16.12.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/139
Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16 Aralık 2014 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğe ilişkin değişiklikler 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Yapılan değişiklikle tebliğ metninde yer alan “İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği” ibareleri “bölge
müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
Yine bu değişikliğin bir sonucu olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren “Dahilde işleme izin belgesi
ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik
ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel
Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne” yapılacaktır.
Tebliğ tam metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
EK: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
16 Aralık 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29207
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2014/9)
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge
Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge
Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu
Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi
sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi
ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde (38 inci maddenin on birinci fıkrası hariç) yer alan;
a) “ihracatçı birliği genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü” şeklinde,
c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne” şeklinde,
ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibareleri “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden” şeklinde,
e) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin” ibareleri “bölge müdürlüğünün” şeklinde,
f) “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibareleri “bölge müdürlükleri” şeklinde,
g) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibaresi “bölge müdürlüklerine” şeklinde,
ğ) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şeklinde,
h) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
123456789101112131415161718-
Tarihi
Sayısı
20/12/2006
26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
25/7/2007
26593
30/5/2008
26891
14/8/2008
26967
24/12/2008
27090
1/7/2009
27275
6/8/2009
27311
18/9/2009
27353
2/4/2010
27540
25/6/2010
27622
15/10/2010
27730
10/11/2010
27755
12/3/2011
27872
17/5/2011
27937
10/12/2011
28138
29/12/2011
28157
7/1/2013
28521
9/10/2013
28790
1/10/2014
29136
Download

139-dahilde-isleme-rejimi-tebliginde