu toplantılarda yararlanıcılara satın alma usulleri,
raporlama, proje uygulama, görünürlük esasları vb. gibi konularda bilgiler verilmiştir.
2012 Teknik Destek Programı kapsamında 2, 2013 Teknik Destek Programı kapsamında 4 projenin uygulaması 2013 yılı içerisinde tamamlanmıştır.
2012 yılı teklif çağrısı kapsamında yararlanıcılar toplam 20.000.000
TL tutarında hibe almaya hak kazanmıştır. 2012 yılı teklif çağrısı
kapsamında “Ar-ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi”, “Tarıma Dayalı
Sanayinin Geliştirilmesi” ve “Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi” başlıklarıyla 3 mali destek programından toplam 87 proje
destek almaya hak kazanmıştır.
Proje uygulamalarına başlamadan önce yararlanıcılara yönelik Antalya’da, Isparta ve başlangıç toplantıları ve uygulama eğitimleri
düzenlenmiştir. Bu toplantılarda yararlanıcılara satın alma usulleri,
raporlama, proje uygulama, görünürlük esasları vb. gibi konularda bilgiler verilmiştir. Yararlanıcılara, bu süreçte kullanacakları
formlar (Yararlanıcı Beyan Formu, Zeyilname Talep Formu, Bildirim Mektubu, Ödeme Talep Formu vb.), ve rehberler (Proje Uygulama Rehberi, Satın Alma Rehberi, Görünürlük Rehberi) teslim
edilmiştir. Ayrıca projeden sorumlu izleme uzmanı personel tanıtılmış ve proje uygulama sürecinde izleme uzmanları ile iletişimin
önemi vurgulanmıştır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)
portalında projelerle ilgili işlemlerin nasıl yapılacağı gösteren Kullanıcı Kılavuz Dokümanı ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.
İlk izlemelerde yararlanıcı, projenin uygulanacağı yerde ziyaret
edilmiş ve uygulama alanının fotoğrafları çekilmiştir. Faaliyet planı,
performans göstergeleri, satın alma ve düzenli izleme tarihleri
belirlenerek, düzenli izleme tarihleri makine-ekipmanın kurulumundan sonra olacak şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. İlk izleme
ile ilgili formlar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) portalında doldurulmuş ve karşılıklı olarak imzalanmıştır.
İlk izleme ziyaretlerinin ardından, Kalkınma Ajansı ile yapılmış olan
sözleşme kapsamında, harcama usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş yararlanıcıların (KOBİ’ler, Dernekler, Sivil
toplum Kuruluşları, kooperatifler vb.), ihale dosyalarının mevzuata uygun biçimde hazırlanabilmesi amacıyla, izleme uzmanları
tarafından yararlanıcılara gerekli teknik yardım sağlanmıştır. İhale
ilanlarının; Ajans ve yararlanıcının web sitesinde ve ulusal/yerel
gazetelerde yayınlanması sağlanmıştır. Böylece ihalelerin objektif
ve şeffaf bir ortamda yapılması hedeflenmiştir. Özellikle harcama
usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş yararlanıcıların (KOBİ’ler, Dernekler, Sivil toplum Kuruluşları, kooperatifler
vb.) Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirmiş oldukları
ihalelere, izleme uzmanları tarafından tam katılım sağlanmıştır.
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde 19
başarılı projenin sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme imzalanan
projelerden 9’u Antalya, 7’si Isparta, 3’ü Burdur’dan başvuru
yapmıştır. 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek programı kapsamında imzalanan 19 projenin bütçe toplamı 913.200 TL olarak
gerçekleşmiştir.
d. Güdümlü Proje
Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından sunulan Gül Vadisi Güdümlü Projesi Ajans tarafından değerlendirilerek Kalkınma Bakanlığına
sunulmuştur. İlgili proje 26.02.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
Projenin Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip 01.03.2013 tarihinde basın toplantısı yapılarak proje kamuoyuna tanıtılmıştır.
Proje yürütücüsü Süleyman Demirel Üniversitesi ve ortaklarıyla 11.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup projeye ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Projenin detay çizimleri için SDÜ tarafından ihaleye çıkılmıştır. İhaleyi alan firma ile sözleşme imzalanmış olup
firmanın çizimleri 09.04.2014 tarihinde teslim etmesi beklenmektedir. 2014 yılı ikinci yarısında ise yapı işlerine başlanacaktır.
76
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
e. Tamamlanmış Başarılı Projelerden
Örnekler
Teknolojik ve Çevreci Yatırımlarla İnovasyon Altyapısının Geliştirilmesi Projesi:
Toplam bütçesi yaklaşık 512,1 Bin TL olan proje
ile Beşler Kuruyemiş yeni ürünler imal ederek
draje grubunda ürün çeşidini 27’den 55’e yükseltmiş, bütün ürün gruplarında ürün çeşidini
122’ye yükseltilmiştir. Isparta’nın ilk ve tek ‘parça
çikolata’ üretim tesisi kurulmuş ve proje sonucunda 20 kişilik yeni istihdam sağlanmıştır. Firmanın Almanya, Fransa, Hollanda, Dubai, İsrail,
Libya, Azerbaycan, Irak ve Türkmenistan başta
olmak üzere 13 ülkeye ihracatı artmış, iç pazarda
büyük marketlerde ürünleri satışa sunulmuştu
Mermer Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi:
Toplam bütçesi yaklaşık 477 Bin TL olan Tefenni
Belediyesi’nin projesiyle ve BAKA’nın mali desteğiyle kurulan tesiste mermer atıkları ince ve
kalın sıva kumu, yol malzemesi ve dolgu malzemesi olarak 4 farklı ürüne dönüştürülmüştür.
Tefenni’de ortaya çıkan yıllık ortalama 312 Bin
Ton mermer atığı ekonomiye kazandırılmış,
çevre kirliliği önlenmiş, 6 kişiye yeni istihdam
sağlanmıştır.
www.baka.org.tr
77
Faaliyet Raporu
Fotovoltaik Panel Üretiminde Yenilikçilik: Ar-Ge ve Full-Otomasyona Geçiş:
Antak Elektrik Şirketinin projesiyle BAKA
desteğiyle Türkiye’nin ilk ve tek güneş
enerjisi paneli üreticisi olmuştur. BAKA’NIN
334 Bin 425 TL değerinde finansman desteğiyle tam otomasyona geçiş yapan ve
üretimini %60 artıran Antak Elektrik, endüstride nano teknoloji kullanan dünyadaki
3 şirketten biri haline gelmiştir.
Çoklu Telli Mermer Kesim Makinesi
Üretimi: Özteknik Mermer Makine firmasının projesiyle Türkiye’de ilk kez çoklu
telli mermer kesme makinesi üretilmeye
başlanmıştır. Çoklu telli mermer kesim makinenin üretilmesiyle doğal taşın blok halinde ihraç edilmesi sorununa yönelik bir çözüm üretilmiş olup doğaltaşın ülkemiz için
katma değeri artırılmıştır. Projeyle birlikte 7
kişiye yeni istihdam sağlanmıştır.
78
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler
BAKA alanında uzman farklı branşlardan personeli ile kalkınma
ajanslarının temel değerleri olan katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık,
şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılığı ilkelerini baz alarak Bölgenin
var olan ve kullanılmayan potansiyelini analiz edip kaynakların en
etkin şekilde kullanımını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı vizyon olarak belirlemiştir.
Kurulmuş olduğu TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya, Isparta,
Burdur) geniş sektörel yelpazenin var olması, güçlü kalkınma ve
rekabet potansiyeli,
Karar alma süreçlerinde esnek, dinamik ve katılımcı bir yapıya
sahip olması,
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olmak üzere bölgede yer
alan aktörlerin Ajans faaliyetlerine verdiği destek ve pozitif katkılar,
Farklı disiplinlerden gelen nitelikli uzman personele sahip olması,
Bölgede her zaman erişilebilir olması,
www.baka.org.tr
Bölgeye yatırım çekme hususunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine ve koordinasyona açık olması,
Teknolojiyi kullanma kabiliyeti ve bilişim alanında güçlü bir altyapı,
Yenilikçi, değişimlere açık ve rekabetçi bir çalışma anlayışı
79
Faaliyet Raporu
B. Zayıflıklar
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın zayıf yönleri büyük ölçüde yeni kurulmuş ve halen kurumsallaşma aşamasında olmasından kaynaklanmaktadır.
Kalkınma ajanslarının yeni kurulmuş olması nedeniyle kamuoyunda kalkınma ajanslarının görevleri ve misyonu, organizasyon
yapısı ile ilgili henüz olgunlaşmamış olan bilinç,
Bölgede bölgesel ve sürdürülebilir kalkınma kavramının yeni
olması nedeniyle kamuoyu nezdinde yeterli bilinç olmaması, bu
sebeple katılımcılığın zayıf kalması,
Bölgeyle ilgili yeterli ve sağlıklı veri temininde yaşanan zorluklar,
Bölge planının yasal olarak kapsamının yeterince belirlenmemiş
olması,
C. Değerlendirme
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan kuruluş kararnamesi ile birlikte hızlı bir yapılanma sürecine girmiştir. Genel Sekreterinin atanması ve personelin göreve başlaması ile kurumsallaşma yönünde önemli mesafe almıştır.
Isparta merkez hizmet binası ile birlikte Antalya ve Burdur Yatırım
Destek Ofislerinin de faaliyete geçmesi ile birlikte üç ilde de faaliyetlerine hız vermiştir.
Ajans, 2013 yılında TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge
Planı öncelikleri çerçevesinde faaliyetlerini belirlemiş ve hayata
geçirmiştir.
14.12.2012 tarihinde, Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi ve
Alternatif Turizmin Geliştirilmesi başlıkları adı altında toplam
20.000.000,00-TL bütçe ile 2012 yılı Mali Destek Programı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. 2012 yılı Mali Destek programı kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirmesi Nisan ayında
tamamlanmış olup 87 proje destek almaya hak kazanmıştır. Kabul
edilen projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri 2013 yılın
süresince sürdürülmüştür.
Ajans 2013 yılında Bölgeye yatırımcı çekme, Bölge potansiyelini ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda tanıtma faaliyetlerine
devam etmiştir. Bu kapsamda Batı Akdeniz Bölgesi’nde yatırım
yapmak isteyen yatırımcılara yol göstermek ve Bölgenin yatırım
fırsatlarını tanıtmak amacıyla sektör raporları hazırlanmıştır. Bölge
potansiyelini değerlendirmeye yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı
fuarlara ve etkinliklere katılım sağlanarak bölgenin yatırım fırsatları
tanıtılmıştır. Hindistanlı yatırımcıların Bölgeye çekilmesi amacıyla
80
Batı Akdeniz-Hindistan Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Programının
ikincisi gerçekleştirilmiş olup programa çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 47 firma temsilcisi katılmıştır. Program kapsamında
Bölgemizi ziyaret eden iş adamları ile Bölge içinden yatırımcılar
görüştürülerek iş bağlantısı kurmaları sağlanmıştır.
Batı Akdeniz’in turizm potansiyelinin Amerika Birleşik Devletlerinde tanıtılması amacıyla sekiz turizm firması Bölgeye davet edilerek dört günlük bir programla Bölgenin tanıtımı yapılmıştır.
Japonların gül ve gül ürünlerine yoğun ilgi göstermesi, her yıl mayıs-haziran aylarında gül çiçeği toplamak için 40 bin Japon turistin
Bulgaristan’ı ziyaret etmesi üzerine Bölgenin gül potansiyelinin bu
yönde değerlendirilmesi ve Isparta gülünün tanıtımının yapılması
amacıyla Japonya’nın başkenti Tokyo’da 09-15 Mayıs tarihlerinde
düzenlenen dünyanın gül temalı tek fuarı olma özelliğini taşıyan
Uluslararası Gül ve Bahçecilik fuarında Isparta gülü tanıtılmıştır.
Bölgedeki gül bahçeleri anlatılmış ve gülden elde edilen ürünler
ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur.
Isparta gülü ve Bölgenin gül potansiyelinin tanıtılması amacıyla Japonya Devlet Televizyonu NHK’nın Bölgemizde çekim yapması
sağlanmıştır. 08-11 Haziran tarihleri arasında, Japon Devlet Televizyonu NHK Art’ın Genel Müdürü ve çekim ekibi tanıtım filmi
hazırlamak amacıyla bölgemizi ziyaret etmişlerdir. 4 gün süren
programda çekim ekibine Isparta, Burdur ve Antalya’nın tarihi ve
turistik yerlerinin yanı sıra golf sahaları da gezdirilmiştir.
2013 yılında Ajansın belirlenen performans göstergelerine göre
performans gerçekleşmeleri Tablo 20’de gösterilmiştir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Tablo 20: 2013 Yılı Ajans Performans Göstergeleri
Performans Göstergesi
1
2
3
4
2011 yılı Mali destek programı sonucu oluşturulan istihdam artışı
Bölgede yatırım yapmayı düşünen kişi ve firmaların YDO’lar aracılığı ile
çözümlenen sorun sayısı
Uluslararası / ulusal / diğer ajanslar ve yerel paydaşlarla gerçekleştirilen
organizasyon sayısı
Ajans tarafından tanıtım amacıyla üretilen sektör raporu sayısı
5
Yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara verilen danışmanlık sayısı
Performans Göstergesi 1: 2011 yılı mali destek programı için
istihdam artışı 200 kişi olarak öngörülmüş olup 2013 yılı sonu
itibarıyla gerçekleşen istihdam artışı 206 kişi olmuştur. 2011 yılı
mali destek programı kapsamında bugüne kadar oluşturulan istihdam artışı ile performans ölçütü %103 oranında gerçekleşmiştir.
Performans Göstergesi 2: Bölgede yatırım yapmayı düşünen
kişi ve firmaların yatırım destek ofisleri aracılığı ile çözümlenen sorun sayısı ölçütü için 30 adet hedefi konulmuştur. Yatırım Destek
Ofisleri aracılığı ile 2013 yılında 17 yatırımcının sorunu giderilerek
performans ölçütü %57 oranında gerçekleştirilmiştir.
Performans Göstergesi 3: Yurtdışından yatırımcıların Bölgeye
çekilmesi, Bölge işadamları ile ticari ilişkilerde bulunmaları, Bölgenin tanıtımının yapılması amacıyla gerçekleştirilen Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Programı kapsamında Hindistan’dan 47 firma temsilcisi Bölgeyi ziyaret etmiştir. Üç gün süren program çerçevesinde
iş adamlarına Bölgenin tanıtımı yapılmış, işadamlarının Bölge illerinden işadamları ile birebir görüşmeleri sağlanmıştır.
Japon Dış Ticaret Teşkilatı JETRO Heyetinin Bölgede ağırlanması,
Amerika’nın doğu yakasında faaliyet gösteren 8 büyük turizm şirketine Batı Akdeniz’in tanıtıldığı 4 günlük bir program yapılması,
Japon Devlet Televizyonu NHK Art’ın Genel Müdür ve çekim
ekibinin tanıtım filmi hazırlamak amacıyla Bölgemizi ziyaret etmesinin sağlanması Bölgenin potansiyelinin tanıtımına ilişkin organize
edilen uluslararası organizasyonlardan bazılarıdır. Osaka Ticaret
ve Sanayi Odası işbirliğiyle, Japonya’nın ticaret başkenti sayılan
Osaka bölgesinde Japon işadamlarına yönelik “Batı Akdeniz İş ve
Yatırım Fırsatları” konulu bir seminer düzenlenmiş, yaklaşık 150
firmanın üyesi olduğu Japonya Sebze-Meyve İthalat ve Güvenliği
Birliği’nin Genel Sekreteri ve danışmanları ile Tokyo’da toplantı
www.baka.org.tr
Hedef Ulaşılan Değer
200 Kişi
206
30 Adet
17
10 Adet
14
5 Adet
9
100 Adet
880
gerçekleştirmiş ve Batı Akdeniz’in tanıtımı yapılmıştır.
Bölgede yer alan üniversiteler ile işbirliği içerisinde yerel paydaşların katılımıyla 6 sektörel ve tematik çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaylara üniversiteler, STK’lar, kamu kurumları, sektör temsilcileri
tarafından geniş katılım sağlanmıştır. Isparta’da Valiliği, SDÜ, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, işadamı dernekleri ve çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelip Isparta’nın
sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü aylık “Ortak Akıl
Toplantıları” organize edilmiştir.
Uluslararası, ulusal, diğer ajanslar ve yerel paydaşlarla 10 organizasyon gerçekleştirilmesi hedeflenmiş, 2013 yılı sonunda 14
organizasyon gerçekleştirilerek hedefin üzerinde bir performans
gösterilmiştir.
Performans Göstergesi 4: Bölgede öne çıkan kilit sektörlere
ilişkin yatırımcıyı yönlendirmek, yatırımcılara sektördeki fırsatları
sunmak ve ulusal ve uluslararası platformlarda bunların tanıtımını
yapabilmek amacıyla Ajans personeli sektör raporları hazırlamaktadır. 2013 yılında 5 adet yeni sektör raporu daha hazırlanması
hedeflenmiş olup 9 sektör raporu hazırlanmış ve belirlenen hedefin üzerinde bir performans gösterilmiştir.
Performans Göstergesi 5: Bölgede yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara teknik destek vermek, işlerini kolaylaştırmak ve
bürokratik işlemlerini hızlandırmak amacıyla 2013 yılının ilk altı
ayında 880 adet danışmanlık hizmeti verilmiş ve 2013 yılı başında
belirlenmiş olan hedefin üzerinde bir performans gösterilmiştir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tüm faaliyetlerinde katılımcılık, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik, erişilebilirlik prensipleri ile hareket
ederek Bölgede Ajansa duyulan güveni pekiştirmektedir.
81
Faaliyet Raporu
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kalkınma Ajansları ile Kalkınma Bakanlığı arasında koordinasyon
ve iletişimin sürekliliği, hızlılığı ve kolaylığını sağlayacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) ajanslar tarafından
benimsenerek uygulamaya konulması gerekmektedir.
Diğer kalkınma ajansları ile ortak bilgi iletişim ağı kurulmalı, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanmalıdır. Özellikle TR61 Bölgesi’ne
komşu bölgelerde kurulu ajanslar ile işbirliğine gidilmesi faydalı
olacaktır.
Mevzuatla gelen faaliyet alanları ve bölgedeki beklentiler önceliklendirilerek faaliyetlerde odaklanma sağlanmalı, faaliyetler
mevcut insan kaynağına göre programlanmalıdır.
82
İl ve ilçe bazında ihtiyaç duyulan verilerin tespitinin Kalkınma
Ajansları, Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK işbirliği içinde belirlenmesi
Ajansın planlama ve operasyonel faaliyetlerinde fayda sağlayacaktır.
Yerel yönetimlerden gelecek payların tahsilinde yeni ve daha
etkin bir sistem geliştirilmeli ayrıca merkezi bütçeden tahsis edilen ödenek miktarı genel olarak kamuoyunda oluşan beklentiyi
karşılayabilecek oranda artırılmalıdır.
Ajansın Bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar
ile işbirliği düzeyi artırılmalı, hızlı haberleşme altyapısı oluşturulmalıdır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
Ek: Proje ve Faaliyet Destekleri Tabloları 2011 Mali Destek Programı
S.No
Projenin Adı
1
Toz Kurşun Monoksit Üretimi 2
İl
Başvuru Sahibi Proje Süresi
Toplam Bütçe (TL)
Ajans Desteği (TL)
Bülbül Akü ve Malzemeleri Tic Ltd. Şti.
8 Ay
536.200,00
536.200,00
Çoklu Telli Mermer Kesim
Antalya Makinesi Üretimine Başlanması
Frigorifik Treyler Üretimi için Tek. Antalya
Transferi ve İnovasyon Projesi
Özteknik Mermer Tor. Mak. İma. İnş. Tur. Nak. San ve Tic. Ltd. Şti.
HAS Dorse Frigorofik Kasa Üst Yapı Panel ve
Prefabrik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7 Ay
1.176.253,47
387.961,43
8 Ay
819.080,54
159.037,64
Transfer Baskı Tekniği, Teknik
Tekstillerin Geliştirilmesi Ve
Modernizasyon Yatırımı
Antalya
Ral Tekstil Ltd.Şti.
8 Ay
703.205,84
346.450,93
Kemik İçine Yerleştirilen Boy
Uzatma İmplant Üretimi
Antalya
Med-Ser Özel Sağlık Hiz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
8 Ay
417.207,50
197.221,75
6
Antalya’nın Dünyaya Açılan Kapısı
Antalya
Soner Mim.Müh.Müş.Hiz.İnş. Mob.Teks.Tur.Tic.
ve San.Ltd.Şti
8 Ay
624.572,18
254.082,50
3
4
5
7
8
9
10
Lamine Ahşap Yapı Elemanları
Üretiminde Teknolojik Modernizasyon ve Kapasite
Artışıyla Rekabet Gücünün Artması
Bitki Koruma Laboratuar
Altyapısının Güçlendirilmesi,
Tohum Ve Fide Sektörünün
Rekabet Gücünün Arttırılması
Beldibi Turizm Bölgesinde Güvenli
ve Çevre Dostu Çöp Toplama
Altyapısı Kurulması
AGROBANK Yeni Nesil Bitki
Besleme ve Bitki Direnci Artırıcı
Ürünlerin İşlenmesi ve İhracatı
Projesi
Antalya
Bölgede Frenk Yemişine Ticari
Kimlik Kazandırma Projesi
8 Ay
756.073,09
340.056,47
Antalya
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Batem)
8 Ay
425.239,36
339.897,78
Antalya Konyaaltı Belediyesi
8 Ay
377.128,00
301.702,40
Antalya
Agrobank Tarım Turizm İnşaat Ticaret İthalat ve
İhracat Limited Şirketi
8 Ay
441.556,34
205.605,00
Antalya Tek-So-Mar Teknik Soğutma Market Gıda İnşaat
Taahhüt Elektrik Elektronik TARIM İthalat İhracat
Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi
5 Ay
576.750,10
286.866,45
Antalya
Agrotalya Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
8 Ay
82.315,37
40.280,53
Antalya
Oba Kuruyemiş Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
6 Ay
538.780,00 268.976,46
Antalya Manavgat Ziraat Odası İktisadi İşletmesi
8 Ay
371.869,10
297.495,28
Faal Soğuk Hava Deposu Kapasite Artırımı Yatırımı Panel Ahşap Ürünleri Endüstri ve Ticaret Limited Şti.
11
12
Antalya
13 Taptaze ve Tertemiz Kuruyemiş
Üretimi İle Rekabet Gücünü
Artırmak
14
Manavgatlı Üreticilerden Zeytinyağı Üretim Hamlesi
15
Sektörel Bilgi Ağı
Antalya
Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
8 Ay
266.701,50
212.550,47
16
Likya Yolu Ultra Maratonu
Antalya
Argos Kültür Sanat Tanıtım Organizasyon Tic. AŞ.
6 Ay
265.282,96
115.403,47
www.baka.org.tr
83
Faaliyet Raporu
S.No
17
Projenin Adı
Onay Hamam Turist Bölümleri
Tamamlama Yatırımı
18 12 Ay Sağlık, 12 Ay Turizm
İl
720.000,00
275.054,91
Antalya Kardiyofiz Özel Sağlık Hizmetleri, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevi, Medikal,
Turizm, Taşımacılık, İnşaat, Seyahat, İthalat,
İhracat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
8 Ay
152.934,00
61.642,35
Antalya
Kaş Belediye Başkanlığı
8 Ay
165.747,21
131.616,34
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
Derneği (AKTOB)
8 Ay
173.940,38
116.466,20
Beymelek Belediyesi
8 Ay
239.455,53
191.323,21
12 Ay
141.511,86
113.206,39
8 Ay
206.399,49
165.119,60
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
8 Ay
609.379,80
259.819,44
Antalya Elmalı Kaymakamlığı Köylere Hizt. Götürme Bir.
8 Ay
236.691,25
147.176,92
Antalya Antalya Tanıtım Vakfı – Antalya Kongre Bürosu
8 Ay
120.369,70
80.349,44
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
8 Ay
99.124,13
78.238,09
Akdeniz Turizminin Geliştirilmesi Projesi
Antalya
Geçmişten Geleceğe Miras
“Beymelek Taş Evleri” (Taş Evlerin
Turizme Kazandırılarak Alternatif
Turizmin Canlandırılması
Antalya
Botanik Bahçesi
Kalkan’da Çevre ve Doğal Ortamın
Korumasına yönelik tedbirlerle,
Hizmet kalitemizi arttırmak
24
Alanya Sahil Güvenliğini Geliştirme Projesi
25
Kırsal Alanda Bir Turizm
Markası: Şehr-i Elmalı
Ajans Desteği (TL)
8 Ay
20
23 Toplam Bütçe (TL)
Onay Hamam Sauna İşl. İnş. Ticaret Ltd. Şti.
Dört Mevsim Kaş
22
Proje Süresi
Antalya 19
21
Başvuru Sahibi Antalya
Akseki İlçesi Köylerine Hizt. Götürme Bir. Baş.
Antalya
Kalkan Belediyesi
Antalya
26 Antalya’da Uluslararası Kongre
Turizmi Potansiyelinin Tanıtılması
ve Geliştirilmesi
27
Sorumlu Turizm Sorunsuz Gelecek Antalya
28
Antalya İbradı Ürünlü Köyü
Altınbeşik Mağarasının Turizm
Potansiyelinin Artırılması Projesi
Antalya Antalya İl Özel İdaresi
6 Ay
279.525,22
194.083,14
29
Adrasan Bel. Eko-Turizm Projesi
Antalya
Adrasan Belediyesi
8 Ay
116.954,91
93.230,37
Isparta Antak Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti.
8 Ay
733.359,00
334.425,18
Isparta Sav Belediyesi Ulş. Hizm. ve Su Fabrikası İşlt.
8 Ay
978.424,90
350.560,15
Isparta
Safanur Boya Yapı Kimyasalları İnş. Turz. Nak.
6 Ay
870.807,10
381.868,36
Kofs Mak. ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
8 Ay
630.083,82
303.596,62
Erçetin Gülyağı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6 Ay
118.730,64
59.365,32
8 Ay
548.921,50
316.519,72
30 Fotovoltaik Panel Üretiminde
Yenilikçilik: Ar-Ge Gelişimi ve
“Full-Otomasyona” Geçiş
31
Damacana Dolum Tesisi Projesi
32
33
İzolasyonda İnovasyon İçin Kaliteli Üretim
Tamamı İhracata Yönelik Av Tüfeği
Aksamları Üretimi için Ek Yatırım
34
35 84
Isparta
Isparta’nın Kokusu
Isparta
Isparta Orm. Böl. Müd. Yangın Gözetleme Kulelerinin Enerji Sorunu
Alternatif Enerji İle Çözümü ve Ormanlarının 24 Saat Kameralı
Sistemle Gözlenmesi
Isparta
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü (IOBM)
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
S.No
Projenin Adı
İl
Başvuru Sahibi Proje Süresi
Toplam Bütçe (TL)
Ajans Desteği (TL)
36
Doku Kültürü Teknikleriyle Hastalıktan Isparta
Ari Meyve Anaçlarının Üretimi ve
Farklı Abiyotik Stres Koşullarında
Adaptasyonlarının Araştırılması
Süleyman Demirel Üniversitesi
8 Ay
373.934,82
298.346,38
37
Cam Tüplü Canlı Hediyelik Gül
Isparta Prototipi Geliştirilmesi
SDÜ Gül ve Gül Ürünleri Araştırma Merkezi
8 Ay
230.243,61
182.236,29
38
AR_GE Çalışmaları Sonucu Vitamin
Minerallerle Zenginleştirilmiş Yenilikçi
Un Üretimi
Hediye Un Fabrikası İmalat San.ve Tic.AŞ
8 Ay
617.273,84
293.807,83
39
Biyogaz ve Gübre Kurutma ve Isparta
1el TARIM Ve Hayvancılık Nakliye İth. İhr. Taah.
Paketleme Tesisi KurulumuSan Tic Ltd. Şti
8 Ay
648.392,20
260.005,27
Tam Otomatik Meyve Seçme
Sisteminin Seri İmalatı
Genç Güçsan Tarım Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
8 Ay
534.058,44
265.053,63
Teknolojik ve Çevreci Yatırımlarla İnovasyon Altyapısının Geliştirilmesi
Isparta
Projesi
Beşler Kuruyemiş ve Gıda Maddeleri
İmalat ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi
8 Ay
512.089,96
248.336,03
42 Güler Soğuk Hava Deposu
Isparta
Küllerinden Yeniden Doğuyor
Afyon Otomotiv, İnşaat Taahhüt, Akaryakıt,
Tarım Ürünleri, Gıda ve Dayanıklı Tüketim
Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
7 Ay
701.117,00
281.101,45
Kebabçı Kadir Gıda San. ve Tur. Tic. Ltd. Şti
8 Ay
334.881,56
118.768,84
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (MARİM+)
8 Ay
372.034,73
285.942,94
Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
8 Ay
663.476,59
289.662,04
Isparta SDÜ TARUM
8 Ay
352.615,69
244.072,62
Isparta T.C. Güneykent Belediye Başkanlığı
8 Ay
154.101,84
109.915,98
8 Ay
374.760,00
299.808,00
8 Ay
381.515,24
174.012,12
Sagalassos Mermer Madencilik Nakliyat Orman
Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7 Ay
308.140,74
153.665,07
Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş
8 Ay
644.894,88
299.885,31
Mermer Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi Burdur Tefenni Belediyesi
8 Ay
476.998,92
381.599,14
Yenilenebilir Enerjiden İçilen Su
Bucak Belediyesi.
8 Ay
311.406,74
8 Ay
266.259,31
40
41 43
Tarihi Isparta Yöresel Lezzetler
Üretimi ve Pazarlama Projesi
44
Kontrollü Atmosfer (KA)
Depolamanın Yaygınlaştırılması
45
Isparta
Isparta
Ispartadan Yurtdışına Güvenli Gıda
46
Isparta
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Atıklarının Organik Gübre Olarak Değerlendirilmesi
Isparta Isparta 47
Güneykent’te Alternatif Turizm
Kapsamında Gül Turizmi Altyapısının
Oluşturulması ve Geliştirilmesi Projesi
48
Eğirdir’de Işık ve Su Gösterileri Projesi Isparta
Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Ar-Ge ve İnovasyonla Yeni Moto
Traktör Geliştirmek
“Full-Otomasyona” Geçiş
Basmacıoğlu-Ata Basmacı
49 Burdur 50 Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi Burdur 51
52
Yenilikçi Yöntemlerle Modern Üretime Geçiş
Burdur
53
Burdur
54 Gıda ve Hijyen Standartlarına Uygun Burdur Süt Ürünleri İmalatı
www.baka.org.tr
Zerenler Süt Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
560.549,52
85
Faaliyet Raporu
S.No
55
Projenin Adı
İl
Başvuru Sahibi Peynir Suyu Geri Dönüşüm Lojistik
Burdur Kapasite Artırım Projesi
56 Özdoğan Gıda Modernizasyon ve
Kapasite Artırımı Projesi
192.238,14
Burdur Özdoğan Gıda Zirai Ürünler Hayvancılık Oto
Nakliye Taah.Turizm Beyaz Eşya San.ve
Tic.Pazarlama Ltd.Şti.
8 Ay
449.848,68
224.867,69
Burdur
Çelikoğlu Gıda San. Tic. Paz. Ltd. Şti.
8 Ay
152.238,13
73.962,81
Berberoğlu Gıda San. Tic. Aş.
Derneği
4 Ay
95.220,00
47.573,57
Duranlar Tarım Hayvancılık San. ve Tic.Ltd. Şti.
6 Ay
421.498,68
210.099,21
8 Ay
187.675,09
132.855,20
8 Ay
242.839,07
109.898,87
Burdur İl Özel İdaresi
8 Ay
327.088,73
257.673,01
Burdur Yeşilbaşköy Belediyesi
8 Ay
104.075,81
82.315,09
Burdur Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği
8 Ay
328.422,02
260.323,30
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Kibyra Kazı Başkanlığı
8 Ay
210.626,01
167.611,04
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
6 Ay 182.741,47
137.285,37
58
Otomatik Paketleme Hattı Kurulması Burdur
Projesi
Süzme Yoğurt ve Kaymak Üretimi İle
Rekabetin Artırılması
Burdur
Verimli Topraktan Kırsal Kalkınmaya
Geçiş
Burdur
Yeşilova Ziraat Odası
Gelişen Burdur’un Değişen Burdur
Yüzü Serenler Otel
Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi
60
61
62
Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi
63
Değirmen Turizme Dönüyor
Markası: Şehr-i Elmalı
64
Salda Kayak Merkezi’nin Kış
Turizmine Kazandırılması
Burdur
Kültür Turizminde Yeni Bir Marka: Burdur
Kibyrak
66
Ağlasun İlçesinde Doğal ve Kültürel
Kaynakların Sürdürülebilir Turizm
Burdur Kullanımlarına Hazırlanması Ve Tanıtılması
86
65
Ajans Desteği (TL)
402.206,50
Çelikoğlu Gıda “Gölpi Piliç” Rekabet
Gücünü Arttırma Projesi
Toplam Bütçe (TL)
8 Ay
59
Proje Süresi
Hacıaraboğlu Nakliyat İnşaat ve Malz.
Madencilik San. Tic. Ltd. Şti
57
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
2012 Yılı Mali Destek Programı
S.No
Projenin Adı
İl
Başvuru Sahibi Proje Süresi
Toplam Bütçe (TL)
Ajans Desteği (TL)
1
Alanya’da Çevreye Duyarlı Yaklaşımla Antalya Alternatif Turizmin Geliştirilmesi
Rubi Otelcilik ve Turizm A.Ş.
9 Ay
474.685
2
Kauçuk Otel Antalya Kültür
Antalya Turizminde Marka Oluyor
Modern Diş Hastanemizle Diş Sağlığı Antalya
ve Sağlık Turizminde Büyük Atılım
Kauçuk Turizm Yatırımları İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Mert Özel Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti.
Prefabrik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9 Ay
181.645
90.823
9 Ay
749.318
361.850
Kaş, Yayla Çukurbağ Köyünde
Mevcut İşletmede Ekoturizm, İnanç
ve Kültür Turizmi İçerikli
Ürün/Hizmet Çeşitlendirme Yatırımı
5
6
7
3
4
9 Ay
628.450
272.071
Konyaaltı Bölgesi Sürüdürülebilir
Eko-Turizm Projesi
Antalya
Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Bir.
8 Ay
257.550
206.040
Sürdürülebilir Turizm Amaçlı Karabük
Köyü Kentsel Tasarım Projesi
Antalya
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü
9 Ay
380.069
278.007
Tarihin Sesi Ol
Antalya
Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşlt. Bir.
8 Ay
417.509
334.008
Kaş Deniz ve Kıyı Alanları Koruma, Geliştirme ve Yönetim Projesi
Antalya
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği
9 Ay
208.660
166.928
Yörük Türkmen Kültür Merkezi Antalya Serik Yörük Türkmen Derneği
9 Ay
344.500
250.500
6 Ay
147.147
117.718
9 Ay
210.703
168.562
9 Ay
220.870
176.696
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
9 Ay
110.270 88.216
Sapmaz Soğuk Hava Tes.Amb.Nak.Gıda Mantar
Tar San.Tic.Ltd.Şti.
9 Ay
546.200
8
9
11
Alternatif Turizm Kapsamında Dağ
Yürüyüş Sporu İçin Antik Likya
Yolu Güzergahlarının Haritalarının
Çıkarılması Basımı
Demre ve Beymelek’te Kültür ve İnanç Turizminin Geliştirilmesi Aziz Nikolaus’un Seyahatleri
Sağlık İçin Antalya’yı Seçin
Kimlik Kazandırma Projesi
12
237.342
İbrahim Kurt (Şahıs İşletmesi)
10
Antalya
13
Alanya’da Dalga Sörflü Günler
Antalya
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Antalya Beymelek Belediyesi
Antalya
Antalya Sağlık Müdürlüğü
Antalya
14
Yeni Teknoloji İle Antalya Sanayi Antalya Güçleniyor
15
Solar Fotovoltaik (PV) Kablo Setleri
Üretimi ve İhracatı Projesi
Antalya
Wagner Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
9 Ay
688.850
344.425
16
Mobil PV Enerji Santrali Tasarım ve
Antalya
Üretimi
Gqsolar Enerji Yen. En. Müh.Elk. İnş. Elkt. Güv. Sis. Tel. Bil. Asn. Akü.Emldan.Öz.Eğ.Ot.San.vetic.Ltd. Şti.
9 Ay
450.370
225.185
www.baka.org.tr
272.080
87
Faaliyet Raporu
S.No
17
Projenin Adı
Tasarım Departmanı Kurarak İç ve
Dış Pazara Yönelik Tasarım Tescilli
Mobilya Üretimi
İl
Başvuru Sahibi Proje Süresi
Toplam Bütçe (TL)
Ajans Desteği (TL)
Antalya
Ahmet Kasapoğlu Mobilya San Tic Ltd. Şti.
9 Ay
715.552
342.791
18
Aşılı Sebze Fidesi Aşı Mandalı (Klipsi)
Antalya Üretimi
Altundaş Plastik Geri Dönüşüm Sist. Nakl.İnş. ve
İnşaat Malz.Tar.Eml.Tur.San.İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti.
8 Ay
444.900
222.450
19
Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artışı
İle İhracat
Topuz İmalat San.Tic.Ltd.Şti.
9 Ay
604.280
302.140
Özel İmalat Dry Touch İplikten
Antalya
Dokunmuş Kumaş Üzerine Süblime
Baskı ve Nakış Tekniği İle Üç Boyutlu
Görsel İşleme Çalışması
Emel Tekstil
9 Ay
267.016
133.502
20
Sensör ArGe ve İmalatına Yönelik Antalya
Mikro Teknoloji Merkezi Uluslararası Antalya Üniversitesi
9 Ay
423.000
327.804
22
Antalya Bisiklet Sistemi (ANTBİS)
Antalya Büyükşehir Beledyesi
9 Ay
317.100
224.020
Muratpaşa Belediyesi
7 Ay
379.800
303.840
9 Ay
1.066.000
325.745
21
Antalya
Antalya
23 Eko İnovasyon Özelliğinde Yüksek
Binalarda Evsel,Ambalaj ve Kızartma
Yağı Oto. Ayırma Ve Top. Teknolojisi
24
Fabrikasyon Yem Üretim ve
Ambalajlama Yatırımı
25
Zeytinyağı Fabrikalarının Katı Atıklarının Antalya (prina) Ekonomiye Kazandırılması
Sertkaya İnşaat Turizm Madencilik Yayıncılık Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
6 Ay
702.600
333.223
Keçi Sütü İşlenmesi, Kapasite Artırımı,
Makine Modernizasyonu ve Üretim Alanlarının Ayrılması Yatırım Projesi
Hasan Subaşı (Şahıs İşletmesi)
9 Ay
155.778
77.889
Alyans Yaş Sebze Meyve Gıda Taşımacılık İçecek
Loj. Dağt. Turz. İnş. İth. Hir. San. ve Tic.Ltd. Şti.
9 Ay
725.500
337.246
Zü-Şah Tarım Ürünleri Meyve
Antalya Paketleme ve Depolama Tesisi Yatırımı
Zü-Şah Tarım Ürünleri Dış Tic.İnş. Nakl. San ve
Paz. Ltd.Şti
9 Ay
682.000
341.000
Sağlıklı Yaşam İçin Bir Adım
Nobel Tarım Turz. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
9 Ay
602.560
270.813
Ham Yağ Tesisinde Kapasite Artışı
Antalya Gen Bio Enerji Sanayi Üretim Dağıtım Akaryakıt
ve Dışa Bağımlılığın Azaltılması
Otomotiv Gıda Tarım İmalat Tic.Ltd. Şti. 9 Ay
332.800
166.400
31
Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müd.
Katkı Laboratuvarının Geliştirilmesi
Antalya Antalya Gıda Kontrol Labaratuvar Müdürlüğü
9 Ay
455.827
364.577
32
Product of Antalya: Domates Antalya
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
9 Ay
225.580
180.464
33
Manavgatlı Üreticilerden Zeytinyağı
Depolama ve Paketleme Hamlesi
Antalya
Manavgat Ziraat Odası İktisadi İşletmesi
9 Ay
248.140
198.512
34
Natürel Sızma Zeytinyağı Paketleme
Projesi
9 Ay
263.082
210.465
26 27
29
30
Antalya
88
Antalya
Antalya
Selçuklu Un ve Yem Sanayi Tic. A.Ş.
Antalya Meyve Sebze İşleme ve Soğuk Hava Antalya
Deposu Yatırımı
28
Antalya
S.S.Gebiz Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
S.No
Projenin Adı
İl
Başvuru Sahibi Proje Süresi
Toplam Bütçe (TL)
Ajans Desteği (TL)
35
Fotovoltaik Sistemle Güneş Antalya
Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üreterek
Soğuk Hava Deposu Enerji
Verimliliği Artırma Yatırımı
Aktaş Soğuk Hav. Dep. Pak. Tar. İnş. Taah.
Kuyum. İth. İhr. San.ve Tic. Ltd. Şti.
9 Ay
599.600
298.308
36
Atık Mermerler İçin Yenilikçi
Antalya Uygulamalar Projesi
Şıhlar Mermer Granit İmal. San. İnş.Tar. Hay. İt.
İhr. Tur. Tic. Ltd. Şti
9 Ay
228.850
114.425
37
Tarihi Yalvaç Mimarisini, Yöresel
Isparta
Kültürünü ve Ev Yemeklerini Yaşatacak
Konutun Pansiyon ve Yemek Evi
Olarak Düzenlenmesi
Yalvaç Belediyesi
8 Ay
275.140
216.280
Isparta İl Özel İdaresi
9 Ay
908.500
361.409
Atabey Kaymakamlığı
6 Ay
112.550
90.040
Dakduklu Tarım Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
9 Ay
755.830
342.749 Ünlü Mühendislik İnşaat Madencilik Elektrik
Doğalgaz Turizm Gıda Sanayi Tic. Ltd.Şti.
8 Ay
722.875
307.485
Göçmen Mühendislik Kırtasiyecilik Tekstil İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
6 Ay
410.000
205.000
Sarıoğlu Tekstil
9 Ay
523.492
261.746
İksir Kozmetik - Barış Gümüş
9 Ay
201.200
100.600
38
Davraz Dağı Kış Sporları Turizminde Kayak Sezonu Süresinin Uzatılabilmesi Isparta
İçin Vinçli Kar Sıkıştırma Aracı
39
40
Zihinsel ve Bedensel Engelli Bireylerin
At ve Doğa Sevgisi ile Sosyalleştirilmesi
Isparta
Olivin Kalsinasyonu
Isparta
41 Doğal Taşta Yenilikçilik İçin Fonolit Taşı Isparta
42 Yeni Bir Ürünle Markalaşma Yolunda
Isparta
43
Makina Parkurunun Yenilenerek
Ürün Kalitesinin ve Verimliliğinin
Artırılması Projesi
Isparta 44
Yenilikçi Kozmetik Ürünlerin İmalatı
İle “Body Shop” Perakende Satış Ağı Isparta
Oluşturulması ve İhracata Katkı Projesi
45 Belmaş Yapı Kimyasalları AR-GE
Laboratuvarı Projesi
Isparta Belmaş Isparta Belediye Meskenleri İmar ve İnş. Tic. A.Ş
9 Ay
323.613
161.807
Isparta Emniyet Müdürlüğü Yeşil
Dönüşüm Projesi
Isparta Isparta Emniyet Müdürlüğü
8 Ay
267.300
213.322
9 Ay
329.080
262.895
9 Ay
373.408
287.956
46
47
İnce Film Kaplama Tekniği İle Güneş
Pili ve Nano Teknolojik Malzeme
Üretim Laboratuvarının Kurulması
Isparta
SDÜ Hitem
48 Süt Sağım Sistemleri AR-GE,
Test ve Sürekli Eğitim
Merkezinin Kurulması (SARGESEM)
Isparta SDÜ
49
Sütçüler Yöresi Doğal Bitki Özlerini Isparta Tatlı Ve Reçel Üretimiyle Dğr. Projesi
Toros Bilgiç Tatlı ve Reçel Çeşitleri İmalatı
9 Ay
610.540
305.270
Tam Otomasyon İle Elmaların Sınıflandırılması
Isparta
Köklü Tarım Nakliye Petrol Ürün. Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
9 Ay
511.000
255.500
Güvenli Ekipman, Sağlıklı Yumurta Isparta
Yakut Yumurta Hayvancılık Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
8 Ay
400.534
200.257
Güven Et Sakatat Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti.
9 Ay
160.070
80.035
50
51
52
Ürünlerin Raf Ömrünü Arttıracak Yeni Üretim Araçları İle 3 Yeni Ürün Üretimi, Isparta
Pazar Payı ve İhracatın Arttırılması Projesi
www.baka.org.tr
89
Faaliyet Raporu
S.No
53
Projenin Adı
İl
Başvuru Sahibi Proje Süresi
Yüce İnşaat Nakliyat Orman Ürünleri Soğuk
Hava Deposu San. ve Tic. Ltd.Şti.
8 Ay
608.000
304.000
9 Ay
935.292
334.693
9 Ay
822.600
362.938
Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
9 Ay
401.300
321.040
Şarkikaraağaç İlçesi Süt Ürünleri Tarımsal
Üreticiler Birliği
9 Ay
272.264
216.449
Sagalasos Nakliyat Turizm-Eğitim Gıda Enerji
Maden Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti
9 Ay
322.261
161.130
Gölhisar İlçesi Köylere Hizmet Götürme, Turizmi
Geliştirme ve Çevreyi Koruma Birliği Başkanlığı
9 Ay
177.438
141.950
9 Ay
255.957
204.766
6 Ay
383.000
191.500
9 Ay
877.500
338.967
9 Ay
378.000
189.000
Kerevit Üretimi ve İşlenmesinde Yeni Isparta Teknolojiler
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim
Enstitüsü Müdürlüğü
55
Elma Seçme, Tasnifleme ve Isparta
Paketleme Projesi
S.S. Yukarı Gökdere Köyü Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi
56
PPB’den PPT’ye
57
Çiğ Süt Kalitesinin Yükseltilmesinde, Isparta
AB Standartlarında Çiğ Süt Kabul
Kriterleri İçin Kontrol, Analiz,
İzleme Projesi
Isparta
Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür
Burdur
Evi Projesi
60
Akpınar Yaylası Marka Oluyor
61
Otomatik Mızrak Üretimi Projesi 62
Burdur
T.C. Kemer Belediyesi
Burdur Yenilikçi Uygulamalarla Mermer
Burdur
Üretiminde Verimliliğin Arttırılması
58 Sagalassos Yayla Kent Evleri Projesi
Burdur
59
Ajans Desteği (TL)
Tam Otomatik Meyve Seçme Makinesi
İle Meyvelerin Pazara Daha Kaliteli
Isparta
ve Yüksek Ekonomik Değerde Sunulması
54
Toplam Bütçe (TL)
Abg Kalıp Ferforje ve Makine San.Tic.Ltd.Şti
Bur-Mer Madencilik Hazır Beton İnşaat Taahhüt
Nakliye Gıda İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti. 63
Diğer Metalik Olmayan Mineral Burdur
Ürünlerin İmalatı
64
Asgüreller Mermer Teknoloji Alt
Yapısının Geliştirilmesi ve Rekabet
Gücünün Arttırılması Projesi
Burdur Asgüreller Mermer Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
9 Ay
601.850
300.925
İmkur Mermer İşleme Tesisimizde
Teknoloji Yenileme ve Ürün Kalitesini
Arttırma Projesi
Burdur
İmkur Mermer Mad. Nak. Tur. ve Tic. San. Ltd. Şti. 9 Ay
560.600
280.300
8 Ay
313.550
156.775
9 Ay
334.102
267.281
9 Ay
843.000
333.449
65
66
Mutlu Makine’nin Prototipten Seri
Burdur
Üretime Geçiş Projesi
67
İshal Kaynaklı Buzağı Ölümlerinin Yerli
Aşı İle Önlenmesi
68
Türkiye’de İlk Protein Üretimi İle Burdur
Rekabet Gücünün Artırılması
69
Buryem Yenilikçı Uygulamalarla
Rekabet Gücünü Artırıyor
70
Doyum Makarna İhracatta Kalite
Çıtasını Yükseltiyor
71
Soğuk Hava Tesisi Yenileme ve
Kapasite Artırımı Projesi
90
Burdur
Çiçekmersan Mermer San. ve Tic. Ltd.Şti.
Mutlu Makina Pik Döküm Mermer Tornacılık
Balıkçılık Taahhüt Ticaret Sanayi Ltd.Şti.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Süt Ofis Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
Burdur
Buryem Burdur Yem San.Tic. A.Ş
9 Ay
150.000
75.000
Burdur
Uğur Gıda Sanayi ve Ticaret Aş.
9 Ay
354.600
177.300
Burdur
Çavdır Belediyesi Tüzel Kişiliği
7 Ay
350.744
280.595
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
S.No
Başvuru Sahibi
Faaliyet Adı
İl
Toplam Bütçe (TL)
Ajans Desteği (TL)
1
Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Antalya Lojistik Raporu
Antalya
43.086
2
S.S.Toslak, Yeniköy, Hacıkerimler Köyleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Toslak, Yeniköy, Hacıkerimler Köyleri
Tarımsal Veri Çalışması Projesi
Antalya
32.621
29.309
Alanya’nın Arıcılık Potansiyeli Gelişiyor;
Yeni Girişimciler Yetişiyor.
Antalya
55.506 53.976
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
İbrahim Kurt (Şahıs İşletmesi)
Antalya
22.726
18.156
3
Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi
4
43.066
5
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri
Ekonomik Araştırmalar Merkezi
3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Semineri
Antalya
40.337
40.337
6
Kültür Rotaları Derneği
Aziz Paul Yolu Haritalandırma ve Akıllı Telefon
Antalya
50.207
47.505
Ulaşımı Zor Yerleşim Birimlerinde Gönüllü
İlkyardımcı Eğitimi
Antalya
32.394
29.294
Mantarcılıkta Yeni Yaklaşımlar
Antalya
44.795
44.795
9
Aksu Kaymakamlığı
Gelenekten Geleceğe Antalya Yörüklerinin İzinde
Alternatif Turizm
Isparta
63.826 63.826
10
Göller Bölgesi Teknokenti
Göller Bölgesi İmalat Sanayi Envanterinin
Belirlenmesi
Isparta
65.000 65.000
11 Isparta İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Isparta İşgücü Piyasasında Nitelikli İnsan
Kaynağı İhtiyacının Belirlenmesi
Isparta
38.321 26.221
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
Isparta Ürün Yelpazesinin Çıkartılması
Isparta
67.924
63.278
Çevre Doğa Kültürü ve Eğitim Derneği
Eğirdir Turizminin Çeşitlendirilmesi
Isparta
27.932
26.122
7
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
8
Korkuteli İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
12
13
14
Isparta Valiliği
İlim Şehri Isparta
Isparta
40.296
15
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi
Teke ve Toros Folklorunda Isparta Türküleri
Isparta
43.998
16
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Burdur İlinde Yetiştirilen Holştaynlarda Bazı Kalıtsal Hastalıkların Belirlenmesi
Burdur
34.390
Mermer Sektörü İşletmelerinin Muhasebe Ve
Finansman Sorunlarının Tespiti
Burdur
27.319
17 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF
www.baka.org.tr
40.296
43.998
34.165
27.319
91
Faaliyet Raporu
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
S.No
Başvuru Sahibi
Faaliyet Adı
İl
Toplam Bütçe (TL)
Ajans Desteği (TL)
1
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Uluslar Arası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumu
Antalya
70.302
2
Antalya Valiliği
Hayırda Yarışanlar
Antalya
25.901
25.901
3
Serik Kaymakamlığı
Alternatif Turizm Alanlarının Araştırılması ve Tanıtılması
Antalya
63.650 62.791
Antalya
107.021
75.000
Sağlık Turizmi Araştırma ve Wen Projesi
Antalya
75.683
66.601
Alman Pazarı’nda Seyahat Kararının İncelenmesi
ve Sosyal Medyanın Etkileri
Antalya
132.490
74.300
Turizmde Istanaz
Antalya
63.520
63.520
8
Gönen Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Gönen İlçesi Alternatif Ürün Planlaması: Hünnap
Yetiştiriciliği ve Kalite Analizi
Isparta
28.930
28.930
9
Yalvaç Endüstri Meslek Lisesi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarım ve
Hayvancılık Alanında Kullanımı
Isparta
25.514
25.514
10
Isparta Kadın Girişimciler Kurulu
Kadın Girişimciliği Potansiyelinin Ortaya
Çıkarılması: Durum Tespiti ve Yönlendiricilik
Isparta
37.235
37.235
11 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
Isparta’nın Sektörel Görünüm Raporu ve 2023
Kaynağı İhtiyacının Belirlenmesi
Isparta
51.570 48.992
Kompozit Vadisi İhtisas Sanayii ve işadamları Derneği
Kompozite Dayalı Ürünler ve İleri Malzeme Teknolojileri
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması
Isparta
70.000
70.000
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Bölgesi
Teknokent Koordinatörlüğü
Burdur Teknokent Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Burdur
47.340
47.340
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerinin
Yön. ve Orgz. Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri
Burdur
36.750
4
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın Karbon Ayakizi Envanteri ve
Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı
5
Antalya Kamu Hastaneler Birliği
6
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
7
12
Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
13
14
70.302
36.750
2013 Teknik Destek
S.No
Başvuru Sahibi
Faaliyet Adı
1
Antalya Girişimci İşadamları Derneği
2
3
4
İl
Ajans Desteği (TL)
Liderlik Okulu
Antalya
10.180
Antalya Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü
İletişim, Başarı ve Motivasyon
Antalya
(Devam Ediyor)
Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
Batı Akdeniz Bölgesinin İhracatının ve Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi
Antalya
(Devam Ediyor)
Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü
İşyeri Hekimliği Sertifikasyon ve Resertifikasyon Eğitim Hizmeti Alımı
Isparta
15.000
5
Isparta Genç İşadamları Derneği
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik, Yönetim ve Kurumsallaşma Eğitimi
Isparta
2.124
6
Burdur İl Özel İdaresi
İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Kurum Çalışanlarının Bilinçlendirilmesi
Burdur
2.500
7
Burdur İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Teknik Personeller NETCAD Eğitimi Alarak Projelerinde Uzmanlaşıyor
Burdur
15.000
92
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
2013
www.baka.org.tr
93
Faaliyet Raporu
GENEL SEKRETERLİK / ISPARTA
İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı
Eğirdir Yolu 4. Km. 32200 ISPARTA
Telefon: +90 (246) 224 37 37
+90 (246) 224 40 40
Faks : +90 (246) 224 39 49
www.baka.org.tr - www.investinwmr.org.tr
94
YATIRIM DESTEK OFİSİ / ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Antalya
Teknokent Ar-Ge II Uluğbey Binası Kat: 3
Konyaaltı/ANTALYA
Telefon: +90 (242) 227 82 27 - 227 82 57
Faks : +90 (242) 227 82 74
YATIRIM DESTEK OFİSİ / BURDUR
Burç Mahallesi İstasyon Caddesi
No:27 15100
BURDUR
Telefon: +90 (248) 234 05 50
Faks : +90 (248) 233 50 10
ISBN: 978-605-4752-14-0
BAKA Yayın No: 2014/96
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Download

www.baka.org.tr - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı