GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ
HAKKINDA
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Rusya Federasyonu'na (RF) yönelik bitkisel
ürünler ihracatımızın, 2008 tarihli Mutabakat Zaptı ile 2009 tarihli Ek Memorandum hükümleri
çerçevesinde yürütülmekte olduğu, mezkur Memorandum hükümleri uyarınca RF'ye yönelik bitkisel
ürünler ihracatı gerçekleştirmeye mezun firmaların listesinin yılda iki kez güncellenerek RF
makamlarına intikal ettirildiği diğer taraftan, 18-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya'da tertip
edilen 12. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda söz
konusu listelerin yılda 4 kez güncellenebilmesi hususunda mutabık kalındığı belirtilmekte olup,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından 2014 yılı Haziran ayı itibariyle
güncellenerek Bakanlıklarına iletilen ve 341 firmadan oluşan “Taze Meyve ve Sebze Türkiye
İhracatçı Listesi” ile 181 firmadan müteşekkil “Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru
Sebze Türkiye İhracatçı Listesi” ve GTHB tarafından muhtelif sebeplerle liste dışı bırakılan firmalar
ile listeye girme talepleri olumlu karşılanmayan firmalara ait listeler ekte yer almaktadır.
Bu kapsamda, 2014 yılı Eylül ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan
firmalarımıza ait başvuru evraklarının en geç 08 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar,
Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail:
[email protected] ) iletilmesi rica olunur.
EKLER :
1) Taze Meyve ve Sebze İhracatçı Firma Listesi (9 sayfa)
2) Kuru Gıda İhracatçı Firma Listesi (5 sayfa)
3) Taze Meyve ve Sebze Listesine Girmeyen Firmalar (2 sayfa)
4) Taze Meyve ve Sebze Listesinden Çıkarılan Firmalar (4 sayfa)
5) Kuru Gıda Listesine Giremeyen Firmalar (1 sayfa)
6) Kuru Gıda Listesinden Çıkarılan Firmalar (2 sayfa)
**************************************************
2) RUSYA FEDERASYONU’NA İHRACAT
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 18 - 20 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da tertip
edilen Türk -Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı’nda, ülkemiz
menşeli bitkisel ürünlerin Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na (RF) transit geçişine imkan
tanınması hususunda mutabık kalındığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan (GTHB)
alınan bir yazıda, Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat gerçekleştirilecek firmalara ilişkin listenin 2014
yılı Temmuz ayı içerisinde RF makamlarına iletileceği ifade olunarak, mezkur firmalara ilişkin
listelerin ivedilikle GTHB'ye intikal ettirilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Bahse konu yazıda, bir firmanın Gürcistan üzerinden RF'ye transit sevkiyat
gerçekleştirebilmesi için, ilişikte yer almakta olan listelerde firma ticaret ünvanının bulunduğu
satırın sağ kısmında yer alan ''GÜRCİSTAN TRANSİT'' kutucuğuna ''EVET'' yazılması gerektiği
bildirilmektedir.
Bu itibarla, RF'ye Gürcistan üzerinden bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmek isteyen
firmaların anılan listelerdeki ''GÜRCİSTAN TRANSİT'' kutucuğunu doldurarak GTHB'ye
gönderilmek üzere en geç 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Birliğimize (
Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: [email protected] ) iletilmeleri rica olunur.
EKLER:
1- Taze Meyve ve Sebze Firma Listesi (9 Sayfa)
2- Kuru Gıda Firma Listesi (5 Sayfa)
**************************************************
3) E-FATURA HAKKINDA
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda aynen; “Bazı İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerden ve firmalardan alınan muhtelif yazılardan, Bakanlığımızca Dahilde İşleme Rejimi
uygulamaları kapsamında talep olunan fatura asılları ile Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya
konulan elektronik fatura düzenlemesi hususlarına ilişkin tereddüt hasıl olduğu tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere, İhracat; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin ''Yurt içi alımlar''
başlığını taşıyan 7 nci maddesi uyarınca, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ihracı
taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı
mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, yurt içinden de temin edilebilmektedir.
Bu çerçevede düzenlenen DİİB'lerin ihracat taahhütlerinin kapatılması safhasında belge sahibinden,
yurt içi alış faturalarının asılları da talep edilmektedir.
Ayrıca, ihracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan, ithali
vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen İhracat:
2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu
DİİB'lerin taahhütlerinin kapatılması esnasında, fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde, üzerinde
DİİB tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine teslim alındığına ilişkin şerh düşülerek
tasdik edilen satış faturası asılları talep edilmektedir.
Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve elektronik fatura kullanımına
ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve
limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve
istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiş, ayrıca anılan Tebliğde değişiklik yapan 416 sıra nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ ile de 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere
elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Yine anılan Bakanlık tarafından yayımlanan 421 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek
önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiş
olup, mezkur Tebliğ ile 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan
değişikliklerle, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları
mallar ve sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermelerinin
ve almalarının zorunlu olduğu, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, elektronik
fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel
hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edecekleri hususları düzenlenmiştir.
Ayrıca, yine 421 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura uygulamasına
dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer
mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenlemeyecekleri, düzenlemeleri halinde kağıt ortamında
düzenlenen bu faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hususuna yer verilmiştir.
Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı tarafından e-fatura uygulamaları hakkında yürürlüğe
konulan mevzuat ve uygulamalar ile Bakanlığımızca yürürlüğe konulan ve yukarıda zikredilen
düzenlemeler kapsamında faturalara ilişkin hususlar dikkate alınarak, e-fatura uygulamaları için
yukarıda anılan hususlarda Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, taraflar
arasında bir web servis kurulumunun sağlanmasına yönelik karar alınmış olup konuyla ilgili
çalışmalar devam etmektedir.
Bu itibarla Bakanlıklar arasında anılan hususta yürütülen çalışmaların tamamlanmasına
kadar elektronik olarak düzenlenen faturaların yukarıda anılan mevzuat kapsamında işleme esas
alınmaması gerekmektedir.” denilmektedir.
**************************************************
4) İLLER VERİ TABANI
Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
alınan yazıda aynen; “yatırımı düşünen ihracatçıların bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmış,
OAİB Genel Sekreterliği web sitesinde kullanıma açılmış bulunan ''İLLER VERİ TABANI''
bölümünde iller bazında güncel istatistiklerin yer aldığı belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda, aşağıda sayılan bilgilerin başta TÜİK olmak üzere ilgili Bakanlık ve
meslek kuruluşlarından temin edildiği, ayrıca bilgilerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların
sürdüğü ve yabancı yatırımcıların da kullanabilmeleri amacıyla bilgilerin İngilizceye çevrilmeye
başlandığı da bildirilmekte olup, http://www.oaib.org.tr/Iller-Veritabani adresli web sitesinde yer
alan istatistiklerden bazıları aşağıda yer almaktadır.” denilmektedir.
- Nüfus ve yüzölçümü,
- Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımı,
- Ormanlık alan,
- Tarımsal alan,
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
- Motorlu araç sayısı
- Okul, öğretmen, öğrenci sayısı,
- İhracat, ithalat miktarları, ihracatçı ve ithalatçı sayıları,
- Tarla bitkileri, eki, üretim ve verim bitkileri,
- Çeşitlerine göre meyve ağaçları, üretim ve verim bilgileri,
- Çeşitlerine göre sebze, üretim ve verim bilgileri,
- Canlı hayvan sayıları,
- Yün, kıl, tiftik üretim miktar ve verim bilgileri,
- Kümes hayvanları sayısı,
- O ilde işletme ruhsatı alınmış madenler,
- NACE kodlarına göre o ilde verilmiş bulunan kapasite raporu bilgileri,
- O ilde mevcut OSB bilgileri,
- Doğal gaz, çimento fabrikaları, hazır beton tesisleri bilgileri,
- Banka şubesi sayısı,
- Yükseköğrenim kurumlarına ilişkin bilgiler,
- Turistik tesis, oda ve yatak sayıları,
- Çeşitli sosyal göstergeler,
- Tarımsal alet ve makina sayıları,
**************************************************
5) ISM 2015 FUARI’NIN TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI İİB
TARAFINDAN YAPILMAKTADIR
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda, Köln / Almanya'da 01 - 04 Şubat
2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2015 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme
Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği
bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda; http://www.iib.org.tr/tr/fuarlar-ism-2015.html adresinde ayrıntıları yer
alan ilgili fuara katılmak isteyen firmaların 08 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar,
başvurularını yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin :
Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi
Ayşe Ekinci - Özem Hancı
Tel: 0212 454 06 89 - 454 07 47
Faks: 0212 454 05 01-02-84
**************************************************
5
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
6) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ “MAHSUL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ” HAKKINDA
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; işletmelerine ait,
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda (Buğday Pazarı Şubesi Satış Salonu’nda) 08.07.2014 tarihinde saat
10.00’da yapılan 20.000 Ton mahsul buğday satış ihalesinde alıcı çıkmayan 707 Ton Ceyhan-99 ve
1.807,05 Ton Sarıçanak-98 çeşidi olmak üzere toplam 2.514,05 ton 11 parti mahsul buğday için
ihale şartnamesinin 2. maddesi gereği 15.07.2014 tarihinde satış ihalesinin tekrarının yapılacağı
bildirilmektedir.
**************************************************
6
Download

önemli - süreli - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri